Agenda Gorffennaf / July 2020

Llangathen Community Council / Cyngor Cymuned Llangathen

Crachty Isaf, Capel Isaac, Llandeilo, Carmarthenshire. SA19 7UH

Tel: 01558 668349 / council@llangathen.org.uk  –   www.llangathen.org.uk  

Y cyfarfod nesaf o Gyngor Cymdeithas Llangathen i’w gynnal nos Fawrth, 21 Gorffennaf, 2020 am 8.00yh.  Cyfarfod “virtual” fydd hwn gan defnyddio’r fformat “Zoom”. 

I wish to inform you that the next meeting of Llangathen Community Council, will be held on Tuesday, 21st July 2020 at 8.00 p.m.  This will be a virtual meeting using the “Zoom” format.  

Mairwen G.Rees, (Clerc/Clerk)

Crachty Isaf, Capel Isaac, Llandeilo, Carmarthenshire. SA19 7UH

Tel: 01558 668349 / council@llangathen.org.uk  –   www.llangathen.org.uk  

Y cyfarfod nesaf o Gyngor Cymdeithas Llangathen i’w gynnal nos Fawrth, 28 Gorffennaf, 2020 am 8.00yh.  Cyfarfod “virtual” fydd hwn gan defnyddio’r fformat “Zoom”. 

I wish to inform you that the next meeting of Llangathen Community Council, will be held on Tuesday, 28th July 2020 at 8.00 p.m.  This will be a virtual meeting using the “Zoom” format.  

Mairwen G.Rees,

 AGENDA

1.  I dderbyn ymddiheuriadau am absenoldeb /  To receive apologies for absence.

2.  To receive declarations of interest.

     I dderbyn datganiadau o ddiddordeb personol. 

3.  I dderbyn cofnodion y cyfarfod diwethaf/To confirm the minutes of the last meeting.

4.  Hysbysiadau Archwilio / Audit Notice 2019 /2020

6.  Mainc / Bench – Broad Oak

7.  Mannau Nature / Gardd Pili Pala / Places of Nature / Butterfly Garden

8.  Galwyr heb wahoddiad / Cold Calling

9. Gofyn am farn preswylwyr am Lwybr Dyffryn Tywi | Residents’ views wanted on Tywi Valley Path 

10.  HMRC

11.  Gwefan / Website

12. I gymeradwyo cyfrifon i’w talu / To approve accounts for payment.

13.. Deffibriliwr / Defibrillator

11. I dderbyn adroddiad y Cynghorydd Sîr

     To receive the County Councillors report.

12.  Unrhyw fater arall / Any other business

1.  I dderbyn ymddiheuriadau am absenoldeb /  To receive apologies for absence.

2.  To receive declarations of interest.

     I dderbyn datganiadau o ddiddordeb personol. 

3.  I dderbyn cofnodion y cyfarfod diwethaf/To confirm the minutes of the last meeting.

4.  Hysbysiadau Archwilio / Audit Notice 2019 /2020

6.  Mainc / Bench – Broad Oak

7.  Mannau Nature / Gardd Pili Pala / Places of Nature / Butterfly Garden

8.  Galwyr heb wahoddiad / Cold Calling

9. Gofyn am farn preswylwyr am Lwybr Dyffryn Tywi | Residents’ views wanted on Tywi Valley Path 

10.  HMRC

11.  Gwefan / Website

12. I gymeradwyo cyfrifon i’w talu / To approve accounts for payment.

12a.  Cynllunio/Planning E/40780

13.. Deffibriliwr / Defibrillator

11. I dderbyn adroddiad y Cynghorydd Sîr

     To receive the County Councillors report.

12.  Unrhyw fater arall / Any other business

12.  Unrhyw fater arall / Any other business

Cofnodion / Minutes, 21 o Ionawr 2020 / 21st January 2020

CYNGOR CYMUNED LLANGATHEN  / LLANGATHEN COMMUNITY COUNCIL

Cofnodion cyfarfod Cyngor Cymuned Llangathen a gynhaliwyd ddydd Mawrth , 21 o Ionawr 2020 yn yr Ystafell Ddarllen, Cwrt-henri.

Minutes of the meeting of Llangathen Community Council held on Tuesday, 21st January 2020 at The Reading Room, Court Henry.

Presennol / Present: Cyng. Cllrs : B. Jones (cadeirydd / chair), A. Davies,  L. Hughes, M. Williams,  E. Rees, M. Wynne a/and C. Moses.

Hefyd yn presennol / In attendance Cynghorydd Sir / County Councillor C. Campbell, Mrs M.Rees (clerc / clerk), Mr John Williams “Gan Bwyll / Go Safe” a/and Mr Clive Powell.

19/44  YMDDIHEURIADAU / APOLOGIES

Cafwyd ymddiheuriadau am absenoldeb gan  / Apologies for absence was received from  Cyng. / Cllr. E. Morgan.

19/45 DATGANIADAU O FUDDIANT / DECLARATIONS OF INTEREST

Nid oedd unrhyw ddatganiadau o fuddiant.

There were no declarations of interest.

19/46 COFNODION / MINUTES

Cynigiwyd gan Cyng. A. Davies ac eiliwyd gan Cyng. M. Wynne  fod cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ddydd Mawrth 19 o Dachwedd 2019 yn cael eu derbyn fel cofnod cywir o’r trafodion.

It was proposed by Cllr. A. Davies and seconded by Cllr. M. Wynne that the minutes of the meeting held on Tuesday, 19th November 2019 be accepted as a correct record of proceedings.

19/47  MATERION YN CODI /  MATTERS ARISING

Cof/Min 19/37  a/and 19/38 (1) A40 SGWAR DRYSLWYN SQUARE, DRYSLWYN /  BROAD OAK / DIOGELWCH Y FFYRDD / ROAD SAFETY – A40

Roedd Mr John Williams o “Gan Bwyll” yn bresennol a dywedodd ei fod wedi argymell i Lywodraeth Cymru (LlC) y dylai’r gilfan yn Nerwen-fawr gael ei defnyddio fel safle bws yn unig. Roedd y Cynghorydd Campbell wedi gwneud cais tebyg ac, yn ôl ymateb CSC, roedd y cynnig wedi’i gynnwys yn system flaenoriaethu LlC. Nododd Mr Williams eto fod LlC yn y broses o gynnal ymchwiliad i 600 o ffyrdd a fyddai’n cymryd tair blynedd i’w gwblhau. 

Yn ddiweddar, roedd cyfyngiadau cyflymder o 40mya wedi cael eu gosod (dros dro) rhwng croesffordd Derwen-fawr a chroesffordd Sgwâr Dryslwyn. Nid oedd yn eglur pam y gwnaed hyn. 

Awgrymwyd y dylid gwneud ymholiadau i LlC ynghylch y rhesymau dros y cyfyngiadau cyflymder hyn a gofyn am iddynt gael eu hehangu i gynnwys y ddwy groesffordd gan mai dyma lle roedd y pryderon ynghylch diogelwch. 

Teimlwyd ei bod yn briodol rhoi gwybod hefyd y gallai hyd at bum bws ysgol/coleg fod yn defnyddio’r gilfan yn ystod y tymor, gyda’r plant/bobl ifanc yn gorfod croesi’r ffordd lle nad oedd cyfyngiadau cyflymder ar y pryd. Byddai’r clerc yn trefnu hyn.

Awgrymodd Mr Williams hefyd y dylai’r Cyngor ysgrifennu at y prif gwmnïau cyfleustodau yn gofyn am i’w gweithwyr beidio â pharcio yn y gilfan wrth iddynt wneud gwaith atgyweirio yn y cyffiniau. Byddai’r clerc yn ysgrifennu atynt ac yn cynnwys CSC. 

Mr John Williams from “Go Safe” was in attendance and advised that he had recommended to Welsh Government (WG) that the lay-by in Broad Oak be classed as a Bus Stop only.  Cllr. Campbell had also made this request and a reply from CCC stipulated that the proposal was within WG prioritisation system.  Mr Williams again pointed out that WG were in the process of carrying out a 600 road enquiry that would take 3 years to complete.  

Recently, 40mph speed restrictions had been imposed (temporarily) between the Broad Oak crossroads and the Dryslwyn Square crossroads.  It was unclear why this had been done.

It was suggested that enquires were made to WG asking the reasons for these speed restrictions and to request that they be extended to include the two crossroads as this was where the safety concerns were.  

It was felt appropriate to advise also that there could be up to 5 school/college buses using the lay-by during term time with children/young people having to cross the road where currently there were no speed restrictions. The clerk to arrange.

Mr Williams also suggested that the council write to the main utility companies requesting that their employees do not park in the lay-by whilst carrying out repairs within the vicinity.  The clerk to write and include CCC.

Cof./Min 19/38 (3) GYFFORDD GER CAPEL CROSS INN / SIOP DRYSLWYN / JUNCTION NEAR CROSS IN CHAPEL / DRYSLWYN SHOP.

Nodwyd bod yr offer cyfrif cyflymder bellach wedi cael eu symud ac y byddai adroddiad yn cael ei lunio. Cytunodd y Cynghorydd C. Campbell i fynd ar drywydd y mater. 

It had been noted that the speed counters had now been removed and that a report would be forthcoming.  Cllr. C. Campbell agreed to follow up the matter.

Cof/Min 19/38 (4) CARAFAN / CARAVAN, HAFOD LON, CAPEL ISAAC

Bydd y sefyllfa yn cael ei monitro. 

The situation will be monitored. 

Cof/Min 19/38 (5)  BROAD OAK – PARCIO / PARKING

Bydd y sefyllfa yn cael ei monitro. 

The situation will be monitored. 

Cof/Min 19/38 (6) BAW CWN / DOG FOULING – FELINDRE / CASTELL DRYSLWYN CASTLE

Roedd baw cwn yn broblem o hyd yn yr ardaloedd hyn. Cafwyd trafodaeth ynghylch lleoliad arwyddion a biniau. Byddai’r clerc yn cysylltu â CSC ac yn holi a fyddai’r biniau yn cael eu gwagio yn rheolaidd. 

The problem of dog fouling in these areas remained.  A discussion took place regarding the positioning of signs and bins.  The clerk to enquire with CCC and to ascertain that any bins would be emptied on a regular basis.

Cof/Min 19/38 (7)  AGE CYMRU

I’w adolygu yn y cyfarfod nesaf. To review in the next meeting.

Cof/Min 19/43 (2) Castell Dryslwyn CASTLE, Dryslwyn

Trafodwyd eto fater y coed bach yn tyfu y tu allan i dir y castell. Hefyd, mewn man lle mae rhan o wal y castell yn isel, roedd coeden wedi tyfu dros y wal a thros y briffordd. Byddai’r clerc yn rhoi gwybod i Gyngor Sir Caerfyrddin a Cadw. 

The matter regarding small trees growing outside the castle grounds was again discussed.  Also, a section where the castle wall is quite low has now resulted in a tree growing over and onto the highway.  The clerk to report to CCC and Cadw.

19/48   GOHEBIAETH / CORRESPONDENCE 

Cafodd yr eitemau canlynol o ohebiaeth eu cyflwyno i’r cyngor a’u trafod/nodi, fel sy’n briodol:

The following items of correspondence were presented to council and duly discussed/noted:

Correspondence January 2020

1.  SLCC Membership Re-newal

2.  Lloyds Bank – Statement 2/12/19 – £7457.18  – 31/12/19 – £9857.18

3.  The Pensions Regulator – the clerk to arrange

4.  CCC – precept credit – £2400 27/12/19

Brochures/Circulars

1. Glasdon UK Ltd

2. Elusen Ambiwlans Awyr Cymru/Wales Air Ambulance Charity – Annual Review

3. Clerks & Councils Direct        4. SLCC “Your Conference & Training Programme 2020

5. The Clerk Magazine                6. Sunshine Gym

Requests for Financial Assistance 

1. Eisteddfod yr Urdd 2021  – Awen Rhys Jones awen@urdd.org  

2. Elusen Ambiwlans Awyr Cymru/Wales Air Ambulance Charity 

tgilmartinward@onevoicewales.wales 

* Bus Pass Renewal Programme / Rhaglen Adnewyddu Pas Bws 

* One Voice Wales National Awards Conference Thursday 26th March 2020 / Cynhadledd Gwobrau Cenedlaethol Un Llais Cymru Dydd Iau 26ain Mawrth 2020 

* Consultation Document – Changes to planning and related application fees / Dogfen Ymgynghori – Newidiadau i ffoedd cynllunio a chesisiadau cysylltiedig – yn cae/closes – 13/3/20

* WALES & VE DAY 75 

* SuDS – proposed amendments to two Orders on Sustainable Drainage SDCau – diwygio arfaethedig i ddau Orchymyn Draenio Cynaliadwy 

* One Voice Wales Response – Consultation on the Local Government and Elections (Wales) Bill / Ymateb Un Llais Cymru – 3ydd Ionawr 2020 – Ymgynghoriad ar y Bil Llywodraeth Leol ac Etholiadau (Cymru) 

* LlinEvans@carmarthenshire.gov.uk 

 Fforwm Cyswllt 08.01.2020 Liaison Forum 

* Ymgynghoriad Cyllid Cyngor Sir Gâr 2020 / Carmarthenshire County Council Budget Consultation 2020 

* Gwobrau Dathlu Diwylliant – Celebration of Culture Awards 

Bethan.Boyd@gov.wales 

Rheoliadau Caeau Chwarae (Ymgysylltiad Cymunedau â Phenderfyniadau Gwaredu (Cymru) 2015 / The Playing Fields (Community Involvement in Disposal Decisions) (Wales) Regulations 2015 

* Rhian.Pritchard001@gov.wales 

Ymgynghoriad Llywodraeth Cymru: Cymru Fwy Cyfartal – Cychwyn y Ddyletswydd Economaidd-gymdeithasol / Welsh Government consultation: A More Equal Wales – Commencing the Socio-economic Duty – danfon i  Cyng/forwarded to Cllrs

* WelshGovernment@public.govdelivery.com 

Natural Resources Bulletin – January 2020 – Issue 47 Welsh Government 

* steve.shaw@powerforpeople.org.uk 

Request to support the Local Electricity Bill – Steve Shaw –  danfon i  Cyng/forwarded to Cllrs

NHellier@carmarthenshire.gov.uk 

Listed Building Fair Sunday 9th February / Ffair Adeiladau Rhestredig ddydd Sul 9 Chwefror 

* CaLEynon@carmarthenshire.gov.uk 

EMERGENCY ROAD CLOSURE – C2152, Llandeilo. – danfon i  Cyng/forwarded to Cllrs

* MEEvansThomas@carmarthenshire.gov.uk 

Craffu Sir Gar / Carmarthenshire Scrutiny 

* deb@planningaidwales.org.uk 

Free Planning Appeals Events! – 23/1/20 – Builth Wells

CaLEynon@carmarthenshire.gov.uk 

YNGHYLCH: CAU FFORDD DROS DRO – PENTREFELIN TRA40 I WERNDDU C2145, LLANDEILO/RE : TEMPORARY ROAD CLOSURE – Pentrefelin Tra40 to Wernddu C2145, Llandeilo 

19/49  CYFRIFON I’W TALU / ACCOUNTS FOR PAYMENT

Cymeradwywyd bod y cyfrifon canlynol yn cael eu talu, a pharatowyd sieciau yn unol â hynny:

The following accounts were approved for payment and cheques duly prepared:

£

SLCC aelodaeth  / membership 65.00

M. Rees – Cyflog Mis Ionawr / January Salary                 266.66

M. Rees – Costau’r Clerc / Clerks Expenses             87.28

19/50  CEISIADAU CYNLLUNIO / PLANNING APPLICATIONS

Cafodd y ceisiad canlynol eu hystyried gan y Cyngor a nodwyd eu sylwadau: 

The following application was considered by the Council and their observations noted:

RHIF CAIS DATBLYGIAD LLEOLIAD

APPLICATION NO. DEVELOPMENT LOCATION

Adeilad Amaethyddol Arfaethedig 

E/39827 Proposed Agricultural Building Coed y Lands, Broad OakCaerfyrddin. SA32 8QS

Cafodd y cyfarfod ei agor gan fod yr ymgeisydd yn bresennol, a rhoddwyd cyfle iddo gyflwyno’r rhesymau dros y datblygiad. Ailgynullwyd y cyfarfod, a daeth yr aelodau i’r casgliad y dylid gofyn i’r Cynghorydd Cefin Campbell siarad â Swyddog Cynllunio CSC. 

The meeting was opened as the applicant was present and was given the opportunity to put forward the reasons for the development.  The meeting was reconvened and members concluded to request Cllr. Cefin Campbell speak to the Planning Officer, CCC. 

E/39908 Non material amendment to E/38919 Bryncoch, Dryslwyn

Dim gwrthwynebiadau  /No objections

I arfaethedig uwchben y storfa faetholion bresennol ynghyd â thanc storio a oedd ychydig yn frwnt ar gyfer dwr ffo clampiau silwair a golchi tai godro. 

E/40039 Proposed roof above existing nutrient store Berllan Dywyll, Llangathen, Caerfyrddin.  SA32 8QG together with lightly  fouled storage tank  for Parlour washing  and silage clamp run off

Dim gwrthwynebiadau  /No objections

Gwaith i un goeden dderwen o flaen gardd eiddo 

E/40054 Tree works to single oak tree in front of Ael y Bryn, Broad Oak, garden of property Caerfyrddin.  SA32 8QJ

Dim gwrthwynebiadau  /No objections

19/51  DIFFIBRILIWR / DEFIBRILLATOR   

Cadarnhawyd bod y ddau ddiffibriliwr (yn Nerwen-fawr a Siop Dryslwyn) yn gweithio’n iawn. 

It was confirmed that the two Defibrillators (Broad Oak and Dryslwyn Shop) were in working order.  

19/52 Y DDYLETSWYDD BIOAMRYWIAETH A CHYDNERTHEDD ECOSYSTEMA / THE BIODIVERSITY AND RESILIENCE OF ECOSYSTEMS DUTY

Yn dilyn trafodaeth ynghylch yr uchod, cytunodd y Cynghorwyr ar y camau gweithredu canlynol er mwyn mynd i’r afael â’r ddyletswydd. 

Gosod blychau nythu/gwestai trychfilod er mwyn cynnig llecynnau diogel i adar/pryfed.

Plannu llwyni/blodau sy’n denu pryfed peillio.

Newid y trefniadau torri gwair trwy leihau’r amlder/mannau i’w torri er mwyn annog blodau gwyllt a phlanhigion eraill sy’n denu pryfed peillio, gan hefyd roi cysgod i ymlusgiaid a mamaliaid bach.  

Cael pecyn casglu sbwriel ac annog eraill i’w ddefnyddio. Trefnu diwrnodau casglu sbwriel yn y gymuned.

Rhoi sylw i ystyriaethau bioamrywiaeth wrth gyflwyno sylwadau ar geisiadau cynllunio.

Byddai’r adroddiad yn cael ei gyhoeddi ar wefan y gymuned. Byddai’r clerc yn trefnu hyn. 

Following a discussion regarding the above, Councillors agreed on the following actions in order to address the duty.

Install nesting boxes/bug hotel to provide safe places for birds/insects.

Plant pollinator friendly flowers/shrubs.

Change mowing regimes by reducing the frequency/area of cuts to encourage wildflowers

and other pollinator friendly plants, also providing cover for small mammals and reptiles. 

To obtain litter picking kit and encourage use.  Arrange litter picking days within the community.

Take into account biodiversity considerations when commenting on planning applications.

The report to be published on the community website.  Clerk to arrange.

19/53 ADRODDIAD Y CYNGHORYDD SIR / COUNTY COUNCILLORS REPORT

Rhoddodd y Cynghorydd Cefin Campbell yr wybodaeth ddiweddaraf am gyllideb eleni. Dywedodd fod LlC wedi cyhoeddi y byddai cyllideb eleni yn cynyddu 4.4%, sy’n cyfateb i £11 miliwn, a hynny yn dilyn 10 mlynedd o doriadau ac arbedion o £9 miliwn. Byddai cyfran o hyn yn cael ei defnyddio ar gyfer cyflogau, pensiynau a dileu swyddi athrawon, yn ogystal ag ar gyfer y ddyled o £3 miliwn mewn ysgolion. 

Byddai ardollau’r dreth gyngor yn cael eu trafod ym mis Mawrth. 

County Cllr. Cefin Campbell gave an update on this years budget.  He advised that after 10 years of cutbacks and £9 million savings having been made, WG have announced that this year there will be a 4.4% raise in the budget equating to £11 million.  A proportion of this will be taken up by teachers salaries, pensions and redundancies together with the £3 million debt in schools.

The council tax levy  will be discussed in March.

19/54 GOFYNIAD PRAESEPT /  PRECEPT REQUIREMENT 2020 / 2021

Gofynnwyd am ofyniad praesept 2020/2021 gan Gyngor Sir Gâr. 

Roedd manylion taliadau “Goleuo’r Droetffordd” ar gyfer y flwyddyn ariannol ar gael gan CSC. Roedd ad-daliad blynyddol y benthyciad (prosiect goleuadau LED cymunedol) yn cyfateb i £538.63 dros gyfnod o wyth mlynedd. 

Manylion am Derfyn Gwariant Adran 137 ar gyfer 2020/21 – sef £8.32 yr etholwr. Roedd 437 o etholwyr yn y plwyf.  

Rheoliadau Awdurdodau Lleol (Cyfrifo Sylfaen Treth Gyngor)(Cymru) 1995: y ffigur ar gyfer cymuned Llangathen 2020/21 oedd 266.32.

Ymchwiliwyd i Incwm a Gwariant Gwirioneddol y flwyddyn flaenorol, ynghyd â’r gyllideb/gwariant hyd at 20/1/20.

Gofynnwyd i’r clerc adael yr ystafell ar yr adeg hon ac, ar ôl iddi ddychwelyd, rhoddodd y Cadeirydd wybod iddi y byddai ei chyflog blynyddol yn cynyddu i £1650.00

Roedd pob maes gwariant wedi cael ei archwilio, a’r costau wedi cael eu hystyried. Cytunwyd na ddylai’r praesept gynyddu, ac y dylid defnyddio cronfeydd wrth gefn a oedd eisoes ar gael, pe byddai angen.

Penderfynwyd y byddai’r praesept gofynnol ar gyfer 2020-21 yn £7,200.

Llofnodwyd y ffurflen yn briodol gan y Clerc, sef y Swyddog Ariannol Cyfrifol, a’r Cadeirydd, a byddai’n cael ei hanfon ymlaen at Adran Adnoddau Cyngor Sir Gâr.

The precept requirement for 2020 / 2021 was requested by Carmarthenshire County Council. 

Details of “Footway Lighting” charges for the financial year were made available by CCC £1964.30 (£1636.92 + £327.38 VAT).  The annual loan repayment (community LED lighting project) equates to £538.63 over a eight year period.

Details of Section 137 Expenditure Limit for 2020/21 – this being £8.32 per elector. There being 437 electors within the parish.  

The Local Authorities (Calculation of Council Tax Base )(Wales) Regulations 1995, the figure for the Llangathen community 2020/21 being 266.32

Actual Income and Expenditure for the previous year was examined as was the budget / expenditure to 20/1/20.

It was at this point the clerk was asked to leave the room and on her return the chair advised that her annual salary would increase to £1650.

All areas of expenditure were explored and costs considered. It was agreed that the precept should not increase and to use reserves already available should it be necessary.

It was resolved that the precept requirement for 2020/21 be £7,200.  

The clerk, as the Responsible Financial Officer  and  Chair duly signed the form which is to be forwarded to Resources Department, CCC

19/55 UNRHYW FATER ARALL / ANY OTHER BUSINESS

1. Mynegwyd pryder ynghylch yr holl sbwriel a oedd yn cael ei daflu yn ardal Derwen-fawr/ Llangathen. Byddai’r clerc yn ysgrifennu at goleg Gelli Aur yn gofyn i’r myfyrwyr gydweithredu yn hyn o beth. 

Concern was expressed regarding the amount of litter being strewn in the Llangathen/Broad Oak area.  The clerk to write to Gelli Aur College asking for the cooperation of the students regarding this matter.

2. Gormod o ddwr yn cronni yng nghyffiniau Felindre. Byddai’r clerc yn ysgrifennu at CSC. 

 Excessive water gathering in the Felindre vicinity.  The clerk to write to CCC.

3.  Cwlfert wedi’i flocio yng Nghwmharad/Sarnagol, Dryslwyn

Blocked culvert Cwmharad / Sarnagol, Dryslwyn.  The clerk to write to CCC.

4. Perthi heb eu tocio digon a mwd ar y ffordd yn ardal Llangathen

 Insufficient trashing of hedge rows and mud on road Llangathen area.  The clerk to write to CCC.

DYDDIAD CYFARFOD NESAF / DATE OF NEXT MEETING

Penderfynwyd y byddai cyfarfod nesaf Cyngor Cymuned Llangathen  yn cael ei gynnal ddydd Mawrth 17eg o Fawrth 2020 yn yr Ystafell Ddarllen, Cwrt-henri am 7.30 p.m. 

It was resolved that the next meeting of Llangathen Community Council would be held on Tuesday 17th March 2020 at the Reading Room, Court Henry at 7.30pm.

Llofnod / Signed…………………………….

Dyddiad / Date………………………………….

Audit notices – Certification and approval of annual accounts for 2019-20

Audit notices required by Regulations

Cyngor Cymuned Llangathen Community Council

Certification and approval of annual accounts for 2019-20

Regulation 15(1) of the Accounts and Audit (Wales) Regulations 2014 (as amended) requires that Responsible Financial Officer of Llangathen Community Council sign and date the statement of accounts, and certify that it properly presents Llangathen Community Council]’s receipts and payments for the year. The Regulations required that this be completed by 30 June 2020.

The Responsible Financial Officer has not signed and certified the accounts for the year ended 31 March 2020. Due to the COVID-19 outbreak, the Responsible Financial Officer has been unable to prepare the accounts. The statement of accounts will be prepared and the Responsible Financial Officer will sign and certify the statement of accounts when the immediate pressures of the COVID-19 outbreak have subsided.

Agenda Mehefin June 2020

Crachty Isaf, Capel Isaac, Llandeilo, Carmarthenshire. SA19 7UH

Tel: 01558 668349 / council@llangathen.org.uk  –   www.llangathen.org.uk  

Annwyl Syr/Madam,

Dymunaf eich  hysbysu fod y cyfarfod nesaf o Gyngor Cymdeithas Llangathen i’w gynnal nos Fawrth, 9fed Mehefin, 2020 am 8.00yh.  Cyfarfod “virtual” fydd hwn gan defnyddio’r fformat “Zoom”. Byddaf yn eich cynghori ynghylch ID a chyfrinair y cyfarfod dydd Llun, 8fed Mehefin.   Mae’n bwysig eich bod yn gyfarwydd â’r dogfennau sydd i’w trafod cyn y cyfarfod.

I wish to inform you that the next meeting of Llangathen Community Council, will be held on Tuesday, 9th June 2020 at 8.00 p.m.  This will be a virtual meeting using the “Zoom” format.  I will inform you of the meeting ID and password on Monday, 8th June.

It is important that you are familiar with the documents to be discussed prior to the meeting.

Yr eiddoch yn gywir / Yours faithfully,

Mairwen G.Rees,

(Clerc/Clerk)

Agenda

 AGENDA

1.  I dderbyn ymddiheuriadau am absenoldeb /  To receive apologies for absence.

2.  To receive declarations of interest.

     I dderbyn datganiadau o ddiddordeb personol. 

3.  I dderbyn cofnodion y cyfarfod diwethaf.

     To confirm the minutes of the last meeting.

4.  Banel Annibynnol Cymru ar Gydnabyddiaeth Ariannol

      Independent Remuneration Panel for Wales

5.  Hysbysiadau Archwilio / Audit Notice 2019 /2020

6.  Mainc / Bench Broad Oak

7.  Mannau Natur Gardd Pili Pala / Places of Nature Butterfly Garden

8. A40 – Caerfyrddin – Llandeilo / Carmarthen – Llandeilo

9. I gymeradwyo cyfrifon i’w talu / To approve accounts for payment.

10.. Deffibriliwr / Defibrillator

11. I dderbyn adroddiad y Cynghorydd Sîr

     To receive the County Councillors report.

12.  Unrhyw fater arall / Any other business

Cofnodion / Minutes, 19 o Dachwedd / 19 November 2019

CYNGOR CYMUNED LLANGATHEN / LLANGATHEN COMMUNITY COUNCIL

 Cofnodion cyfarfod Cyngor Cymuned Llangathen a gynhaliwyd ddydd Mawrth , 19 o Dachwedd 2019 yn yr Ystafell Ddarllen, Cwrt-henri.

Minutes of the meeting of Llangathen Community Council held on Tuesday, 19th November 2019 at The Reading Room, Court Henry.

Presennol / Present: Cyng. Cllrs : B. Jones (cadeirydd / chair), A. Davies,  L. Hughes, M. Williams,  E. Rees, E. Morgan, M. Wynne a/and C. Moses.

Hefyd yn presennol / In attendance Cynghorydd Sir / County Councillor C. Campbell, Mrs M.Rees (clerc / clerk), PCSO Louise Lewis and Rural Crime Officer Martin Dickenson.

 19/35  YMDDIHEURIADAU / APOLOGIES

Dim ymddiheuriadau am absenoldeb gan  / No apologies for absence.

 19/36 DATGANIADAU O FUDDIANT / DECLARATIONS OF INTEREST

Nid oedd unrhyw ddatganiadau o fuddiant.

There were no declarations of interest.

 19/37 ADRODDIAD GAN SWYDDOG CYMORTH  CYMUNEDOL / REPORT BY COMMUNITY    SUPPORT OFFICER.

Roedd Swyddog Cymorth Cymunedol yr Heddlu, Louise Lewis, a’r Swyddog Troseddau Gwledig, Martin Dickenson, yn bresennol yn y cyfarfod.

Cafwyd adroddiad ganddynt am faterion yn ymwneud â throsedd yn yr ardal.

Roedd yna ymdrechion wedi bod i ddwyn ceir/faniau yn ardal Derwen-fawr.

Roedd damwain traffig ar y ffordd wedi bod ger croesffordd Derwen-fawr; ni fu unrhyw anafiadau.

O ran y nifer o achosion o ladrata beiciau cwad a oedd wedi bod, roedd y swyddogion yn falch o ddweud bod unigolyn wedi cael ei arestio.

Roedd nifer o gatiau/clwydi wedi cael eu dwyn o ardaloedd Dryslwyn/Capel Isaac/Cwm-du.

Adroddwyd bod cwn wedi bod yn poeni/lladd defaid yn ardal Dryslwyn.

Roedd cyfyngiad cyflymder o 40 mya wedi cael ei gyflwyno i ffordd yr A40 rhwng Derwen-fawr a Sgwâr Dryslwyn o ganlyniad i faterion geotechnegol.

PCSO Louise Lewis and Rural Crime Officer Martin Dickenson attended the meeting.

They gave a report on crime matters in the area.

There had been attempts to steal cars/vans in the Broad Oak area.

There had been a traffic accident near the Broad Oak crossroads, no injuries sustained.

With regard to the numerous quad thefts that have taken place they were pleased to report that an arrest had been made.

A number of gates/hurdles had been stolen from the Dryslwyn/Capel Isaac/Cwmdu areas.

It had been reported that dogs had been worrying / killing sheep in the Dryslwyn area.

A 40mph speed restriction had been imposed on the A40 Broad Oak to Dryslwyn Square due to geotechnical issues.

19/37 COFNODION / MINUTES

Cynigiwyd gan Cyng. A. Davies ac eiliwyd gan Cyng. M. Williams  fod cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ddydd Mawrth 17 Medi 2019 yn cael eu derbyn fel cofnod cywir o’r trafodion.

It was proposed by Cllr. A. Davies and seconded by Cllr. M. Williams that the minutes of the meeting held on Tuesday, 17th  September 2019 be accepted as a correct record of proceedings.

19/38  MATERION YN CODI /  MATTERS ARISING

Cof/Min 19/27  (1 and 8) A40 SGWAR DRYSLWYN SQUARE, DRYSLWYN /  DIOGELWCH Y FFYRDD / ROAD SAFETY – A40

Gofynnwyd i’r clerc gysylltu â Mr John Williams, GanBwyll, i ofyn a gafwyd unrhyw ymateb gan Asiantaeth Cefnffyrdd De Cymru (SWTRA) ynghylch yr argymhellion yr oedd wedi’u cyflwyno mewn perthynas â diogelwch ar y ffyrdd.

Gofynnwyd hefyd i’r clerc wirio gyda Mr Williams beth oedd ymateb BT i’w awgrym i beidio â pharcio yng nghilfan Derwen-fawr.

The clerk was requested to contact Mr John Williams, “Go Safe” to ascertain if a response had been received from SWTRA regarding the recommendations he had put forward in relation to road safety.

Also, to check with Mr Williams what BT’s response was to his suggestion of not parking in the Broad Oak lay-by.

Cof/Min 19/27 (2) DIFFIBRILIWR / DEFIBRILLATOR

Cadarnhawyd bod y ddau ddiffibriliwr (yn Nerwen-fawr a Siop Dryslwyn) yn gweithio’n iawn.

It was confirmed that the two Defibrillators (Broad Oak and Dryslwyn Shop) were in working order.

Cof./Min 19/27 (4) GYFFORDD GER CAPEL CROSS INN / SIOP DRYSLWYN / JUNCTION NEAR CROSS IN CHAPEL / DRYSLWYN SHOP.

Cadarnhawyd bod Cyngor Sir Caerfyrddin wedi gosod rhifyddion cyflymder y tu allan i Siop Gymunedol Dryslwyn er mwyn monitro cyflymder y traffig.

It was confirmed that CCC had positioned the speed counters outside Dryslwyn Community Shop in order to monitor the speed of traffic.

Cof/Min 19/27 (5) CARAFAN / CARAVAN, HAFOD LON, CAPEL ISAAC

Bydd y sefyllfa yn cael ei monitro. / The situation will be monitored.

Cof/Min 19/27 (7)  BROAD OAK – PARCIO / PARKING

Roedd Cyngor Sir Caerfyrddin wedi rhoi gwybod ei fod yn aros am ddyluniad diwygiedig i’w gymeradwyo. Ar ôl ei gymeradwyo, byddai’r gwaith yn cael ei wneud yn rhan o’r Prosiect Gwaith Amgylcheddol.

CCC advised that they are waiting for an amended design for approval.  Once approved, the work will be carried out as part of the Environmental Works Project.

Cof/Min 19/27 (9) BAW CWN / DOG FOULING – FELINDRE / CASTELL DRYSLWYN CASTLE

Adroddwyd bod y mater wedi gwella. Fodd bynnag, roedd y Cynghorydd C. Campbell wedi trafod y mater â Swyddog Iechyd yr Amgylchedd Cyngor Sir Caerfyrddin a fyddai’n gwirio ac yn monitro’r sefyllfa.

It was reported that the issue had improved.  However, Cllr. C. Campbell had discussed the matter with the CCC Environmental Health Officer who will check and monitor the situation.

Cof/Min 19/28  AGE CYMRU

Roedd gwaith ymchwil wedi cael ei wneud i’r awgrym i gyflwyno sticeri rhad ac am ddim ar ddrysau a fyddai’n darllen ‘Do Not Knock’ , a byddai ymateb yn cael ei anfon, yn ei dro, at y clerc.

The suggestion of free “Do Not Knock” door stickers was investigated by Cllr. Campbell and a reply would be sent to the clerk in due course.

19/39   GOHEBIAETH / CORRESPONDENCE

Cafodd yr eitemau canlynol o ohebiaeth eu cyflwyno i’r cyngor a’u trafod/nodi, fel sy’n briodol:

The following items of correspondence were presented to council and duly discussed/noted:

 Correspondence Nov ’19

1.  Lloyds Bank – Statement Awst / August 2019 – £7944.32

                             Statement Medi / September 2019 – £7891.71

Requests for Financial Assistance

1.  CISS – Cancer Information & Support Services  2. Llandeilo & District Sports Association

Un Llais Cymru / One Voice Wales – Bwletin Newyddion / News Bulletin Un Llais Cymru / One Voice Wales

tgilmartinward@onevoicewales.wales

* Natural Resources Wales Engagement Workshop / Cyfoeth Naturiol Cymru Gweithdai Ymdysylltu

* Ystadau Cymru Invitation – Autumn Conference (WG) – 3rd October

* JOB ADVERTISEMENT – AMMANFORD TOWN CLERK/RFO

* Protecting Community Spaces / Diogelu Mannau Hamdden

* Community Asset Transfer Research / Ymchwil ar Drosglwyddo Asedau Cymunedol

* Adroddiad Cyflwr y Genedl / State of the Nation report (Older People Wales)

* ONE VOICE WALES & VE DAY 75

* Democratiaeth Llywodraeth Leol – Local Government Democracy: Gwahoddiad weithdy – workshop invite

* Ymgyrch #EverydayAgeism / #EverydayAgeism Campaign

* Swydd Wag Gydag Un Llais Cymru – Swyddog Datblygu Canolbarth & Gorllewin Cymru / Job Vacancy with One Voice Wales – Mid & West Wales Development Officer

* Lythyr ‘Annwyl Prif Swyddog Cynllunio’ Canllawiau ar sicrhau gwelliannu i fioamrywiaeth o fewn cynigion datblygu / ‘Dear Chief Planning Officer’ Letter – Guidance on securing biodiversity enhancements in development proposals

* SuDS – Proposed amendment to The Sustainable Drainage (Enforcement) (Wales) Order 2018 – Newid a gynigir i Orchymyn Draenio Cynaliadwy (Gorfodi) (Cymru) 2018

* REPRESENTING THE INTERESTS OF PEOPLE IN THE NHS IN WALES: OUR PLANS AND PRIORITIES IN 2020-2021 / CYNRYCHIOLI BUDDIANNAU POBL YN Y GIG YNG NGHYMRU: EIN CYNLLUNIAU A’N BLAENORIAETHAU YN 2020-2021

* FOR ACTION Reporting on Section 6 – The Biodiversity and Resilience of Ecosystems Duty / I WEITHREDU Adrodd ar Adran 6 – Y Ddyletswydd Bioamrywiaeth a Chydnerthedd Ecosystema (forwarded to all Cllrs.)

* Larger Councils Minutes / Cofnodion Pwyllgor Cynghorau Lleol Mwy

*Welsh Government Guidance re duty under the Environment (Wales) Act 2016 / Canllawiau Llywodraeth Cymru ynghylch y ddyletswydd o dan Ddeddf yr Amgylchedd (Cymru) 2016

Wendi Patience wpatience@onevoicewales.wales

* One Voice Wales Carmarthenshire Area Committee Meeting – Cyfarfod Pwyllgor Ardal Caerfyrddin Un Llais Cymru (cofnodion/minutes)

* One Voice Wales Carmarthenshire Area Committee Meeting – Wednesday 2nd October / Pwyllgor Ardal Sir Gaerfyrddin Un Llais Cymru – Dydd Mercher 2il o Hydref

* CHAIRING SKILLS TRAINING / HYFFORDDIANT SGILIAU CADEIRIO –

* THE COUNCIL MEETING TRAINING RUNNING  / HYFFORDDIANT CYFARFOD Y CYNGOR

* WELLBEING OF FUTURE GENERATIONS TRAINING

* Independent Remuneration Panel for Wales draft Annual Report Consultation – February 2020 | Ymgynghoriad Adroddiad Blynyddol Drafft Panel Annibynnol Cymru ar Gydnabyddiaeth Ariannol – Chwefror 2020

* Planning Consultations / Ymgynghoriadau Cyclonic – Diwygiadau i Adran Tai Polisi Cynllunio Cymru a chyngor a chanllawiau cysylltiedig / Revisions to the Housing section of Planning Policy Wales and associated advice and guidance / Diwygiadau i Bolisi Cynllunio Cymru ynghylch defnyddio pwerau prynu gorfodol a chanllawiau wedi’u diweddaru ar y weithdrefn prynu gorfodol yng Nightmare / Revisions to Planning Policy Wales regarding the use of compulsory purchase powers and updated guidance on the compulsory purchase procedure in Wales. Canllawiau cynllunio diwygiedig mewn perthynas â llifogydd ac erydu arfordirol / Revised planning guidance in relation to flooding and coastal erosion.

*  TRAINING – UNDERSTANDING THE LAW –  HYFFORDDIANT DEALLTRIAETH O’R GYFRAITH

Carol Timson ctimson@onevoicewales.wales

* TRAINING  – WELL BEING OF FUTURE GENERATIONS ACT – HYFFORDDIANT – CYNALIADWYEDD/DEDDF CENEDLAETHAU’R DYFODOL 2015

* MODULE 12 – CREATING A COMMUNITY PLAN /HYFFORDDIANT – MODIWL 12 – CREU CYNLLUN CYMUNDEOL

Llinos Evans (Policy) LlinEvans@carmarthenshire.gov.uk

Cadw’r dyddiad / Diary marker – 8 Ionawr 2020 – Fforwm Cyswllt Cynghorau Cymuned a Thref am 6 yr hwyr yn Neuadd y Sir, Caerfyrddin. Bydd trafodaeth ar Osod Cyllideb y Cyngor a’r Cynllun Gwella Hawliau Tramwy

18 Mawrth 2020 – Cynhadledd Cynghorau Cymuned a Thref Sir Gâr ym Mharc y Scarlets, Llanelli (drwy’r dydd)

8 January 2020 – Community & Town Council Liaison Forum at 6pm in County Hall, Carmarthen. There will be a discussion on Setting the Council Budget and the Rights of Way Improvement Plan

18 March 2020 – Carmarthenshire Community & Town Council Conference in Parc y Scarlets, Llanelli (all day)

Ian Mathias newsletter@primarycaresupplies.uk

 * For communities who already have a defibrillator

* Defibrillator and First Aid Training

Llinos Evans (Policy) LlinEvans@carmarthenshire.gov.uk

* Useful Pension Credit leaflet  – y clerc i rhoi yn y Siop Cymunedol /the clerk to arrange for the leaflets to be displayed in the Community Shop.

* Eira Evans HEEvans@carmarthenshire.gov.uk

Llythyr wrth Gadeirydd Cyngor Sir Caerfyrddin / Letter from Chair of Carmarthenshire County Council Eira Evans [HEEvans@carmarthenshire.gov.uk] – Cais am rhodd – Sponsorship request.

Ann Dymock A.Dymock@agecymrusirgar.org.uk

*Impact report – Age Cymru SIr Gar – Information & Advice – welfare benefits

Lyn Brodrick  LBrodrick@carmarthenshire.gov.uk

*NEWYDD! Gweithdai ‘Sgiliau ar gyfer chwaraeon’ / NEW! – ‘Skills for Sport’ workshops

Nia Hughes NHughes@carmarthenshire.gov.uk

* Apêl Nadolig / Toy Box Appeal (10/12/19)

dgmorris44@btinternet.com

Your legal duties: workplace pensions re-enrolment

Cllr. Cefin Campbell CACampbell@carmarthenshire.gov.uk

Proposed Emergency Temporary 40mph speed limit A40 West of Broad Oak,

 19/40  CYFRIFON I’W TALU / ACCOUNTS FOR PAYMENT

Cymeradwywyd bod y cyfrifon canlynol yn cael eu talu, a pharatowyd sieciau yn unol â hynny:

The following accounts were approved for payment and cheques duly prepared:

 

Trywydd:

Cyfieithu Ysgrifenedig / Written Translation £

(Cof /Mins Medi/September) 31.10

Creative Bridal (Website updates)           300.00

The Royal British Legion  – Poppy Appeal

(to include donation) 50.00

M. Rees – Cyflog Mis Tachwedd / November Salary             266.66

M. Rees – Costau’r Clerc / Clerks Expenses   86.77

 

Dywedodd y clerc fod hawliad TAW gwerth £367.81 wedi cael ei gredydu i gyfrif Banc Lloyds Cyngor Cymuned Llangathen.

The clerk advised that the VAT claim of £367.81 had been credited to the Llangathen Community Council Lloyds Bank account.

 19/41  CEISIADAU CYNLLUNIO / PLANNING APPLICATIONS

Cafodd y ceisiad canlynol eu hystyried gan y Cyngor a nodwyd eu sylwadau:

The following application was considered by the Council and their observations noted:

RHIF CAIS DATBLYGIAD LLEOLIAD / APPLICATION NO. DEVELOPMENT LOCATION

E/39685 Awgrymwyd y dylid torri nifer bach o ganghennau estynedig a oedd yn tyfu tuag at fyngalo a phriffordd, gan beidio â thorri mwy na dau fetr i ffwrdd.

Reduce a small number of over Aelybryn extended branches growing towards Broad Oak bungalow and highway by a max Carmarthen SA32 8QJ of 2 metres

Dim gwrthwynebiadau  /No objections

E/39294 Nodwyd y dylid rhyddhau amod 9 (cynllun ymchwilio ysgrifenedig) ac amod 11 (cynllun rheoli traffig) ar gyfer cais E/36788 (cais a gymeradwywyd ar 5/7/19 i drosi adeilad allanol ar iard yn dri bwthyn gwyliau).

Discharge of conditions 9 (written Glandulais Fawr scheme of investigation) and 11 Dryslwyn (traffic management plan) on E/36788  Carmarthen SA32 8RD (conversion of courtyard outbuilding into three holiday let cottages granted on 5/7/19

Dim gwrthwynebiadau  /No objections

 

E/39542 Cais cynllunio ôl-weithredol ar gyfer estyniad i gefn garej.

Retrospective planning for garage Ffos y Meillion rear extension Dryslwyn

Roedd llythyr yn mynegi pryder wedi Carmarthen cael ei anfon ymlaen i CSG SA32 8RJ

Letter of concern forwarded to CCC

 

Ceisiadau cynllunio – Penderfyniadau / Planning applications – Decisions:

E/ 39542 – Ffos-y-Meillion, Dryslwyn – Cais cynllunio ôl-weithredol ar gyfer estyniad i gefn garej /Retrospective Planning for Garage – granted

E/ 37351 – Tir i’r gogledd o/ Land North of Glanmyddyfi, Pentrefelin, Llandeilo – 16,000 Uned ar gyfer Ieir Maes – Free Range Chicken Unit – Gwrthodiad Llawn/Full Refusal

19/42 ADRODDIAD Y CYNGHORYDD SIR / COUNTY COUNCILLORS REPORT

Dywedodd y Cynghorydd Cefin Campbell fod yr adroddiad ar Gymunedau a Materion Gwledig wedi cael ei lansio.

Nodwyd y byddai’r Cynllun Datblygu Lleol newydd yn cynnwys ystyriaeth sensitif i adeiladu tai mewn ardaloedd gwledig.

Ychwanegwyd bod Sir Gaerfyrddin yn colli hyd at 1,000 o bobl ifanc y flwyddyn oherwydd anghenion cyflogaeth a thai.

Byddai’r trafodaethau ynghylch y gyllideb yn cychwyn.

Nid oedd y llwybr beicio o Ffair-fach wedi dechrau hyd hynny.

Cllr. Cefin Campbell reported that the Communities and Rural Affairs report had been launched

The new LDP will incorporate sensitive building of houses in rural areas.

Carmarthenshire are losing up to 1,000 young people a year due to employment and housing needs.

Discussions regarding the budget are to commence.

The cycle path from Ffairfach has not yet commenced.

19/43 UNRHYW FATER ARALL / ANY OTHER BUSINESS

1.  Diolchwyd i’r Cynghorydd E. Morgan am adrodd ar y broblem a oedd yn ymwneud â thwll archwilio ar y briffordd ger Derwen-fawr.

Cllr. E. Morgan was thanked for reporting the manhole problem on the highway at Broad Oak.

2.  Nodwyd bod llawer o sbwriel a choed bach wedi ymgasglu ger y wal o amgylch Castell Dryslwyn. Nodwyd y byddai’r Cynghorydd E. Morgan yn ymchwilio i hynny.

It had been noted that there was much trash and small trees  near the wall surrounding Dryslwyn Castle, Dryslwyn. Cllr. E. Morgan would investigate.

3.  Trafodwyd y gyffordd ger bwthyn y Santes Fair, Dryslwyn. I’w adolygu.

The junction at St. Mary’s Cottage, Dryslwyn was discussed.  To be reviewed.

 DYDDIAD CYFARFOD NESAF / DATE OF NEXT MEETING

Penderfynwyd y byddai cyfarfod nesaf Cyngor Cymuned Llangathen  yn cael ei gynnal ddydd Mawrth 21 Ionawr 2020 yn yr Ystafell Ddarllen, Cwrt-henri am 7.30 p.m.

It was resolved that the next meeting of Llangathen Community Council would be held on Tuesday 21st January 2020 at the Reading Room, Court Henry at 7.30pm.

Llofnod / Signed…………………………….

Dyddiad / Date………………………………….

 

Agenda Ionawr January 2020

Cyngor Cymuned Llangathen /   Llangathen Community Council

Crachty Isaf, Capel Isaac, Llandeilo, Carmarthenshire. SA19 7UH

Tel: 01558 668349 / council@llangathen.org.uk  –   www.llangathen.org.uk

Annwyl Syr/Madam,

Dymunaf eich  hysbysu fod y cyfarfod nesaf o Gyngor Cymdeithas Llangathen i’w gynnal nos Fawrth, 21ain o Ionawr, 2020 am 7.30 yn Yr Ystafell Ddarllen, Cwrt Henri.

I wish to inform you that the next meeting of Llangathen Community Council, will be held on Tuesday, 21st January 2020 at 7.30 p.m. at The Reading Room, Court Henry.

Yr eiddoch yn gywir / Yours faithfully,

Mairwen G.Rees,

(Clerc/Clerk)

RHAGLEN / AGENDA

1.  I dderbyn ymddiheuriadau am absenoldeb / To receive apologies for absence.

2.  I dderbyn datganiadau o ddiddordeb personol.  /To receive declarations of interest.

3.  Adroddiad gan Swyddog Cymorth Cymunedol. / Report by Community Support Officer

4.  Adroddiad gan John Williams – “Gan Bwyll”. / Report by John Williams – “Go Safe”

3.  I dderbyn cofnodion y cyfarfod diwethaf. / To confirm the minutes of the last meeting.

4.  I drafod materion sy’n codi o’r cofnodion. / To consider matters arising from the minutes.

5.   I ddarllen ac ystyried gohebiaeth. /  To read and consider correspondence.

6.  I gymeradwyo cyfrifon i’w talu / To approve accounts for payment.

7.  I ystyried ceisiadau cynllunio.  / To discuss planning applications.  E/39827, E/39908, E/40039

8.  Deffibriliwr / Defibrillator

9.  Y Ddyletswydd Bioamrywiaeth a Chydnerthedd Ecosystema. /  The Biodiversity & Resilience of Ecosystems Duty

10.  I dderbyn adroddiad y Cynghorydd Sîr. / To receive the County Councillors report.

11.  Y praesept ar gyfer 2020/2021./ The precept requirement for 2020/2021

12.  Unrhyw fater arall / Any other business

 

Cofnodion / Minutes, Medi / September 2019

CYNGOR CYMUNED LLANGATHEN  / LLANGATHEN COMMUNITY COUNCIL

Cofnodion cyfarfod Cyngor Cymuned Llangathen a gynhaliwyd ddydd Mawrth , 17 Medi 2019 yn yr Ystafell Ddarllen, Cwrt-henri.

Minutes of the meeting of Llangathen Community Council held on Tuesday, 17th September 2019 at The Reading Room, Court Henry.

Presennol / Present: Cyng. Cllrs : B. Jones (cadeirydd / chair), A. Davies,  M. Williams, E. Rees,  E. Morgan, M. Wynne a/and C. Moses.

Hefyd yn presennol / In attendance Cynghorydd Sir / County Councillor C. Campbell, Mrs M.Rees (clerc / clerk), Mr John Williams “Go Safe”, Mr Rob Lashley and Mr Brian James. 

19/24  YMDDIHEURIADAU / APOLOGIES

Cafwyd ymddiheuriadau am absenoldeb gan  / Apologies for absence was received from  Cyng. / Cllr. L. Hughes.

19/25 DATGANIADAU O FUDDIANT / DECLARATIONS OF INTEREST

Nid oedd unrhyw ddatganiadau o fuddiant. / There were no declarations of interest.

19/26 COFNODION / MINUTES

Cynigiwyd gan Cyng. A. Davies ac eiliwyd gan Cyng. C. Moses  fod cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ddydd Mawrth 16 Gorffennaf 2019 yn cael eu derbyn fel cofnod cywir o’r trafodion.

It was proposed by Cllr. A. Davies and seconded by Cllr. C. Moses that the minutes of the meeting held on Tuesday, 16th  July 2019 be accepted as a correct record of proceedings.

19/27  MATERION YN CODI /  MATTERS ARISING

Cof/Min 19/15 (1) A40 SGWAR DRYSLWYN SQUARE, DRYSLWYN

Gweler Diogelwch y Ffyrdd  / See Road Safety

Cof/Min 19/15 (2) DIFFIBRILIWR / DEFIBRILLATOR

Cadarnhawyd bod y ddau ddiffibriliwr (yn Nerwen-fawr a Siop Dryslwyn) yn gweithio’n iawn.

It was confirmed that the two Defibrillators (Broad Oak and Dryslwyn Shop) were in working order.

Cof. / Min. 19/15 (3) MAINC GER SGWAR MILTON / BENCH NEAR MILTON SQUARE

Roedd y fainc ger Sgwâr Milton bellach yn ei lle. Diolchwyd i’r Cyng. C. Moses am ei amser a’i waith wrth gyflawni’r dasg hon.

The bench near Milton Square was now in position.  Cllr. C. Moses was thanked for his time and effort in carrying out this task.

Cof./Min 19/15 (4) GYFFORDD GER CAPEL CROSS INN / SIOP DRYSLWYN / JUNCTION NEAR CROSS IN CHAPEL / DRYSLWYN SHOP.

Roedd y clerc wedi anfon negeseuon e-bost at swyddogion Cyngor Sir Caerfyrddin ynghylch gosod peiriannau cyfrif cyflymder i fonitro sefyllfa’r traffig. Gan nad oedd ymateb wedi dod i law, byddai’r clerc a’r Cyng. C. Campbell yn mynd ar drywydd hyn.

The clerk had sent e-mails to CCC officers regarding the installation of speed counters in order to monitor the traffic situation.  As no reply had been received, the clerk and Cllr. C. Campbell to follow up.

Cof/Min 19/15 (5) CARAFAN / CARAVAN, HAFOD LON, CAPEL ISAAC

Bydd y sefyllfa yn cael ei monitro.

The situation will be monitored.

Cof/Min 19/15 (7) BROAD OAK – DAMAGED CONCRETE BOLLARDS

Dywedwyd bod y gwaith wedi cael ei gwblhau.

It was reported that the work had been completed.

Cof/Min 19/15 (8)  BROAD OAK – PARCIO / PARKING

Cadarnhawyd bod yr ardal wedi cael ei mesur yn barod ar gyfer y gwaith. Dywedodd y Cyng. Cefin Campbell y byddai’n mynd ar drywydd y mater.

It was confirmed that the area had been measured in readiness for the work.  Cllr. Cefin Campbell advised he would follow up the matter.

Cof/Min 19/15 (9) DIOGELWCH Y FFYRDD / ROAD SAFETY – A40

Agorwyd y cyfarfod i drafod materion yn ymwneud â diogelwch ar y ffordd ar yr A40, yn enwedig wrth gyffordd Derwen-fawr.

Cyflwynodd Mr Rob Lashley adroddiad ar y sefyllfa bresennol.

Roedd Mr John Williams o “Go Safe” yn bresennol, a dywedodd ei fod wedi cynnal arolwg o’r safle/arolwg cyflymder ar 15 Medi 2019. Cadarnhaodd hefyd fod Llywodraeth Cymru (LlC) yn cynnal adolygiad cyflymder ar holl ffyrdd Cymru.

Cafwyd trafodaeth ddefnyddiol a amlygodd y trafferthion yn y cyffiniau.

Cadarnhaodd Mr Williams y byddai’n cynnig yr argymhellion canlynol i LlC:

 

Mae angen diweddaru’r arwyddion (rhybudd)

Mae angen gosod dangosyddion cyflymder (sy’n dangos i fodurwyr beth yw eu cyflymder)

Argymell gostwng y cyflymder

Byddai 40 mya yn gyflymder rhesymol ar y rhan o’r A40 sy’n mynd trwy Dderwen-fawr

Y gilfan – parcio cyfyngedig, neu ei chau

Torri’r gwrychoedd y rheolaidd

Cymhwyso gorfodaeth cyflymder cyn gynted â phosibl

 

Nodwyd bod BT yn parcio yn y gilfan ger Derwen-fawr, ac awgrymwyd y dylid anfon llythyr at BT yn gofyn am iddynt beidio â pharcio yno gan fod hyn yn cyfyngu’n fawr ar welededd modurwyr wrth gyffordd Capel Isaac.

Nodwyd hefyd fod y Cyngor Cymuned wedi bod yn ceisio gwella materion traffig ger Sgwâr Dryslwyn ers dros 20 mlynedd, a hynny heb unrhyw ganlyniad.

Ailgynullwyd y cyfarfod.

The meeting was opened in order to discuss matters regarding road safety on the A40, in particular, the Broad Oak junction.

Mr Rob Lashley gave a report on where the situation was at present.

Mr John Williams from “Go Safe” was in attendance and advised that he had carried out a site/speed survey on 15th September 2019. He also confirmed that the Welsh Government (WG) were carrying out a speed review on all roads in Wales.

An informative discussion took place which highlighted the troubles in the vicinity.

Mr Williams confirmed that he would be putting forward the following recommendations to WG:

 

Signs need to be updated (warning)

Speed indicators need to be installed (advising motorists of their speed)

Recommend a reduction in speed

40mph would be a reasonable speed at the Broad Oak section of the A40

The lay-by – restricted parking or to be closed off

Hedges to be cut down regularly

Speed enforcement to be applied as soon as possible

 

It was noted that BT  parked in the lay-by at Broad Oak and it was suggested that a letter be sent to them requesting that they do not park there as this caused major visibility restrictions on motorist at the Capel Isaac junction.

It was also noted that the Community Council had been trying to improve traffic matters at the Dryslwyn Square location for over 20years with no results.

The meeting was reconvened.

Cof/Min 19/15 (10) BAW CWN / DOG FOULING – FELINDRE / CASTELL DRYSLWYN CASTLE

Cadarnhaodd y Cyng. Cefin Campbell y byddai’n trafod y mater ag Adran yr Amgylchedd, Cyngor Sir Caerfyrddin.

Cllr. Cefin Campbell confirmed that he would discuss the matter with the Environmental Department, CCC.

19/28   GOHEBIAETH / CORRESPONDENCE

Cafodd yr eitemau canlynol o ohebiaeth eu cyflwyno i’r cyngor a’u trafod/nodi, fel sy’n briodol:

The following items of correspondence were presented to council and duly discussed/noted:

1.  Cylch Meithrin Cwrt Henri – llythyr o ddiolch / thank you letter

2.  CSG/CCC Isetholiadau Achlysurol / Casual By Elections / Recriwtio Staff Gorsafoedd Pleidleisio / Recruitment of Polling Staff.

3.  Auditor General for Wales

4.  Eluned Morgan

5.  Maer Caerfyrddin / Mayor of Carmarthen .  Gwahoddiad / Invitation

6.  Lloyds Bank – Statement July 2019 – £5544.32

7.  Arolwg o’r Trefniadau Etholiadol ar Gyfer Sir Gaerfyrddin / Review of County Electoral Arrangements for the County of Carmarthenshire

Requests for Financial Assistance

1.  CFFI Sir Gar/ Carmarthenshire YFC

Brochures/Circulars

1.  Proludic

2.  J Parkers

Un Llais Cymru / One Voice Wales

* Un Llais Cymru / One Voice Wales – Bwletin Newyddion / News Bulletin

tgilmartinward@onevoicewales.wales

* Digwyddiadau Ymgynghori – Strategaeth Genedlaethol ar gyfer Rheoli Perygl Llifogydd ac Erydu Arfordirol yng Nghymru / Consultation Events – National Strategy for Flood and Coastal Erosion Risk Management in Wales.

* Comisiynydd Pobl Hyn Cymru Adroddiad Effaith a Chyrhaeddiad 2018-19 \\ Older People’s Commissioner for Wales Impact and Reach Report 2018-19

* Wales Audit Office’s Good Practice Exchange Programme 2019/20; Rhaglen Ymarfer Da

* Long Forest Project – Free App for Community Councils to Survey Hedgerows

* PLANNING SURVEY

* Cymru Oed-Gyfeillgar Cylchythyr/Age-Friendly Wales Newsletter

* Facebook – Heneiddio yn Dda yng Nghymru / Ageing Well in Wales

* Environment Wales Act 2016 – Community & Town Councils Duty under Section 6 / Ddeddf yr Amgylchedd Cymru 2016 – Dyletswydd Cynghorau Chymuned a Thref o dan Adran 6 – Forwarded to Cllrs.

* Gwireddu Cymru Gydradd | Making an Equal Wales a Reality – Cardiff /Llanrwst

*One Voice Wales Conference and AGM 05/10/2019 – ATGOFFA Cynhadledd a Chyfarfod Cyffredinol Blynyddol Un Llais Cymru 05/10/19 – Pontrhydfendigaid,

* Survey to find out more about the sector’s use of digital mechanisms to engage, meet and share information with your communities / Arolwg i ddarganfod mwy am ddefnydd y sector o fecanweithiau digidol i ymgysylltu, cwrdd a rhannu gwybodaeth â’ch cymunedau (8/11/19)

wpatience@onevoicewales.wales

* RECRUITMENT OF ADDITIONAL TRAINING ASSOCIATES / RECRIWTIO CYMDEITHION HYFFORDDIANT YCHWANEGOL

* MID WALES TRAINING SESSIONS / SESSIWN HYFFORDDIANT Y CANOLBATH CYMRU

*Revised Model Financial Regulations – y Model Reoliadau Ariannol Diwygiedig

* National Development Framework – Newsletter 008 – August 2019

* MID WALES TRAINING SESSIONS – SEPTEMBER – OCTOBER 2019 / SESSIWN HYFFORDDIANT CANOLBARTH – MEDI / HYDREF 2019

AYMcAvoy@carmarthenshire.gov.uk

* Dyfed Powys Police & Crime Panel/Panel Heddlu a Throseddu Dyfed Powys – Chairmans Annual Report/Adroddiad Blynyddol Y Cadeirydd

WelshGovernment@public.govdelivery.com

* Natural Resources Bulletin – Issue 42 – August 2019 Welsh Government

LlinEvans@carmarthenshire.gov.uk

* Arolwg Ynni Sir Gâr / Carmarthenshire Energy Survey Llinos Evans (Policy) – sent to Cllrs.

* Gwahoddiad – Symud Sir Gâr Wledig Ymlaen / Moving Rural Carmarthenshire Forward – invitation

    8/10/19

* Newidiadau sy’n effeithio ar y gwasanaeth ailgylchu / biniau | Changes affecting bins / recycling service LlinEvans@carmarthenshire.gov.uk

Chris@ablecommunitycare.com

Free ‘Do not knock’ door stickers Chris Cook  –

Trafodwyd y mater hwn, ac awgrymodd y Cyng. Cefin Campbell y dylai siarad ag Age Cymru i gael cyngor.

 This matter was discussed and Cllr. Cefin Campell suggested he talked to Age Cymru for advise.

TNeumayer-James@carmarthenshire.gov.uk

Ysgol Cwrt Henri School –

– Y clerc i ddweud nad oedd yna’r un enwebiad gan Gyngor Cymuned Llangathen; fodd bynnag, gallai’r Cyng. B. Jones, fel rhiant-lywodraethwr presennol, fod yn gynrychiolydd y cyngor gan felly adael swydd wag ar gyfer rhiant-lywodraethwr.

The clerk to advise that there were no nominations from Llangathen Community Council, however, Cllr. B. Jones, as an existing parent governor could become the council representative thereby leaving a vacancy for a parent governor.

*Carmarthenshire County Council – Remittance Advice/Cyngor Sir Caerfyrddin – Manylion am y taliad – (19772) – 28/08/2019 14:11:29  Precept £2400 – 28/8/19

*FFORWM CYHOEDDUS TYNGED YR IAITH – 09.30-11.30 Bore Sadwrn 21 Medi – Llyfrgell Caerfyrddin dyfed@cymdeithas.cymru

19/29 TYSTYSGRIF ARCHWILIO ARCHWILYDD CYFFREDINOL CYMRU/ THE AUDITOR GENERAL FOR WALES’ AUDIT CERTIFICATE

Roedd Archwilydd Cyffredinol Cymru wedi cyhoeddi adroddiad archwilio diamod ar gyfer Cyngor Cymuned Llangathen.

Roedd rhai materion wedi cael eu nodi nad oeddent yn effeithio ar y farn archwilio. Byddai’r materion hyn yn cael eu trosglwyddo i’r archwilydd mewnol.

Roedd hysbysiad o Gasgliad yr Archwiliad yn cael ei arddangos yn yr hysbysfwrdd cymunedol ac ar y wefan.

The Auditor General for Wales issued Llangathen Community Council an unqualified audit report.

Some matters were identified which did not affect the audit opinion.  These matters would be passed on to the internal auditor.

Notice of Conclusion of Audit is being displayed in the community notice board and web site.

 

19/30  CYFRIFON I’W TALU / ACCOUNTS FOR PAYMENT

Cymeradwywyd bod y cyfrifon canlynol yn cael eu talu, a pharatowyd sieciau yn unol â hynny:

The following accounts were approved for payment and cheques duly prepared:

Trywydd:

Cyfieithu Ysgrifenedig / Written Translation £

(Mai/May 2019) 22.56

Cyfieithu Ysgrifenedig / Written Translation

(Gorffennaf/July 2019) 24.82

M. Rees – Cyflog Mis Gorffennaf / July Salary             266.66

M. Rees – Costau’r Clerc / Clerks Expenses 106.38

Cadarnhaodd y clerc fod hawliad TAW ar-lein wedi cael ei gyflwyno.

The clerk confirmed that an online VAT claim had been submitted for £367.81

 

19/30  CEISIADAU CYNLLUNIO / PLANNING APPLICATIONS

 

Cafodd y ceisiad canlynol eu hystyried gan y Cyngor a nodwyd eu sylwadau:

The following application was considered by the Council and their observations noted:

RHIF CAIS DATBLYGIAD LLEOLIAD /  APPLICATION NO. DEVELOPMENT LOCATION

 

E/39294 Discharge of conditions 9 Glandulais Fawr

Conversion of Courtyard Dryslwyn

outbuildings into three Carmarthen

holiday let cottages SA32 8RD

Dim gwrthwynebiadau  /No objections

 

Ceisiadau cynllunio a gymeradwywyd:

Approved planning applications:

 

E/38983 – Caeaunewydd, Carmarthen – Sied Da Byw/Livestock shed

E/38934 – Cwrt Henry Farm, Dryslwyn, Carmarthen – To dros y lle tail presennol/Roof over existing dung stead.

 

19/31 TALIADAU I AELODAU CYNGHORAU CYMUNED (tynnu allan) PAYMENTS TO MEMBERS OF COMMUNITY COUNCIL (opt out)

Roedd yr holl aelodau bellach wedi llenwi’r ffurflenni optio allan ar gyfer taliadau. Y clerc i drefnu i ddatganiad blynyddol o ddim gael ei drosglwyddo i Banel Annibynnol Cymru ar Gydnabyddiaeth Ariannol, ac i arddangos y datganiad ar y wefan.

All members had now completed the opt out payment forms.  The clerk to arrange for a nil annual return to be forwarded to the Independent Remuneration Panel for Wales and to display the return on the website.

19/32 RHEOLIADAU ARIANNOL (CYMRU) 2019 / FINANCIAL REGULATIONS (WALES) 2019

Roedd copïau o’r ddogfen ddiweddaraf hon wedi cael eu hanfon at bob Cynghorydd. Yn dilyn y drafodaeth, cytunwyd yn unfrydol i fabwysiadu’r polisi.

Copies of this up dated document had been forwarded to all Councillors.  After a discussion, it was unanimously agreed to adopt the policy.

19/33 ADRODDIAD Y CYNGHORYDD SIR / COUNTY COUNCILLORS REPORT

Nododd y Cyng. Cefin Campbell fod y llwybr beicio o ben Caerfyrddin yn cael ei oedi o ganlyniad i broblemau yn ymwneud â phrynu tir fferm. Y bwriad oedd dechrau ar y gwaith yn Ffair-fach.

Pan ofynnwyd iddo ynghylch y ffordd osgoi wrth Heol y Gât, Gorslas, cadarnhaodd fod yr oedi, unwaith eto, yn ganlyniad i broblemau wrth brynu tir. At hynny, byddai’n rhaid cynnwys twneli er mwyn darparu ar gyfer bywyd gwyllt.

Cllr. Cefin Campbell noted that the Cycle Path from the Carmarthen end was being delayed due to the problems encountered in purchasing farm land.  It was the intention to commence work at Ffairfach.

When asked about the by-pass at Gate Road, Gorslas, he confirmed that again, the delays were due to problems in purchasing land . Also, tunnels would need to be encompassed in order to provide for wildlife.

19/34 UNRHYW FATER ARALL / ANY OTHER BUSINESS

1. Nodwyd nad oedd golau’r stryd ger Caeaunewydd, Dryslwyn, yn gweithio o hyd. Y clerc i roi gwybod i SWTRA am hyn.

It was noted that the street light near Caeaunewydd, Dryslwyn, remains out of order.  The clerk to report again to SWTRA.

2.Nodwyd y byddai noson gwis yn cael ei chynnal yn Temple Bar, Carmel, i godi arian ar gyfer Eisteddfod yr Urdd, Llanymddyfri, 2021. Byddai llawer o ddigwyddiadau codi arian yn cael eu cynnal wedi hyn.

 It was noted that there is to be a quiz evening in Temple Bar, Carmel in order to raise funds to the Urdd Eisteddfod, Llandovery, 2021.  Numerous funds raising events will be forthcoming.

 

DYDDIAD CYFARFOD NESAF / DATE OF NEXT MEETING

Penderfynwyd y byddai cyfarfod nesaf Cyngor Cymuned Llangathen  yn cael ei gynnal ddydd Mawrth 19 Tachwedd 2019 yn yr Ystafell Ddarllen, Cwrt-henri am 7.30 p.m.

It was resolved that the next meeting of Llangathen Community Council would be held on Tuesday 19th November 2019 at the Reading Room, Court Henry at 7.30pm.

Llofnod / Signed…………………………….

Dyddiad / Date………………………………….

 

Agenda -19.11.19

 Cyngor Cymuned Llangathen / Llangathen Community Council

Crachty Isaf, Capel Isaac, Llandeilo, Carmarthenshire. SA19 7UH

Tel: 01558 668349 / council@llangathen.org.uk  –   www.llangathen.org.uk  

 

Annwyl Syr/Madam,

Dymunaf eich  hysbysu fod y cyfarfod nesaf o Gyngor Cymdeithas Llangathen i’w gynnal nos Fawrth, 19eg o Dachwedd , 2019 am 7.30 yn Yr Ystafell Ddarllen, Cwrt Henri.

I wish to inform you that the next meeting of Llangathen Community Council, will be held on Tuesday, 19th November 2019 at 7.30 p.m. at The Reading Room, Court Henry.

Yr eiddoch yn gywir / Yours faithfully,

Mairwen G.Rees,

(Clerc/Clerk)

AGENDA

1.  I dderbyn ymddiheuriadau am absenoldeb.

     To receive apologies for absence.

2.  Adroddiad gan Swyddog Cymorth Cymunedol

     Report by Community Support Officer

3 .  To receive declarations of interest.

     I dderbyn datganiadau o ddiddordeb personol.

4.  I dderbyn cofnodion y cyfarfod diwethaf.

     To confirm the minutes of the last meeting.

5.  I drafod materion sy’n codi o’r cofnodion.

     To consider matters arising from the minutes.

6.   I ddarllen ac ystyried gohebiaeth.

     To read and consider correspondence.

7.  I gymeradwyo cyfrifon i’w talu.

     To approve accounts for payment.

8.  I ystyried ceisiadau cynllunio.  www.carmarthenshire.gov.wales

     To discuss planning applications. E/39542, E/39685

9.  I dderbyn adroddiad y Cynghorydd Sîr

     To receive the County Councillors report.

10.  Unrhyw fater arall

        Any other business