Annual Report 2022 -2023

LLANGATHEN COMMUNITY COUNCIL

ANNUAL REPORT 2022-2023

The Community Council currently has 7 Councillors – Eiryl Rees (chair), Cled Moses (vice-chair),

Ann Davies, Beryl Jones, Emyr Morgan, Linda Hughes and Anjuli Davies. Following the May 2022 elections, Mark Williams made the decision not to stand for re-election. Councillors were most disappointed as he was a valued member of the community.  There is now a vacancy.  Councillor Hefin Jones was duly elected as County Councillor for Llanfihangel Aberbythych.  Mairwen Rees remains as Responsible Financial Officer and Clerk.  Council@llangathen.org.uk  David Morris, accountant,  is the Internal Auditor.

All Councillors chose to Opt Out of receiving the annual £150 Councillors Allowance.

Meetings were held face to face in the Reading Room, Court Henry for May, July, September, November and March with the January 2023 meeting being conducted over Zoom.

The precept for 2023/2024 is £9,000

The Footway Lighting invoice was for £846.39 (net) and the LED invoice for the eight year loan was £573.38 (net). Street lighting issues have been resolved.

The clerk appraisal is carried out annually and the Training Plan – for Councillors and Clerk is updated when need be.

We Dig Media continue to manage the website www.llangathen.org.uk

Communication between Councillors and Clerk is via e-mail, telephone and post.

Communication between the community and Community Council is via Notice Boards, Website, face to face communication including via clubs and organisations.

The village green in Broad Oak is cut during the summer months and Cllrs and local residents volunteer to look after the flower boxes.

Wales Audit have now caught up with the backlog of audits and the accounts for Llangathen Community Council have been approved for 2019/2020, 2020/2021 and 2021/2022.

Annual membership is paid to One Voice Wales and Society of Local Council Clerks.

The A40 at Dryslwyn Square and Broad Oak remains a concern – Cllr H Jones has discussed matters with Jonathan Edwards MP and recently a report from WG was made available. 

Litter and Dog Fouling within the parish have been addressed and continue to be monitored. 

Issues regarding BT Exchange building and paths/parking in Broad Oak remain ongoing.  Fly Tipping concerns have recently been brought to the attention of Councillors. 

An application to Carmarthenshire County Council has recently been made to de-ward the parish.

A successful application for a free Defibrillator was made to WG.  This was approved and subject to the purchase of a cabinet.  

Donations amounting to £1190.00 to good causes have been made and largely to local organisations.

£70 to each of the halls – Reading Room and Llangathen – was donated in order to purchase Shrubs/Bulbs in recognition of the Queen’s Platinum Jubilee.

It was decided to oppose the proposed over head pylons being erected in the Towy Valley and requested that they be underground.

ADRODDIAD BLYNYDDOL 2022-2023

CYNGOR CYMUNED LLANGATHEN

Ar hyn o bryd mae gan y Cyngor Cymuned saith Cynghorydd – Eiryl Rees (cadeirydd), Cled Moses (is-gadeirydd), Ann Davies, Beryl Jones, Emyr Morgan, Linda Hughes ac Anjuli Davies. Yn dilyn etholiadau mis Mai 2022, penderfynodd Mark Williams beidio â sefyll i gael ei ailethol. Roedd y cynghorwyr yn siomedig iawn gan ei fod yn aelod gwerthfawr o’r gymuned.  Mae yna le gwag bellach.  Etholwyd y Cynghorydd Hefin Jones yn Gynghorydd Sir dros Lanfihangel Aberbythych.  Mae Mairwen Rees yn parhau’n Swyddog Ariannol Cyfrifol a Chlerc.  Council@llangathen.org.uk David Morris, cyfrifydd, yw’r Archwilydd Mewnol.

Dewisodd pob Cynghorydd optio allan o gael y Lwfans Cynghorwyr blynyddol o £150.

Cynhaliwyd y cyfarfodydd wyneb yn wyneb yn yr Ystafell Ddarllen, Cwrt-henri ar gyfer misoedd Mai, Gorffennaf, Medi, Tachwedd a Mawrth a chynhaliwyd cyfarfod mis Ionawr 2023 dros Zoom.

Y praesept ar gyfer 2023-2024 yw £9,000

Roedd yr anfoneb ar gyfer Goleuo’r Droedffordd yn £846.39 (net) a’r anfoneb LED ar gyfer y benthyciad wyth mlynedd yn £573.38 (net). Roedd y materion ynglyn â’r goleuadau stryd wedi’u datrys.

Cynhelir gwerthusiad y clerc yn flynyddol ac mae’r Cynllun Hyfforddi  ar gyfer Cynghorwyr a’r Clerc – yn cael ei ddiweddaru yn ôl y gofyn.

We Dig Media sy’n dal i reoli’r wefan www.llangathen.org.uk

Mae cyfathrebu rhwng y Cynghorwyr a’r Clerc yn digwydd trwy e-bost, dros y ffôn a thrwy’r post.

Mae cyfathrebu rhwng y gymuned a’r Cyngor Cymuned yn digwydd trwy hysbysfyrddau, y wefan ac wyneb yn wyneb, gan gynnwys trwy glybiau a mudiadau.

Mae maes y pentref yn Nerwen-fawr yn cael ei dorri yn ystod misoedd yr haf ac mae Cynghorwyr a thrigolion lleol yn gwirfoddoli i ofalu am y blychau blodau.

Mae Archwilio Cymru bellach wedi dal i fyny â’r ôl-groniad o archwiliadau, a chymeradwywyd cyfrifon Cyngor Cymuned Llangathen ar gyfer 2019-2020, 2020-2021 a 2021-2022.

Telir aelodaeth flynyddol i Un Llais Cymru a’r Gymdeithas Clercod Cynghorau Lleol.

Mae’r A40 yn Sgwâr Dryslwyn a Derwen-fawr yn parhau i fod yn bryder – mae’r Cynghorydd H Jones wedi trafod materion â Jonathan Edwards AS, ac yn ddiweddar daeth adroddiad gan LlC ar gael. 

Mae Sbwriel a Baw Cwn yn y plwyf wedi cael sylw ac yn parhau i gael eu monitro. 

Mae materion yn ymwneud ag Adeilad Cyfnewidfa BT a llwybrau/parcio yn Nerwen-fawr yn parhau i fynd rhagddynt.  Mae pryderon ynghylch Tipio Anghyfreithlon wedi’u dwyn i sylw’r Cynghorwyr yn ddiweddar. 

Yn ddiweddar gwnaed cais i Gyngor Sir Caerfyrddin er mwyn dad-wardio’r plwyf.

Gwnaed cais llwyddiannus am ddiffibriliwr am ddim i LlC.  Cymeradwywyd hyn ac yn amodol ar brynu cabinet.  

Rhoddwyd cyfanswm o £1190.00 at achosion da ac yn bennaf i fudiadau lleol.

Rhoddwyd £70 i bob un o’r neuaddau – Yr Ystafell Ddarllen a Llangathen  er mwyn prynu llwyni/bylbiau i gydnabod Jiwbilî Platinwm y Frenhines.

Penderfynwyd gwrthwynebu’r peilonau arfaethedig sydd i’w codi yn Nyffryn Tywi a gofyn am i’r ceblau gael eu gosod o dan y ddaear.

Cofnodion Cyfarfod Blynyddol Drafft / Minutes of the Annual Meeting Draft

Cofnodion Cyfarfod Blynyddol Cyngor Cymuned Llangathen a gynhaliwyd ddydd Mawrth  Mai 17, 2022 yn Yr Ystafell Ddarllen, Cwrt Henri.

Minutes of the Annual Meeting of Llangathen Community Council held on Tuesday, 17th May 2022 in The Reading Room, Court Henry.

Presennol / Present:  Cyng/Cllrs.: B. Jones (chair) Ann Davies, C. Moses, E. Morgan, L. Hughes, E. Rees and A. Davies.

Hefyd yn presennol / In attendance  Cllr. Hefin Jones and Mrs M.Rees (clerc / clerk)

22/01  YMDDIHEURIADAU / APOLOGIES

There were no apologies for absence. 

22/02 DATGANIADAU O FUDDIANT / DECLARATIONS OF INTEREST

Dros y flwyddyn flaenorol  cofrestrwyd y datganiadau o fuddiant canlynol:  

Datganodd y Cyng. Ann Davies ddiddordeb yn eitem 21/38 (8) – Cyfrifon i’w talu – Y Lleng Brydeinig Frenhinol.

Datganodd y Cyng. A. Davies ddiddordeb yn eitem 21/51 (12) – Gwefan

Datganodd y Cyng. L. Hughes ddiddordeb yn eitem 21/63 (10) – Cyfrifon i’w talu – Ysgol Cwrt Henri

Datganodd y Cyng. B. Jones ddiddordeb yn eitem 21/63 (10) – Cyfrifion i’w talu – Neuadd Llangathen

Over the previous year, the following declarations of interest were registered:

Cllr. Ann Davies declared an interest in item 21/38 (8) – Accounts for payment – The Royal British Legion.

Cllr. A. Davies declared an interest in item 21/51 – Website

Cllr. L. Hughes declared an interest in item 21/63 (10) – Accounts for payment – Court Henry School

Cllr. B. Jones declared an interest in item 21/63 (10) – Accounts for payment – Llangathen Hall

22/03 COFNODION / MINUTES

Cynigiwyd gan Cyng. L. Hughes ac eiliwyd gan Cyng. B. Jones fod cofnodion y Cyfarfod  Blynyddol a gynhaliwyd ddydd Mawrth 18 Mai 2021 yn cael eu derbyn fel cofnod cywir o’r trafodion.

It was proposed by Cllr. L. Hughes  and seconded by Cllr. B. Jones that the minutes of the Annual Meeting held on 17thNovember 2020 be accepted as a correct record of the proceedings.

22/04  DATGANIAD O GYFRIFON / STATEMENT OF ACCOUNTS

Roedd copïau o’r cyfrifon ar gael i’r Cynghorwyr ar gyfer y flwyddyn a ddaeth i ben 31 Mawrth 2022.

Roedd y rhain wedi’u harchwilio gan Mr D. G. Morris. Yn dilyn trafodaeth am y cyfrifon, cynigiodd y  Cyng. C. Moses, ac eiliwyd gan y Cyng. E. Morgan y dylid derbyn bod y datganiad o gyfrifon yn gywir.  

Llofnododd y cadeirydd a’r clerc/SAC y Datganiad Blynyddol.

Copies of the accounts were made available to Cllrs  for the year ended 31st March 2022.  These had been audited by Mr D.G.Morris.  Following a discussion regarding the accounts, it was proposed by Cllr. C. Moses and seconded by Cllr. E. Morgan that the statement of accounts be accepted as correct.  

The chair and clerk/RFO signed the Annual Return.

22/05 ASESIAD RISG / RISK ASSESSMENT

Trafodwyd yr Asesiad Risg a chytunwyd yn unfrydol y dylai pob cofnod barhau heb unrhyw ddiwygiad.  

Llofnododd y cadeirydd y ddogfen Asesiad Risg

The Risk Assessment was discussed and it was unanimously agreed that all entries should remain with no amendments. The chair signed the Risk Assessment document.

22/06 DATGANIAD LLYWODRAETHU BLYNYDDOL / ANNUAL GOVERNANCE STATEMENT

Darllenwyd yn uchel y Datganiad Llywodraethu Blynyddol ac fe’i trafodwyd gan yr aelodau. Cynigiwyd gan y Cyng. Ann Davies ac eiliwyd gan y Cyng. E. Rees y dylai gael ei gymeradwyo gan y cyngor.

The Annual Governance Statement was read out and discussed by members. It was proposed by Cllr. Ann Davies and seconded by Cllr. E. Rees that it be approved by the council.

22/07 PENODI ARCHWILYDD MEWNOL / APPOINTMENT OF INTERNAL AUDITOR

Penderfynwyd y dylid parhau i ymgymryd â gwasanaethau’r archwilydd mewnol, sef Mr D Morris.

Y clerc i ysgrifennu at Mr Morris i ofyn a fyddai’n barod i barhau fel archwilydd mewnol y cyngor.

 It was resolved that the services of the internal auditor Mr D Morris be continued.  

The clerk to write to Mr Morris and ask if he would be prepared to continue as the councils internal auditor.

22/08    PENODI CLERC/SWYDDOG ARIANNOL CYFRIFOL  /   APPOINT CLERK / RESPONSIBLE FINANCIAL OFFICER

Cytunwyd yn unfrydol i ailbenodi M. Rees yn Glerc/Swyddog Ariannol Cyfrifol

It was unanimously agreed to re-appoint M. Rees as Clerk/RFO

22/09  AMODAU GWAITH Y CLERC  /  CLERKS WORKING CONDITIONS

Roedd y dogfennau canlynol bellach yn eu lle:

The following documents were in place:

Contract Gwaith y Clerc              Y Swydd-ddisgrifiad                              Graddau Cyflog

Y Polisi Cwyn Gyflogaeth              Y Polisi Gwerthuso

Clerks Work Contract              Job Description                                     Pay Scales

Grievance Policy                     Appraisal Policy

Roedd gwerthusiad blynyddol y clerc wedi’i gynnal a chafodd y ddogfen ei chyflwyno a’i chymeradwyo gan y cyngor. Llofnododd y cadeirydd, yr is-gadeirydd a’r clerc y ddogfen.

The annual clerk appraisal had been carried out and the document was presented and approved by council.  The chair, vice chair and clerk signed same.

The matter of purchasing a computer for the clerk was suggested.  The clerk would give this matter some thought.

Awgrymwyd y mater o brynu cyfrifiadur i’r clerc. Byddai’r clerc yn meddwl am y mater hwn.

22/10 PENODI CADEIRYDD / APPOINTMENT OF CHAIRPERSON

Cynigiwyd gan y Cyng. Ann Davies ac eiliwyd gan y Cyng. C. Moses  bod y Cyng. E. Rees yn cael ei phenodi’n Gadeirydd.  Derbyniodd Cyng. E. Rees y swydd a diolchodd i’r aelodau.

Diolchwyd yn ddiffuant i’r Cynghorydd Beryl Jones am y gwaith diwyd yr oedd wedi’i wneud i rôl y Cadeirydd y bu ynddi ers tair blynedd.

It was proposed by Cllr. Ann Davies and seconded by Cllr. C. Moses that Cllr. E. Rees be appointed as Chair.  Cllr. E. Rees accepted the post and thanked members.  Councillor Beryl Jones was thanked most sincerely for her diligent work she had brought to the role of Chair which she had held for three years.

22/11 PENODI IS-CADEIRYDD / APPOINTMENT OF VICE CHAIR 

Cynigiwyd gan y Cyng. Ann Davies ac eiliwyd gan y Cyng. Anjuli Davies  bod y Cyng. C. Moses yn cael ei benodi’n Is-Gadeirydd.  Derbyniodd Cyng. C. Moses y swydd a diolchodd i’r aelodau.

It was proposed by Cllr. Ann Davies and seconded by Cllr. Anjuli Davies that Cllr. C. Moses be appointed as Vice Chairman.  Cllr. C. Moses accepted the post and thanked members.

22/12 AELODAETH / MEMBERSHIP AFFILIATION                   

Cynigiwyd gan y Cyng. E. Rees ac eiliwyd gan y Cyng. E. Morgan y dylai’r pwyllgor barhau â’i aelodaeth o Un Llais Cymru ac hefyd SLCC (Society of Local Council Clerks) ac mai’r Cadeirydd a’r Is-gadeirydd ddylai fod y cynghorwyr enwebedig i’w cynrychioli yng nghyfarfodydd chwarterol y pwyllgor ardal. Nhw hefyd ddylai gael y cylchlythyrau, y bwletinau a’r hysbysiadau am gyfarfodydd ac ati.  

It was proposed by Cllr. E. Rees and seconded by Cllr. E. Morgan to continue affiliation to Un Llais Cymru and SLCC (Society for Local Council Clerks) and that the chairman and vice-chairman be the nominated councillors to represent quarterly Area Committee meetings and to receive newsletters, bulletins and meeting notifications etc.

22/13  PENODI CYNRYCHIOLWYR AR GYFER AMRYWIOL GYRFF / TO APPOINT REPRESENTATIVES FOR VARIOUS BODIES

i.  Ystafell Ddarllen Cwrt Henri Reading Room  –  Cyng. / Cllr. Ann Davies

ii. Un Llais Cymru – Cyng. / Cllr. E. Rees a/and Cyng / Cllrs C. Moses

iii. Ysgol Cwrt Henri School – Cyng / Cllr. B. Jones

iv.  Neuadd Llangathen Hall – Cyng. / Cllr. C. Moses

DYDDIAD Y CYFARFOD NESAF / DATE OF NEXT MEETING

Penderfynwyd y byddai Cyfarfod Blynyddol nesaf Cyngor Cymuned Llangathen yn cael ei gynnal ddydd Mawrth, 16Mai 2023.

It was resolved that the next Annual General Meeting of Llangathen Community Council would be held on Tuesday, 16th May 2023.

                                                Llofnod / Signed…………………………….

                                                Dyddiad / Date………………………………….

Cofnodion Mai 2022 Minutes May 2022

CYNGOR CYMUNED LLANGATHEN
LLANGATHEN COMMUNITY COUNCIL

Cofnodion Cyfarfod Blynyddol Cyngor Cymuned Llangathen a gynhaliwyd ddydd Mawrth Mai 18, 2021. Cyfarfod “virtual” yn defnyddio’r fformat “Zoom”.

Minutes of the Annual Meeting of Llangathen Community Council held on Tuesday, 18th May 2021. A virtual meeting using the format “Zoom” system .

Presennol / Present: Cyng/Cllrs.: B. Jones (chair) A. Davies, C. Moses, E. Morgan, M. Williams, L. Hughes and E. Rees.
Hefyd yn presennol / In attendance Mrs M.Rees (clerc / clerk)

21/01 YMDDIHEURIADAU / APOLOGIES

Cafwyd ymddiheuriadau am absenoldeb gan / Apologies for absence were received from Cyng. / Cllr. Cefin Campbell.

21/02 DATGANIADAU O FUDDIANT / DECLARATIONS OF INTEREST

Dros y flwyddyn flaenorol (Tachwedd 2020 – Mai 2021) cofrestrwyd y datganiadau o fuddiant canlynol:
Datganodd y Cyng. A. Davies ddiddordeb yn eitem 20/54 (2) yn Gohebiaeth ac eitem 20/55 (7) Cyfrifon i’w Talu
Over the previous year (November 2020 – May 2021) the following declaration of interest was registered:
Cllr. A. Davies declared an interest in item 20/54 (2) in correspondence and item 20/55 (7) Accounts for payment.
Cyfarfod mis Mai 2021/ May 2021 meeting
Cyng / Cllr A. Davies – eitem agenda / agenda item 6 – rhif cofnodion/minute reference 20/54 (2) a / and 20/55 (7) Donation to Royal British Legion / in memory of D T Davies OBE MM

21/03 COFNODION / MINUTES
Cynigiwyd gan Cyng. C. Moses ac eiliwyd gan Cyng. E. Rees fod cofnodion y Cyfarfod Blynyddol a gynhaliwyd ddydd Mawrth 17 Tachwedd 2020 yn cael eu derbyn fel cofnod cywir o’r trafodion.
It was proposed by Cllr. C. Moses and seconded by Cllr. E. Rees that the minutes of the Annual Meeting held on 17th November 2020 be accepted as a correct record of the proceedings.

21/04 DATGANIAD O GYFRIFON / STATEMENT OF ACCOUNTS

Roedd copïau o’r cyfrifon wedi cael ei danfon ar gyfer y flwyddyn a ddaeth i ben ar 31 Mawrth 2021. Roedd y rhain wedi’u harchwilio gan Mr D. G. Morris. Yn dilyn trafodaeth am y cyfrifon, cynigiodd y Cyng. E. Morgan, ac eiliwyd gan y Cyng. C. Moses y dylid derbyn bod y datganiad o gyfrifon yn gywir.
Copies of the accounts had been forwarded to Cllrs for the year ended 31st March 2021. These had been audited by Mr D.G.Morris. Following a discussion regarding the accounts, it was proposed by Cllr. E. Morgan and seconded by Cllr. C. Moses that the statement of accounts be accepted as correct.

21/05 ASESIAD RISG / RISK ASSESSMENT

Trafodwyd yr Asesiad Risg a chytunwyd yn unfrydol y dylai pob cofnod barhau heb unrhyw ddiwygiad.
The Risk Assessment was discussed and it was unanimously agreed that all entries should remain with no amendments.

21/06 DATGANIAD LLYWODRAETHU BLYNYDDOL / ANNUAL GOVERNANCE STATEMENT

Darllenwyd yn uchel y Datganiad Llywodraethu Blynyddol ac fe’i trafodwyd gan yr aelodau. Cynigiwyd gan y Cyng. E. Morgan ac eiliwyd gan y Cyng. M. Wynne y dylai gael ei gymeradwyo gan y cyngor.
The Annual Governance Statement was read out and discussed by members. It was proposed by Cllr. E. Rees and seconded by Cllr. B. Jones that it be approved by the council.

21/07 PENODI ARCHWILYDD MEWNOL / APPOINTMENT OF INTERNAL AUDITOR

Penderfynwyd y dylid parhau i ymgymryd â gwasanaethau’r archwilydd mewnol, sef Mr D Morris. Gan fod Mr Morris wedi cytuno’n ffurfiol i’r rôl hon ym mis Tachwedd 2020 (o ganlyniad i COVID-19), penderfynwyd mai’r peth gorau fyddai gofyn i Mr Morris gytuno’n swyddogol i’r rôl unwaith eto er mwyn i’r cyngor fod ‘nôl ar y llwybr cywir ar gyfer cael cytundebau blynyddol. Y clerc i ysgrifennu at Mr Morris.
It was resolved that the services of the internal auditor Mr D Morris be continued. As Mr Morris had formally agreed to this role in November 2020 (due to COVID 19) it was deemed best to ask Mr Morris again for his official agreement to the role so that the council would be back on track to receiving annual agreements. The clerk to write to Mr Morris.

21/08 PENODI CLERC/SWYDDOG ARIANNOL CYFRIFOL / APPOINT CLERK / RESPONSIBLE FINANCIAL OFFICER

Cytunwyd yn unfrydol i ailbenodi M. Rees yn Glerc/Swyddog Ariannol Cyfrifol
It was unanimously agreed to re-appoint M. Rees as Clerk/RFO

21/09 AMODAU GWAITH Y CLERC / CLERKS WORKING CONDITIONS

Trafododd bawb y dogfennau canlynol:
The following documents were discussed by all:

Contract Gwaith y Clerc Y Swydd-ddisgrifiad Graddau Cyflog
Y Polisi Cwyn Gyflogaeth Y Polisi Gwerthuso

Clerks Work Contract Job Description Pay Scales
Grievance Policy Appraisal Policy

Gan fod angen cael cyngor ar rai o’r eitemau hyn, cytunwyd yn unfrydol y dylai’r Cynghorwyr canlynol wneud trefniadau i gael yr wybodaeth briodol a chytuno arni gyda’r clerc:
y Cyng. B. Jones, y Cyng. A Davies a’r Cyng. E. Rees
Ar yr adeg hon, diolchwyd i’r clerc am ei gwaith ac, yn gyfnewid am hyn, cynigiodd y clerc ei gwerthfawrogiad o’r cymorth yr oedd pob Cynghorydd yn ei roi iddi.
As advice was needed on some of these items, it was unanimously agreed that the following Councillors make arrangements to obtain the appropriate information and agree with the clerk:
Cllr. B. Jones, Cllr. A Davies and Cllr. E. Rees
At this point the clerk was thanked for her work and in return the clerk offered her appreciation to the support every Councillor offered her.

21/09 PENODI CADEIRYDD / APPOINTMENT OF CHAIRMAN

Cynigiodd y Cyng. M. Williams y dylai’r Cyng. B. Jones gael ei ailethol yn gadeirydd ar gyfer y flwyddyn 2021-2022 i ddod, ac eiliwyd hynny gan y Cyng. E. Morgan. Derbyniodd y Cyng. B. Jones y swydd yn briodol. Ar yr adeg hon diolchwyd o galon i’r Cyng. Jones am ei rôl o fod yn gadeirydd, a oedd eisoes wedi cael ei hymestyn o ganlyniad i COVID-19.
It was proposed by Cllr. M. Williams and seconded by Cllr. E. Morgan that Cllr. B. Jones be re-elected as chairperson for the coming 2021 / 2022 year. Cllr. B. Jones duly accepted this position. At this point Cllr. Jones was sincerely thanked for her role as chair which had already been extended due to COVID 19.

21/09 PENODI IS-CADEIRYDD / APPOINTMENT OF VICE CHAIR

Cynigiwyd gan y Cyng. A. Davies ac eiliwyd gan y Cyng. B. Jones bod y Cyng. E. Rees yn cael ei benodi’n Is-Gadeirydd. Derbyniodd Cyng. E. Rees y swydd a diolchodd i’r aelodau.
It was proposed by Cllr. A. Davies and seconded by Cllr. B. Jones that Cllr. E. Rees be appointed as Vice Chairman. Cllr. E. Rees accepted the post and thanked members.

21/10 AELODAETH / MEMBERSHIP AFFILIATION
Cynigiwyd gan y Cyng. A. Davies ac eiliwyd gan y Cyng. L. Hughes y dylai’r pwyllgor barhau â’i aelodaeth o Un Llais Cymru ac hefyd SLCC (Society of Local Council Clerks) mai’r Cadeirydd a’r Is-gadeirydd ddylai fod y cynghorwyr enwebedig i’w cynrychioli yng nghyfarfodydd chwarterol y pwyllgor ardal. Nhw hefyd ddylai gael y cylchlythyrau, y bwletinau a’r hysbysiadau am gyfarfodydd ac ati.
It was proposed by Cllr. A. Davies and seconded by Cllr. L. Hughes to continue affiliation to Un Llais Cymru and SLCC (Society for Local Council Clerks) and that the chairman and vice-chairman be the nominated councillors to represent quarterly Area Committee meetings and to receive newsletters, bulletins and meeting notifications etc.

21/11 PENODI CYNRYCHIOLWYR AR GYFER AMRYWIOL GYRFF / TO APPOINT REPRESENTATIVES FOR VARIOUS BODIES
i. Ystafell Ddarllen Cwrt Henri Reading Room – Cyng. / Cllr. M. Williams
ii. Un Llais Cymru – Cyng. / Cllr. B. Jones a/and Cyng / Cllrs E. Rees
iii. Ysgol Cwrt Henri School – Cyng / Cllr. B. Jones
iv. Neuadd Llangathen Hall – Cyng. / Cllr. C. Moses

DYDDIAD Y CYFARFOD NESAF / DATE OF NEXT MEETING

Penderfynwyd y byddai Cyfarfod Blynyddol nesaf Cyngor Cymuned Llangathen yn cael ei gynnal ddydd Mawrth, 17 Mai 2022.
It was resolved that the next Annual General Meeting of Llangathen Community Council would be held on Tuesday, 17th May 2022.

Llofnod / Signed…………………………….

Dyddiad / Date………………………………….

LLANGATHEN COMMUNITY COUNCIL

ANNUAL REPORT 2021 2022

The Community Council is made up of 8 Councillors: Beryl Jones (chair), Emyr Morgan, Ann Davies, Cled Moses Mike Wynne/Anjuli Davies – North Ward, Eiryl Rees (vice-chair), Linda Hughes, Mark Williams – South Ward.  It was with saness that the council accepted the resignation of Cllr. Mike Wynne after many years service within the parish.  Cllr. Anjuli Davies was co-opted onto the council in September 2021 and welcomed by all.  Mrs Mairwen Rees is our clerk council@llangathen.org

County Councillor Cefin Campbell regularly attends meetings, in May 2021, Cllr Campbell was successful is securing a seat in the Senedd but he continued to attend the council meetings.

Meetings are held on the third Tuesday in January, March, May, July, September and November.

Due to COVID 19, all meetings have been held remotely on Zoom.  This has not been ideal as the internet connection in the Llangathen area is intermittent, on occasions some Councillors have been unable to connect, some have lost internet connection during a meeting and on occasions some of us have “frozen”.  However, we have made the best of a bad situation.  When restrictions allow, face to face meetings will resume and these will probably be held in the Reading Room, Court Henry and possibly with telephone access for those not wishing to attend in person.

Our precept for 2021/2022 was £7,200

We get invoiced annually for the Footway Lighting within the parish, £994.92

Also, lanterns were changed to LED and for this an eight year loan was taken out with Carmarthenshire County Council – an annual invoice of £688.06  commencing 2021/2022

D G Morris accountant is the internal auditor.

An annual clerk appraisal is carried out and the clerks working conditions and contract has been finalised.

Local maintenance comprises of grass cutting on the village green in Broad Oak, and Cllrs and local residents look after the flower boxes.

There is a website www.llangathen.org.uk  and the management of this site has been transferred to We Dig Media.

The annual external audit has been unfortunately hindered, this is partly due to COVID and to Wales Audit taking over the role and having a backlog of audits to deal with. Wales Audit are now dealing with the 2019 2020 accounts.

The Community Council are members of One Voice Wales and Society of Local Council Clerks, who provide a wealth of information and advise as well as providing training opportunities related to the Councillor role.

The council keeps up to date with an array of policies.

Communication between Councillors and Clerk is via e-mail, telephone and post.

Communication between the community and Community Council is via Notice Boards, Website, face to face communication including via clubs and organisations.

Litter and Dog Fouling has been an issue in some areas of the parish, this has been reported and is ongoing.  Signs have been provided and sited in some areas.

The A40 trunk road remains a concern and steps are ongoing to better conditions.  The A40 at Drylwyn Square has been resurfaced.

Some work has been done to remedy the unkempt appearance of the BT Exchange building, but much more needs to be done.

Road conditions including pot holes and blocked drains continue to be reported to Carmarthenshire County Council with some success but it is an ongoing matter.

Street Lighting issues are reported promptly.

A suggestion to incorporate a bus stop into the plans of SiopNEWydd, Dryslwyn has been submitted to the committee.

Planning Applications within the parish are monitored and comments forwarded to Carmarthenshire County Council.

B. Jones (chair)                                                           M. Rees (clerk)

CYNGOR CYMUNED LLANGATHEN

Adroddiad Blynyddol 2021 2022

Mae’r Cyngor Cymuned yn cynnwys 8 Cynghorydd: Beryl Jones (cadeirydd), Emyr Morgan, Ann Davies, Cled Moses, Mike Wynne/Anjuli Davies – Ward y Gogledd, Eiryl Rees (is-gadeirydd), Linda Hughes, Mark Williams – Ward y De. Gyda phwyll y derbyniodd y cyngor ymddiswyddiad y Cyng. Mike Wynne ar ôl blynyddoedd o wasanaeth o fewn y plwyf.  Cafodd Anjuli Davies ei chyfethol i’r cyngor ym mis Medi 2021 ac fe’i croesawyd gan bawb. Mrs Mairwen Rees yw ein clerc council@llangathen.org

Mae’r Cynghorydd Sir Cefin Campbell yn mynychu cyfarfodydd yn rheolaidd, ym mis Mai 2021, llwyddodd y Cynghorydd Campbell i sicrhau sedd yn y Senedd ond parhaodd i fynychu cyfarfodydd y cyngor.

Cynhelir cyfarfodydd ar y trydydd dydd Mawrth yn Ionawr, Mawrth, Mai, Gorffennaf, Medi a Thachwedd.

Oherwydd COVID 19, mae pob cyfarfod wedi’i gynnal o bell ar Zoom.

Nid yw hyn wedi bod yn ddelfrydol gan fod y cysylltiad rhyngrwyd yn ardal Llangathen yn ysbeidiol, ar adegau mae rhai Cynghorwyr wedi methu cysylltu, rhai wedi colli cysylltiad rhyngrwyd yn ystod cyfarfod ac ar adegau mae rhai ohonom wedi “rhewi”. Fodd bynnag, rydym wedi gwneud y gorau o sefyllfa wael. Pan fydd cyfyngiadau’n caniatáu, bydd cyfarfodydd wyneb yn wyneb yn ailddechrau ac mae’n debyg y bydd y rhain yn cael eu cynnal yn yr Ystafell Ddarllen, Cwrt Henri ac o bosibl gyda mynediad ffôn i’r rhai nad ydynt yn dymuno bod yn bresennol yn bersonol.

Ein praesept ar gyfer 2021/2022 oedd £7,200

Cawn anfoneb yn flynyddol am y Goleuadau Troedffordd o fewn y plwyf, £994.92

Hefyd, newidiwyd llusernau i LED ac ar gyfer hyn cymerwyd benthyciad wyth mlynedd gyda Chyngor Sir Caerfyrddin – anfoneb flynyddol o £688.06 yn dechrau 2021/2022

D G Morris cyfrifydd yw’r archwilydd mewnol.

Cynhelir gwerthusiad clercod blynyddol ac mae amodau gwaith a chytundeb y clercod wedi’u cwblhau.

Mae gwaith cynnal a chadw lleol yn cynnwys torri gwair ar lawnt y pentref yn Broad Oak, ac mae Cynghorwyr a thrigolion lleol yn gofalu am y blychau blodau.

Mae gwefan www.llangathen.org.uk  ac mae rheolaeth y wefan hon wedi’i throsglwyddo i We Dig Media.

Yn anffodus, mae’r archwiliad allanol blynyddol wedi’i lesteirio, mae hyn yn rhannol oherwydd COVID a’r ffaith bod Archwilio Cymru wedi cymryd drosodd y rôl a bod ganddo ôl-groniad o archwiliadau i ddelio â nhw. Mae Archwilio Cymru bellach yn delio â chyfrifon 2019 2020.

Mae’r Cyngor Cymuned yn aelodau o Un Llais Cymru a Chymdeithas Clercod Cynghorau Lleol, sy’n darparu cyfoeth o wybodaeth a chyngor yn ogystal â darparu cyfleoedd hyfforddi sy’n ymwneud â rôl Cynghorydd.

Mae’r cyngor yn cael y wybodaeth ddiweddaraf drwy amrywiaeth o bolisïau.

Mae cyfathrebu rhwng Cynghorwyr a Chlerc trwy e-bost, dros y ffôn a’r post.

Mae cyfathrebu rhwng y gymuned a’r Cyngor Cymuned trwy hysbysfyrddau, gwefan, cyfathrebu wyneb yn wyneb gan gynnwys trwy glybiau a sefydliadau.

Mae Sbwriel a Baw Cwn wedi bod yn broblem mewn rhai ardaloedd o’r plwyf, mae hyn wedi’i adrodd ac mae’n parhau. Mae arwyddion wedi’u darparu a’u lleoli mewn rhai ardaloedd.

Mae cefnffordd yr A40 yn parhau i fod yn bryder ac mae camau yn mynd rhagddynt i wella amodau. Mae wyneb newydd wedi ei osod ar yr A40 yn Sgwâr Dryslwyn.

Mae rhywfaint o waith wedi’i wneud i wella ymddangosiad blêr adeilad Cyfnewidfa BT, ond mae angen gwneud llawer mwy.

Mae cyflwr ffyrdd gan gynnwys tyllau a draeniau wedi’u blocio yn parhau i gael eu hadrodd i Gyngor Sir Caerfyrddin gyda pheth llwyddiant ond mae’n fater parhaus.

Rhoddir gwybod yn brydlon am faterion Goleuadau Stryd.

Mae awgrym i ymgorffori safle bws yng nghynlluniau SiopNEWydd, Dryslwyn wedi ei gyflwyno i’r pwyllgor.

Mae Ceisiadau Cynllunio o fewn y plwyf yn cael eu monitro ac anfonir sylwadau at Gyngor Sir Caerfyrddin.

B. Jones (chair)                                                           M. Rees (clerk)