Agenda 21.9.21

Llangathen Community Council / Cyngor Cymuned Llangathen

Crachty Isaf, Capel Isaac, Llandeilo, Carmarthenshire. SA19 7UH

Tel: 01558 668349 / council@109.108.136.177  –   www.llangathen.org.uk  

Annwyl Syr/Madam,

Dymunaf eich  hysbysu fod y cyfarfod nesaf o Gyngor Cymuned Llangathen i’w gynnal nos Fawrth, 21 Medi 2021 am 7.30yh, yn Yr Ysafell Ddarllen, Cwrt Henri.  

I wish to inform you that the next meeting of Llangathen Community Council, will be held on Tuesday, 20th September 2021 at 7.30 p.m in The Reading Room, Court Henry. 

Yr eiddoch yn gywir / Yours faithfully,

Mairwen G.Rees,

(Clerc/Clerk)

AGENDA

1.  I dderbyn ymddiheuriadau am absenoldeb / To receive apologies for absence.

2.  I dderbyn datganiadau o ddiddordeb personol / To receive declarations of interest 

3.  Adroddiad gan/Report by PCSO Louise Lewis

4. Adroddiad gan/Report by Rachel Carter, Local Places for Nature Officer

5.  I dderbyn cofnodion y cyfarfod diwethaf / To confirm the minutes of the last meeting.

6.  I drafod materion sy’n codi o’r cofnodion / To consider matters arising from the minutes.

7.  Diogelwch y Ffyrdd – A40  /  Road Safety – A40 

8.  I ddarllen ac ystyried gohebiaeth / To read and consider correspondence.

9. I dderbyn polisi / Adopt Policy  Cyfle Cyfartal / Equal Opportunity

8.  I gymeradwyo cyfrifon i’w talu / To approve accounts for payment.

9.  I ystyried ceisiadau cynllunio.  www.carmarthenshire.gov.wales 

     To discuss planning applications. PL/02466 

10.  I dderbyn adroddiad y Cynghorydd Sîr /To receive the County Councillors report.

11.  Unrhyw fater arall / Any other business

Agenda 20.7.21

LLANGATHEN COMMUNITY COUNCIL

Cyfarfod  o Gyngor Cymdeithas Llangathen i’w gynnal nos Fawrth, 20 Gorffennaf 2021 am 7.30 ar Zoom

The next meeting of Llangathen Community Council will be held on Tuesday 20th July 2021 at 7.30pm on Zoom.

 AGENDA

1.  I dderbyn ymddiheuriadau am absenoldeb / To receive apologies for absence.

2.  I dderbyn datganiadau o ddiddordeb personol / To receive declarations of interest 

3.  I dderbyn cofnodion y cyfarfod diwethaf / To confirm the minutes of the last meeting.

4.  I drafod materion sy’n codi o’r cofnodion / To consider matters arising from the minutes.

5.  Diogelwch y Ffyrdd – A40  /  Road Safety – A40 

6.   I ddarllen ac ystyried gohebiaeth / To read and consider correspondence.

7. Cadarnhau Contract a Chyflog y Clerc / To confirm the clerks contract and salary

8.  I gymeradwyo cyfrifon i’w talu / To approve accounts for payment.

9.  I derbyn  Polisïau /Adopt Policies – Polisi Cwynio / Grievance Policy, Polisi Iechyd a Diogelwch / Health & Safety Policy

10.  I ystyried ceisiadau cynllunio.  www.carmarthenshire.gov.wales 

     To discuss planning applications. PL/02207 

11.  I dderbyn adroddiad y Cynghorydd Sîr /To receive the County Councillors report.

12.  Unrhyw fater arall / Any other business

Agenda 18.5.2021

Cyngor Cymdeithas Llangathen / Llangathen Community Council

Crachty Isaf, Capel Isaac, Llandeilo, Sir Gaerfyrddin. SA19 7UH           Tel: 01558 668349

www.llangathen.org.uk   – council@109.108.136.177 

Bydd y cyfarfod nesaf  gyda’r Cyfarfod Blynyddol o Gyngor Cymdeithas Llangathen i’w gynnal nos Fawrth, 18 Mai, 2021 am 7.30yh . Cyfarfod “virtual” fydd hwn gan defnyddio’r fformat “Zoom. Mae’r manylion mewngofnodi ar gael gan y clerc 

The next meeting together with the Annual  Meeting of Llangathen Community Council, will be held on Tuesday 18th May 2021 at 7.30 p.m. This will be a virtual meeting using the “Zoom” format.  The log in details are available from the clerk.

AGENDA

1.  I dderbyn ymddiheuriadau am absenoldeb/To receive apologies for absence.

2.  To receive declarations of interest/I dderbyn datganiadau o ddiddordeb personol. 

3.  I dderbyn cofnodion y cyfarfod diwethaf /To confirm the minutes of the last meeting.

4.  I drafod materion sy’n codi o’r cofnodion / To consider matters arising from the minutes.

5.   I ddarllen ac ystyried gohebiaeth/ To read and consider correspondence.

6.  I gymeradwyo cyfrifon i’w talu / To approve accounts for payment.

7.  I ystyried ceisiadau cynllunio.  www.carmarthenshire.gov.wales 

     To discuss planning applications. 

8.  I dderbyn adroddiad y Cynghorydd Sîr/ To receive the County Councillors report.

9.  Unrhyw fater arall /  Any other business

AGENDA CYFARFOD BLYNYDDOL / AGENDA FOR THE ANNUAL MEETING

1. I dderbyn datganiadau o ddiddordeb personol / To receive any declarations of interest.

2. I dderbyn ymddiheuriadau am absenoldeb /  To receive apologies for absence.

3. I dderbyn cofnodion y Cyfarfod Blynyddol diwethaf /  To confirm the minutes of the

2020 Annual Meeting.

4.  I dderbyn chymeradwyo adroddiad  cyfrifon am 2020/2021  / To receive and approve the statement of accounts for 2020/2021      

5. Adolygu’r asesiad risg /    Review of financial Risk Assessment

6.  Trafod a chymeradwyo’r Annual Governance Statement /To discuss and approve the Annual Governance Statement

7.  Cymeradwyo’r archwilydd mewnol ar gyfer 2021/2022 /To approve internal auditor for 2021/2022

8.  Cymeradwyo’r clerc / RFO ar gyfer 2021/2022 / To approve clerk/RFO for 2021/2022

9.  I drafod a  chymeradwyo amodau gwaith y clerc /To discuss clerks working conditions

10.  I drafod uno aelodaeth  am  2021 / 2022 / To discuss membership affiliation for 2021/ 2022

11.  I drafod a chymeradwyo’r gofrestr asedau / To discuss and approve the assets register

12.  I benodi: Cadeirydd / Is-gadeirydd am y flwyddyn 2021/2022 / To appoint: Chairman and Vice-Chairman 2021 / 2022

13.    Cynrychiolwyr amrywiol feusydd am 2021 / 2022 /  Representatives for various organisations for  year 2021/2022

Agenda 16.3.2021

Llangathen Community Council / Cyngor Cymuned Llangathen

Crachty Isaf, Capel Isaac, Llandeilo, Carmarthenshire. SA19 7UH

Tel: 01558 668349 / council@109.108.136.177  –   www.llangathen.org.uk  

Annwyl Syr/Madam,

Dymunaf eich  hysbysu fod y cyfarfod nesaf o Gyngor Cymuned Llangathen i’w gynnal nos Fawrth, 16 o Fawrth, 2021 am 8.00yh.  Cyfarfod rhithwir gan gan ddefnyddio system Zoom.  

I wish to inform you that the next meeting of Llangathen Community Council, will be held on Tuesday, 16th March 2021 at 8.00 p.m. This will be a virtual meeting using the Zoom format. 

Yr eiddoch yn gywir / Yours faithfully,

Mairwen G.Rees,

(Clerc/Clerk)

AGENDA

1.  I dderbyn ymddiheuriadau am absenoldeb / To receive apologies for absence.

2.  To receive declarations of interest / I dderbyn datganiadau o ddiddordeb personol. 

3.  I dderbyn cofnodion y cyfarfod diwethaf.

     To confirm the minutes of the last meeting.

6.  I drafod materion sy’n codi o’r cofnodion.

     To consider matters arising from the minutes.

7.  Diogelwch y Ffyrdd – A40      Road Safety – A40 

8.   I ddarllen ac ystyried gohebiaeth.

     To read and consider correspondence.

9.  I gymeradwyo cyfrifon i’w talu.

     To approve accounts for payment.

10.  I ystyried ceisiadau cynllunio.  www.carmarthenshire.gov.wales 

     To discuss planning applications. PL/01009, PL/00772, PL/01272, PL/01407

11.  I dderbyn adroddiad y Cynghorydd Sîr

     To receive the County Councillors report.

12.  I drafod ceisiadau am cymorth ariannol

      To consider applications for financial assistance

13.  Unrhyw fater arall

          Any other business

AGENDA – Ionawr / January 2021

Cyngor Cymuned Llangathen / Llangathen Community Council

Crachty Isaf, Capel Isaac, Llandeilo, Carmarthenshire. SA19 7UH

Tel: 01558 668349 / council@109.108.136.177  –   www.llangathen.org.uk  

Annwyl Syr/Madam,

Dymunaf eich  hysbysu fod y cyfarfod nesaf o Gyngor Cymdeithas Llangathen i’w gynnal nos Fawrth, 19 Ionawr, 2021 am 8.00yh.  Cyfarfod “virtual” fydd hwn gan defnyddio’r fformat “Zoom”. Byddaf yn eich cynghori ynghylch ID a chyfrinair y cyfarfod dydd Llun, 18 Ionawr.   Mae’n bwysig eich bod yn gyfarwydd â’r dogfennau sydd i’w trafod cyn y cyfarfod.

I wish to inform you that the next meeting of Llangathen Community Council, will be held on Tuesday, 19th January 2021 at 8.00 p.m.  This will be a virtual meeting using the “Zoom” format.  I will inform you of the meeting ID and password on Monday, 18th January.

It is important that you are familiar with the documents to be discussed prior to the meeting.

Yr eiddoch yn gywir / Yours faithfully,

Mairwen G.Rees,

(Clerc/Clerk)

RHAGLEN / AGENDA

1.  I dderbyn ymddiheuriadau am absenoldeb / To receive apologies for absence.

2.  I dderbyn datganiadau o ddiddordeb personol.  /To receive declarations of interest.

3.  I dderbyn cofnodion y cyfarfod diwethaf. / To confirm the minutes of the last meeting.

4.  I drafod materion sy’n codi o’r cofnodion. / To consider matters arising from the minutes.

5.   I ddarllen ac ystyried gohebiaeth. / To read and consider correspondence.

6.  I gymeradwyo cyfrifon i’w talu / To approve accounts for payment.

7.  I ystyried ceisiadau cynllunio.  To discuss planning applications.

8.  Deffibriliwr / Defibrillator

9.  I dderbyn adroddiad y Cynghorydd Sîr. To receive the County Councillors report.

10.  Y praesept ar gyfer 2021/2022./  The precept requirement for 2021/2022

12.  Unrhyw fater arall / Any other business

AGENDA – Tachwedd / November 2020

Annwyl Syr/Madam  /  Dear Sir/Madam,

Dymunaf eich  hysbysu fod y cyfarfod nesaf  gyda’r Cyfarfod Blynyddol o Gyngor Cymdeithas Llangathen i’w gynnal nos Fawrth, 17 Tachwedd, 2020 am 8.00 . .  Cyfarfod “virtual” fydd hwn gan defnyddio’r fformat “Zoom”. Byddaf yn eich cynghori ynghylch ID a chyfrinair y cyfarfod dydd Llun, 16 Tachwedd 2020.   Mae’n bwysig eich bod yn gyfarwydd â’r dogfennau sydd i’w trafod cyn y cyfarfod.

I wish to inform you that the next meeting together with the Annual  Meeting of Llangathen Community Council, will be held on Tuesday 17th November 2020 at 8.00 p.m. This will be a virtual meeting using the “Zoom” format.  I will inform you of the meeting ID and password on Monday, 16th November 2020.

It is important that you are familiar with the documents to be discussed prior to the meeting.

Yr eiddoch yn gywir / Yours faithfully,

Mairwen G.Rees,

(Clerc/Clerk)

AGENDA CYFARFOD BLYNYDDOL / AGENDA FOR THE Annual Meeting

1. I dderbyn datganiadau o ddiddordeb personol. / To receive any declarations of interest.

2. I dderbyn ymddiheuriadau am absenoldeb. / To receive apologies for absence.

3. I dderbyn cofnodion y Cyfarfod Blynyddol diwethaf. / To confirm the minutes of the 2019 Annual Meeting.

4.  I dderbyn chymeradwyo adroddiad  cyfrifon am / To receive and approve the statement of                

     2019 / 2020. Adolygu’r asesiad risg accounts for 2019 / 2020. Review of Risk Assessment.

5.  Trafod a chymeradwyo’r Annual Governance Statement. / To discuss and approve the Annual Governance Statement

6.  I drafod uno aelodaeth  am  2020 / 2021.  / To discuss membership affiliation for 2020/ 2021.

7.  Cymeradwyo’r archwilydd mewnol ar gyfer 2020/2021. / To approve internal auditor for 2020/2021

8.  I benodi: Cadeirydd / Is-gadeirydd am y flwyddyn / To appoint: Chairman and Vice-

      2020 / 2021. chairman for the year 2020 / 2021

9.    Cynrychiolwyr amrywiol feusydd am 2020 / 2021.  / Representatives for various organisations for  year 2020 /2021

AGENDA

1.  I dderbyn ymddiheuriadau am absenoldeb/To receive apologies for absence.

2.  To receive declarations of interest/I dderbyn datganiadau o ddiddordeb personol. 

3.  I dderbyn cofnodion y cyfarfod diwethaf /To confirm the minutes of the last meeting.

4.  I drafod materion sy’n codi o’r cofnodion / To consider matters arising from the minutes.

5.   I ddarllen ac ystyried gohebiaeth/ To read and consider correspondence.

6.  I gymeradwyo cyfrifon i’w talu / To approve accounts for payment.

7.  I ystyried ceisiadau cynllunio.  www.carmarthenshire.gov.wales 

     To discuss planning applications. 

8.  I dderbyn adroddiad y Cynghorydd Sîr/ To receive the County Councillors report.

9.  I drafod ceisiadau am cymorth ariannol/To consider applications for financial assistance

10.  Unrhyw fater arall /  Any other business

AGENDA – Medi / September 2020

Llangathen Community Council / Cyngor Cymuned Llangathen

Crachty Isaf, Capel Isaac, Llandeilo, Carmarthenshire. SA19 7UH

Tel: 01558 668349 / council@109.108.136.177  –   www.llangathen.org.uk  

Annwyl Syr/Madam,

Dymunaf eich  hysbysu fod y cyfarfod nesaf o Gyngor Cymdeithas Llangathen i’w gynnal nos Fawrth, 22ain Medi, 2020 am 8.00yh.  Cyfarfod “virtual” fydd hwn gan defnyddio’r fformat “Zoom”. Byddaf yn eich cynghori ynghylch ID a chyfrinair y cyfarfod dydd Llun, 21ain Medi 2020.   Mae’n bwysig eich bod yn gyfarwydd â’r dogfennau sydd i’w trafod cyn y cyfarfod.

I wish to inform you that the next meeting of Llangathen Community Council, will be held on Tuesday, 22nd September 2020 at 8.00 p.m.  This will be a virtual meeting using the “Zoom” format.  I will inform you of the meeting ID and password on Monday, 21st September 2020.

It is important that you are familiar with the documents to be discussed prior to the meeting.

Yr eiddoch yn gywir / Yours faithfully,

Mairwen G.Rees,

(Clerc/Clerk)

 AGENDA

1.  I dderbyn ymddiheuriadau am absenoldeb /  To receive apologies for absence.

2.  To receive declarations of interest.

     I dderbyn datganiadau o ddiddordeb personol. 

3.  I dderbyn cofnodion y cyfarfod diwethaf/To confirm the minutes of the last meeting. Mis Gorffennaf a mis Awst/ July and August.

4.  Gwefan / Website – WCAG 2.1AA

5. I gymeradwyo cyfrifon i’w talu / To approve accounts for payment.

6.  Cynllunio/Planning PL/00030

7. Deffibriliwr / Defibrillator

8. I dderbyn adroddiad y Cynghorydd Sîr / To receive the County Councillors report.

9.  Unrhyw fater arall / Any other business

AGENDA – Awst / August 2020

Llangathen Community Council / Cyngor Cymuned Llangathen
Crachty Isaf, Capel Isaac, Llandeilo, Carmarthenshire. SA19 7UHTel: 01558 668349 / council@109.108.136.177  –   www.llangathen.org.uk  

Annwyl Syr/Madam,

Dymunaf eich  hysbysu fod y cyfarfod nesaf o Gyngor Cymdeithas Llangathen i’w gynnal nos Iau, 27 Awst, 2020 am 8.00yh.  Cyfarfod “virtual” fydd hwn gan defnyddio’r fformat “Zoom”. Byddaf yn eich cynghori ynghylch ID a chyfrinair y cyfarfod dydd Mercher, 26ain Awst 2020.   Mae’n bwysig eich bod yn gyfarwydd â’r dogfennau sydd i’w trafod cyn y cyfarfod. Bydd hwn yn gyfarfod byr ac yn canolbwyntio ar yr archwiliad blynyddol.

I wish to inform you that the next meeting of Llangathen Community Council, will be held on Thursday, 27th August 2020 at 8.00 p.m.  This will be a virtual meeting using the “Zoom” format.  I will inform you of the meeting ID and password on Wednesday, 26th August 2020.

It is important that you are familiar with the documents to be discussed prior to the meeting.  This will be a brief meeting and focusing on the annual audit.

Yr eiddoch yn gywir / Yours faithfully,

Mairwen G.Rees,

(Clerc/Clerk)

 AGENDA

1.  I dderbyn ymddiheuriadau am absenoldeb /  To receive apologies for absence.

2.  To receive declarations of interest.

     I dderbyn datganiadau o ddiddordeb personol. 

3.  I dderbyn chymeradwyo adroddiad  cyfrifon am 2019/2020/To receive and approve the statement of  accounts for 2019/2020              

4. Adolygu’r asesiad risg / Review of Risk Assessment.

5.  Trafod a chymeradwyo’r Annual Governance Statement /To discuss and approve the Annual Governance Statement

6.  Unrhyw fater arall / Any other business

Agenda Gorffennaf / July 2020

Llangathen Community Council / Cyngor Cymuned Llangathen

Crachty Isaf, Capel Isaac, Llandeilo, Carmarthenshire. SA19 7UH

Tel: 01558 668349 / council@109.108.136.177  –   www.llangathen.org.uk  

Y cyfarfod nesaf o Gyngor Cymdeithas Llangathen i’w gynnal nos Fawrth, 21 Gorffennaf, 2020 am 8.00yh.  Cyfarfod “virtual” fydd hwn gan defnyddio’r fformat “Zoom”. 

I wish to inform you that the next meeting of Llangathen Community Council, will be held on Tuesday, 21st July 2020 at 8.00 p.m.  This will be a virtual meeting using the “Zoom” format.  

Mairwen G.Rees, (Clerc/Clerk)

Crachty Isaf, Capel Isaac, Llandeilo, Carmarthenshire. SA19 7UH

Tel: 01558 668349 / council@109.108.136.177  –   www.llangathen.org.uk  

Y cyfarfod nesaf o Gyngor Cymdeithas Llangathen i’w gynnal nos Fawrth, 28 Gorffennaf, 2020 am 8.00yh.  Cyfarfod “virtual” fydd hwn gan defnyddio’r fformat “Zoom”. 

I wish to inform you that the next meeting of Llangathen Community Council, will be held on Tuesday, 28th July 2020 at 8.00 p.m.  This will be a virtual meeting using the “Zoom” format.  

Mairwen G.Rees,

 AGENDA

1.  I dderbyn ymddiheuriadau am absenoldeb /  To receive apologies for absence.

2.  To receive declarations of interest.

     I dderbyn datganiadau o ddiddordeb personol. 

3.  I dderbyn cofnodion y cyfarfod diwethaf/To confirm the minutes of the last meeting.

4.  Hysbysiadau Archwilio / Audit Notice 2019 /2020

6.  Mainc / Bench – Broad Oak

7.  Mannau Nature / Gardd Pili Pala / Places of Nature / Butterfly Garden

8.  Galwyr heb wahoddiad / Cold Calling

9. Gofyn am farn preswylwyr am Lwybr Dyffryn Tywi | Residents’ views wanted on Tywi Valley Path 

10.  HMRC

11.  Gwefan / Website

12. I gymeradwyo cyfrifon i’w talu / To approve accounts for payment.

13.. Deffibriliwr / Defibrillator

11. I dderbyn adroddiad y Cynghorydd Sîr

     To receive the County Councillors report.

12.  Unrhyw fater arall / Any other business

1.  I dderbyn ymddiheuriadau am absenoldeb /  To receive apologies for absence.

2.  To receive declarations of interest.

     I dderbyn datganiadau o ddiddordeb personol. 

3.  I dderbyn cofnodion y cyfarfod diwethaf/To confirm the minutes of the last meeting.

4.  Hysbysiadau Archwilio / Audit Notice 2019 /2020

6.  Mainc / Bench – Broad Oak

7.  Mannau Nature / Gardd Pili Pala / Places of Nature / Butterfly Garden

8.  Galwyr heb wahoddiad / Cold Calling

9. Gofyn am farn preswylwyr am Lwybr Dyffryn Tywi | Residents’ views wanted on Tywi Valley Path 

10.  HMRC

11.  Gwefan / Website

12. I gymeradwyo cyfrifon i’w talu / To approve accounts for payment.

12a.  Cynllunio/Planning E/40780

13.. Deffibriliwr / Defibrillator

11. I dderbyn adroddiad y Cynghorydd Sîr

     To receive the County Councillors report.

12.  Unrhyw fater arall / Any other business

12.  Unrhyw fater arall / Any other business

Agenda Mehefin June 2020

Crachty Isaf, Capel Isaac, Llandeilo, Carmarthenshire. SA19 7UH

Tel: 01558 668349 / council@109.108.136.177  –   www.llangathen.org.uk  

Annwyl Syr/Madam,

Dymunaf eich  hysbysu fod y cyfarfod nesaf o Gyngor Cymdeithas Llangathen i’w gynnal nos Fawrth, 9fed Mehefin, 2020 am 8.00yh.  Cyfarfod “virtual” fydd hwn gan defnyddio’r fformat “Zoom”. Byddaf yn eich cynghori ynghylch ID a chyfrinair y cyfarfod dydd Llun, 8fed Mehefin.   Mae’n bwysig eich bod yn gyfarwydd â’r dogfennau sydd i’w trafod cyn y cyfarfod.

I wish to inform you that the next meeting of Llangathen Community Council, will be held on Tuesday, 9th June 2020 at 8.00 p.m.  This will be a virtual meeting using the “Zoom” format.  I will inform you of the meeting ID and password on Monday, 8th June.

It is important that you are familiar with the documents to be discussed prior to the meeting.

Yr eiddoch yn gywir / Yours faithfully,

Mairwen G.Rees,

(Clerc/Clerk)

Agenda

 AGENDA

1.  I dderbyn ymddiheuriadau am absenoldeb /  To receive apologies for absence.

2.  To receive declarations of interest.

     I dderbyn datganiadau o ddiddordeb personol. 

3.  I dderbyn cofnodion y cyfarfod diwethaf.

     To confirm the minutes of the last meeting.

4.  Banel Annibynnol Cymru ar Gydnabyddiaeth Ariannol

      Independent Remuneration Panel for Wales

5.  Hysbysiadau Archwilio / Audit Notice 2019 /2020

6.  Mainc / Bench Broad Oak

7.  Mannau Natur Gardd Pili Pala / Places of Nature Butterfly Garden

8. A40 – Caerfyrddin – Llandeilo / Carmarthen – Llandeilo

9. I gymeradwyo cyfrifon i’w talu / To approve accounts for payment.

10.. Deffibriliwr / Defibrillator

11. I dderbyn adroddiad y Cynghorydd Sîr

     To receive the County Councillors report.

12.  Unrhyw fater arall / Any other business