CYNGOR CYMUNED LLANGATHEN

Adroddiad Blynyddol 2021 2022

Mae’r Cyngor Cymuned yn cynnwys 8 Cynghorydd: Beryl Jones (cadeirydd), Emyr Morgan, Ann Davies, Cled Moses, Mike Wynne/Anjuli Davies – Ward y Gogledd, Eiryl Rees (is-gadeirydd), Linda Hughes, Mark Williams – Ward y De. Gyda phwyll y derbyniodd y cyngor ymddiswyddiad y Cyng. Mike Wynne ar ôl blynyddoedd o wasanaeth o fewn y plwyf.  Cafodd Anjuli Davies ei chyfethol i’r cyngor ym mis Medi 2021 ac fe’i croesawyd gan bawb. Mrs Mairwen Rees yw ein clerc council@llangathen.org

Mae’r Cynghorydd Sir Cefin Campbell yn mynychu cyfarfodydd yn rheolaidd, ym mis Mai 2021, llwyddodd y Cynghorydd Campbell i sicrhau sedd yn y Senedd ond parhaodd i fynychu cyfarfodydd y cyngor.

Cynhelir cyfarfodydd ar y trydydd dydd Mawrth yn Ionawr, Mawrth, Mai, Gorffennaf, Medi a Thachwedd.

Oherwydd COVID 19, mae pob cyfarfod wedi’i gynnal o bell ar Zoom.

Nid yw hyn wedi bod yn ddelfrydol gan fod y cysylltiad rhyngrwyd yn ardal Llangathen yn ysbeidiol, ar adegau mae rhai Cynghorwyr wedi methu cysylltu, rhai wedi colli cysylltiad rhyngrwyd yn ystod cyfarfod ac ar adegau mae rhai ohonom wedi “rhewi”. Fodd bynnag, rydym wedi gwneud y gorau o sefyllfa wael. Pan fydd cyfyngiadau’n caniatáu, bydd cyfarfodydd wyneb yn wyneb yn ailddechrau ac mae’n debyg y bydd y rhain yn cael eu cynnal yn yr Ystafell Ddarllen, Cwrt Henri ac o bosibl gyda mynediad ffôn i’r rhai nad ydynt yn dymuno bod yn bresennol yn bersonol.

Ein praesept ar gyfer 2021/2022 oedd £7,200

Cawn anfoneb yn flynyddol am y Goleuadau Troedffordd o fewn y plwyf, £994.92

Hefyd, newidiwyd llusernau i LED ac ar gyfer hyn cymerwyd benthyciad wyth mlynedd gyda Chyngor Sir Caerfyrddin – anfoneb flynyddol o £688.06 yn dechrau 2021/2022

D G Morris cyfrifydd yw’r archwilydd mewnol.

Cynhelir gwerthusiad clercod blynyddol ac mae amodau gwaith a chytundeb y clercod wedi’u cwblhau.

Mae gwaith cynnal a chadw lleol yn cynnwys torri gwair ar lawnt y pentref yn Broad Oak, ac mae Cynghorwyr a thrigolion lleol yn gofalu am y blychau blodau.

Mae gwefan www.llangathen.org.uk  ac mae rheolaeth y wefan hon wedi’i throsglwyddo i We Dig Media.

Yn anffodus, mae’r archwiliad allanol blynyddol wedi’i lesteirio, mae hyn yn rhannol oherwydd COVID a’r ffaith bod Archwilio Cymru wedi cymryd drosodd y rôl a bod ganddo ôl-groniad o archwiliadau i ddelio â nhw. Mae Archwilio Cymru bellach yn delio â chyfrifon 2019 2020.

Mae’r Cyngor Cymuned yn aelodau o Un Llais Cymru a Chymdeithas Clercod Cynghorau Lleol, sy’n darparu cyfoeth o wybodaeth a chyngor yn ogystal â darparu cyfleoedd hyfforddi sy’n ymwneud â rôl Cynghorydd.

Mae’r cyngor yn cael y wybodaeth ddiweddaraf drwy amrywiaeth o bolisïau.

Mae cyfathrebu rhwng Cynghorwyr a Chlerc trwy e-bost, dros y ffôn a’r post.

Mae cyfathrebu rhwng y gymuned a’r Cyngor Cymuned trwy hysbysfyrddau, gwefan, cyfathrebu wyneb yn wyneb gan gynnwys trwy glybiau a sefydliadau.

Mae Sbwriel a Baw Cwn wedi bod yn broblem mewn rhai ardaloedd o’r plwyf, mae hyn wedi’i adrodd ac mae’n parhau. Mae arwyddion wedi’u darparu a’u lleoli mewn rhai ardaloedd.

Mae cefnffordd yr A40 yn parhau i fod yn bryder ac mae camau yn mynd rhagddynt i wella amodau. Mae wyneb newydd wedi ei osod ar yr A40 yn Sgwâr Dryslwyn.

Mae rhywfaint o waith wedi’i wneud i wella ymddangosiad blêr adeilad Cyfnewidfa BT, ond mae angen gwneud llawer mwy.

Mae cyflwr ffyrdd gan gynnwys tyllau a draeniau wedi’u blocio yn parhau i gael eu hadrodd i Gyngor Sir Caerfyrddin gyda pheth llwyddiant ond mae’n fater parhaus.

Rhoddir gwybod yn brydlon am faterion Goleuadau Stryd.

Mae awgrym i ymgorffori safle bws yng nghynlluniau SiopNEWydd, Dryslwyn wedi ei gyflwyno i’r pwyllgor.

Mae Ceisiadau Cynllunio o fewn y plwyf yn cael eu monitro ac anfonir sylwadau at Gyngor Sir Caerfyrddin.

B. Jones (chair)                                                           M. Rees (clerk)