AGENDA – Awst / August 2020

Llangathen Community Council / Cyngor Cymuned Llangathen
Crachty Isaf, Capel Isaac, Llandeilo, Carmarthenshire. SA19 7UHTel: 01558 668349 / council@109.108.136.177  –   www.llangathen.org.uk  

Annwyl Syr/Madam,

Dymunaf eich  hysbysu fod y cyfarfod nesaf o Gyngor Cymdeithas Llangathen i’w gynnal nos Iau, 27 Awst, 2020 am 8.00yh.  Cyfarfod “virtual” fydd hwn gan defnyddio’r fformat “Zoom”. Byddaf yn eich cynghori ynghylch ID a chyfrinair y cyfarfod dydd Mercher, 26ain Awst 2020.   Mae’n bwysig eich bod yn gyfarwydd â’r dogfennau sydd i’w trafod cyn y cyfarfod. Bydd hwn yn gyfarfod byr ac yn canolbwyntio ar yr archwiliad blynyddol.

I wish to inform you that the next meeting of Llangathen Community Council, will be held on Thursday, 27th August 2020 at 8.00 p.m.  This will be a virtual meeting using the “Zoom” format.  I will inform you of the meeting ID and password on Wednesday, 26th August 2020.

It is important that you are familiar with the documents to be discussed prior to the meeting.  This will be a brief meeting and focusing on the annual audit.

Yr eiddoch yn gywir / Yours faithfully,

Mairwen G.Rees,

(Clerc/Clerk)

 AGENDA

1.  I dderbyn ymddiheuriadau am absenoldeb /  To receive apologies for absence.

2.  To receive declarations of interest.

     I dderbyn datganiadau o ddiddordeb personol. 

3.  I dderbyn chymeradwyo adroddiad  cyfrifon am 2019/2020/To receive and approve the statement of  accounts for 2019/2020              

4. Adolygu’r asesiad risg / Review of Risk Assessment.

5.  Trafod a chymeradwyo’r Annual Governance Statement /To discuss and approve the Annual Governance Statement

6.  Unrhyw fater arall / Any other business