LLANGATHEN COMMUNITY COUNCIL

ANNUAL REPORT 2021 2022

The Community Council is made up of 8 Councillors: Beryl Jones (chair), Emyr Morgan, Ann Davies, Cled Moses Mike Wynne/Anjuli Davies – North Ward, Eiryl Rees (vice-chair), Linda Hughes, Mark Williams – South Ward.  It was with saness that the council accepted the resignation of Cllr. Mike Wynne after many years service within the parish.  Cllr. Anjuli Davies was co-opted onto the council in September 2021 and welcomed by all.  Mrs Mairwen Rees is our clerk council@llangathen.org

County Councillor Cefin Campbell regularly attends meetings, in May 2021, Cllr Campbell was successful is securing a seat in the Senedd but he continued to attend the council meetings.

Meetings are held on the third Tuesday in January, March, May, July, September and November.

Due to COVID 19, all meetings have been held remotely on Zoom.  This has not been ideal as the internet connection in the Llangathen area is intermittent, on occasions some Councillors have been unable to connect, some have lost internet connection during a meeting and on occasions some of us have “frozen”.  However, we have made the best of a bad situation.  When restrictions allow, face to face meetings will resume and these will probably be held in the Reading Room, Court Henry and possibly with telephone access for those not wishing to attend in person.

Our precept for 2021/2022 was £7,200

We get invoiced annually for the Footway Lighting within the parish, £994.92

Also, lanterns were changed to LED and for this an eight year loan was taken out with Carmarthenshire County Council – an annual invoice of £688.06  commencing 2021/2022

D G Morris accountant is the internal auditor.

An annual clerk appraisal is carried out and the clerks working conditions and contract has been finalised.

Local maintenance comprises of grass cutting on the village green in Broad Oak, and Cllrs and local residents look after the flower boxes.

There is a website www.llangathen.org.uk  and the management of this site has been transferred to We Dig Media.

The annual external audit has been unfortunately hindered, this is partly due to COVID and to Wales Audit taking over the role and having a backlog of audits to deal with. Wales Audit are now dealing with the 2019 2020 accounts.

The Community Council are members of One Voice Wales and Society of Local Council Clerks, who provide a wealth of information and advise as well as providing training opportunities related to the Councillor role.

The council keeps up to date with an array of policies.

Communication between Councillors and Clerk is via e-mail, telephone and post.

Communication between the community and Community Council is via Notice Boards, Website, face to face communication including via clubs and organisations.

Litter and Dog Fouling has been an issue in some areas of the parish, this has been reported and is ongoing.  Signs have been provided and sited in some areas.

The A40 trunk road remains a concern and steps are ongoing to better conditions.  The A40 at Drylwyn Square has been resurfaced.

Some work has been done to remedy the unkempt appearance of the BT Exchange building, but much more needs to be done.

Road conditions including pot holes and blocked drains continue to be reported to Carmarthenshire County Council with some success but it is an ongoing matter.

Street Lighting issues are reported promptly.

A suggestion to incorporate a bus stop into the plans of SiopNEWydd, Dryslwyn has been submitted to the committee.

Planning Applications within the parish are monitored and comments forwarded to Carmarthenshire County Council.

B. Jones (chair)                                                           M. Rees (clerk)

CYNGOR CYMUNED LLANGATHEN

Adroddiad Blynyddol 2021 2022

Mae’r Cyngor Cymuned yn cynnwys 8 Cynghorydd: Beryl Jones (cadeirydd), Emyr Morgan, Ann Davies, Cled Moses, Mike Wynne/Anjuli Davies – Ward y Gogledd, Eiryl Rees (is-gadeirydd), Linda Hughes, Mark Williams – Ward y De. Gyda phwyll y derbyniodd y cyngor ymddiswyddiad y Cyng. Mike Wynne ar ôl blynyddoedd o wasanaeth o fewn y plwyf.  Cafodd Anjuli Davies ei chyfethol i’r cyngor ym mis Medi 2021 ac fe’i croesawyd gan bawb. Mrs Mairwen Rees yw ein clerc council@llangathen.org

Mae’r Cynghorydd Sir Cefin Campbell yn mynychu cyfarfodydd yn rheolaidd, ym mis Mai 2021, llwyddodd y Cynghorydd Campbell i sicrhau sedd yn y Senedd ond parhaodd i fynychu cyfarfodydd y cyngor.

Cynhelir cyfarfodydd ar y trydydd dydd Mawrth yn Ionawr, Mawrth, Mai, Gorffennaf, Medi a Thachwedd.

Oherwydd COVID 19, mae pob cyfarfod wedi’i gynnal o bell ar Zoom.

Nid yw hyn wedi bod yn ddelfrydol gan fod y cysylltiad rhyngrwyd yn ardal Llangathen yn ysbeidiol, ar adegau mae rhai Cynghorwyr wedi methu cysylltu, rhai wedi colli cysylltiad rhyngrwyd yn ystod cyfarfod ac ar adegau mae rhai ohonom wedi “rhewi”. Fodd bynnag, rydym wedi gwneud y gorau o sefyllfa wael. Pan fydd cyfyngiadau’n caniatáu, bydd cyfarfodydd wyneb yn wyneb yn ailddechrau ac mae’n debyg y bydd y rhain yn cael eu cynnal yn yr Ystafell Ddarllen, Cwrt Henri ac o bosibl gyda mynediad ffôn i’r rhai nad ydynt yn dymuno bod yn bresennol yn bersonol.

Ein praesept ar gyfer 2021/2022 oedd £7,200

Cawn anfoneb yn flynyddol am y Goleuadau Troedffordd o fewn y plwyf, £994.92

Hefyd, newidiwyd llusernau i LED ac ar gyfer hyn cymerwyd benthyciad wyth mlynedd gyda Chyngor Sir Caerfyrddin – anfoneb flynyddol o £688.06 yn dechrau 2021/2022

D G Morris cyfrifydd yw’r archwilydd mewnol.

Cynhelir gwerthusiad clercod blynyddol ac mae amodau gwaith a chytundeb y clercod wedi’u cwblhau.

Mae gwaith cynnal a chadw lleol yn cynnwys torri gwair ar lawnt y pentref yn Broad Oak, ac mae Cynghorwyr a thrigolion lleol yn gofalu am y blychau blodau.

Mae gwefan www.llangathen.org.uk  ac mae rheolaeth y wefan hon wedi’i throsglwyddo i We Dig Media.

Yn anffodus, mae’r archwiliad allanol blynyddol wedi’i lesteirio, mae hyn yn rhannol oherwydd COVID a’r ffaith bod Archwilio Cymru wedi cymryd drosodd y rôl a bod ganddo ôl-groniad o archwiliadau i ddelio â nhw. Mae Archwilio Cymru bellach yn delio â chyfrifon 2019 2020.

Mae’r Cyngor Cymuned yn aelodau o Un Llais Cymru a Chymdeithas Clercod Cynghorau Lleol, sy’n darparu cyfoeth o wybodaeth a chyngor yn ogystal â darparu cyfleoedd hyfforddi sy’n ymwneud â rôl Cynghorydd.

Mae’r cyngor yn cael y wybodaeth ddiweddaraf drwy amrywiaeth o bolisïau.

Mae cyfathrebu rhwng Cynghorwyr a Chlerc trwy e-bost, dros y ffôn a’r post.

Mae cyfathrebu rhwng y gymuned a’r Cyngor Cymuned trwy hysbysfyrddau, gwefan, cyfathrebu wyneb yn wyneb gan gynnwys trwy glybiau a sefydliadau.

Mae Sbwriel a Baw Cwn wedi bod yn broblem mewn rhai ardaloedd o’r plwyf, mae hyn wedi’i adrodd ac mae’n parhau. Mae arwyddion wedi’u darparu a’u lleoli mewn rhai ardaloedd.

Mae cefnffordd yr A40 yn parhau i fod yn bryder ac mae camau yn mynd rhagddynt i wella amodau. Mae wyneb newydd wedi ei osod ar yr A40 yn Sgwâr Dryslwyn.

Mae rhywfaint o waith wedi’i wneud i wella ymddangosiad blêr adeilad Cyfnewidfa BT, ond mae angen gwneud llawer mwy.

Mae cyflwr ffyrdd gan gynnwys tyllau a draeniau wedi’u blocio yn parhau i gael eu hadrodd i Gyngor Sir Caerfyrddin gyda pheth llwyddiant ond mae’n fater parhaus.

Rhoddir gwybod yn brydlon am faterion Goleuadau Stryd.

Mae awgrym i ymgorffori safle bws yng nghynlluniau SiopNEWydd, Dryslwyn wedi ei gyflwyno i’r pwyllgor.

Mae Ceisiadau Cynllunio o fewn y plwyf yn cael eu monitro ac anfonir sylwadau at Gyngor Sir Caerfyrddin.

B. Jones (chair)                                                           M. Rees (clerk)