Minutes – 15 Tachwedd / November 2016

CYNGOR CYMUNED LLANGATHEN / LLANGATHEN COMMUNITY COUNCIL

Cofnodion cyfarfod Cyngor Cymuned Llangathen a gynhaliwyd ddydd Mawrth, 15 Tachwedd 2016 yn yr Ystafell Ddarllen, Cwrt-henri.

Minutes of the meeting of Llangathen Community Council held on Tuesday, 15th November 2016 at The Reading Room, Court Henry.

Presennol / Present: Cyng. Cllrs M.Wynne, (cadeirydd/chair) , C. Moses, M. Williams a G. Davies.  Hefyd yn presennol / In attendance  Mrs M.Rees (clerc / clerk) a / and  Cynghorydd Sir / County Councillor C. Campbell.

 

16/27 YMDDIHEURIADAU / APOLOGIES

Cafwyd ymddiheuriadau am absenoldeb gan  / Apologies for absence were received from  Cyng. / Cllrs. E. Morgan, S. Collins and H. James.

16/28  DATGANIADAU O FUDDIANT / DECLARATIONS OF INTEREST

Datganwyd buddiant gan y Cyng. L. Hughes yn eitem rhif 10 ar yr agenda, sef  hen adeilad yr GPO.

Cllr. L. Hughes declared an interest in agenda item 10, the old GPO building.

16/29 ADRODDIAD GAN SWYDDOG CYMORTH CYMUNEDOL YR HEDDLU/ REPORT BY PCSO

Roedd Swyddog Cymorth Cymunedol yr Heddlu (PCSO), Roger Anthony, yn bresennol yn y cyfarfod, a rhoddodd adroddiad ar faterion o fewn y gymuned.

Bu adroddiadau am ddwyn da byw, defaid a gwartheg. Roedd hyn yn bryder nid yn unig yn lleol, ond ledled holl ardal Heddlu Dyfed Powys.

Efallai y byddai’r Ffair Nadolig a oedd i gael ei chynnal yn Aberglasney, ynghyd ag Arddangosfa Gelf a oedd i gael ei chynnal yn Neuadd Llangathen, yn creu problemau o ran parcio, hyd yn oed gyda’r ddarpariaeth parcio a theithio. Felly, byddai’r parcio’n cael ei blismona a byddai conau’n cael eu trefnu i atal parcio anghydweithredol.

Trafodwyd cyflymder y traffig ar yr A40 ger Sgwâr Dryslwyn. Cytunodd PCSO Anthony fod hyn yn bryder, ond roedd y cyfyngiad cyflymder yn y lleoliad hwn yn 60 mya ac, er bod hyn yn cael ei ystyried yn rhy gyflym ar gyfer y fan hon, roedd yn anodd cymryd unrhyw gamau.

Fodd bynnag, cytunwyd y byddai trefniadau i gynnal cyfarfod safle yn fuddiol. Byddai’r cyfarfod hwn yn cynnwys Rhingyll yr Uned Plismona Ffyrdd, Pennaeth Trafnidiaeth Cyngor Sir Gâr, aelodau ac unrhyw asiantaethau eraill a allai gyfrannu at ffordd ymlaen o ran cynyddu diogelwch yn y fan hon. Byddai’r Cynghorydd Sir Cefin Campbell yn cysylltu â Phennaeth Trafnidiaeth Cyngor Sir Gâr, ac yna gellid gwneud trefniadau ar gyfer cynnal cyfarfod safle.

Soniwyd am ddigwyddiad anffodus iawn yn lleol, lle bu farw dyn yn dilyn tân mewn ty.

 

PCSO (Police Community Support Officer) Roger Anthony attended the meeting and reported on matters within the community.

There were reports of livestock thefts, sheep and cattle.  This was a concern not only locally but over the whole Dyfed/Powys force area.

The forthcoming Aberglasney Christmas Fair and an Art Exhibition to be held in Llangathen Hall may well create parking problems even with a park and ride provision.  Parking will therefore be policed and cones arranged to deter uncooperative parking.

The traffic speed at the Dryslwyn Square section of the A40 was discussed.  PCSO Anthony agreed that this was a concern but the speed limit at this  location is 60mph, although regarded as too fast for this spot, it was difficult to take any action.

However, it was agreed that arrangements for a site meeting would be beneficial. This would include the   Sergeant of the Road Policing Unit, Head of Transport CCC, members and any other agencies that may contribute to a way forward in increasing safety at this site.  County Cllr. Cefin Campbell would contact the Head of Transport, CCC and arrangements could then be put into place for the site meeting.

It was reported that a very unfortunate incident occurred locally whereby a gentleman died following a house fire.

16/30 COFNODION / MINUTES

Cynigiwyd gan Cyng. M. Wynne ac eiliwyd gan Cyng. C. Moses fod cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ddydd Mawrth 20 Medi 2016 yn cael eu derbyn fel cofnod cywir o’r trafodion.

It was proposed by Cllr. M. Wynne  and seconded by Cllr. C. Moses that the minutes of the meeting held on Tuesday, 20th September 2016 be accepted as a correct record of proceedings.

 

Cynigiwyd gan Cyng. M. Williams ac eiliwyd gan Cyng. L. Hughes fod y cofnodion y cyfarfod arbennig a gynhaliwyd ddydd Mawrth 25 Hydref 2016 yn cael eu derbyn fel cofnod cywir o’r trafodion.

It was proposed by Cllr. M. Williams and seconded by Cllr. L. Hughes that the minutes of the extraordinary meeting held on Tuesday, 25th October 2016 be accepted as a correct record of proceedings.

16/31 MATERION YN CODI /  MATTERS ARISING

Cof. / Min 16/17 (1) A40 SGWAR DRYSLWYN SQUARE, DRYSLWYN

Roedd y clerc wedi cael hysbysiad gan Richard Morgan bod Llywodraeth Cymru wedi nodi y byddai copi o’r dyluniad yn cael ei anfon ymlaen unwaith y byddai Cam 1-2 yr Archwiliad Diogelwch Ffyrdd wedi cael ei gwblhau.

Gofynnwyd i’r clerc wneud ymholiad ynghylch amserlen yr archwiliad, yn ogystal â dyddiad cwblhau’r archwiliad.

The clerk had received a notification from Richard Morgan of the Welsh Government stating that a copy of the design would be forwarded once the Road Safety Audit Stage 1 – 2 has been completed.

It was requested that the clerk enquire as to what the timescale for completion of the audit is and an anticipated date of completion.

Cof. / Min 16/17 (2) DATBLYGIADAU AMAETHYDDOL, LAN FARM, DERWEN-FAWR / AGRICULTURAL DEVELOPMENTS, LAN FARM, BROAD OAK

Roedd Rosie Carmichael o Gyngor Sir Gâr wedi dweud ei bod yn dal i aros am ddiweddariad gan Lywodraeth Cymru, ac y byddai’n cysylltu â’r Llywodraeth unwaith eto.

Rosie Carmichael of CCC had advised that she was still awaiting an update from Welsh Government and would get in touch with them once again.

Cof. / Min 16/17 (4)  HYSBYSFWRDD, DERWEN-FAWR a LLOCHES BYSIAU, DRYSLWYN / NOTICE BOARD, BROAD OAK and BUS SHELTER, DRYSLWYN

Cadarnhaodd y Cyng. C. Moses fod y lloches fws yn Broad Oak wedi cael ei glanhau. Nid oedd yn hysbys a oedd y lloches fws yn Sgwâr Dryslwyn wedi cael ei glanhau.

Cytunwyd mai hysbysfwrdd pren artiffisial, maint 6 × A4 ar i fyny (maint arddangos 420 mm × 891 mm) a fyddai’r opsiwn gorau. Hefyd, pâr o byst pren i gynnal yr Hysbysfwrdd. Fodd bynnag, cafwyd trafodaeth lle awgrymwyd y gellid defnyddio ciosg ffôn BT fel safle gwybodaeth. Byddai’r Cyng. Moses yn ymchwilio i’r mater ac yn rhoi gwybod i’r clerc a fyddai angen archebu’r Hysbysfwrdd ai peidio.

Cllr. C. Moses confirmed that the bus shelter at Broad Oak had been cleaned. It was not known if the bus shelter at Dryslwyn Square had been cleaned.

It was agreed that a Man-made Timber notice board of a size 6 x A4 portrait (display size 420mm x891mm) be the best option. Also a pair of timber posts for mounting the Notice Board.  However, a discussion ensued whereby an idea to use the BT telephone kiosk as an information site.  Cllr. Moses would look into the matter and advise the clerk if it would be necessary or not to order the Notice Board.

Cof. / Min.  16/17 (5) DIFFIBRILIWR / DIFIBRILLATOR

Roedd y clerc wedi cael gwybod bod aelodau’r Siop Gymunedol yn ymchwilio i brisiau

The clerk had been advised that the Community Shop members were looking into prices.

Cof. / Min. 16/17 (6) ARHOSFAN BWS YN BROAD OAK / BUS SHELTER AT BROAD OAK

Roedd ymateb wedi dod i law gan Nicola Smith, Uwch Dechnegydd, Adran yr Amgylchedd, Is-adran y Priffyrdd a Thrafnidiaeth, Cyngor Sir Gâr. Yn anffodus, yn rhan o arbedion effeithlonrwydd Cyngor Sir Gâr, nid oedd cyllideb ar gael ar gyfer llochesau bws bellach, ac roeddent yn gwbl ddibynnol ar gyllid allanol (grantiau/cyfraniadau datblygwyr) i fynd i’r afael ag ymholiadau o’r fath. Fodd bynnag, cynhelid rhestr ar gyfer llochesau bws ac, os byddai cyfleoedd ariannu eraill yn codi yn y dyfodol, byddai cofnod wedi’i wneud o’r cais am loches fws yn Broad Oak (ar ochr y pentref – TRA40). Cytunodd y Cyng. C. Campbell i gysylltu â’r Swyddog Grantiau yng Nghyngor Sir Gâr ynglyn ag unrhyw gymorth a allai fod ar gael.

A reply from Nicola Smith, Senior Technician, Environment Department, Highways and Transport Division, CCC., had been received.  Unfortunately, as part of CCC’s efficiency savings, a budget is no longer held for bus shelters and they are wholly reliant on external funding (grants/developer contributions) to address such requests.  However, a list is held for bus shelters and in the event of alternative funding opportunities becoming available in the future, a record has been made of the request for a bus shelter at Broad Oak (on the village side – TRA40) .  Cllr. C. Campbell agreed to contact the Grant Officer at CCC for any assistance that may be available.

Cof. / Min. 16/17 (7) ARCHWILYDD MEWNOL / INTERNAL AUDITOR

Roedd y clerc wedi siarad â Mr David Morris, ac roedd yn cytuno â’r gofyniad newydd a nodwyd gan yr Archwilydd Allanol. Bellach, roedd angen i’r clerc bersonoli’r Llythyr Ymgysylltu enghreifftiol, a’i anfon ymlaen at Mr Morris i’w lofnodi.

The clerk had spoken to Mr David Morris and he was in agreement to the new requirements set out by the new External Auditor.  The clerk now needs to personalise the sample Letter of Engagement and forward to Mr Morris for signing.

Cof. / Min. 16/17 (8)  BONT RHWNG YR HAFOD A WERNDDU, CAPEL ISAAC / BRIDGE BETWEEN HAFOD AND WERNDDU, CAPEL ISAAC.

Y clerc i gysylltu â’r Cyng E. Morgan, a gofyn i gamau dilynol gael eu cymryd o ran glanhau’r bont.

The clerk to contact Cllr. E. Morgan and request that the matter of cleaning the bridge be followed up.

Cof. / Min. 16/17 (9)  BROAD OAK

Cadarnhaodd y Cyng. C. Moses fod y broblem yn ymwneud â dodrefn a baw cwn wedi cael ei datrys.

Cllr. C. Moses confirmed that the issues regarding furniture and dog mess had been dealt with.

Cof / Min 16/23 (1) Mynedfeydd Cudd / Concealed Entrances

Roedd y clerc wedi cael ateb gan John McEvoy, Cyngor Sir Gâr. Yn anffodus, dim ond arwyddion a oedd wedi’u cynnwys yn nogfen yr Adran Drafnidiaeth “Traffic Signs, Regulations and General Directions” yr oedd Cyngor Sir Gâr yn gallu eu gosod. Felly, gan nad oedd arwydd rhybudd ar gyfer mynedfa gudd yn y ddogfen reoliadol, ni ellid cydsynio â’r cais.

The clerk had received a reply from John McEvoy, CCC.  Unfortunately, CCC are only able to put up signs that are included in the Department for Transports document “Traffic Signs, Regulations and General Directions”.  Therefore, as there is no warning sign for concealed entrances in the regulatory document the request cannot be consented.

Cof. / Min. 16/17 (2) Arwyddion Gwartheg / Cattle Crossing A40

Roedd Asiantaeth Cefnffyrdd De Cymru (SWTRA) wedi cynghori bod Llywodraeth Cymru wedi cael gwybod am y cais am arwyddion gwartheg yn croesi ar yr A40. Roedd Llywodraeth Cymru wedi dweud wrth y clerc bod trefniadau ar waith i Asiant fonitro’r sefyllfa. Gofynnwyd i’r clerc gynghori Llywodraeth Cymru i gysylltu â’r Cyng. Hughes er mwyn bod yn ymwybodol o amserau croesi’r gwartheg, a pha mor aml roedd hynny’n digwydd.

The South Wales Road Agent (SWTRA) had advised that Welsh Government had been informed of the request for cattle crossing signs on the A40.  Welsh Government had informed the clerk that arrangements were in place for an Agent to monitor the situation.  The clerks was requested to advise WG to contact Cllr. Hughes in order to be aware of times and frequency of cattle crossing.

Cof. / Min. 16/17 (4) Perth wedi tyfu’n wyllt / Overgrown Hedge, Felindre, Dryslwyn

Ni chafwyd unrhyw ymateb/nid oedd unrhyw gamau gweithredu wedi cael eu cymryd mewn perthynas â’r berth a oedd wedi tyfu’n wyllt. Y clerc i atgoffa Cyngor Sir Gâr am y mater.

No reply/action had been taken regarding the overgrown hedge.  The clerk to remind CCC regarding the matter.

Cof. / Min 16/18 Jonathan Edwards AS / MP

Cytunwyd i anfon ymlaen at Jonathan Edwards gopi o’r llythyr a anfonwyd at Ceri Davies, Cyngor Sir Gâr, ynglyn â chais cynllunio E/34266.

It was agreed to forward Jonathan Edwards a copy of the letter that was sent to Ceri Davies, CCC., regarding the planning application E/34266

16/32  GOHEBIAETH / CORRESPONDENCE

Cafodd yr eitemau canlynol o ohebiaeth eu cyflwyno i’r cyngor a’u trafod/nodi, fel sy’n briodol:

The following items of correspondence were presented to council and duly discussed/noted:

1.  CCC – Apêl Teganau Nadolig / Christmas Toybox Scheme

2.  The Pensions Regulator  – Cynunodd Cllr. M.Wynne  i fynd ar drywydd y mater. Cllr. M. Wynne agreed to look into the matter.

3. Jonathan Edwards AS/MP Dwyrain Caerfyrddin a Dinefwr / Carmarthen East & Dinefwr – Y clerc i e-bostio Cyng. E. Morgan a H. James ynglyn a’r Ymgynghoriad Ffonau talu cyhoeddus BT / The clerk to e-mail Cllrs E. Morgan and H. James regarding the BT Payphone Consultaion.

4.  Lloyds Bank – Medi / September 2016 – £9391.93

5.  Cynllun Corfforaethol Drafft Awdurdod Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru ar Gyfer 2017-2022 / Mid and West Wales Fore and Rescure Authority Draft Corporate Plan 2017-2022

6.  CCC – Newidiadau i gasgliadau sbwriel ac ailgylchu ledled Sir Gaerfyrddin / Changes to refuse and recycling collections across Carmarthenshire.

7.  CCC Addurniadau Tymhorol / Seasonal Decorations

8.  Llythyr o ddiolch, Eglwys Llangathen Church / Thank you letter

9.  Un Llais Cymru – Minutes of meeting on 28/6/16 – Area Committee meeting 15/11/16

Brochures /  Circulars

1. Hags 2016

2.  Glasdon

3.  Clerks & Councils Direct

Requests for Financial Assistance

1. Canolfan Llanelli ir Byddar / Llanelli Centre for the Deaf

2. Poppy Appeal

3. Gwasanaethau Gwybodaeth a Chymorth Canser / Cancer Information and Suppor Services

4.  Home Start

5.  Eisteddfod Gerddorol Ryngwladol Llangollen International Musical Eisteddfod

6.  Macmillan Cancer Support request for funding October 2016 Sue Reece SReece@macmillan.org.uk

Tracy Gilmartin-ward [tracy.gilmartin-ward@onevoicewales.org.uk

* Culture, Welsh Language and Communications Committee – what should it focus on?

* IRPW Draft Annual Report Consultation- February 2017 / Ymgynghoriad Adroddiad Blynyddol Drafft PACGA – Chwefror 2017

* Update on Local Government Reform / Diwygio Llywodraeth Leol – y diweddaraf

* Winner of the Competition from our Conference on Saturday 1st October / Enillydd y Gystadleuaeth o’n Cynhadledd ar Ddydd Sadwrn 1af Hydref

* Newyddion Trysorlys Cymru /Welsh Treasury News

* One Voice Wales Annual Report / Ymgynghoriad Adroddiad Blynyddol Un Llais Cymru

* CABINET SECRETARY PROPOSES VERY POSITIVE DEVELOPMENTS FOR THE COMMUNITY AND TOWN COUNCIL SECTOR IN WALES / YSGRIFENNYDD CABINET YN CYNNIG DATBLYGIADAU CADARNHAOL IAWN AR GYFER Y SECTOR CYNGHORAU A THREF YNG NGHYMRU

* National Infrastructure Commission for Wales | Comisiwn Seilwaith Cenedlaethol Cymru

* Ynni Cymunedol Cymru / Community Energy Wales

* Wales Audit Office Newsletter / Newyddlen Swyddfa Archwilio Cymru

* Consultancy Services / Gwasanaethau Ymgynghoriaeth

* Vacancy – Electoral Commissioner, Wales / Swydd wag – Comisiynydd Etholiadol, Cymru

* REVIEW OF THE NATIONAL STANDARDS FOR THE COMMUNITY HEALTH COUNCILS / AROLWG O’R SAFONAU CENEDLAETHOL AR GYFER Y CYNGHORAU IECHYD CYMUNED

* Ageing Well walking survey for neighbourhoods

* The Public Policy Institute for Wales is Hiring!

* Swyddogol : Penodi Is-Gadeirydd ac Aelodau Annibynnol i GIG Cymru | Official : Appointment of Vice-Chair and Independent Members to NHS Wales –

* One Voice Wales Innovative Practice National Awards 2017 / Gwobrau Cenedlaethol Arfer Arloesol Un Llais Cymru 2017

* Cymru’n Cofio Wales Remembers 1914-1918’s Programme 2017 / Rhaglen 2017 Cymru’n Cofio Wales Remembers 1914-1918

* Ymgynghoriad ar Strategaeth newydd y Gymraeg Llywodraeth Cymru / Consultation on the Welsh Government’s new Welsh Language Strategy

* Adroddiad Cenedlaethau’r Dyfodol | Talking Future Generations Report

* Hywel Dda CHC 2017-2018 Planning questionnaire (2).doc

Wendi Huggett  wendi.huggett@onevoicewales.org.uk

* The Council as an Employer Training – Llanelli –  Y Cyngor Fel Cyflogydd

* CHAIRING SKILLS – LLANELLI –  SGILIAU CADEIRIO

* Module 21 – Local Government Finance/Cyllid Llywodraeth Leol

* Hyforddiant Un Llais Cymru / One Voice Wales Training

* Understanding the Law Training – Dealltwriaeth o’r Gyfraith

* Making Effective Grant Applications Training – Hyfforddiant Gwneud Ceisiadau Grant Effeithiol

* Gweithdy Rhwydweithio & Arwain gyda Hyder – Prosiect Amrywiaeth mewn Democratiaeth: Peer Networking & Lead with Confidence workshop – Diversity in Democracy Project

* Information Management Training – Carmarthen – 1/12/16 hyfforddiant Rheoli Gwybodaeth  Caerfyrddin

* Code of Conduct Training – Ammanford 6/12/16  Hyfforddiant Cod Ymddygiad – Rhydaman

Un Llais Cymru / One Voice Wales luned.evans@unllaiscymru.org.uk

Newyddion diweddaraf gan Un Llais Cymru / Latest news from One Voice Wales

Welsh Government  WelshGovernment@public.govdelivery.com

* Natural Resources Bulletin – Issue 9 – September 2016

* Business Advice, Information, Funding and Financial Support

HMRC Business Help and Support Emails

* On 1st October National Minimum Wage rates are changing

* Employers –the latest on statutory payments

* National Living Wage and National Minimum Wage – the facts

* Get the latest on statutory payments this week

* Let’s talk expenses, benefits and payroll information

* Employer support on Pay As You Earn (PAYE)

* An introduction to health and safety in the workplace

Planning Aid Wales joseph@planningaidwales.org.uk

* Planning4communities September 2016

* Seeking your views on an idea for a planning network for Community and Town Councils

Hughes, Caryl-Mai (Assembly – Communications) Caryl-Mai.Hughes@assembly.wales

* Bil Treth Trafodiadau Tir a Gwrthweithio Osgoi Trethi Datganoledig (Cymru) / Land Transaction Tax and Anti-avoidance of Devolved Taxes (Wales) Bill

IRPMailbox@Wales.GSI.Gov.UK  IRPMailbox@Wales.GSI.Gov.UK

* IRPW – Draft Annual Report / Adroddiad Blynyddol Drafft http://gov.wales/irpwsub/home/?lang=en

Fforwm Cyswllt Cynghorau Cymuned a Thref – Town & Community Council Liaison Forum Llinos Evans (Policy) LlinEvans@carmarthenshire.gov.uk

Edward Dewar EDewar@cccpartners.org.uk Community Resilience Carmarthenshire

 

16/33  CYFRIFON I’W TALU / ACCOUNTS FOR PAYMENT

Cymeradwywyd bod y cyfrifon canlynol yn cael eu talu, a pharatowyd sieciau yn unol â hynny:

The following accounts were approved for payment and cheques duly prepared:

Trywydd (Cyfieithu Ysgrifenedig) £28.94

Royal British Legion Poppy Appeal (Wreath) £50.00

M Rees – Costau’r Clerc / Clerks Expenses £97.29

M Rees – Cyflog Mis Medi / September Salary   £266.66

16/34  CEISIADAU CYNLLUNIO / PLANNING APPLICATIONS

Cafodd y ceisiadau canlynol eu hystyried gan y Cyngor a nodwyd eu sylwadau:

The following applications were considered by the Council and their observations noted:

YMGEISYDD DATBLYGIAD LLEOLIAD / APPLICANT DEVELOPMENT LOCATION

Tystysgrif Datblygiad Cyfreithlon defnydd sy’n bodoli o 1 ty fel 2 eiddo.

Barbara Prentice Certificate of Lawful Development Castle House

E/34602 Existing use of 1 house as 2 properties Dryslwyn

Dim gwrthwynebiadau  /No objections

Gwaith Coed mewn Ardal Gadwraeth

Lampeter Tree Tree Works in Conservation Area Berllan Dywyll

Service E/34578 Llangathen

Dim gwrthwynebiadau / No objections

16/35 ADRODDIAD Y CYNGHORYDD SIR / COUNTY COUNCILLORS REPORT

Ymddiheurodd y Cyng. Cefin Campbell am beidio â bod yn bresennol yn y cyfarfodydd mwyaf diweddar, gan fod hyn o ganlyniad i ymrwymiadau gwaith.

Ailbwysleisiodd y Cyng. Campbell fwriad Cyngor Sir Gâr i sicrhau bod 1000 o gartrefi fforddiadwy ar gael dros y 5 mlynedd nesaf.

Bwriedid adeiladu 400 o gartrefi newydd, prynu o’r sector preifat, a chysylltu â pherchenogion tai gwag i gynnig prynu i ddiben rhentu.

Roedd y Cyng. Edward Thomas o Gyngor Tref Llandeilo wedi bod yn tynnu sylw at y lefelau uwch nag arfer o nitrogen deuocsid yn nhref Llandeilo, ac yn pwysleisio’r angen dirfawr am ffordd osgoi ar gyfer Llandeilo. Dywedwyd bod Adam Price, AC ar gyfer Dwyrain Caerfyrddin a Dinefwr, bellach yn cychwyn proses o flaenoriaethu’r ffordd osgoi arfaethedig.

Dywedodd y Cyng. Campbell wrth yr aelodau nad oedd eto wedi gwneud penderfyniad ynghylch cais cynllunio E/34266 – Uned Cywion Ieir Buarth i 32,000 o adar ym Mhentrefelin. Byddai’n gwneud penderfyniad pan fyddai’r holl adroddiadau ar gael – nid oedd adroddiad Cyfoeth Naturiol Cymru ar gael ar y pryd. Byddai’n ystyried y llwybrau traffig/mynediad/gadael o’r safle arfaethedig, a materion amgylcheddol, yn cynnwys effaith tail. Gan nad oedd ar bwyllgor cynllunio Cyngor Sir Gâr, ni fyddai’n cael cyfle i bleidleisio ar y mater, ond efallai y byddai’n cael cais i roi ei farn/adroddiad.

Roedd y clerc i anfon ymlaen at y Cyng. Campbell gopi o lythyr Cyngor Cymuned Llangathen a anfonwyd at Ceri Davies, Cyngor Sir Gâr.

Cllr. Cefin Campbell apologised for not being present at the most recent meetings as this was due to work commitments.

Cllr. Campbell re-iterated CCC’s  intention to make available 1000 affordable homes over the next 5 years.

It is planned to build 400 new homes, buy from the private sector and approach owners of empty houses to offer purchase for rental purposes.

Cllr. Edwards Thomas of Llandeilo Town Council has been drawing  attention to the higher that average nitrogen dioxide levels in Llandeilo town and emphasising the dire needs for a Llandeilo by-pass.    It was reported that Adam Price AM for Carmarthen East and Dinefwr is now initiating a prioritisation of the proposed by-pass.

Cllr. Campbell made it know to members that he had not yet made a decision regarding the planning application E/34266 – 32,000 Bird Free Range Chicken Unit at Pentrefelin.  He will do so once all reports have been made available – Natural Resource Wales report was not yet available.  He will consider the traffic/access/exit routes from the proposed site, environmental issues including the effect of manure.  As he is not on the planning committee of CCC, he will not have an opportunity to vote on the matter but my be asked to give an opinion/report.

The clerk is to forward a copy of the Llangathen Community Council letter that was sent to Ceri Davies, CCC., to Cllr. Campbell.

16/36 UNRHYW FATER ARALL / ANY OTHER BUSINESS

1. Awgrymwyd y byddai’r Cyngor Cymuned yn dymuno cynnal rhai o’i gyfarfodydd yn Neuadd Llangathen, ‘nawr ei bod wedi cael ei hadnewyddu.

It had been suggested that the community council may now wish to hold some of its meetings at Llangathen Hall now that it has been refurbished.

2. . Cafwyd adroddiad efallai bod angen cwympo pinwydden ar faes y pentref yn Broad Oak. Byddai preswylydd lleol yn ysgrifennu at y Cyngor Cymuned â’r cais hwn.

It had been reported that a fir tree on the Broad Oak village green may need felling.  A local resident will write in with this request.

3. Cafwyd adroddiad bod car a oedd wedi’i barcio ar y briffordd yng nghyffiniau Brynhyfryd, Dryslwyn, wedi bod yno am gryn amser. Y clerc i ysgrifennu at y sawl a oedd yn byw yn y ty cyfagos i ofyn a allai’r car gael ei symud.

It was reported that a car parked on the highway in the vicinity of Brynhyfryd, Dryslwyn, has been there for some time.  The clerk to write to the resident of the nearby property and enquire if the car may be moved.

4.   Cafwyd sylwadau am hen adeilad y Swyddfa Bost Gyffredinol ar yr A40 gyferbyn â Caeaunewydd. Roedd yr adeilad wedi’i orchuddio ag iorwg, ac roedd golwg anniben arno. Y clerc i ysgrifennu at berchennog y tir i ofyn a fyddai’n ystyried dymchwel yr adeilad.

Comments had been made regarding the old GPO building sited along the A40 opposite Caeaunewydd.  The building is covered in ivy and is of an unkempt appearance. The clerk to write to the land owner to ascertain if he would consider demolishing the building.

DATE OF NEXT MEETING

Penderfynwyd y byddai cyfarfod nesaf Cyngor Cymuned Llangathen yn cael ei gynnal ddydd Mawrth 17 Ionawr 2017 yn yr Ystafell Ddarllen, Cwrt-henri am 7.30 p.m.

It was resolved that the next meeting of Llangathen Community Council would be held on Tuesday 17th January 2017 at the Reading Room, Court Henry at 7.30pm.

 

Llofnod / Signed…………………………….

 

Dyddiad / Date………………………………….

 

Minutes – Extraordinary meeting, Tuesday, 25th October 2016

CYNGOR CYMUNED LLANGATHEN / LLANGATHEN COMMUNITY COUNCIL
Cofnodion cyfarfod arbennig Cyngor Cymuned Llangathen a gynhaliwyd ddydd Mawrth, 25 Hydref 2016 yn yr Ystafell Ddarllen, Cwrt-henri.

Minutes of the extraordinary meeting of Llangathen Community Council held on Tuesday, 25th October 2016 at The Reading Room, Court Henry.

Presennol / Present: Cyng. Cllrs M.Wynne, (cadeirydd/chair) , E.Morgan, H. James, S. Collins, L. Hughes, M. Williams a G. Davies.   Hefyd yn presennol / In attendance  Mrs M.Rees (clerc / clerk).

16/13 YMDDIHEURIADAU / APOLOGIES

Cafwyd ymddiheuriadau am absenoldeb gan  / Apologies for absence were received from  Cyng. / Cllr. C. Moses a / and Cynghorydd Sir / County Councillor Cefin Campbell.

16/24  DATGANIADAU O FUDDIANT / DECLARATIONS OF INTEREST

Nid oedd unrhyw ddatganiadau o fuddiant. There were no declarations of interest.

16/25   I YSTYRIED CAIS CYNLLUNIO / TO DISCUSS PLANNING APPLICATION:

 E/34266 – Tirlunio ar gyfer Uned Cywion Ieir i 32,000 o adar, a’r Gwelliannau Cysylltiedig i Gyffordd ar y Ffordd Fawr

Land North of Glanmyddyfi, Pentrefelin, Llandeilo. 32,000 Bird Free Range Chicken Unit, Landscaping and Associated Improvements to a Highway Junction.

Ymgeisydd /Applicant: Mr T Davies.

Yn dilyn trafodaeth fanwl ar y cais cynllunio uchod, penderfynwyd y byddai aelodau’n gwrthwynebu’r cais ar sail mesurau diogelwch annigonol ar gyffordd yr A40 wrth fynd i mewn i/adael y safle datblygu arfaethedig.

Gofynnwyd i’r clerc baratoi llythyr addas i’w gymeradwyo gan yr aelodau cyn ei gyflwyno i Mr Ceri Davies, Swyddog Achosion Cynllunio, Cyngor Sir Gâr.

Following an in-depth discussion on the above planning application, it was resolved that members would object to the application  on the grounds of insufficient safety measures at the A40 junction entering/exiting the proposed development site.

The clerk was requested to draft a suitable letter for approval by members before submitting to Mr Ceri Davies, Planning Case Officer, CCC.

16/26 UNRHYW FATER ARALL / ANY OTHER BUSINESS.

Ni thrafodwyd unrhyw faterion eraill.

No further matters were discussed.

DYDDIAD Y CYFARFOD NESAF / DATE OF NEXT MEETING

Penderfynwyd y byddai cyfarfod nesaf Cyngor Cymuned Llangathen yn cael ei gynnal ddydd Mawrth 15 Tachwedd 2016 yn yr Ystafell Ddarllen, Cwrt-henri am 7.30 p.m.

It was resolved that the next meeting of Llangathen Community Council would be held on Tuesday, 15th November 2016 at the Reading Room, Court Henry at 7.30pm.

Llofnod / Signed…………………………….

Dyddiad / Date………………………………….

Minutes – Tuesday, 20th September 2016

CYNGOR CYMUNED LLANGATHEN / LLANGATHEN COMMUNITY COUNCIL

Cyn dechrau’r cyfarfod, siaradodd Mr Terry Davies a Mr Robert Evans yn fyr am gais cynllunio E/34266. Yn ystod y cyfarfod, roeddent hwy, ynghyd ag aelodau eraill o’r cyhoedd, yn arsylwi yn unig.

Prior to the commencement of the meeting, Mr Terry Davies and Mr Robert Evans spoke briefly regarding planning application E / 34266. During the meeting, they and other members of the public were observers only.

Cofnodion cyfarfod Cyngor Cymuned Llangathen a gynhaliwyd ddydd Mawrth, 20 Medi 2016 yn yr Ystafell Ddarllen, Cwrt-henri.

Minutes of the meeting of Llangathen Community Council held on Tuesday, 20th September 2016 at The Reading Room, Court Henry.
Presennol / Present: Cyng. Cllrs M.Wynne, (cadeirydd/chair) , E.Morgan, H. James, C. Moses a M. Williams. Hefyd yn presennol / In attendance Mrs M.Rees (clerc / clerk) and the following members of the public: Miss S. Davies, Mrs E. Davies, Mrs D. Evans, Mr O. Davies, Mr T. Davies, Mr C. Davies and Mr R. Evans.

16/13 YMDDIHEURIADAU / APOLOGIES

Cafwyd ymddiheuriadau am absenoldeb gan / Apologies for absence were received from Cyng. / Cllrs. G. Davies and L. Hughes a / and Cynghorydd Sir / County Councillor Cefin Campbell.

16/14 DATGANIADAU O FUDDIANT / DECLARATIONS OF INTEREST

Datganwyd buddiant gan y Cyng. C. Moses yn eitem rhif 8 ar yr agenda, sef Ceisiadau Cynllunio.
Cllr. C. Moses declared an interest in agenda item 8, Planning Applications. E /34266

16/15 ADRODDIAD GAN SWYDDOG CYMORTH CYMUNEDOL YR HEDDLU/ REPORT BY PCSO

Nid oedd cynrychiolydd yr heddlu yn bresennol i roi adroddiad. Ystyriwyd y byddai’n syniad da i’r clerc anfon e-bost at y Swyddog Cymorth Cymunedol i’w atgoffa am y cyfarfodydd.
There was no police representative present to give a report. It was deemed a good idea for the clerk to e-mail the PCSO in future as a reminder of the meetings.

16/16 COFNODION / MINUTES

Cynigiwyd gan Cyng. E. Morgan ac eiliwyd gan Cyng. M. Wynne fod cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ddydd Mawrth 19 Gorffennaf 2016 yn cael eu derbyn fel cofnod cywir o’r trafodion.
It was proposed by Cllr. E. Morgan and seconded by Cllr. M. Wynne that the minutes of the meeting held on Tuesday, 19th July 2016 be accepted as a correct record of proceedings.

16/17 MATERION YN CODI / MATTERS ARISING

Cof. / Min 16/05 (1) A40 SGWAR DRYSLWYN SQUARE, DRYSLWYN

Roedd y clerc wedi cael neges e-bost gan Richard Morgan, Pennaeth Is-adran Rheoli Rhwydweithiau a Chynllunio, Llywodraeth Cymru. Roedd yn nodi ei fod wedi cael copi o lythyr Llangathen at Heddlu Dyfed Powys. Roedd yn nodi y byddai’r cyfyngiad cyflymder a fodolai yn y lleoliad hwn yn cael ei gadw, a bod cynigion i wella’r arwyddion a’r marciau ffordd ar hyd y llwybr bellach wedi cael eu dylunio. Gofynnwyd i’r clerc gysylltu â Mr Morgan i ofyn am fanylion y dyluniad.

The clerk had received an e-mail from Richard Morgan, Head of Planning Network Management Division, Welsh Government. He stated that he had received a copy of Llangathen’s letter to Dyfed Powys Police. He noted that the existing speed limit at this location would be retained and that proposals to improve the signing and road markings along the route had now been designed. The clerk was asked to contact Mr Morgan requesting details of the design.

Cof. / Min 16/05 (2) DATBLYGIADAU AMAETHYDDOL, LAN FARM, DERWEN-FAWR
/ AGRICULTURAL DEVELOPMENTS, LAN FARM, BROAD OAK

Roedd neges e-bost wedi dod i law gan Rosie Carmichael, Cyngor Sir Gâr. Roedd hi’n cadarnhau nad oedd rhagor o waith plannu wedi’i wneud, a bod hynny wedi’i sefydlu yn dilyn ymweliad pellach â’r lleoliad uchod. Roedd hi wedi adrodd ar y mater i Lywodraeth Cymru. Gofynnwyd i’r clerc fynd ar drywydd y mater ym mis Tachwedd.

An e-mail had been received from Rosie Carmichael, CCC. She confirmed that further to a visit at the above location it was established that no further planting had been carried out. She had reported the matter to Welsh Government. The clerk was requested to follow up the matter in November.

Cof. / Min. 16/05 (3) ARWYNEB Y FFORDD, SIOP GYMUNEDOL DRYSLWYN /
ROAD SURFACE,DRYSLWYN COMMUNITY SHOP

Cadarnhawyd gan y Cyng. E. Morgan fod BT wedi ei tharmacio y ffordd.
Cllr. E. Morgan confirmed that BT had tarmarced the road.

Cof. / Min 16/05 (4) HYSBYSFWRDD, DERWEN-FAWR a LLOCHES BYSIAU, DRYSLWYN / NOTICE BOARD, BROAD OAK and BUS SHELTER, DRYSLWYN

Roedd y Cyng. C. Moses wedi ymgynghori â’r trigolion lleol ynghylch yr Hysbysfwrdd newydd arfaethedig, ac roedd dewis wedi’i wneud o ran steil. Byddai’r clerc ‘nawr yn ymchwilio i brisiau, ac yn adrodd yn ôl yn y cyfarfod nesaf.

Cllr. C. Moses had consulted with local residents regarding the proposed new Notice Board and a choice on style had been made. The clerk would now look into pricing and report back at the next meeting.

Cof. / Min. 16/05 (5) DIFFIBRILIWR / DIFIBRILLATOR

Roedd Siop Gymunedol Dryslwyn wedi nodi y byddai trafodaethau ynghylch prynu a lleoli Diffibriliwr yn cael eu cynnal yn eu Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol, ac y byddent yn cysylltu wedi hynny.

Dryslwyn Community Shop have advised that discussions regarding the purchase and siting of a Debfibrillator will be discussed at their AGM after which they will be in touch.

Cof. / Min. 16/12 (1) ARHOSFAN BWS YN BROAD OAK / BUS SHELTER AT BROAD OAK

Roedd y clerc yn dal i aros am ateb gan Gyngor Sir Gâr.
The clerk was still awaiting a reply from CCC.

Cof. / Min. 16/12 (2) ARCHWILYDD MEWNOL / INTERNAL AUDITOR

Gan nad oedd ateb wedi dod i law gan Mr David Morris, gofynnwyd i’r clerc gysylltu ag ef unwaith eto ynglyn â’r gofynion newydd.

As no reply had been received from Mr David Morris, the clerk was asked to contact him once again regarding new requirements.

Cof. / Min. 16/12 (3) BONT RHWNG YR HAFOD A WERNDDU, CAPEL ISAAC / BRIDGE BETWEEN HAFOD AND WERNDDU, CAPEL ISAAC.

Cytunodd y Cyng. E. Morgan i fynd ar drywydd y mater.
Cllr. E. Morgan agreed to follow up the matter.

Cof. / Min. 16/12 (4 & 5) BROAD OAK

Cytunodd y Cyng. C. Moses i fynd ar drywydd y mater.
Cllr. C. Moses agreed to check the issues regarding furniture and dog mess.

16/18 GOHEBIAETH / CORRESPONDENCE

Cafodd yr eitemau canlynol o ohebiaeth eu cyflwyno i’r cyngor a’u trafod/nodi, fel sy’n briodol:
The following items of correspondence were presented to council and duly discussed/noted:

1. CCC – Remittance Advice – £2333.33
2. Comisiynydd Heddlu a Throseddu Dyfed Powys Police & Crime Commissioner
3. Fforwm Mynediad Lleol Sir Gaerfyrddin / Carmarthenshire Local Access Forum
Addroddiad Blynyddol / Annual Report 2015
4. CCC – Cais am Grant Llwybrau Diolgel Mewn Cymunedau / Application for Safe Routes in Communities Grant – roedd dogfennau wedi cael eu rhoi i / the documents were passed on to Cyng. / Cllr. S. Collins.
5. GIG Cymru / NHS Wales – Sgwrs Iach / Let’s Talk Health – Mae’r posteri wedi cael eu harddangos yn lleol / the posters have been displayed locally.
6. Lloyds Bank – July 2016 – £7467.06
– August 2016 – £9800.39
7. Arolwg Datblygu Cymunedol ac Economides y Canolbarth a’r Gorllewin / Community & Economic Development Survey Mid and West Wales -Eluned Morgan AC / AC – Llafur / Labour.
8. Comisiwn y Ffiniau I Gymru / Boundary Commission for Wales – www.comffin-cymru.gov.uk
9. Jonathan Edwards AS / MP – Free Range Chicken Shed E/34266
10. Mr Ronnie Cleland – E / 34266
11. Ms Linda Codeiro – E / 34266
12. Dr Rhys Phillps & Mrs Julia Phillips – E / 34266 also attachment from asbritransport.
13. Dr Rhys Phillips with LvW Highways attachment – E /34266

Brochures / Circulars

1. Clerks & Councils Direct
2. Hags 2016

Requests for Financial Assistance

1. Teigrod Tywi Hockey Club
2. C Ff I Sir Gâr / Carmarthenshire YFC

Tracy Gilmartin-ward [tracy.gilmartin-ward@onevoicewales.org.uk

* Planning Law in Wales – Scoping Paper Summary / Y Gyfraith Gynllunio yng Nghymru – Crynodeb o’n Papur Cwmpasu
* Vacancies – Recruitment of Additional Training Associates / Swyddi Gwag – Recriwtio Cymdeithion Hyfforddiant Ychwanegol
* Advice to Community and Town Councils on Working with Young People / Cyngor i Gynghorau Cymuned a Thref ar Weithio gyda Phobl Ifanc
* One Voice Wales AGM Motions 2016 / Cynigion Cynhadledd Un Llais Cymru 2016
* Getting to Grips with the New Pensions Legislation and Responsibilities Placed on Local Councils / Ymdopi â’r Ddeddfwriaeth Bensiynau Newydd a’r Cyfrifoldebau a Roddir ar Gynghorau Lleol
* Job Vacancy – Pembrey and Burry Port Town Council / Swyddi Wag Cyngor Tref Penbre a Porth Tywyn
* Gohebiaeth a gwybodaeth gan Gomisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol | Correspondence and information from the Future Generations Commissioner
* The Ombudsman’s Casebook Issue 25
* An update from the Older People’s Commissioner for Wales / Y newyddion diweddaraf gan Gomisiynydd Pobl Hyn Cymru
* Gwahoddiad Brecwast Busnes/ Business Breakfast Invite
* Consultation on fee rates and fee scales 2017-18 / Ymgynghoriad ar gyfraddau ffioedd a graddfeydd ffioedd 2017-18
* Holiadur – Polisi Cynllunio Cymru / Questionnaire – Planning Policy Wales
* Ymgynghoriad y Pwyllgor Llifogydd ac Erydiad Arfordiro / Flood and Coastal Erosion Committee Consultation
* REMINDER Getting to Grips with the New Pensions Legislation and Responsibilities Placed on Local Councils / ATGOFFA Ymdopi â’r Ddeddfwriaeth Bensiynau Newydd a’r Cyfrifoldebau a Roddir ar Gynghorau Lleol
Wendi Huggett wendi.huggett@onevoicewales.org.uk
* Training Sessions – September – December 2016 / Sesiynau Hyfforddi – Medi – Rhagfyr 2016
* Module 10 – Chairing Skills – Ammanford – Thursday 22nd September / Modiwl 10 – Sgiliau Cadeirio – Rhydaman – Dydd Ian 22ain Medi
* Ymateb i’r cynnig ar uno Ardaloedd Cyfiawnder Lleol yng Nghymru / Response to the proposal on mergers of Local Justice Areas in Wales
* Swyddogol : Cyfleoedd Penodiadau Cyhoeddus | Official : Public Appointments Opportunities
* Assets of Community Value Questionnaire / Holiadur Asedau o Werth Cymunedol.
* Council as an Employer Training – Llanelli – Thursday 29th September / Hyfforddiant Y Cyngor Fel Cyflogydd – Llanelli – Dydd Iau 29ain Medi
Joseph Thomas joseph@planningaidwales.org.uk
*Planning4communities July 2016
* Place Plans – from concept to reality

Business Wales WelshGovernment@public.govdelivery.com
Business Advice, Information, Funding and Financial Support

LLRees@carmarthenshire.gov.uk Fforwm Blynyddol 50+ Annual Forum
A40 Dryslwyn Square safety concerns Gemma.John@wales.gsi.gov.uk [Gemma.John@wales.gsi.gov.uk] on behalf of EconomyandInfrastructureGovernmentBusiness@wales.gsi.gov.uk EconomyandInfrastructureGovernmentBusiness@wales.gsi.gov.uk

16/19 CYFRIFON I’W TALU / ACCOUNTS FOR PAYMENT

Cymeradwywyd bod y cyfrifon canlynol yn cael eu talu, a pharatowyd sieciau yn unol â hynny:
The following accounts were approved for payment and cheques duly prepared:

 • Trywydd (Cyfieithu Ysgrifenedig) £36.05
 • M Rees – Costau’r Clerc / Clerks Expenses £105.75
 • M Rees – Cyflog Mis Medi / September Salary £266.66

16/20 CEISIADAU CYNLLUNIO / PLANNING APPLICATIONS

Cafodd y ceisiadau canlynol eu hystyried gan y Cyngor a nodwyd eu sylwadau:
The following applications were considered by the Council and their observations noted:

YMGEISYDD DATBLYGIAD LLEOLIAD
APPLICANT DEVELOPMENT LOCATION

Mr Hadian Steel Barn Land Near, Hafod
E/34167 Ysgubor Ddur Farm, Capel Isaac,
Llandeilo

Dim gwrthwynebiadau
No objections

Mr A Cobby Conversion of Redundant Methodist College Chapel,
E/34239 Chapel to Residential Property Llangathen,
Addasu’r Capel Methodistaidd Segur
yn Adeilad Preswyl Carmarthen

Dim gwrthwynebiadau
No objections

Mr T Davies 32,000 Bird Free Range Chicken Unit Land North of
E/34266 Landscaping and Associated Improvements Glanmyddyfi, to a Highway Junction Pentrefelin,
Tirlunio ar gyfer Uned Cywion Ieir i 32,000 Llandeilo
o adar, a’r Gwelliannau Cysylltiedig i Gyffordd
ar y Ffordd Fawr

Cllr. C. Moses declared an interest.

Penderfynwyd na fyddai penderfyniad yn cael ei wneud yn y cam hwn.
Teimlai’r cynghorwyr y byddai’n fuddiol ymweld â’r Uned Cywion Ieir yn Llanfynydd. Gwnaed trefniadau ar gyfer ymweliad.
It was decided that no decision would be made at this stage.
Cllrs felt it would be beneficial to visit the existing Chicken Unit at Llanfynydd. Arrangements were made for a visit.

16/21 ANNUAL RETURN FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH 2016

Cadarnhawyd gan Grant Thornton UK LLP, ar ran Archwilydd Cyffredinol Cymru, fod yr wybodaeth yn y Ffurflen Dreth Flynyddol yn unol ag arferion priodol, ac nad oedd unrhyw faterion yn achosi pryder.
Fodd bynnag, argymhellwyd y dylid mynd i’r afael â’r materion canlynol:
Monitro’r Gyllideb yn ystod y Flwyddyn. Llythyr Ymgysylltu’r Archwilydd Mewnol.

Grant Thornton UK LLP, on behalf of Audit General Wales, confirmed that the information contained in the Annual Return was in accordance with proper practices with no matters giving cause for concern.
However, they did recommend that the following matters be addressed:
In Year Budget Monitoring. Internal Auditor Engagement Letter.

16/22 THE LOCAL AUTHORITIES (MODEL CODE OF CONDUCT) (WALES) (AMENDMENT) ORDER 2016

Roedd copïau o’r ddogfen uchod ar gael i bob Cynghorydd. Cynigiwyd gan y Cyng. S. Collins ac eiliwyd gan y Cyng. M. Williams fod y cod ymddygiad diwygiedig yn cael ei fabwysiadu, ac felly penderfynwyd gwneud hynny.
Copies of the above document had been made available to all Councillors. It was proposed by Cllr. S. Collins and seconded by Cllr. M. Williams and therefore resolved that the revised code of conduct be adopted.

16/23 UNRHYW FATER ARALL / ANY OTHER BUSINESS

1. Roedd cais wedi dod i law ynghylch dau fynediad cudd. Caeaunewydd a Fferm Cwrt Henry, Dryslwyn. Y clerc i gysylltu â John McEvoy ynghylch y posibilrwydd o osod arwyddion er mwyn rhybuddio gyrwyr.
A request had been received regarding two concealed entrances. Caeaunewydd and Court Henry Farm, Dryslwyn. The clerk to contact John McEvoy regarding the prospect of the positioning of signs in order to warn motorists.
2. Roedd hysbysiad ynghylch gwartheg yn croesi’r A40 rhwng ffermydd Caeaunewydd a Manordulais wedi dod i sylw’r Cynghorwyr. Penderfynwyd y dylai’r clerc ysgrifennu at Asiantaeth Cefnffyrdd De Cymru ynghylch arwyddion rhybudd.
Notification of cattle crossing the A40 between the farms known as Caeaunewydd and Manordulais had been brought to the Councillors attention. It was concluded that the clerk write to SWTRA regarding warning signs.
3. Roedd glendid yr arosfannau bysiau yn Broad Oak ac yn Sgwâr Dryslwyn yn destun pryder. Cynigiodd y Cyng. E. Morgan ymchwilio i’r mater o ran eu glanhau.
The cleanliness of bus shelters at Broad Oak and Dryslwyn Square was a concern. Cllr. E. Morgan offered to look into the matter regarding cleaning.
4. Mae’r mynediad i Felindre, Dryslwyn yn dod yn rhwystr oherwydd tyfiant cloddiau. Mae’r lleoliad yn agos at Llwynonnen. Y clerc i adrodd.
The access to Felindre, Dryslwyn is becoming obstructed due to overgrown hedge. The location is near the property known as Llwynonnen. The clerk to report.

DATE OF NEXT MEETING

Penderfynwyd y byddai cyfarfod nesaf Cyngor Cymuned Llangathen yn cael ei gynnal ddydd Mawrth 15 Tachwedd 2016 yn yr Ystafell Ddarllen, Cwrt-henri am 7.30 p.m.
It was resolved that the next meeting of Llangathen Community Council would be held on Tuesday 15th November 2016 at the Reading Room, Court Henry at 7.30pm.
Llofnod / Signed…………………………….
Dyddiad / Date………………………………….

Minutes – Tuesday, 19th July 2016

CYNGOR CYMUNED LLANGATHEN / LLANGATHEN COMMUNITY COUNCIL

Cofnodion cyfarfod Cyngor Cymuned Llangathen a gynhaliwyd ddydd Mawrth, 19 Gorffennaf 2016 yn yr Ystafell Ddarllen, Cwrt-henri.

Minutes of the meeting of Llangathen Community Council held on Tuesday, 19th July 2016 at The Reading Room, Court Henry.

Presennol / Present: Cyng. Cllrs M.Wynne, (cadeirydd/chair) , E.Morgan, G. Davies, H. James, L. Hughes, C. Moses a M. Williams.  Hefyd yn presennol / In attendance  Mrs M.Rees (clerc / clerk) a / and  Cynghorydd Sir / County Councillor C. Campbell.

16/01 YMDDIHEURIADAU / APOLOGIES

Cafwyd ymddiheuriadau am absenoldeb gan  / Apologies for absence were received from  Cyng. / Cllrs. S. Collins.

16/02  DATGANIADAU O FUDDIANT / DECLARATIONS OF INTEREST

Nid oedd unrhyw ddatganiadau o fuddiant. There were no declarations of interest.

16/03 ADRODDIAD GAN SWYDDOG CYMORTH CYMUNEDOL YR HEDDLU, LOUISE LEWIS / REPORT BY PCSO LOUISE LEWIS

Aeth Swyddog Cymorth Cymunedol yr Heddlu, Louise Lewis, i’r cyfarfod a rhoddodd adroddiad ar faterion o fewn y gymuned.

 • Bu pryder ynghylch un o drigolion Maesywelon, Cwrt Henri.
 • Mynegodd aelodau bryderon ynghylch cyflymder traffig ar y rhan o’r A40 ger Sgwâr Dryslwyn.
 • Gwirfoddolodd Swyddog Cymorth Cymunedol yr Heddlu, Louise Lewis, i amlinellu’r pryderon i Roger Jones, Partneriaeth Lleihau Anafiadau Gan Bwyll Cymru.
 • Codwyd y mater yn ymwneud â modurwyr yn goryrru wrth ymyl Gelli Aur a Broad Oak. Credwyd mai’r myfyrwyr o goleg Gellir Aur oedd yn gyfrifol am hyn.
 • Byddai Swyddog Cymorth Cymunedol yr Heddlu Lewis yn dod i gyfarfodydd y Cyngor Cymuned yn rheolaidd.

PCSO (Police Community Support Officer) LouIse Lewis attended the meeting and reported on matters within the community.

 • There has been concern regarding a local resident living in Maesywelon, Cwrt Henri.
 • Members expressed their concerns regarding the speed of traffic at the Dryslwyn Square section of the A40.
 • PCSO Lewis volunteered to outline concerns to Roger Jones, Go Safe Wales Casualty Reduction Partnership.
 • The matter of motorists speeding in the vicinity of Gelli Aur and Broad Oak was raised.  It is believed that the students from Gelli Aur college are responsible.
 • PCSO Lewis will be attending Community Council meetings regularly.

16/04 COFNODION / MINUTES

Cynigiwyd gan Cyng. H. James ac eiliwyd gan Cyng. E. Morgan fod cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ddydd Mawrth 17 Mai 2016 yn cael eu derbyn fel cofnod cywir o’r trafodion.

It was proposed by Cllr. H. James  and seconded by Cllr. E. Morgan that the minutes of the meeting held on Tuesday, 17th Mai 2016 be accepted as a correct record of proceedings.

16/05 MATERION YN CODI /  MATTERS ARISING

Cof. / Min 15/53 (1) A40 SGWAR DRYSLWYN SQUARE, DRYSLWYN

Roedd pryderon ynghylch diogelwch modurwyr yn y lleoliad hwnnw yn parhau. Ystyriwyd bod dulliau rheoli cyflymder a llinellau rhesog coch yn bwysig iawn.

Gwirfoddolodd y Cyng. Sir Cefin Campbell i gysylltu â Hazel Evans, Cyngor Sir Gâr, sef yr aelod o’r cabinet sy’n gyfrifol am ffyrdd, er mwyn gofyn iddi gysylltu â Llywodraeth Cymru ynghylch y pryderon.

Swyddog Cymorth Cymunedol yr Heddlu, Louise Lewis, i amlinellu’r pryderon i Roger Jones, Partneriaeth Lleihau Anafiadau Gan Bwyll Cymru.

Concerns regarding the safety of motorists at this location are ongoing.  Speed management and red hatch markings being deemed as very important.

County Cllr. Cefin Campbell volunteered to contact Hazel Evans, CCC, cabinet member responsible for  roads to ask her to contact the Welsh Government regarding concerns.

PCSO Louise Lewis to outline concerns to Roger Jones, Go Safe Wales Casualty Reduction Partnership.

Cof. / Min 15/53 (2) DATBLYGIADAU AMAETHYDDOL, LAN FARM, DERWEN-FAWR / AGRICULTURAL DEVELOPMENTS, LAN FARM, BROAD OAK

Roedd y clerc wedi gofyn i Rosie Carmichael am ddiweddariad ar y sefyllfa, ond nid oedd wedi cael unrhyw wybodaeth hyd yma.  Gofynnwyd i’r clerc fynd ar drywydd y mater.

The clerk had requested an up date on the situation from Rosie Carmichael but to date no information had been received.  The clerk was asked to follow up the matter.

Cof. / Min 15/53 (3) ARWYNEB Y FFORDD, SIOP GYMUNEDOL DRYSLWYN /ROAD SURFACE,DRYSLWYN COMMUNITY SHOP

Dywedodd  Cyng. E. Morgan fod y broblem yn parhau, ond y dylai gael ei datrys yn ystod y tair neu bedair wythnos nesaf.

Cllr. E. Morgan reported that the matter is ongoing but should be resolved in the next three to four weeks.

Cof. / Min 15/53 (5)  HYSBYSFWRDD, DERWEN-FAWR a LLOCHES BYSIAU, DRYSLWYN /NOTICE BOARD, BROAD OAK and BUS SHELTER, DRYSLWYN

Cyng. C. Moses a G. Davies byddai’n ystyried y posibilrwydd o brynu hysbysfwrdd newydd.

Cllrs. C. Moses and G. Davies would look into the possibility of purchasing a new notice board.

16/06  GOHEBIAETH / CORRESPONDENCE

Cafodd yr eitemau canlynol o ohebiaeth eu cyflwyno i’r cyngor a’u trafod/nodi, fel sy’n briodol:

The following items of correspondence were presented to council and duly discussed/noted:

Correspondece July 2016

1.  Ombwdsman Adroddiad Blynyddol  / Ombudsman Annual Report 2015/16

2.  Lloyds Bank Statement – April 2016 £9032.95

         May 2016 £7843.18

        June 2016 – £8152.16

3.  Un Llais Cymru – Cyfarfod Blynyddol  / Annual Meeting 28/6/16

                Cofnodion Cyfarfod Blynyddol/Minutes of Annual Meeting 30/6/15

4.  AON – Employers Liability Certificate

5.  HM Revenue & Customs – BACS £308.98

6.  Gwasanaeth Tan ac Achub / Fire and Rescue Service

7.  Caeau Canmlwyddiant / Centenary Fields

Brochures /  Circulars

1.  Clerks and Councils Direct

2.  Realise Futures – Eco Furniture

3.  Wicksteed Playgrounds

4.  Hags – outdoor play equipment

5.  Glasdon

Requests for Financial Assistance

1.  Urdd Gobaith Cymru

2.  St John Cymru – Wales

3.  Shelter Cymru

4.  Age Cymru

e-mail correspondence May June July

Tracy Gilmartin-ward [tracy.gilmartin-ward@onevoicewales.org.uk

* One Voice Wales Larger Councils Conference 6 July 2016 – Cynhadledd Cynghorau Mwy Un Llais Cymru 6 Gorffennaf 2016

* Future Generation Growers Conference 8-9 July

* Archif Gwefannau y DU/ UK Web Archive – http://www.llangathen.org.uk/

  Atebodd y clerc yn rhoi caniatâd / the clerk replied giving permission

* 2016-2018 National Pay Agreement

* Independent Remuneration Panel for Wales / Banel Annibynnol Cymru ar Gydnabyddiaeth

  Atebodd y clerc / the clerk forwarded a nil return.

* Heritage Lottery Fund Committee for Wales – we are looking for two new members!

* Community Energy Wales update

* Annual Report 2015-16 / Adroddiad Blynyddol 2015-16 (Public Audit Wales)

* Swyddogol : Penodi Aelodau i Gyngor Celfyddydau Cymru | Official : Appointment of Members to the Arts Council of Wales

* Revised Code of Practice on Workforce Matters – the Two Tier Code Annual Monitoring Exercise / Ymarfer Monitro Blynyddol ar y Cod Ymarfer Diwygiedig ar Faterion y Gweithlu – y Cod Dwy Haen

* National Assets Working Group: Green Growth Wales- call for projects, June 2016

* Meet the Future Generations Commissioner | Cyfarfod gyda Chomisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol

* Public Services Staff Commission Annual Report / Adroddiad Blynyddol Comisiwn Staff y Gwasanaethau Cyhoeddus

* Redesigning public services: The strategic importance of digital / Ailgynllunio gwasanaethau cyhoeddus: Pwysigrwydd strategol llwyfannau digidol

* New Financial Regulations June 2016 – Rheoliadau Ariannol Newydd Mehefin 2016

* Swyddogol : Cyfle Penodiadau Cyhoeddus – Penodi Aelodau i Gyngor Cynghori Cymru ar Reoliadau Adeiladu | Official : Public Appointments Opportunity – Members to the Building Regulations Advisory Council for Wales

* Ymgynghoriad Teithio llesol / Active Travel Consultation

* Swyddogol : Cyfle Penodiadau Cyhoeddus – Penodi Is-Gadeiryddion ac Aelodau Annibynnol i GIG Cymru | Official : Public Appointments Opportunity – Appointment of Vice-Chairs and Independent Members to NHS Wales

* Mark Drakeford yn nodi ei gynlluniau ar gyfer pwerau trethu i Gymru / Mark Drakeford sets out his plans for Welsh tax powers

* Fly a Flag for the Commonwealth – 13th March 2017 / Codwch Faner dros y Gymanwlad – 13eg Mawrth 2017

* Ymgynghoriad ar Nodyn Cyngor Technegol 24 drafft: Yr Amgylchedd Hanesyddol / Consultation on draft Technical Advice Note 24: The Historic Environment

* Cyfraddau treth uwch wrth brynu ail gartrefi: Dweud eich dweud / Higher rates of tax on purchases of second homes: Have your say

* Draft Local Government (Wales) Bill / Bil Llywodraeth Leol (Cymru) Drafft

* One Voice Wales Conference Saturday 1st October 2016 / Cynhadledd Un Llais Cymru Dydd Sadwrn 1af Hydref 2016

Wendi Huggett wendi.huggett@onevoicewales.org.uk

* UPCOMING TRAININGS / HYFFORDDIANT SYDD I DDOD

* TRAINING OVERVIEWS / DISGRIFIAD OR HYFFORDDIANT

* South Wales Charity Conference 2016

* Invite to Open Evening / Gwahoddiad i Noson Agored

* Redesigning public services: The strategic importance of digital / Ailgynllunio gwasanaethau cyhoeddus: Pwysigrwydd strategol llwyfannau digidol

* Open Data / Data Agored

* Datganiad Ysgrifenedig gan Lywodraeth Cymru – Casglu a Rheoli Trethi Datganoledig / Written Statement by the Welsh Government – Collection and Management of Devolved Taxes

* Sir Gar Destination Management forum on 11th July 2016

Joseph Thomas joseph@planningaidwales.org.uk

* Planning Aid Wales Bulletin

* Planning Aid Wales Annual General Meeting

Roger Evans Re: Eglwys Llangathen –

WelshGovernment@public.govdelivery.com

* Business Advice, Information, Funding and Financial Support

Katie Bergstrom katieb@sheltercymru.org.uk

* Shelter Cymru Networking Event 13th July

16/07 -DYFARNIAD CYFLOR CENEDLAETHOL / NATIONAL SALARY AWARD 2016-2018

Rhoddwyd gwybodaeth i’r aelodau am y Dyfarniad Cyflog cenedlaethol, ynghyd â Chytundeb Cenedlaethol ar Gyflogau ac Amodau Gwasanaeth Clercod Cynghorau Lleol Cymru a Lloegr 2004.

Yn dilyn trafodaeth, cytunwyd y byddai’r clerc yn cadw cofnod o’r oriau a weithid dros y misoedd dilynol ac yn adrodd yn ôl ar y mater.

Information regarding the National Salary Award together with National Agreement on Salaries and Conditions of Service of Local Council Clerks England and Wales 2004 was made available to members.

After discussion, it was agreed that the clerk would keep a record of hours worked over the coming months and report back.  The clerk had produced the P60 for Tax Year to 5th April 2016.

16/08  CYFRIFON I’W TALU / ACCOUNTS FOR PAYMENT

Cymeradwywyd bod y cyfrifon canlynol yn cael eu talu, a pharatowyd sieciau yn unol â hynny:

The following accounts were approved for payment and cheques duly prepared:

 • Creative Bridal – Rheoli Gwefan/Website Management £300.00
 • M Rees – Costau’r Clerc / Clerks Expenses £118.44
 • M Rees – Cyflog Mis Gorffennaf / July Salary £266.66

16/09  CEISIADAU CYNLLUNIO / PLANNING APPLICATIONS

Cafodd y ceisiadau canlynol eu hystyried gan y Cyngor a nodwyd eu sylwadau:

The following applications were considered by the Council and their observations noted:

YMGEISYDD DATBLYGIAD LLEOLIAD / APPLICANT DEVELOPMENT LOCATION

E / 34129

Estyniad dau lawr i’r ochr gyda ffenestri dormer

yn y blaen a ffenestr velux yn y cefn

Mr Saraj Guha Two storey side extension with dormers Ffos yr Esgob,

to front and velux window in rear Capel Isaac

Dim gwrthwynebiadau

No objections

E/34094

Mark Daniels Estyniad un llaw i’r cefn

Single storey rear extension Dryslwyn Cottage

Dim gwrthwynebiadau Dryslwyn

No objections

16/10 DEFIBRILLATOR

Gofynnwyd i’r clerc anfon llythyr ymlaen i siop Gymunedol Dryslwyn yn cynnig cymorth i brynu Diffibriliwr.

The clerk was requested to forward a letter to Dryslwyn Community Shop offering assistance in the purchase of a Defibrillator.

16/11 FINANCIAL REGULATIONS (WALES)

Roedd y ddogfen Rheoliadau Ariannol (Cymru) wedi cael ei hanfon ymlaen at yr aelodau er mwyn iddynt graffu arni. Cynigiwyd gan Cyng. M. Wynne ac eiliwyd gan Cyng. H. James y dylai’r ddogfen gael ei mabwysiadu.

The Financial Regulations (Wales) document had been forwarded to members for scrutiny. It was proposed by Cllr. M. Wynne and seconded by Cllr. H. James that the document be adopted.

16/11 ADRODDIAD Y CYNGHORYDD SIR / COUNTY COUNCILLORS REPORT

Rhoddodd y Cyng. Sir adroddiad ynghylch y sefyllfa o ran tai yn Sir Gâr.

Disgwylid y byddai strwythur newydd yn cael ei weithredu, ac y byddai hwn yn pennu sut y mae fflatiau/tai yn cael eu rhoi i ddarpar denantiaid. Byddai dau fand, sef A a B. Maen prawf enghreifftiol ar gyfer Band A fyddai bod yn rhaid i’r unigolyn/unigolion fod wedi byw yn Sir Gâr am 5 mlynedd. O ran Band B, byddai’n rhaid iddo/iddynt gael cysylltiadau agos â Sir Gâr.  Gofynnodd X i’r aelodau am eu barn ar y cynigion.

Roedd yn bosibl y byddai diwygiadau i ffiniau Wardiau yn dod i rym yn 2020.

Roedd y mater yn ymwneud â siroedd yn uno i greu “Dyfed” bellach wedi’i dynnu oddi ar yr agenda.

Roedd Neuadd Llangathen wedi cael budd o waith atgyweirio da a chadarn, ac roedd bellach ar gael i’w defnyddio/lLogi. Y swyddog archebion oedd Ann Davies, Ty’r Ysgol, Llangathen.

Roedd llwybr bysiau’r ysgol bellach wedi cael ei ddiwygio, ac awgrymwyd y gallai ‘nawr fod angen arhosfan bws ar ochr pentref Broad Oak o’r A40.

County Cllr. Cefin Campbell gave a report regarding the housing situation in Carmarthenshire.

It is anticipated that a new structure will be implemented and this would determine how flats/houses are given out to prospective tenants.  There will be two bandings, A and B. An example criteria for Band A would be that the person(s) must have lived in Carmarthenshire for 5 years.  Band B, to have a close connections with Carmarthenshire.  Cllr. Campbell asked members for their opinion on the proposals.

It is possible that amendments to Ward boundaries may come in to force in 2020.

The matter of counties amalgamating to create “Dyfed” is now off the agenda.

Llangathen Hall has benefited from some good, sound repairs and is now available for use/hire.  The bookings officer being Ann Davies, School House, Llangathen.

The schools bus route has now been revised and it was suggested that a  bus shelter on the Broad Oak village side of the A40 may now be necessary.

16/12 UNRHYW FATER ARALL / ANY OTHER BUSINESS

1.  Gofynnwyd i’r clerc gysylltu â Nicola J Smith, Swyddog Polisi a Rhaglen Trafnidiaeth, Cyngor Sir Gâr, a Simon Charles, Swyddog Strategaeth a Seilwaith Trafnidiaeth, Cyngor Sir Gâr, ynghylch Arhosfan Bws yn Broad Oak.

2.  Archwilydd Mewnol, David Morris. Yn unol â gofynion newydd a bennwyd gan yr Archwilydd Allanol newydd, gofynnwyd i’r clerc anfon y ddogfen Canllawiau i Archwilwyr Mewnol a’r Llythyr Ymgysylltu sampl at Mr Morris.

3.  Dywedwyd bod deiliach a mwsogl yn gorchuddio’r bont rhwng yr Hafod a Wernddu, Capel Isaac, ac yn ei gwneud yn anodd iawn i’w gweld. Cytunodd X i roi gwybod am y mater.

4.  Roedd pryder wedi’i fynegi ynghylch dodrefn yn cael eu gadael y tu allan i un o’r fflatiau yn Broad Oak. Byddai’r clerc yn rhoi gwybod am hyn.

5.  Roedd maes y pentref yn Broad Oak wedi’i ddifetha gan faw cwn. Byddai’r clerc yn rhoi gwybod am hyn.

1.  The clerk was requested  to contact Nicola J Smith, Transport Policy & Programme Officer, CCC and Simon Charles, Transport Strategy & Infrastructure Officer, CCC, regarding a Bus Shelter in Broad Oak.

2.  Internal Auditor, David Morris.  Following new requirements set out by the new External Auditor, the clerk was asked to forward to Mr Morris the document Guidance for Internal Audit and the sample Letter of Engagement.

3.  The bridge between Hafod and Wernddu, Capel Isaac, was reported as being covered in foliage and moss creating a camouflaged appearance.  Cllr. E. Morgan agreed to report the matter.

4.  Concern had been expressed regarding furniture being left outside one of the flats in Broad Oak.  The clerk to report.

5.  The village green in Broad Oak was spoiled by dog mess.  The clerk to report.

DATE OF NEXT MEETING

Penderfynwyd y byddai cyfarfod nesaf Cyngor Cymuned Llangathen yn cael ei gynnal ddydd Mawrth 20 Medi  2016 yn yr Ystafell Ddarllen, Cwrt-henri am 7.30 p.m.

It was resolved that the next meeting of Llangathen Community Council would be held on Tuesday 20th September 2016 at the Reading Room, Court Henry at 7.30pm.

Llofnod / Signed…………………………….

Dyddiad / Date………………………………….

 

Minutes – Tuesday, 17th May 2016

CYNGOR CYMUNED LLANGATHEN / LLANGATHEN COMMUNITY COUNCIL

 Cofnodion cyfarfod Cyngor Cymuned Llangathen a gynhaliwyd ddydd Mawrth 17 Mai 2016 yn yr Ystafell Ddarllen, Cwrt-henri.

Minutes of the meeting of Llangathen Community Council held on Tuesday, 17th May 2016 at The Reading Room, Court Henry.

Presennol / Present: Cyng. Cllrs H. James, (cadeirydd/chair) , E.Morgan, M. Wynne a / and S.Collins.  Hefyd yn presennol / In attendance  Mrs M.Rees (clerc / clerk) a / and  Cynghorydd Sir / County Councillor C. Campbell.

 15/50 YMDDIHEURIADAU / APOLOGIES

Cafwyd ymddiheuriadau am absenoldeb gan  / Apologies for absence were received from  Cyng. / Cllrs. L. Hughes, G.Davies, M. Williams a / and C. Moses.

 15/51  DATGANIADAU O FUDDIANT / DECLARATIONS OF INTEREST

 Nid oedd unrhyw ddatganiadau o fuddiant. There were no declarations of interest.

 15/52 COFNODION / MINUTES

 Cynigiwyd gan Cyng. S. Collins ac eiliwyd gan Cyng. H. James fod cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ddydd Mawrth 15 Mawrth 2016 yn cael eu derbyn fel cofnod cywir o’r trafodion.

It was proposed by Cllr. S. Collins  and seconded by Cllr. H. James that the minutes of the meeting held on Tuesday, 15th March 2016 be accepted as a correct record of proceedings.

 15/53 MATERION YN CODI /  MATTERS ARISING

 Cof. / Min 15/42 (1) A40 SGWAR DRYSLWYN SQUARE, DRYSLWYN

Cafwyd trafodaeth am ddiogelwch Sgwâr Dryslwyn. Roedd dau aelod o’r cyhoedd wedi rhoi gwybod eu bod bron iawn â chael damwain yn y lleoliad hwn oherwydd modurwyr yn goddiweddyd.  Ailbwysleisiwyd y ffaith mai terfyn cyflymder ac arwyddion camera fyddai’r ffordd orau o wella mesurau diogelwch.  Cytunodd y Cynghorydd Sir C. Campbell i siarad â swyddogion Cyngor Sir Gâr a gofyn iddynt ysgrifennu at Lywodraeth Cymru ac Asiantaeth Cefnffyrdd De Cymru yn nodi eu pryderon.

 A discussion ensued regarding the safety at Dryslwyn Square.  Two members of the general public had made it known that they had encountered a very near accident at this location due to motorists overtaking.  It was reiterated that a speed limit and camera signage would be the best outcome to improve safety measures.  County Councillor C. Campbell agreed to speak to officers of Carmarthenshire County Council and request that they write and put forward their concerns to Welsh Government and South Wales Road Trunk Agency.

 Cof. / Min 15/42 (2) DATBLYGIADAU AMAETHYDDOL, LAN FARM, DERWEN-FAWR / AGRICULTURAL DEVELOPMENTS, LAN FARM, BROAD OAK

Roedd y clerc wedi gofyn i Rosie Carmichael am ddiweddariad ar y sefyllfa, ond nid oedd wedi cael unrhyw wybodaeth hyd yma.  Gofynnwyd i’r clerc fynd ar drywydd y mater.

 The clerk had requested an up date on the situation from Rosie Carmichael but to date no information had been received.  The clerk was asked to follow up the matter.

Cof. / Min 15/42 (4) ARWYNEB Y FFORDD, SIOP GYMUNEDOL DRYSLWYN /ROAD SURFACE,DRYSLWYN COMMUNITY SHOP

Roedd y Cyng. E. Morgan wedi rhoi gwybod i BT am y mater ac roedd y sgyrsiau’n parhau.  Cytunodd y Cyng. Morgan i barhau i fynd ar drywydd y mater.

 Cllr. E. Morgan had reported the matter to BT and conversations are ongoing.  Cllr. Morgan agreed to continue to pursue the matter.

 Cof. / Min 15/42 (5) BUDDIANT AELODAU / MEMBERS INTEREST

Mae’r dull o gofnodi datganiadau o fuddiant bellach ar waith.

The method of recording declarations of interest is now in place.

 Cof. / Min 15/42 (6)  HYSBYSFWRDD, DERWEN-FAWR a LLOCHES BYSIAU, DRYSLWYN /NOTICE BOARD, BROAD OAK and BUS SHELTER, DRYSLWYN

I’w hadolygu yn y cyfarfod nesaf.  To review at the next meeting.

Cof / Min 15/42 (6) GWEFAN Y GYMUNED / COMMUNITY WEBSITE

Yn sgil trafodaeth am ddatblygu Gwefan y Gymuned, cytunwyd yn unfrydol i ymgymryd ag awgrym Justin Lewis ar gyfer cynnal a chadw’r wefan.  Byddai’r clerc yn cysylltu â Mr Lewis ac yn gofyn iddo ddarparu anfoneb pan fo hynny’n briodol.

Following a discussion regarding the development of the Community Website, it was unanimously agreed to take up Justin Lewis’ suggestion for the maintenance of the site.  The clerk to contact Mr Lewis and request that he provide an invoice when appropriate.

Cafodd yr eitemau canlynol o ohebiaeth eu cyflwyno i’r cyngor a’u trafod/nodi, fel sy’n briodol:

The following items of correspondence were presented to council and duly discussed/noted:

15/54  GOHEBIAETH / CORRESPONDENCE

 1.Zurich Municipal – Insurance Quote

2. Neuadd Llangathen Hall – Llythyr o ddiolch / thank you letter.

3.  CFfI / YFC Sir Gâr / Carmarthenshire – Llythyr o ddiolch, tocynnau i’r  Rali / thank you letter, tickets to Rally.

4.  CSG / CCC – Côd Ymarfer Cynghorwyr / Councillors Code of Conduct

                           Cydymffurfio â’r Côd Ymddygiad – gwybodaeth yn unol â’r Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth

                                                                             –  information under the Freedom of Information Act

Roedd y clerc wedi danfon y wybodaeth / The clerk had provided the required information

5.  CSG /CCC – Manylion am y Taliad Presept / Remittance Advice regarding the Precept – £2333.34

6.  CSG /CCC – Mae gofal a chymorth yang Nghymru yn newid / Care and support in Wales is changing.

7.  Un Llais Cymru – Cyfarfod / Meeting 26/4/16 – Cofnodion / Minutes 3/2/16.  Derbynneb /acknowledgement £66

8.  Y Comisiwn Etholiadol / The Electoral Commission

9.  Radio Glangwili – Llythyr o ddiolch / thank you letter.

10. Awdurdod Tân ac Achub Cano Barth a Gorllewin Cymru / Mid and West Wales Fire and Rescue Authority

11. Lloffwr – Llythyr o ddiolch / thank you letter

12. CSG /CCC – Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu / Police and Crime Commissioner

13. Ystafell Ddarllen Cwrt Henry – e-bost o ddiolch / thank you e-mail

14. Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda University Health Board – Iechyd Meddwl /  Mental Health Services

15. Ysgol Gynradd / Primary School Cwrt Henri – Llythyr o ddiolch / thank you letter.

16.  Ambiwlans Awyr Cymru / Wales Air Ambulance – e-bost o ddiolch / thank you e-mail

Brochures /  Circulars

1.  Clerks and Councils Direct

Requests for Financial Assistance

1.  Eglwys y Plwyf Llangathen Parish Church

2.  Age Cymru Sir Gâr

E-mail Correspondence

Tracy Gilmartin-ward [tracy.gilmartin-ward@onevoicewales.org.uk

* Community Asset Transfer Guide – Revised Edition

* Polisi Cynllunio Cymru Pennod 6 / Planning Policy Wales Chapter 6

* Adroddiad y Pwyllgor Cyllid: Trafod yr ymgynghoriad ar y Bil Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus (Cymru) drafft | Finance Committee report: Consideration of the consultation on the Draft Public Services Ombudsman (Wales) Bill

* Corff Gwarchod Iechyd yn gofyn barn am y Gwasanaeth Nyrsio Ardal yng ngogledd Cymru / Health Watchdog seeks views about the District Nursing Service in North Wales

* Launch of Public Health Outcomes Framework for Wales – Lasio’r Fframwaith Canlyniadau Iechyd y Cyhoedd

* Future Wellbeing of Internal Audit Shared Learning Seminar/ Seminar Dysgu ar y Cyd ar Les Archwiliad Mewnol yn y Dyfodol

* Financial Regulations – Rheoliadau Ariannol Newydd

* One Voice Wales/SLCC Joint Event – 22 June 2016 / Digwyddiad ar y Cyd gan Un Llais Cymru/SLCC – 22 Mehefin 2016

* Motions for 2016 Annual General Meeting / Cynigion ar gyfer Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol 2016

* Update to Model Financial Regulations – Diweddariad i’r Model Reoliadau Ariannol

*  Consultation: The Well being of Future Generations and what it means for your audit / Ymgynghoriad: Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol a’r hyny mae’n ei olygu i’ich archwiliad chi

* Cylchlythyr y Comisiynydd / Commissioner’s Newsletter

* Smarter Energy Future for Wales – report

* Important – RECALL OF MODEL FINANCIAL REGULATIONS / Pwysig – ADALW MODEL REOLIADAU ARIANNOL

* The Ombudsman’s Casebook – Issue 24

* Invitation from the Future Generations Commissioner for Wales| Gwahoddiad o Gomisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol Cymru

Wendi Huggett [wendi.huggett@onevoicewales.org.uk ]  – CAB quarterly newsletter

[angharad@planningaidwales.org.uk –  RTPI Wales Planning Conference, 9th June 2016

15/55  CYFRIFON I’W TALU / ACCOUNTS FOR PAYMENT

Cymeradwywyd bod y cyfrifon canlynol yn cael eu talu, a pharatowyd sieciau yn unol â hynny:

The following accounts were approved for payment and cheques duly prepared:

                                                                                            £

Trywydd – Cyfieithu                                                                             31.54

D G Morris – Archwilio                                                                      200.00

M Rees – Costau’r Clerc / Clerks Expenses                                        112.12

M Rees – Cyflog Mis Mai / May Salary                                              266.66

AON – Insurance / Yswiriant                                                              379.45

It was unanimously agreed that a long term agreement be entered into with AON UK Limited, attracting a discount of 5%.

Eglwys y Plwyf Llangathen Parish Church                                       200.00

15/56  CEISIADAU CYNLLUNIO / PLANNING APPLICATIONS

Cafodd y ceisiadau canlynol eu hystyried gan y Cyngor a nodwyd eu sylwadau:

The following applications were considered by the Council and their observations noted:   

YMGEISYDD                                   DATBLYGIAD                                                         LLEOLIAD

APPLICANT                           DEVELOPMENT                                                       LOCATION

                                                Mae angen cwympo coeden onnen er mwyn

                                                sicrhau bod dwy goeden gyfagos yn tyfu’n iach.

Mrs Elizabeth Rowlands         Ash tree needs to be removed in order to manage      Lluest, Mount Road,

E/33654                                   healthy growth of two adjacent trees                           Llangathen. SA32 8QD

Dim sylwadau / No comments

                                                Cais am dystysgrif datblygiad cyfreithlon ar gyfer

                                                defnydd neu weithrediad neu weithgaredd sy’n

                                                 bodoli: cartref symudol a ddefnyddir fel annedd,

                                                cartref symudol a ddefnyddir fel gweithdy, a storfa

                                                offer wedi’i hadeiladu o waith bloc.

Mr Tim Grant                          Application for a lawful development              Gwaen Fartin,

                                                certificate for an existing use or operation or  Capel Isaac, Llandeilo

                                                activity: mobile home used as a dwelling,                   SA19 7UL

                                                mobile home used as a workshop, and

                                                blockwork-built tool store

Dim sylwadau / No comments

 15/57 ADRODDIAD Y CYNGHORYDD SIR / COUNTY COUNCILLORS REPORT

Darparodd y Cynghorydd Sir, Cefin Campbell, wybodaeth am brosiect y Llwybr Beicio a fydd, ar ôl ei gwblhau, yn rhedeg ar hyd yr hen reilffordd o Gaerfyrddin i Ffairfach. Mae cyllid wedi’i sicrhau ac mae’r gwaith wedi dechrau. Bydd cymal cyntaf y cynllun yn canolbwyntio ar Gaerfyrddin i Nantgaredig, wedyn Nantgaredig i Gelli Aur ac yna’n olaf Gelli Aur i Ffairfach.  Rhagwelir y bydd y prosiect wedi’i gwblhau erbyn 2018, cyhyd ag y bydd popeth yn mynd yn iawn.  Bu achosion o brynu gorfodol ar gyfer y llwybr, fodd bynnag, mae rhai ffermwyr/perchenogion tir/pysgotwyr wedi gwrthwynebu’r cynlluniau.

Mae Cyngor Sir Gâr ar fin lansio cynllun newydd cyffrous a fydd yn darparu £2 filiwn ar gyfer prosiectau i hyrwyddo cefn gwlad. Bydd gofyn i ymgeiswyr fodloni meini prawf penodol, ac un ohonynt fydd y gofyniad i brosiectau greu swyddi newydd

County Councillor Cefin Campbell provided information on the Cycle Track project which when completed will run along the disused rail track from Carmarthen to Ffairfach.  Funds have been made available and the work has commenced.  The first stage of the scheme will be from Carmarthen to Nantgaredig, followed by Nantgaredig to Golden Grove and finally Golden Grove to Ffairfach.  It is anticipated that the project will be completed by 2018 subject to all going according to plan.  There have been compulsory purchases made for the track, however, some farmers/land owners/fishermen have opposed the plans. 

An exciting new scheme is due to be launched by CCC and this will provide £2 million on projects to promote the countryside. Applicants will require to fulfil certain criteria, one of which will be that projects must create jobs.                

15/58 UNRHYW FATER ARALL / ANY OTHER BUSINESS

1.  Nodwyd bod y bont dros afon Myddyfi ger Glanmyddyfi bellach ar gau ar gyfer gwaith atgyweirio hanfodol. Rhagwelir y dylai’r gwaith gymryd tua phedair wythnos.

It was noted the bridge over the Myddyfi river near Glanmyddyfi is now closed for essential repairs.  It is anticipated that the work should take approximately four weeks.

2. Nodwyd bod Swyddog Cymorth Cymunedol yr Heddlu, Roger Anthony’n mynychu cyfarfodydd Cynghorau Cymuned cyfagos yn rheolaidd i roi gwybod am ddigwyddiadau/troseddau yn yr ardal. Teimlwyd y byddai’n syniad da i wahodd Swyddog Cymorth Cymunedol yr Heddlu, Roger Anthony, i gyfarfodydd Llangathen o hyn ymlaen.  Byddai’r clerc yn trefnu hyn.

 It was noted that PCSO Roger Anthony regularly attended neighbouring Community Council meetings to report on incidents/crimes in the vicinity.  It was deemed a good idea to invite PCSO Anthony to subsequent meetings of Llangathen.  The clerk to arrange.

DATE OF NEXT MEETING

Penderfynwyd y byddai cyfarfod nesaf Cyngor Cymuned Llangathen yn cael ei gynnal ddydd Mawrth 19 Gorffennaf  2016 yn yr Ystafell Ddarllen, Cwrt-henri am 7.30 p.m.

It was resolved that the next meeting of Llangathen Community Council would be held on Tuesday 19th July 2016 at the Reading Room, Court Henry at 7.30pm.

                                    Llofnod / Signed…………………                            Dyddiad / Date………………………………….

Minutes – Tuesday, 19th May 2015

CYNGOR CYMUNED LLANGATHEN / LLANGATHEN COMMUNITY COUNCIL

Minutes of the Annual General Meeting of Llangathen Community Council held on Tuesday, 19th  May 2015, at the Reading Rooms, Court Henry.

Present: Cllrs: C. Moses (chair),  E. Morgan, M. Wynne, S. Collins and H. James.

In attendance were County Cllr. Cefin Campbell and M. Rees (clerk).

15/01 DECLARATIONS OF INTEREST

Over the previous year, the following declarations of interest were registered:  

 • Cllr. C. Moses – Llangathen Hall
 • Cllr. E. Morgan – Planning Application E / 30659 – Free Range Chicken Shed
 • Cllr. H. James – Planning Application E / 30659 – Free Range Chicken Shed
 • Cllr. S. Collins – Ysgol Cwrt Henri School
 • Cllr. L. Hughes – Ysgol Cwrt Henri School
 • Cllr. M. Williams – Llanfynydd YFC

15/02 APOLOGIES

Apologies for absence were received from Cllrs. L. Hughes, G. Davies and  M. Williams.

15/03 MINUTES

It was proposed by Cllr. E. Morgan and seconded by Cllr. H. James that the minutes of the 2014 Annual General Meeting be accepted as a correct record of the proceedings.

15/04 RISK ASSESSMENT

The Risk Assessment was inspected and it was decided that no amendments to the policy were necessary.

15/05 STATEMENT OF ACCOUNTS

Copies of the accounts were circulated and discussed for the year ended 31st March 2015.  These had been internally audited by Mr D. G. Morris.  It was proposed by Cllr. E. Morgan  and seconded by Cllr. M. Wynne that the statement of accounts be accepted as correct.

15/06 ANNUAL GOVERNANCE STATEMENT

The Annual Governance Statement was read out and discussed by members. It was proposed by Cllr. S. Collins and seconded by Cllr. C. Moses that it be approved by the council.

15/07 APPOINTMENT OF CHAIRMAN

Cllr. H. James had held the position of vice Chairman for the year 2014 – 2015.  It was proposed by Cllr. M. Wynne and seconded by Cllr. C. Moses that he now take up the post of Chairman for the coming 2015 – 2016 year.  Cllr. James subsequently took the position of chair and thanked Cllr. Moses for his diligent work over the previous year.  Cllr. James also thanked the clerk for all that she has done.

15/08 APPOINTMENT OF VICE CHAIR

It was proposed by Cllr. E. Morgan and seconded by Cllr. S. Collins that Cllr. M. Wynne be appointed as Vice Chairman.  Cllr. M. Wynne accepted the post and thanked members.

15/09 MEMBERSHIP AFFILIATION

It was proposed by Cllr. E. Morgan and seconded by Cllr. H. James to continue affiliation to Un Llais Cymru and that the chairman and vice-chairman be the nominated councillors to represent quarterly Area Committee meetings and to receive newsletters, bulletins and meeting notifications etc

Carmarthenshire’s Town & Community Council Liaison Forum.

A request had been received for one representative to be a member of the Liaison Forum. It was agreed that the chair should be the representative.

15/10  TO APPOINT REPRESENTATIVES FOR VARIOUS BODIES

i.  Court Henry Reading Room  –  Cllr. M. Williams
ii. Un Llais Cymru – Cllr.  C. Moses and Cllr. H. James
iii. Court Henry School – Cllrs. S. Collins and L. Hughes
iv.  Llangathen Hall – Cllr. C. Moses

DATE AND TIME OF NEXT ANNUAL GENERAL MEETING

It was resolved that the next Annual General Meeting of Llangathen Community Council would be announced in March 2016.

 

Minutes – 15th March 2016

CYNGOR CYMDEITHAS LLANGATHEN / LLANGATHEN COMMUNITY COUNCIL

Cofnodion cyfarfod Cyngor Cymuned Llangathen a gynhaliwyd ddydd Mawrth 15 Fawrth 2016 yn yr Ystafell Ddarllen, Cwrt-henri.

Minutes of the meeting of Llangathen Community Council held on Tuesday, 15th March 2016 at The Reading Room, Court Henry.

Presennol / Present: Cyng. Cllrs H. James, (cadeirydd/chair) ,  G.Davies, M. Williams, C.Moses, E.Morgan a / and S.Collins.  Hefyd yn presennol / In attendance  Mrs M.Rees (clerc / clerk) a / and  Cynghorydd Sir / County Councillor C. Campbell.

15/39 YMDDIHEURIADAU / APOLOGIES

Cafwyd ymddiheuriadau am absenoldeb gan  / Apologies for absence were received from  Cyng. / Cllrs. M. Wynne a/and L. Hughes.

15/40  DATGANIADAU O FUDDIANT / DECLARATIONS OF INTEREST

Declarations of Interest were received from Cllrs:

 • C. Moses –   Neuadd Llangathen / Llangathen Hall
 • S. Collins – Ysgol Cwrt Henri / Court Henry Primary School
 • M. Williams – Cylch Meithrin Cwrt Henri

15/41 COFNODION / MINUTES

Cynigiwyd gan Cyng. G. Davies ac eiliwyd gan Cyng. E. Morgan fod cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ddydd Mawrth 19 Ionawr 2016 yn cael eu derbyn fel cofnod cywir o’r trafodion.

It was proposed by Cllr. G. Davies and seconded by Cllr. E. Morgan that the minutes of the meeting held on Tuesday, 19th January 2016 be accepted as a correct record of proceedings.

15/42 MATERION YN CODI /  MATTERS ARISING

Cof. / Min 15/31 (2) A40 SGWAR DRYSLWYN SQUARE, DRYSLWYN

Roedd y clerc wedi cael ymateb gan Edwina Hart AC. Mae’n cynghori, yn dilyn yr Adolygiad o Ddiogelwch Cefnffyrdd a gyflawnwyd yr haf diwethaf, fod y gwelliannau ar gyfer y lleoliad hwn yn cynnwys cynnig i wella’r arwyddion a’r marciau ffordd.

Mae’n mynd ymlaen i gynghori bod data ynghylch anafiadau personol yn dilyn gwrthdrawiadau’n cael eu casglu gan yr holl heddluoedd yng Nghymru, ac yn cael eu cyflwyno i’w hadran yn rheolaidd.

Cafodd y lleoliad ei adolygu yn 2013 fel rhan o astudiaeth ddiogelwch ehangach, ac felly, roedd y swyddogion yn ymwybodol o’r problemau yn y lleoliad hwn.

The clerk had received a reply from Edwina Hart AM.  She advises that following the update to the Trunk Road Safety Review undertaken last summer, improvements at this location include a proposal to improve the signage and road markings.

She goes on to advise that personal injury collision data is collated by all police forces in Wales and submitted to her department regularly.

The location was reviewed in 2013 as part of a wider safety study and therefore officials were aware of the issues at this location.

Cof. / Min 15/31 (3) DATBLYGIADAU AMAETHYDDOL, LAN FARM, DERWEN-FAWR

/ AGRICULTURAL DEVELOPMENTS, LAN FARM, BROAD OAK

Gan nad oedd unrhyw wybodaeth wedi dod i law gan Rosie Carmichael, Cyngor Sir Caerfyrddin, gofynnwyd i’r clerc gysylltu â hi am ddiweddariad ynghylch y sefyllfa.

As no information has been received from Rosie Carmichael, CCC., the clerk was asked to contact her for an update on the situation.

Cof. / Min 15/31 (4) ARWYNEB Y FFORDD, SIOP GYMUNEDOL DRYSLWYN / ROAD SURFACE,DRYSLWYN COMMUNITY SHOP

Dywedodd y Cyng. Morgan ei fod yn aros am ymateb gan BT. Gwirfoddolodd i fynd ar drywydd y mater.

Cllr. Morgan advised that he was awaiting a reply from BT. He volunteered to follow up the matter.

Cof. / Min 15/31 (6) BUDDIANT AELODAU / MEMBERS INTEREST

Roedd y clerc wedi trafod y mater ynghylch Buddiant Aelodau ag Un Llais Cymru. Bydd angen i aelod lenwi a llofnodi ffurflen Datganiad o Fuddiant Aelodau pan fydd mater y mae ganddo fuddiant ynddo yn codi.  Yna bydd angen arddangos y ffurflen hon ar wefan Llangathen a’i ffeilio’n ddiogel. Unwaith yn unig y mae angen llofnodi’r ffurflen ond, byddai’n arfer da nodi’r mater yn y cofnodion bob tro y mae’n codi mewn cyfarfod.

The clerk had discussed the matter regarding Members Interest with One Voice Wales.  A Declaration of Members Interest form will need to be completed and signed by a member when a matter in which they have an interest in occurs.  This form will then need to be displayed on the Llangathen website and filed for safe keeping.  The form need only be signed once but for the matter to be noted in the minutes each time the subject occurs in a meeting would be good practise.

Cof. / Min 15/31 (7)  HYSBYSFWRDD, DERWEN-FAWR a LLOCHES BYSIAU, DRYSLWYN / NOTICE BOARD, BROAD OAK and BUS SHELTER, DRYSLWYN

I’w hadolygu yn y cyfarfod nesaf.

To review at the next meeting.

Cof / Min 15/38 (1) GWEFAN Y GYMUNED / COMMUNITY WEBSITE

Y clerc i drefnu adroddiad i gael ei roi yn Y Lloffwr.

The clerk to arrange for a report to be placed in Y Lloffwr.

15/43 GOHEBIAETH / CORRESPONDENCE

Cafodd yr eitemau canlynol o ohebiaeth eu cyflwyno i’r cyngor a’u trafod/nodi, fel sy’n briodol:

The following items of correspondence were presented to council and duly discussed/noted:

1.  CSG / CCC / Un Llais Cymru – Fforwm Cyswllt Sirol / Liaison Forum / Cyfarfod nesaf / next meeting 24/5/16

2.  CSG /CCC – Fframwaith Mynediad at Dai Cymdeithasol / Framework for Accessing Social Housing.

3.  HM Queen Elizabeth 11 90th Birthday

4.  Ombwdsmon / Ombudsman – Egwyddorion Gweinyddieath Dda a Rheoli Cofnodion yn Dda / Principles of Good Administration and Good Records Management.

5. Gardd Fotaneg Genedlaethol Cymru / National Botanic Garden of Wales – Arddangosfa / Exhibition

6.  CSG /CCC – Hysbysiad ynghylch y Fersiwn Drafft o Ganllawiau Cynllunio Atodol / Consultation on Draft Supplementary Planning Guidance (SPG)

7.  Lloyds Bank – January Statement – £11000.20

8.  Un Llais Cymru – Aelodaeth / Membership 2016/17

9.  HM Revenue & Customs – Paying your PAYE electronically

10. CSG / CCC – Pared Dewi Sant / Saint David’s Parade – 27/2/16

11.Comisiynydd Heddlu a Throseddu Dyfed Powys Police and Crime Commissioner

Brochures /  Circulars

1.  Clerks & Council Direct

2.  Wicksteed Playgrounds

Requests for Financial Assistance

1.  Y Lloffwr

2.  Cylch Meithrin / Ti a Fi Cwrt Henri

3.  Radio Glangwili

4.  Cruse Sir Gar/Carmarthenshire – Elusen Cefnogaeth Mewn Galar / Bereavement Support Charity

5.  Teigrod Tywi Hockey Club

6.  Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru / Royal Welsh Agricultural Society – Pwyllgor Ymgynghorol Sir Gar/ Carmarthenshire Advisory Committee.

7.  Eisteddfod Genedlaethol Urdd Gobaith Cymru / Urdd National Eisteddfod 2016

8.  Teenage Cancer Trust Wales

9.  Tenovus – gofal canser/cancer care

10. Cyngor ar Bopeth Ceredigion Citizens Advice Bureau

E-mail Correspondence

Tracy Gilmartin-ward [tracy.gilmartin-ward@onevoicewales.org.uk

* Public Appointments Opportunity – Appointment of Chair to Sport Wales : Cyfle Penodiadau Cyhoeddus – Penodi Cadeirydd i Chwaraeon Cymru

* Cynigion yn ymwneud â Datganiad Cyfranogiad y Cyhoedd ar gyfer y Fframwaith Datblygu Cenedlaethol / Proposals relating to the Statement of Public Participation for the National Development Framework

* Consultation events on the Draft Local Government (Wales) Bill / Ddigwyddiad ymgynghorol ar Fil Drafft Llywodraeth Leol (Cymru)

* Quick Check Training Finder – Mid Region / Dod o Hyd Hyfforddwr – Y Canolbarth

* One Voice Wales Response – Draft Local Government (Wales) Bill Consultation / Ymated Un Llais Cymru – Ymgynghoriad ar y Bil drafft Llywodraeth Leol (Cymru)

* Response to the proposal on the provision of court and tribunal services in Wales / Fwd: Ymateb i’r cynnig ar ddarpariaeth yr ystad llysoedd a thribiwnlysoedd yng Nghymru

* One Voice Wales Final Response – Local Government (Wales) Bill Consultation / Ymated Terfynol Un Llais Cymru – Ymgynghoriad ar y Bil drafft Llywodraeth Leol (Cymru)

* IRPW – Annual Report / Adroddiad Blynyddol

* Asset Transfer / Trosglwyddo Asedau

* 2018 REVIEW OF PARLIAMENTARY CONSTITUENCIES IN WALES/ AROLWG 2018 O ETHOLAETHAU SENEDDOL

* Official : Public Appointments Opportunity – British Council – Chair, Wales Advisory Committee | Cyfle Penodiadau Cyhoeddus – British Council – Cadeirydd, Pwyllgor Cynghori Cymru

* Cynnal Cymru February Newsletter | Cylchlythyr Chwefror Cynnal Cymru

* MARCH TRAININGS / HYFFORDDIANT MAWRTH

* Fframwaith Moesegol Llywodraeth Leol / Local Government Ethical Framework

* The Great British Fish and Chip Supper/ Prydain Pysgod a Sglodion Swper – Dydd Gwener 20fed Mai 2016

* Tywi Gateway – Abergwili Questionnaire – wedi cael ei gwblhau gan y cadeirydd / completed by the chairman.

hmrc.gov.uk

* Are you aware of The Consumer Rights Act 2015?

* Tax your employees benefits and expenses through your payroll

* Employers and the new National Living Wage

* Changes to payroll from April 2016

* Important information for employers

* New National Living Wage becomes law on 1 April 2016

* Questions about payroll?

Business Wales WelshGovernment@public.govdelivery.com

* Business Advice, Information, Funding and Financial Support

*Natural Resources Bulletin – Issue 5 – March 2016

Daniel.Mosley@wales.gsi.gov.uk Daniel.Mosley@wales.gsi.gov.uk

* Community Council Contact Details – the clerk replied.

dns.wales dns.wales@pins.gsi.gov.uk

* Developments of National Significance / Datblygiadau o Arwyddocâd Cenedlaethol

Stephen.Phipps@wales.gsi.gov.uk Stephen.Phipps@wales.gsi.gov.uk

* Fframwaith Moesegol Llywodraeth Leol / Local Government Ethical Framework

Jason.Plange@wales.gsi.gov.uk Jason.Plange@wales.gsi.gov.uk

* SHARED PURPOSE: SHARED FUTURE – STATUTORY GUIDANCE FOR THE WELL-BEING OF FUTURE GENERATIONS (WALES) ACT 2015 / RHANNU PWRPAS: RHANNU DYFODOL – CANLLAWIAU STATUDOL AR GYFER DEDDF LLESIANT CENEDLAETHAU’R DYFODOL (CYMRU) 2015

angharad@planningaidwales.org.uk

* Planning training events in your area / Digwyddiadau hyfforddiant ar gynllunio yn eich ardal

Abigail Hughes abigail.hughes77@outlook.com

** Cais am Wybodaeth – Plwyf/Tref a Dinas – roedd y clerc wedi ymateb i’r cais hwn ac awgrymodd y dylai Ms Hughes gyfeirio at wefan Llangathen lle byddai’r wybodaeth yr oedd ei hangen arni yn cael ei harddangos.

* Request for Information – Parish/ Town and City‏ – the clerk had replied to this request and suggested that Ms Hughes referred to the Llangathen website where the information she required would be displayed.

15/44  CYFRIFON I’W TALU / ACCOUNTS FOR PAYMENT

Cymeradwywyd bod y cyfrifon canlynol yn cael eu talu, a pharatowyd sieciau yn unol â hynny:

The following accounts were approved for payment and cheques duly prepared:

 • Trywydd – Cyfieithu Ysgrifenedig/Written Translation    £54.14
 • CSG/CCC – Footway Lighting Charges £1589.76
 • M Rees –  Cyflog Mis Mawrth /March Salary    £266.66
 • M Rees –  Costau’r Clerc /Clerks Expenses    £79.03
 • C Raymond – Torri’r Porfa/Grass Cutting   £275.00
 • Un Llais Cymru / Aelodaeth/Membership 2016/17     £66.00
 • Ystafell Ddarllen, Cwrt Henri – Llogi Neuadd/Hire of Hall     £90.00

15/45  CEISIADAU CYNLLUNIO / PLANNING APPLICATIONS

Cafodd y ceisiadau canlynol eu hystyried gan y Cyngor a nodwyd eu sylwadau:

The following applications were considered by the Council and their observations noted:

YMGEISYDD DATBLYGIAD LLEOLIAD /APPLICANT DEVELOPMENT LOCATION

E/33396 Amendments to design of dwelling Tir rhan o/Land part of Mr G R & M M approved under E/31960 Dryslwyn Uchaf,

Beynon Diwygiadau i ddyluniad annedd a Dryslwyn

gymeradwywyd o dan E/31960

Dim sylwadau / No comments

 E/33417 Agricultural Shed, Certificate Ysgwyn Fawr,

Mrs Rachel Buckman of Lawfulness – existing Capel Isaac

Sied Amaethyddol, Tystysgrif

Cyfreithlondeb – cyfredol

 Dim sylwadau / No comments

 15/46 CANIATÂD CYNLLUNIO /

Cynghorodd Cyngor Sir Caerfyrddin ynghylch y caniatâd cynllunio canlynol / Carmarthenshire County Council advised on the planning decision on the following:

 Mr Mefin Davies, Crugmawr, Dryslwyn – Cymeradwyo Diwygiad Ansylweddol i (Ffenestri Velux) / Approval of Non-Material Amendment to E/31612 (Velux Windows)

15/47 ADRODDIAD Y CYNGHORYDD SIR / COUNTY COUNCILLORS REPORT

Dywedodd y Cynghorydd Sir Cefin Campbell y byddai’r Dreth Gyngor yn 3.85%.

Roedd pryder wedi’i mynegi bod 1000 o bobl ifanc yn gadael y sir bob blwyddyn, yn bennaf gan nad ydynt yn gallu fforddio prynu eu tai eu hunain. Bellach, mae’n fwriad gan y Cyngor i adeiladu/darparu 1000 o dai fforddiadwy dros y pum mlynedd nesaf – 200 y flwyddyn. Byddai hyn yn cael ei gyflawni trwy adeiladu tai newydd fforddiadwy, adnewyddu tai gwag, prynu tai o’r sector preifat, yn enwedig yn yr ardaloedd hynny lle mae’r angen mwyaf. Darparu rhagor o dai cyngor a chynnig system morgais sy’n cael ei rannu.

O ran y cynnig Hawl i Brynu, sydd ar waith ar hyn o bryd, y gobaith yw y byddai mwy o dai yn cael eu cadw at ddibenion rhent.

Yn dilyn gostyngiad o 1% yng nghyllideb Llywodraeth Cymru, mae wedi dod i’r amlwg y bydd cyllideb yr ysgolion yn aros yn niwtral dros y flwyddyn nesaf.

County Councillor Cefin Campbell advised that the Council Tax increase would be 3.85%.

Concern had been expressed that 1000 young people leave the county each year largely due to not being able to afford the purchase of their own home.  It is now the Councils intention to build/provide 1000 affordable homes over the next five years – 200/year.  This would be concluded by building new affordable homes, bringing empty houses back into use, buying homes from the private sector, especially in areas where most needed.  Supplying more council houses and offering the system of shared mortgage.

With regard to the Right to Buy offer currently in force it is hoped that more houses would be kept for rent purposes.

Following the Welsh Government budget reduction of 1%, it has emerged that the schools budget would be cash neutral over the next year.

15/48  CYMORTH/RHODDION ARIANNOL / FINANCIAL ASSISTANCE / DONATIONS

Rhoddwyd rhestr o sefydliadau a oedd yn gofyn am gymorth ariannol i’r aelodau. Yn dilyn trafodaeth, penderfynwyd rhoi arian i’r canlynol:

A list of organisations requesting financial assistance was issued to members.  After discussion, it was resolved to donate funds to the following:

 • Neuadd Llangathen Village Hall £500.00
 • Menter Bro Dinefwr  £80.00
 • Cylch Meithrin/Ti a Fi (Cwrt Henri) £500.00
 • CFfI Sir Gâr/Carmarthenshire YFC £100.00
 • Ambiwlans Awyr Cymru/Wales Air Ambulance £100.00
 • Y Lloffwr £200.00
 • Ysgol Cwrt Henri £100.00
 • Radio Glangwili £200.00

Y clerc i drefnu i’r sieciau gael eu hanfon i’r sefydliadau perthnasol.

The clerk to arrange for the cheques to be forwarded to the relevant organisations.

15/49 UNRHYW FATER ARALL / ANY OTHER BUSINESS

1. Nodwyd bod llawer o sbwriel yn cael ei daflu ar ymyl y ffordd gan  Sgwar Dryslwyn i Sgwar Miltwn a hefyd o Sgwar Dryslwyn i pentref Cwrt Henri. Y clerc i adrodd.

It was noted that much litter was being strewn on the verges from Dryslwyn Square to Milton Square and also from Dryslwyn Square to Court Henry village.  The clerk to report.

2.  Tynnwyd sylw’r cyngor at y ffaith bod tipio anghyfreithlon wedi digwydd yn y coetir gerllaw . Y clerc i adrodd.

It was brought to the councils attention that fly tipping had occurred in the woodland area near Berllan Dywyll, Llangathen. The clerk to report.

3.  Roedd y clerc wedi cael galwad ffôn gan un o drigolion Broad Oak yn holi ynghylch Gorchmynion Gwarchod Coed yn y pentref. Roedd y clerc wedi rhoi’r wybodaeth berthnasol.

The clerk had received a telephone call from a Broad Oak resident enquiring about Tree Preservation Orders (TPO) in the village.  The clerk had supplied the required information.

 DATE OF NEXT MEETING

Penderfynwyd y byddai cyfarfod nesaf Cyngor Cymuned Llangathen ynghyd â Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol yn cael ei gynnal ddydd Mawrth 17 Mai 2016 yn yr Ystafell Ddarllen, Cwrt-henri am

7.30 p.m.

It was resolved that the next meeting together with the Annual General Meeting of Llangathen Community Council would be held on Tuesday 17th May 2016 at the Reading Room, Court Henry at 7.30pm.

 

Minutes – Tuesday, 19th January 2016

CYNGOR CYMDEITHAS LLANGATHEN /LLANGATHEN COMMUNITY COUNCIL

Cofnodion cyfarfod Cyngor Cymuned Llangathen a gynhaliwyd ddydd Mawrth 19 Ionawr 2016 yn yr Ystafell Ddarllen, Cwrt-henri.

Minutes of the meeting of Llangathen Community Council held on Tuesday, 19th January 2016 at The Reading Room, Court Henry.

Presennol / Present: Cyng. Cllrs H. James, (chair) M. Wynne,  G.Davies, M. Williams a / and E.Morgan.  Hefyd yn presennol / In attendance  Mrs M.Rees (clerc / clerk) a / and  Cynghorydd Sir / County Councillor C. Campbell.

15/28 YMDDIHEURIADAU / APOLOGIES

Cafwyd ymddiheuriadau am absenoldeb gan  / Apologies for absence were received from  Cyng. / Cllrs. C. Moses, S. Collins and L. Hughes.

15/29  DATGANIADAU O FUDDIANT / DECLARATIONS OF INTEREST

Nid oedd unrhyw ddatganiadau o fuddiant. There were no declarations of interest.

15/30 COFNODION / MINUTES

Cynigiwyd gan Cyng. M. Wynne ac eiliwyd gan Cyng. M. Williams fod cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ddydd Mawrth 17 Tachwedd 2015 yn cael eu derbyn fel cofnod cywir o’r trafodion.

It was proposed by Cllr. M. Wynne and seconded by Cllr. M. Williams that the minutes of the meeting held on Tuesday, 17th November 2015 be accepted as a correct record of proceedings.

15/31 MATERION YN CODI /  MATTERS ARISING

Cof. / Min 15/22 (1)

Y BLOC STABLAU YN Y CAE GER RHYDYRAFON/GLANDDU, DERWEN-FAWR / STABLE BLOCK IN FIELD NEAR RHYD YR AFON / GLANDDU, BROAD OAK

Nodwyd bod y lloches cae yn y lleoliad uchod bellach wedi’i symud.

It was noted that the field shelter that was sited at the above location has now been removed.

Cof. / Min 15/22 (2) A40 SGWAR DRYSLWYN SQUARE, DRYSLWYN

Roedd y clerc wedi cael neges e-bost gan y Cynghorydd Cysylltiadau Cwsmeriaid yng Nghanolfan Gwasanaethau Cyhoeddus Heddlu Dyfed-Powys. Roedd yr ohebiaeth yn mynegi pryder y gallai’r mater hwn, o bosibl, fod wedi cael ei gamgyfleu. Roedd y cynghorwyr wedi cael braw nad oedd gwybodaeth bwysig yn cael ei throsglwyddo i Edwina Hart, gan olygu, felly, nad oedd darlun eglur, cyflawn o’r sefyllfa yn cael ei roi. Oherwydd methiant amlasiantaethol i adrodd ac i drosglwyddo gwybodaeth hollbwysig i’r awdurdodau perthnasol, roedd yn ymddangos y gallai oedi yn y gwaith o weithredu mesurau diogelwch fod wedi achosi mwy o ddamweiniau yn y lleoliad, gyda rhai ohonynt, o bosibl, wedi arwain at farwolaethau.

Gofynnwyd i’r clerc gysylltu ag Edwina Hart eto, gan drosglwyddo’r neges e-bost gan y Ganolfan Gwasanaethau Cyhoeddus, a oedd yn mynegi dryswch ynglyn â pha adroddiad y gallai’r gweinidog fod yn cyfeirio ato. Gofynnwyd i’r clerc hefyd fynegi pryder nad oedd gwybodaeth bwysig, o bosibl, wedi cael ei throsglwyddo, ac i ofyn i gynllun gweithredu addas a manylion cyswllt gael eu rhannu fel y gellid sicrhau bod yr holl wybodaeth yn cael ei choladu i alluogi penderfyniadau pwysig i gael eu gwneud.

The clerk had received an e-mail from the Customer Relations Advisor, Public Service Bureau, Dyfed Powys Police. The correspondence expresses concern that there may have been miscommunication on this matter.  Councillors were alarmed that important information was not being forwarded to Edwina Hart and therefore a clear, full picture of the situation was not being portrayed.    It appears that due to a multi agency failure in reporting and passing on crucial information to the relevant authorities, a delay in the carrying out of safety measures may have caused further accidents at this location, some possibly  resulting in fatalities.

The clerk was asked to contact Edwina Hart again, passing on the e-mail from the Public Service Bureau, in which it states confusion as to what report the minister may be referring to.  Also, to express concern that important information may not have been passed on and request that a suitable action plan and contact details be shared so that it is ensured that all information is collated to enable important decisions to be made.

Cof. / Min 15/22 (3) DATBLYGIADAU AMAETHYDDOL, LAN FARM, DERWEN-FAWR / AGRICULTURAL DEVELOPMENTS, LAN FARM, BROAD OAK

Nid oedd unrhyw wybodaeth wedi dod i law gan Rosie Carmichael, CSC.

I’w adolygu yn y cyfarfod nesaf.

No information has been received from Rosie Carmichael, CCC.

To review at the next meeting.

Cof. / Min 15/22 (4) ARWYNEB Y FFORDD, SIOP GYMUNEDOL DRYSLWYN /ROAD SURFACE,DRYSLWYN COMMUNITY SHOP

Roedd Cyng. E. Morgan wedi archwilio’r safle. Roedd yn ymddangos mai gwaith BT yn cloddio’r arwyneb wrth osod ceblau band llydan oedd wedi achosi’r pant. Roedd yn bosibl bod y gwarantiad dwy flynedd y mae BT yn ei gynnig bellach wedi dod i ben.  Fodd bynnag, roedd Cyng. Morgan wedi rhoi gwybod am y mater. I’w adolygu yn y cyfarfod nesaf.

Cllr. E. Morgan had inspected the site.  It appears that the depression in the road surface is due to BT having excavated the surface whilst laying Broadband lines.  It is possible that the two year warranty that BT offer may now have expired.  However, Cllr. Morgan has reported this matter.  To review at the next meeting.

Cof. / Min 15/27 (1) CYFETHOL CYNGHORWYR / CO-OPTION OF COUNCILLORS

Wedi gwirio’r cofnodion, roedd y Cynghorwyr canlynol wedi’u cyfethol ar y Cyngor:

Having checked records, the following Councillors have been co-opted onto the Council:

Cyng. / Cllrs. H. James, Cllr. M. Wynne, C. Moses and Cllr. S. Collins.

Byddai’r clerc yn trefnu bod yr wybodaeth hon yn cael ei harddangos ar y wefan.

The clerk will arrange for this information to be displayed on the website.

Cof. / Min 15/27 (2) BUDDIANT AELODAU / MEMBERS INTEREST

Roedd y ddogfennaeth berthnasol mewn perthynas â’r uchod wedi cael ei hanfon ymlaen at y clerc trwy Un Llais Cymru. Fodd bynnag, roedd bellach wedi dod i’r amlwg nad oedd hyn yn ofyniad ar gyfer Cynghorau Cymuned. Byddai’r clerc yn cysylltu ag Un Llais Cymru i gael eglurder.

The relevant documentation regarding the above had been forwarded to the clerk via One Voice Wales.  However, it had now come to light that it was not a requirement for Community Councils.  The clerk would contact OVW and seek clarity.

Cof. / Min 15/27 (4 and 5)  HYSBYSFWRDD, DERWEN-FAWR a LLOCHES BYSIAU, DRYSLWYN / NOTICE BOARD, BROAD OAK and BUS SHELTER, DRYSLWYN

I’w hadolygu yn y cyfarfod nesaf.

To review at the next meeting.

15/32 POLICY IAITH CYMRAEG / WELSH LANGUAGE POLICY

Roedd y clerc wedi cael costau ynglyn â chyfieithu’r cofnodion. Roedd y rhain yn seiliedig ar £40/1000 o eiriau – 0.04c/gair. Penderfynwyd bwrw ati i ddarparu’r cofnodion yn ddwyieithog. Cynigiwyd gan y Cyng. M. Wynne ac eiliwyd gan y Cyng. H. James fod polisi’r Gymraeg yn cael ei ddiwygio yn unol â hynny.

Arwyddwyd y polisi, fel sy’n briodol, gan y Cyng. H. James i gadarnhau hyn. Gofynnwyd i’r clerc roi gwybod i Gomisiynydd y Gymraeg am y penderfyniad.

The clerk had received costings regarding the translation of the minutes.  These were based on £40 / 1000 words – 0.04p/ word.  It was decided to proceed with producing the minutes bilingually.  It was proposed by Cllr. M. Wynne and seconded my Cllr. H. James that the Welsh Language policy be amended accordingly.

Cllr. H. James, duly signed the policy to confirm this.  The clerk was requested to advise the Welsh Language Commissioner of the decision.

15/33 GOHEBIAETH / CORRESPONDENCE

Cafodd yr eitemau canlynol o ohebiaeth eu cyflwyno i’r cyngor a’u trafod/nodi, fel sy’n briodol:

The following items of correspondence were presented to council and duly discussed/noted:

1.  Un Llais Cymru – Pwyllgor Ardal Sir Gaerfyrddin / Carmarthenshire Area Committee – 3/2/16 / Rhydaman

                              – Fforwm Cyswllt Sirol / Liaison Forum – 8/12/15

2.  Cyngor Sir Gar/CCC – Apêl Teganau Nadolig / Christmas Toybox Appeal

3.  Llywodraeth Cymru / Welsh Government – Hadolygiad o Ddiogelwch Cefnffyrdd / Road Safety Review

    www.traffic-wales.com

4.  ESP Environmental Ltd

5.  GIG Cymru / NHS Wales – Gwahoddiad i Ddigwyddiad Ymgysylltu Trawsnewid Gwasanaethau Iechyd Meddwl /

                                                Invitation to Attend a Transformation of Mental Health Services Engagement Event

                                    25/1/16 – Nghanolfan Halliwell

6.  Manylion Praesept / Precept Advice – £2,333.33

7.  Banc Lloyds Bank – Datganiad Tachwedd / November Statement – £ 9009.23

                                                      Rhagfyr / December                     – £11,342.56

                                   – Changes to the Financial Services Compensation instruction

8. Paul Williams, California

9.  Cyngor Sir Gar / CCC – Footway Lighting Charges – 2016/2017

                                        –  Y Praesept ar gyfer 2016/17 – Precept Requirement 2016/17

                                        – Rheoliadau Awdurdodau Lleol (Cyfrif Sail Treth y Cyngor) (Cymru) 1995

                                          The Local Authorities (Calculation of Council Tax Base) (Wales) Regualations 1995

10. Llywodraeth Cymru / Welsh Government – Gwariant Adran 137: Y Terfyn ar Gyfer 2016/17

                                                                       – Section 137 Expenditure: Limit for 2016/17

Brochures /  Circulars

1.  Clerks & Councils Direct

Requests for Financial Assistance

2.  Bobath Children’s Therapy Centre Wales

E-mail Correspondence

Tracy Gilmartin-ward [tracy.gilmartin-ward@onevoicewales.org.uk

* Canllawiau Statudol ar gyfer Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015 / Statutory Guidance for the Well-being of Future Generations (Wales) Act 2015

* Community Health Councils are looking for members – Mae aelodau Cyngor Iechyd Cymined yn chwilio am aelodau

* Official : Public Appointments Opportunity – Chair & Members – National Entity for Welsh for Adults Scrutiny Committee / Swyddogol : Cyfle Penodiadau Cyhoeddus – Cadeirydd ac Aelodau – Pwyllgor Craffu yr Endid Cenedlaethol ar gyfer Cymraeg i Oedolion

*  Green Growth Wales – Options for Investment Support/Twf Gwyrdd Cymru – Opsiynau ar gyfer Cymorth Buddsoddi

* Draft Local Government (Wales) Bill / Bil Llywodraeth Leol (Cymru) Drafft

*  Launch of Public Health Outcomes Framework Consultation/Lansio Ymgynghoriad ar Fframwaith Canlyniadau Iechyd y Cyhoedd

* Natural Resources Bulletin – Issue 2 – December 2015

* Tryloywder Cydnabyddiaeth Ariannol Uwch Reolwyr yn y Sector Cyhoeddus Datganoledig yng Nghymru / Transparency of Senior Remuneration in the Devolved Welsh Public Sector

* Buckingham Palace Garden Party Invitation – Gwahoddiad Garddwestu Palas Buckingham

* Cyhoeddi Cynllun Gweithredu Cynllunio Cadarnhaol / Publication of the Positive Planning Implementation Plan

* Practical advice to share – what to do before during and after a flood

* Invitation for Nominations – New Year 2017 Honours Round

* Official : Appointment of Independent Member to the Board of Community Health Councils in Wales | Swyddogol : Penodi Aelod Annibynnol – Bwrdd Cynghorau Iechyd Cymuned yng Nghymru

* Ymgynghoriad Cyhoeddus Fframwaith Strategol olynol Mwy na geiriau…. / More than just words…. follow-on Strategic Framework Public Consultation

* Appointment of a Vice-Chair and Independent Members to NHS Wales | Swyddogol : Penodi Is-Gadeirydd ac Aelodau Annibynnol i GIG Cymru

* Wales Audit Office Newsletter December / Newyddlen Swyddfa Archwilio Cymru Rhagfyr

* Guide to Taking Part – The Queen’s 90th Birthday Beacons – 21st April 2016 / Canllaw i Gymryd Rhan – Goleufeydd 90ain Pen-blwydd y Frenhines – 21ain Ebrill 2016

* Diwrnod Partneriaeth Rhyfel Byd Cyntaf 2016 / First World War Partnership Day 2016

* Natural Resources Bulletin – Issue 3 – January 2016

*  An invite to the very first Partnership Forum meeting on 2nd February 2016 / Wahoddiad i gyfarfod cyntaf erioed Fforwm Partneriaeth Cyrchfannau Sir Gaerfyrddin ar yr 2ail o Chwefror 2016

WelshGovernment@public.govdelivery.com

* Draft Local Government (Wales) Bill / Bil Llywodraeth Leol (Cymru) Drafft

* Business Advice, Information, Funding and Financial Support

* An Invitation to attend a Welsh Government Engagement Event on the Draft Local Government (Wales) Bill and Explanatory Memorandum/Gwahoddiad i fynychu Digwyddiad Ymgysylltu Llywodraeth Cymru ar Ddrafft Bil Llywodraeth Leol (Cymru) a Memorandwm Esboniadol.

 

Eitem 8, gan Paul Williams, Califfornia. Roedd neges e-bost ddymunol wedi dod i law gan Paul Williams, yn gofyn am gymorth i ymchwilio i’w linach. Gofynnwyd i’r clerc ateb neges Mr Williams, gan roi iddo gyfeiriadau gwefannau Cymdeithas Hanes Teuluoedd Dyfed a Gwasanaeth Archifau Sir Gaerfyrddin, ac i ddweud hefyd y byddai ei ddogfen yn cael ei throsglwyddo i Mr D. T. Davies o Ddryslwyn, yn y gobaith y gallai fod ganddo wybodaeth. Os byddai Mr Williams yn cymeradwyo hynny, byddai’r wybodaeth yn cael ei hychwanegu at wefan y Gymuned fel y gallai’r rhai sydd â diddordeb helpu.

Item 8, from Paul Williams, California.  A pleasant e-mail had been received from Paul Williams requesting help in his research of his ancestry. The clerk was requested to reply to Mr Williams, providing the website addresses of Dyfed Family History Society and the Carmarthenshire Archive Services and to advise that his document would be passed on to Mr D. T. Davies of Dryslwyn in the hope that he may have some information.  Subject to Mr Williams’ approval, the information will be added to the Community website so that interested parties may help.

15/34  CYFRIFON I’W TALU / ACCOUNTS FOR PAYMENT

Cymeradwywyd bod y cyfrifon canlynol yn cael eu talu, a pharatowyd sieciau yn unol â hynny:

The following accounts were approved for payment and cheques duly prepared:

£

M Rees –  Cyflog Mis Ionawr /January Salary 266.66

M Rees –  Costau’r Clerc /Clerks Expenses 75.70

15/35  CEISIADAU CYNLLUNIO / PLANNING APPLICATIONS

Cafodd y ceisiadau canlynol eu hystyried gan y Cyngor a nodwyd eu sylwadau:

The following applications were considered by the Council and their observations noted:

YMGEISYDD DATBLYGIAD LLEOLIAD

APPLICANT DEVELOPMENT LOCATION

R & A Amos The use of two timber cabins for Bed & Pantybas,

Breakfast tourist accommodation (began Pentrefelin, more than 10 years ago) Llandeilo

Y defnydd o ddau gaban pren ar gyfer

llety ymwelwyr Gwely a Brecwast

(a ddechreuodd fwy na 10 mlynedd yn ôl)

Dim sylwadau / No comments

The application was approved 13/1/16

Cymeradwywyd y cais ar 13/1/16

 

Mr Robert Harris Change of use from a disused cowshed Cilsane Mill,

into an annex Llandeilo

Newid defnydd o feudy gwag i

anecs

Dim sylwadau / No comments

 

15/36 ADRODDIAD Y CYNGHORYDD SIR / COUNTY COUNCILLORS REPORT

Rhoddodd y Cynghorydd Sir, Cefin Campbell, adroddiad ar y toriadau i’r gyllideb, a oedd yn cael eu cyfrifo ar y pryd. Yr oeddid wedi rhag-weld y byddai cyllideb Llywodraeth Cymru yn cael ei thorri 4%, ond daeth i’r amlwg y byddai’r toriad yn 1%.  Fodd bynnag, wrth gyfrifo toriadau dros gyfnod o 3 blynedd, rhagwelid y byddai hyn yn cael ei ddilyn gan doriad o 4 – 5% i’r gyllideb.

Cyflwynodd y Cyng. Campbell wybodaeth am yr asedau yn Sir Gaerfyrddin yr oeddid yn ystyried eu trosglwyddo ar y pryd. Nid oedd hyn yn rhywbeth a fyddai’n effeithio ar blwyf Llangathen, ac yn wir, ar y pryd, roedd tua hanner y parciau/caeau chwarae yn Sir Gaerfyrddin yn cael eu rhedeg gan bwyllgorau neu glybiau.

Roedd yn bosibl y byddai siroedd yn cyfuno, ac y byddid yn gweld yr hen Ddyfed yn dychwelyd.

O ran y gronfa wrth gefn o £70 miliwn yn Sir Gaerfyrddin, roedd awgrym wedi’i wneud y byddai buddsoddiad cyfalaf o £20 miliwn yn gallu creu swyddi. Fodd bynnag, roedd hyn yn cael ei drafod.

Roedd y Morlyn Llanw yn Abertawe yn cael ei archwilio. Byddai cymeradwyo’r prosiect hwn yn sicrhau cyfleoedd gwaith byrdymor a hirdymor.

County Councillor Cefin Campbell reported on the budget reductions that were currently being calculated.  It was anticipated that the Welsh Government budget would be reduced by 4% but it has emerged that the reduction will be by 1%.  However, when calculating cuts over a 3 year period, then a 4 – 5% anticipated budget cut would be followed.

Cllr. Campbell advised on the asset transfers that were now being considered in Carmarthenshire.  This is not something that effects Llangathen parish and indeed approximately half of the parks/playing fields in Carmarthenshire are currently being run by committees or clubs.

It is possible that counties will merge and we will see the return of Dyfed

With regard to the £70 million reserve in Carmarthenshire, is has been suggested that a capital investment of £20 million  could create jobs.  However, this is being debated.

The Tidal Lagoon in Swansea is being examined.  The approval of this project would provide short term and long term job opportunities.

15/37 GOFYNIAD PRAESEPT /  PRECEPT REQUIREMENT 2016 / 2017

Gofynnwyd am ofyniad praesept 2016/2017 gan Gyngor Sir Gâr.

Roedd manylion am gostau “Goleuadau Troetffyrdd” ar gyfer y flwyddyn ariannol wedi dod i law, sef £1668.98 (£1390.82 + £278.16 TAW), a hefyd fanylion am Derfyn Gwariant Adran 137 ar gyfer 2016/17 – sef £7.42 yr etholwr. Roedd 407 o etholwyr yn y plwyf.

Rheoliadau Awdurdodau Lleol (Cyfrifo Sylfaen Treth Gyngor) (Cymru) 1995: y ffigur ar gyfer 2016/17 oedd 256.31

Trafodwyd a rhoddwyd ystyriaeth i’r gwariant a amcangyfrifir ar gyfer y flwyddyn ariannol nesaf.

Penderfynwyd na ddylid cynyddu’r gofyniad praesept ar gyfer 2016/17 ac y byddai’n aros ar £7,000.

Yn unol â hynny, arwyddwyd y ffurflen gan y clerc, fel y Swyddog Ariannol Cyfrifol, a’r Cadeirydd. Byddai’r ffurflen yn cael ei hanfon ymlaen i Adran Adnoddau Cyngor Sir Gâr.

The precept requirement for 2016 / 2017 was requested by Carmarthenshire County Council.

Details of “Footway Lighting” charges for the financial year had been received, £1668.98 (£1390.82 + £278.16 VAT)  and also details of Section 137 Expenditure Limit for 2016/17 – this being £7.42 per elector. There being 407 electors within the parish.

The Local Authorities (Calculation of Council Tax Base ( (Wales) Regulations 1995, the figure for 2016/17 being 256.31

Estimated expenditure for the coming financial year was discussed and considered.

It was resolved that the precept requirement for 2016/17 should not be increased and will remain at £7,000.

The clerk, as the Responsible Financial Officer  and  Chair duly signed the form which is to be forwarded to Resources Department, CCC.

15/38 UNRHYW FATER ARALL / ANY OTHER BUSINESS

1.  Trafodwyd gwefan y gymuned, ac ystyriwyd y byddai o fudd i’r gymuned petai’n cael ei datblygu ymhellach. Byddai digwyddiadau, lluniau ac ati yn cael eu cynnwys arni, a gobeithid y byddai aelodau’r gymuned yn helpu i ddarparu deunydd.

1.  The Community website was discussed and it was considered to be in the interest of the community to develop this further.  Events, photographs etc to be included and it is hoped that members of the community would assist in providing material.

DYDDIAD Y CYFARFOD NESAF / DATE OF NEXT MEETING

Penderfynwyd y byddai cyfarfod nesaf Cyngor Cymuned Llangathen yn cael ei gynnal ddydd Mawrth 15 Mawrth 2016 yn yr Ystafell Ddarllen, Cwrt-henri am

7.30 p.m.

It was resolved that the next meeting of Llangathen Community Council would be held on Tuesday,  15th March 2016 at the Reading Room, Court Henry at 7.30pm.

Llofnod / Signed…………………………….

Dyddiad / Date………………………………….

Minutes – Tuesday, 17th November 2015

CYNGOR CYMDEITHAS LLANGATHEN /LLANGATHEN COMMUNITY COUNCIL

Minutes of the meeting of Llangathen Community Council held on Tuesday, 17th November 2015 at The Reading Room, Court Henry.

Present: Cllrs. M. Wynne (acting chair),  S. Collins, G.Davies, C. Moses and M. Williams. Due to the absence of the Chair, Vice Chair Cllr. M. Wynne took up the role. In attendance was Mrs M.Rees (clerk) and County Councillor C. Campbell.

15/19  APOLOGIES

Apologies for absence were received from Cllrs. H. James, E. Morgan and L. Hughes.

15/20  DECLARATIONS OF INTEREST

There were no declarations of interest.

15/21 MINUTES

It was proposed by Cllr. M. Wynne and seconded by Cllr. S. Collins that the minutes of the meeting held on Tuesday, 15th September 2015 be accepted as a correct record of proceedings.

15/22  MATTERS ARISING

Min 15/12 (1) STABLE BLOCK IN FIELD NEAR RHYD YR AFON / GLANDDU, BROAD OAK

The clerk had received notification that the application reference E/31647 having been refused dated 24th April 2015 had been appealed against the decision made by Carmarthenshire County Council by Mr and Mrs Robinson-Redman.  It was concluded that the appeal be dismissed.

Min 15/12 (2) A40 DRYSLWYN SQUARE, DRYSLWYN

Edwina Hart AM having responded to the councils letter advised that progress was continuing on a safety scheme which would include proposals to improve signing and markings.  She also confirmed that no formal police report had been received regarding collisions at this location.

Also, a reply had been received from Dyfed Powys Police, Carmarthen stating that they were not in receipt of the councils letter dated 4th August 2015 but had received the letter dated 13th October 2015.  Having checked with the Roads Policing Unit in Carmarthenshire, they were unaware of any road traffic collisions at Dryslwyn Square.  Members were shocked and disappointed at this statement as over the years numerous accidents which have included fatalities have occurred at this section of the A40 trunk road.  The clerk was asked to contact Cllr. L. Hughes to ascertain dates of accidents.  Once these have been established, then a further letter to be sent to Dyfed Powys Police, Public Service Bureau.

Min 15/12 (3) AGRICULTURAL DEVELOPMENTS, LAN FARM, BROAD OAK

No further information had been received regarding the planting of trees. It was decided to await confirmation from Rosie Carmichael, CCC or follow up the matter in the Spring.

Min 15/12 DRYSLWYN PICNIC SITE, DRYSLWYN CASTLE

Cllr. M. Williams confirmed that he had visited the site and reported that the area was looking clean and tidy.

Min. 15/18 (1) ROAD SURFACE, DRYSLWYN COMMUNITY SHOP

It was decided to await confirmation from Cllr. E. Morgan regarding the condition of the road surface at the above location.

Min 15/18 (2)  YSGWYN FACH, CAPEL ISAAC.

Kevin Jones, Planning Enforcement/Monitoring Officer, CCC, has confirmed that the static caravan on the above property has been sold and removed off the property.

15/23 CORRESPONDENCE

The following items of correspondence were presented to council and duly discussed/noted:

1.  CCC – Second Statutory Play Sufficiency Assessment March 2016  – Members jointly discussed and completed this questionnaire.

2.  Lloyds Bank – Statement September £9610.39

    October 2015 – £9400.39

3.  Mid & West Wales Fire and Rescue Authority Draft Annual Improvement Plan 2016/17.  On line questionnaire www.mawwfire.gov.uk

     Building Safer Communities –

4.  Age Cymru – Invitation to AGM 1/12/15

5.  Un Llais Cymru – Carmarthenshire Area Committee Meeting – 17/11/15

6.  CCC – Asset Transfer – Public Space Notice

7.  Wales Audit Office – External Audit Arrangements: Annual Returns 2015-16, 2016-17 and 2018-19

8.  Un Llais Cymru / CCC – Community & Town Councils County Liaison Forum – 8/12/15

9.  West Wales Action for Mental Health / Hywel Dda University Health Board / Hywel Dda Community Health Council – new Mental Health Project Group

    Transforming Mental Health Services

10.  CCC – Rural Development Plan 2014 – 2020 – Funding Opportunities

11.  CCC – Social Saturday

12.  CCC Seasonal Decorations

13.  CCC – Consultation on Proposals for a “Public Spaces Protection Order” Carmarthenshire – members were provided with the on line link to complete this questionnaire.

14.  Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda University Health Board – Sgwrs Iach – Let’s Talk Health

15.  Cyngor ar Bopeth – Citizens Advice – AGM 12/11/15

Brochures /  Circulars

1.  Broxap – litter bins and recycling units    2.  Clerks & Councils Direct  3.  Wicksteed playgrounds   4.  Yr Ardd

Requests for Financial Assistance

1.  Ambiwlans Awyr Cymru – Wales Air Ambulance

2.  Eisteddfod Gerddorol Ryngwladol Llangollen International Musical Eisteddfod

3.  C.Ff.I. / YFC Sir Gâr / Carmarthenshire

4.  Gwasanaethau Cymorth a Gwybodaeth am Ganser / Cancer Information & Support Services

E-mail Correspondence

Wendi Hugget (wendi.huggett@onevoicewales.org.uk)

*LOCAL GOVERNMENT FINANCE TRAINING IN WELSH – CARMARTHEN – 29/9/15 / HYFFORDDIANT CYLLID LLYWODRAETH LEOL YN CYMRAEG – CAERFYRDDIN – DYDD MAWRTH 29AIN MEDI

*CODE OF CONDUCT TRAINING COURSE Wendi Huggett

*Welsh Language Training – Local Government Finance – Carmarthen / Hyfforddiant Cymraeg – Cyllid Llywodraeth Leol – Caerfyrddin

*NEW TRAINING – DEVOLUTION OF SERVICES – SWANSEA – 13TH OCTOBER

*WELSH TRAINING – THE COUNCIL MEETING – AMMANFORD – 15/10/15 HYFFORDDIANT CYMRAEG – CYFARFOD Y CYNGOR – RHYDAMAN

*Welsh Training / Hyfforddiant Cymraeg – Last chance to take advantage of THE COUNCIL MEETING training at ELIM COMMUNITY CHURCH, PANTYFFYNNON ROAD, PANTYFFYNNON, AMMANFORD. SA18 3HL 15/10/15

*HYFFORDDIANT YN CYMRAEG/WELSH TRAINING – CYLLID LLYWODRAETH LEOL – RHYDAMAN  LOCAL GOVERNMENT FINANCE – AMMANFORD  29/10/15

*Job Vacancy – Neath Port Talbot Council

*NOVEMBER TRAININGS – HYFFORDDIANT TACHWEDD

*Last chance to take advantage of LOCAL GOVERNMENT FINANCE – ADVANCED training at ST PETERS CIVIC HALL, NOTT SQUARE, CARMARTHEN. SA31 1PG on TUESDAY 3rd NOVEMBER – Cyfle olaf i archebu Hyfforddiant CYLLID LLYWODRAETH LEOL – ESTYNEDIG yn NEUADD DDINESIG …

*Last chance to take advantage of SUSTAINABILITY TRAINING at CIVIC CENTRE, OYSTERMOUTH ROAD, SWANSEA. SA1 3SN on 3/11/15

*Don’t miss out on NEW MODULE 19 – DEVOLUTION OF SERVICES Training at ELIM COMMUNITY CHURCH, PANTYFYNNON ROAD, AMMANFORD. SA18 3HL on 12/11/15

*Cyfle olaf i archebu Hyfforddiant CYFARFOD Y CYNGOR yn EGLWYS CYMUNEDOL ELIM, HEOL PANTYFFYNNON, RHYDAMAN. SA18 3HL ar 23/11/15 Last chance to take advantage of THE COUNCIL MEETING training at ELIM COMMUNITY CHURCH, PANTYFYNNON ROAD.

*Cyfle olaf i archebu Hyfforddiant CYFARFOD Y CYNGOR yn EGLWYS CYMUNEDOL ELIM, HEOL PANTYFFYNNON, PANTYFFYNNON, RHYDAMAN. SA18 3HL ar 23/11/15 6.30pm-9pm Last chance to take advantage of THE COUNCIL MEETING

*Last chance to take advantage of DEVOLUTION OF SERVICES TRAINING at ST PETERS CIVIC HALL, NOTT SQUARE, CARMARTHEN. SA31 1PG on 24/11/15 – 6.30pm-9pm – Cyfle olaf i archebu Hyfforddiant

Tracy Gilmartin-ward [tracy.gilmartin-ward@onevoicewales.org.uk

*Statement by the Minister for Finance and Government Business: Responses to the consultations on Landfill Disposals Tax and Land Transaction Tax

*“Preparing for Public Services Boards” Conference 2015 / “Paratoi ar gyfer Byrddau Gwasanaethau Cyhoeddus” 2015

*Reminder – One Voice Wales 2015 Conference and AGM / Nodyn Atgoffa – Gynhadledd a Chyfarfod Cyffredinol Blynyddol Un Llais Cymru 2015

*Arolwg Siarter y BBC/BBC Charter Review                *NRM Bulletin / Bwletin – October / Hydref 2015

*Fwd: Independent Remuneration Panel for Wales Draft Annual Report – February 2016 / Adroddiad Blynyddol Drafft Panel Annibynnol Cymru ar Gydnabyddiaeth Ariannol – Chwefror 2016

*Official – Sensitive : Appointment of Trustee for Wales – Heritage Lottery Fund / National Heritage Memorial Fund – *Groundwork Funding Opportunity through Tesco Carrier Bag Levy

*Grow Wild Community Project Funding / Cyllid ar gyfer Prosiectau Cymunedol Tyfu’n Wyllt 2015-16

*Register now for free 2016 Grow Wild seed kits – Cofrestrwch nawr ar gyfer pecynnau hadau am ddim Tyfu’n Wyllt 2016

*Preparing for Public Services Boards” Conference 2015 / “Paratoi ar gyfer Byrddau Gwasanaethau Cyhoeddus” 2015 – 26/10/2015

*One Voice Wales Database / Cronfa Ddata Un Llais Cymru

*The Ombudsman’s Casebook – Issue 22

*Want to protect and improve the places where people walk in your local area? / Ydych chi eisiau gwarchod a gwella’r mannau lle mae pobl yn cerdded yn eich ardal chi?

*Guidance on Pensions / Canllawiau Pensiwn

*Review of Revenue Grand Funding to Community and Town Councils – Adolygiad o Arian Grant Refeniw i Gynghorau Cymuned a Thref

*Review of Revenue Grand Funding to Community and Town Councils – Adolygiad o Arian Grant Refeniw i Gynghorau Cymuned a Thref

*Don’t miss out on LOCAL GOVERNMENT FINANCE – ADVANCED Training at LLANERCH COMMUNITY CENTRE, HEOL NANT Y FELIN, LLANERCH, LLANELLI. SA15 3PA 19/11/

*Ymgynghoriad ar y blaenoriaethau plismona / Consultation on policing priorities

*Wales Commissioner to the Equality & Human Rights Commission / Comisiynydd Cymru y Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol

*Public Appointments Opportunity – Chair to the Arts Council of Wales / Cyfle Penodiadau Cyhoeddus – Cadeirydd i Gyngor Celfyddydau Cymru

*Your opportunity to contribute to Welsh Government guidance on allotments and community led growing projects

WelshGovernment@public.govdelivery.com

* Welcome to Mentoring with Business Wales Business Wales

*Advice, Information, Funding and Financial Support for your Business

*Fed up of being an Apprentice? Be the Boss with BOSS                      *Year of Adventure

Business Help and Support Emails no.reply@advice.hmrc.gov.uk

*Employers – Reporting expenses and benefits

*Support with Payroll from software to statutory payments

*Advice, Information, Funding and Financial Support for your Business      *Important Information for Employers

*New to importing and exporting? Don’t miss out on help from HMRC

*Reporting expenses and benefits this tax year

*Introducing BOSS… the new online support service for Welsh businesses            *Easy employer e-learning guide

*Community and Town Councils Newsletter

*Live export opportunities to help you sell globally

Finance Committee | Y Pwyllgor Cyllid SeneddFinance@Assembly.Wales

Ymgynghoriad: Bil Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus (Cymru) drafft | Consultation: Draft Public Services Ombudsman (Wales) Bill

An e-mail had been received regarding meeting dates.  Although no name had been provided by the sender a reply was sent to the e-mail address confirming the details requested.  Cllr. H. James approved the reply.

15/24 MODEL STANDING ORDERS

A copy of the Model Standing Orders as supplied by One Voice Wales had been forwarded Councillors for inspection.  The document requires personalizing to Llangathen Community Council.  It was agreed that the clerk should complete the gaps and present to the Council for adoption sometime over the coming months.

It was proposed by Cllr. G. Davies and seconded by Cllr. S. Collins that the existing Standing Orders (2000) be re-adopted as an interim measure with the view to adopt the Model Standing Order when complete.

15/25  ACCOUNTS FOR PAYMENT

The following accounts were approved for payment and cheques duly prepared:

£

Royal British Legion Poppy Appeal – Poppy Wreath   50.00

M Rees – November Salary 266.66

M Rees – Clerks Expenses   74.50

15/26 COUNTY COUNCILLORS REPORT

County Councillor C. Campbell reported that the County Council were looking to make financial reductions to the sum of £40 million and  seminars were arranged in order to decide where these cuts could be made.  It looked likely that the education budget would be reduced by £15 million which would result in each school within the county having a lower  allocation of funds.  Final decisions are expected in February.

15/27 ANY OTHER BUSINESS

1.  As it is a requirement to publicly display names of all Councillors, it was confirmed that these details are currently being displayed on-line, www.llangathen.net with the contact details via the clerk, also displayed on line. It is necessary to indicate which councillors have been co-opted.  The clerk would therefore check her records and arrange for the web site to be up dated.

2.  A members interests details require to be disclosed by all Councillors.  The clerk would contact One Voice Wales and request the relevant forms.

3.  The Welsh Language was discussed and it was confirmed that the Council does hold a Welsh Language Policy.  It was suggested that minutes could be produced bilingually. The clerk would check on translation costs and report at the next meeting.

4.  It was reported that the Notice Board in Broad Oak village was in a poor state of repair.  Cllrs. Gary Davies and C. Moses agreed to inspect by the next meeting.

5.  The bus shelter at Dryslwyn Square appeared to be in a poor and unkempt state.  The clerk would contact Cllr. L. Hughes for a report at the next meeting.

DATE OF NEXT MEETING

It was resolved that the next meeting of Llangathen Community Council would be held on Tuesday,  19th January 2016 at the Reading Room, Court Henry at 7.30pm.

Signed…………………………….

Date………………………………….