Agenda 20.7.21

LLANGATHEN COMMUNITY COUNCIL

Cyfarfod  o Gyngor Cymdeithas Llangathen i’w gynnal nos Fawrth, 20 Gorffennaf 2021 am 7.30 ar Zoom

The next meeting of Llangathen Community Council will be held on Tuesday 20th July 2021 at 7.30pm on Zoom.

 AGENDA

1.  I dderbyn ymddiheuriadau am absenoldeb / To receive apologies for absence.

2.  I dderbyn datganiadau o ddiddordeb personol / To receive declarations of interest 

3.  I dderbyn cofnodion y cyfarfod diwethaf / To confirm the minutes of the last meeting.

4.  I drafod materion sy’n codi o’r cofnodion / To consider matters arising from the minutes.

5.  Diogelwch y Ffyrdd – A40  /  Road Safety – A40 

6.   I ddarllen ac ystyried gohebiaeth / To read and consider correspondence.

7. Cadarnhau Contract a Chyflog y Clerc / To confirm the clerks contract and salary

8.  I gymeradwyo cyfrifon i’w talu / To approve accounts for payment.

9.  I derbyn  Polisïau /Adopt Policies – Polisi Cwynio / Grievance Policy, Polisi Iechyd a Diogelwch / Health & Safety Policy

10.  I ystyried ceisiadau cynllunio.  www.carmarthenshire.gov.wales 

     To discuss planning applications. PL/02207 

11.  I dderbyn adroddiad y Cynghorydd Sîr /To receive the County Councillors report.

12.  Unrhyw fater arall / Any other business