Hysbysiad archwilio

Hysbysiad pennu’r dyddiad ar gyfer arfer hawliau etholwyr 

CYNGOR CYMUNED LLANGATHEN

Blwyddyn ariannol yn dod i ben ar 31 March 2023

1.      Dyddiad cyhoeddi     25/7/2023

2.      Bob blwyddyn, archwilir y cyfrifon blynyddol gan Archwilydd Cyffredinol Cymru. Cyn y dyddiad hwn, mae unrhyw berson â diddordeb yn cael cyfle i archwilio a gwneud copïau o’r cyfrifon a’r holl lyfrau, gweithredoedd, contractau, biliau, talebau a derbynebau ac yn y blaen sy’n ymwneud â hwy am 20 diwrnod gwaith ar rybudd rhesymol. Ar gyfer y flwyddyn a ddaeth i ben 31 Mawrth 2023, bydd y dogfennau hyn ar gael ar rybudd rhesymol ar gais i:

M Rees, Crachty Isaf, Capel Isaac, Llandeilo. SA19 7UH

Rhif Ffon: 01558668349  council@llangathen.org.uk

Rhwng yr oriau o   3 yp  a  4yp  o ddydd Llun i ddydd Gwener 

Yn dechrau ar 25 Gorffennaf 2023 

Ac yn dod i ben ar 25 Awst 2023

3.      O 11 Medi 2023, hyd nes y bydd yr archwiliad wedi ei gwblhau, mae gan Etholwyr Llywodraeth Leol a’u cynrychiolwyr hefyd:

·        yr hawl i holi’r Archwilydd Cyffredinol ynglyn â’r cyfrifon.

·        yr hawl i ddod gerbron yr Archwilydd Cyffredinol a mynegi gwrthwynebiad i’r cyfrifon neu unrhyw eitem ynddynt. Rhaid rhoi rhybudd ysgrifenedig o wrthwynebiad i’r Archwilydd Cyffredinol yn gyntaf. Rhaid rhoi copi o’r rhybudd ysgrifenedig hefyd i’r Cyngor. 

Gellir cysylltu â’r Archwilydd Cyffredinol drwy: Archwiliadau Cynghorau Cymuned, Archwilio Cymru, 1 Capital Quarter, Tyndall Street, Cardiff CF10 4BZ neu ebost

Communitycouncilaudits@audit.wales

4.         Cynhelir yr archwiliad o dan ddarpariaethau Deddf Archwilio Cyhoeddus (Cymru) 2004, Rheoliadau Cyfrifon ac Archwilio (Cymru) 2014 a Chod Ymarfer Archwilio Archwilydd Cyffredinol Cymru.