NOTICE OF VACANCY IN THE OFFICE OF COMMUNITY COUNCILLOR

LLANGATHEN COMMUNITY COUNCIL (NORTH WARD)

NOTICE OF VACANCY IN THE OFFICE OF COMMUNITY COUNCILLOR 

NOTICE is hereby given pursuant to Section 87 of the Local Government Act 1972 that a vacancy exists in the office of Councillor for the above mentioned Community Council.
An election will be held to fill the said vacancy if within fourteen days from the date hereof notice in writing of a request for such an election is given by ten electors for the electoral area of the said Community Council to the Chief Executive, Carmarthenshire County Council, Block 4, Parc Myrddin, Richmond Terrace, Carmarthen, as the Proper Officer of the County Council.
If no election is requested as aforesaid, the vacancy will be filled by the Community Council pursuant to the provisions of the Local Elections (Parishes and Communities) Rules, 2006.
A request for an election signed by ten electors must be delivered to Block 4, Parc Myrddin, Richmond Terrace, Carmarthen SA31 1HQ on any day after the date of this Notice, but not later than Friday, 2nd July, 2021.  If an election is requested, the election will be held within sixty days of the date of this Notice.


DATED the 14th June, 2021.               

HYSBYSIAD AM SEDD WAG AR GYFER SWYDD CYNGHORYDD CYMUNED

CYNGOR CYMUNED LLANGATHEN (WARD Y GOGLEDD)

HYSBYSIAD AM SEDD WAG AR GYFER SWYDD CYNGHORYDD CYMUNED

HYSBYSIR drwy hyn yn unol ag Adran 87 o Ddeddf Llywodraeth Leol 1972 bod  sedd wag ar gyfer swydd Cynghorydd ar y Cyngor Cymuned a enwir uchod
Cynhelir etholiad i lanw’r sedd a enwyd os rhoddir cais ysgrifenedig o fewn pedwar diwrnod ar ddeg o ddyddiad yr Hysbysiad hwn gan ddeg etholwr o ardal etholiadol y Cyngor Cymuned a enwyd, i’r Prif Weithredwr, Cyngor Sir Caerfyrddin, Bloc 4,Parc Myrddin, Waun Dew, Caerfyrddin, sef y Swyddog Priodol o’r Cyngor Sir.

Oni wneir cais am etholiad fel y nodwyd eisoes, llenwir y sedd wag gan y Cyngor Cymuned yn unol a darpariaethau Rheolau Etholiadau Lleol (Plwyfi a Chymunedau) 2006.
Rhaid cyflwyno cais am etholiad, a lofnodwyd gan ddeg etholwr, yn Bloc 4, Parc Myrddin, Waun Dew, Caerfyrddin  SA31 1HQ ar unrhyw ddydd ar ol dyddiad yr Hysbysiad hwn, ond heb fod yn ddiweddarach na Dydd Gwener, 2ail Gorffennaf, 2021.  Os gwneir cais am etholiad, cynhelir yr etholiad o fewn trigain diwrnod o ddyddiad yr Hysbysiad hwn

DYDDIEDIG y 14eg Mehefin, 2021.

Cyffwrdd â Bywyd

Bob blwyddyn mae dros 6,000 o bobl yng Nghymru yn cael ataliad ar y galon yn y gymuned a bydd llawer yn marw onibai y cânt gymorth cynnar.  Sefydlwyd Achub Bywyd Cymru i gynyddu nifer y bobl sy’n goroesi ataliad ar y galon yn y gymuned, Rydym nawr yn ceisio eich cefnogaeth i’n helpu i rannu’r neges bwysig hon er mwyn achub bywydau.

Croesawn y cyfle yma i drafod sut y gallwch chi ein cefnogi ni i annog eich cymuned i: 

  • Gynnal sesiwn hyfforddi adfywio cardio-pwlmonaidd (CPR) a sut i ddefnyddio di-ffib.
  • Brynu a gosod di-ffib yn y gymuned  ar gyfer y cyhoedd – efallai na fydd un di-ffib mewn  rhai cymunedau yn ddigonol.
  • Ddarparu cyfleoedd i rannu neges Achub Bywyd Cymru gyda’r cyhoedd.

Ymgyrch i esbonio be ddylai person ei wneud pe bai unigolyn yn digwydd cael ataliad ar y galon, yw Cyffwrdd â Bywyd. Mae ataliad ar y galon yn gyflwr lle mae’r galon yn stopio’n sydyn ac mae’r unigolyn yn disgyn yn anymwybodol. Rhaid dechrau CPR ar unwaith i bwmpio’r gwaed o amgylch y corff a defnyddio di-ffib i ailgychwyn y galon.

Mae ataliad ar y galon yn argyfwng meddygol unigrwy oherwydd nid yw’n bosib ei ragweld ac rhaid i unrhyw ymyraeth ddigwydd yn y munudau cyntaf. Nid oes sefyllfa feddygol arall sy’n dibynnu ar y fath ymyraeth gan y cyhoedd.

Dyma’r camau allweddol i gynyddu cyfradd y rhai sy’n goroesi ataliad ar y galon yw i sylwi’n fuan, gwneud CPR yn syth a diffibrillio prydlon. 

Yng Nghymru, mae oddeutu 80% o ataliadau ar y galon yn y gymuned yn digwydd yn y cartref a gallant ddigwydd i unrhyw un ar unrhyw adeg. Yn aml, mae llawer sy’n cael ataliad ar y galon yn ymddangos yn iach ac heb unrhyw salwch penodol.

Mae hyn yn pwysleisio’r ffaith y dylai pawb feddu ar sgiliau CPR i achub bywyd teulu, ffrindiau, cydweithwyr, cymydogion neu ddieithryn

Ein huchelgais yw i annog pawb yng Nghymru i ddeall yr angen i helpu pob un sy’n cael trawiad ar y galon, a chael y sgiliau a’r hyder i ddechrau’r CPR a defnyddio di-ffib.

Gwyddom fod llawer o’n cymunedau, wedi lleoli diffibriliwr mewn mannau cyhoeddus a phrysur. Ond mae llawer mwy i’w wneud ac felly rydym angen eich cefnogaeth chi.

I gael rhagor o wybodaeth sut y gall eich cymuned helpu, cysylltwch ag Achub Bywyd Cymru yn: achubbywycymru@wales.nhs.uk

Touch Someone’s Life

Every year over 6,000 people in Wales will have a cardiac arrest in the community and many will die without some simple and easy to learn interventions. Save a Life Cymru; established to increase the number of people who survive a cardiac arrest in the community; is seeking your support to help us share this important lifesaving message. 

We would welcome this opportunity to discuss how your community can support us by: 

  • Watching our training video on: https://gov.wales/save-a-life-cymru 
  • Holding a Cardiopulmonary Resuscitation (CPR) and defibrillator training session. 
  • Purchasing and installing a public access defibrillator – one defib might not be sufficient for some communities.
  • Creating a public announcement for your community.

Touch Someone’s Life, a public information campaign, explains what any person should do in the event of a cardiac arrest (a condition where the heart suddenly stops working and the person becomes unconscious). CPR must be started immediately to pump blood around the body and a defibrillator used to restart the heart.  

The unpredictable and time-sensitive nature of cardiac arrest in the community makes it a unique medical emergency. There is no other medical situation that relies on such community intervention.

The key to improving survival rate is to follow the chain of survival for early bystander recognition, early CPR and early defibrillation.

Around 80% of community cardiac arrests in Wales happen in peoples’ homes and can happen to anyone at any time. Many who experience a cardiac arrest often appear healthy with no known risk factors. 

This emphasises the importance for everyone to have CPR skills to help save family, friends, colleagues, neighbours or a stranger. 

Our ambition is to create cultural change across Wales so that everyone  understands the urgent need to help anyone experiencing a cardiac arrest, as well as having the skills and confidence to start CPR and defibrillation. 

We know that some communities, businesses, shopping centres, train stations and places with high footfall in Wales have equipped their location with a defibrillator. There is more than needs to be done and we urgently need your help and support. 

For further information about how your community is able to help please contact Save a Life Cymru at: SaveALifeCymru@wales.nhs.uk 

Notice of electors’ rights under the Public Audit (Wales) Act 2004

Notice of date appointed for the exercise of electors’ rights under the Public Audit (Wales) Act 2004

Cyngor Cymuned Llangathen Community Council

Financial year ended 31 March 2020

1. Date of announcement 28th August 2020

2. Each year the annual accounts are audited by the Auditor General for Wales. Prior to this date, any interested person has the opportunity to inspect and make copies of the accounts and all books, deeds, contracts, bills, vouchers and receipts etc. relating to them for 20 working days on reasonable notice.  For the year ended 31 March 2020, these documents will be available on reasonable notice on application to: Mrs M Rees, Crachty Isaf, Capel Isaac, Llandeilo, Carms. SA19 7UH

between the hours of 10am and 11am on Monday, Wednesday, Thursday and Friday commencing on 14th September 2020 and ending on  9th October 2020

3. From 10th October 2020 until the audit has been completed, Local Government Electors and their representatives also have:

∙ the right to question the Auditor General about the accounts.  The Auditor General can be contacted via Grant Thornton UK LLP, 3 Callaghan Square, Cardiff, CF10 5BT and

∙ the right to attend before the Auditor General and make objections to the accounts or any item in them.  Written notice of an objection must first be given to the Auditor General via Grant Thornton UK LLP, 3 Callaghan Square, Cardiff, CF10 5BT.

 A copy of the written notice must also be given to the council.

4. The audit is being conducted under the provisions of the Public Audit (Wales) Act 2004, the Accounts and Audit (Wales) Regulations 2014 and the Auditor General for Wales’ Code of Audit Practice.  

Audit notices – Certification and approval of annual accounts for 2019-20

Audit notices required by Regulations

Cyngor Cymuned Llangathen Community Council

Certification and approval of annual accounts for 2019-20

Regulation 15(1) of the Accounts and Audit (Wales) Regulations 2014 (as amended) requires that Responsible Financial Officer of Llangathen Community Council sign and date the statement of accounts, and certify that it properly presents Llangathen Community Council]’s receipts and payments for the year. The Regulations required that this be completed by 30 June 2020.

The Responsible Financial Officer has not signed and certified the accounts for the year ended 31 March 2020. Due to the COVID-19 outbreak, the Responsible Financial Officer has been unable to prepare the accounts. The statement of accounts will be prepared and the Responsible Financial Officer will sign and certify the statement of accounts when the immediate pressures of the COVID-19 outbreak have subsided.