Cofnodion/Minutes Gorffennaf / July 2017

CYNGOR CYMUNED LLANGATHEN / LLANGATHEN COMMUNITY COUNCIL

Cofnodion cyfarfod Cyngor Cymuned Llangathen a gynhaliwyd ddydd Mawrth, 18 Gorffennaf 2017 yn yr Ystafell Ddarllen, Cwrt-henri.

Minutes of the meeting of Llangathen Community Council held on Tuesday, 18th July 2017 at The Reading Room, Court Henry.

Presennol / Present: Cyng. Cllrs  C. Moses (cadeirydd/chair) M.Wynne,  M. Williams, L.Hughes,  a/and A.Davies.  Hefyd yn presennol / In attendance  Mrs M.Rees (clerc / clerk), Cynghorydd Sir / County Councillor C. Campbell and Mrs B.Jones.

 

17/12  YMDDIHEURIADAU / APOLOGIES

Cafwyd ymddiheuriadau am absenoldeb gan  / Apologies for absence were received from  Cyng. / Cllr. E. Morgan.

17/13 DATGANIADAU O FUDDIANT / DECLARATIONS OF INTEREST

Nid oedd unrhyw ddatganiadau o fuddiant.

There were no declarations of interest.

17/14 COFNODION / MINUTES

Cynigiwyd gan Cyng. M. Wynne ac eiliwyd gan Cyng. L. Hughes fod cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ddydd Mawrth 21 Mawrth 2017 yn cael eu derbyn fel cofnod cywir o’r trafodion.

It was proposed by Cllr. M. Wynne  and seconded by Cllr. L. Hughes that the minutes of the meeting held on Tuesday, 21st March 2017 be accepted as a correct record of proceedings.

17/15 MATERION YN CODI /  MATTERS ARISING

Cof/Min. 16/63  Hysbysiad o Gyfethol / Notice of Co-option

Roedd llythyr cais ar gyfer y swydd wag ar Ward y Gogledd wedi dod i law gan Mrs Beryl Jones, Derwenfawr. Roedd y llythyr wedi cael ei anfon at bob Cynghorydd cyfredol. Cytunwyd yn unfrydol i dderbyn Mrs Jones ar y Cyngor. Bydd Mrs Jones yn cael gwahoddiad i gyfarfod nesaf Cyngor Cymuned Llangathen.

Roedd un swydd wag o hyd yn y plwyf yn Ward y De. Byddai’r clerc yn trefnu posteri er mwyn ail hysbysebu’r swydd, ac yn gwneud trefniadau i roi’r wybodaeth hon ar y wefan.

A letter of application for the vacancy onto the North Ward had been received by Mrs Beryl Jones, Broad Oak.  The letter had been forwarded to all existing Councillors.  It was unanimously agreed that Mrs Jones by accepted onto the council.  Mrs Jones will be invited to the next meeting of the Llangathen Community Council.

There remains one vacancy in the South Ward of the parish.  The clerk to arrange for posters to re-advertise and also make arrangements for the website to be updated with this information.

Cof/Min 16/65 (1) A40 SGWAR DRYSLWYN SQUARE, DRYSLWYN

Manylion y cyfarfod safle ar Sgwâr Dryslwyn, ddydd Iau 8 Mehefin 2017.

Yn bresennol: John McEvoy, CSC, y Cyng. Sir Cefin Campbell, y Cyng. Mark Williams, y Cyng. Linda Hughes a Mairwen Rees (Clerc).

Cyflwynwyd pryderon ynghylch diogelwch i Mr McEvoy. Dywedodd nad ei gyfrifoldeb ef oedd yr A40/y gefnffordd, ond cyfrifoldeb Llywodraeth Cymru (LlC)/Asiant Cefnffyrdd De Cymru.

Dywedodd fod amseroedd teithio yn fater pwysig i Lywodraeth Cymru.

Nododd yr aelodau eu pryderon ynghylch cyflymder, goddiweddyd, y croeslinellau, a’r rhan o’r ffordd nad oedd modd ei gweld oherwydd y pant yn y ffordd o ochr Caerfyrddin.

Gwelwyd enghraifft o oddiweddyd yn ystod y cyfarfod.

Trafodwyd y llain welededd ar ffyrdd dynesu’r groesffordd o gyfeiriadau Cwrt Henri a Chastell Dryslwyn, ac er y teimlwyd i ddechrau y byddai’n syniad lleihau’r llain welededd, ar ôl gweld lori fawr iawn yn gyrru ymlaen i’r A40, teimlwyd y byddai lleihau’r llain welededd yn golygu y byddai’n rhaid i gerbydau mawr lenwi’r gefnffordd gyfan er mwyn troi’r gornel.

Eglurodd Mr McEvoy fod Llywodraeth Cymru weithiau’n cymryd cyfrifoldeb dros gyfran o’r ffyrdd dynesu, ac y byddai’n ymchwilio ac yn cynghori yn unol â hynny.

Er bod Mr McEvoy yn deall y pryderon ac yn cydymdeimlo, ailbwysleisiodd ei bod yn anodd iawn cael unrhyw fath o ddeialog â Llywodraeth Cymru ynglyn â materion o’r natur hon.

Dywedodd y Cyng. C Campbell fod Mr McEvoy wedi bod i ffwrdd o’r gwaith oherwydd salwch, ond ers iddo ddychwelyd roedd wedi rhoi gwybod y byddai’n ymchwilio i’r hyn a drafodwyd yn y cyfarfod safle, ac yn rhannu unrhyw wybodaeth pan fyddai ar gael.

 

Details of the site meeting at Dryslwyn Square, Thursday 8th June 2017

Present: John McEvoy, CCC., County Cllr. Cefin Campbell, Cllr. Mark Williams, Cllr. Linda Hughes and Mairwen Rees (clerk).

Concerns regarding safety issued were put to Mr McEvoy.  He advised that the A40/trunk road was not his responsibility but that of Welsh Government(WG)/SWTRA.

He advised that as far as WG were concerned journey times were important issues.

Members detailed their concerns regarding speed, overtaking, hatch markings and blind spot due to dip in road at the approach from the Carmarthen side.

Overtaking was witnessed during the meeting.

The splay on the approach roads to the crossroads from the Court Henry and Dryslwyn Castle directions were discussed and whilst it was deemed an idea to reduce the splay, upon witnessing a very large lorry enter the A40 it was felt that reducing the splay would result in large vehicles having to take up the whole of the trunk road in order to make the turn.

Mr McEvoy explained that WG sometimes took responsibility on a proportion of the approach roads and he would investigate and advise accordingly.

Whilst Mr McEvoy was very understanding and sympathised with the concerns, he reiterated that is was very difficult to have any sort of dialogue with WG regarding matters of this nature.

Cllr. C. Campbell advised that Mr McEvoy had been away from work due to illness but since his return he had advised that he would be investigating what was discussed at the site meeting and would pass on any information when it was available.

 

Cof. / Min 16/65 (2) DATBLYGIADAU AMAETHYDDOL, LAN FARM, DERWEN-FAWR

/ AGRICULTURAL DEVELOPMENTS, LAN FARM, BROAD OAK

Roedd y Cyngor wedi dod i ddeall bod meddiannaeth Lan Farm bellach yn ansicr, felly cytunodd y cynghorwyr y byddai’n anodd mynd ar drywydd y mater ymhellach, ac felly penderfynwyd rhoi’r gorau i’r mater.

It had been established that the occupancy of Lan Farm was now uncertain and therefore councillors agreed that to pursue the matter further would be difficult and therefore it was decided to disband the matter.

Cof. / Min 16/65 (3)  HYSBYSFWRDD, DERWEN-FAWR / NOTICE BOARD, BROAD OAK

Byddai’r Cyng. C. Moses yn trefnu bod allweddi’r hysbysfwrdd ar gael i bawb eu defnyddio.

Cllr. C. Moses is to arrange for the keys of the notice board to located for all to use.

Cof. / Min.  16/65 (4) DIFFIBRILIWR / DIFIBRILLATOR

Cadarnhawyd gan y Loteri Genedlaethol bod cynnig grant amodol yn cael ei wneud ar gyfer y swm o £2,380 ar gyfer y prosiect “Diffibrilwyr Llangathen”.

Pwysleisiwyd na ddylai’r prosiect ddechrau tan fod y datganiad wedi’i lofnodi a’i ddychwelyd. Ar ôl i’r cynnig ddod i law, bydda’r Cyng. Moses a’r Clerc yn delio â’r dogfennau.

It had been confirmed by the National Lottery that a conditional grant offer was being made for the sum of £2,380 for the project “Llangathen Defibrillators”.

It was stressed that the project must not begin until the  declaration was signed and returned.  Once the offer is received, Cllr. Moses and the clerk would deal with the documentation.

Cof. / Min. 16/65 (5) PERTHI WEDI TYFU’N WYLLT / OVERGROWN HEDGE, FELINDRE, DRYSLWYN.

Yn aros am adroddiad Cyng. E. Morgan.

To await report from Cllr. E. Morgan.

Cof. / Min 16/65 (7)  HEN ADEILAD SWYDDFA BOST GYFFREDINOL AR YR A40, DRYSLWYN / OLD GPO BUILDING ALONG A40, DRYSWYN

Y clerc i gysylltu ag Adran Gynllunio CCC i weld a yw cais wedi’i gyflwyno.

The clerk to contact CCC Planning Department to establish if an application has been submitted.

Cof. / Min. 16/65 (8) MAINC GER SGWAR MILTON / BENCH NEAR MILTON SQUARE

Roedd yr holl wybodaeth wedi cael ei hanfon at y cwmni yswiriant. Yn Aros am ateb.

All information had been forwarded to the insurance company.  Awaiting reply.

Cof. / Min 16/65 (11) PWMP DWR / WATER PUMP – FELINDRE

Byddai’r Cyng. Sir C. Campbell yn mynd ar drywydd y mater.

County Cllr. C. Campbell to follow up the matter.

Cof. / Min. 16/65 (12) DARPARIAETH PENSIWN Y CLERC / CLERKS PENSION PROVISION

Roedd y Clerc wedi cael gohebiaeth ar y mater hwn. Penderfynwyd y dylai cysylltu â Mr D. Morris er mwyn cael cyngor/cymorth ar y mater.

The clerk had received correspondence on this matter.  It was resolved that she contact Mr D. Morris for advise/assistance on the matter.

Cof. / Min. 16/68 A40 TRUNK ROAD, BROAD OAK AND DRYSLWYN  SQUARE – MANHOLE COVERS

Yn aros am adroddiad Cyng. E. Morgan.

Awaiting information from Cllr. E. Morgan.

17/16  GOHEBIAETH / CORRESPONDENCE

Cafodd yr eitemau canlynol o ohebiaeth eu cyflwyno i’r cyngor a’u trafod/nodi, fel sy’n briodol:

The following items of correspondence were presented to council and duly discussed/noted:

1.  Loyds Bank Plc – Information about Financial Services Compensation Scheme

2.  Cylch Meithrin Cwrt Henri – Thank you letter.

3.  Lloyds Bank Plc – Statement – April – £8572.92

                 May – £7310.95

     June – £ 7110.95

4.  Un Llais Cymru – Notice of AGM – 20/6/17

                                 Cofnodion Cyfarfod/ Minutes of Meeting 5/4/17

5.  The Pensions Regulator

6.  Comisiynydd Heddlu a Throseddu Dyfed-Powys Police and Crime Commissioner

7.  Fly the Red Ensign – 3/9/17

8.  CCC – Application for Safe Routes in Communities Grant

9.  AON – Certificate of Employers Liability Insurance.

10. GIG Cymru/NHS Wales – Trawsnewid Gwasanaethau Clinigol/ Transformin Clinical Services

                                             - Gwasanaethau Iechyd Meddwl Oedolion/ Adult Mental Health Services

11.  Comisiwn Ffiniau a Democratiaeth Leol Cymru/ Local Democracy and Boundary Commission for Wales

Brochures /  Circulars

1.  Clerks & Councils Direct

2.  Broxap

3.  Focus on Play

Requests for Financial Assistance

1.  Urdd Gobaith Cymru

2.  Gornest Cneifio CFfI Llanfynydd YFC Shearing Match

e-mail correspondence

DAVID MORRIS – acknowledgement of £200 also confirmation that he will continue as internal auditor

Tracy Gilmartin-ward [tracy.gilmartin-ward@onevoicewales.org.uk

* Code of Practice on Workforce Matters (Two Tier Code) – Annual Monitoring Form / Cod Ymarfer ar Faterion y Gweithlu (Cod Dwy Haen) – Ffurflen Fonitro Flynyddol

* One Voice Wales Larger Councils and Innovative Practice Awards Conference 5 July 2017 – Cynhadledd Cynghorau Mwy a Gwobrau Arfer Blangar Un Llais Cymru 5 Gorffennaf 2017

* CEW NEWSLETTER MAY 2017

* Cynnal Cymru / Sustain Wales – May Newsletter

* Model Local Resolution Protocol for Community and Town Councils / Model Brotocol Datrysiadau Lleol ar gyfer Cynghorau Tref a Chymuned

* Datganiad i’r Wasg ar ran Bwrdd y Cynghorau Iechyd yng Nghymru / Press Statement on Behalf of the Board of CHC’s in Wales

* Swyddogol : Penodiadau Cyhoeddus Llywodraeth Cymru | Official : Welsh Government Public Appointments

* Opportunities Bulletin – Brand new master class, international placements and quick tips now available!

* A number of funding pots that have become available for different sectors…

* Swyddogol : Ymarferydd Proffesiynol y Pwyllgor Moeseg Ymchwil | Official : Research Ethics Committee Professional Practitioner

* Plant a Tree Charter Legacy Tree

* National Business Crime Survey

* Newyddion Diweddaraf yr Amgylchedd Hanesyddol, Rhif 4 / Historic Environment Update, Number 4

* Framwaith Datblygu Cenedlaethol Cymru – Cylchlythyr Mehefin 2017

* One Voice Conference and Innovative Practice Awards 5 July 2017 – Cynhadledd a Gwobrau Arfer Blangar Un Llais Cymru 5 Gorffennaf 2017

* Apply for the Great Place Scheme in Wales

* SAVE THE DATE – OVW Conference and AGM Saturday 30th September 2017 / ACHUB Y DYDDIAD – Cynhadledd a Chyfarfod Cyffredinol Blynyddol Un Llais Cymru ar Ddydd Sadwrn 30ain Medi 2017

Wendi Huggett  wendi.huggett@onevoicewales.org.uk

* One Voice Wales Training Programme / Rhaglen Hyfforddiant Un Llais Cymru

* NEW COUNCILLOR INDUCTION TRAINING – CARMARTHEN – TUESDAY 20TH JUNE – 6.30-9PM / HYFFORDDIANT GYNEFINO I GYNHORWYR NEWYDD – CAERFYRDDIN – DYDD MAWRTH 20FED MEHEFIN – 6.30-9.00

* CODE OF CONDUCT TRAINING – LLANELLI – THURSDAY 6TH JULY 2017 – 6.30-9.00 / HYFFORDDIANT COD YMDDYGIAD – LLANELLI – DYDD IAU 6ED GORFFENNAF 2017 6.30-9.00

* Cyfarfodydd o Bwyllgor Ardal Sir Gaerfyrddin (2017-2018) / Meetings of the Carmarthenshire Area Committee (2017-2018)

* CODE OF CONDUCT TRAINING – CARMARTHEN – TUESDAY 25TH JULY – 6.30-9.00 / HYFFORDDIANT COD YMDDYGIAD – CAERFYRDDIN – DYDD MAWRTH 25AIN GORFFENNAF – 6.30-9.00

* luned.evans@onevoicewales.org.uk

Bwletin Un Llais Cymru Mai 2017/ One Voice Wales Bulletin Mai 2017 Luned Evans

Bwletin Un Llais Cymru Mehefin 2017/ One Voice Wales Bulletin June 2017

* Avril McAvoy AYMcAvoy@carmarthenshire.gov.uk  Community Council Representative/Cynrychiolydd Cyngor Cymuned – Diwrnod cau/closing date 30/6/17

* Joseph Thomas –   joseph@planningaidwales.org.uk –   Place Plans Network Event

 -  Planning4communities May 2017

           - Planning Aid Wales – Annual General Meeting

WelshGovernment@public.govdelivery.com – Wales Rural Network News Round-up Issue 9 May 2017

-  Natural Resources Bulletin – Issue 17 – May 2017

- Wales Rural Network News Round-up Issue 10 June 2017

            - Natural Resources Bulletin – June 2017 – Issue 18

*Gweithdai Llywodraeth Cymru ar gyfer cynrychiolwyr llywodraeth leol ar reoli a gwaredu gwastraff ymbelydrol actifedd uwch – Welsh Government Workshops for local government representatives on higher activity radioactive waste management and disposal  Richard.Hughes@wales.gsi.gov.uk

* HMRC Business Help and Support Emails – Stay Safe Online

Your employees’ expenses and benefits

Common expenses and benefits explained

Prevent payroll reporting errors

Employer support on Pay As You Earn (PAYE)

* Gweithdy #CyfnewidSyniadau Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Sir Gâr – Carmarthenshire Public Services Board #IdeasExchange Workshop Llinos Evans (Policy) LlinEvans@carmarthenshire.gov.uk

* Rhybudd Iechyd a Diogelwch / Safety Alert R Llinos Jones RLlinosJones@carmarthenshire.gov.uk

(Teacher falling off stage/significant injuries/safety checks/ etc -

The clerk to forward the information to representatives of the  committees of Neuadd Llangathen Hall and the Reading Room.

Defibrillator for your community PCS-UK – Communities news@primarycaresupplies.uk

                                                                    - Please campaign to make Llangathen Community Council a safer place to live

CardiacSafe – Defibrillator for the community campaign

Herbert James – Acknowledgement of thank you letter.

Sian Collins – Acknowledgement of thank you letter.

Mid and West Wales Fire and Rescue Service May 2017 Newsletter e.davies@mawwfire.gov.uk

Beryl Jones – Community Council Vacancy

Tara-Jane Sutcliffe – Llangathen Community Council work and opportunities

* Llangathen Street Lighting Bryony from INDO Lighting bryony=indolighting.com@mail96.atl91.mcsv.net

17/17  CYFRIFON I’W TALU / ACCOUNTS FOR PAYMENT

Cymeradwywyd bod y cyfrifon canlynol yn cael eu talu, a pharatowyd sieciau yn unol â hynny:

The following accounts were approved for payment and cheques duly prepared:

£

Creative Bridal Ltd

(Website administration) 300.00

M Rees – Costau’r Clerc / Clerks Expenses  91.78

M Rees – Cyflog Mis Gorffennaf / July Salary 266.66

C Ff I Llanfynydd YFC

(Gornest Cneifio / Sheep Shearing Event)    60.00

17/17a  CEISIADAU CYNLLUNIO / PLANNING APPLICATIONS

Cafodd y ceisiadau canlynol eu hystyried gan y Cyngor a nodwyd eu sylwadau:

The following applications were considered by the Council and their observations noted:

YMGEISYDD DATBLYGIAD LLEOLIAD

APPLICANT DEVELOPMENT LOCATION

Mr Saraj Guna Non Material Amendment E/34129 Ffos yr Esgob,

Lean-to Green House Capel Isaac

Dim gwrthwynebiadau  /No objections

17/18 ADRODDIAD Y CYNGHORYDD SIR / COUNTY COUNCILLORS REPORT

Dywedodd y Cyng. Campbell ei fod yn aelod o’r Bwrdd Gweithredol a’i fod yn gyfrifol am Gymunedau a Materion Gwledig. Byddai’n ymchwilio i ffyrdd o fyw yn Sir Gaerfyrddin wledig, ac yn gweithio gyda sefydliadau, er enghraifft Undeb Cenedlaethol yr Amaethwyr (NFU), FUW, LANTRA, CFfI, Cyfoeth Naturiol Cymru.

Byddai’n cyfarfod ag Eluned Morgan AC ac yn trafod ei hadroddiad ar Gymru Wledig. Roedd Mynd i’r Afael â Thlodi yn fater arall y byddai’n rhoi sylw iddo.

O fis Medi, byddai tri fan llyfrgell newydd yn ymweld â chymunedau. Byddai gan y faniau hyn fynediad i’r anabl, iPads, catalogau, cymorth i’r rheiny y mae arnynt ei angen, a chanopi gyda lle i eistedd.

Dywedodd y Cyng. Campbell hefyd y dyfarnwyd y teitl Is-gadeirydd Cyngor Sir Caerfyrddin i’r Cyng. Mansel Charles.

Er diddordeb, dywedodd y Cyng. Campbell fod hawl i siarad Cymraeg yn ystod cyfarfodydd ac nad oedd yn angenrheidiol cynnig gwasanaeth cyfieithu ffurfiol cyhyd â bod rhywun yn bresennol yn y cyfarfod a oedd yn barod i gyfieithu i unigolyn nad yw’n deall Cymraeg.

 

Cllr. Campbell advised that he is a member of The Executive Board and is responsible for Communities and Rural Affairs.  He will be looking into ways of living in rural Carmarthenshire and working with organisations such as NFU, FUW, LANTRA, YFC, NRW.

He will be meeting with Eluned Morgan AM and discussing her report on Rural Wales.  Tackling Poverty is another issue he will be looking into.

As from September, there will be three new Library vans visiting communities.  These vans will have disabled access, I-pads, catalogues, assistance to those that need it and a canopy with seating facilities.

Cllr. Campbell also advised that Cllr. Mansel Charles had been awarded the title of Vice Chairman to Carmarthenshire County Council.

As a point of interest, Cllr. Campbell advised that during meetings it is a right to talk Welsh and that it is not necessary to offer a formal translation service but to ensure that someone present at the meeting is prepared to translate to a non speaking person.

17/19 UNRHYW FATER ARALL / ANY OTHER BUSINESS

1. Dywedwyd bod yr arwydd “Bancydderwen” mewn man amhriodol, ac yn aml yn cael ei guddio oherwydd parcio. Hefyd, roedd rhifau Bancydderwen a Bryn Dewi yn peri dryswch parhaus. Roedd parseli’n cael eu hanfon i’r cyfeiriadau anghywir, ac roedd gwasanaethau brys wedi mynd i’r lleoliad anghywir ar fwy nag un achlysur. Byddai’r Cyng. Campbell a’r Clerc yn ymchwilio i’r mater ac yn ceisio trefnu cyfarfod safle â CSC i unioni’r mater.

2. Cais bod y cloddiau’n cael eu torri ar gyffyrdd/gorneli, er mwyn ei gwneud yn haws gweld.

3. Mainc Derwenfawr. Rhoi sylw i’r mater o’i adleoli. Gofyn am brisiau.

4. Pant yn y ffordd y tu allan i Garej Mazda, Dryslwyn. Byddai’r Cyng. Campbell a’r Clerc yn gwneud ymholiadau.

1.  It has been reported that the sign “Bancydderwen” Broad Oak is sited inappropriately,  and is frequently obscured due to parking.  Also the numbering of Bancydderwen and Bryn Dewi is causing ongoing confusion.  Deliveries are going to the wrong addresses and emergency services have gone to the wrong location on more that one occasion.  Cllr. Campbell and the clerk to look into the matter and attempt to arrange a site meeting with CCC to rectify the matter.

2.  Request that junctions/corners be trashed in order to aid visibility.

3.  Broad Oak bench.  To look into re-placing. Request prices.

4.  Dip in road outside Mazda Garage, Dryslwyn.  Cllr. Campbell and the clerk to make enquiries.

DYDDIAD CYFARFOD NESAF / DATE OF NEXT MEETING

Penderfynwyd y byddai cyfarfod nesaf Cyngor Cymuned Llangathen yn cael ei gynnal ddydd Mawrth 19 Medi 2017 yn yr Ystafell Ddarllen, Cwrt-henri am 7.30 p.m.

It was resolved that the next meeting of Llangathen Community Council would be held on Tuesday 19th September 2017 at the Reading Room, Court Henry at 7.30pm.

 

Llofnod / Signed…………………………….

Dyddiad / Date………………………………….

 

Agenda – 18.7.2017

Llangathen Community Council / Cyngor Cymdeithas Llangathen

Crachty Isaf, Capel Isaac, Llandeilo, Carmarthenshire. SA19 7UH

Tel: 01558 668349 / council@llangathen.org.uk  -   www.llangathen.org.uk

Annwyl Syr/Madam,

Dymunaf eich  hysbysu fod y cyfarfod nesaf o Gyngor Cymdeithas Llangathen i’w gynnal nos Fawrth, 18 Gorffennaf, 2017 am 7.30 yn Yr Ystafell Ddarllen, Cwrt Henri.

Dear Sir/Madam,

I wish to inform you that the next meeting of Llangathen Community Council, will be held on Tuesday, 18th July 2017 at 7.30 p.m. at The Reading Room, Court Henry.

Yr eiddoch yn gywir / Yours faithfully,

 Mairwen G.Rees,

(Clerc/Clerk)

AGENDA

1.  I derbyn ymddiheuriadau am absenoldeb / To receive apologies for absence.

2.  I dderbyn datganiadau o ddiddordeb personol. / To receive declarations of interest.

3.  I dderbyn cofnodion y cyfarfod diwethaf. /  To confirm the minutes of the last meeting.

4.  I drafod materion y hanfod o’r cofnodion. /  To consider matters arising from the minutes.

5.   I ddarllen ac ystyried gohebiaeth. /  To read and consider correspondence.

6.  I gymeradwyo cyfrifon i’w talu /  To approve accounts for payment.

7.  I ystyried ceisiadau cynllunio. / To discuss planning applications.

8.  Deffibriliwr / Defibrillator

8.  Swydd wag y cyngor / Council Vacancy – Co-option

9.  I derbyn adroddiad y Cynghorydd Sîr. / To receive the County Councillors report.

10.  Unrhyw fater arall. / Any other business.

 

Minutes – AGM – Tuesday, 17th May 2016

CYNGOR CYMUNED LLANGATHEN

LLANGATHEN COMMUNITY COUNCIL

Cofnodion Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol Cyngor Cymuned Llangathen a gynhaliwyd ddydd Mawrth 17 Mai 2016 yn yr Ystafell Ddarllen, Cwrt-henri.

Minutes of the Annual General Meeting of Llangathen Community Council held on Tuesday, 17th  May 2016, at the Reading Rooms, Court Henry.

Presennol / Present:  Cyng/Cllrs.: H. James (chair), E. Morgan, M. Wynne and S. Collins.

Hefyd yn presennol / In attendance were County Cllr. Cefin Campbell and M. Rees (clerk).

16/01 DATGANIADAU O FUDDIANT / DECLARATIONS OF INTEREST

Dros y flwyddyn flaenorol, cofrestrwyd y datganiadau o fuddiant canlynol:

Over the previous year, the following declarations of interest were registered:

 • Cyng. / Cllr. L. Hughes – Sgwar Dryslwyn Square Rhif Cof. / Min Ref. 15/04 (2)
 • Cyng. / Cllr. C. Moses – Neuadd Llangathen Hall Rhif Cof. / Min Ref. 15/48
 • Cyng. / Cllr. S. Collins – Ysgol Cwrt Henri School Rhif Cof. / Min Ref. 15/48
 • Cyng. / Cllr. M. Williams – Cylch Meithrin Cwrt Henri Rhif Cof. / Min Ref. 15/48

 16/02 YMDDIHEURIADAU / APOLOGIES

Cafwyd ymddiheuriadau am absenoldeb gan  / Apologies for absence were received from Cllrs. C. Moses, L. Hughes, G. Davies and  M. Williams.

16/03 COFNODION / MINUTES

Cynigiwyd gan Cyng. M. Wynne ac eiliwyd gan Cyng. S. Collins fod cofnodion y Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol a gynhaliwyd ddydd Mawrth 19 Mai 2015 yn cael eu derbyn fel cofnod cywir o’r trafodion.

It was proposed by Cllr. M. Wynne and seconded by Cllr. S. Collins that the minutes of the 2015 Annual General Meeting held on 19th May 2015 be accepted as a correct record of the proceedings.

16/04 DATGANIAD O GYFRIFON / STATEMENT OF ACCOUNTS

Dosbarthwyd a thrafodwyd copïau o’r cyfrifon ar gyfer y flwyddyn a ddaeth i ben ar 31 Mawrth 2015.  Roedd y rhain wedi’u harchwilio gan Mr D. G. Morris.  Cynigiwyd gan y Cyng. H. James, ac eiliwyd gan y Cyng. S Collins y dylid derbyn bod y datganiad o gyfrifon yn gywir.

Copies of the accounts were circulated and discussed for the year ended 31st March 2016.  These had been audited by Mr D.G.Morris.  It was proposed by Cllr. H. James and seconded by Cllr. S. Collins that the statement of accounts be accepted as correct.

16/05 ASESIAD RISG / RISK ASSESSMENT

Dosbarthwyd copi o’r Asesiad Risg er mwyn i’r aelodau ei archwilio.  Ni wnaed unrhyw ddiwygiadau. Cynigiwyd gan y Cyng. H. James ac eiliwyd gan y Cyng. S Collins y dylid parhau â’r polisi.

A copy of the Risk Assessment was circulated for inspection by members.  No amendments were made. It was proposed by Cllr. H. James and seconded by Cllr. S. Collins that the policy be continued.

16/06 DATGANIAD LLYWODRAETHU BLYNYDDOL / ANNUAL GOVERNANCE STATEMENT

Darllenwyd yn uchel y Datganiad Llywodraethu Blynyddol ac fe’i trafodwyd gan yr aelodau. Cynigiwyd gan y Cyng. H. James ac eiliwyd gan y Cyng. E Morgan y dylai gael ei gymeradwyo gan y cyngor.

The Annual Governance Statement was read out and discussed by members. It was proposed by Cllr. H. James and seconded by Cllr. E. Morgan that it be approved by the council.

16/07 PENODI ARCHWILYDD MEWNOL / APPOINTMENT OF INTERNAL AUDITOR

Cynigiwyd gan Cyng. E. Morgan ac eiliwyd gan Cyng. M. Wynne yw penodi Mr David Morris yn archwilydd mewnol ar gyfer y flwyddyn 2016/2017.

It was proposed by Cllr. E. Morgan and seconded my Cllr. M. Wynne that Mr D. Morris be appointed as the internal auditor for the year 2016/2017.

16/08 PENODI CADEIRYDD / APPOINTMENT OF CHAIRMAN

Roedd y Cyng. M. Wynne wedi bod yn Is-gadeirydd ar gyfer y flwyddyn 2015 – 2016.  Cynigiwyd gan y Cyng. H. James ac eiliwyd gan y Cyng. E Morgan y dylai ef ymgymryd â swydd y Cadeirydd am y flwyddyn 2016 – 2017 i ddod.  Derbyniodd y Cyng. Wynne swydd y Cadeirydd a diolchodd y Cyng. James iddo am ei bresenoldeb a’i effeithlonrwydd dros y flwyddyn flaenorol.  Diolchwyd i’r clerc hefyd am ei gwaith dros y flwyddyn flaenorol.

Cllr. M. Wynne had held the position of vice Chairman for the year 2015 – 2016.  It was proposed by Cllr. H. James and seconded by Cllr. E. Morgan that he now take up the post of Chairman for the coming 2016 – 2017 year.  Cllr. Wynne accepted the position of chair and thanked Cllr. James for his attendance and efficiency over the previous year.  The clerk was also thanked for her work over the previous year.

16/09 PENODI IS-CADEIRYDD / APPOINTMENT OF VICE CHAIR

Cynigiwyd gan y Cyng. E. Morgan ac eiliwyd gan y Cyng. H. James bod y Cyng. S. Collins yn cael ei benodi’n Is-Gadeirydd.  Derbyniodd S. Collins y swydd a diolchodd i’r aelodau.

It was proposed by Cllr. E. Morgan and seconded by Cllr. H. James that Cllr. S. Collins be appointed as Vice Chairman.  Cllr. S. Collins accepted the post and thanked members.

16/10 AELODAETH / MEMBERSHIP AFFILIATION

Cynigiwyd gan y Cyng. S. Collins ac eiliwyd gan y Cyng. E Morgan y dylai’r pwyllgor barhau â’i aelodaeth o Un Llais Cymru ac mai’r Cadeirydd a’r Is-gadeirydd ddylai fod y cynghorwyr enwebedig i’w cynrychioli yng nghyfarfodydd chwarterol y pwyllgor ardal. Nhw hefyd ddylai gael y cylchlythyrau, y bwletinau a’r hysbysiadau am gyfarfodydd ac ati.

It was proposed by Cllr. S. Collins and seconded by Cllr. E. Morgan to continue affiliation to Un Llais Cymru and that the chairman and vice-chairman be the nominated councillors to represent quarterly Area Committee meetings and to receive newsletters, bulletins and meeting notifications etc.

16/11  PENODI CYNRYCHIOLWYR AR GYFER AMRYWIOL GYRFF / TO APPOINT REPRESENTATIVES FOR VARIOUS BODIES

i.  Ystafell Ddarllen Cwrt Henri Reading Room  -  Cyng. / Cllr. M. Williams

ii. Un Llais Cymru – Cyng. / Cllr.  M. Wynne and S. Collins

iii. Ysgol Cwrt Henri School – Cyng. / Cllrs. S. Collins and L. Hughes

iv.  Neuadd Llangathen Hall – Cyng. / Cllr. C. Moses

DYDDIAD Y CYFARFOD NESAF / DATE OF NEXT MEETING

Penderfynwyd y byddai Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol nesaf Cyngor Cymuned Llangathen yn cael ei gyhoeddi ym mis Mawrth 2017.

It was resolved that the next Annual General Meeting of Llangathen Community Council would be announced in March 2017.

Llofnod / Signed…………………………….

Dyddiad / Date………………………………….

 

Minutes – 21 Mawrth / March 2017

CYNGOR CYMUNED LLANGATHEN

LLANGATHEN COMMUNITY COUNCIL

 Cofnodion cyfarfod Cyngor Cymuned Llangathen a gynhaliwyd ddydd Mawrth, 21 Mawrth 2017 yn yr Ystafell Ddarllen, Cwrt-henri.

Minutes of the meeting of Llangathen Community Council held on Tuesday, 21st  March 2017 at The Reading Room, Court Henry.

Presennol / Present: Cyng. Cllrs M.Wynne, (cadeirydd/chair) , M. Williams, L.Hughes, H. James, E. Morgan a/and S. Collings.  Hefyd yn presennol / In attendance  PCSO Roger Anthony, Mrs M.Rees (clerc / clerk) a / and  Cynghorydd Sir / County Councillor C. Campbell.

16/48 YMDDIHEURIADAU / APOLOGIES

Cafwyd ymddiheuriadau am absenoldeb gan  / Apologies for absence were received from  Cyng. / Cllrs. G. Davies and C. Moses.

16/49  DATGANIADAU O FUDDIANT / DECLARATIONS OF INTEREST

 • Datganwyd buddiant gan y Cyng. L. Hughes yn eitem rhif 5 ar yr agenda, rhif cofnodion 16/52 (9) sef  hen adeilad yr GPO. Hefyd eitem rhif 10 ar yr agenda, rhif cofnodion 16/58 sef Ysgol Cwrt Henri.
 • Cllr. L. Hughes declared an interest in agenda item 5,  minute reference 16/52 (9) the old GPO building.
 • Also agenda item 10, minute reference 16/58 Court Henry School.
 • Datganwyd buddiant gan y Cyng. M. Williams yn eitem 10 ar yr agenda, rhig cofnodion 16/58 sef Cylch Meithrin Ti a Fi Cwrt Henri.
 • Cllr. M. Williams declared an interest in agenda item 10, minute reference 16/58 Court Henry school.

16/50  ADRODDIAD GAN SWYDDOG CYMORTH CYMUNEDOL YR HEDDLU/ REPORT BY PCSO

 • Roedd Swyddog Cymorth Cymunedol yr Heddlu (PCSO), Roger Anthony, yn bresennol yn y cyfarfod, a rhoddodd adroddiad ar faterion o fewn y gymuned.
 • PCSO (Police Community Support Officer) Roger Anthony attended the meeting and reported on matters within the community.
 • There had been incidents whereby livestock – cattle, sheep and horses –  had escaped onto the A40 mostly between Dryslwyn Square and the Cottage Inn, Pentrefelin.  One, non serious accident had been reported as a result of this.
 • Thefts of gates in the near vicinity had been reported.
 • A gentleman walking to Dryslwyn Castle had fallen and broken his leg.
 • Over the preceding year, one accident had been officially reported at the Dryslwyn Square section of the A40.
 • A speed van has been sited on a number of occasions at Dryslwyn Square.
 • The spate of sheep stealing in the area has appeared to have quietened down.

16/51 COFNODION / MINUTES

Cynigiwyd gan Cyng. M. Williams ac eiliwyd gan Cyng. H. James fod cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ddydd Mawrth 17 Ionawr 2017 yn cael eu derbyn fel cofnod cywir o’r trafodion.

It was proposed by Cllr. M. Williams  and seconded by Cllr. H. James that the minutes of the meeting held on Tuesday, 17th January 2017 be accepted as a correct record of proceedings.

16/52 MATERION YN CODI /  MATTERS ARISING

Cof. / Min 16/41 (1) A40 SGWAR DRYSLWYN SQUARE, DRYSLWYN

Since the last meeting, replies from Richard Morgan, Ken Skates and Colin Jones of Welsh Government had been received.  It was confirmed that signing to warn of cattle crossing would be carried out together with the replacing of some defective road studs.  No other improvement works are planned at Dryslwyn Square at the present time.  Richard Morgan apologised for any confusion that previous replies may have caused.  No reply had been received from John McEvoy regarding a site meeting.  County Cllr. Cefin Campbell would follow up the matter.

Cof. / Min 16/41 (2) DATBLYGIADAU AMAETHYDDOL, LAN FARM, DERWEN-FAWR / AGRICULTURAL DEVELOPMENTS, LAN FARM, BROAD OAK

Ni chafwyd unrhyw wybodaeth gan Rosie Carmichael, Cyngor Sir Gâr. I’w adolygu yn y cyfarfod nesaf.

There was no further information to report.  The clerk to contact Rosie Carmichael, CCC. To review at the next meeting.

Cof. / Min 16/41 (3)  HYSBYSFWRDD, DERWEN-FAWR / NOTICE BOARD, BROAD OAK

The Notice Board had been delivered to Cllr. C. Moses.  Arrangements were in hand for this to be positioned in the village.

Cof. / Min.  16/41 (4) DIFFIBRILIWR / DIFIBRILLATOR

A discussion concluded that two Defibrillators within the parish would be of benefit.  The possibility of applying for a grant from Awards4All or the British Heart Foundation could be considered.  Cllr. S. Collins agreed to talk to a member of the Dryslwyn Community Shop as they had offered to site one defibrillator there.

Cof. / Min. 16/41 (5) ARHOSFAN BWS YN BROAD OAK / BUS SHELTER AT BROAD OAK

Cllr. C. Campbell had made enquires regarding the possibility of obtaining a grant for a new bus shelter.  Unfortunately, CCC grant department were unable to consider funding for this purpose.

Cof. / Min. 16/41 (9) PERTHI WEDI TYFU’N WYLLT / OVERGROWN HEDGE, FELINDRE, DRYSLWYN.

The hedge on one side of the road remains un-cut.  Cllr. E. Morgan will report on this matter at the next meeting.

Cof. / Min 16/41 (10) CYFARFODYDD YN NEUADD LLANGATHEN / MEETINGS IN LLANGATHEN HALL.

The clerk had made enquiries regarding booking the hall for future meetings but the dates in question were pre-booked.  The clerk would continue to check with the bookings officer for future meetings.

Cof. / Min 16/41 (12) PARKED CAR NEAR BRYNHYFRYD, DRYSLWYN

Following a e-mail from the Environmental Enforcement Officer, CCC., it had been confirmed that the car will be removed in the near future.  To review at the next meeting.

Cof. / Min 16/41 (13)  HEN ADEILAD SWYDDFA BOST GYFFREDINOL AR YR A40, DRYSLWYN / OLD GPO BUILDING ALONG A40, DRYSWYN

Following a e-mail from the Environmental Enforcement Officer, CCC., it had been confirmed that the car will be removed in the near future.  To review at the next meeting.

Cof. / Min. 16/47 MAINC GER SGWAR MILTON / BENCH NEAR MILTON SQUARE

Following the notification of damage to the bench at this location, the clerk to follow up regarding the insurance claim.

16/53  GOHEBIAETH / CORRESPONDENCE

Cafodd yr eitemau canlynol o ohebiaeth eu cyflwyno i’r cyngor a’u trafod/nodi, fel sy’n briodol:

The following items of correspondence were presented to council and duly discussed/noted:

Correspondence March 2017

1.  The Pensions Regulator – the chair, Cllr. Wynne to make enquiries.

2.  CCC – Elections of County and Community Councillors 4/5/17

3.  JCR Planning / E34266 – gwele isod  / see below

4.  Comisiwn Ffiniau i Gymru/Boundery Commission for Wales – www.bcw2018.org.uk

5.  Audit General for Wales

6.  Ffederasiwn CFfI Sir Gâr / Carmarthenshire Federation of YFCs

7.  CCC – Footway Lighting Charges – Finacial Year 2017/2018 (Precept)

8.  Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda University Health Board.

9.  Lloyds Bank Statement January 2017 – £10716.26

10.  Un Llais Cymru – Carmarthenshire Area Committee

11 Menter Cwm Gwendraeth Elli –  poster i’w arddangos yn lleol /Poster to be displayed locally.

12.  Wrenvale Nurseries & Landscapes

Brochures /  Circulars

1.  Clerks & Councils Direct

2.  Broxap

Requests for Financial Assistance

1. Cylch Meithrin  a Ti A Fi Cwrt Henri

2.  Llanfynydd CFfI/YFC

3.  Cruse Bereavement Care

4.  Y Lloffwr

5.  Bobath Cymru

6.  Menter Bro Dinefwr

7.  Walk for Life – Kidney Wales

8.  Teenage Cancer Trust

9.  Ambiwlans Awyr Cymru

10.PTA Court Henry School

e-mail correspondence

Tracy Gilmartin-ward [tracy.gilmartin-ward@onevoicewales.org.uk

* Diwygio llywodraethu ysgolion: fframwaith rheoleiddio: Reform of school governance: regulatory framework

* Recruitment of Minute Secretary Pembrey & Burry Port

* One Voice Wales Innovative Practice National Awards 2017 / Gwobrau Cenedlaethol Arfer Arloesol Un Llais Cymru 2017

* EMBARGOED: Investment in third sector services increasing but local authorities in Wales not making best use of the third sector

* Rhaglen 2017, broses gofrestru ar gyfer Gwasanaeth Coffa Cenedlaethol : Trydedd Frwydyr Ypres (Passchendaele) ac ‘Oriel’ newydd / Programme 2017 , Regestration process and new ‘Gallery’

* Wales Audit Office Newsletter / Newyddlen Swyddfa Archwilio Cymru

* Arolwg Rhanddeiliaid Is-adran Môr a Physgodfeydd Llywodraeth Cymru / The Welsh Government Marine and Fisheries Stakeholder Survey

* PRESS RELEASE: Community councils need to improve financial management and governance DATGANIAD I’R WASG: Mae angen i gynghorau cymunedol wella rheolaeth ariannol a llywodraethu

* Papur Gwyn ‘Diwygio Llywodraeth Leol: Cadernid ac Adnewyddiad’ / White Paper ‘Reforming Local Government: Resilient and Renewed’

* Job vacancy Dyffryn Cennen Swydd wag

* The Ombudsman’s Casebook – Issue 27

* Welsh Tree Charter Survey Preveiw

* TRAINING RUNNING – DEVOLUTION OF SERVICES – CARMARTHEN – TUESDAY 21ST FEBRUARY 2017 / HYFFORDDIANT YN RHEDEG – DATGANOLI GWASANAETHAU / TROSGLWYDDO ASEDAU CYMUNEDOL – NEUADD DDINESIG SAN PEDR, CAERFYRDDIN, SA31 1PG – DYDD MAWRTH 21AIN CHWEFROR

* Swyddogol : Cyfle Penodiadau Cyhoeddus – Comisiynwr – Comisiwn Brenhinol Henebion Cymru | Official : Public Appointments Opportunity – Commissioner – Royal Commission on the Ancient and Historical Monuments of Wales

* APPOINTMENT OF COMMITTEE SERVICES OFFICER / Swydd Wag PENODI SWYDDOG GWASANAETHAU PWYLLGORAU

* FINANCIAL MANAGEMENT AND GOVERNANCE IN COMMUNITY AND TOWN COUNCILS / RHEOLAETH ARIANNOL A LLYWODRAETHIANT MEWN CYNGHORAU CYMUNED A THREF

* Swyddogol : Penodi Cadeiryddion i Fyrddau Iechyd ac Ymddiriedolaethau GIG Cymru | Official : Appointments of Chairs to NHS Wales Health Boards and Trusts

* BCUHB Stakeholder Events for people aged 50+ and later in life / Digwyddiad Rhanddeiliaid BIPBC i bobl dros 50 oed a sy’n hyn

* One Voice Wales/SLCC Joint Event – 12 July, 2017 / Digwyddiad Ar y Cyd rhwng Un Llais Cymru / SLCC – 12 Gorffennaf 2017

* Energise Wales Newsletter – February 2017 – Sector news, events and tender opportunities

* THE 2018 REVIEW – SECONDARY CONSULTATION PERIOD / AROLWG 2018 – AIL GYFNOD YMGYNGHORI

* Win an Apple iPad Mini! – Community and Town Council Tree Survey

* Good Practice Exchange Programme of Events for 2017/18

* Galwad am lenor i ymgymryd â phreswyliad llenyddol ym Mrwsel / Call-out for a writer to undertake a literary residency in Brussels

* Ymgynghoriad ynglyn â newid enw’r Cynulliad Cenedlaethol / Consultation on changing the name of the National Assembly

* Ymgynghoriad ar cylchlythyr drafft ar gyfer cynllunio safleoedd sipsiwn, teithwyr a siewmyn / Consultation on draft circular for the planning of gypsy, traveller and showpeople sites

* LSI Energy

* Abergwili CC Vacancy – Swydd Wag

* Dementia: One Simple Thing – What could the NHS do better to support people, as well as their families and their carers, living with dementia? / Dementia : Un peth syml – Beth fedrai’r GIG ei wneud yn well i roi cefnogaeth i bobl sy’n byw gyda de…

* Swyddogol : Penodi Is-lywydd i Lyfrgell Genedlaethol Cymru | Official : Appointment of Vice President to the National Library of Wales

* Swyddogol : Penodi Cadeirydd a Dirprwy Gadeirydd i Bwyllgor Achredu Hyfforddiant Cychwynnol Athrawon | Official : Appointment of Chair & Deputy Chair to the Initial Teacher Education (ITE) Accreditation Committee

* Energise Wales Newsletter – March 2017 – Sector news, events and tender opportunities

* Swyddogol : Penodi Aelodau i Cyngor Partneriaeth y Gymraeg | Official : Appointment of Members to the Welsh Language Partnership Council

Wendi Huggett  wendi.huggett@onevoicewales.org.uk

* Code of Conduct Training at St Johns Ambulance Hall, Margaret Street, Ammanford on Thursday 9th February from 6.30-9PM / Hyfforddiant Cod Ymddygiad yn Neuadd Ambiwlans Sant Ioan, Stryd Margaret, Rhydaman.ar Dydd Iau 9fed Chwefror. 6.30-9.00

* DEVOLUTION OF SERVICES TRAINING – CARMARTHEN – TUESDAY 21st FEBRUARY – 6.30-9PM / HYFFORDDIANT DATGANOLI GWASANAETHAU – CAERFYRDDIN – DYDD MAWRTH 21AIN CHWEFROR

* Cymdeithas Gwasanaethau Gwirfoddol Sir Gâr / Carmarthenshire Association of Voluntary Services

* March Training – Hyfforddiant Mawrth

* SLCC Conference Information

* Don’t miss out on Understanding the Law training in St Johns Ambulance Hall, Margaret Street, Ammanford. on Thursday 30th March. 6.30-9 / Peidiwch â cholli allan ar cwrs hyfforddiant Dealltwriaeath o’r Gyfraith yn Neuadd Ambiwlans St Ioan, Stryd Mar

*Playquest Introduction Amy Thomas amyplayquest@outlook.com

*Purple Routes Play Project Jackie Dorrian jackie.dorrian@cavs.org.uk

*Promoting Llangathen Community Council and its services Dewis Cymru Alexander Harries AlexHarries@carmarthenshire.gov.uk

* Effectively Safeguarding Adults Aoife Grimes conference.events@capita.co.uk

* Town and Community Councils Survey / Arolwg Cynghorau Tref a Chymuned Joanne.Coates@wales.gsi.gov.uk  - Clerk completed

* Cyfarfod Fforwm Cyswllt 07.02.2017 Liaison Forum Llinos Evans (Policy) LlinEvans@carmarthenshire.gov.uk

* Asesiad Llesiant Sir Gaerfyrddin 2016/17 – Carmarthenshire Well-Being Assessment Report 2016/17

  LlinEvans@carmarthenshire.gov.uk

*  Ammanford Town Council Vacant Post – Part-time Town Clerk / Cyngor Tref Rhydaman Swydd Wag – Clerc Tref Rhan Amser

*Bwletin Un Llais Cymru Ionawr 2017 / One Voice Wales January bulletin luned.evans@unllaiscymru.org.uk

* Bwletin Un Llais Cymru Chwefror 2017 / One Voice Wales February 2017 Bulletin

* Cylchlythyr Chwefror Darganfod Sir Gar Carmarthenshire.County.Council@cmp.dotmailer.co.uk

* Newyddlen Mis Mawrth

* Planning4communities Joseph Thomas joseph@planningaidwales.org.uk

* Effectively Safeguarding Adults: Keynote Address from the Healthcare Inspectorate Wales (HIW) Aoife Grimes conference.events@capita.co.uk

* Business Advice, Information, Funding and Financial Support Business Wales WelshGovernment@public.govdelivery.com

* Countryside access, paths, furniture and maintenance Kerry Jones environmentwales@gmail.com

* Women in Local Government: managing the challenges of modern leadership Westminster Briefing events@westminster-briefing.com

* : Invite request to Compassionate Communities Carmarthenshire Susan Smith SusanSmith@cccpartners.org.uk

* IRP Annual Report 2017 / Adroddiad Blnyddol PACGA Lauren.Morrison1@wales.gsi.gov.uk Lauren.Morrison1@wales.gsi.gov.uk

16/54 CAIS CYNLLUNIO / PLANNING APPLICATION E / 34266

A letter had been received from JCR Planning Ltd regarding the planning application numbered above for a Free Range Poultry Unit, Land at Glanmyddyfi, Pentrefelin.

Also, a plan showing the proposed layout of the junction entering/exiting the A40.

County Cllr. Cefin Campbell would be meeting the planning officers regarding this application and asked for the views of Community Councillors on the matter. Whilst it was stated that the existing junction was unsuitable for the vehicles which would frequent the highway of the proposed development, the amendments did not go far enough in ensuring safety measures.  It was felt that more land should be made available to ensure a better splay and to enable vehicles to pass alongside each other freely once they turned in off the A40.

Cllr. Campbell to convey these opinions to the planning officers.

16/55  CYFRIFON I’W TALU / ACCOUNTS FOR PAYMENT

Cymeradwywyd bod y cyfrifon canlynol yn cael eu talu, a pharatowyd sieciau yn unol â hynny:

The following accounts were approved for payment and cheques duly prepared:

£

Trywydd

Cyfieithu Ysgrifenedig / Written Translation 55.10

Un Llais Cymru

Aelodaeth / Membership 2017/18 68.00

Greenbarnes Ltd

Hysbysfwrdd / Noticeboard          989.03

CCC Footway Lighting Charges          1597.10

1.4.16 – 31.3.17

M Rees – Costau’r Clerc / Clerks Expenses 87.45

M Rees – Cyflog Mis Mawrth / March Salary          266.66

Ystafell Ddarllen Cwrt Henri

Llogi Neuadd / Hire of Hall           105.00

C. Raymond

Torri glaswellt / grass cutting           275.00

16/56  CEISIADAU CYNLLUNIO / PLANNING APPLICATIONS

Cafodd y ceisiadau canlynol eu hystyried gan y Cyngor a nodwyd eu sylwadau:

The following applications were considered by the Council and their observations noted:

YMGEISYDD DATBLYGIAD LLEOLIAD

APPLICANT DEVELOPMENT LOCATION

Mr & Mrs C Plummer Partial Conversion of an existing barn Lan Lash, Dryslwyn

E/34970 & building to provide ancillary residential Carmarthen

E/34971 accommodation  & workshop/studio SA32 8BA

Dim gwrthwynebiadau  /No objections

H & B Maguire & Forestry Track Extension/Widening Land at Berllan Dywyll

Haf Evans E/34988 Woodland, Llangathen SA32 8QG

Dim gwrthwynebiadau  /No objections

Tony Loizou – Side Extension to form sun room & The Old Estate Office,

Ran Projects replacement of some existing UPVC Llangathen.

E/35027 doors & windows SA32 8QF

Dim gwrthwynebiadau  /No objections

Mr Dafydd Jones Non Material amendment to Llwyncelyn Farm,

E/35054 E/27600 Llandeilo

SA19 6RY

Dim gwrthwynebiadau  /No objections

Mr Saraj Guha Non-material amendment to E/34129, slight Ffos yr Esgob

E/35146 increase in height & roof pitch of the Capel Isaac

approved extension. Llandeilo SA19 7UD

Dim gwrthwynebiadau  /No objections

16/57 ADRODDIAD Y CYNGHORYDD SIR / COUNTY COUNCILLORS REPORT

Plaid-led Carmarthenshire County Council has played a key part in ensuring one of the biggest investments ever in Wales – the Swansea Bay City Deal, which covers almost all of south-west Wales. £1.3 billion will be invested over 15 years. Of that, £241m comes from Welsh and UK governments, £360m from other public sector funding and £673m from the private sector. It will deliver up to 10,000 new jobs for the region.
There are three specific projects for Carmarthenshire:
• £200m for the Wellness Village and Life Science Village at Delta Lakes, Llanelli aims to create 1,850 high quality jobs and boost the economy by £467 million. Led by the council in partnership between Hywel Dda and  Abertawe Bro Morgannwg Health Boards and Swansea University, it will include laboratory and clinic space and an incubation facility for business start-up, research and development; a new state-of-the-art sports and leisure centre, a wellbeing centre, a wellness hotel and an assisted living village all interlinked and set within a ‘green’ eco-park.
• £24m for Yr Egin involves the construction of a creative and digital hub and the development of a creative industry sector cluster at Carmarthen. It will create around 200 jobs and help the local economy, along with
boosting the Welsh language when S4C moves its HQ to the building.
• £30m for a skills and talent initiative to educate and train specific sector skills to meet the demand of the City Deal themes of Digital, Life Science and Wellbeing, Energy and Smart Manufacturing.
Region-wide projects include:
• £55m for expansion of broadband and 4G – and possible 5G.
* £23m for small businesses to take advantage of digital manufacturing.

Cllr. Campbell confirmed that he will be standing as a County Councillor candidate at the forthcoming election on 4th May 2017.

A concert had been arranged in the Llangathen Hall where funds of over £500 had been raised for the Air Ambulance Wales.

16/58  CYMORTH/RHODDION ARIANNOL / FINANCIAL ASSISTANCE / DONATIONS

Rhoddwyd rhestr o sefydliadau a oedd yn gofyn am gymorth ariannol i’r aelodau. Yn dilyn trafodaeth, penderfynwyd rhoi arian i’r canlynol:

A list of organisations requesting financial assistance was issued to members.  After discussion, it was resolved to donate funds to the following:

£

Ystafell Ddarllen 200.00

Neuadd Llangathen Hall 200.00

PTA Court Henry School 200.00

Cylch Meithrin Ti a Fi Cwrt Henri 400.00

Ambiwlans Awyr Cymru 300.00

CFfI Llanfynydd YFC 200.00

CFfI Sir Gâr/Carmarthenshire YFC 100.00

Y Lloffwr 100.00

Y clerc i drefnu i’r sieciau gael eu hanfon i’r sefydliadau perthnasol.

The clerk to arrange for the cheques to be forwarded to the relevant organisations.

16/59 UNRHYW FATER ARALL / ANY OTHER BUSINESS

1.  Numerous complaints had been received regarding mud on road from Broad Oak to Aberglasney.  Also, overgrown hedge rows were making driving conditions hazardous.  Cllr. E. Morgan to follow up the matter.

2.  Some members raised the issue regarding an old water pump in Felindre.  It was felt that this should be preserved as an historic item for the community.  Cllr. L. Hughes would look into the matter and report back at the next meeting.

3.  Cllr. M. Wynne would be contacting Un Llais Cymru regarding the clerks pension provision.  And members re-iterated the importance of the clerk keeping a note of the hours she works.

DYDDIAD CYFARFOD NESAF / DATE OF NEXT MEETING

Penderfynwyd y byddai cyfarfod nesaf Cyngor Cymuned Llangathen ynghyd â Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol yn cael ei gynnal ddydd Mawrth 16 Mai 2017 yn yr Ystafell Ddarllen, Cwrt-henri am

7.30 p.m.

It was resolved that the next meeting together with the Annual General Meeting of Llangathen Community Council would be held on Tuesday 16th May 2017 at the Reading Room, Court Henry at 7.30pm.

Llofnod / Signed…………………………….

Dyddiad / Date…………………………………. .

 

William Prothero

William Prothero from Carms Constabulary married Esther Griffiths 22nd October 1919 at Llangathen Parish Church. Your Community is small. If this info is familiar to anyone please contact me. Esther Griffiths was daughter of John Griffiths who worked 50 years at Landeilo Saw Mills, from Blende Road and Arfryn, Thomas St., Llandeilo. Thanks, from Simon Lewis

Minutes – 17 Ionawr / January 2017

CYNGOR CYMUNED LLANGATHEN / LLANGATHEN COMMUNITY COUNCIL

Cofnodion cyfarfod Cyngor Cymuned Llangathen a gynhaliwyd ddydd Mawrth, 17 Ionawr 2017 yn yr Ystafell Ddarllen, Cwrt-henri.

Minutes of the meeting of Llangathen Community Council held on Tuesday, 17th January 2017 at The Reading Room, Court Henry.

Presennol / Present: Cyng. Cllrs M.Wynne, (cadeirydd/chair) , C. Moses, M. Williams, G. Davies, L.Hughes, H. James and E. Morgan.  Hefyd yn presennol / In attendance  Mrs M.Rees (clerc / clerk) a / and  Cynghorydd Sir / County Councillor C. Campbell.

 

16/37 YMDDIHEURIADAU / APOLOGIES

Cafwyd ymddiheuriadau am absenoldeb gan  / Apologies for absence were received from  Cyng. / Cllr. S. Collins.

16/38  DATGANIADAU O FUDDIANT / DECLARATIONS OF INTEREST

Datganwyd buddiant gan y Cyng. L. Hughes yn eitem rhif 10 ar yr agenda, rhif cofnodion 16/36 (4) sef  hen adeilad yr GPO.

Cllr. L. Hughes declared an interest in agenda item 5,  minute reference 16/36 (4) the old GPO building.

16/39  ADRODDIAD GAN SWYDDOG CYMORTH CYMUNEDOL YR HEDDLU/ REPORT BY PCSO

Roedd Swyddog Cymorth Cymunedol yr Heddlu (PCSO) methu bod yn bresennol yn y cyfarfod.

The PCSO (Police Community Support Officer) was unable to attend the meeting.

16/40 COFNODION / MINUTES

Cynigiwyd gan Cyng. M. Wynne ac eiliwyd gan Cyng. C. Moses fod cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ddydd Mawrth 15 Tachwedd 2016 yn cael eu derbyn fel cofnod cywir o’r trafodion.

It was proposed by Cllr. M. Wynne  and seconded by Cllr. C. Moses that the minutes of the meeting held on Tuesday, 15th November 2016 be accepted as a correct record of proceedings.

16/41 MATERION YN CODI /  MATTERS ARISING

Cof. / Min 16/31 (1) A40 SGWAR DRYSLWYN SQUARE, DRYSLWYN

Roedd yr aelodau’n awyddus i gael cyfarfod safle â swyddogion ac asiantaethau, er mwyn trafod y mesurau diogelwch gofynnol y mae mawr eu hangen yn ardal Sgwâr Dryslwyn o’r A40. Gofynnodd y Cyng. Cefin Campbell i’r Clerc anfon e-bost ato yn gofyn am y cyfarfod hwn, a byddai’n mynd ar drywydd hyn gyda swyddogion yng Nghyngor Sir Gâr. Hefyd, byddai’r Clerc yn sganio gohebiaeth ar y mater hwn, ac yn ei hanfon at y Cyng. Campbell.

Gofynnwyd i’r Clerc roi gwybod i Asiantaeth Cefnffyrdd De Cymru nad oedd rhai o’r Llygaid Cathod yn effeithiol, a bod rhai o’r marciau wedi colli eu lliw.

Unwaith eto, teimlwyd bod angen gofyn i Lywodraeth Cymru am gopi o’r cynllun arfaethedig ar gyfer yr ardal hon, fel y nodwyd yn y neges e-bost ddyddiedig 25 Hydref 2016, i’w hanfon at yr aelodau.

Members are eager for a site meeting with officials and agencies in order to discuss the required safety measures much needed at the Dryslwyn Square section of the A40.  Cllr. Cefin Campbell requested that the clerk submit an e-mail to him requesting such a meeting which he will then follow up with officers at CCC.  Also, the clerk to scan and forward correspondence on this matter to Cllr. Campbell.

The clerk was requested to advise SWTRA that some of the Cats Eyes were not effective and that markings were faded.

It was deemed necessary, once again, to request from Welsh Government a copy of the design planned for this area, as stated in their e-mail dated 25th October 2016,  to be forwarded to members.

Cof. / Min 16/31 (2)   DATBLYGIADAU AMAETHYDDOL, LAN FARM, DERWEN-FAWR / AGRICULTURAL DEVELOPMENTS, LAN FARM, BROAD OAK

Ni chafwyd unrhyw wybodaeth gan Rosie Carmichael, Cyngor Sir Gâr. I’w adolygu yn y cyfarfod nesaf.

No information had been made available from Rosie Carmichael, CCC.  To be reviewed next meeting.

Cof. / Min 16/31 (3)  HYSBYSFWRDD, DERWEN-FAWR / NOTICE BOARD, BROAD OAK

Y Clerc i drefnu bod Hysbysfwrdd Pren maint 6 x A4 ar i fyny yn cael ei archebu, ynghyd â phâr o byst.  Greenbarnes Ltd oedd y cwmni a ddewiswyd i ddarparu’r Hysbysfwrdd

The clerk to arrange for ordering a Man-made Timber Notice Board of a size 6 x A4 portrait together with a pair of posts.  Greenbarnes Ltd was the chosen company for supplying the Notice Board.

Cof. / Min.  16/31 (4) DIFFIBRILIWR / DIFIBRILLATOR

Ni chafwyd unrhyw wybodaeth.  I’w adolygu yn y cyfarfod nesaf.

No further information available.  To review at the next meeting.

Cof. / Min. 16/31 (5) ARHOSFAN BWS YN BROAD OAK / BUS SHELTER AT BROAD OAK

Byddai’r Cyng. C. Campbell yn trefnu bod gwybodaeth am grantiau ar gael yn y cyfarfod nesaf.

Cllr. C. Campbell would arrange for grant information to be made available at the next meeting.

Cof. / Min. 16/31 (6) ARCHWILYDD MEWNOL / INTERNAL AUDITOR

Roedd Mr David Morris wedi llofnodi a dychwelyd y Llythyr Ymgysylltu. Y Clerc i’w gadw ar ffeil.

Mr David Morris had signed and returned the Letter of Engagement.  The clerk to keep on file

Cof. / Min. 16/31 (7)  BONT RHWNG YR HAFOD A WERNDDU, CAPEL ISAAC / BRIDGE BETWEEN HAFOD AND WERNDDU, CAPEL ISAAC.

Roedd y bont wedi’i glanhau a’r gwaith wedi’i gwblhau.

The bridge has been cleaned and work completed.

Cof. / Min. 16/17 (10) ARWYDDION GWARTHEG / CATTLE CROSSING A40

Roedd Llywodraeth Cymru wedi cadarnhau y byddai’r gwaith o ddarparu arwyddion ar gyfer y groesfan i wartheg yn dechrau yn y flwyddyn newydd.

Welsh Government had confirmed that the delivery of signage for cattle crossing is planned to begin in the new year.

Cof. / Min. 16/17 (4) PERTHI WEDI TYFU’N WYLLT / OVERGROWN HEDGE, FELINDRE, DRYSLWYN.

Dywedwyd bod y berth ar un ochr o’r ffordd wedi cael ei thorri’n ôl, a bod systemau ar waith er mwyn cwblhau’r ochr arall.

It was reported that the hedge on one side of the road had been cut back and that systems were in place for the other side to completed.

Cof. / Min 16/36 (1) CYFARFODYDD YN NEUADD LLANGATHEN / MEETINGS IN LLANGATHEN HALL.

Cytunwyd yn unfrydol y dylai rhai o gyfarfodydd y Cyngor Cymuned gael eu cynnal yn Neuadd Llangathen. Byddai’r clerc yn trefnu hyn.

It was unanimously agreed that some of the Community Council meetings should be held in Llangathen Hall.  The clerk to arrange.

Cof. / Min 16/36 (2) COEDEN PINWYDDEN / Fir Tree, BROAD OAK

Ni chafwyd unrhyw ohebiaeth o bwys am y goeden.

No official notification had been received regarding the tree.

Cof. / Min 16/36 (3) PARKED CAR NEAR BRYNHYFRYD, DRYSLWYN

Gan nad oedd ateb wedi dod i law gan yr unigolyn sy’n byw ym Mrynhyfryd, byddai’r Clerc yn ysgrifennu eto gyda gwybodaeth fwy manwl am y car.

As no reply had been received from the resident of Brynhyfryd, the clerk to write again with more detailed information regarding the car.

Cof. / Min 16/36 (4)  HEN ADEILAD SWYDDFA BOST GYFFREDINOL AR YR A40, DRYSLWYN / OLD GPO BUILDING ALONG A40, DRYSWYN

Roedd y tirfeddiannwr wedi bod yn ddigon caredig i ymateb, gan roi adroddiad manwl ar hanes yr adeilad. Mae’r mater bellach yn nwylo ei asiant tir a’i gyfreithiwr. Dywedodd y byddai’r Cyngor Cymuned yn cael gwybod am unrhyw ddatblygiadau.

The landowner had kindly replied giving a detailed report on the history of the building.  The matter is now in the hands of his land agent and solicitor.  He advised that the community council will be kept informed.

 16/42  GOHEBIAETH / CORRESPONDENCE

Cafodd yr eitemau canlynol o ohebiaeth eu cyflwyno i’r cyngor a’u trafod/nodi, fel sy’n briodol:

The following items of correspondence were presented to council and duly discussed/noted:

 1.  Community Council Elections Thursday, 4th May 2017 – Important information/timetable.

2.  CCC – Precept payment – £2333.33 – 28/12/16

3.  Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru / Mid & West Wales Fire & Rescue Servies – information held update.

4.  Newyddion Diogelwch Cymunedol Sir Gâr / Carmarthenshire Community Safety News

Gan fod rhai negeseuon diogelwch pwysig iawn yn y cylchlythyr hwn, cytunwyd y dylai’r Clerc drefnu i’w arddangos ar wefan y gymuned ac ar yr hysbysfwrdd lleol.

 As there were some very important safety messages on this circular, it was agreed that the clerk should arrange for displaying on the community website and local notice board.

AON – information regarding Insurance Act 2015 which comes into force 12/8/16

5.  Lloyds Bank – Statement November 2016 – £8977.98

Statement Decemeber 2016 – £11282.37

6.  CCC – Gwahoddiad / Invitation 25/2/17 – Parêd Dewi Sant Caerfyrddin 2017

Brochures /  Circulars

1. Wicksteed Playgrounds

2. Clerks & Councils Direct

3. Chwarae dros Gymru / Play for Wales

4.  Greenbarnes

Requests for Financial Assistance

1.  Clwb Rygbi Llandeilo RFC

2.  Tenovus – gofal canser / cancer care

e-mail correspondence

Tracy Gilmartin-ward [tracy.gilmartin-ward@onevoicewales.org.uk

* The Draft Account and Audit (Wales) (Amendment) Regulations 2016/Rheoliadau drafft Cyfrifon ac Archwilio (Cymru) (Diwygio) 2016

* Stronger Together: Healthy Homes for all

* Bil Treth Gwarediadau Tirlenwi (Cymru) / Landfill Disposals Tax (Wales) Bill

* Welsh Government ‘well prepared to take on fiscal devolution responsibilities’ | Llywodraeth Cymru’n ‘paratoi’n dda i ymgymryd â datganoli cyllidol’

* Publication of principles and guidance for the appropriate use of non guaranteed hour arrangements in devolved public services.

* Fframwaith Datblygu Cenedlaethol Cymru / National Development Framework for Wales

* Ymgynghoriad ynglyn â newid enw’r Cynulliad Cenedlaethol / Consultation on changing the name of the National Assembly

* Yr Arweiniad ar Arfarnu Trafnidiaeth Cymru (WelTAG) / Welsh Transport Appraisal Guidance (WelTAG).

* Christmas Greetings / Cyfarchion Nadolig

* Cylchlythyr Comisiynydd Pobl Hyn Cymru/Older People’s Commissioner for Wales’s Newsletter

* Swyddogol : Penodi Aelodau i Gymwesterau Cymru | Official : Appointment of Members to Qualifications Wales

* Equality and Human Rights Commission | Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol

* Independent Remuneration Panel for Wales / Panel Annibynnol Cymru ar Gydnabyddiaeth Ariannol

* Pensions Seminar Monday 16th January 2017 / ATGOFFA Seminar Bensiynau Dydd Llyn 16eg Ionawr 2017

* UK consultation on proposals to ban the use of plastic microbeads in cosmetics and personal care products

* Swyddogol : Penodi Cadeirydd ac Aelodau i Hybu Cig Cymru | Official : Appointment of Chair & Members to Hybu Cig Cymru – Meat Promotion Wales

* Adolygiad o Ddyfroedd Ymdrochi Cymru 2017 – Ymgynghori Bathing Water Review in Wales 2017 – Consultation

* Battle’s Over – A Nation’s Tribute 100 years of Remembrance / 11th November 2018

* Training Opportunites from One Voice Wales / Cyfleoedd Hyfforddiant gan Un Llais Cymru

* Energise Wales Newsletter – January 2017 – Sector news, events and tender opportunities

* Buckingham Palace Garden Parties 2017 Garddwestau Palas Buckingham – Gwybodaeth / information forwarded to current chair.

Wendi Huggett  wendi.huggett@onevoicewales.org.uk

* Rhif Rhoi Gwybod Cyfoeth Naturiol Cymru / Natural Resources Wales Report It Number

* Quarterly report to Councillors – Carmarthenshire Area Committee

* Cyfleoedd Rhwydweithio ar gyfer Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol | Networking Opportunities for the Future Generations Commissioner

* Swyddogol : Penodiadau cyhoeddus yng Nghymru | Official : Public Appointments in Wales

* One Voice Wales January Training / Hyfforddiant Ionawr Un Llais Cymru

Martin.Bull@wales.gsi.gov.uk

* Section 137 Expenditure: Limit for 2017-18 Martin.Bull@wales.gsi.gov.uk

Ross.Evans27@wales.gsi.gov.uk

* CFfDLC Arolygon Etholiadol: Polisi ac Arfer | LDBCW Electoral Review: Policy and Practice

Lauren.Morrison1@wales.gsi.gov.uk

* Independent Remuneration Panel for Wales / Panel Annibynnol Cymru ar Gydnabyddiaeth Ariannol

WelshGovernment@public.govdelivery.com

* Business Advice, Information, Funding and Financial Support Business Wales

* Cyrsiau BOSS newydd ar gael / New BOSS courses available now

LlinEvans@carmarthenshire.gov.uk

* Cynghori’r Cyngor ynglyn â’i chyllid / Advising the Council on its budget – 6/12/16 Llinos Evans (Policy)

* Business Advice, Information, Funding and Financial Support

* Ymgynghori Ynghylch y Gyllideb 2017/20 – Budget Consultation 2017/20

luned.evans@unllaiscymru.org.uk

*  Croeso i fwletin gwybodaeth Un Llais Cymru / Welcome to One Voice Wales’ information bulletin.

* Bwletin Un Llais Cymru / One Voice Wales Bulletin

HMRC Business Help and Support Emails –   Information for employers on expenses and benefits

Payroll software and avoiding penalties

Planning Aid Wales joseph@planningaidwales.org.uk

* Community engagement network event

* Pre-application community consultation event

darren@darkolive.co.uk

* Warning on Procurement – from Clerk of Llandegla Community Council – forwarded to all Councillors

sianinwales@gmail.com

* Community council re-elections next year Siân Collins

SiEWilliams@carmarthenshire.gov.uk

* Carmarthenshire Event Organisers Circle/ Cylch Trefnwyr Digwyddiadau Sir Gar Sian E Williams

* Nia Stoakes NStoakes@carmarthenshire.gov.uk – Bwriad gan BT i gael gwared ar giosgau ffonau talu – Penderfyniad Drafft / Proposed Public Payphone removals by BT – Draft Decision Nia Stoakes

122 01558668209 PCO 1PCO CAPEL ISAAC LLANDEILO SA19 7UB Carmarthenshire County Council have received no representations regarding this specific Payphone.

Jason.Plange@wales.gsi.gov.uk

* Etholiadau Cynghorau Cymunedau a Tref 2017 / Community and Town Council Elections 2017

e-mail 21/12/16 – y clerc i  rhoi posteri ar y gwefan cymunedol / the clerk to arrange for the posters to appear on the community website.

malcolmgartref@btinternet.com

Hanes y teulu Malcolm Llewellyn – \y clerc i ymateb gyda cyfeiriadau www.dyfedfhs.org.uk a www.carmarthenshire.gov.wales – the clerk to provide these addresses.

Reece Gritbins gritbin@reecesafety.co.uk

NOTICE for Parish Councils – Coldest winter for 5 years Reece Gritbins [gritbin@reecesafety.co.uk]

AlexHarries@carmarthenshire.gov.uk

Promoting Llangathen Community Council and its services Dewis Cymru

16/43  CYFRIFON I’W TALU / ACCOUNTS FOR PAYMENT

Cymeradwywyd bod y cyfrifon canlynol yn cael eu talu, a pharatowyd sieciau yn unol â hynny:

The following accounts were approved for payment and cheques duly prepared:

£

Trywydd (Cyfieithu Ysgrifenedig) 29.57

M Rees – Costau’r Clerc / Clerks Expenses 83.88

M Rees – Cyflog Mis Ionawr / January Salary          266.66

Swyddfa Archwilio Cymru / Wales Audit Office

Archwiliad o Gyfrifon 2015/2016 Audit Accounts 186.00

16/44  CEISIADAU CYNLLUNIO / PLANNING APPLICATIONS

Cafodd y ceisiadau canlynol eu hystyried gan y Cyngor a nodwyd eu sylwadau:

The following applications were considered by the Council and their observations noted:

YMGEISYDD DATBLYGIAD LLEOLIAD / APPLICANT DEVELOPMENT LOCATION

Mrs Anne-Marie Royal Proposed Building – Dry Muck Store Pentre Morgan
E / 34874 Adeilad Arfaethedig – Storfa Tail Sych Llandeilo
SA19 7AB
Dim gwrthwynebiadau  /No objections

 

Mr Colin Dawkins

E / 34728 To Widen Existing Agricultural Ffrwd y Drain

Gateway and Re-Surface Existing Track Llandeilo

Lledu Mynedfa Amaethyddol Bresennol

a Rhoi Arwyneb Newydd ar Lwybr Presennol SA19 6SA

Dim gwrthwynebiadau  /No objections

Roedd Dr. Rhys Phillips wedi anfon ymlaen adroddiad gan LvW Highways ynghylch y cais hwn. Roedd yr adroddiad wedi cael ei anfon ymlaen at yr holl Gynghorwyr i’w sylw.

Cadarnhaodd y Cyng. C. Campbell ei fod yn dal i aros am yr adroddiad llawn gan Cyfoeth Naturiol Cymru a fyddai’n ei gynorthwyo i wneud ei benderfyniad ar y mater, gan gynnwys yr effaith ar yr amgylchedd a rheoli dwr tail.

Planning Application E / 34266 – Proposed Free Range Poultry Unit, Glanmyddyfi, Pentrefelin, Llandeilo.

Dr. Rhys Phillips had forwarded a report from LvW Highways regarding this application.  The report had been forwarded to all Councillors for their attention.

County Cllr. C. Campbell confirmed that he was still awaiting the full report from National Resources Wales which would assist him in making his decision on the matter, including the effect on the environment and effluent management.

16/45 ADRODDIAD Y CYNGHORYDD SIR / COUNTY COUNCILLORS REPORT

Dywedodd y Cyng. Campbell y byddai’r gyllideb yn cael ei chadarnhau cyn hir. Roedd disgwyl i’r costau fod yn niwtral o ganlyniad i gyllid a gafwyd gan Lywodraeth Cymru.

Ffordd osgoi Llandeilo. Yn dilyn lobio mewn cyfarfodydd gan y Cyng. Edward Thomas, Llandeilo, ei hun, ac Adam Price AC, roedd disgwyl erbyn hyn i’r gwaith ar y ffordd osgoi ddechrau erbyn 2019.  Cadarnhawyd hyn gan Ken Skates AC, Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a’r Seilwaith, gyda chyllideb o £90 miliwn. Nid oedd penderfyniad wedi cael ei wneud ynghylch y llwybrau eto.

Roedd Llwybr Beiciau Caerfyrddin yn dod yn ei flaen, ac roedd y gwaith yn mynd rhagddo rhwng Abergwili a Nantgaredig, ac, er efallai y byddai ychydig o oedi ar adran Nantgaredig, roedd yn edrych yn debygol y byddai gwaith yn dechrau cyn hir yng Ngelli Aur.

Eglurodd y Cyng. Campbell ei farn ef a’r Cyng. Alun Lenny am y mater ynglyn â Jackie Thompson (blogiwr), a fu yn y wasg leol yn ddiweddar.

Cllr. Campbell advised that the budget would be decided on soon.  Costs are anticipated to be neutral due to funds having been received from Welsh Government.

Llandeilo by-pass.  Following the lobbying at meetings by himself, Cllr. Edward Thomas, Llandeilo and Adam Price AM, the by-pass is now forecasted to commence by 2019.  This had been confirmed by Ken Skates AM, Cabinet Secretary for Economy and Infrastructure, with a budget of £90 million.  Routes were as yet to be decided on.

The Carmarthen Cycle Track was moving along positively with work well underway between Abergwili and Nantgaredig and although there may be a slight delay at the Nantgaredig section, it looks likely that work will soon commence at Gelli Aur.

Cllr. Campbell explained his and Cllr. Alun Lenny’s views on the Jackie Thompson (blogger) matter which had recently been reported in the local press.

16/46 GOFYNIAD PRAESEPT /  PRECEPT REQUIREMENT 2017 / 2018

Gofynnwyd am ofyniad praesept 2017/2018 gan Gyngor Sir Gâr.

Nid oedd manylion costau “Goleuadau Troetffyrdd” ar gael, ond ar gyfer y flwyddyn flaenorol, y gost oedd £1668.98 (£1390.82 + £278.16 TAW).

Manylion am Derfyn Gwariant Adran 137 ar gyfer 2017/18 – sef £7.57 yr etholwr. Roedd 418 o etholwyr yn y plwyf.

Rheoliadau Awdurdodau Lleol (Cyfrifo Sylfaen Treth Gyngor)(Cymru) 1995: y ffigur ar gyfer cymuned Llangathen 2017/18 oedd 262.41.

Ymchwiliwyd i Incwm a Gwariant Gwirioneddol y flwyddyn flaenorol, ynghyd â’r gyllideb/gwariant hyd at 16/1/17.

Ymchwiliwyd i’r holl wariant ac ystyriwyd y costau. Cytunwyd mai cynyddu’r praesept rywfaint fyddai’r ffordd orau ymlaen, yn ogystal â defnyddio arian wrth gefn a oedd eisoes ar gael pe byddai angen.

Cytunwyd y dylid cynyddu’r gofyniad praesept ar gyfer 2017/18 i £7,200.

Yn unol â hynny, llofnodwyd y ffurflen gan y Clerc, fel y Swyddog Ariannol Cyfrifol, a’r Cadeirydd. Byddai’r ffurflen yn cael ei hanfon ymlaen i Adran Adnoddau Cyngor Sir Gâr.

The precept requirement for 2017 / 2018 was requested by Carmarthenshire County Council.

Details of “Footway Lighting” charges for the financial year were unavailable but for the previous year were £1668.98 (£1390.82 + £278.16 VAT).

Details of Section 137 Expenditure Limit for 2017/18 – this being £7.57 per elector. There being 418 electors within the parish.

The Local Authorities (Calculation of Council Tax Base )(Wales) Regulations 1995, the figure for the Llangathen community 2017/18 being 262.41

Actual Income and Expenditure for the previous year was examined as was the budget / expenditure to 16/1/17.

All areas of expenditure were explored and costs considered. It was agreed that a modest increase of the precept would be best practise and to use reserves already available should it be necessary.

It was resolved that the precept requirement for 2017/18 should  be increased to £7,200.

The clerk, as the Responsible Financial Officer  and  Chair duly signed the form which is to be forwarded to Resources Department, CCC.

16/47 UNRHYW FATER ARALL / ANY OTHER BUSINESS

1.  Cafwyd trafodaeth am gyflwr y priffyrdd, yn enwedig mewn ardaloedd amaethyddol, yn ystod misoedd y gaeaf ac yn ystod tywydd garw.

A discussion took place regarding the condition of highways, particularly in farming areas, and during winter months and inclement weather conditions.

2.  Codwyd pryderon am ddyfodol Plasty Gelli Aur.

Concerns were raised as to the future of Golden Grove Mansion.

3.  Roedd car wedi gyrru oddi ar y ffordd ger Sgwâr Milton, Dryslwyn. Yn ffodus, ni chafodd y fenyw ifanc ei hanafu. Roedd hi’n garedig iawn wedi rhoi gwybod i’r Clerc bod y fainc gerllaw wedi cael ei difrodi, a’i bod wedi rhoi gwybod i’w chwmni yswiriant am hynny. Byddai’n rhoi gwybod i’r Clerc am unrhyw benderfyniadau y byddai’r cwmni yswiriant yn eu gwneud.

A car had veered off the road near Milton Square, Dryslwyn.  Fortunately, the young lady was unharmed. She had very kindly informed the clerk that the nearby bench had been damaged for which she had informed her insurance company of. She will keep the clerk informed of any decisions made by the insurance company.

DATE OF NEXT MEETING

Penderfynwyd y byddai cyfarfod nesaf Cyngor Cymuned Llangathen yn cael ei gynnal ddydd Mawrth 21 Mawrth 2017 yn yr Ystafell Ddarllen, Cwrt-henri am 7.30 p.m.

It was resolved that the next meeting of Llangathen Community Council would be held on Tuesday 21st March 2017 at the Reading Room, Court Henry at 7.30pm.

Llofnod / Signed…………………………….

 

Dyddiad / Date………………………………….

 

Minutes – 15 Tachwedd / November 2016

CYNGOR CYMUNED LLANGATHEN / LLANGATHEN COMMUNITY COUNCIL

Cofnodion cyfarfod Cyngor Cymuned Llangathen a gynhaliwyd ddydd Mawrth, 15 Tachwedd 2016 yn yr Ystafell Ddarllen, Cwrt-henri.

Minutes of the meeting of Llangathen Community Council held on Tuesday, 15th November 2016 at The Reading Room, Court Henry.

Presennol / Present: Cyng. Cllrs M.Wynne, (cadeirydd/chair) , C. Moses, M. Williams a G. Davies.  Hefyd yn presennol / In attendance  Mrs M.Rees (clerc / clerk) a / and  Cynghorydd Sir / County Councillor C. Campbell.

 

16/27 YMDDIHEURIADAU / APOLOGIES

Cafwyd ymddiheuriadau am absenoldeb gan  / Apologies for absence were received from  Cyng. / Cllrs. E. Morgan, S. Collins and H. James.

16/28  DATGANIADAU O FUDDIANT / DECLARATIONS OF INTEREST

Datganwyd buddiant gan y Cyng. L. Hughes yn eitem rhif 10 ar yr agenda, sef  hen adeilad yr GPO.

Cllr. L. Hughes declared an interest in agenda item 10, the old GPO building.

16/29 ADRODDIAD GAN SWYDDOG CYMORTH CYMUNEDOL YR HEDDLU/ REPORT BY PCSO

Roedd Swyddog Cymorth Cymunedol yr Heddlu (PCSO), Roger Anthony, yn bresennol yn y cyfarfod, a rhoddodd adroddiad ar faterion o fewn y gymuned.

Bu adroddiadau am ddwyn da byw, defaid a gwartheg. Roedd hyn yn bryder nid yn unig yn lleol, ond ledled holl ardal Heddlu Dyfed Powys.

Efallai y byddai’r Ffair Nadolig a oedd i gael ei chynnal yn Aberglasney, ynghyd ag Arddangosfa Gelf a oedd i gael ei chynnal yn Neuadd Llangathen, yn creu problemau o ran parcio, hyd yn oed gyda’r ddarpariaeth parcio a theithio. Felly, byddai’r parcio’n cael ei blismona a byddai conau’n cael eu trefnu i atal parcio anghydweithredol.

Trafodwyd cyflymder y traffig ar yr A40 ger Sgwâr Dryslwyn. Cytunodd PCSO Anthony fod hyn yn bryder, ond roedd y cyfyngiad cyflymder yn y lleoliad hwn yn 60 mya ac, er bod hyn yn cael ei ystyried yn rhy gyflym ar gyfer y fan hon, roedd yn anodd cymryd unrhyw gamau.

Fodd bynnag, cytunwyd y byddai trefniadau i gynnal cyfarfod safle yn fuddiol. Byddai’r cyfarfod hwn yn cynnwys Rhingyll yr Uned Plismona Ffyrdd, Pennaeth Trafnidiaeth Cyngor Sir Gâr, aelodau ac unrhyw asiantaethau eraill a allai gyfrannu at ffordd ymlaen o ran cynyddu diogelwch yn y fan hon. Byddai’r Cynghorydd Sir Cefin Campbell yn cysylltu â Phennaeth Trafnidiaeth Cyngor Sir Gâr, ac yna gellid gwneud trefniadau ar gyfer cynnal cyfarfod safle.

Soniwyd am ddigwyddiad anffodus iawn yn lleol, lle bu farw dyn yn dilyn tân mewn ty.

 

PCSO (Police Community Support Officer) Roger Anthony attended the meeting and reported on matters within the community.

There were reports of livestock thefts, sheep and cattle.  This was a concern not only locally but over the whole Dyfed/Powys force area.

The forthcoming Aberglasney Christmas Fair and an Art Exhibition to be held in Llangathen Hall may well create parking problems even with a park and ride provision.  Parking will therefore be policed and cones arranged to deter uncooperative parking.

The traffic speed at the Dryslwyn Square section of the A40 was discussed.  PCSO Anthony agreed that this was a concern but the speed limit at this  location is 60mph, although regarded as too fast for this spot, it was difficult to take any action.

However, it was agreed that arrangements for a site meeting would be beneficial. This would include the   Sergeant of the Road Policing Unit, Head of Transport CCC, members and any other agencies that may contribute to a way forward in increasing safety at this site.  County Cllr. Cefin Campbell would contact the Head of Transport, CCC and arrangements could then be put into place for the site meeting.

It was reported that a very unfortunate incident occurred locally whereby a gentleman died following a house fire.

16/30 COFNODION / MINUTES

Cynigiwyd gan Cyng. M. Wynne ac eiliwyd gan Cyng. C. Moses fod cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ddydd Mawrth 20 Medi 2016 yn cael eu derbyn fel cofnod cywir o’r trafodion.

It was proposed by Cllr. M. Wynne  and seconded by Cllr. C. Moses that the minutes of the meeting held on Tuesday, 20th September 2016 be accepted as a correct record of proceedings.

 

Cynigiwyd gan Cyng. M. Williams ac eiliwyd gan Cyng. L. Hughes fod y cofnodion y cyfarfod arbennig a gynhaliwyd ddydd Mawrth 25 Hydref 2016 yn cael eu derbyn fel cofnod cywir o’r trafodion.

It was proposed by Cllr. M. Williams and seconded by Cllr. L. Hughes that the minutes of the extraordinary meeting held on Tuesday, 25th October 2016 be accepted as a correct record of proceedings.

16/31 MATERION YN CODI /  MATTERS ARISING

Cof. / Min 16/17 (1) A40 SGWAR DRYSLWYN SQUARE, DRYSLWYN

Roedd y clerc wedi cael hysbysiad gan Richard Morgan bod Llywodraeth Cymru wedi nodi y byddai copi o’r dyluniad yn cael ei anfon ymlaen unwaith y byddai Cam 1-2 yr Archwiliad Diogelwch Ffyrdd wedi cael ei gwblhau.

Gofynnwyd i’r clerc wneud ymholiad ynghylch amserlen yr archwiliad, yn ogystal â dyddiad cwblhau’r archwiliad.

The clerk had received a notification from Richard Morgan of the Welsh Government stating that a copy of the design would be forwarded once the Road Safety Audit Stage 1 – 2 has been completed.

It was requested that the clerk enquire as to what the timescale for completion of the audit is and an anticipated date of completion.

Cof. / Min 16/17 (2) DATBLYGIADAU AMAETHYDDOL, LAN FARM, DERWEN-FAWR / AGRICULTURAL DEVELOPMENTS, LAN FARM, BROAD OAK

Roedd Rosie Carmichael o Gyngor Sir Gâr wedi dweud ei bod yn dal i aros am ddiweddariad gan Lywodraeth Cymru, ac y byddai’n cysylltu â’r Llywodraeth unwaith eto.

Rosie Carmichael of CCC had advised that she was still awaiting an update from Welsh Government and would get in touch with them once again.

Cof. / Min 16/17 (4)  HYSBYSFWRDD, DERWEN-FAWR a LLOCHES BYSIAU, DRYSLWYN / NOTICE BOARD, BROAD OAK and BUS SHELTER, DRYSLWYN

Cadarnhaodd y Cyng. C. Moses fod y lloches fws yn Broad Oak wedi cael ei glanhau. Nid oedd yn hysbys a oedd y lloches fws yn Sgwâr Dryslwyn wedi cael ei glanhau.

Cytunwyd mai hysbysfwrdd pren artiffisial, maint 6 × A4 ar i fyny (maint arddangos 420 mm × 891 mm) a fyddai’r opsiwn gorau. Hefyd, pâr o byst pren i gynnal yr Hysbysfwrdd. Fodd bynnag, cafwyd trafodaeth lle awgrymwyd y gellid defnyddio ciosg ffôn BT fel safle gwybodaeth. Byddai’r Cyng. Moses yn ymchwilio i’r mater ac yn rhoi gwybod i’r clerc a fyddai angen archebu’r Hysbysfwrdd ai peidio.

Cllr. C. Moses confirmed that the bus shelter at Broad Oak had been cleaned. It was not known if the bus shelter at Dryslwyn Square had been cleaned.

It was agreed that a Man-made Timber notice board of a size 6 x A4 portrait (display size 420mm x891mm) be the best option. Also a pair of timber posts for mounting the Notice Board.  However, a discussion ensued whereby an idea to use the BT telephone kiosk as an information site.  Cllr. Moses would look into the matter and advise the clerk if it would be necessary or not to order the Notice Board.

Cof. / Min.  16/17 (5) DIFFIBRILIWR / DIFIBRILLATOR

Roedd y clerc wedi cael gwybod bod aelodau’r Siop Gymunedol yn ymchwilio i brisiau

The clerk had been advised that the Community Shop members were looking into prices.

Cof. / Min. 16/17 (6) ARHOSFAN BWS YN BROAD OAK / BUS SHELTER AT BROAD OAK

Roedd ymateb wedi dod i law gan Nicola Smith, Uwch Dechnegydd, Adran yr Amgylchedd, Is-adran y Priffyrdd a Thrafnidiaeth, Cyngor Sir Gâr. Yn anffodus, yn rhan o arbedion effeithlonrwydd Cyngor Sir Gâr, nid oedd cyllideb ar gael ar gyfer llochesau bws bellach, ac roeddent yn gwbl ddibynnol ar gyllid allanol (grantiau/cyfraniadau datblygwyr) i fynd i’r afael ag ymholiadau o’r fath. Fodd bynnag, cynhelid rhestr ar gyfer llochesau bws ac, os byddai cyfleoedd ariannu eraill yn codi yn y dyfodol, byddai cofnod wedi’i wneud o’r cais am loches fws yn Broad Oak (ar ochr y pentref – TRA40). Cytunodd y Cyng. C. Campbell i gysylltu â’r Swyddog Grantiau yng Nghyngor Sir Gâr ynglyn ag unrhyw gymorth a allai fod ar gael.

A reply from Nicola Smith, Senior Technician, Environment Department, Highways and Transport Division, CCC., had been received.  Unfortunately, as part of CCC’s efficiency savings, a budget is no longer held for bus shelters and they are wholly reliant on external funding (grants/developer contributions) to address such requests.  However, a list is held for bus shelters and in the event of alternative funding opportunities becoming available in the future, a record has been made of the request for a bus shelter at Broad Oak (on the village side – TRA40) .  Cllr. C. Campbell agreed to contact the Grant Officer at CCC for any assistance that may be available.

Cof. / Min. 16/17 (7) ARCHWILYDD MEWNOL / INTERNAL AUDITOR

Roedd y clerc wedi siarad â Mr David Morris, ac roedd yn cytuno â’r gofyniad newydd a nodwyd gan yr Archwilydd Allanol. Bellach, roedd angen i’r clerc bersonoli’r Llythyr Ymgysylltu enghreifftiol, a’i anfon ymlaen at Mr Morris i’w lofnodi.

The clerk had spoken to Mr David Morris and he was in agreement to the new requirements set out by the new External Auditor.  The clerk now needs to personalise the sample Letter of Engagement and forward to Mr Morris for signing.

Cof. / Min. 16/17 (8)  BONT RHWNG YR HAFOD A WERNDDU, CAPEL ISAAC / BRIDGE BETWEEN HAFOD AND WERNDDU, CAPEL ISAAC.

Y clerc i gysylltu â’r Cyng E. Morgan, a gofyn i gamau dilynol gael eu cymryd o ran glanhau’r bont.

The clerk to contact Cllr. E. Morgan and request that the matter of cleaning the bridge be followed up.

Cof. / Min. 16/17 (9)  BROAD OAK

Cadarnhaodd y Cyng. C. Moses fod y broblem yn ymwneud â dodrefn a baw cwn wedi cael ei datrys.

Cllr. C. Moses confirmed that the issues regarding furniture and dog mess had been dealt with.

Cof / Min 16/23 (1) Mynedfeydd Cudd / Concealed Entrances

Roedd y clerc wedi cael ateb gan John McEvoy, Cyngor Sir Gâr. Yn anffodus, dim ond arwyddion a oedd wedi’u cynnwys yn nogfen yr Adran Drafnidiaeth “Traffic Signs, Regulations and General Directions” yr oedd Cyngor Sir Gâr yn gallu eu gosod. Felly, gan nad oedd arwydd rhybudd ar gyfer mynedfa gudd yn y ddogfen reoliadol, ni ellid cydsynio â’r cais.

The clerk had received a reply from John McEvoy, CCC.  Unfortunately, CCC are only able to put up signs that are included in the Department for Transports document “Traffic Signs, Regulations and General Directions”.  Therefore, as there is no warning sign for concealed entrances in the regulatory document the request cannot be consented.

Cof. / Min. 16/17 (2) Arwyddion Gwartheg / Cattle Crossing A40

Roedd Asiantaeth Cefnffyrdd De Cymru (SWTRA) wedi cynghori bod Llywodraeth Cymru wedi cael gwybod am y cais am arwyddion gwartheg yn croesi ar yr A40. Roedd Llywodraeth Cymru wedi dweud wrth y clerc bod trefniadau ar waith i Asiant fonitro’r sefyllfa. Gofynnwyd i’r clerc gynghori Llywodraeth Cymru i gysylltu â’r Cyng. Hughes er mwyn bod yn ymwybodol o amserau croesi’r gwartheg, a pha mor aml roedd hynny’n digwydd.

The South Wales Road Agent (SWTRA) had advised that Welsh Government had been informed of the request for cattle crossing signs on the A40.  Welsh Government had informed the clerk that arrangements were in place for an Agent to monitor the situation.  The clerks was requested to advise WG to contact Cllr. Hughes in order to be aware of times and frequency of cattle crossing.

Cof. / Min. 16/17 (4) Perth wedi tyfu’n wyllt / Overgrown Hedge, Felindre, Dryslwyn

Ni chafwyd unrhyw ymateb/nid oedd unrhyw gamau gweithredu wedi cael eu cymryd mewn perthynas â’r berth a oedd wedi tyfu’n wyllt. Y clerc i atgoffa Cyngor Sir Gâr am y mater.

No reply/action had been taken regarding the overgrown hedge.  The clerk to remind CCC regarding the matter.

Cof. / Min 16/18 Jonathan Edwards AS / MP

Cytunwyd i anfon ymlaen at Jonathan Edwards gopi o’r llythyr a anfonwyd at Ceri Davies, Cyngor Sir Gâr, ynglyn â chais cynllunio E/34266.

It was agreed to forward Jonathan Edwards a copy of the letter that was sent to Ceri Davies, CCC., regarding the planning application E/34266

16/32  GOHEBIAETH / CORRESPONDENCE

Cafodd yr eitemau canlynol o ohebiaeth eu cyflwyno i’r cyngor a’u trafod/nodi, fel sy’n briodol:

The following items of correspondence were presented to council and duly discussed/noted:

1.  CCC – Apêl Teganau Nadolig / Christmas Toybox Scheme

2.  The Pensions Regulator  - Cynunodd Cllr. M.Wynne  i fynd ar drywydd y mater. Cllr. M. Wynne agreed to look into the matter.

3. Jonathan Edwards AS/MP Dwyrain Caerfyrddin a Dinefwr / Carmarthen East & Dinefwr – Y clerc i e-bostio Cyng. E. Morgan a H. James ynglyn a’r Ymgynghoriad Ffonau talu cyhoeddus BT / The clerk to e-mail Cllrs E. Morgan and H. James regarding the BT Payphone Consultaion.

4.  Lloyds Bank – Medi / September 2016 – £9391.93

5.  Cynllun Corfforaethol Drafft Awdurdod Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru ar Gyfer 2017-2022 / Mid and West Wales Fore and Rescure Authority Draft Corporate Plan 2017-2022

6.  CCC – Newidiadau i gasgliadau sbwriel ac ailgylchu ledled Sir Gaerfyrddin / Changes to refuse and recycling collections across Carmarthenshire.

7.  CCC Addurniadau Tymhorol / Seasonal Decorations

8.  Llythyr o ddiolch, Eglwys Llangathen Church / Thank you letter

9.  Un Llais Cymru – Minutes of meeting on 28/6/16 – Area Committee meeting 15/11/16

Brochures /  Circulars

1. Hags 2016

2.  Glasdon

3.  Clerks & Councils Direct

Requests for Financial Assistance

1. Canolfan Llanelli ir Byddar / Llanelli Centre for the Deaf

2. Poppy Appeal

3. Gwasanaethau Gwybodaeth a Chymorth Canser / Cancer Information and Suppor Services

4.  Home Start

5.  Eisteddfod Gerddorol Ryngwladol Llangollen International Musical Eisteddfod

6.  Macmillan Cancer Support request for funding October 2016 Sue Reece SReece@macmillan.org.uk

Tracy Gilmartin-ward [tracy.gilmartin-ward@onevoicewales.org.uk

* Culture, Welsh Language and Communications Committee – what should it focus on?

* IRPW Draft Annual Report Consultation- February 2017 / Ymgynghoriad Adroddiad Blynyddol Drafft PACGA – Chwefror 2017

* Update on Local Government Reform / Diwygio Llywodraeth Leol – y diweddaraf

* Winner of the Competition from our Conference on Saturday 1st October / Enillydd y Gystadleuaeth o’n Cynhadledd ar Ddydd Sadwrn 1af Hydref

* Newyddion Trysorlys Cymru /Welsh Treasury News

* One Voice Wales Annual Report / Ymgynghoriad Adroddiad Blynyddol Un Llais Cymru

* CABINET SECRETARY PROPOSES VERY POSITIVE DEVELOPMENTS FOR THE COMMUNITY AND TOWN COUNCIL SECTOR IN WALES / YSGRIFENNYDD CABINET YN CYNNIG DATBLYGIADAU CADARNHAOL IAWN AR GYFER Y SECTOR CYNGHORAU A THREF YNG NGHYMRU

* National Infrastructure Commission for Wales | Comisiwn Seilwaith Cenedlaethol Cymru

* Ynni Cymunedol Cymru / Community Energy Wales

* Wales Audit Office Newsletter / Newyddlen Swyddfa Archwilio Cymru

* Consultancy Services / Gwasanaethau Ymgynghoriaeth

* Vacancy – Electoral Commissioner, Wales / Swydd wag – Comisiynydd Etholiadol, Cymru

* REVIEW OF THE NATIONAL STANDARDS FOR THE COMMUNITY HEALTH COUNCILS / AROLWG O’R SAFONAU CENEDLAETHOL AR GYFER Y CYNGHORAU IECHYD CYMUNED

* Ageing Well walking survey for neighbourhoods

* The Public Policy Institute for Wales is Hiring!

* Swyddogol : Penodi Is-Gadeirydd ac Aelodau Annibynnol i GIG Cymru | Official : Appointment of Vice-Chair and Independent Members to NHS Wales -

* One Voice Wales Innovative Practice National Awards 2017 / Gwobrau Cenedlaethol Arfer Arloesol Un Llais Cymru 2017

* Cymru’n Cofio Wales Remembers 1914-1918’s Programme 2017 / Rhaglen 2017 Cymru’n Cofio Wales Remembers 1914-1918

* Ymgynghoriad ar Strategaeth newydd y Gymraeg Llywodraeth Cymru / Consultation on the Welsh Government’s new Welsh Language Strategy

* Adroddiad Cenedlaethau’r Dyfodol | Talking Future Generations Report

* Hywel Dda CHC 2017-2018 Planning questionnaire (2).doc

Wendi Huggett  wendi.huggett@onevoicewales.org.uk

* The Council as an Employer Training – Llanelli –  Y Cyngor Fel Cyflogydd

* CHAIRING SKILLS – LLANELLI –  SGILIAU CADEIRIO

* Module 21 – Local Government Finance/Cyllid Llywodraeth Leol

* Hyforddiant Un Llais Cymru / One Voice Wales Training

* Understanding the Law Training – Dealltwriaeth o’r Gyfraith

* Making Effective Grant Applications Training – Hyfforddiant Gwneud Ceisiadau Grant Effeithiol

* Gweithdy Rhwydweithio & Arwain gyda Hyder – Prosiect Amrywiaeth mewn Democratiaeth: Peer Networking & Lead with Confidence workshop – Diversity in Democracy Project

* Information Management Training – Carmarthen – 1/12/16 hyfforddiant Rheoli Gwybodaeth  Caerfyrddin

* Code of Conduct Training – Ammanford 6/12/16  Hyfforddiant Cod Ymddygiad – Rhydaman

Un Llais Cymru / One Voice Wales luned.evans@unllaiscymru.org.uk

Newyddion diweddaraf gan Un Llais Cymru / Latest news from One Voice Wales

Welsh Government  WelshGovernment@public.govdelivery.com

* Natural Resources Bulletin – Issue 9 – September 2016

* Business Advice, Information, Funding and Financial Support

HMRC Business Help and Support Emails

* On 1st October National Minimum Wage rates are changing

* Employers –the latest on statutory payments

* National Living Wage and National Minimum Wage – the facts

* Get the latest on statutory payments this week

* Let’s talk expenses, benefits and payroll information

* Employer support on Pay As You Earn (PAYE)

* An introduction to health and safety in the workplace

Planning Aid Wales joseph@planningaidwales.org.uk

* Planning4communities September 2016

* Seeking your views on an idea for a planning network for Community and Town Councils

Hughes, Caryl-Mai (Assembly – Communications) Caryl-Mai.Hughes@assembly.wales

* Bil Treth Trafodiadau Tir a Gwrthweithio Osgoi Trethi Datganoledig (Cymru) / Land Transaction Tax and Anti-avoidance of Devolved Taxes (Wales) Bill

IRPMailbox@Wales.GSI.Gov.UK  IRPMailbox@Wales.GSI.Gov.UK

* IRPW – Draft Annual Report / Adroddiad Blynyddol Drafft http://gov.wales/irpwsub/home/?lang=en

Fforwm Cyswllt Cynghorau Cymuned a Thref – Town & Community Council Liaison Forum Llinos Evans (Policy) LlinEvans@carmarthenshire.gov.uk

Edward Dewar EDewar@cccpartners.org.uk Community Resilience Carmarthenshire

 

16/33  CYFRIFON I’W TALU / ACCOUNTS FOR PAYMENT

Cymeradwywyd bod y cyfrifon canlynol yn cael eu talu, a pharatowyd sieciau yn unol â hynny:

The following accounts were approved for payment and cheques duly prepared:

Trywydd (Cyfieithu Ysgrifenedig) £28.94

Royal British Legion Poppy Appeal (Wreath) £50.00

M Rees – Costau’r Clerc / Clerks Expenses £97.29

M Rees – Cyflog Mis Medi / September Salary   £266.66

16/34  CEISIADAU CYNLLUNIO / PLANNING APPLICATIONS

Cafodd y ceisiadau canlynol eu hystyried gan y Cyngor a nodwyd eu sylwadau:

The following applications were considered by the Council and their observations noted:

YMGEISYDD DATBLYGIAD LLEOLIAD / APPLICANT DEVELOPMENT LOCATION

Tystysgrif Datblygiad Cyfreithlon defnydd sy’n bodoli o 1 ty fel 2 eiddo.

Barbara Prentice Certificate of Lawful Development Castle House

E/34602 Existing use of 1 house as 2 properties Dryslwyn

Dim gwrthwynebiadau  /No objections

Gwaith Coed mewn Ardal Gadwraeth

Lampeter Tree Tree Works in Conservation Area Berllan Dywyll

Service E/34578 Llangathen

Dim gwrthwynebiadau / No objections

16/35 ADRODDIAD Y CYNGHORYDD SIR / COUNTY COUNCILLORS REPORT

Ymddiheurodd y Cyng. Cefin Campbell am beidio â bod yn bresennol yn y cyfarfodydd mwyaf diweddar, gan fod hyn o ganlyniad i ymrwymiadau gwaith.

Ailbwysleisiodd y Cyng. Campbell fwriad Cyngor Sir Gâr i sicrhau bod 1000 o gartrefi fforddiadwy ar gael dros y 5 mlynedd nesaf.

Bwriedid adeiladu 400 o gartrefi newydd, prynu o’r sector preifat, a chysylltu â pherchenogion tai gwag i gynnig prynu i ddiben rhentu.

Roedd y Cyng. Edward Thomas o Gyngor Tref Llandeilo wedi bod yn tynnu sylw at y lefelau uwch nag arfer o nitrogen deuocsid yn nhref Llandeilo, ac yn pwysleisio’r angen dirfawr am ffordd osgoi ar gyfer Llandeilo. Dywedwyd bod Adam Price, AC ar gyfer Dwyrain Caerfyrddin a Dinefwr, bellach yn cychwyn proses o flaenoriaethu’r ffordd osgoi arfaethedig.

Dywedodd y Cyng. Campbell wrth yr aelodau nad oedd eto wedi gwneud penderfyniad ynghylch cais cynllunio E/34266 – Uned Cywion Ieir Buarth i 32,000 o adar ym Mhentrefelin. Byddai’n gwneud penderfyniad pan fyddai’r holl adroddiadau ar gael – nid oedd adroddiad Cyfoeth Naturiol Cymru ar gael ar y pryd. Byddai’n ystyried y llwybrau traffig/mynediad/gadael o’r safle arfaethedig, a materion amgylcheddol, yn cynnwys effaith tail. Gan nad oedd ar bwyllgor cynllunio Cyngor Sir Gâr, ni fyddai’n cael cyfle i bleidleisio ar y mater, ond efallai y byddai’n cael cais i roi ei farn/adroddiad.

Roedd y clerc i anfon ymlaen at y Cyng. Campbell gopi o lythyr Cyngor Cymuned Llangathen a anfonwyd at Ceri Davies, Cyngor Sir Gâr.

Cllr. Cefin Campbell apologised for not being present at the most recent meetings as this was due to work commitments.

Cllr. Campbell re-iterated CCC’s  intention to make available 1000 affordable homes over the next 5 years.

It is planned to build 400 new homes, buy from the private sector and approach owners of empty houses to offer purchase for rental purposes.

Cllr. Edwards Thomas of Llandeilo Town Council has been drawing  attention to the higher that average nitrogen dioxide levels in Llandeilo town and emphasising the dire needs for a Llandeilo by-pass.    It was reported that Adam Price AM for Carmarthen East and Dinefwr is now initiating a prioritisation of the proposed by-pass.

Cllr. Campbell made it know to members that he had not yet made a decision regarding the planning application E/34266 – 32,000 Bird Free Range Chicken Unit at Pentrefelin.  He will do so once all reports have been made available – Natural Resource Wales report was not yet available.  He will consider the traffic/access/exit routes from the proposed site, environmental issues including the effect of manure.  As he is not on the planning committee of CCC, he will not have an opportunity to vote on the matter but my be asked to give an opinion/report.

The clerk is to forward a copy of the Llangathen Community Council letter that was sent to Ceri Davies, CCC., to Cllr. Campbell.

16/36 UNRHYW FATER ARALL / ANY OTHER BUSINESS

1. Awgrymwyd y byddai’r Cyngor Cymuned yn dymuno cynnal rhai o’i gyfarfodydd yn Neuadd Llangathen, ‘nawr ei bod wedi cael ei hadnewyddu.

It had been suggested that the community council may now wish to hold some of its meetings at Llangathen Hall now that it has been refurbished.

2. . Cafwyd adroddiad efallai bod angen cwympo pinwydden ar faes y pentref yn Broad Oak. Byddai preswylydd lleol yn ysgrifennu at y Cyngor Cymuned â’r cais hwn.

It had been reported that a fir tree on the Broad Oak village green may need felling.  A local resident will write in with this request.

3. Cafwyd adroddiad bod car a oedd wedi’i barcio ar y briffordd yng nghyffiniau Brynhyfryd, Dryslwyn, wedi bod yno am gryn amser. Y clerc i ysgrifennu at y sawl a oedd yn byw yn y ty cyfagos i ofyn a allai’r car gael ei symud.

It was reported that a car parked on the highway in the vicinity of Brynhyfryd, Dryslwyn, has been there for some time.  The clerk to write to the resident of the nearby property and enquire if the car may be moved.

4.   Cafwyd sylwadau am hen adeilad y Swyddfa Bost Gyffredinol ar yr A40 gyferbyn â Caeaunewydd. Roedd yr adeilad wedi’i orchuddio ag iorwg, ac roedd golwg anniben arno. Y clerc i ysgrifennu at berchennog y tir i ofyn a fyddai’n ystyried dymchwel yr adeilad.

Comments had been made regarding the old GPO building sited along the A40 opposite Caeaunewydd.  The building is covered in ivy and is of an unkempt appearance. The clerk to write to the land owner to ascertain if he would consider demolishing the building.

DATE OF NEXT MEETING

Penderfynwyd y byddai cyfarfod nesaf Cyngor Cymuned Llangathen yn cael ei gynnal ddydd Mawrth 17 Ionawr 2017 yn yr Ystafell Ddarllen, Cwrt-henri am 7.30 p.m.

It was resolved that the next meeting of Llangathen Community Council would be held on Tuesday 17th January 2017 at the Reading Room, Court Henry at 7.30pm.

 

Llofnod / Signed…………………………….

 

Dyddiad / Date………………………………….