Agenda -16.9.19

Annwyl Syr/Madam,

Dymunaf eich  hysbysu fod y cyfarfod nesaf o Gyngor Cymdeithas Llangathen i’w gynnal nos Fawrth 17eg o Fedi, 2019 am 7.30 yn Yr Ystafell Ddarllen, Cwrt Henri.  

I wish to inform you that the next meeting of Llangathen Community Council, will be held on Tuesday, 17th September 2019 at 7.30 p.m. at The Reading Room, Court Henry. 

Yr eiddoch yn gywir / Yours faithfully,

 

Mairwen G.Rees,

(Clerc/Clerk)

AGENDA

1.  I dderbyn ymddiheuriadau am absenoldeb.

     To receive apologies for absence.

2.  Adroddiad gan Swyddog Cymorth Cymunedol

     Report by Community Support Officer

3.  To receive declarations of interest.

     I dderbyn datganiadau o ddiddordeb personol.

4.  I dderbyn cofnodion y cyfarfod diwethaf.

     To confirm the minutes of the last meeting.

5.  I drafod materion sy’n codi o’r cofnodion.

     To consider matters arising from the minutes.

8.   I ddarllen ac ystyried gohebiaeth.

     To read and consider correspondence.

9.  I gymeradwyo cyfrifon i’w talu.

     To approve accounts for payment.

10. I ystyried ceisiadau cynllunio.  www.carmarthenshire.gov.wales

     To discuss planning applications. E/39294

11. Diffibriliwr / Defibrillator

12. Taliadau i Aelodau Cynghorau Cymuned / tynnu allan /

Payments to Members of  Community Council / opt out.

13.  Rheoliadau Ariannol (Cymru) 2019/ Financial Regulations (Wales) 2019

14.  I dderbyn adroddiad y Cynghorydd Sîr / To receive the County Councillors report.

13.  Unrhyw fater arall

       Any other business