AGENDA – Tachwedd / November 2020

Annwyl Syr/Madam  /  Dear Sir/Madam,

Dymunaf eich  hysbysu fod y cyfarfod nesaf  gyda’r Cyfarfod Blynyddol o Gyngor Cymdeithas Llangathen i’w gynnal nos Fawrth, 17 Tachwedd, 2020 am 8.00 . .  Cyfarfod “virtual” fydd hwn gan defnyddio’r fformat “Zoom”. Byddaf yn eich cynghori ynghylch ID a chyfrinair y cyfarfod dydd Llun, 16 Tachwedd 2020.   Mae’n bwysig eich bod yn gyfarwydd â’r dogfennau sydd i’w trafod cyn y cyfarfod.

I wish to inform you that the next meeting together with the Annual  Meeting of Llangathen Community Council, will be held on Tuesday 17th November 2020 at 8.00 p.m. This will be a virtual meeting using the “Zoom” format.  I will inform you of the meeting ID and password on Monday, 16th November 2020.

It is important that you are familiar with the documents to be discussed prior to the meeting.

Yr eiddoch yn gywir / Yours faithfully,

Mairwen G.Rees,

(Clerc/Clerk)

AGENDA CYFARFOD BLYNYDDOL / AGENDA FOR THE Annual Meeting

1. I dderbyn datganiadau o ddiddordeb personol. / To receive any declarations of interest.

2. I dderbyn ymddiheuriadau am absenoldeb. / To receive apologies for absence.

3. I dderbyn cofnodion y Cyfarfod Blynyddol diwethaf. / To confirm the minutes of the 2019 Annual Meeting.

4.  I dderbyn chymeradwyo adroddiad  cyfrifon am / To receive and approve the statement of                

     2019 / 2020. Adolygu’r asesiad risg accounts for 2019 / 2020. Review of Risk Assessment.

5.  Trafod a chymeradwyo’r Annual Governance Statement. / To discuss and approve the Annual Governance Statement

6.  I drafod uno aelodaeth  am  2020 / 2021.  / To discuss membership affiliation for 2020/ 2021.

7.  Cymeradwyo’r archwilydd mewnol ar gyfer 2020/2021. / To approve internal auditor for 2020/2021

8.  I benodi: Cadeirydd / Is-gadeirydd am y flwyddyn / To appoint: Chairman and Vice-

      2020 / 2021. chairman for the year 2020 / 2021

9.    Cynrychiolwyr amrywiol feusydd am 2020 / 2021.  / Representatives for various organisations for  year 2020 /2021

AGENDA

1.  I dderbyn ymddiheuriadau am absenoldeb/To receive apologies for absence.

2.  To receive declarations of interest/I dderbyn datganiadau o ddiddordeb personol. 

3.  I dderbyn cofnodion y cyfarfod diwethaf /To confirm the minutes of the last meeting.

4.  I drafod materion sy’n codi o’r cofnodion / To consider matters arising from the minutes.

5.   I ddarllen ac ystyried gohebiaeth/ To read and consider correspondence.

6.  I gymeradwyo cyfrifon i’w talu / To approve accounts for payment.

7.  I ystyried ceisiadau cynllunio.  www.carmarthenshire.gov.wales 

     To discuss planning applications. 

8.  I dderbyn adroddiad y Cynghorydd Sîr/ To receive the County Councillors report.

9.  I drafod ceisiadau am cymorth ariannol/To consider applications for financial assistance

10.  Unrhyw fater arall /  Any other business

AGENDA – Medi / September 2020

Llangathen Community Council / Cyngor Cymuned Llangathen

Crachty Isaf, Capel Isaac, Llandeilo, Carmarthenshire. SA19 7UH

Tel: 01558 668349 / council@109.108.136.177  –   www.llangathen.org.uk  

Annwyl Syr/Madam,

Dymunaf eich  hysbysu fod y cyfarfod nesaf o Gyngor Cymdeithas Llangathen i’w gynnal nos Fawrth, 22ain Medi, 2020 am 8.00yh.  Cyfarfod “virtual” fydd hwn gan defnyddio’r fformat “Zoom”. Byddaf yn eich cynghori ynghylch ID a chyfrinair y cyfarfod dydd Llun, 21ain Medi 2020.   Mae’n bwysig eich bod yn gyfarwydd â’r dogfennau sydd i’w trafod cyn y cyfarfod.

I wish to inform you that the next meeting of Llangathen Community Council, will be held on Tuesday, 22nd September 2020 at 8.00 p.m.  This will be a virtual meeting using the “Zoom” format.  I will inform you of the meeting ID and password on Monday, 21st September 2020.

It is important that you are familiar with the documents to be discussed prior to the meeting.

Yr eiddoch yn gywir / Yours faithfully,

Mairwen G.Rees,

(Clerc/Clerk)

 AGENDA

1.  I dderbyn ymddiheuriadau am absenoldeb /  To receive apologies for absence.

2.  To receive declarations of interest.

     I dderbyn datganiadau o ddiddordeb personol. 

3.  I dderbyn cofnodion y cyfarfod diwethaf/To confirm the minutes of the last meeting. Mis Gorffennaf a mis Awst/ July and August.

4.  Gwefan / Website – WCAG 2.1AA

5. I gymeradwyo cyfrifon i’w talu / To approve accounts for payment.

6.  Cynllunio/Planning PL/00030

7. Deffibriliwr / Defibrillator

8. I dderbyn adroddiad y Cynghorydd Sîr / To receive the County Councillors report.

9.  Unrhyw fater arall / Any other business

AGENDA – Awst / August 2020

Llangathen Community Council / Cyngor Cymuned Llangathen
Crachty Isaf, Capel Isaac, Llandeilo, Carmarthenshire. SA19 7UHTel: 01558 668349 / council@109.108.136.177  –   www.llangathen.org.uk  

Annwyl Syr/Madam,

Dymunaf eich  hysbysu fod y cyfarfod nesaf o Gyngor Cymdeithas Llangathen i’w gynnal nos Iau, 27 Awst, 2020 am 8.00yh.  Cyfarfod “virtual” fydd hwn gan defnyddio’r fformat “Zoom”. Byddaf yn eich cynghori ynghylch ID a chyfrinair y cyfarfod dydd Mercher, 26ain Awst 2020.   Mae’n bwysig eich bod yn gyfarwydd â’r dogfennau sydd i’w trafod cyn y cyfarfod. Bydd hwn yn gyfarfod byr ac yn canolbwyntio ar yr archwiliad blynyddol.

I wish to inform you that the next meeting of Llangathen Community Council, will be held on Thursday, 27th August 2020 at 8.00 p.m.  This will be a virtual meeting using the “Zoom” format.  I will inform you of the meeting ID and password on Wednesday, 26th August 2020.

It is important that you are familiar with the documents to be discussed prior to the meeting.  This will be a brief meeting and focusing on the annual audit.

Yr eiddoch yn gywir / Yours faithfully,

Mairwen G.Rees,

(Clerc/Clerk)

 AGENDA

1.  I dderbyn ymddiheuriadau am absenoldeb /  To receive apologies for absence.

2.  To receive declarations of interest.

     I dderbyn datganiadau o ddiddordeb personol. 

3.  I dderbyn chymeradwyo adroddiad  cyfrifon am 2019/2020/To receive and approve the statement of  accounts for 2019/2020              

4. Adolygu’r asesiad risg / Review of Risk Assessment.

5.  Trafod a chymeradwyo’r Annual Governance Statement /To discuss and approve the Annual Governance Statement

6.  Unrhyw fater arall / Any other business

Agenda Gorffennaf / July 2020

Llangathen Community Council / Cyngor Cymuned Llangathen

Crachty Isaf, Capel Isaac, Llandeilo, Carmarthenshire. SA19 7UH

Tel: 01558 668349 / council@109.108.136.177  –   www.llangathen.org.uk  

Y cyfarfod nesaf o Gyngor Cymdeithas Llangathen i’w gynnal nos Fawrth, 21 Gorffennaf, 2020 am 8.00yh.  Cyfarfod “virtual” fydd hwn gan defnyddio’r fformat “Zoom”. 

I wish to inform you that the next meeting of Llangathen Community Council, will be held on Tuesday, 21st July 2020 at 8.00 p.m.  This will be a virtual meeting using the “Zoom” format.  

Mairwen G.Rees, (Clerc/Clerk)

Crachty Isaf, Capel Isaac, Llandeilo, Carmarthenshire. SA19 7UH

Tel: 01558 668349 / council@109.108.136.177  –   www.llangathen.org.uk  

Y cyfarfod nesaf o Gyngor Cymdeithas Llangathen i’w gynnal nos Fawrth, 28 Gorffennaf, 2020 am 8.00yh.  Cyfarfod “virtual” fydd hwn gan defnyddio’r fformat “Zoom”. 

I wish to inform you that the next meeting of Llangathen Community Council, will be held on Tuesday, 28th July 2020 at 8.00 p.m.  This will be a virtual meeting using the “Zoom” format.  

Mairwen G.Rees,

 AGENDA

1.  I dderbyn ymddiheuriadau am absenoldeb /  To receive apologies for absence.

2.  To receive declarations of interest.

     I dderbyn datganiadau o ddiddordeb personol. 

3.  I dderbyn cofnodion y cyfarfod diwethaf/To confirm the minutes of the last meeting.

4.  Hysbysiadau Archwilio / Audit Notice 2019 /2020

6.  Mainc / Bench – Broad Oak

7.  Mannau Nature / Gardd Pili Pala / Places of Nature / Butterfly Garden

8.  Galwyr heb wahoddiad / Cold Calling

9. Gofyn am farn preswylwyr am Lwybr Dyffryn Tywi | Residents’ views wanted on Tywi Valley Path 

10.  HMRC

11.  Gwefan / Website

12. I gymeradwyo cyfrifon i’w talu / To approve accounts for payment.

13.. Deffibriliwr / Defibrillator

11. I dderbyn adroddiad y Cynghorydd Sîr

     To receive the County Councillors report.

12.  Unrhyw fater arall / Any other business

1.  I dderbyn ymddiheuriadau am absenoldeb /  To receive apologies for absence.

2.  To receive declarations of interest.

     I dderbyn datganiadau o ddiddordeb personol. 

3.  I dderbyn cofnodion y cyfarfod diwethaf/To confirm the minutes of the last meeting.

4.  Hysbysiadau Archwilio / Audit Notice 2019 /2020

6.  Mainc / Bench – Broad Oak

7.  Mannau Nature / Gardd Pili Pala / Places of Nature / Butterfly Garden

8.  Galwyr heb wahoddiad / Cold Calling

9. Gofyn am farn preswylwyr am Lwybr Dyffryn Tywi | Residents’ views wanted on Tywi Valley Path 

10.  HMRC

11.  Gwefan / Website

12. I gymeradwyo cyfrifon i’w talu / To approve accounts for payment.

12a.  Cynllunio/Planning E/40780

13.. Deffibriliwr / Defibrillator

11. I dderbyn adroddiad y Cynghorydd Sîr

     To receive the County Councillors report.

12.  Unrhyw fater arall / Any other business

12.  Unrhyw fater arall / Any other business

Agenda Mehefin June 2020

Crachty Isaf, Capel Isaac, Llandeilo, Carmarthenshire. SA19 7UH

Tel: 01558 668349 / council@109.108.136.177  –   www.llangathen.org.uk  

Annwyl Syr/Madam,

Dymunaf eich  hysbysu fod y cyfarfod nesaf o Gyngor Cymdeithas Llangathen i’w gynnal nos Fawrth, 9fed Mehefin, 2020 am 8.00yh.  Cyfarfod “virtual” fydd hwn gan defnyddio’r fformat “Zoom”. Byddaf yn eich cynghori ynghylch ID a chyfrinair y cyfarfod dydd Llun, 8fed Mehefin.   Mae’n bwysig eich bod yn gyfarwydd â’r dogfennau sydd i’w trafod cyn y cyfarfod.

I wish to inform you that the next meeting of Llangathen Community Council, will be held on Tuesday, 9th June 2020 at 8.00 p.m.  This will be a virtual meeting using the “Zoom” format.  I will inform you of the meeting ID and password on Monday, 8th June.

It is important that you are familiar with the documents to be discussed prior to the meeting.

Yr eiddoch yn gywir / Yours faithfully,

Mairwen G.Rees,

(Clerc/Clerk)

Agenda

 AGENDA

1.  I dderbyn ymddiheuriadau am absenoldeb /  To receive apologies for absence.

2.  To receive declarations of interest.

     I dderbyn datganiadau o ddiddordeb personol. 

3.  I dderbyn cofnodion y cyfarfod diwethaf.

     To confirm the minutes of the last meeting.

4.  Banel Annibynnol Cymru ar Gydnabyddiaeth Ariannol

      Independent Remuneration Panel for Wales

5.  Hysbysiadau Archwilio / Audit Notice 2019 /2020

6.  Mainc / Bench Broad Oak

7.  Mannau Natur Gardd Pili Pala / Places of Nature Butterfly Garden

8. A40 – Caerfyrddin – Llandeilo / Carmarthen – Llandeilo

9. I gymeradwyo cyfrifon i’w talu / To approve accounts for payment.

10.. Deffibriliwr / Defibrillator

11. I dderbyn adroddiad y Cynghorydd Sîr

     To receive the County Councillors report.

12.  Unrhyw fater arall / Any other business

Agenda Ionawr January 2020

Cyngor Cymuned Llangathen /   Llangathen Community Council

Crachty Isaf, Capel Isaac, Llandeilo, Carmarthenshire. SA19 7UH

Tel: 01558 668349 / council@109.108.136.177  –   www.llangathen.org.uk

Annwyl Syr/Madam,

Dymunaf eich  hysbysu fod y cyfarfod nesaf o Gyngor Cymdeithas Llangathen i’w gynnal nos Fawrth, 21ain o Ionawr, 2020 am 7.30 yn Yr Ystafell Ddarllen, Cwrt Henri.

I wish to inform you that the next meeting of Llangathen Community Council, will be held on Tuesday, 21st January 2020 at 7.30 p.m. at The Reading Room, Court Henry.

Yr eiddoch yn gywir / Yours faithfully,

Mairwen G.Rees,

(Clerc/Clerk)

RHAGLEN / AGENDA

1.  I dderbyn ymddiheuriadau am absenoldeb / To receive apologies for absence.

2.  I dderbyn datganiadau o ddiddordeb personol.  /To receive declarations of interest.

3.  Adroddiad gan Swyddog Cymorth Cymunedol. / Report by Community Support Officer

4.  Adroddiad gan John Williams – “Gan Bwyll”. / Report by John Williams – “Go Safe”

3.  I dderbyn cofnodion y cyfarfod diwethaf. / To confirm the minutes of the last meeting.

4.  I drafod materion sy’n codi o’r cofnodion. / To consider matters arising from the minutes.

5.   I ddarllen ac ystyried gohebiaeth. /  To read and consider correspondence.

6.  I gymeradwyo cyfrifon i’w talu / To approve accounts for payment.

7.  I ystyried ceisiadau cynllunio.  / To discuss planning applications.  E/39827, E/39908, E/40039

8.  Deffibriliwr / Defibrillator

9.  Y Ddyletswydd Bioamrywiaeth a Chydnerthedd Ecosystema. /  The Biodiversity & Resilience of Ecosystems Duty

10.  I dderbyn adroddiad y Cynghorydd Sîr. / To receive the County Councillors report.

11.  Y praesept ar gyfer 2020/2021./ The precept requirement for 2020/2021

12.  Unrhyw fater arall / Any other business

 

Agenda -19.11.19

 Cyngor Cymuned Llangathen / Llangathen Community Council

Crachty Isaf, Capel Isaac, Llandeilo, Carmarthenshire. SA19 7UH

Tel: 01558 668349 / council@109.108.136.177  –   www.llangathen.org.uk  

 

Annwyl Syr/Madam,

Dymunaf eich  hysbysu fod y cyfarfod nesaf o Gyngor Cymdeithas Llangathen i’w gynnal nos Fawrth, 19eg o Dachwedd , 2019 am 7.30 yn Yr Ystafell Ddarllen, Cwrt Henri.

I wish to inform you that the next meeting of Llangathen Community Council, will be held on Tuesday, 19th November 2019 at 7.30 p.m. at The Reading Room, Court Henry.

Yr eiddoch yn gywir / Yours faithfully,

Mairwen G.Rees,

(Clerc/Clerk)

AGENDA

1.  I dderbyn ymddiheuriadau am absenoldeb.

     To receive apologies for absence.

2.  Adroddiad gan Swyddog Cymorth Cymunedol

     Report by Community Support Officer

3 .  To receive declarations of interest.

     I dderbyn datganiadau o ddiddordeb personol.

4.  I dderbyn cofnodion y cyfarfod diwethaf.

     To confirm the minutes of the last meeting.

5.  I drafod materion sy’n codi o’r cofnodion.

     To consider matters arising from the minutes.

6.   I ddarllen ac ystyried gohebiaeth.

     To read and consider correspondence.

7.  I gymeradwyo cyfrifon i’w talu.

     To approve accounts for payment.

8.  I ystyried ceisiadau cynllunio.  www.carmarthenshire.gov.wales

     To discuss planning applications. E/39542, E/39685

9.  I dderbyn adroddiad y Cynghorydd Sîr

     To receive the County Councillors report.

10.  Unrhyw fater arall

        Any other business

 

Agenda -16.9.19

Annwyl Syr/Madam,

Dymunaf eich  hysbysu fod y cyfarfod nesaf o Gyngor Cymdeithas Llangathen i’w gynnal nos Fawrth 17eg o Fedi, 2019 am 7.30 yn Yr Ystafell Ddarllen, Cwrt Henri.  

I wish to inform you that the next meeting of Llangathen Community Council, will be held on Tuesday, 17th September 2019 at 7.30 p.m. at The Reading Room, Court Henry. 

Yr eiddoch yn gywir / Yours faithfully,

 

Mairwen G.Rees,

(Clerc/Clerk)

AGENDA

1.  I dderbyn ymddiheuriadau am absenoldeb.

     To receive apologies for absence.

2.  Adroddiad gan Swyddog Cymorth Cymunedol

     Report by Community Support Officer

3.  To receive declarations of interest.

     I dderbyn datganiadau o ddiddordeb personol.

4.  I dderbyn cofnodion y cyfarfod diwethaf.

     To confirm the minutes of the last meeting.

5.  I drafod materion sy’n codi o’r cofnodion.

     To consider matters arising from the minutes.

8.   I ddarllen ac ystyried gohebiaeth.

     To read and consider correspondence.

9.  I gymeradwyo cyfrifon i’w talu.

     To approve accounts for payment.

10. I ystyried ceisiadau cynllunio.  www.carmarthenshire.gov.wales

     To discuss planning applications. E/39294

11. Diffibriliwr / Defibrillator

12. Taliadau i Aelodau Cynghorau Cymuned / tynnu allan /

Payments to Members of  Community Council / opt out.

13.  Rheoliadau Ariannol (Cymru) 2019/ Financial Regulations (Wales) 2019

14.  I dderbyn adroddiad y Cynghorydd Sîr / To receive the County Councillors report.

13.  Unrhyw fater arall

       Any other business

 

Agenda -16.7.19

Annwyl Syr/Madam,

Dymunaf eich hysbysu fod y cyfarfod nesaf o Gyngor Cymuned Llangathen i’w gynnal nos
Fawrth, 16 Gorffennaf, 2019 am 7.30 yn Yr Ystafell Ddarllen, Cwrt Henri.

Dear Sir/Madam,
I wish to inform you that the next meeting of Llangathen Community Council, will be held on
Tuesday, 16 th July 2019 at 7.30 p.m. at The Reading Room, Court Henry.
Yr eiddoch yn gywir / Yours faithfully,
Mairwen G.Rees,
(Clerc/Clerk)

AGENDA

1. I derbyn ymddiheuriadau am absenoldeb / To receive apologies for absence.
2. I dderbyn datganiadau o ddiddordeb personol.
To receive declarations of interest.
3. I dderbyn cofnodion y cyfarfod diwethaf
To confirm the minutes of the last meeting.
4. I drafod materion y hanfod o’r cofnodion.
To consider matters arising from the minutes.
5. I ddarllen ac ystyried gohebiaeth.
To read and consider correspondence.
6. I gymeradwyo cyfrifon i’w talu / To approve accounts for payment.
7. I ystyried ceisiadau cynllunio. E/38934, E/38983
To discuss planning applications. www.carmarthenshire.gov.uk
8. Deffibriliwr / Defibrillator
9. Taliadau i Aelodau Cynghorau Cymuned / tynnu allan / Payments to Members of
Community Council / opt out.
10. Information and Data Protection Policy
11. Rheoliadau Ariannol (Cymru) / Financial Regulations (Wales)
12. I derbyn adroddiad y Cynghorydd Sîr / To receive the County Councillors report.
13. Unrhyw fater arall
Any other business.

AGENDA CYFARFOD BLYNYDDOL / AGENDA FOR THE AGM 2019

Cyngor Cymdeithas Llangathen / Llangathen Community Council

www.llangathen.org.uk   – council@109.108.136.177

————————————————————————————————————-

Cyfarfod Blynyddol gyda cyfarfod arferol o Gyngor Cymdeithas Llangathen i’w gynnal nos Fawrth, 21 Mai, 2019 am 7.30 yn Yr Ystafell Ddarllen, Cwrt Henri.

The Annual General meeting, together with the usual meeting of Llangathen Community Council, will be held on Tuesday 21st  May 2019 at 7.30 p.m. at The Reading Room, Court Henry.

AGENDA CYFARFOD ARFEROL / AGENDA FOR USUAL MEETING

 1. I derbyn ymddiheuriadau am absenoldeb. / To receive apologies for absence.
 2. I dderbyn datganiadau o ddiddordeb personol.  / To receive declarations of interest
 3. Adroddiad gan Swyddog Cymorth Cymunedol./  Report by Police Community Support Officer
 4. I dderbyn cofnodion y cyfarfod diwethaf. / To confirm the minutes of the last meeting.
 5. I drafod materion y hanfod o’r cofnodion. / To consider matters arising from the minutes.
 6. Diogelwch y Ffyrdd – A40 – Trafodaeth yn agored i’r Road Safety – A40 – / Discussions open to the cyhoedd. public
 7. Deffibriliwr. / Defibrillator
 8. I ddarllen ac ystyried gohebiaeth. / To read and consider correspondence.
 9. I gymeradwyo cyfrifon i’w talu. / To approve accounts for payment.
 10. I dderbyn adroddiad y Cynghorydd Sir./ To receive the County Councillors report
 11. I ystyried ceisiadau cynllunio. / To discuss planning applications.
 12. Unrhyw fater arall. / Any other business.

AGENDA CYFARFOD BLYNYDDOL / AGENDA FOR THE AGM

1.I dderby n datganiadau o ddiddordeb personol. To receive any declarations of interest.

2. I dderbyn ymddiheuriadau am absenoldeb. To receive apologies for absence.

3. I dderbyn cofnodion y Cyfarfod Blynyddol diwethaf.         To confirm the minutes of the 2018 Annual General Meeting.

4.  I dderbyn chymeradwyo adroddiad  cyfrifon am To receive and approve the statement of

    2018 / 2019.   Adolygu’r asesiad risg accounts for 2018 / 2019.  Review of Risk Assessment.

5. Trafod a chymeradwyo’r Annual Governance To discuss and approve the Annual     Statement Governance Statement

6.  I drafod uno aelodaeth  am 2019 / 2020.                  To discuss membership affiliation for 2019/ 2020.

7.  Cymeradwyo’r archwilydd mewnol ar gyfer 2019/20 To approve internal auditor for 2019/2020

8.  I benodi: Cadeirydd / Is-gadeirydd am y flwyddyn To appoint: Chairman and Vice-

     2019 / 2020. chairman for the year 2019 / 2020

9.   Cynrychiolwyr amrywiol feusydd am 2019 / 2020.         Representatives for various organisations for  year 2019 /2020

M.Rees (clerc / clerk)

01558 668349