Cofnodion / Minutes, Medi / September 2017

CYNGOR CYMUNED LLANGATHEN / LLANGATHEN COMMUNITY COUNCIL

Cofnodion cyfarfod Cyngor Cymuned Llangathen a gynhaliwyd ddydd Mawrth, 19 Medi 2017 yn yr Ystafell Ddarllen, Cwrt-henri.

Minutes of the meeting of Llangathen Community Council held on Tuesday, 19th September 2017 at The Reading Room, Court Henry.

Presennol / Present: Cyng. Cllrs  A. Davies (cadeirydd/chair) M.Wynne,  L.Hughes,  a/and B. Jones.  Hefyd yn presennol / In attendance  Mrs M.Rees (clerc / clerk) a Cynghorydd Sir / County Councillor C. Campbell.

17/20  YMDDIHEURIADAU / APOLOGIES

Cafwyd ymddiheuriadau am absenoldeb gan  / Apologies for absence were received from  Cyng. / Cllrs. E. Morgan, C. Moses a/and M. Williams.

17/21 DATGANIADAU O FUDDIANT / DECLARATIONS OF INTEREST

Datganwyd buddiant gan y Cyng. L. Hughes yn eitem rhif 4 ar yr agenda, rhif cofnodion 17/15 (7) sef  Hen Adeilad Swyddfa Bost Gyffredinol as yr A40 / Dryslwyn.    Cllr. L. Hughes declared an interest in item 4 on the agenda, Old GPO Building along A40, Dryslwyn.

17/22 COFNODION / MINUTES

Cynigiwyd gan Cyng. M. Wynne ac eiliwyd gan Cyng. L. Hughes fod cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ddydd Mawrth 18 Gorffennaf 2017 yn cael eu derbyn fel cofnod cywir o’r trafodion.

It was proposed by Cllr. M. Wynne  and seconded by Cllr. L. Hughes that the minutes of the meeting held on Tuesday, 18th July 2017 be accepted as a correct record of proceedings.

17/23 CYFETHOL CYNGHORYDD NEWYDD / NEW COUNCILLOR BY CO-OPTION

Yn dilyn y penderfyniad a wnaed yn y cyfarfod diwethaf i dderbyn Mrs B Jones ar y Cyngor Cymuned, roedd hi bellach yn derbyn ei rôl newydd trwy lofnodi’r Datganiad Derbyn Swydd.  Fe’i llofnodwyd hefyd gan y Clerc, fel Swyddog Priodol y Cyngor.  Croesawyd y Cyng. B.Jones yn gynnes gan bob un a oedd yn bresennol.  Rhoddwyd copi iddi o’r canllaw cyflym i’r Cod Ymddygiad.

Following the decision made at the last meeting to accept Mrs B Jones onto the Community Council, she now accepted her new role by signing the Declaration of Acceptance of Office.  This was also signed by the clerk as Proper Officer to the Council.  Cllr. Jones was warmly welcomed by all present.  She was given a copy of the quick guide to the Code of Conduct.

17/24 MATERION YN CODI /  MATTERS ARISING

Cof/Min 17/15 (2) A40 SGWAR DRYSLWYN SQUARE, DRYSLWYN

Dywedodd y Cyng. Campbell nad oedd wedi cael adroddiad gan Mr John McEvoy, CSG, ynghylch y ffyrdd sy’n arwain at yr A40 ar Sgwâr Dryslwyn.  Cytunodd i fynd ar drywydd y mater.    Cynhaliwyd trafodaeth, a theimlwyd bod trigolion lleol yn fwy ymwybodol o ddifrifoldeb cyflymder traffig yn y lleoliad hwn. Roedd swn breciau yn sgrechian a chyrn ceir yn ddigon o brawf fod angen gwneud rhywbeth i ostegu’r traffig.  Roedd arwyddion cyfyngiadau cyflymder sy’n fflachio yn opsiwn arall a ystyriwyd gan yr Aelodau.

Cllr. C. Campbell advised that he had not received a report from Mr John McEvoy, CCC regarding the approaches to the A40 at the Dryslwyn Square location.  He agreed to follow up the matter.  A discussion took place and it was felt that local residents were more aware of the seriousness of the traffic speed at this location, brakes screeching and car horns sounding were proof enough that something needs to be done to calm traffic.  Flashing speed lights were another option considered by members.

Cof. / Min.  17/15 (5) DIFFIBRILIWR / DIFIBRILLATOR

Yn dilyn hysbysiad oddi wrth y Loteri Genedlaethol, gallwn bellach fwrw ymlaen â phrynu dau diffibriliwr a chabinetau.  Cyn gwneud hynny, mae angen i’r Aelodau gadarnhau wrth y Clerc ai cabinet wedi’i wresogi, neu heb ei wresogi, fyddai’r opsiwn gorau, ac a ddylid eu cloi neu beidio. Unwaith y byddai’r penderfyniadau hyn wedi’u gwneud, gellid archebu’r eitemau.

Following notification from the National Lottery it is now in order to proceed with the purchase of two Defibrillators and Cabinets.  Before proceeding, members are to confirm to the clerk whether a heated or unheated cabinet would be the best option and whether they should be locked or unlocked.  Once these decisions were made, then the items may be ordered.

Cof. / Min 17/15 (6) PERTHI WEDI TYFU’N WYLLT / OVERGROWN HEDGE, FELINDRE, DRYSLWYN.

Yn aros am adroddiad Cyng. E. Morgan.

To await report from Cllr. E. Morgan.

Cof. / Min 17/15 (7)  HEN ADEILAD SWYDDFA BOST GYFFREDINOL AR YR A40, DRYSLWYN / OLD GPO BUILDING ALONG A40, DRYSWYN

Dywedodd y Clerc fod Adran Gynllunio CSG wedi cadarnhau bod cais dros dro wedi ei wneud i ddymchwel yr adeilad uchod.  TA 78500. Y Clerc i wneud ymholiadau â Mr Ceri Davies, Adran Gynllunio CSG, er mwyn darganfod a fydd cais cynllunio llawn yn cael ei wneud cyn hir.

The clerk advised that the CCC Planning Department confirmed that there was a temporary application for the demolition of the above building.  TA 78500. The clerk to enquire with Mr Ceri Davies, CCC, Planning Department to establish if a full planning application will be made shortly.

Cof. / Min. 17/15 (8) MAINC GER SGWAR MILTON / BENCH NEAR MILTON SQUARE

Dywedodd y Clerc fod y cwmni yswiriant wedi anfon siec wrth setlo’r hawliad.  Roedd y siec, am £476.40, wedi ei dalu i mewn i gyfrif banc Lloyds Cyngor Cymuned Llangathen.  Penderfynwyd archebu dwy fainc, un i ddod yn lle’r fainc a ddifrodwyd, a’r llall i ddod yn lle mainc yn Nerwen Fawr.  Y Clerc i drefnu eu prynu, a rhoddwyd caniatâd iddo anfon siec i’r cwmni unwaith y byddai’r union swm wedi ei gadarnhau.  Awgrymwyd hefyd y dylid cysylltu â’r Cyng. C. Moses er mwyn cadarnhau a ellid danfon y meinciau at ei gartref.

The clerk advised that the insurance company had forwarded a cheque in settlement of the claim.  The cheque for the sum of £476.40 had been credited to the Llangathen Community Council Lloyds Bank account.  It was resolved that two benches be ordered, one being a replacement for the damaged bench and the other to replace a bench sited in Broad Oak.  The clerk to arrange for the purchase and was given permission to forward a cheque to the company once the exact figure had been quoted.  It was also suggested that Cllr. Moses be contacted to establish if delivery could be made to his home.

Cof. / Min 17/15 (9) PWMP DWR / WATER PUMP – FELINDRE

Roedd y Cyng. C. Campbell wedi ymdrechu i wneud ymholiadau ynghylch cofrestru’r tir o amgylch y Pwmp Dwr, Felindre.  Nododd y copi swyddogol o’r gofrestr teitl y gwerthwyd y tir yn 2009.  Y farn oedd nad oedd modd gwneud dim camau pellach

Cllr. C. Campbell had endeavoured to make enquires regarding the registration of the land surrounding The Water Pump, Felindre.  The official copy of register of title indicated that the land was sold in 2009.  The view was taken that no further action could be made.

Cof. / Min. 17/15 (10) DARPARIAETH PENSIWN Y CLERC / CLERKS PENSION PROVISION

Cydnabu llythyr gan y Rheoleiddiwr Pensiynau y datganiad o gydymffurfiad.

A letter from The Pensions Regulator  acknowledged declaration of compliance.

Cof. / Min. 17/15 (11) A40 TRUNK ROAD, BROAD OAK AND DRYSLWYN  SQUARE – MANHOLE COVERS

Cadarnhawyd bod y cloriau tyllau archwilio yn lleoliad Derwen Fawr wedi derbyn sylw. O ran Sgwâr Dryslwyn, y Clerc wirio â’r Cyng. E. Morgan.

It was confirmed that the manhole covers at the Broad Oak location had been dealt with.  With regard to the Dryslwyn Square, the clerk to check with Cllr. E. Morgan.

Cof. / Min 17/19 (1) ARWYDDION/SIGNS, BANCYDDERWEN, BROAD OAK.

Cadarnhaodd y Cyng. E. Morgan wrth y Clerc y byddai ef yn cysylltu â’r Cyng. C. Moses ynghylch y mater hwn.

Cllr. E. Morgan confirmed to the clerk that he would contact Cllr. C. Moses regarding this matter.

Cof. / Min 17/19 (4) PANT YN Y FFORDD /DIP IN ROAD, MAZDA GARAGE, DRYSLWYN.

Roedd CSG wedi cadarnhau bod y mater ar y gweill.

CCC had confirmed that the matter was in hand.

17/25a – ARCHWILIAD FLWYDDYN I /AUDIT FOR YEAR END 31/3/2017

Roedd Datganiad Blynyddol ardystiedig Cyngor Cymuned Llangathen, ar gyfer y flwyddyn a ddaeth i ben ar 31 Mawrth 2017, wedi’i anfon ymlaen gan Grant Thornton UK LLP.  Amgaewyd Hysbysiad o Gasgliad yr Archwiliad hefyd.  Roedd rhai materion nad oeddent yn effeithio ar y farn archwilio a thrafodwyd y rhain gyda’r Cynghorwyr.  Caiff yr wybodaeth ei chadw ar ffeil, a’i dwyn i sylw’r archwilydd mewnol er mwyn ei diwygio yn Natganiad Blynyddol y flwyddyn nesaf.

The certified Annual Return for Llangathen Community Council for the year ended 31st March 2017 had been received from Grant Thornton UK LLP.  A Notice of Conclusion of Audit was also enclosed.  There were some matters that did not affect the audit opinion and these were discussed with the Councillors.  The information will be held on file and brought to the attention of the internal auditor for amendment in next years Annual Return.

17/25  GOHEBIAETH / CORRESPONDENCE

Cafodd yr eitemau canlynol o ohebiaeth eu cyflwyno i’r cyngor a’u trafod/nodi, fel sy’n briodol:

The following items of correspondence were presented to council and duly discussed/noted:

1.  CCC – Precept credit advice – £ 2400

2.  Comisiwn Ffiniau a Democratiaeth Leol Cymru/ Local Democracy and Boundary Commission for Wales – presentation 20/9/17

3. AON Uk Ltd

   BHIB Insurance Brokers

4.  Lloyds Bank – Updating account

5.  Lloyds Bank Statement – July 2017 – £7440.12

6.  Admiral – £476.40

7.  Amberol – Bench Quote

8.  HMRC – VAT refund – £511.21

9.  Un Llais Cymru – Cyfarfod nesaf / next meeting 4/10/17 – Cofnodion cyfarfod / minutes of meeting 20/6/17

Brochures /  Circulars

1.  Broxap

2.  Clerks & Council Direct Requests for Financial Assistance

1.  British Heart Foundation

2.  Clwb Fi a Fe

e-mail correspondence

* Llangadog Recycling Centre – Daniel W John dwjohn@carmarthenshire.gov.uk – the clerk was requested to reply to Mr John’s e-mail and advise that members of the Community Council would like to be part of the consultation.

* C Ff I Llanfynydd YFC – Llythyr o ddiolch / Thank you letter

Tracy Gilmartin-ward – tracy.gilmartin-ward@onevoicewales.org.uk

* Cylchlythyr Haf 2017 Comisiynydd Pobl Hyn Cymru – Older Peoples Commissioner for Wales 2017 Summer Newsletter

* One Voice Wales Conference and AGM Saturday 30th September 2017 – Cynhadledd a Chyfarfod Cyffredinol Blynyddol Un Llais Cymru dydd Sadwrn 30ain Medi 2017

* BS 5709 Gaps Gates & Stiles now open to public comment

* Swyddogol : Is-Gadeirydd – Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro | Official : Vice Chair – Cardiff & Vale University Health Board

* The Ombudsman’s Casebook – Issue 29 / Coflyfr yr Ombwdsmon Rhifyn 29

* Read our latest Annual Review 2016/17 Consumer Council for Water / Cyngor Defnyddwyr Dwr

* Job Vacancy at Pembrey & Burry Port Town Council

* Have your say on draft Well-being Plan Priorities / Dweud eich dweud ar drafft Flaenoriaethau’r Cynllun Llesiant

* WAO – Good Practice Exchange – forthcoming Seminars and Webinars

* Swyddogol : Aelodau – Career Choices Dewis Gyrfa (Gyrfa Cymru) | Official : Members – Career Choices Dewis Gyrfa (Careers Wales)

* FCFCG Wales Newsletter August 2017 – Cylchlythyr FfFfDGC Cymru Awst 2017

* Cymraeg 2050 Grant scheme – to be aware

*  Environet Cymru E-Newsletter – August / Awst 2017

* Digital potential research

* Swyddogol : Is-Gadeirydd – Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf | Official : Vice Chair – Cwm Taf University Health Board

* National Development Framework for Wales / Fframwaith Datblygu Cenedlaethol Cymru

* Ymgynghoriad ar y Bil Awtistiaeth (Cymru) arfaethedig / Consultation on the proposed Autism (Wales) Bill

* REFORM OF DATA PROTECTION LEGISLATION / DIWYGIO DEDDFWRIAETH DIOGELU DATA

* Seminar: Using alternative delivery models to deliver public services

* Clerks Vacancy – Llanarthne Community Council

* Swyddogol : Llywydd – Amgueddfa Cymru | Official : National Museum Wales – President

* Hysbyseb ar gyfer swydd Cadeirydd Pwyllgor Llifogydd ac Erydiad Arfordirol / Advert for Chair of Flood and Coastal Erosion Committee

* What’s Stopping You From Being an AM / Beth sy’n eich Rhwystro Chi rhag bod yn AC

* Bwletin Cyfoeth Naturiol – Awst 2017 – Rhifyn 20

* VACANCY at Welsh Government: Senior research officer

* Job Vacancy Llannddowror & Llanmiloe Community Council – Swydd Wag Cyngor Cymuned Llanddowror a Llanmiloe

* Letter from Jayne Bryant AM and Loneliness Roundtable Report

* Swyddogol : Aelodau – Addysg a Gwella Iechyd Cymru | Official : Members – Health Education and Improvement Wales

* The latest news and stories from Natural Resources Wales

* Tree Charter Legacy Trees

* Cynghorydd Cenedlaethol ar gyfer Trais yn erbyn Menywod a mathau eraill o Drais ar Sail Rhywedd, Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol | National Adviser for Violence Against Women and other forms of Gender-based Violence, Domestic Abuse and Sexual V…

* Want tDatganiadau o’r Effaith ar Dreftadaeth yng Nghymru — Nodyn Atgoffa / Heritage Impact Statements in Wales — Reminder

* Datganiadau o’r Effaith ar Dreftadaeth yng Nghymru — Nodyn Atgoffa / Heritage Impact Statements in Wales

Wendi Huggett  wendi.patience@onevoicewales.org.uk

Mid Wales Training Schedule September – December 2017 / Hyfforddiant Canolbarth Cymru Amserlen Medi-Rhagfyr 2017 Un Llais Cymru / One Voice Wales –    luned.evans@unllaiscymru.org.uk

*  Bwletin Newyddion Mehefin 2017 / June 2017 News Bulletin

* UNDERSTANDING THE LAW TRAINING – AMMANFORD – THURSDAY 14TH SEPTEMBER – 6.30-9.00 / HYFFORDDIANT DEALLTWRIAETH O’R GYFRAITH – RHYDAMAN – DYDD IAU 14EG MEDI

* CODE OF CONDUCT TRAINING – CARMARTHEN – TUESDAY 12TH SEPTEMBER HYFFORDDIANT COD YMDDYGIAD – CAERFYRDDIN – DYDD MAWRTH 12FED MEDI

* Event Opportunities in Wales / Digwyddiadau yng Nghymru

* Swyddogol : Cyfarwyddwyr Anweithredol, Grwp y Cyfansoddiad: newid a gwydnwch ym maes etholiadau a chofrestru etholiadol | Official : Non-Executive Directors, Constitution Group, Elections and electoral registration change and resilience

* Swyddogol : Banel Dyfarnu Cymru a Thribiwnlys Anghenion Addysgol Arbennig Cymru | Official : Adjudication Panel for Wales and Special Educational Needs Tribunal for Wales

luned.evans@unllaiscymru.org.uk – Un Llais Cymru / One Voice Wales – Bwletin Newyddion Awst 2017 / August 2017 News Bulletin

Inspiring Community Play Spaces with Creative Play – Jess@creativeplayuk.com

Business Wales WelshGovernment@public.govdelivery.com

* 30 hrs a week free childcare; Free weekend bus travel; How to export your goods

* Business Advice, Information, Funding and Financial Support

Cllr. Cefin Campbell – CACampbell@carmarthenshire.gov.uk

* Public Accesses Defibrillator Training and how to treat heart attack victims within our communities.

* Mid and West Wales Fire and Rescue Service –   pressofficer@mawwfire.gov.uk

Have your say on draft Well-being Plan Priorities / Dweud eich dweud ar drafft Flaenoriaethau’r Cynllun Llesiant

* Joseph Thomas – joseph@planningaidwales.org.uk – Planning Aid Wales Network Event

* HMRC Business Help and Support – Less than one month to go to apply for a Queen’s Award for Enterprise

*  Alyson Thomas (CHC – HDD) – Alyson.Thomas@waleschc.org.uk – Ymgynghoriad Papur Gwyn Llywodraeth Cymru ar “Gwasanaethau sy’n addas i’r dyfodol / Welsh Government White Paper Consultation “Services fit for the future”

* Clystyru: cefnogaeth ariannu ar gael yn 2017-18/Clustering: funding support available in 2017-18 Joan.Lockett@gov.wales Joan.Lockett@gov.wales

* Gwahoddiad i Ddigwyddiad Cylchdaith | Invitation to Road Show Event  - opcc@dyfed-powys.pnn.police.uk

 * Eiriol Newsletter Eiriol – eiriol@eiriol.org.uk

17/26  CYFRIFON I’W TALU / ACCOUNTS FOR PAYMENT

Cymeradwywyd bod y cyfrifon canlynol yn cael eu talu, a pharatowyd sieciau yn unol â hynny:

The following accounts were approved for payment and cheques duly prepared:

£

M Rees – Costau’r Clerc / Clerks Expenses  96.04

M Rees – Cyflog Mis Medi / Sept Salary    266.66

Trywydd

Cyfieithu Ysgrifenedig / Written Translation  33.55

17/27  CEISIADAU CYNLLUNIO / PLANNING APPLICATIONS

Cafodd y ceisiadau canlynol eu hystyried gan y Cyngor a nodwyd eu sylwadau:

The following applications were considered by the Council and their observations noted:

YMGEISYDD DATBLYGIAD LLEOLIAD / APPLICANT DEVELOPMENT LOCATION

Aberglasney Restoration Tree Works subject to TPO (TPO/E8) Aberglasney Gardens

Trust – Joseph Atkin and within Conservation Area Llangathen

Dim gwrthwynebiadau  /No objections

17/26 ADRODDIAD Y CYNGHORYDD SIR / COUNTY COUNCILLORS REPORT

Yn aelod o’r Pwyllgor Cymunedau a Materion Gwledig, dywedodd y Cyng. Campbell ei fod wedi bod yn mynychu cyfarfodydd ac yn edrych ar rai meysydd sy’n cael eu hystyried yn annelwig yn Sir Gaerfyrddin, e.e., Y mannau gwan ar gyfer derbyn band eang a’r modd y mae hyn yn effeithio ar fusnesau gwledig.

Hefyd, ef yw cadeirydd panel sy’n ystyried tlodi o fewn y Sir ac sy’n gweithio ar ffyrdd o helpu teuluoedd mewn sefyllfaoedd o’r fath i ddod o’r sefyllfaoedd hynny.  Mae wedi ei gadarnhau bod 32% o aelwydydd bellach yn byw o dan y lefel tlodi ac mae 58% o’r aelwydydd hyn mewn ardaloedd gwledig. Bydd ef yn cyfarfod eto ag Eluned Morgan AC ynghylch y mater hwn ac yn ceisio am gyllid i helpu i fynd i’r afael â’r mater difrifol iawn hwn.

Mae’r Cyng. Campbell hefyd yn edrych ar yr effeithiau y gallai BREXIT ei chael ar y gymuned amaethyddol, gan y cydnabuwyd bod 90% o fwyd/cynnyrch yn mynd i’r UE.

Mae hefyd yn cymryd rhan yn, ac yn gweithio ar, y “Cynllun 10 Tref”, sef prosiect sy’n gweithio â threfi ar sut i gyflawni gwelliannau.

Mae Prif Weithredwr CSG, Mark James ac Emlyn Dole, Arweinydd y Cyngor, wedi ymweld â’r llwybr beicio sydd ar waith o Abergwili i Landeilo. Maent wedi cael argraff dda iawn o’r datblygiad ac maent dan yr argraff y bydd hwn yn ased  i’w drysori yn Sir Gaerfyrddin.  Mae’r cynllun pum mlynedd hwn bellach yn gynllun dwy flynedd.

Mae’r Cyng. Peter Hughes-Griffiths yn Llysgennad ac yn gyswllt rhwng Cyngor Sir Caerfyrddin a’r Cynghorau Tref a Chymuned yn Sir Gaerfyrddin, a bydd yn cysylltu â Chynghorwyr a Chlercod er mwyn gweithio gyda’i gilydd er budd trigolion Sir Gaerfyrddin.

As a member of the Communities and Rural Affairs committee, Cllr. C. Campbell advised that he had been attending meetings and looking into some grey areas within Carmarthenshire, eg. Broad Band not spots and how this is affecting rural businesses.

Also, he chairs a panel looking into poverty within the county and working on how to get families out this situation.  It has been established that 32% of households now live below the poverty level and 58% of theses households are in rural areas. He will again be meeting with Eluned Morgan  AM regarding this matter and will be trying for funding to help address this very serious matter.

Cllr. Campbell is also looking into the effects that BREXIT may have on the farming community as it has been recognised that 90% of food/produce goes to the EU.

He is also involved and working on the “10 Town Plan” which is a project working with towns on how to achieve improvements.

Chief Executive of CCC Mark James and Emlyn Dole, Leader of the Council have visited the cycle path in progress from Abergwili to Llandeilo and are very impressed with the development and have the impression that this will be an outstanding asset/treasure for Carmarthenshire.  The five year plan is now a two year plan.

Cllr. Peter Hughes-Griffiths is an Ambassador and link between Carmarthenshire County Council and Town and Community Councils in Carmarthenshire and will be contacting Councillors and Clerks in order to work together for the benefit of the residents of Carmarthenshire.

 

17/27 UNRHYW FATER ARALL / ANY OTHER BUSINESS

1. Trafodwyd gwelededd wrth y gyffordd ger Capel Cross Inn/Siop Dryslwyn, Dryslwyn.  Gofynnwyd i’r Clerc ysgrifennu at un o’r trigolion lleol i ofyn a ellir torri llwyni’r Llawrwydden yn ôl er mwyn gwella’r sefyllfa.

2. Oherwydd bod Siop Gymunedol Dryslwyn mor boblogaidd, mae’r traffig wedi cynyddu erbyn hyn, ac roedd pryder ynghylch cyflymder rhai modurwyr. Awgrymwyd i’r Clerc gysylltu â Mr McEvoy, CSG i gael awgrymiadau ynghylch mesurau gostegu traffig.

3. Cadarnhawyd nad oedd y lloches fws ar Sgwâr Dryslwyn yn cael ei defnyddio mwyach, gan fod llwybrau bysiau yn mynd i mewn i Gwrt Henri erbyn hyn. Fodd bynnag, y farn oedd y gall llwybrau newid rywbryd yn y dyfodol, ac y gellid defnyddio’r lloches fws eto. Dim camau gweithredu pellach.

 

1. The visibility at the junction near Cross Inn Chapel / Dryslwyn Shop, Dryslwyn was discussed.  The clerk was requested to write to a local resident to ask if the Laurel Shrub may be cut back in order to improve the situation.

2.  Due to the popularity of the Dryslwyn Community Shop, traffic has now increased and there was concern regarding the speed of some motorists.  It was suggested that the clerk contact Mr McEvoy of CCC for suggestions regarding traffic calming measures.

3.  It was established that the bus shelter at Dryslwyn Square was no longer in use as the bus routes now entered Court Henry.  However, it was thought that routes may change sometime in the future and the bus shelter could be brought back into use. No further action.

 

DYDDIAD CYFARFOD NESAF / DATE OF NEXT MEETING

Penderfynwyd y byddai cyfarfod nesaf Cyngor Cymuned Llangathen yn cael ei gynnal ddydd Mawrth 21 Tachwedd 2017 yn yr Ystafell Ddarllen, Cwrt-henri am 7.30 p.m.

It was resolved that the next meeting of Llangathen Community Council would be held on Tuesday 21st November 2017 at the Reading Room, Court Henry at 7.30pm.

Llofnod / Signed…………………………….

 

Dyddiad / Date………………………………….

 

Agenda – 21.11.2017

Cyngor Cymdeithas Llangathen / Llangathen Community Council 

Crachty Isaf, Capel Isaac, Llandeilo, Carmarthenshire. SA19 7UH

Tel: 01558 668349 / council@llangathen.org.uk  -   www.llangathen.org.uk  

Annwyl Syr/Madam,

Dymunaf eich  hysbysu fod y cyfarfod nesaf o Gyngor Cymdeithas Llangathen i’w gynnal nos Fawrth, 21 Tachwedd, 2017 am 7.30 yn Yr Ystafell Ddarllen, Cwrt Henri.

Dear Sir/Madam,

I wish to inform you that the next meeting of Llangathen Community Council, will be held on Tuesday, 21st November 2017 at 7.30 p.m. at The Reading Room, Court Henry.

Yr eiddoch yn gywir / Yours faithfully,

Mairwen G.Rees,

(Clerc/Clerk)

AGENDA

1.  I derbyn ymddiheuriadau am absenoldeb / To receive apologies for absence.

2.  I dderbyn datganiadau o ddiddordeb personol. / To receive declarations of interest.

3.  I dderbyn cofnodion y cyfarfod diwethaf. / To confirm the minutes of the last meeting.

4.  I drafod materion y hanfod o’r cofnodion. / To consider matters arising from the minutes.

5.   I ddarllen ac ystyried gohebiaeth. / To read and consider correspondence.

6.  I gymeradwyo cyfrifon i’w talu /  To approve accounts for payment.

7.  I ystyried ceisiadau cynllunio. / To discuss planning applications.

8.  Polisi’r Cyfryngau Cymdeithasol. / Social Media Policy

9.  Deffibriliwr / Defibrillator

10. Diwygio arwyddion cyfrif banc. / To amend bank account signatures.

11.  I derbyn adroddiad y Cynghorydd Sîr. / To receive the County Councillors report.

12.  Unrhyw fater arall. / Any other business.

 

Cofnodion/Minutes Gorffennaf / July 2017

CYNGOR CYMUNED LLANGATHEN / LLANGATHEN COMMUNITY COUNCIL

Cofnodion cyfarfod Cyngor Cymuned Llangathen a gynhaliwyd ddydd Mawrth, 18 Gorffennaf 2017 yn yr Ystafell Ddarllen, Cwrt-henri.

Minutes of the meeting of Llangathen Community Council held on Tuesday, 18th July 2017 at The Reading Room, Court Henry.

Presennol / Present: Cyng. Cllrs  C. Moses (cadeirydd/chair) M.Wynne,  M. Williams, L.Hughes,  a/and A.Davies.  Hefyd yn presennol / In attendance  Mrs M.Rees (clerc / clerk), Cynghorydd Sir / County Councillor C. Campbell and Mrs B.Jones.

 

17/12  YMDDIHEURIADAU / APOLOGIES

Cafwyd ymddiheuriadau am absenoldeb gan  / Apologies for absence were received from  Cyng. / Cllr. E. Morgan.

17/13 DATGANIADAU O FUDDIANT / DECLARATIONS OF INTEREST

Nid oedd unrhyw ddatganiadau o fuddiant.

There were no declarations of interest.

17/14 COFNODION / MINUTES

Cynigiwyd gan Cyng. M. Wynne ac eiliwyd gan Cyng. L. Hughes fod cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ddydd Mawrth 21 Mawrth 2017 yn cael eu derbyn fel cofnod cywir o’r trafodion.

It was proposed by Cllr. M. Wynne  and seconded by Cllr. L. Hughes that the minutes of the meeting held on Tuesday, 21st March 2017 be accepted as a correct record of proceedings.

17/15 MATERION YN CODI /  MATTERS ARISING

Cof/Min. 16/63  Hysbysiad o Gyfethol / Notice of Co-option

Roedd llythyr cais ar gyfer y swydd wag ar Ward y Gogledd wedi dod i law gan Mrs Beryl Jones, Derwenfawr. Roedd y llythyr wedi cael ei anfon at bob Cynghorydd cyfredol. Cytunwyd yn unfrydol i dderbyn Mrs Jones ar y Cyngor. Bydd Mrs Jones yn cael gwahoddiad i gyfarfod nesaf Cyngor Cymuned Llangathen.

Roedd un swydd wag o hyd yn y plwyf yn Ward y De. Byddai’r clerc yn trefnu posteri er mwyn ail hysbysebu’r swydd, ac yn gwneud trefniadau i roi’r wybodaeth hon ar y wefan.

A letter of application for the vacancy onto the North Ward had been received by Mrs Beryl Jones, Broad Oak.  The letter had been forwarded to all existing Councillors.  It was unanimously agreed that Mrs Jones by accepted onto the council.  Mrs Jones will be invited to the next meeting of the Llangathen Community Council.

There remains one vacancy in the South Ward of the parish.  The clerk to arrange for posters to re-advertise and also make arrangements for the website to be updated with this information.

Cof/Min 16/65 (1) A40 SGWAR DRYSLWYN SQUARE, DRYSLWYN

Manylion y cyfarfod safle ar Sgwâr Dryslwyn, ddydd Iau 8 Mehefin 2017.

Yn bresennol: John McEvoy, CSC, y Cyng. Sir Cefin Campbell, y Cyng. Mark Williams, y Cyng. Linda Hughes a Mairwen Rees (Clerc).

Cyflwynwyd pryderon ynghylch diogelwch i Mr McEvoy. Dywedodd nad ei gyfrifoldeb ef oedd yr A40/y gefnffordd, ond cyfrifoldeb Llywodraeth Cymru (LlC)/Asiant Cefnffyrdd De Cymru.

Dywedodd fod amseroedd teithio yn fater pwysig i Lywodraeth Cymru.

Nododd yr aelodau eu pryderon ynghylch cyflymder, goddiweddyd, y croeslinellau, a’r rhan o’r ffordd nad oedd modd ei gweld oherwydd y pant yn y ffordd o ochr Caerfyrddin.

Gwelwyd enghraifft o oddiweddyd yn ystod y cyfarfod.

Trafodwyd y llain welededd ar ffyrdd dynesu’r groesffordd o gyfeiriadau Cwrt Henri a Chastell Dryslwyn, ac er y teimlwyd i ddechrau y byddai’n syniad lleihau’r llain welededd, ar ôl gweld lori fawr iawn yn gyrru ymlaen i’r A40, teimlwyd y byddai lleihau’r llain welededd yn golygu y byddai’n rhaid i gerbydau mawr lenwi’r gefnffordd gyfan er mwyn troi’r gornel.

Eglurodd Mr McEvoy fod Llywodraeth Cymru weithiau’n cymryd cyfrifoldeb dros gyfran o’r ffyrdd dynesu, ac y byddai’n ymchwilio ac yn cynghori yn unol â hynny.

Er bod Mr McEvoy yn deall y pryderon ac yn cydymdeimlo, ailbwysleisiodd ei bod yn anodd iawn cael unrhyw fath o ddeialog â Llywodraeth Cymru ynglyn â materion o’r natur hon.

Dywedodd y Cyng. C Campbell fod Mr McEvoy wedi bod i ffwrdd o’r gwaith oherwydd salwch, ond ers iddo ddychwelyd roedd wedi rhoi gwybod y byddai’n ymchwilio i’r hyn a drafodwyd yn y cyfarfod safle, ac yn rhannu unrhyw wybodaeth pan fyddai ar gael.

 

Details of the site meeting at Dryslwyn Square, Thursday 8th June 2017

Present: John McEvoy, CCC., County Cllr. Cefin Campbell, Cllr. Mark Williams, Cllr. Linda Hughes and Mairwen Rees (clerk).

Concerns regarding safety issued were put to Mr McEvoy.  He advised that the A40/trunk road was not his responsibility but that of Welsh Government(WG)/SWTRA.

He advised that as far as WG were concerned journey times were important issues.

Members detailed their concerns regarding speed, overtaking, hatch markings and blind spot due to dip in road at the approach from the Carmarthen side.

Overtaking was witnessed during the meeting.

The splay on the approach roads to the crossroads from the Court Henry and Dryslwyn Castle directions were discussed and whilst it was deemed an idea to reduce the splay, upon witnessing a very large lorry enter the A40 it was felt that reducing the splay would result in large vehicles having to take up the whole of the trunk road in order to make the turn.

Mr McEvoy explained that WG sometimes took responsibility on a proportion of the approach roads and he would investigate and advise accordingly.

Whilst Mr McEvoy was very understanding and sympathised with the concerns, he reiterated that is was very difficult to have any sort of dialogue with WG regarding matters of this nature.

Cllr. C. Campbell advised that Mr McEvoy had been away from work due to illness but since his return he had advised that he would be investigating what was discussed at the site meeting and would pass on any information when it was available.

 

Cof. / Min 16/65 (2) DATBLYGIADAU AMAETHYDDOL, LAN FARM, DERWEN-FAWR

/ AGRICULTURAL DEVELOPMENTS, LAN FARM, BROAD OAK

Roedd y Cyngor wedi dod i ddeall bod meddiannaeth Lan Farm bellach yn ansicr, felly cytunodd y cynghorwyr y byddai’n anodd mynd ar drywydd y mater ymhellach, ac felly penderfynwyd rhoi’r gorau i’r mater.

It had been established that the occupancy of Lan Farm was now uncertain and therefore councillors agreed that to pursue the matter further would be difficult and therefore it was decided to disband the matter.

Cof. / Min 16/65 (3)  HYSBYSFWRDD, DERWEN-FAWR / NOTICE BOARD, BROAD OAK

Byddai’r Cyng. C. Moses yn trefnu bod allweddi’r hysbysfwrdd ar gael i bawb eu defnyddio.

Cllr. C. Moses is to arrange for the keys of the notice board to located for all to use.

Cof. / Min.  16/65 (4) DIFFIBRILIWR / DIFIBRILLATOR

Cadarnhawyd gan y Loteri Genedlaethol bod cynnig grant amodol yn cael ei wneud ar gyfer y swm o £2,380 ar gyfer y prosiect “Diffibrilwyr Llangathen”.

Pwysleisiwyd na ddylai’r prosiect ddechrau tan fod y datganiad wedi’i lofnodi a’i ddychwelyd. Ar ôl i’r cynnig ddod i law, bydda’r Cyng. Moses a’r Clerc yn delio â’r dogfennau.

It had been confirmed by the National Lottery that a conditional grant offer was being made for the sum of £2,380 for the project “Llangathen Defibrillators”.

It was stressed that the project must not begin until the  declaration was signed and returned.  Once the offer is received, Cllr. Moses and the clerk would deal with the documentation.

Cof. / Min. 16/65 (5) PERTHI WEDI TYFU’N WYLLT / OVERGROWN HEDGE, FELINDRE, DRYSLWYN.

Yn aros am adroddiad Cyng. E. Morgan.

To await report from Cllr. E. Morgan.

Cof. / Min 16/65 (7)  HEN ADEILAD SWYDDFA BOST GYFFREDINOL AR YR A40, DRYSLWYN / OLD GPO BUILDING ALONG A40, DRYSWYN

Y clerc i gysylltu ag Adran Gynllunio CCC i weld a yw cais wedi’i gyflwyno.

The clerk to contact CCC Planning Department to establish if an application has been submitted.

Cof. / Min. 16/65 (8) MAINC GER SGWAR MILTON / BENCH NEAR MILTON SQUARE

Roedd yr holl wybodaeth wedi cael ei hanfon at y cwmni yswiriant. Yn Aros am ateb.

All information had been forwarded to the insurance company.  Awaiting reply.

Cof. / Min 16/65 (11) PWMP DWR / WATER PUMP – FELINDRE

Byddai’r Cyng. Sir C. Campbell yn mynd ar drywydd y mater.

County Cllr. C. Campbell to follow up the matter.

Cof. / Min. 16/65 (12) DARPARIAETH PENSIWN Y CLERC / CLERKS PENSION PROVISION

Roedd y Clerc wedi cael gohebiaeth ar y mater hwn. Penderfynwyd y dylai cysylltu â Mr D. Morris er mwyn cael cyngor/cymorth ar y mater.

The clerk had received correspondence on this matter.  It was resolved that she contact Mr D. Morris for advise/assistance on the matter.

Cof. / Min. 16/68 A40 TRUNK ROAD, BROAD OAK AND DRYSLWYN  SQUARE – MANHOLE COVERS

Yn aros am adroddiad Cyng. E. Morgan.

Awaiting information from Cllr. E. Morgan.

17/16  GOHEBIAETH / CORRESPONDENCE

Cafodd yr eitemau canlynol o ohebiaeth eu cyflwyno i’r cyngor a’u trafod/nodi, fel sy’n briodol:

The following items of correspondence were presented to council and duly discussed/noted:

1.  Loyds Bank Plc – Information about Financial Services Compensation Scheme

2.  Cylch Meithrin Cwrt Henri – Thank you letter.

3.  Lloyds Bank Plc – Statement – April – £8572.92

                 May – £7310.95

     June – £ 7110.95

4.  Un Llais Cymru – Notice of AGM – 20/6/17

                                 Cofnodion Cyfarfod/ Minutes of Meeting 5/4/17

5.  The Pensions Regulator

6.  Comisiynydd Heddlu a Throseddu Dyfed-Powys Police and Crime Commissioner

7.  Fly the Red Ensign – 3/9/17

8.  CCC – Application for Safe Routes in Communities Grant

9.  AON – Certificate of Employers Liability Insurance.

10. GIG Cymru/NHS Wales – Trawsnewid Gwasanaethau Clinigol/ Transformin Clinical Services

                                             - Gwasanaethau Iechyd Meddwl Oedolion/ Adult Mental Health Services

11.  Comisiwn Ffiniau a Democratiaeth Leol Cymru/ Local Democracy and Boundary Commission for Wales

Brochures /  Circulars

1.  Clerks & Councils Direct

2.  Broxap

3.  Focus on Play

Requests for Financial Assistance

1.  Urdd Gobaith Cymru

2.  Gornest Cneifio CFfI Llanfynydd YFC Shearing Match

e-mail correspondence

DAVID MORRIS – acknowledgement of £200 also confirmation that he will continue as internal auditor

Tracy Gilmartin-ward [tracy.gilmartin-ward@onevoicewales.org.uk

* Code of Practice on Workforce Matters (Two Tier Code) – Annual Monitoring Form / Cod Ymarfer ar Faterion y Gweithlu (Cod Dwy Haen) – Ffurflen Fonitro Flynyddol

* One Voice Wales Larger Councils and Innovative Practice Awards Conference 5 July 2017 – Cynhadledd Cynghorau Mwy a Gwobrau Arfer Blangar Un Llais Cymru 5 Gorffennaf 2017

* CEW NEWSLETTER MAY 2017

* Cynnal Cymru / Sustain Wales – May Newsletter

* Model Local Resolution Protocol for Community and Town Councils / Model Brotocol Datrysiadau Lleol ar gyfer Cynghorau Tref a Chymuned

* Datganiad i’r Wasg ar ran Bwrdd y Cynghorau Iechyd yng Nghymru / Press Statement on Behalf of the Board of CHC’s in Wales

* Swyddogol : Penodiadau Cyhoeddus Llywodraeth Cymru | Official : Welsh Government Public Appointments

* Opportunities Bulletin – Brand new master class, international placements and quick tips now available!

* A number of funding pots that have become available for different sectors…

* Swyddogol : Ymarferydd Proffesiynol y Pwyllgor Moeseg Ymchwil | Official : Research Ethics Committee Professional Practitioner

* Plant a Tree Charter Legacy Tree

* National Business Crime Survey

* Newyddion Diweddaraf yr Amgylchedd Hanesyddol, Rhif 4 / Historic Environment Update, Number 4

* Framwaith Datblygu Cenedlaethol Cymru – Cylchlythyr Mehefin 2017

* One Voice Conference and Innovative Practice Awards 5 July 2017 – Cynhadledd a Gwobrau Arfer Blangar Un Llais Cymru 5 Gorffennaf 2017

* Apply for the Great Place Scheme in Wales

* SAVE THE DATE – OVW Conference and AGM Saturday 30th September 2017 / ACHUB Y DYDDIAD – Cynhadledd a Chyfarfod Cyffredinol Blynyddol Un Llais Cymru ar Ddydd Sadwrn 30ain Medi 2017

Wendi Huggett  wendi.huggett@onevoicewales.org.uk

* One Voice Wales Training Programme / Rhaglen Hyfforddiant Un Llais Cymru

* NEW COUNCILLOR INDUCTION TRAINING – CARMARTHEN – TUESDAY 20TH JUNE – 6.30-9PM / HYFFORDDIANT GYNEFINO I GYNHORWYR NEWYDD – CAERFYRDDIN – DYDD MAWRTH 20FED MEHEFIN – 6.30-9.00

* CODE OF CONDUCT TRAINING – LLANELLI – THURSDAY 6TH JULY 2017 – 6.30-9.00 / HYFFORDDIANT COD YMDDYGIAD – LLANELLI – DYDD IAU 6ED GORFFENNAF 2017 6.30-9.00

* Cyfarfodydd o Bwyllgor Ardal Sir Gaerfyrddin (2017-2018) / Meetings of the Carmarthenshire Area Committee (2017-2018)

* CODE OF CONDUCT TRAINING – CARMARTHEN – TUESDAY 25TH JULY – 6.30-9.00 / HYFFORDDIANT COD YMDDYGIAD – CAERFYRDDIN – DYDD MAWRTH 25AIN GORFFENNAF – 6.30-9.00

* luned.evans@onevoicewales.org.uk

Bwletin Un Llais Cymru Mai 2017/ One Voice Wales Bulletin Mai 2017 Luned Evans

Bwletin Un Llais Cymru Mehefin 2017/ One Voice Wales Bulletin June 2017

* Avril McAvoy AYMcAvoy@carmarthenshire.gov.uk  Community Council Representative/Cynrychiolydd Cyngor Cymuned – Diwrnod cau/closing date 30/6/17

* Joseph Thomas –   joseph@planningaidwales.org.uk –   Place Plans Network Event

 -  Planning4communities May 2017

           - Planning Aid Wales – Annual General Meeting

WelshGovernment@public.govdelivery.com – Wales Rural Network News Round-up Issue 9 May 2017

-  Natural Resources Bulletin – Issue 17 – May 2017

- Wales Rural Network News Round-up Issue 10 June 2017

            - Natural Resources Bulletin – June 2017 – Issue 18

*Gweithdai Llywodraeth Cymru ar gyfer cynrychiolwyr llywodraeth leol ar reoli a gwaredu gwastraff ymbelydrol actifedd uwch – Welsh Government Workshops for local government representatives on higher activity radioactive waste management and disposal  Richard.Hughes@wales.gsi.gov.uk

* HMRC Business Help and Support Emails – Stay Safe Online

Your employees’ expenses and benefits

Common expenses and benefits explained

Prevent payroll reporting errors

Employer support on Pay As You Earn (PAYE)

* Gweithdy #CyfnewidSyniadau Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Sir Gâr – Carmarthenshire Public Services Board #IdeasExchange Workshop Llinos Evans (Policy) LlinEvans@carmarthenshire.gov.uk

* Rhybudd Iechyd a Diogelwch / Safety Alert R Llinos Jones RLlinosJones@carmarthenshire.gov.uk

(Teacher falling off stage/significant injuries/safety checks/ etc -

The clerk to forward the information to representatives of the  committees of Neuadd Llangathen Hall and the Reading Room.

Defibrillator for your community PCS-UK – Communities news@primarycaresupplies.uk

                                                                    - Please campaign to make Llangathen Community Council a safer place to live

CardiacSafe – Defibrillator for the community campaign

Herbert James – Acknowledgement of thank you letter.

Sian Collins – Acknowledgement of thank you letter.

Mid and West Wales Fire and Rescue Service May 2017 Newsletter e.davies@mawwfire.gov.uk

Beryl Jones – Community Council Vacancy

Tara-Jane Sutcliffe – Llangathen Community Council work and opportunities

* Llangathen Street Lighting Bryony from INDO Lighting bryony=indolighting.com@mail96.atl91.mcsv.net

17/17  CYFRIFON I’W TALU / ACCOUNTS FOR PAYMENT

Cymeradwywyd bod y cyfrifon canlynol yn cael eu talu, a pharatowyd sieciau yn unol â hynny:

The following accounts were approved for payment and cheques duly prepared:

£

Creative Bridal Ltd

(Website administration) 300.00

M Rees – Costau’r Clerc / Clerks Expenses  91.78

M Rees – Cyflog Mis Gorffennaf / July Salary 266.66

C Ff I Llanfynydd YFC

(Gornest Cneifio / Sheep Shearing Event)    60.00

17/17a  CEISIADAU CYNLLUNIO / PLANNING APPLICATIONS

Cafodd y ceisiadau canlynol eu hystyried gan y Cyngor a nodwyd eu sylwadau:

The following applications were considered by the Council and their observations noted:

YMGEISYDD DATBLYGIAD LLEOLIAD

APPLICANT DEVELOPMENT LOCATION

Mr Saraj Guna Non Material Amendment E/34129 Ffos yr Esgob,

Lean-to Green House Capel Isaac

Dim gwrthwynebiadau  /No objections

17/18 ADRODDIAD Y CYNGHORYDD SIR / COUNTY COUNCILLORS REPORT

Dywedodd y Cyng. Campbell ei fod yn aelod o’r Bwrdd Gweithredol a’i fod yn gyfrifol am Gymunedau a Materion Gwledig. Byddai’n ymchwilio i ffyrdd o fyw yn Sir Gaerfyrddin wledig, ac yn gweithio gyda sefydliadau, er enghraifft Undeb Cenedlaethol yr Amaethwyr (NFU), FUW, LANTRA, CFfI, Cyfoeth Naturiol Cymru.

Byddai’n cyfarfod ag Eluned Morgan AC ac yn trafod ei hadroddiad ar Gymru Wledig. Roedd Mynd i’r Afael â Thlodi yn fater arall y byddai’n rhoi sylw iddo.

O fis Medi, byddai tri fan llyfrgell newydd yn ymweld â chymunedau. Byddai gan y faniau hyn fynediad i’r anabl, iPads, catalogau, cymorth i’r rheiny y mae arnynt ei angen, a chanopi gyda lle i eistedd.

Dywedodd y Cyng. Campbell hefyd y dyfarnwyd y teitl Is-gadeirydd Cyngor Sir Caerfyrddin i’r Cyng. Mansel Charles.

Er diddordeb, dywedodd y Cyng. Campbell fod hawl i siarad Cymraeg yn ystod cyfarfodydd ac nad oedd yn angenrheidiol cynnig gwasanaeth cyfieithu ffurfiol cyhyd â bod rhywun yn bresennol yn y cyfarfod a oedd yn barod i gyfieithu i unigolyn nad yw’n deall Cymraeg.

 

Cllr. Campbell advised that he is a member of The Executive Board and is responsible for Communities and Rural Affairs.  He will be looking into ways of living in rural Carmarthenshire and working with organisations such as NFU, FUW, LANTRA, YFC, NRW.

He will be meeting with Eluned Morgan AM and discussing her report on Rural Wales.  Tackling Poverty is another issue he will be looking into.

As from September, there will be three new Library vans visiting communities.  These vans will have disabled access, I-pads, catalogues, assistance to those that need it and a canopy with seating facilities.

Cllr. Campbell also advised that Cllr. Mansel Charles had been awarded the title of Vice Chairman to Carmarthenshire County Council.

As a point of interest, Cllr. Campbell advised that during meetings it is a right to talk Welsh and that it is not necessary to offer a formal translation service but to ensure that someone present at the meeting is prepared to translate to a non speaking person.

17/19 UNRHYW FATER ARALL / ANY OTHER BUSINESS

1. Dywedwyd bod yr arwydd “Bancydderwen” mewn man amhriodol, ac yn aml yn cael ei guddio oherwydd parcio. Hefyd, roedd rhifau Bancydderwen a Bryn Dewi yn peri dryswch parhaus. Roedd parseli’n cael eu hanfon i’r cyfeiriadau anghywir, ac roedd gwasanaethau brys wedi mynd i’r lleoliad anghywir ar fwy nag un achlysur. Byddai’r Cyng. Campbell a’r Clerc yn ymchwilio i’r mater ac yn ceisio trefnu cyfarfod safle â CSC i unioni’r mater.

2. Cais bod y cloddiau’n cael eu torri ar gyffyrdd/gorneli, er mwyn ei gwneud yn haws gweld.

3. Mainc Derwenfawr. Rhoi sylw i’r mater o’i adleoli. Gofyn am brisiau.

4. Pant yn y ffordd y tu allan i Garej Mazda, Dryslwyn. Byddai’r Cyng. Campbell a’r Clerc yn gwneud ymholiadau.

1.  It has been reported that the sign “Bancydderwen” Broad Oak is sited inappropriately,  and is frequently obscured due to parking.  Also the numbering of Bancydderwen and Bryn Dewi is causing ongoing confusion.  Deliveries are going to the wrong addresses and emergency services have gone to the wrong location on more that one occasion.  Cllr. Campbell and the clerk to look into the matter and attempt to arrange a site meeting with CCC to rectify the matter.

2.  Request that junctions/corners be trashed in order to aid visibility.

3.  Broad Oak bench.  To look into re-placing. Request prices.

4.  Dip in road outside Mazda Garage, Dryslwyn.  Cllr. Campbell and the clerk to make enquiries.

DYDDIAD CYFARFOD NESAF / DATE OF NEXT MEETING

Penderfynwyd y byddai cyfarfod nesaf Cyngor Cymuned Llangathen yn cael ei gynnal ddydd Mawrth 19 Medi 2017 yn yr Ystafell Ddarllen, Cwrt-henri am 7.30 p.m.

It was resolved that the next meeting of Llangathen Community Council would be held on Tuesday 19th September 2017 at the Reading Room, Court Henry at 7.30pm.

 

Llofnod / Signed…………………………….

Dyddiad / Date………………………………….

 

Agenda – 18.7.2017

Llangathen Community Council / Cyngor Cymdeithas Llangathen

Crachty Isaf, Capel Isaac, Llandeilo, Carmarthenshire. SA19 7UH

Tel: 01558 668349 / council@llangathen.org.uk  -   www.llangathen.org.uk

Annwyl Syr/Madam,

Dymunaf eich  hysbysu fod y cyfarfod nesaf o Gyngor Cymdeithas Llangathen i’w gynnal nos Fawrth, 18 Gorffennaf, 2017 am 7.30 yn Yr Ystafell Ddarllen, Cwrt Henri.

Dear Sir/Madam,

I wish to inform you that the next meeting of Llangathen Community Council, will be held on Tuesday, 18th July 2017 at 7.30 p.m. at The Reading Room, Court Henry.

Yr eiddoch yn gywir / Yours faithfully,

 Mairwen G.Rees,

(Clerc/Clerk)

AGENDA

1.  I derbyn ymddiheuriadau am absenoldeb / To receive apologies for absence.

2.  I dderbyn datganiadau o ddiddordeb personol. / To receive declarations of interest.

3.  I dderbyn cofnodion y cyfarfod diwethaf. /  To confirm the minutes of the last meeting.

4.  I drafod materion y hanfod o’r cofnodion. /  To consider matters arising from the minutes.

5.   I ddarllen ac ystyried gohebiaeth. /  To read and consider correspondence.

6.  I gymeradwyo cyfrifon i’w talu /  To approve accounts for payment.

7.  I ystyried ceisiadau cynllunio. / To discuss planning applications.

8.  Deffibriliwr / Defibrillator

8.  Swydd wag y cyngor / Council Vacancy – Co-option

9.  I derbyn adroddiad y Cynghorydd Sîr. / To receive the County Councillors report.

10.  Unrhyw fater arall. / Any other business.

 

Minutes – AGM – Tuesday, 17th May 2016

CYNGOR CYMUNED LLANGATHEN

LLANGATHEN COMMUNITY COUNCIL

Cofnodion Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol Cyngor Cymuned Llangathen a gynhaliwyd ddydd Mawrth 17 Mai 2016 yn yr Ystafell Ddarllen, Cwrt-henri.

Minutes of the Annual General Meeting of Llangathen Community Council held on Tuesday, 17th  May 2016, at the Reading Rooms, Court Henry.

Presennol / Present:  Cyng/Cllrs.: H. James (chair), E. Morgan, M. Wynne and S. Collins.

Hefyd yn presennol / In attendance were County Cllr. Cefin Campbell and M. Rees (clerk).

16/01 DATGANIADAU O FUDDIANT / DECLARATIONS OF INTEREST

Dros y flwyddyn flaenorol, cofrestrwyd y datganiadau o fuddiant canlynol:

Over the previous year, the following declarations of interest were registered:

 • Cyng. / Cllr. L. Hughes – Sgwar Dryslwyn Square Rhif Cof. / Min Ref. 15/04 (2)
 • Cyng. / Cllr. C. Moses – Neuadd Llangathen Hall Rhif Cof. / Min Ref. 15/48
 • Cyng. / Cllr. S. Collins – Ysgol Cwrt Henri School Rhif Cof. / Min Ref. 15/48
 • Cyng. / Cllr. M. Williams – Cylch Meithrin Cwrt Henri Rhif Cof. / Min Ref. 15/48

 16/02 YMDDIHEURIADAU / APOLOGIES

Cafwyd ymddiheuriadau am absenoldeb gan  / Apologies for absence were received from Cllrs. C. Moses, L. Hughes, G. Davies and  M. Williams.

16/03 COFNODION / MINUTES

Cynigiwyd gan Cyng. M. Wynne ac eiliwyd gan Cyng. S. Collins fod cofnodion y Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol a gynhaliwyd ddydd Mawrth 19 Mai 2015 yn cael eu derbyn fel cofnod cywir o’r trafodion.

It was proposed by Cllr. M. Wynne and seconded by Cllr. S. Collins that the minutes of the 2015 Annual General Meeting held on 19th May 2015 be accepted as a correct record of the proceedings.

16/04 DATGANIAD O GYFRIFON / STATEMENT OF ACCOUNTS

Dosbarthwyd a thrafodwyd copïau o’r cyfrifon ar gyfer y flwyddyn a ddaeth i ben ar 31 Mawrth 2015.  Roedd y rhain wedi’u harchwilio gan Mr D. G. Morris.  Cynigiwyd gan y Cyng. H. James, ac eiliwyd gan y Cyng. S Collins y dylid derbyn bod y datganiad o gyfrifon yn gywir.

Copies of the accounts were circulated and discussed for the year ended 31st March 2016.  These had been audited by Mr D.G.Morris.  It was proposed by Cllr. H. James and seconded by Cllr. S. Collins that the statement of accounts be accepted as correct.

16/05 ASESIAD RISG / RISK ASSESSMENT

Dosbarthwyd copi o’r Asesiad Risg er mwyn i’r aelodau ei archwilio.  Ni wnaed unrhyw ddiwygiadau. Cynigiwyd gan y Cyng. H. James ac eiliwyd gan y Cyng. S Collins y dylid parhau â’r polisi.

A copy of the Risk Assessment was circulated for inspection by members.  No amendments were made. It was proposed by Cllr. H. James and seconded by Cllr. S. Collins that the policy be continued.

16/06 DATGANIAD LLYWODRAETHU BLYNYDDOL / ANNUAL GOVERNANCE STATEMENT

Darllenwyd yn uchel y Datganiad Llywodraethu Blynyddol ac fe’i trafodwyd gan yr aelodau. Cynigiwyd gan y Cyng. H. James ac eiliwyd gan y Cyng. E Morgan y dylai gael ei gymeradwyo gan y cyngor.

The Annual Governance Statement was read out and discussed by members. It was proposed by Cllr. H. James and seconded by Cllr. E. Morgan that it be approved by the council.

16/07 PENODI ARCHWILYDD MEWNOL / APPOINTMENT OF INTERNAL AUDITOR

Cynigiwyd gan Cyng. E. Morgan ac eiliwyd gan Cyng. M. Wynne yw penodi Mr David Morris yn archwilydd mewnol ar gyfer y flwyddyn 2016/2017.

It was proposed by Cllr. E. Morgan and seconded my Cllr. M. Wynne that Mr D. Morris be appointed as the internal auditor for the year 2016/2017.

16/08 PENODI CADEIRYDD / APPOINTMENT OF CHAIRMAN

Roedd y Cyng. M. Wynne wedi bod yn Is-gadeirydd ar gyfer y flwyddyn 2015 – 2016.  Cynigiwyd gan y Cyng. H. James ac eiliwyd gan y Cyng. E Morgan y dylai ef ymgymryd â swydd y Cadeirydd am y flwyddyn 2016 – 2017 i ddod.  Derbyniodd y Cyng. Wynne swydd y Cadeirydd a diolchodd y Cyng. James iddo am ei bresenoldeb a’i effeithlonrwydd dros y flwyddyn flaenorol.  Diolchwyd i’r clerc hefyd am ei gwaith dros y flwyddyn flaenorol.

Cllr. M. Wynne had held the position of vice Chairman for the year 2015 – 2016.  It was proposed by Cllr. H. James and seconded by Cllr. E. Morgan that he now take up the post of Chairman for the coming 2016 – 2017 year.  Cllr. Wynne accepted the position of chair and thanked Cllr. James for his attendance and efficiency over the previous year.  The clerk was also thanked for her work over the previous year.

16/09 PENODI IS-CADEIRYDD / APPOINTMENT OF VICE CHAIR

Cynigiwyd gan y Cyng. E. Morgan ac eiliwyd gan y Cyng. H. James bod y Cyng. S. Collins yn cael ei benodi’n Is-Gadeirydd.  Derbyniodd S. Collins y swydd a diolchodd i’r aelodau.

It was proposed by Cllr. E. Morgan and seconded by Cllr. H. James that Cllr. S. Collins be appointed as Vice Chairman.  Cllr. S. Collins accepted the post and thanked members.

16/10 AELODAETH / MEMBERSHIP AFFILIATION

Cynigiwyd gan y Cyng. S. Collins ac eiliwyd gan y Cyng. E Morgan y dylai’r pwyllgor barhau â’i aelodaeth o Un Llais Cymru ac mai’r Cadeirydd a’r Is-gadeirydd ddylai fod y cynghorwyr enwebedig i’w cynrychioli yng nghyfarfodydd chwarterol y pwyllgor ardal. Nhw hefyd ddylai gael y cylchlythyrau, y bwletinau a’r hysbysiadau am gyfarfodydd ac ati.

It was proposed by Cllr. S. Collins and seconded by Cllr. E. Morgan to continue affiliation to Un Llais Cymru and that the chairman and vice-chairman be the nominated councillors to represent quarterly Area Committee meetings and to receive newsletters, bulletins and meeting notifications etc.

16/11  PENODI CYNRYCHIOLWYR AR GYFER AMRYWIOL GYRFF / TO APPOINT REPRESENTATIVES FOR VARIOUS BODIES

i.  Ystafell Ddarllen Cwrt Henri Reading Room  -  Cyng. / Cllr. M. Williams

ii. Un Llais Cymru – Cyng. / Cllr.  M. Wynne and S. Collins

iii. Ysgol Cwrt Henri School – Cyng. / Cllrs. S. Collins and L. Hughes

iv.  Neuadd Llangathen Hall – Cyng. / Cllr. C. Moses

DYDDIAD Y CYFARFOD NESAF / DATE OF NEXT MEETING

Penderfynwyd y byddai Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol nesaf Cyngor Cymuned Llangathen yn cael ei gyhoeddi ym mis Mawrth 2017.

It was resolved that the next Annual General Meeting of Llangathen Community Council would be announced in March 2017.

Llofnod / Signed…………………………….

Dyddiad / Date………………………………….

 

Minutes – 21 Mawrth / March 2017

CYNGOR CYMUNED LLANGATHEN

LLANGATHEN COMMUNITY COUNCIL

 Cofnodion cyfarfod Cyngor Cymuned Llangathen a gynhaliwyd ddydd Mawrth, 21 Mawrth 2017 yn yr Ystafell Ddarllen, Cwrt-henri.

Minutes of the meeting of Llangathen Community Council held on Tuesday, 21st  March 2017 at The Reading Room, Court Henry.

Presennol / Present: Cyng. Cllrs M.Wynne, (cadeirydd/chair) , M. Williams, L.Hughes, H. James, E. Morgan a/and S. Collings.  Hefyd yn presennol / In attendance  PCSO Roger Anthony, Mrs M.Rees (clerc / clerk) a / and  Cynghorydd Sir / County Councillor C. Campbell.

16/48 YMDDIHEURIADAU / APOLOGIES

Cafwyd ymddiheuriadau am absenoldeb gan  / Apologies for absence were received from  Cyng. / Cllrs. G. Davies and C. Moses.

16/49  DATGANIADAU O FUDDIANT / DECLARATIONS OF INTEREST

 • Datganwyd buddiant gan y Cyng. L. Hughes yn eitem rhif 5 ar yr agenda, rhif cofnodion 16/52 (9) sef  hen adeilad yr GPO. Hefyd eitem rhif 10 ar yr agenda, rhif cofnodion 16/58 sef Ysgol Cwrt Henri.
 • Cllr. L. Hughes declared an interest in agenda item 5,  minute reference 16/52 (9) the old GPO building.
 • Also agenda item 10, minute reference 16/58 Court Henry School.
 • Datganwyd buddiant gan y Cyng. M. Williams yn eitem 10 ar yr agenda, rhig cofnodion 16/58 sef Cylch Meithrin Ti a Fi Cwrt Henri.
 • Cllr. M. Williams declared an interest in agenda item 10, minute reference 16/58 Court Henry school.

16/50  ADRODDIAD GAN SWYDDOG CYMORTH CYMUNEDOL YR HEDDLU/ REPORT BY PCSO

 • Roedd Swyddog Cymorth Cymunedol yr Heddlu (PCSO), Roger Anthony, yn bresennol yn y cyfarfod, a rhoddodd adroddiad ar faterion o fewn y gymuned.
 • PCSO (Police Community Support Officer) Roger Anthony attended the meeting and reported on matters within the community.
 • There had been incidents whereby livestock – cattle, sheep and horses –  had escaped onto the A40 mostly between Dryslwyn Square and the Cottage Inn, Pentrefelin.  One, non serious accident had been reported as a result of this.
 • Thefts of gates in the near vicinity had been reported.
 • A gentleman walking to Dryslwyn Castle had fallen and broken his leg.
 • Over the preceding year, one accident had been officially reported at the Dryslwyn Square section of the A40.
 • A speed van has been sited on a number of occasions at Dryslwyn Square.
 • The spate of sheep stealing in the area has appeared to have quietened down.

16/51 COFNODION / MINUTES

Cynigiwyd gan Cyng. M. Williams ac eiliwyd gan Cyng. H. James fod cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ddydd Mawrth 17 Ionawr 2017 yn cael eu derbyn fel cofnod cywir o’r trafodion.

It was proposed by Cllr. M. Williams  and seconded by Cllr. H. James that the minutes of the meeting held on Tuesday, 17th January 2017 be accepted as a correct record of proceedings.

16/52 MATERION YN CODI /  MATTERS ARISING

Cof. / Min 16/41 (1) A40 SGWAR DRYSLWYN SQUARE, DRYSLWYN

Since the last meeting, replies from Richard Morgan, Ken Skates and Colin Jones of Welsh Government had been received.  It was confirmed that signing to warn of cattle crossing would be carried out together with the replacing of some defective road studs.  No other improvement works are planned at Dryslwyn Square at the present time.  Richard Morgan apologised for any confusion that previous replies may have caused.  No reply had been received from John McEvoy regarding a site meeting.  County Cllr. Cefin Campbell would follow up the matter.

Cof. / Min 16/41 (2) DATBLYGIADAU AMAETHYDDOL, LAN FARM, DERWEN-FAWR / AGRICULTURAL DEVELOPMENTS, LAN FARM, BROAD OAK

Ni chafwyd unrhyw wybodaeth gan Rosie Carmichael, Cyngor Sir Gâr. I’w adolygu yn y cyfarfod nesaf.

There was no further information to report.  The clerk to contact Rosie Carmichael, CCC. To review at the next meeting.

Cof. / Min 16/41 (3)  HYSBYSFWRDD, DERWEN-FAWR / NOTICE BOARD, BROAD OAK

The Notice Board had been delivered to Cllr. C. Moses.  Arrangements were in hand for this to be positioned in the village.

Cof. / Min.  16/41 (4) DIFFIBRILIWR / DIFIBRILLATOR

A discussion concluded that two Defibrillators within the parish would be of benefit.  The possibility of applying for a grant from Awards4All or the British Heart Foundation could be considered.  Cllr. S. Collins agreed to talk to a member of the Dryslwyn Community Shop as they had offered to site one defibrillator there.

Cof. / Min. 16/41 (5) ARHOSFAN BWS YN BROAD OAK / BUS SHELTER AT BROAD OAK

Cllr. C. Campbell had made enquires regarding the possibility of obtaining a grant for a new bus shelter.  Unfortunately, CCC grant department were unable to consider funding for this purpose.

Cof. / Min. 16/41 (9) PERTHI WEDI TYFU’N WYLLT / OVERGROWN HEDGE, FELINDRE, DRYSLWYN.

The hedge on one side of the road remains un-cut.  Cllr. E. Morgan will report on this matter at the next meeting.

Cof. / Min 16/41 (10) CYFARFODYDD YN NEUADD LLANGATHEN / MEETINGS IN LLANGATHEN HALL.

The clerk had made enquiries regarding booking the hall for future meetings but the dates in question were pre-booked.  The clerk would continue to check with the bookings officer for future meetings.

Cof. / Min 16/41 (12) PARKED CAR NEAR BRYNHYFRYD, DRYSLWYN

Following a e-mail from the Environmental Enforcement Officer, CCC., it had been confirmed that the car will be removed in the near future.  To review at the next meeting.

Cof. / Min 16/41 (13)  HEN ADEILAD SWYDDFA BOST GYFFREDINOL AR YR A40, DRYSLWYN / OLD GPO BUILDING ALONG A40, DRYSWYN

Following a e-mail from the Environmental Enforcement Officer, CCC., it had been confirmed that the car will be removed in the near future.  To review at the next meeting.

Cof. / Min. 16/47 MAINC GER SGWAR MILTON / BENCH NEAR MILTON SQUARE

Following the notification of damage to the bench at this location, the clerk to follow up regarding the insurance claim.

16/53  GOHEBIAETH / CORRESPONDENCE

Cafodd yr eitemau canlynol o ohebiaeth eu cyflwyno i’r cyngor a’u trafod/nodi, fel sy’n briodol:

The following items of correspondence were presented to council and duly discussed/noted:

Correspondence March 2017

1.  The Pensions Regulator – the chair, Cllr. Wynne to make enquiries.

2.  CCC – Elections of County and Community Councillors 4/5/17

3.  JCR Planning / E34266 – gwele isod  / see below

4.  Comisiwn Ffiniau i Gymru/Boundery Commission for Wales – www.bcw2018.org.uk

5.  Audit General for Wales

6.  Ffederasiwn CFfI Sir Gâr / Carmarthenshire Federation of YFCs

7.  CCC – Footway Lighting Charges – Finacial Year 2017/2018 (Precept)

8.  Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda University Health Board.

9.  Lloyds Bank Statement January 2017 – £10716.26

10.  Un Llais Cymru – Carmarthenshire Area Committee

11 Menter Cwm Gwendraeth Elli –  poster i’w arddangos yn lleol /Poster to be displayed locally.

12.  Wrenvale Nurseries & Landscapes

Brochures /  Circulars

1.  Clerks & Councils Direct

2.  Broxap

Requests for Financial Assistance

1. Cylch Meithrin  a Ti A Fi Cwrt Henri

2.  Llanfynydd CFfI/YFC

3.  Cruse Bereavement Care

4.  Y Lloffwr

5.  Bobath Cymru

6.  Menter Bro Dinefwr

7.  Walk for Life – Kidney Wales

8.  Teenage Cancer Trust

9.  Ambiwlans Awyr Cymru

10.PTA Court Henry School

e-mail correspondence

Tracy Gilmartin-ward [tracy.gilmartin-ward@onevoicewales.org.uk

* Diwygio llywodraethu ysgolion: fframwaith rheoleiddio: Reform of school governance: regulatory framework

* Recruitment of Minute Secretary Pembrey & Burry Port

* One Voice Wales Innovative Practice National Awards 2017 / Gwobrau Cenedlaethol Arfer Arloesol Un Llais Cymru 2017

* EMBARGOED: Investment in third sector services increasing but local authorities in Wales not making best use of the third sector

* Rhaglen 2017, broses gofrestru ar gyfer Gwasanaeth Coffa Cenedlaethol : Trydedd Frwydyr Ypres (Passchendaele) ac ‘Oriel’ newydd / Programme 2017 , Regestration process and new ‘Gallery’

* Wales Audit Office Newsletter / Newyddlen Swyddfa Archwilio Cymru

* Arolwg Rhanddeiliaid Is-adran Môr a Physgodfeydd Llywodraeth Cymru / The Welsh Government Marine and Fisheries Stakeholder Survey

* PRESS RELEASE: Community councils need to improve financial management and governance DATGANIAD I’R WASG: Mae angen i gynghorau cymunedol wella rheolaeth ariannol a llywodraethu

* Papur Gwyn ‘Diwygio Llywodraeth Leol: Cadernid ac Adnewyddiad’ / White Paper ‘Reforming Local Government: Resilient and Renewed’

* Job vacancy Dyffryn Cennen Swydd wag

* The Ombudsman’s Casebook – Issue 27

* Welsh Tree Charter Survey Preveiw

* TRAINING RUNNING – DEVOLUTION OF SERVICES – CARMARTHEN – TUESDAY 21ST FEBRUARY 2017 / HYFFORDDIANT YN RHEDEG – DATGANOLI GWASANAETHAU / TROSGLWYDDO ASEDAU CYMUNEDOL – NEUADD DDINESIG SAN PEDR, CAERFYRDDIN, SA31 1PG – DYDD MAWRTH 21AIN CHWEFROR

* Swyddogol : Cyfle Penodiadau Cyhoeddus – Comisiynwr – Comisiwn Brenhinol Henebion Cymru | Official : Public Appointments Opportunity – Commissioner – Royal Commission on the Ancient and Historical Monuments of Wales

* APPOINTMENT OF COMMITTEE SERVICES OFFICER / Swydd Wag PENODI SWYDDOG GWASANAETHAU PWYLLGORAU

* FINANCIAL MANAGEMENT AND GOVERNANCE IN COMMUNITY AND TOWN COUNCILS / RHEOLAETH ARIANNOL A LLYWODRAETHIANT MEWN CYNGHORAU CYMUNED A THREF

* Swyddogol : Penodi Cadeiryddion i Fyrddau Iechyd ac Ymddiriedolaethau GIG Cymru | Official : Appointments of Chairs to NHS Wales Health Boards and Trusts

* BCUHB Stakeholder Events for people aged 50+ and later in life / Digwyddiad Rhanddeiliaid BIPBC i bobl dros 50 oed a sy’n hyn

* One Voice Wales/SLCC Joint Event – 12 July, 2017 / Digwyddiad Ar y Cyd rhwng Un Llais Cymru / SLCC – 12 Gorffennaf 2017

* Energise Wales Newsletter – February 2017 – Sector news, events and tender opportunities

* THE 2018 REVIEW – SECONDARY CONSULTATION PERIOD / AROLWG 2018 – AIL GYFNOD YMGYNGHORI

* Win an Apple iPad Mini! – Community and Town Council Tree Survey

* Good Practice Exchange Programme of Events for 2017/18

* Galwad am lenor i ymgymryd â phreswyliad llenyddol ym Mrwsel / Call-out for a writer to undertake a literary residency in Brussels

* Ymgynghoriad ynglyn â newid enw’r Cynulliad Cenedlaethol / Consultation on changing the name of the National Assembly

* Ymgynghoriad ar cylchlythyr drafft ar gyfer cynllunio safleoedd sipsiwn, teithwyr a siewmyn / Consultation on draft circular for the planning of gypsy, traveller and showpeople sites

* LSI Energy

* Abergwili CC Vacancy – Swydd Wag

* Dementia: One Simple Thing – What could the NHS do better to support people, as well as their families and their carers, living with dementia? / Dementia : Un peth syml – Beth fedrai’r GIG ei wneud yn well i roi cefnogaeth i bobl sy’n byw gyda de…

* Swyddogol : Penodi Is-lywydd i Lyfrgell Genedlaethol Cymru | Official : Appointment of Vice President to the National Library of Wales

* Swyddogol : Penodi Cadeirydd a Dirprwy Gadeirydd i Bwyllgor Achredu Hyfforddiant Cychwynnol Athrawon | Official : Appointment of Chair & Deputy Chair to the Initial Teacher Education (ITE) Accreditation Committee

* Energise Wales Newsletter – March 2017 – Sector news, events and tender opportunities

* Swyddogol : Penodi Aelodau i Cyngor Partneriaeth y Gymraeg | Official : Appointment of Members to the Welsh Language Partnership Council

Wendi Huggett  wendi.huggett@onevoicewales.org.uk

* Code of Conduct Training at St Johns Ambulance Hall, Margaret Street, Ammanford on Thursday 9th February from 6.30-9PM / Hyfforddiant Cod Ymddygiad yn Neuadd Ambiwlans Sant Ioan, Stryd Margaret, Rhydaman.ar Dydd Iau 9fed Chwefror. 6.30-9.00

* DEVOLUTION OF SERVICES TRAINING – CARMARTHEN – TUESDAY 21st FEBRUARY – 6.30-9PM / HYFFORDDIANT DATGANOLI GWASANAETHAU – CAERFYRDDIN – DYDD MAWRTH 21AIN CHWEFROR

* Cymdeithas Gwasanaethau Gwirfoddol Sir Gâr / Carmarthenshire Association of Voluntary Services

* March Training – Hyfforddiant Mawrth

* SLCC Conference Information

* Don’t miss out on Understanding the Law training in St Johns Ambulance Hall, Margaret Street, Ammanford. on Thursday 30th March. 6.30-9 / Peidiwch â cholli allan ar cwrs hyfforddiant Dealltwriaeath o’r Gyfraith yn Neuadd Ambiwlans St Ioan, Stryd Mar

*Playquest Introduction Amy Thomas amyplayquest@outlook.com

*Purple Routes Play Project Jackie Dorrian jackie.dorrian@cavs.org.uk

*Promoting Llangathen Community Council and its services Dewis Cymru Alexander Harries AlexHarries@carmarthenshire.gov.uk

* Effectively Safeguarding Adults Aoife Grimes conference.events@capita.co.uk

* Town and Community Councils Survey / Arolwg Cynghorau Tref a Chymuned Joanne.Coates@wales.gsi.gov.uk  - Clerk completed

* Cyfarfod Fforwm Cyswllt 07.02.2017 Liaison Forum Llinos Evans (Policy) LlinEvans@carmarthenshire.gov.uk

* Asesiad Llesiant Sir Gaerfyrddin 2016/17 – Carmarthenshire Well-Being Assessment Report 2016/17

  LlinEvans@carmarthenshire.gov.uk

*  Ammanford Town Council Vacant Post – Part-time Town Clerk / Cyngor Tref Rhydaman Swydd Wag – Clerc Tref Rhan Amser

*Bwletin Un Llais Cymru Ionawr 2017 / One Voice Wales January bulletin luned.evans@unllaiscymru.org.uk

* Bwletin Un Llais Cymru Chwefror 2017 / One Voice Wales February 2017 Bulletin

* Cylchlythyr Chwefror Darganfod Sir Gar Carmarthenshire.County.Council@cmp.dotmailer.co.uk

* Newyddlen Mis Mawrth

* Planning4communities Joseph Thomas joseph@planningaidwales.org.uk

* Effectively Safeguarding Adults: Keynote Address from the Healthcare Inspectorate Wales (HIW) Aoife Grimes conference.events@capita.co.uk

* Business Advice, Information, Funding and Financial Support Business Wales WelshGovernment@public.govdelivery.com

* Countryside access, paths, furniture and maintenance Kerry Jones environmentwales@gmail.com

* Women in Local Government: managing the challenges of modern leadership Westminster Briefing events@westminster-briefing.com

* : Invite request to Compassionate Communities Carmarthenshire Susan Smith SusanSmith@cccpartners.org.uk

* IRP Annual Report 2017 / Adroddiad Blnyddol PACGA Lauren.Morrison1@wales.gsi.gov.uk Lauren.Morrison1@wales.gsi.gov.uk

16/54 CAIS CYNLLUNIO / PLANNING APPLICATION E / 34266

A letter had been received from JCR Planning Ltd regarding the planning application numbered above for a Free Range Poultry Unit, Land at Glanmyddyfi, Pentrefelin.

Also, a plan showing the proposed layout of the junction entering/exiting the A40.

County Cllr. Cefin Campbell would be meeting the planning officers regarding this application and asked for the views of Community Councillors on the matter. Whilst it was stated that the existing junction was unsuitable for the vehicles which would frequent the highway of the proposed development, the amendments did not go far enough in ensuring safety measures.  It was felt that more land should be made available to ensure a better splay and to enable vehicles to pass alongside each other freely once they turned in off the A40.

Cllr. Campbell to convey these opinions to the planning officers.

16/55  CYFRIFON I’W TALU / ACCOUNTS FOR PAYMENT

Cymeradwywyd bod y cyfrifon canlynol yn cael eu talu, a pharatowyd sieciau yn unol â hynny:

The following accounts were approved for payment and cheques duly prepared:

£

Trywydd

Cyfieithu Ysgrifenedig / Written Translation 55.10

Un Llais Cymru

Aelodaeth / Membership 2017/18 68.00

Greenbarnes Ltd

Hysbysfwrdd / Noticeboard          989.03

CCC Footway Lighting Charges          1597.10

1.4.16 – 31.3.17

M Rees – Costau’r Clerc / Clerks Expenses 87.45

M Rees – Cyflog Mis Mawrth / March Salary          266.66

Ystafell Ddarllen Cwrt Henri

Llogi Neuadd / Hire of Hall           105.00

C. Raymond

Torri glaswellt / grass cutting           275.00

16/56  CEISIADAU CYNLLUNIO / PLANNING APPLICATIONS

Cafodd y ceisiadau canlynol eu hystyried gan y Cyngor a nodwyd eu sylwadau:

The following applications were considered by the Council and their observations noted:

YMGEISYDD DATBLYGIAD LLEOLIAD

APPLICANT DEVELOPMENT LOCATION

Mr & Mrs C Plummer Partial Conversion of an existing barn Lan Lash, Dryslwyn

E/34970 & building to provide ancillary residential Carmarthen

E/34971 accommodation  & workshop/studio SA32 8BA

Dim gwrthwynebiadau  /No objections

H & B Maguire & Forestry Track Extension/Widening Land at Berllan Dywyll

Haf Evans E/34988 Woodland, Llangathen SA32 8QG

Dim gwrthwynebiadau  /No objections

Tony Loizou – Side Extension to form sun room & The Old Estate Office,

Ran Projects replacement of some existing UPVC Llangathen.

E/35027 doors & windows SA32 8QF

Dim gwrthwynebiadau  /No objections

Mr Dafydd Jones Non Material amendment to Llwyncelyn Farm,

E/35054 E/27600 Llandeilo

SA19 6RY

Dim gwrthwynebiadau  /No objections

Mr Saraj Guha Non-material amendment to E/34129, slight Ffos yr Esgob

E/35146 increase in height & roof pitch of the Capel Isaac

approved extension. Llandeilo SA19 7UD

Dim gwrthwynebiadau  /No objections

16/57 ADRODDIAD Y CYNGHORYDD SIR / COUNTY COUNCILLORS REPORT

Plaid-led Carmarthenshire County Council has played a key part in ensuring one of the biggest investments ever in Wales – the Swansea Bay City Deal, which covers almost all of south-west Wales. £1.3 billion will be invested over 15 years. Of that, £241m comes from Welsh and UK governments, £360m from other public sector funding and £673m from the private sector. It will deliver up to 10,000 new jobs for the region.
There are three specific projects for Carmarthenshire:
• £200m for the Wellness Village and Life Science Village at Delta Lakes, Llanelli aims to create 1,850 high quality jobs and boost the economy by £467 million. Led by the council in partnership between Hywel Dda and  Abertawe Bro Morgannwg Health Boards and Swansea University, it will include laboratory and clinic space and an incubation facility for business start-up, research and development; a new state-of-the-art sports and leisure centre, a wellbeing centre, a wellness hotel and an assisted living village all interlinked and set within a ‘green’ eco-park.
• £24m for Yr Egin involves the construction of a creative and digital hub and the development of a creative industry sector cluster at Carmarthen. It will create around 200 jobs and help the local economy, along with
boosting the Welsh language when S4C moves its HQ to the building.
• £30m for a skills and talent initiative to educate and train specific sector skills to meet the demand of the City Deal themes of Digital, Life Science and Wellbeing, Energy and Smart Manufacturing.
Region-wide projects include:
• £55m for expansion of broadband and 4G – and possible 5G.
* £23m for small businesses to take advantage of digital manufacturing.

Cllr. Campbell confirmed that he will be standing as a County Councillor candidate at the forthcoming election on 4th May 2017.

A concert had been arranged in the Llangathen Hall where funds of over £500 had been raised for the Air Ambulance Wales.

16/58  CYMORTH/RHODDION ARIANNOL / FINANCIAL ASSISTANCE / DONATIONS

Rhoddwyd rhestr o sefydliadau a oedd yn gofyn am gymorth ariannol i’r aelodau. Yn dilyn trafodaeth, penderfynwyd rhoi arian i’r canlynol:

A list of organisations requesting financial assistance was issued to members.  After discussion, it was resolved to donate funds to the following:

£

Ystafell Ddarllen 200.00

Neuadd Llangathen Hall 200.00

PTA Court Henry School 200.00

Cylch Meithrin Ti a Fi Cwrt Henri 400.00

Ambiwlans Awyr Cymru 300.00

CFfI Llanfynydd YFC 200.00

CFfI Sir Gâr/Carmarthenshire YFC 100.00

Y Lloffwr 100.00

Y clerc i drefnu i’r sieciau gael eu hanfon i’r sefydliadau perthnasol.

The clerk to arrange for the cheques to be forwarded to the relevant organisations.

16/59 UNRHYW FATER ARALL / ANY OTHER BUSINESS

1.  Numerous complaints had been received regarding mud on road from Broad Oak to Aberglasney.  Also, overgrown hedge rows were making driving conditions hazardous.  Cllr. E. Morgan to follow up the matter.

2.  Some members raised the issue regarding an old water pump in Felindre.  It was felt that this should be preserved as an historic item for the community.  Cllr. L. Hughes would look into the matter and report back at the next meeting.

3.  Cllr. M. Wynne would be contacting Un Llais Cymru regarding the clerks pension provision.  And members re-iterated the importance of the clerk keeping a note of the hours she works.

DYDDIAD CYFARFOD NESAF / DATE OF NEXT MEETING

Penderfynwyd y byddai cyfarfod nesaf Cyngor Cymuned Llangathen ynghyd â Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol yn cael ei gynnal ddydd Mawrth 16 Mai 2017 yn yr Ystafell Ddarllen, Cwrt-henri am

7.30 p.m.

It was resolved that the next meeting together with the Annual General Meeting of Llangathen Community Council would be held on Tuesday 16th May 2017 at the Reading Room, Court Henry at 7.30pm.

Llofnod / Signed…………………………….

Dyddiad / Date…………………………………. .

 

William Prothero

William Prothero from Carms Constabulary married Esther Griffiths 22nd October 1919 at Llangathen Parish Church. Your Community is small. If this info is familiar to anyone please contact me. Esther Griffiths was daughter of John Griffiths who worked 50 years at Landeilo Saw Mills, from Blende Road and Arfryn, Thomas St., Llandeilo. Thanks, from Simon Lewis

Minutes – 17 Ionawr / January 2017

CYNGOR CYMUNED LLANGATHEN / LLANGATHEN COMMUNITY COUNCIL

Cofnodion cyfarfod Cyngor Cymuned Llangathen a gynhaliwyd ddydd Mawrth, 17 Ionawr 2017 yn yr Ystafell Ddarllen, Cwrt-henri.

Minutes of the meeting of Llangathen Community Council held on Tuesday, 17th January 2017 at The Reading Room, Court Henry.

Presennol / Present: Cyng. Cllrs M.Wynne, (cadeirydd/chair) , C. Moses, M. Williams, G. Davies, L.Hughes, H. James and E. Morgan.  Hefyd yn presennol / In attendance  Mrs M.Rees (clerc / clerk) a / and  Cynghorydd Sir / County Councillor C. Campbell.

 

16/37 YMDDIHEURIADAU / APOLOGIES

Cafwyd ymddiheuriadau am absenoldeb gan  / Apologies for absence were received from  Cyng. / Cllr. S. Collins.

16/38  DATGANIADAU O FUDDIANT / DECLARATIONS OF INTEREST

Datganwyd buddiant gan y Cyng. L. Hughes yn eitem rhif 10 ar yr agenda, rhif cofnodion 16/36 (4) sef  hen adeilad yr GPO.

Cllr. L. Hughes declared an interest in agenda item 5,  minute reference 16/36 (4) the old GPO building.

16/39  ADRODDIAD GAN SWYDDOG CYMORTH CYMUNEDOL YR HEDDLU/ REPORT BY PCSO

Roedd Swyddog Cymorth Cymunedol yr Heddlu (PCSO) methu bod yn bresennol yn y cyfarfod.

The PCSO (Police Community Support Officer) was unable to attend the meeting.

16/40 COFNODION / MINUTES

Cynigiwyd gan Cyng. M. Wynne ac eiliwyd gan Cyng. C. Moses fod cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ddydd Mawrth 15 Tachwedd 2016 yn cael eu derbyn fel cofnod cywir o’r trafodion.

It was proposed by Cllr. M. Wynne  and seconded by Cllr. C. Moses that the minutes of the meeting held on Tuesday, 15th November 2016 be accepted as a correct record of proceedings.

16/41 MATERION YN CODI /  MATTERS ARISING

Cof. / Min 16/31 (1) A40 SGWAR DRYSLWYN SQUARE, DRYSLWYN

Roedd yr aelodau’n awyddus i gael cyfarfod safle â swyddogion ac asiantaethau, er mwyn trafod y mesurau diogelwch gofynnol y mae mawr eu hangen yn ardal Sgwâr Dryslwyn o’r A40. Gofynnodd y Cyng. Cefin Campbell i’r Clerc anfon e-bost ato yn gofyn am y cyfarfod hwn, a byddai’n mynd ar drywydd hyn gyda swyddogion yng Nghyngor Sir Gâr. Hefyd, byddai’r Clerc yn sganio gohebiaeth ar y mater hwn, ac yn ei hanfon at y Cyng. Campbell.

Gofynnwyd i’r Clerc roi gwybod i Asiantaeth Cefnffyrdd De Cymru nad oedd rhai o’r Llygaid Cathod yn effeithiol, a bod rhai o’r marciau wedi colli eu lliw.

Unwaith eto, teimlwyd bod angen gofyn i Lywodraeth Cymru am gopi o’r cynllun arfaethedig ar gyfer yr ardal hon, fel y nodwyd yn y neges e-bost ddyddiedig 25 Hydref 2016, i’w hanfon at yr aelodau.

Members are eager for a site meeting with officials and agencies in order to discuss the required safety measures much needed at the Dryslwyn Square section of the A40.  Cllr. Cefin Campbell requested that the clerk submit an e-mail to him requesting such a meeting which he will then follow up with officers at CCC.  Also, the clerk to scan and forward correspondence on this matter to Cllr. Campbell.

The clerk was requested to advise SWTRA that some of the Cats Eyes were not effective and that markings were faded.

It was deemed necessary, once again, to request from Welsh Government a copy of the design planned for this area, as stated in their e-mail dated 25th October 2016,  to be forwarded to members.

Cof. / Min 16/31 (2)   DATBLYGIADAU AMAETHYDDOL, LAN FARM, DERWEN-FAWR / AGRICULTURAL DEVELOPMENTS, LAN FARM, BROAD OAK

Ni chafwyd unrhyw wybodaeth gan Rosie Carmichael, Cyngor Sir Gâr. I’w adolygu yn y cyfarfod nesaf.

No information had been made available from Rosie Carmichael, CCC.  To be reviewed next meeting.

Cof. / Min 16/31 (3)  HYSBYSFWRDD, DERWEN-FAWR / NOTICE BOARD, BROAD OAK

Y Clerc i drefnu bod Hysbysfwrdd Pren maint 6 x A4 ar i fyny yn cael ei archebu, ynghyd â phâr o byst.  Greenbarnes Ltd oedd y cwmni a ddewiswyd i ddarparu’r Hysbysfwrdd

The clerk to arrange for ordering a Man-made Timber Notice Board of a size 6 x A4 portrait together with a pair of posts.  Greenbarnes Ltd was the chosen company for supplying the Notice Board.

Cof. / Min.  16/31 (4) DIFFIBRILIWR / DIFIBRILLATOR

Ni chafwyd unrhyw wybodaeth.  I’w adolygu yn y cyfarfod nesaf.

No further information available.  To review at the next meeting.

Cof. / Min. 16/31 (5) ARHOSFAN BWS YN BROAD OAK / BUS SHELTER AT BROAD OAK

Byddai’r Cyng. C. Campbell yn trefnu bod gwybodaeth am grantiau ar gael yn y cyfarfod nesaf.

Cllr. C. Campbell would arrange for grant information to be made available at the next meeting.

Cof. / Min. 16/31 (6) ARCHWILYDD MEWNOL / INTERNAL AUDITOR

Roedd Mr David Morris wedi llofnodi a dychwelyd y Llythyr Ymgysylltu. Y Clerc i’w gadw ar ffeil.

Mr David Morris had signed and returned the Letter of Engagement.  The clerk to keep on file

Cof. / Min. 16/31 (7)  BONT RHWNG YR HAFOD A WERNDDU, CAPEL ISAAC / BRIDGE BETWEEN HAFOD AND WERNDDU, CAPEL ISAAC.

Roedd y bont wedi’i glanhau a’r gwaith wedi’i gwblhau.

The bridge has been cleaned and work completed.

Cof. / Min. 16/17 (10) ARWYDDION GWARTHEG / CATTLE CROSSING A40

Roedd Llywodraeth Cymru wedi cadarnhau y byddai’r gwaith o ddarparu arwyddion ar gyfer y groesfan i wartheg yn dechrau yn y flwyddyn newydd.

Welsh Government had confirmed that the delivery of signage for cattle crossing is planned to begin in the new year.

Cof. / Min. 16/17 (4) PERTHI WEDI TYFU’N WYLLT / OVERGROWN HEDGE, FELINDRE, DRYSLWYN.

Dywedwyd bod y berth ar un ochr o’r ffordd wedi cael ei thorri’n ôl, a bod systemau ar waith er mwyn cwblhau’r ochr arall.

It was reported that the hedge on one side of the road had been cut back and that systems were in place for the other side to completed.

Cof. / Min 16/36 (1) CYFARFODYDD YN NEUADD LLANGATHEN / MEETINGS IN LLANGATHEN HALL.

Cytunwyd yn unfrydol y dylai rhai o gyfarfodydd y Cyngor Cymuned gael eu cynnal yn Neuadd Llangathen. Byddai’r clerc yn trefnu hyn.

It was unanimously agreed that some of the Community Council meetings should be held in Llangathen Hall.  The clerk to arrange.

Cof. / Min 16/36 (2) COEDEN PINWYDDEN / Fir Tree, BROAD OAK

Ni chafwyd unrhyw ohebiaeth o bwys am y goeden.

No official notification had been received regarding the tree.

Cof. / Min 16/36 (3) PARKED CAR NEAR BRYNHYFRYD, DRYSLWYN

Gan nad oedd ateb wedi dod i law gan yr unigolyn sy’n byw ym Mrynhyfryd, byddai’r Clerc yn ysgrifennu eto gyda gwybodaeth fwy manwl am y car.

As no reply had been received from the resident of Brynhyfryd, the clerk to write again with more detailed information regarding the car.

Cof. / Min 16/36 (4)  HEN ADEILAD SWYDDFA BOST GYFFREDINOL AR YR A40, DRYSLWYN / OLD GPO BUILDING ALONG A40, DRYSWYN

Roedd y tirfeddiannwr wedi bod yn ddigon caredig i ymateb, gan roi adroddiad manwl ar hanes yr adeilad. Mae’r mater bellach yn nwylo ei asiant tir a’i gyfreithiwr. Dywedodd y byddai’r Cyngor Cymuned yn cael gwybod am unrhyw ddatblygiadau.

The landowner had kindly replied giving a detailed report on the history of the building.  The matter is now in the hands of his land agent and solicitor.  He advised that the community council will be kept informed.

 16/42  GOHEBIAETH / CORRESPONDENCE

Cafodd yr eitemau canlynol o ohebiaeth eu cyflwyno i’r cyngor a’u trafod/nodi, fel sy’n briodol:

The following items of correspondence were presented to council and duly discussed/noted:

 1.  Community Council Elections Thursday, 4th May 2017 – Important information/timetable.

2.  CCC – Precept payment – £2333.33 – 28/12/16

3.  Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru / Mid & West Wales Fire & Rescue Servies – information held update.

4.  Newyddion Diogelwch Cymunedol Sir Gâr / Carmarthenshire Community Safety News

Gan fod rhai negeseuon diogelwch pwysig iawn yn y cylchlythyr hwn, cytunwyd y dylai’r Clerc drefnu i’w arddangos ar wefan y gymuned ac ar yr hysbysfwrdd lleol.

 As there were some very important safety messages on this circular, it was agreed that the clerk should arrange for displaying on the community website and local notice board.

AON – information regarding Insurance Act 2015 which comes into force 12/8/16

5.  Lloyds Bank – Statement November 2016 – £8977.98

Statement Decemeber 2016 – £11282.37

6.  CCC – Gwahoddiad / Invitation 25/2/17 – Parêd Dewi Sant Caerfyrddin 2017

Brochures /  Circulars

1. Wicksteed Playgrounds

2. Clerks & Councils Direct

3. Chwarae dros Gymru / Play for Wales

4.  Greenbarnes

Requests for Financial Assistance

1.  Clwb Rygbi Llandeilo RFC

2.  Tenovus – gofal canser / cancer care

e-mail correspondence

Tracy Gilmartin-ward [tracy.gilmartin-ward@onevoicewales.org.uk

* The Draft Account and Audit (Wales) (Amendment) Regulations 2016/Rheoliadau drafft Cyfrifon ac Archwilio (Cymru) (Diwygio) 2016

* Stronger Together: Healthy Homes for all

* Bil Treth Gwarediadau Tirlenwi (Cymru) / Landfill Disposals Tax (Wales) Bill

* Welsh Government ‘well prepared to take on fiscal devolution responsibilities’ | Llywodraeth Cymru’n ‘paratoi’n dda i ymgymryd â datganoli cyllidol’

* Publication of principles and guidance for the appropriate use of non guaranteed hour arrangements in devolved public services.

* Fframwaith Datblygu Cenedlaethol Cymru / National Development Framework for Wales

* Ymgynghoriad ynglyn â newid enw’r Cynulliad Cenedlaethol / Consultation on changing the name of the National Assembly

* Yr Arweiniad ar Arfarnu Trafnidiaeth Cymru (WelTAG) / Welsh Transport Appraisal Guidance (WelTAG).

* Christmas Greetings / Cyfarchion Nadolig

* Cylchlythyr Comisiynydd Pobl Hyn Cymru/Older People’s Commissioner for Wales’s Newsletter

* Swyddogol : Penodi Aelodau i Gymwesterau Cymru | Official : Appointment of Members to Qualifications Wales

* Equality and Human Rights Commission | Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol

* Independent Remuneration Panel for Wales / Panel Annibynnol Cymru ar Gydnabyddiaeth Ariannol

* Pensions Seminar Monday 16th January 2017 / ATGOFFA Seminar Bensiynau Dydd Llyn 16eg Ionawr 2017

* UK consultation on proposals to ban the use of plastic microbeads in cosmetics and personal care products

* Swyddogol : Penodi Cadeirydd ac Aelodau i Hybu Cig Cymru | Official : Appointment of Chair & Members to Hybu Cig Cymru – Meat Promotion Wales

* Adolygiad o Ddyfroedd Ymdrochi Cymru 2017 – Ymgynghori Bathing Water Review in Wales 2017 – Consultation

* Battle’s Over – A Nation’s Tribute 100 years of Remembrance / 11th November 2018

* Training Opportunites from One Voice Wales / Cyfleoedd Hyfforddiant gan Un Llais Cymru

* Energise Wales Newsletter – January 2017 – Sector news, events and tender opportunities

* Buckingham Palace Garden Parties 2017 Garddwestau Palas Buckingham – Gwybodaeth / information forwarded to current chair.

Wendi Huggett  wendi.huggett@onevoicewales.org.uk

* Rhif Rhoi Gwybod Cyfoeth Naturiol Cymru / Natural Resources Wales Report It Number

* Quarterly report to Councillors – Carmarthenshire Area Committee

* Cyfleoedd Rhwydweithio ar gyfer Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol | Networking Opportunities for the Future Generations Commissioner

* Swyddogol : Penodiadau cyhoeddus yng Nghymru | Official : Public Appointments in Wales

* One Voice Wales January Training / Hyfforddiant Ionawr Un Llais Cymru

Martin.Bull@wales.gsi.gov.uk

* Section 137 Expenditure: Limit for 2017-18 Martin.Bull@wales.gsi.gov.uk

Ross.Evans27@wales.gsi.gov.uk

* CFfDLC Arolygon Etholiadol: Polisi ac Arfer | LDBCW Electoral Review: Policy and Practice

Lauren.Morrison1@wales.gsi.gov.uk

* Independent Remuneration Panel for Wales / Panel Annibynnol Cymru ar Gydnabyddiaeth Ariannol

WelshGovernment@public.govdelivery.com

* Business Advice, Information, Funding and Financial Support Business Wales

* Cyrsiau BOSS newydd ar gael / New BOSS courses available now

LlinEvans@carmarthenshire.gov.uk

* Cynghori’r Cyngor ynglyn â’i chyllid / Advising the Council on its budget – 6/12/16 Llinos Evans (Policy)

* Business Advice, Information, Funding and Financial Support

* Ymgynghori Ynghylch y Gyllideb 2017/20 – Budget Consultation 2017/20

luned.evans@unllaiscymru.org.uk

*  Croeso i fwletin gwybodaeth Un Llais Cymru / Welcome to One Voice Wales’ information bulletin.

* Bwletin Un Llais Cymru / One Voice Wales Bulletin

HMRC Business Help and Support Emails –   Information for employers on expenses and benefits

Payroll software and avoiding penalties

Planning Aid Wales joseph@planningaidwales.org.uk

* Community engagement network event

* Pre-application community consultation event

darren@darkolive.co.uk

* Warning on Procurement – from Clerk of Llandegla Community Council – forwarded to all Councillors

sianinwales@gmail.com

* Community council re-elections next year Siân Collins

SiEWilliams@carmarthenshire.gov.uk

* Carmarthenshire Event Organisers Circle/ Cylch Trefnwyr Digwyddiadau Sir Gar Sian E Williams

* Nia Stoakes NStoakes@carmarthenshire.gov.uk – Bwriad gan BT i gael gwared ar giosgau ffonau talu – Penderfyniad Drafft / Proposed Public Payphone removals by BT – Draft Decision Nia Stoakes

122 01558668209 PCO 1PCO CAPEL ISAAC LLANDEILO SA19 7UB Carmarthenshire County Council have received no representations regarding this specific Payphone.

Jason.Plange@wales.gsi.gov.uk

* Etholiadau Cynghorau Cymunedau a Tref 2017 / Community and Town Council Elections 2017

e-mail 21/12/16 – y clerc i  rhoi posteri ar y gwefan cymunedol / the clerk to arrange for the posters to appear on the community website.

malcolmgartref@btinternet.com

Hanes y teulu Malcolm Llewellyn – \y clerc i ymateb gyda cyfeiriadau www.dyfedfhs.org.uk a www.carmarthenshire.gov.wales – the clerk to provide these addresses.

Reece Gritbins gritbin@reecesafety.co.uk

NOTICE for Parish Councils – Coldest winter for 5 years Reece Gritbins [gritbin@reecesafety.co.uk]

AlexHarries@carmarthenshire.gov.uk

Promoting Llangathen Community Council and its services Dewis Cymru

16/43  CYFRIFON I’W TALU / ACCOUNTS FOR PAYMENT

Cymeradwywyd bod y cyfrifon canlynol yn cael eu talu, a pharatowyd sieciau yn unol â hynny:

The following accounts were approved for payment and cheques duly prepared:

£

Trywydd (Cyfieithu Ysgrifenedig) 29.57

M Rees – Costau’r Clerc / Clerks Expenses 83.88

M Rees – Cyflog Mis Ionawr / January Salary          266.66

Swyddfa Archwilio Cymru / Wales Audit Office

Archwiliad o Gyfrifon 2015/2016 Audit Accounts 186.00

16/44  CEISIADAU CYNLLUNIO / PLANNING APPLICATIONS

Cafodd y ceisiadau canlynol eu hystyried gan y Cyngor a nodwyd eu sylwadau:

The following applications were considered by the Council and their observations noted:

YMGEISYDD DATBLYGIAD LLEOLIAD / APPLICANT DEVELOPMENT LOCATION

Mrs Anne-Marie Royal Proposed Building – Dry Muck Store Pentre Morgan
E / 34874 Adeilad Arfaethedig – Storfa Tail Sych Llandeilo
SA19 7AB
Dim gwrthwynebiadau  /No objections

 

Mr Colin Dawkins

E / 34728 To Widen Existing Agricultural Ffrwd y Drain

Gateway and Re-Surface Existing Track Llandeilo

Lledu Mynedfa Amaethyddol Bresennol

a Rhoi Arwyneb Newydd ar Lwybr Presennol SA19 6SA

Dim gwrthwynebiadau  /No objections

Roedd Dr. Rhys Phillips wedi anfon ymlaen adroddiad gan LvW Highways ynghylch y cais hwn. Roedd yr adroddiad wedi cael ei anfon ymlaen at yr holl Gynghorwyr i’w sylw.

Cadarnhaodd y Cyng. C. Campbell ei fod yn dal i aros am yr adroddiad llawn gan Cyfoeth Naturiol Cymru a fyddai’n ei gynorthwyo i wneud ei benderfyniad ar y mater, gan gynnwys yr effaith ar yr amgylchedd a rheoli dwr tail.

Planning Application E / 34266 – Proposed Free Range Poultry Unit, Glanmyddyfi, Pentrefelin, Llandeilo.

Dr. Rhys Phillips had forwarded a report from LvW Highways regarding this application.  The report had been forwarded to all Councillors for their attention.

County Cllr. C. Campbell confirmed that he was still awaiting the full report from National Resources Wales which would assist him in making his decision on the matter, including the effect on the environment and effluent management.

16/45 ADRODDIAD Y CYNGHORYDD SIR / COUNTY COUNCILLORS REPORT

Dywedodd y Cyng. Campbell y byddai’r gyllideb yn cael ei chadarnhau cyn hir. Roedd disgwyl i’r costau fod yn niwtral o ganlyniad i gyllid a gafwyd gan Lywodraeth Cymru.

Ffordd osgoi Llandeilo. Yn dilyn lobio mewn cyfarfodydd gan y Cyng. Edward Thomas, Llandeilo, ei hun, ac Adam Price AC, roedd disgwyl erbyn hyn i’r gwaith ar y ffordd osgoi ddechrau erbyn 2019.  Cadarnhawyd hyn gan Ken Skates AC, Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a’r Seilwaith, gyda chyllideb o £90 miliwn. Nid oedd penderfyniad wedi cael ei wneud ynghylch y llwybrau eto.

Roedd Llwybr Beiciau Caerfyrddin yn dod yn ei flaen, ac roedd y gwaith yn mynd rhagddo rhwng Abergwili a Nantgaredig, ac, er efallai y byddai ychydig o oedi ar adran Nantgaredig, roedd yn edrych yn debygol y byddai gwaith yn dechrau cyn hir yng Ngelli Aur.

Eglurodd y Cyng. Campbell ei farn ef a’r Cyng. Alun Lenny am y mater ynglyn â Jackie Thompson (blogiwr), a fu yn y wasg leol yn ddiweddar.

Cllr. Campbell advised that the budget would be decided on soon.  Costs are anticipated to be neutral due to funds having been received from Welsh Government.

Llandeilo by-pass.  Following the lobbying at meetings by himself, Cllr. Edward Thomas, Llandeilo and Adam Price AM, the by-pass is now forecasted to commence by 2019.  This had been confirmed by Ken Skates AM, Cabinet Secretary for Economy and Infrastructure, with a budget of £90 million.  Routes were as yet to be decided on.

The Carmarthen Cycle Track was moving along positively with work well underway between Abergwili and Nantgaredig and although there may be a slight delay at the Nantgaredig section, it looks likely that work will soon commence at Gelli Aur.

Cllr. Campbell explained his and Cllr. Alun Lenny’s views on the Jackie Thompson (blogger) matter which had recently been reported in the local press.

16/46 GOFYNIAD PRAESEPT /  PRECEPT REQUIREMENT 2017 / 2018

Gofynnwyd am ofyniad praesept 2017/2018 gan Gyngor Sir Gâr.

Nid oedd manylion costau “Goleuadau Troetffyrdd” ar gael, ond ar gyfer y flwyddyn flaenorol, y gost oedd £1668.98 (£1390.82 + £278.16 TAW).

Manylion am Derfyn Gwariant Adran 137 ar gyfer 2017/18 – sef £7.57 yr etholwr. Roedd 418 o etholwyr yn y plwyf.

Rheoliadau Awdurdodau Lleol (Cyfrifo Sylfaen Treth Gyngor)(Cymru) 1995: y ffigur ar gyfer cymuned Llangathen 2017/18 oedd 262.41.

Ymchwiliwyd i Incwm a Gwariant Gwirioneddol y flwyddyn flaenorol, ynghyd â’r gyllideb/gwariant hyd at 16/1/17.

Ymchwiliwyd i’r holl wariant ac ystyriwyd y costau. Cytunwyd mai cynyddu’r praesept rywfaint fyddai’r ffordd orau ymlaen, yn ogystal â defnyddio arian wrth gefn a oedd eisoes ar gael pe byddai angen.

Cytunwyd y dylid cynyddu’r gofyniad praesept ar gyfer 2017/18 i £7,200.

Yn unol â hynny, llofnodwyd y ffurflen gan y Clerc, fel y Swyddog Ariannol Cyfrifol, a’r Cadeirydd. Byddai’r ffurflen yn cael ei hanfon ymlaen i Adran Adnoddau Cyngor Sir Gâr.

The precept requirement for 2017 / 2018 was requested by Carmarthenshire County Council.

Details of “Footway Lighting” charges for the financial year were unavailable but for the previous year were £1668.98 (£1390.82 + £278.16 VAT).

Details of Section 137 Expenditure Limit for 2017/18 – this being £7.57 per elector. There being 418 electors within the parish.

The Local Authorities (Calculation of Council Tax Base )(Wales) Regulations 1995, the figure for the Llangathen community 2017/18 being 262.41

Actual Income and Expenditure for the previous year was examined as was the budget / expenditure to 16/1/17.

All areas of expenditure were explored and costs considered. It was agreed that a modest increase of the precept would be best practise and to use reserves already available should it be necessary.

It was resolved that the precept requirement for 2017/18 should  be increased to £7,200.

The clerk, as the Responsible Financial Officer  and  Chair duly signed the form which is to be forwarded to Resources Department, CCC.

16/47 UNRHYW FATER ARALL / ANY OTHER BUSINESS

1.  Cafwyd trafodaeth am gyflwr y priffyrdd, yn enwedig mewn ardaloedd amaethyddol, yn ystod misoedd y gaeaf ac yn ystod tywydd garw.

A discussion took place regarding the condition of highways, particularly in farming areas, and during winter months and inclement weather conditions.

2.  Codwyd pryderon am ddyfodol Plasty Gelli Aur.

Concerns were raised as to the future of Golden Grove Mansion.

3.  Roedd car wedi gyrru oddi ar y ffordd ger Sgwâr Milton, Dryslwyn. Yn ffodus, ni chafodd y fenyw ifanc ei hanafu. Roedd hi’n garedig iawn wedi rhoi gwybod i’r Clerc bod y fainc gerllaw wedi cael ei difrodi, a’i bod wedi rhoi gwybod i’w chwmni yswiriant am hynny. Byddai’n rhoi gwybod i’r Clerc am unrhyw benderfyniadau y byddai’r cwmni yswiriant yn eu gwneud.

A car had veered off the road near Milton Square, Dryslwyn.  Fortunately, the young lady was unharmed. She had very kindly informed the clerk that the nearby bench had been damaged for which she had informed her insurance company of. She will keep the clerk informed of any decisions made by the insurance company.

DATE OF NEXT MEETING

Penderfynwyd y byddai cyfarfod nesaf Cyngor Cymuned Llangathen yn cael ei gynnal ddydd Mawrth 21 Mawrth 2017 yn yr Ystafell Ddarllen, Cwrt-henri am 7.30 p.m.

It was resolved that the next meeting of Llangathen Community Council would be held on Tuesday 21st March 2017 at the Reading Room, Court Henry at 7.30pm.

Llofnod / Signed…………………………….

 

Dyddiad / Date………………………………….