Agenda 15fed o Ionawr / 15th January 2019

CYNGOR CYMDEITHAS LLANGATHEN /LLANGATHEN COMMUNITY COUNCIL

council@109.108.136.177             www.llangathen.org.uk

Cyfarfod  o Gyngor Cymdeithas Llangathen i’w gynnal nos Fawrth, 15fed o Ionawr, 2019 am 7.30 yn Yr Ystafell Ddarllen, Cwrt Henri.

The next meeting of Llangathen Community Council will be held on Tuesday, 15th January 2019 at 7.30pm at The Reading Rooms, Court Henry.

RHAGLEN / AGENDA

1.  I dderbyn ymddiheuriadau am absenoldeb.

    To receive apologies for absence.

2.  Adroddiad gan Swyddog Cymorth Cymunedol /Report by Police Community Support   Officer.

3.  I dderbyn datganiadau o ddiddordeb personol.

    To receive declarations of interest.

4.  I dderbyn cofnodion y cyfarfod diwethaf.

    To confirm the minutes of the last meeting.

5.  I drafod materion y hanfod o’r cofnodion.

    To consider matters arising from the minutes.

6.   I ddarllen ac ystyried gohebiaeth.

    To read and consider correspondence.

7.  I gymeradwyo cyfrifon i’w talu.

    To approve accounts for payment.

8.  I ystyried ceisiadau cynllunio.  www.carmarthenshire.gov.wales

    To discuss planning applications.

9   Deffibriliwr / Defibrillator

10  Model Reolau Sefydlog 2018 (Cymru( /Model Standing Orders 2018 (Wales)

11.  I derbyn adroddiad y Cynghorwyr Sîr

    To receive the County Councillors report.

12.  y praesept ar gyfer 2019/2020 / The precept requirement for 2019/2020

12.   Unrhyw fater arall / Any other business.

M.Rees

Clerk

☎ 01558 668349