Agenda – AGM Tuesday, 17th May 2016

Llangathen Community Council

Cyngor Cymdeithas Llangathen

Crachty Isaf, Capel Isaac, Llandeilo, Sir Gaerfyrddin. SA19 7UH           Tel: 01558 668349

www.llangathen.org.uk   – council@109.108.136.177

————————————————————————————————————————–

Annwyl Syr/Madam

Dymunaf eich  hysbysu fod y Cyfarfod Blynyddol o Gyngor Cymdeithas Llangathen i’w gynnal nos Fawrth, 17 Mai, 2016 am 7.30 yn Yr Ystafell Ddarllen, Cwrt Henri.

Dear Sir/Madam,

I wish to inform you that the next meeting of Llangathen Community Council, will be held on Tuesday, 17th  May 2016 at 7.30 p.m. at The Reading Room, Court Henry.

Yr eiddoch yn gywir / Yours faithfully,

Mairwen G.Rees,

(Clerc/Clerk)

 

RHAGLEN CYFARFOD BLYNYDDOL / AGENDA FOR THE AGM

 1. I dderbyn datganiadau o ddiddordeb personol. /  To receive any declarations of interest.

2. I dderbyn ymddiheuriadau am absenoldeb.  / To receive apologies for absence.

3. I dderbyn cofnodion y Cyfarfod Blynyddol diwethaf.  / To confirm the minutes of the 2015  Annual General Meeting.

4.  I dderbyn chymeradwyo adroddiad  cyfrifon am . / To receive and approve the statement of  accounts  for 2015 / 2016.    Review of Risk Assessment 2015 / 2016.                                                                                                                                             

5.  I drafod uno aelodaeth  am  2016 / 2017.  / To discuss membership affiliation for 2016/ 2017.

6.  I benodi: Cadeirydd / Is-gadeirydd am y flwyddyn. /  To appoint: Chairman and Vice-chairman for the year 2016 / 2017.

7.   Cynrychiolwyr amrywiol feusydd am 2016 / 2017.  /   Representatives for various organisations for the year 2016 / 2017.                                                         

 

RHAGLEN CYFARFOD ARFEROL / AGENDA FOR USUAL MEETING

1.  I derbyn ymddiheuriadau am absenoldeb.                               To receive apologies for absence.

2.  I dderbyn datganiadau o ddiddordeb personol.                       To receive declarations of interest

3.  I dderbyn cofnodion y cyfarfod diwethaf.                                To confirm the minutes of the last meeting.

4.  I drafod materion y hanfod o’r cofnodion.                              To consider matters arising from the minutes.

5.  I ddarllen ac ystyried gohebiaeth.                                                To read and consider correspondence.

6.  I gymeradwyo cyfrifon i’w talu.                                                 To approve accounts for payment.

7.  I dderbyn parodied yn Cynghorydd Sir                                     To receive the County Councillors report

8.  I ystyried ceisiadau cynllunio.                                                      To discuss planning applications.

9.  Unrhyw fater arall                                                          Any other business.