Agenda 19eg o Fawrth / 19th March2019

Annwyl Syr/Madam,

Dymunaf eich  hysbysu fod y cyfarfod nesaf o Gyngor Cymdeithas Llangathen i’w gynnal nos Fawrth, 19eg o Fawrth, 2019 am 7.30 yn Yr Ystafell Ddarllen, Cwrt Henri.

I wish to inform you that the next meeting of Llangathen Community Council, will be held on Tuesday, 19th March 2019 at 7.30 p.m. at The Reading Room, Court Henry.

Yr eiddoch yn gywir / Yours faithfully,

Mairwen G.Rees,

(Clerc/Clerk)

AGENDA

1.  I dderbyn ymddiheuriadau am absenoldeb. /To receive apologies for absence.

2.  To receive declarations of interest. / I dderbyn datganiadau o ddiddordeb personol.

3.  Adroddiad Gan Swyddog Cymorth Cymunedol / Report by Police Community Support Officer.

4.  I dderbyn cofnodion y cyfarfod diwethaf. / To confirm the minutes of the last meeting.

5.  I drafod materion sy’n codi o’r cofnodion. / To consider matters arising from the minutes.

6.  Diogelwch y Ffyrdd – A40 – Trafodaeth yn agored i’r cyhoedd  Road Safety – A40 – Discussions open to the public

7.   I ddarllen ac ystyried gohebiaeth. / To read and consider correspondence.

8.  I gymeradwyo cyfrifon i’w talu. / To approve accounts for payment.

9.  I ystyried ceisiadau cynllunio.  www.carmarthenshire.gov.wales / To discuss planning applications. E/38406

10.  I dderbyn adroddiad y Cynghorydd Sîr / To receive the County Councillors report.

11.  I drafod ceisiadau am cymorth ariannol / To consider applications for financial assistance

12.  Unrhyw fater arall / Any other business

Agenda 15fed o Ionawr / 15th January 2019

CYNGOR CYMDEITHAS LLANGATHEN /LLANGATHEN COMMUNITY COUNCIL

council@109.108.136.177             www.llangathen.org.uk

Cyfarfod  o Gyngor Cymdeithas Llangathen i’w gynnal nos Fawrth, 15fed o Ionawr, 2019 am 7.30 yn Yr Ystafell Ddarllen, Cwrt Henri.

The next meeting of Llangathen Community Council will be held on Tuesday, 15th January 2019 at 7.30pm at The Reading Rooms, Court Henry.

RHAGLEN / AGENDA

1.  I dderbyn ymddiheuriadau am absenoldeb.

    To receive apologies for absence.

2.  Adroddiad gan Swyddog Cymorth Cymunedol /Report by Police Community Support   Officer.

3.  I dderbyn datganiadau o ddiddordeb personol.

    To receive declarations of interest.

4.  I dderbyn cofnodion y cyfarfod diwethaf.

    To confirm the minutes of the last meeting.

5.  I drafod materion y hanfod o’r cofnodion.

    To consider matters arising from the minutes.

6.   I ddarllen ac ystyried gohebiaeth.

    To read and consider correspondence.

7.  I gymeradwyo cyfrifon i’w talu.

    To approve accounts for payment.

8.  I ystyried ceisiadau cynllunio.  www.carmarthenshire.gov.wales

    To discuss planning applications.

9   Deffibriliwr / Defibrillator

10  Model Reolau Sefydlog 2018 (Cymru( /Model Standing Orders 2018 (Wales)

11.  I derbyn adroddiad y Cynghorwyr Sîr

    To receive the County Councillors report.

12.  y praesept ar gyfer 2019/2020 / The precept requirement for 2019/2020

12.   Unrhyw fater arall / Any other business.

M.Rees

Clerk

☎ 01558 668349

 

Agenda 20fed o Dachwedd / 20th November 2018

CYNGOR CYMDEITHAS LLANGATHEN / LLANGATHEN COMMUNITY COUNCIL

council@109.108.136.177             www.llangathen.org.uk

Cyfarfod  o Gyngor Cymdeithas Llangathen i’w gynnal nos Fawrth, 20fed o Dachwedd, 2018 am 7.30 yn Yr Ystafell Ddarllen, Cwrt Henri.

The next meeting of Llangathen Community Council will be held on Tuesday, 20th November 2018 at 7.30pm at The Reading Rooms, Court Henry.

 

RHAGLEN / AGENDA

1.  I dderbyn ymddiheuriadau am absenoldeb.

    To receive apologies for absence.

2.  Adroddiad gan Swyddog Cymorth Cymunedol /Report by Police Community Support Officer.

3.  Adroddiad gan Alud Jones, CGGSG / Presentation by Alud Jones, CAVS

4.  I dderbyn datganiadau o ddiddordeb personol.

    To receive declarations of interest.

5.  I dderbyn cofnodion y cyfarfod diwethaf.

    To confirm the minutes of the last meeting.

6.  I drafod materion y hanfod o’r cofnodion.

    To consider matters arising from the minutes.

7.   I ddarllen ac ystyried gohebiaeth.

    To read and consider correspondence.

8.  I gymeradwyo cyfrifon i’w talu.

    To approve accounts for payment.

9.  I ystyried ceisiadau cynllunio.  www.carmarthenshire.gov.wales

    To discuss planning applications. E/37951, E/ 37952, E/37979, E/37993

10.  I derbyn adroddiad y Cynghorwyr Sîr

    To receive the County Councillors report.

11.  I drafod a mabwysiadu Model Reolau Sefydlog 2018 (Cymru)

     To discuss and adopt Model Standing Orders 2018 (Wales)

12.   Unrhyw fater arall

     Any other business.

M.Rees

Clerk

☎ 01558 668349

 

Agenda Mai / May 2018

Llangathen Community Council

Cyngor Cymdeithas Llangathen

Crachty Isaf, Capel Isaac, Llandeilo, Sir Gaerfyrddin. SA19 7UH           Tel: 01558 668349

www.llangathen.org.uk   – council@109.108.136.177

————————————————————————————————————————–

Annwyl Syr/Madam  / Dear Sir/Madam,

Dymunaf eich  hysbysu fod y Cyfarfod Blynyddol o Gyngor Cymdeithas Llangathen i’w gynnal nos Fawrth, 15 Mai, 2017 am 7.30 yn Yr Ystafell Ddarllen, Cwrt Henri.

I wish to inform you that the next meeting of Llangathen Community Council, will be held on Tuesday 15th  May 2017 at 7.30 p.m. at The Reading Room, Court Henry.

Yr eiddoch yn gywir / Yours faithfully,

 

Mairwen G.Rees,

(Clerc/Clerk)

 

AGENDA CYFARFOD BLYNYDDOL / AGENDA FOR THE AGM

 

1. I dderbyn datganiadau o ddiddordeb personol. To receive any declarations of interest.

2. I dderbyn ymddiheuriadau am absenoldeb. To receive apologies for absence.

3. I dderbyn cofnodion y Cyfarfod Blynyddol diwethaf.  To confirm the minutes of the 2017 Annual General Meeting.

4.  I dderbyn chymeradwyo adroddiad  cyfrifon am To receive and approve the statement of  2017 / 2018. Adolygu’r asesiad risg accounts for 2017 / 2018. Review of Risk Assessment.

5.  I drafod uno aelodaeth  am 2018 / 2019. To discuss membership affiliation for 2018/ 2019.

6.  Cymeradwyo’r archwilydd mewnol ar gyfer 2018/19 To approve internal auditor for 2018/2019

7.  I benodi: Cadeirydd / Is-gadeirydd am y flwyddyn To appoint: Chairman and Vice-chairman for the year 2018 / 2019.

     Cynrychiolwyr amrywiol feusydd am 2018 / 2019.          Representatives for various organisations for the year 2018 / 2019.

 

AGENDA CYFARFOD ARFEROL / AGENDA FOR USUAL MEETING

1.  I derbyn ymddiheuriadau am absenoldeb.      To receive apologies for absence.

2.  I dderbyn datganiadau o ddiddordeb personol. To receive declarations of interest

3.  Adroddiad gan Swyddog Cymorth Cymunedol Report by Police Community Support Officer

4.  I dderbyn cofnodion y cyfarfod diwethaf.     To confirm the minutes of the last meeting.

5.  I drafod materion y hanfod o’r cofnodion.     To consider matters arising from the minutes.

6.  Deffibriliwr Defibrillator

7.  I ddarllen ac ystyried gohebiaeth.                 To read and consider correspondence.

8.  I gymeradwyo cyfrifon i’w talu.                    To approve accounts for payment.

9.  I dderbyn adroddiad y Cynghorydd Sir To receive the County Councillors report

10.  I ystyried ceisiadau cynllunio.                       To discuss planning applications.

11.  Unrhyw fater arall                                         Any other business.

 

Agenda Mawrth / March 2018

Cyngor Cymuned Llangathen / Llangathen Community Council

Crachty Isaf, Capel Isaac, Llandeilo, Carmarthenshire. SA19 7UH

Tel: 01558 668349 / council@109.108.136.177  –  www.llangathen.org.uk  

 

Annwyl Syr/Madam,

Dymunaf eich  hysbysu fod y cyfarfod nesaf o Gyngor Cymdeithas Llangathen i’w gynnal nos Fawrth, 20fed o Fawrth, 2018 am 7.30 yn Yr Ystafell Ddarllen, Cwrt Henri.

I wish to inform you that the next meeting of Llangathen Community Council, will be held on Tuesday, 20th March 2018 at 7.30 p.m. at The Reading Room, Court Henry.

Yr eiddoch yn gywir / Yours faithfully,

Mairwen G.Rees,

(Clerc/Clerk)

AGENDA

 1. I dderbyn ymddiheuriadau am absenoldeb. /  To receive apologies for absence.
 2. To receive declarations of interest. / I dderbyn datganiadau o ddiddordeb personol.
 3. I dderbyn cofnodion y cyfarfod diwethaf. / To confirm the minutes of the last meeting.
 4. I drafod materion sy’n codi o’r cofnodion. / To consider matters arising from the minutes.
 5. I ddarllen ac ystyried gohebiaeth. / To read and consider correspondence.
 6. I gymeradwyo cyfrifon i’w talu. / To approve accounts for payment.
 7. I ystyried ceisiadau cynllunio.  www.carmarthenshire.gov.wales / To discuss planning applications. E/36788
 8. I dderbyn adroddiad y Cynghorydd Sîr. / To receive the County Councillors report.
 9. I drafod ceisiadau am cymorth ariannol. / To consider applications for financial assistance
 10. Unrhyw fater arall. / Any other business

 

Agenda – 21.11.2017

Cyngor Cymdeithas Llangathen / Llangathen Community Council 

Crachty Isaf, Capel Isaac, Llandeilo, Carmarthenshire. SA19 7UH

Tel: 01558 668349 / council@109.108.136.177  –   www.llangathen.org.uk  

Annwyl Syr/Madam,

Dymunaf eich  hysbysu fod y cyfarfod nesaf o Gyngor Cymdeithas Llangathen i’w gynnal nos Fawrth, 21 Tachwedd, 2017 am 7.30 yn Yr Ystafell Ddarllen, Cwrt Henri.

Dear Sir/Madam,

I wish to inform you that the next meeting of Llangathen Community Council, will be held on Tuesday, 21st November 2017 at 7.30 p.m. at The Reading Room, Court Henry.

Yr eiddoch yn gywir / Yours faithfully,

Mairwen G.Rees,

(Clerc/Clerk)

AGENDA

1.  I derbyn ymddiheuriadau am absenoldeb / To receive apologies for absence.

2.  I dderbyn datganiadau o ddiddordeb personol. / To receive declarations of interest.

3.  I dderbyn cofnodion y cyfarfod diwethaf. / To confirm the minutes of the last meeting.

4.  I drafod materion y hanfod o’r cofnodion. / To consider matters arising from the minutes.

5.   I ddarllen ac ystyried gohebiaeth. / To read and consider correspondence.

6.  I gymeradwyo cyfrifon i’w talu /  To approve accounts for payment.

7.  I ystyried ceisiadau cynllunio. / To discuss planning applications.

8.  Polisi’r Cyfryngau Cymdeithasol. / Social Media Policy

9.  Deffibriliwr / Defibrillator

10. Diwygio arwyddion cyfrif banc. / To amend bank account signatures.

11.  I derbyn adroddiad y Cynghorydd Sîr. / To receive the County Councillors report.

12.  Unrhyw fater arall. / Any other business.

 

Agenda – 18.7.2017

Llangathen Community Council / Cyngor Cymdeithas Llangathen

Crachty Isaf, Capel Isaac, Llandeilo, Carmarthenshire. SA19 7UH

Tel: 01558 668349 / council@109.108.136.177  –   www.llangathen.org.uk

Annwyl Syr/Madam,

Dymunaf eich  hysbysu fod y cyfarfod nesaf o Gyngor Cymdeithas Llangathen i’w gynnal nos Fawrth, 18 Gorffennaf, 2017 am 7.30 yn Yr Ystafell Ddarllen, Cwrt Henri.

Dear Sir/Madam,

I wish to inform you that the next meeting of Llangathen Community Council, will be held on Tuesday, 18th July 2017 at 7.30 p.m. at The Reading Room, Court Henry.

Yr eiddoch yn gywir / Yours faithfully,

 Mairwen G.Rees,

(Clerc/Clerk)

AGENDA

1.  I derbyn ymddiheuriadau am absenoldeb / To receive apologies for absence.

2.  I dderbyn datganiadau o ddiddordeb personol. / To receive declarations of interest.

3.  I dderbyn cofnodion y cyfarfod diwethaf. /  To confirm the minutes of the last meeting.

4.  I drafod materion y hanfod o’r cofnodion. /  To consider matters arising from the minutes.

5.   I ddarllen ac ystyried gohebiaeth. /  To read and consider correspondence.

6.  I gymeradwyo cyfrifon i’w talu /  To approve accounts for payment.

7.  I ystyried ceisiadau cynllunio. / To discuss planning applications.

8.  Deffibriliwr / Defibrillator

8.  Swydd wag y cyngor / Council Vacancy – Co-option

9.  I derbyn adroddiad y Cynghorydd Sîr. / To receive the County Councillors report.

10.  Unrhyw fater arall. / Any other business.

 

Agenda – Tuesday, 17th January 2017

Cyngor Cymuned Llangathen /  Llangathen Community Council

Crachty Isaf, Capel Isaac, Llandeilo, Carmarthenshire. SA19 7UH

Tel: 01558 668349 / council@109.108.136.177  –   www.llangathen.org.uk

Annwyl Syr/Madam,

Dymunaf eich  hysbysu fod y cyfarfod nesaf o Gyngor Cymdeithas Llangathen i’w gynnal nos Fawrth, 17eg o Ionawr, 2017 am 7.30 yn Yr Ystafell Ddarllen, Cwrt Henri.

I wish to inform you that the next meeting of Llangathen Community Council, will be held on Tuesday, 17th January 2017 at 7.30 p.m. at The Reading Room, Court Henry.

Yr eiddoch yn gywir / Yours faithfully,

Mairwen G.Rees,

(Clerc/Clerk)

RHAGLEN / AGENDA

1.  I dderbyn ymddiheuriadau am absenoldeb. /     To receive apologies for absence.

2.  To receive declarations of interest. /    I dderbyn datganiadau o ddiddordeb personol.

3.  I dderbyn cofnodion y cyfarfod diwethaf. /   To confirm the minutes of the last meeting.

4.  I drafod materion sy’n codi o’r cofnodion. /     To consider matters arising from the minutes.

5.   I ddarllen ac ystyried gohebiaeth. /     To read and consider correspondence.

6.  I gymeradwyo cyfrifon i’w talu. /     To approve accounts for payment.

7.  I ystyried ceisiadau cynllunio. /     To discuss planning applications.

8.  I dderbyn adroddiad y Cynghorydd Sîr.  /   To receive the County Councillors report.

9.  Y praesept ar gyfer 2017/2018.  /      The precept requirement for 2017/2018

10.  Unrhyw fater arall. / Any other business.

 

Agenda – Tuesday, 15th November 2016

Cyngor Cymdeithas Llangathen /  Community Council

Crachty Isaf, Capel Isaac, Llandeilo, Carmarthenshire. SA19 7UH

Tel: 01558 668349 / council@109.108.136.177  –   www.llangathen.org.uk

Annwyl Syr/Madam,

Dymunaf eich  hysbysu fod y cyfarfod nesaf o Gyngor Cymdeithas Llangathen i’w gynnal nos Fawrth, 15 o Dachwedd, 2016 am 7.30 yn Yr Ystafell Ddarllen, Cwrt Henri.

Dear Sir/Madam,

I wish to inform you that the next meeting of Llangathen Community Council, will be held on Tuesday, 15th November 2016 at 7.30 p.m. at The Reading Room, Court Henry.

Yr eiddoch yn gywir / Yours faithfully,

 Mairwen G.Rees,

(Clerc/Clerk)

AGENDA

 1. I derbyn ymddiheuriadau am absenoldeb. / To receive apologies for absence.
 2.  Adroddiad Gan Swyddog Cymorth Cymunedol. / Report by Police Community Support Officer.
 3. I derbyn datganiadau o ddiddordeb personol. / To receive declarations of interest.
 4. I dderbyn cofnodion y cyfarfod diwethaf. / To confirm the minutes of the last meeting.
 5. I drafod materion y hanfod o’r cofnodion. / To consider matters arising from the minutes.
 6. I ddarllen ac ystyried gohebiaeth.  / To read and consider correspondence.
 7. I gymeradwyo cyfrifon i’w talu. / To approve accounts for payment.
 8. I ystyried ceisiadau cynllunio. www.carmarthenshire.gov.wales   /  To discuss planning applications. E/34578 and E/34602
 9. I dderbyn adroddiad y Cynghorwyr Sîr. /  To receive the County Councillors report.
 10. Unrhyw fater arall. / Any other business.