Agenda Ionawr / January 2023

Cyngor Cymuned Llangathen Community Council

Crachty Isaf, Capel Isaac, Llandeilo, Carmarthenshire. SA19 7UH

Tel: 01558 668349 

 council@llangathen.org.uk  –   www.llangathen.org.uk  

Annwyl Syr/Madam,

Dymunaf eich  hysbysu fod y cyfarfod nesaf o Gyngor Cymuned Llangathen i’w gynnal nos Fawrth, 17 Ionawr, 2023 am 7.30 yn Yr Ystafell Ddarllen, Cwrt Henri.  

Dear Sir/Madam,

I wish to inform you that the next meeting of Llangathen Community Council, will be held on Tuesday, 17th January 2023 at 7.30 p.m. at The Reading Room, Court Henry.

Yr eiddoch yn gywir / Yours faithfully,

Mairwen G.Rees,

(Clerc/Clerk)

AGENDA

1.  I dderbyn ymddiheuriadau am absenoldeb / To receive apologies for absence.

2.  I dderbyn datganiadau o ddiddordeb personol / To receive declarations of interest 

3.  I dderbyn cofnodion y cyfarfod diwethaf / To confirm the minutes of the last meeting.

4.  I drafod materion sy’n codi o’r cofnodion / To consider matters arising from the minutes.

5.  Diogelwch y Ffyrdd – A40  /  Road Safety – A40 

6.   I ddarllen ac ystyried gohebiaeth / To read and consider correspondence.

7.  I gymeradwyo cyfrifon i’w talu / To approve accounts for payment /Cyllid / Finance

8.  I ystyried ceisiadau cynllunio  / To discuss planning applications. www.carmarthenshire.gov.uk

9.  Deffibriliwr / Defibrillator

10.  Cyngor Cymuned Llangathen Community Council – de-warding

11.  Sedd Gwag am Swydd Cynghorydd / Councillor Vacancy

12. Gwerthusiad y Clerc /Clerk’s Appraisal 

13. I derbyn adroddiad y Cynghorydd Sîr / To receive the County Councillors report.

13a. Y praesept ar gyfer 2022/2023 . The precept requirement for 2023/2024

14.  Unrhyw fater arall

     Any other business.

Gwybodaeth Allweddol Tachwedd Key Information  November

CYNGOR CYMUNED LLANGATHEN COMMUNITY COUNCIL  

Gwybodaeth Allweddol/Key Information – cyfarfod/meeting 15/11/22 

Presennol / Present: Cyng. Cllrs E. Rees,  Ann Davies, E. Morgan a/and Anjuli Davies. Hefyd yn presennol / In attendance : M. Rees (clerc/clerk) 

YMDDIHEURIADAU / APOLOGIES 

Cafwyd ymddiheuriadau am absenoldeb gan  / Apologies for absence received from  

Cyng. / Cllr: C. Moses, B. Jones, L. Hughes a/and Cyng. Sir/County Councillor H.Jones 

DATGANIADAU O FUDDIANT / DECLARATIONS OF INTEREST Datganodd y Cyng. 

Ann Davies doddered yn eitem 7 ar yr agenda ac ni chymerodd ran yn y drafodaeth – Y Lleng Brydeinig Frenhinol Cllr. Ann Davies declared an interest in item 7 on the agenda and did not take part in the discussion or decision – Royal British Legion. 

CYFLOG CLERC / CLERKS SALARY 

Roedd cyflog y clercod wedi’i gyfrifo gan ystyried cynnydd o 1.75% ar gyfer 2021/22 a 2022/23. Y cyflog blynyddol fyddai £3067.93 a chytunwyd arno yn unfrydol. The clerks salary had been calculated taking into account a 1.75% increase for 2021/22 and 2022/23.  The annual salary would now be £3067.93 and was unanimously agreed upon.  

CYFRIFON I’W TALU / ACCOUNTS FOR PAYMENT / CYLLID / FINANCE 

Cymeradwywyd bod y cyfrifon canlynol yn cael eu talu The following accounts were approved for payment  

Costau’r Clerc / Clerks Expenses £87.52 

Trywydd cyfieithu/translation £27.29 

Y Lleng Brydeinig Frenhinol/ Royal British Legion – Poppy Appeal £50.00 

Cyflog y Clerc / Clerks Salary  

Tachwedd/November £231.56 

Rhagfyr/December £496.65 

Banc Lloyds Bank  Medi/September – £7353.82 

Hydref/October £7124.26 

Dywedodd y clerc fod y llofnodwyr ar gyfrif Banc Lloyds wedi’u cywiro a’u bod bellach yn gyfredol. The clerk advised that the signatories on the Lloyds Bank account had been up dated.

CEISIADAU CYNLLUNIO / PLANNING APPLICATION PL/04899 – 

Dryslwyn Uchaf, Dryslwyn.  Dim pryderon/gwrthwynebiadau/No concerns/objections

Dim pryderon/gwrthwynebiadau 

DEFFIBRILIWR / DEFIBRILLATOR  

Gwnaed penderfyniad unfrydol i wneud cais i Lywodraeth Cymru am ddau ddiffibriliwr. A unanimous decision was made to apply to Welsh Government for two defibrilators  

DADWARDIO PLWYF LLANGATHEN/ DEWARDING LLANGATHEN PARISH 

Cafwyd trafodaeth ynglyn â dad-wardio Plwyf Llangathen. Cafwyd pleidlais. Cytunwyd yn unfrydol i fwrw ymlaen â’r broses o ddad-wardio. A discussion took place regarding the de-warding of Llangathen Parish. A vote took place.  It was unanimously agreed to proceed with the de-warding process.   

SEDD GWAG AM SWYDD CYNGHORYDD / COUNCILLOR VACANCY 

Roedd y swydd wag wedi’i hysbysebu ac ni dderbyniwyd unrhyw gais.The vacancy had been advertised and no applications had been received.       

DYDDIAD CYFARFOD NESAF / DATE OF NEXT MEETING 

Penderfynwyd y byddai cyfarfod nesaf Cyngor Cymuned Llangathen yn cael ei gynnal ar 17 Ionawr 2023 yn yr Ystafell Ddarllen, Cwrt-henri am 7.30yh. It was resolved that the date for the next meeting of Llangathen Community Council will be held on 17th January 2023 in The Reading Room, Court Henry at 7.30pm.

Agenda Tachwedd / November 2022

Cyngor Cymuned Llangathen Community Council

Crachty Isaf, Capel Isaac, Llandeilo, Carmarthenshire. SA19 7UH

Tel: 01558 668349 

 council@llangathen.org.uk  –   www.llangathen.org.uk  

Annwyl Syr/Madam,

Dymunaf eich  hysbysu fod y cyfarfod nesaf o Gyngor Cymuned Llangathen i’w gynnal nos Fawrth, 15 Tachwedd, 2022 am 7.30 yn Yr Ystafell Ddarllen, Cwrt Henri.  

Dear Sir/Madam,

I wish to inform you that the next meeting of Llangathen Community Council, will be held on Tuesday, 15th November 2022 at 7.30 p.m. at The Reading Room, Court Henry. 

Yr eiddoch yn gywir / Yours faithfully,

Mairwen G.Rees,

(Clerc/Clerk)

AGENDA

1.  I dderbyn ymddiheuriadau am absenoldeb / To receive apologies for absence.

2.  I dderbyn datganiadau o ddiddordeb personol / To receive declarations of interest 

3.  I dderbyn cofnodion y cyfarfod diwethaf / To confirm the minutes of the last meeting.

4.  I drafod materion sy’n codi o’r cofnodion / To consider matters arising from the minutes.

5.  Diogelwch y Ffyrdd – A40  /  Road Safety – A40 

6.   I ddarllen ac ystyried gohebiaeth / To read and consider correspondence.

7.  I gymeradwyo cyfrifon i’w talu / To approve accounts for payment /Cyllid / Finance

8.  I ystyried ceisiadau cynllunio  / To discuss planning applications. www.carmarthenshire.gov.uk

9.  Deffibriliwr / Defibrillator

10.  Paratoi ar gyfer y gaeaf / Preparing for winter

11.  Cyngor Cymuned Llangathen Community Council – de-warding

12.  Sedd Gwag am Swydd Cynghorydd / Councillor Vacancy

13.  Cyflog Clerc / Clerks Salary

14. I derbyn adroddiad y Cynghorydd Sîr / To receive the County Councillors report.

15.  Unrhyw fater arall

     Any other business.

Gwybodaeth Allweddol Medi September Key Information

CYNGOR CYMUNED LLANGATHEN COMMUNITY COUNCIL

Gwybodaeth Allweddol/Key Information – cyfarfod/meeting 20/9/22

Presennol / Present: Cyng. Cllrs E. Rees, B. Jones, Ann Davies, E. Morgan, Anjuli Davies, L. Hughes

Hefyd yn presennol / In attendance : M. Rees a/and Cyng. Sir H. Jones.

YMDDIHEURIADAU / APOLOGIES

Cafwyd ymddiheuriadau am absenoldeb gan  / Apologies for absence received from  Cyng. / Cllr: C. Moses.

DATGANIADAU O FUDDIANT / DECLARATIONS OF INTEREST

Nid oedd unrhyw ddatganiadau o fuddiant.   There were no declarations of interest.

CYFRIFON I’W TALU / ACCOUNTS FOR PAYMENT / CYLLID / FINANCE

Cymeradwywyd bod y cyfrifon canlynol yn cael eu talu

The following accounts were approved for payment 

                                                                                    £

WeDig Media – Website                                               216.00

Cyflog y Clerc / Clerks Salary 

Medi/September                                                         231.56

Hydref/October                                                           231.56

Costau’r Clerc / Clerks Expenses                                 88.62

C. Raymond ( torri gwair/grass cutting – 

2020/ 2021)                                                                 500.00

CSG / CCC credyd praesept/precept credit               2666.67

Credyd TAW/VAT credit                                             376.01

Banc Lloyds Bank 

Gorffennaf/July – £6110.89 Awst/August £8392.00

Cynllun Hyfforddi wedi’i gytuno a’i gymeradwyo. Ymgeisiwyd am Fwrsari Hyfforddiant trwy Un Llais Cymru Gwnaed .Training Plan agreed and approved.  Application made for training bursary through One Voice Wales.          

Dim gwrthwynebiadau i’r ceisiadau cynllunio canlynol / No objections to the following planning applications – PL/04535, PL/04528

Gwahoddiad i Rachel Carter, Un Llais Cymru, i’r cyfarfod nesaf. Rachel Carter, One Voice Wales, to be invited to the next meeting.

Bydd y cyfarfod nesaf ym mis Tachwedd, dyddiad i’w gadarnhau. I’w gynal yn yr Ystafell Ddarllen, Cwrt Henri.  Next meeting will be in November, date to be confirmed.  To be held in the Reading Room, Court Henry.

Agenda Medi /September 2022

Annwyl Syr/Madam,

Dymunaf eich  hysbysu fod y cyfarfod nesaf o Gyngor Cymuned Llangathen i’w gynnal nos Fawrth, 20 Medi, 2022 am 7.30 yn Yr Ystafell Ddarllen, Cwrt Henri.  

Dear Sir/Madam,

I wish to inform you that the next meeting of Llangathen Community Council, will be held on Tuesday, 20th September 2022 at 7.30 p.m. at The Reading Room, Court Henry. 

Yr eiddoch yn gywir / Yours faithfully,

Mairwen G.Rees,

(Clerc/Clerk)

AGENDA

1.  I dderbyn ymddiheuriadau am absenoldeb / To receive apologies for absence.

2.  I dderbyn datganiadau o ddiddordeb personol / To receive declarations of interest 

3.  I dderbyn cofnodion y cyfarfod diwethaf / To confirm the minutes of the last meeting.

4.  I drafod materion sy’n codi o’r cofnodion / To consider matters arising from the minutes.

5.  Diogelwch y Ffyrdd – A40  /  Road Safety – A40 

6.   I ddarllen ac ystyried gohebiaeth / To read and consider correspondence.

7.  I gymeradwyo cyfrifon i’w talu / To approve accounts for payment /Cyllid / Finance

8.  I ystyried ceisiadau cynllunio  / To discuss planning applications. www.carmarthenshire.gov.uk

9.  Deffibriliwr / Defibrillator

10.  Taliadau i Aelodau Cynghorau Cymuned / tynnu allan / Payments to Members of Community Council / opt out.

11.  Cynllun Hyfforddi / Training Plan

12. I derbyn adroddiad y Cynghorydd Sîr / To receive the County Councillors report.

13.  Unrhyw fater arall

     Any other business.

Agenda Gorffennaf / July 2022

Cyngor Cymuned Llangathen Community Council

Crachty Isaf, Capel Isaac, Llandeilo, Carmarthenshire. SA19 7UH

Tel: 01558 668349 

 council@llangathen.org.uk  –   www.llangathen.org.uk  

Annwyl Syr/Madam,

Dymunaf eich  hysbysu fod y cyfarfod nesaf o Gyngor Cymuned Llangathen i’w gynnal nos Fawrth, 19 Gorffennaf, 2022 am 7.30 yn Yr Ystafell Ddarllen, Cwrt Henri. 

Dear Sir/Madam,

I wish to inform you that the next meeting of Llangathen Community Council, will be held on Tuesday, 19th July 2022 at 7.30 p.m. at The Reading Room, Court Henry. 

Yr eiddoch yn gywir / Yours faithfully,

Mairwen G.Rees,

(Clerc/Clerk)

AGENDA

1.  I dderbyn ymddiheuriadau am absenoldeb / To receive apologies for absence.

2.  I dderbyn datganiadau o ddiddordeb personol / To receive declarations of interest 

3.  I dderbyn cofnodion y cyfarfod diwethaf / To confirm the minutes of the last meeting.

4.  I drafod materion sy’n codi o’r cofnodion / To consider matters arising from the minutes.

5.  Diogelwch y Ffyrdd – A40  /  Road Safety – A40 

6.   I ddarllen ac ystyried gohebiaeth / To read and consider correspondence.

7.  I gymeradwyo cyfrifon i’w talu / To approve accounts for payment /Cyllid / Finance

8.  I ystyried ceisiadau cynllunio  / To discuss planning applications. www.carmarthenshire.gov.uk

9.  Deffibriliwr / Defibrillator

10.  Taliadau i Aelodau Cynghorau Cymuned / tynnu allan / Payments to Members of           Community Council / opt out.

11.  Cynllun Hyfforddi / Training Plan

12. I derbyn adroddiad y Cynghorydd Sîr / To receive the County Councillors report.

13.  Unrhyw fater arall

     Any other business.

Agenda Mai / May 2022

Llangathen Community Council

Cyngor Cymuned Llangathen

Crachty Isaf, Capel Isaac, Llandeilo, Sir Gaerfyrddin. SA19 7UH           Tel: 01558 668349

www.llangathen.org.uk   – council@llangathen.org.uk

————————————————————————————————————————–

Annwyl Syr/Madam  /  Dear Sir/Madam,

Dymunaf eich  hysbysu fod y cyfarfod nesaf  gyda’r Cyfarfod Blynyddol o Gyngor Cymdeithas Llangathen i’w gynnal nos Fawrth, 17 Mai, 2022 am 7.30 yn Yr Ystafell Ddarllen, Cwrt Henri. 

I wish to inform you that the next meeting together with the Annual General meeting of Llangathen Community Council, will be held on Tuesday 17th May 2022 at 7.30 p.m. at The Reading Room, Court Henry.

Yr eiddoch yn gywir / Yours faithfully,

Mairwen G.Rees,    (Clerc/Clerk)

AGENDA AR GYFER CYFARFOD MISOL / AGENDA FOR MONTHLY MEETING

1.  I dderbyn ymddiheuriadau am absenoldeb/To receive apologies for absence.

2.  To receive declarations of interest/I dderbyn datganiadau o ddiddordeb personol. 

3.  I dderbyn cofnodion y cyfarfod diwethaf /To confirm the minutes of the last meeting.

4.  I drafod materion sy’n codi o’r cofnodion / To consider matters arising from the minutes.

5.   I ddarllen ac ystyried gohebiaeth/ To read and consider correspondence.

6.  I gymeradwyo cyfrifon i’w talu / To approve accounts for payment.

7.  I ystyried ceisiadau cynllunio.  www.carmarthenshire.gov.wales

     To discuss planning applications. 

8.  I dderbyn adroddiad y Cynghorydd Sîr/ To receive the County Councillors report.

9.  Unrhyw fater arall /  Any other business

AGENDA CYFARFOD BLYNYDDOL / AGENDA FOR THE ANNUAL MEETING

1. I dderbyn datganiadau o ddiddordeb personol / To receive any declarations of interest.

2. I dderbyn ymddiheuriadau am absenoldeb /  To receive apologies for absence.

3. I dderbyn cofnodion cyfarfod blynyddol 2021/To confirm the minutes of the                                                                                          2021  Annual Meeting.                 

4.  I dderbyn chymeradwyo adroddiad  cyfrifon am 2021/2022  / To receive and approve the statement of accounts for 2021/2022                                                     

5.  I adolygu a dderbyn Asesiad Risg Ariannol /To review  and approve the Financial Risk Assessment

6.  Trafod a dderbyn  Annual Governance Statement /To discuss and approve the Annual Governance Statement      

7.  Penodi archwilydd mewnol ar gyfer 2022/2022   /To appoint internal auditor for 2022/2023

8.  Penodi clerc / RFO ar gyfer 2022/2023 / To appoint clerk/RFO for 2022/2023

9.  I drafod a  chymeradwyo amodau gwaith y clerc /To discuss clerks working conditions

10.  I drafod uno aelodaeth  am  2022 / 2023 / To discuss membership affiliation for 2022/ 2023

11.  I drafod a chymeradwyo’r gofrestr asedau / To discuss and approve the assets register

12.  I benodi / to appoint: Cadeirydd am y flwyddyn/ Chairperson for the year 2022/2023

                     Is-gadeirydd am y flwyddyn / Vice Chairperson for the year 2022/2023 

13. Cynrychiolwyr amrywiol feusydd am 2022 / 2023 /     Representatives for various organisations for  year 2022/2023

UNRHYW UN SYN DYMUNO YMUNO ÂR CYFARFOD I GYSULLTU ÂR CLERC ERBYN 5YP AR 17/5/22

ANYONE WISHING TO ATTEND THE MEETING TO CONTACT THE CLERK BY 5PM ON 17/5/22

Agenda Mawrth / March 2022

 Llangathen Community Council Cyngor Cymdeithas Llangathen

Crachty Isaf, Capel Isaac, Llandeilo, Carmarthenshire. SA19 7UH

Tel: 01558 668349 / council@llangathen.org.uk  –   www.llangathen.org.uk  

Annwyl Syr/Madam,

Dymunaf eich  hysbysu fod y cyfarfod nesaf o Gyngor Cymdeithas Llangathen i’w gynnal nos Fawrth, 15fed o Fawrth, 2022 am 7.30.   Cyfarfod “virtual” fydd hwn gan defnyddio’r fformat “Zoom”. 

Dear Sir/Madam,

I wish to inform you that the next meeting of Llangathen Community Council, will be held on Tuesday, 15th March 2022 at 7.30 p.m. This will be a virtual meeting using the “Zoom” format.  

Yr eiddoch yn gywir / Yours faithfully,

Mairwen G.Rees,

(Clerc/Clerk)

RHAGLEN / AGENDA

1.  I derbyn ymddiheuriadau am absenoldeb.

     To receive apologies for absence.

2.  I dderbyn datganiadau o ddiddordeb personol. 

     To receive declarations of interest.

3.  I dderbyn cofnodion y cyfarfod diwethaf.

     To confirm the minutes of the last meeting.

4.  I drafod materion sy’n codi o’r cofnodion.

     To consider matters arising from the minutes.

5.  Diogelwch y Ffyrdd – A40 / Road Safety – A40

6.   I ddarllen ac ystyried gohebiaeth.

     To read and consider correspondence.

7.  I gymeradwyo cyfrifon i’w talu.

     To approve accounts for payment.

8.  I ystyried ceisiadau cynllunio. PL/03293, PL/03343, PL/03549

    To discuss planning applications. www.carmarthenshire.gov.wales

9.  I derbyn adroddiad y Cynghorydd Sîr

     To receive the County Councillors report.

10.  I drafod ceisiadau am cymorth ariannol.

     To consider applications for financial assistance.

11.  Unrhyw fater arall

     Any other business.

UNRHYW UN SYN DYMUNO YMUNO ÂR CYFARFOD I GYSULLTU ÂR CLERCANYONE WISHING TO ATTEND THE MEETING TO CONTACT THE CLE

Agenda Ionawr / January 2022

Llangathen Community Council

Cyngor Cymuned Llangathen

Crachty Isaf, Capel Isaac, Llandeilo, Carmarthenshire. SA19 7UH

Tel: 01558 668349 / council@109.108.136.177  –   www.llangathen.org.uk  

Annwyl Syr/Madam,

Dymunaf eich  hysbysu fod y cyfarfod nesaf o Gyngor Cymdeithas Llangathen i’w gynnal nos Fawrth, 18 Ionawr, 2022 am 7.30yh.  Cyfarfod “virtual” fydd hwn gan defnyddio’r fformat “Zoom”. Byddaf yn eich cynghori ynghylch ID a chyfrinair y cyfarfod dydd Llun, 17 Ionawr.   Mae’n bwysig eich bod yn gyfarwydd â’r dogfennau sydd i’w trafod cyn y cyfarfod.

I wish to inform you that the next meeting of Llangathen Community Council, will be held on Tuesday, 18th January 2022 at 7.30 p.m.  This will be a virtual meeting using the “Zoom” format.  I will inform you of the meeting ID and password on Monday, 17th January.  It is important that you are familiar with the documents to be discussed prior to the meeting.

Yr eiddoch yn gywir / Yours faithfully,

Mairwen G.Rees,

(Clerc/Clerk)

AGENDA

1.  I dderbyn ymddiheuriadau am absenoldeb / To receive apologies for absence.

2.  To receive declarations of interest.

     I dderbyn datganiadau o ddiddordeb personol. 

3.  I dderbyn cofnodion y cyfarfod diwethaf.

     To confirm the minutes of the last meeting.

4.  I drafod materion sy’n codi o’r cofnodion.

     To consider matters arising from the minutes.

5.  Diogelwch y Ffyrdd – A40  /  Road Safety – A40 

6.   I ddarllen ac ystyried gohebiaeth. To read and consider correspondence.

7.  I gymeradwyo cyfrifon i’w talu / To approve accounts for payment.

8.  I ystyried ceisiadau cynllunio.      To discuss planning applications. www.carmarthenshire.gov.ukPL/02691 PL/01009 

9.  Deffibriliwr / Defibrillator

10.  I dderbyn adroddiad y Cynghorydd Sîr.  To receive the County Councillors report.

11.  Y praesept ar gyfer 2022/2023 . The precept requirement for 2022/2023

12.  Unrhyw fater arall / Any other business

UNRHYW UN SY’N DYMUNO YMUNO Â’R CYFARFOD I GYSULLTU Â’R CLERCANYONE WISHING TO ATTEND THE MEETING TO CONTACT T

Agenda Tachwedd / November 2021

  Llangathen Community Council

Cyngor Cymuned Llangathen

Crachty Isaf, Capel Isaac, Llandeilo, Carmarthenshire. SA19 7UH

Tel: 01558 668349 / council@109.108.136.177  –   www.llangathen.org.uk  

Annwyl Syr/Madam,

Dymunaf eich  hysbysu fod y cyfarfod nesaf o Gyngor Cymuned Llangathen i’w gynnal nos Fawrth, 16 Tachwedd 2021 am 7.30yh. Cyfarfod rhithwir gan ddefnyddio system Zoom. Unrhyw un sy’n dymuno ymunor â’r cyfarfod i gysylltu â’r clerc.  

I wish to inform you that the next meeting of Llangathen Community Council, will be held on Tuesday, 16th November 2021 at 7.30 p.m.  This will be a virtual meeting using the Zoom format.  Anyone wishing to join the meeting to contact the clerk. 

Yr eiddoch yn gywir / Yours faithfully,

Mairwen G.Rees,

(Clerc/Clerk)

AGENDA

1.  I dderbyn ymddiheuriadau am absenoldeb / To receive apologies for absence.

2.  I dderbyn datganiadau o ddiddordeb personol / To receive declarations of interest 

3.  I dderbyn cofnodion y cyfarfod diwethaf / To confirm the minutes of the last meeting.

4.  I drafod materion sy’n codi o’r cofnodion / To consider matters arising from the minutes.

5.  Diogelwch y Ffyrdd – A40  /  Road Safety – A40 

6.  I ddarllen ac ystyried gohebiaeth / To read and consider correspondence.

7. I dderbyn polisi / Adopt Policy  Staff Appraisal

8.  I gymeradwyo cyfrifon i’w talu / To approve accounts for payment.

9.  I ystyried ceisiadau cynllunio.  www.carmarthenshire.gov.wales

     To discuss planning applications. PL/02915, PL/02735, PL/02677 

10.  I dderbyn adroddiad y Cynghorydd Sîr /To receive the County Councillors report.

11.  Unrhyw fater arall / Any other business