Agenda -16.7.19

Annwyl Syr/Madam,

Dymunaf eich hysbysu fod y cyfarfod nesaf o Gyngor Cymuned Llangathen i’w gynnal nos
Fawrth, 16 Gorffennaf, 2019 am 7.30 yn Yr Ystafell Ddarllen, Cwrt Henri.

Dear Sir/Madam,
I wish to inform you that the next meeting of Llangathen Community Council, will be held on
Tuesday, 16 th July 2019 at 7.30 p.m. at The Reading Room, Court Henry.
Yr eiddoch yn gywir / Yours faithfully,
Mairwen G.Rees,
(Clerc/Clerk)

AGENDA

1. I derbyn ymddiheuriadau am absenoldeb / To receive apologies for absence.
2. I dderbyn datganiadau o ddiddordeb personol.
To receive declarations of interest.
3. I dderbyn cofnodion y cyfarfod diwethaf
To confirm the minutes of the last meeting.
4. I drafod materion y hanfod o’r cofnodion.
To consider matters arising from the minutes.
5. I ddarllen ac ystyried gohebiaeth.
To read and consider correspondence.
6. I gymeradwyo cyfrifon i’w talu / To approve accounts for payment.
7. I ystyried ceisiadau cynllunio. E/38934, E/38983
To discuss planning applications. www.carmarthenshire.gov.uk
8. Deffibriliwr / Defibrillator
9. Taliadau i Aelodau Cynghorau Cymuned / tynnu allan / Payments to Members of
Community Council / opt out.
10. Information and Data Protection Policy
11. Rheoliadau Ariannol (Cymru) / Financial Regulations (Wales)
12. I derbyn adroddiad y Cynghorydd Sîr / To receive the County Councillors report.
13. Unrhyw fater arall
Any other business.