Agenda 18.5.2021

Cyngor Cymdeithas Llangathen / Llangathen Community Council

Crachty Isaf, Capel Isaac, Llandeilo, Sir Gaerfyrddin. SA19 7UH           Tel: 01558 668349

www.llangathen.org.uk   – council@109.108.136.177 

Bydd y cyfarfod nesaf  gyda’r Cyfarfod Blynyddol o Gyngor Cymdeithas Llangathen i’w gynnal nos Fawrth, 18 Mai, 2021 am 7.30yh . Cyfarfod “virtual” fydd hwn gan defnyddio’r fformat “Zoom. Mae’r manylion mewngofnodi ar gael gan y clerc 

The next meeting together with the Annual  Meeting of Llangathen Community Council, will be held on Tuesday 18th May 2021 at 7.30 p.m. This will be a virtual meeting using the “Zoom” format.  The log in details are available from the clerk.

AGENDA

1.  I dderbyn ymddiheuriadau am absenoldeb/To receive apologies for absence.

2.  To receive declarations of interest/I dderbyn datganiadau o ddiddordeb personol. 

3.  I dderbyn cofnodion y cyfarfod diwethaf /To confirm the minutes of the last meeting.

4.  I drafod materion sy’n codi o’r cofnodion / To consider matters arising from the minutes.

5.   I ddarllen ac ystyried gohebiaeth/ To read and consider correspondence.

6.  I gymeradwyo cyfrifon i’w talu / To approve accounts for payment.

7.  I ystyried ceisiadau cynllunio.  www.carmarthenshire.gov.wales 

     To discuss planning applications. 

8.  I dderbyn adroddiad y Cynghorydd Sîr/ To receive the County Councillors report.

9.  Unrhyw fater arall /  Any other business

AGENDA CYFARFOD BLYNYDDOL / AGENDA FOR THE ANNUAL MEETING

1. I dderbyn datganiadau o ddiddordeb personol / To receive any declarations of interest.

2. I dderbyn ymddiheuriadau am absenoldeb /  To receive apologies for absence.

3. I dderbyn cofnodion y Cyfarfod Blynyddol diwethaf /  To confirm the minutes of the

2020 Annual Meeting.

4.  I dderbyn chymeradwyo adroddiad  cyfrifon am 2020/2021  / To receive and approve the statement of accounts for 2020/2021      

5. Adolygu’r asesiad risg /    Review of financial Risk Assessment

6.  Trafod a chymeradwyo’r Annual Governance Statement /To discuss and approve the Annual Governance Statement

7.  Cymeradwyo’r archwilydd mewnol ar gyfer 2021/2022 /To approve internal auditor for 2021/2022

8.  Cymeradwyo’r clerc / RFO ar gyfer 2021/2022 / To approve clerk/RFO for 2021/2022

9.  I drafod a  chymeradwyo amodau gwaith y clerc /To discuss clerks working conditions

10.  I drafod uno aelodaeth  am  2021 / 2022 / To discuss membership affiliation for 2021/ 2022

11.  I drafod a chymeradwyo’r gofrestr asedau / To discuss and approve the assets register

12.  I benodi: Cadeirydd / Is-gadeirydd am y flwyddyn 2021/2022 / To appoint: Chairman and Vice-Chairman 2021 / 2022

13.    Cynrychiolwyr amrywiol feusydd am 2021 / 2022 /  Representatives for various organisations for  year 2021/2022