Cofnodion Cyfarfod Blynyddol Drafft / Minutes of the Annual Meeting Draft

Cofnodion Cyfarfod Blynyddol Cyngor Cymuned Llangathen a gynhaliwyd ddydd Mawrth  Mai 17, 2022 yn Yr Ystafell Ddarllen, Cwrt Henri.

Minutes of the Annual Meeting of Llangathen Community Council held on Tuesday, 17th May 2022 in The Reading Room, Court Henry.

Presennol / Present:  Cyng/Cllrs.: B. Jones (chair) Ann Davies, C. Moses, E. Morgan, L. Hughes, E. Rees and A. Davies.

Hefyd yn presennol / In attendance  Cllr. Hefin Jones and Mrs M.Rees (clerc / clerk)

22/01  YMDDIHEURIADAU / APOLOGIES

There were no apologies for absence. 

22/02 DATGANIADAU O FUDDIANT / DECLARATIONS OF INTEREST

Dros y flwyddyn flaenorol  cofrestrwyd y datganiadau o fuddiant canlynol:  

Datganodd y Cyng. Ann Davies ddiddordeb yn eitem 21/38 (8) – Cyfrifon i’w talu – Y Lleng Brydeinig Frenhinol.

Datganodd y Cyng. A. Davies ddiddordeb yn eitem 21/51 (12) – Gwefan

Datganodd y Cyng. L. Hughes ddiddordeb yn eitem 21/63 (10) – Cyfrifon i’w talu – Ysgol Cwrt Henri

Datganodd y Cyng. B. Jones ddiddordeb yn eitem 21/63 (10) – Cyfrifion i’w talu – Neuadd Llangathen

Over the previous year, the following declarations of interest were registered:

Cllr. Ann Davies declared an interest in item 21/38 (8) – Accounts for payment – The Royal British Legion.

Cllr. A. Davies declared an interest in item 21/51 – Website

Cllr. L. Hughes declared an interest in item 21/63 (10) – Accounts for payment – Court Henry School

Cllr. B. Jones declared an interest in item 21/63 (10) – Accounts for payment – Llangathen Hall

22/03 COFNODION / MINUTES

Cynigiwyd gan Cyng. L. Hughes ac eiliwyd gan Cyng. B. Jones fod cofnodion y Cyfarfod  Blynyddol a gynhaliwyd ddydd Mawrth 18 Mai 2021 yn cael eu derbyn fel cofnod cywir o’r trafodion.

It was proposed by Cllr. L. Hughes  and seconded by Cllr. B. Jones that the minutes of the Annual Meeting held on 17thNovember 2020 be accepted as a correct record of the proceedings.

22/04  DATGANIAD O GYFRIFON / STATEMENT OF ACCOUNTS

Roedd copïau o’r cyfrifon ar gael i’r Cynghorwyr ar gyfer y flwyddyn a ddaeth i ben 31 Mawrth 2022.

Roedd y rhain wedi’u harchwilio gan Mr D. G. Morris. Yn dilyn trafodaeth am y cyfrifon, cynigiodd y  Cyng. C. Moses, ac eiliwyd gan y Cyng. E. Morgan y dylid derbyn bod y datganiad o gyfrifon yn gywir.  

Llofnododd y cadeirydd a’r clerc/SAC y Datganiad Blynyddol.

Copies of the accounts were made available to Cllrs  for the year ended 31st March 2022.  These had been audited by Mr D.G.Morris.  Following a discussion regarding the accounts, it was proposed by Cllr. C. Moses and seconded by Cllr. E. Morgan that the statement of accounts be accepted as correct.  

The chair and clerk/RFO signed the Annual Return.

22/05 ASESIAD RISG / RISK ASSESSMENT

Trafodwyd yr Asesiad Risg a chytunwyd yn unfrydol y dylai pob cofnod barhau heb unrhyw ddiwygiad.  

Llofnododd y cadeirydd y ddogfen Asesiad Risg

The Risk Assessment was discussed and it was unanimously agreed that all entries should remain with no amendments. The chair signed the Risk Assessment document.

22/06 DATGANIAD LLYWODRAETHU BLYNYDDOL / ANNUAL GOVERNANCE STATEMENT

Darllenwyd yn uchel y Datganiad Llywodraethu Blynyddol ac fe’i trafodwyd gan yr aelodau. Cynigiwyd gan y Cyng. Ann Davies ac eiliwyd gan y Cyng. E. Rees y dylai gael ei gymeradwyo gan y cyngor.

The Annual Governance Statement was read out and discussed by members. It was proposed by Cllr. Ann Davies and seconded by Cllr. E. Rees that it be approved by the council.

22/07 PENODI ARCHWILYDD MEWNOL / APPOINTMENT OF INTERNAL AUDITOR

Penderfynwyd y dylid parhau i ymgymryd â gwasanaethau’r archwilydd mewnol, sef Mr D Morris.

Y clerc i ysgrifennu at Mr Morris i ofyn a fyddai’n barod i barhau fel archwilydd mewnol y cyngor.

 It was resolved that the services of the internal auditor Mr D Morris be continued.  

The clerk to write to Mr Morris and ask if he would be prepared to continue as the councils internal auditor.

22/08    PENODI CLERC/SWYDDOG ARIANNOL CYFRIFOL  /   APPOINT CLERK / RESPONSIBLE FINANCIAL OFFICER

Cytunwyd yn unfrydol i ailbenodi M. Rees yn Glerc/Swyddog Ariannol Cyfrifol

It was unanimously agreed to re-appoint M. Rees as Clerk/RFO

22/09  AMODAU GWAITH Y CLERC  /  CLERKS WORKING CONDITIONS

Roedd y dogfennau canlynol bellach yn eu lle:

The following documents were in place:

Contract Gwaith y Clerc              Y Swydd-ddisgrifiad                              Graddau Cyflog

Y Polisi Cwyn Gyflogaeth              Y Polisi Gwerthuso

Clerks Work Contract              Job Description                                     Pay Scales

Grievance Policy                     Appraisal Policy

Roedd gwerthusiad blynyddol y clerc wedi’i gynnal a chafodd y ddogfen ei chyflwyno a’i chymeradwyo gan y cyngor. Llofnododd y cadeirydd, yr is-gadeirydd a’r clerc y ddogfen.

The annual clerk appraisal had been carried out and the document was presented and approved by council.  The chair, vice chair and clerk signed same.

The matter of purchasing a computer for the clerk was suggested.  The clerk would give this matter some thought.

Awgrymwyd y mater o brynu cyfrifiadur i’r clerc. Byddai’r clerc yn meddwl am y mater hwn.

22/10 PENODI CADEIRYDD / APPOINTMENT OF CHAIRPERSON

Cynigiwyd gan y Cyng. Ann Davies ac eiliwyd gan y Cyng. C. Moses  bod y Cyng. E. Rees yn cael ei phenodi’n Gadeirydd.  Derbyniodd Cyng. E. Rees y swydd a diolchodd i’r aelodau.

Diolchwyd yn ddiffuant i’r Cynghorydd Beryl Jones am y gwaith diwyd yr oedd wedi’i wneud i rôl y Cadeirydd y bu ynddi ers tair blynedd.

It was proposed by Cllr. Ann Davies and seconded by Cllr. C. Moses that Cllr. E. Rees be appointed as Chair.  Cllr. E. Rees accepted the post and thanked members.  Councillor Beryl Jones was thanked most sincerely for her diligent work she had brought to the role of Chair which she had held for three years.

22/11 PENODI IS-CADEIRYDD / APPOINTMENT OF VICE CHAIR 

Cynigiwyd gan y Cyng. Ann Davies ac eiliwyd gan y Cyng. Anjuli Davies  bod y Cyng. C. Moses yn cael ei benodi’n Is-Gadeirydd.  Derbyniodd Cyng. C. Moses y swydd a diolchodd i’r aelodau.

It was proposed by Cllr. Ann Davies and seconded by Cllr. Anjuli Davies that Cllr. C. Moses be appointed as Vice Chairman.  Cllr. C. Moses accepted the post and thanked members.

22/12 AELODAETH / MEMBERSHIP AFFILIATION                   

Cynigiwyd gan y Cyng. E. Rees ac eiliwyd gan y Cyng. E. Morgan y dylai’r pwyllgor barhau â’i aelodaeth o Un Llais Cymru ac hefyd SLCC (Society of Local Council Clerks) ac mai’r Cadeirydd a’r Is-gadeirydd ddylai fod y cynghorwyr enwebedig i’w cynrychioli yng nghyfarfodydd chwarterol y pwyllgor ardal. Nhw hefyd ddylai gael y cylchlythyrau, y bwletinau a’r hysbysiadau am gyfarfodydd ac ati.  

It was proposed by Cllr. E. Rees and seconded by Cllr. E. Morgan to continue affiliation to Un Llais Cymru and SLCC (Society for Local Council Clerks) and that the chairman and vice-chairman be the nominated councillors to represent quarterly Area Committee meetings and to receive newsletters, bulletins and meeting notifications etc.

22/13  PENODI CYNRYCHIOLWYR AR GYFER AMRYWIOL GYRFF / TO APPOINT REPRESENTATIVES FOR VARIOUS BODIES

i.  Ystafell Ddarllen Cwrt Henri Reading Room  –  Cyng. / Cllr. Ann Davies

ii. Un Llais Cymru – Cyng. / Cllr. E. Rees a/and Cyng / Cllrs C. Moses

iii. Ysgol Cwrt Henri School – Cyng / Cllr. B. Jones

iv.  Neuadd Llangathen Hall – Cyng. / Cllr. C. Moses

DYDDIAD Y CYFARFOD NESAF / DATE OF NEXT MEETING

Penderfynwyd y byddai Cyfarfod Blynyddol nesaf Cyngor Cymuned Llangathen yn cael ei gynnal ddydd Mawrth, 16Mai 2023.

It was resolved that the next Annual General Meeting of Llangathen Community Council would be held on Tuesday, 16th May 2023.

                                                Llofnod / Signed…………………………….

                                                Dyddiad / Date………………………………….