Hysbysiad archwilio

Hysbysiad pennu’r dyddiad ar gyfer arfer hawliau etholwyr 

CYNGOR CYMUNED LLANGATHEN

Blwyddyn ariannol yn dod i ben ar 31 March 2023

1.      Dyddiad cyhoeddi     25/7/2023

2.      Bob blwyddyn, archwilir y cyfrifon blynyddol gan Archwilydd Cyffredinol Cymru. Cyn y dyddiad hwn, mae unrhyw berson â diddordeb yn cael cyfle i archwilio a gwneud copïau o’r cyfrifon a’r holl lyfrau, gweithredoedd, contractau, biliau, talebau a derbynebau ac yn y blaen sy’n ymwneud â hwy am 20 diwrnod gwaith ar rybudd rhesymol. Ar gyfer y flwyddyn a ddaeth i ben 31 Mawrth 2023, bydd y dogfennau hyn ar gael ar rybudd rhesymol ar gais i:

M Rees, Crachty Isaf, Capel Isaac, Llandeilo. SA19 7UH

Rhif Ffon: 01558668349  council@llangathen.org.uk

Rhwng yr oriau o   3 yp  a  4yp  o ddydd Llun i ddydd Gwener 

Yn dechrau ar 25 Gorffennaf 2023 

Ac yn dod i ben ar 25 Awst 2023

3.      O 11 Medi 2023, hyd nes y bydd yr archwiliad wedi ei gwblhau, mae gan Etholwyr Llywodraeth Leol a’u cynrychiolwyr hefyd:

·        yr hawl i holi’r Archwilydd Cyffredinol ynglyn â’r cyfrifon.

·        yr hawl i ddod gerbron yr Archwilydd Cyffredinol a mynegi gwrthwynebiad i’r cyfrifon neu unrhyw eitem ynddynt. Rhaid rhoi rhybudd ysgrifenedig o wrthwynebiad i’r Archwilydd Cyffredinol yn gyntaf. Rhaid rhoi copi o’r rhybudd ysgrifenedig hefyd i’r Cyngor. 

Gellir cysylltu â’r Archwilydd Cyffredinol drwy: Archwiliadau Cynghorau Cymuned, Archwilio Cymru, 1 Capital Quarter, Tyndall Street, Cardiff CF10 4BZ neu ebost

Communitycouncilaudits@audit.wales

4.         Cynhelir yr archwiliad o dan ddarpariaethau Deddf Archwilio Cyhoeddus (Cymru) 2004, Rheoliadau Cyfrifon ac Archwilio (Cymru) 2014 a Chod Ymarfer Archwilio Archwilydd Cyffredinol Cymru.  

AUDIT NOTICE

Notice of appointment of the date for the exercise of electors’ rights

Llangathen Community Council

Financial year ending 31 March 2023

1.    Date of announcement  25th July 2023

2.    Each year the annual accounts are audited by the Auditor General for Wales. Prior to this date, any interested person has the opportunity to inspect and make copies of the accounts and all books, deeds, contracts, bills, vouchers and receipts etc relating to them for 20 working days on reasonable notice. For the year ended 31 March 2021, these documents will be available on reasonable notice on application to:

M Rees, Crachty Isaf, Capel Isaac, Llandeilo. SA19 7UH 

Tel: 01558668349          council@llangathen.org.uk

between the hours of   3pm  and 4pm  on Monday to Friday

commencing on 28 July 2023 

and ending on 25 August 2023

3.    From 11 September 2023, until the audit has been completed, Local Government Electors and their representatives also have:

·      the right to question the Auditor General about the accounts.

·      the right to attend before the Auditor General and make objections to the accounts or any item in them. Written notice of an objection must first be given to the Auditor General. A copy of the written notice must also be given to the council.

The Auditor General can be contacted via: Community Council Audits, Audit Wales, 1 Capital Quarter, Tyndall Street, Cardiff CF10 4BZ or by email at

Communitycouncilaudits@audit.wales

4.      The audit is being conducted under the provisions of the Public Audit (Wales) Act 2004, the Accounts and Audit (Wales) Regulations 2014 and the Auditor General for Wales’ Code of Audit Practice.  

Hysbysiad archwilio / Audit Notice

Hysbysiad archwilio

CYNGOR CYMUNED LLANGATHEN

Ardystio a chymeradwyo cyfrifon blynyddol ar gyfer 2022-23

Mae rheoliad 15(1) o Reoliadau Cyfrifon ac Archwilio (Cymru) 2014 (fel y’i diwygiwyd) yn ei gwneud yn ofynnol i Swyddog Ariannol Cyfrifo Cyngor Cymuned Llangathen lofnodi a dyddio’r datganiad cyfrifon, ac ardystio ei fod [yn cyflwyno derbynebau a thaliadau Cyngor Cymuned Llangathen yn briodol am y flwyddyn

ac incwm a gwariant y Cyngor am y flwyddyn Mae’r Rheoliadau yn ei gwneud yn ofynnol i hyn gael ei gwblhau erbyn 30 Mehefin 2023.

Oherwydd absenoldeb yr archwilydd mewnol, nidyw ef Swyddog Ariannol Cyfrifol wedi llofnodi ac ardystio’r cyfrifon ar gyfer y flwyddyn yn diweddu 31 Mawrth 2023. Bydd y datganiad cyfrifon yn cael ei baratoi a bydd y Swyddog Ariannol Cyfrifol yn llofnodi ac yn ardystio datganiad y cyfrifon erbyn 25 Gorffennaf 2023.

Mae Rheoliad 15(2) o Reoliadau Cyfrifon ac Archwilio (Cymru) 2014 (fel y’i diwygiwyd) yn ei gwneud yn ofynnol i’r Cyngor, yn dilyn yr ardystiad gan y Swyddog Ariannol Cyfrifol y cyfeirir ato uchod, gymeradwyo’r cyfrifon. Mae’r Rheoliadau yn mynnu bod hyn wedi’i gwblhau erbyn 30 Mehefin 2023.

Nid yw’r Cyngor wedi cymeradwyo’r cyfrifon eto oherwydd nad yw’r archwilydd mewnol ar gael

M Rees, Crachty Isaf, Capel Isaac, Llandeilo. SA19 7UH

Tel: 01558668349          council@llangathen.org.uk

AUDIT NOTICE

Llangathen Community Council

Financial year ending 31 March 2023

Certification and approval of annual accounts 2022 – 2023

Regulation 15(1) of the Accounts and Audit (Wales) Regulations 2014 (as amended) requires that Responsible Financial Officer of Llangathen Community Council sign and date the statement of accounts, and certify that it properly presents Llangathen Community Council’s receipts and payments for the year and the Council’s income and expenditure for the year.  The Regulations require that this be completed by 30 June 2023.

Due to the absence of the internal auditor, the Responsible Financial Officer has not signed and certified the accounts for the year ended 31 March 2023.  The statement of accounts will be prepared and the Responsible Financial Officer will sign and certify the statement of accounts by 25 July 2023

Regulation 15(2) of the Accounts and Audit (Wales) Regulations 2014 (as amended) requires that following the certification by the Responsible Financial Officer referred to above, the Council must approve the accounts.  The Regulation require that this be completed by 30 June 2023.

The Council has not yet approved the accounts due to the internal auditor being unavailable.

M Rees, Crachty Isaf, Capel Isaac, Llandeilo. SA19 7UH

Tel: 01558668349          council@llangathen.org.uk