AGENDA CYFARFOD BLYNYDDOL / AGENDA FOR THE AGM 2019

Cyngor Cymdeithas Llangathen / Llangathen Community Council

www.llangathen.org.uk   – council@109.108.136.177

————————————————————————————————————-

Cyfarfod Blynyddol gyda cyfarfod arferol o Gyngor Cymdeithas Llangathen i’w gynnal nos Fawrth, 21 Mai, 2019 am 7.30 yn Yr Ystafell Ddarllen, Cwrt Henri.

The Annual General meeting, together with the usual meeting of Llangathen Community Council, will be held on Tuesday 21st  May 2019 at 7.30 p.m. at The Reading Room, Court Henry.

AGENDA CYFARFOD ARFEROL / AGENDA FOR USUAL MEETING

 1. I derbyn ymddiheuriadau am absenoldeb. / To receive apologies for absence.
 2. I dderbyn datganiadau o ddiddordeb personol.  / To receive declarations of interest
 3. Adroddiad gan Swyddog Cymorth Cymunedol./  Report by Police Community Support Officer
 4. I dderbyn cofnodion y cyfarfod diwethaf. / To confirm the minutes of the last meeting.
 5. I drafod materion y hanfod o’r cofnodion. / To consider matters arising from the minutes.
 6. Diogelwch y Ffyrdd – A40 – Trafodaeth yn agored i’r Road Safety – A40 – / Discussions open to the cyhoedd. public
 7. Deffibriliwr. / Defibrillator
 8. I ddarllen ac ystyried gohebiaeth. / To read and consider correspondence.
 9. I gymeradwyo cyfrifon i’w talu. / To approve accounts for payment.
 10. I dderbyn adroddiad y Cynghorydd Sir./ To receive the County Councillors report
 11. I ystyried ceisiadau cynllunio. / To discuss planning applications.
 12. Unrhyw fater arall. / Any other business.

AGENDA CYFARFOD BLYNYDDOL / AGENDA FOR THE AGM

1.I dderby n datganiadau o ddiddordeb personol. To receive any declarations of interest.

2. I dderbyn ymddiheuriadau am absenoldeb. To receive apologies for absence.

3. I dderbyn cofnodion y Cyfarfod Blynyddol diwethaf.         To confirm the minutes of the 2018 Annual General Meeting.

4.  I dderbyn chymeradwyo adroddiad  cyfrifon am To receive and approve the statement of

    2018 / 2019.   Adolygu’r asesiad risg accounts for 2018 / 2019.  Review of Risk Assessment.

5. Trafod a chymeradwyo’r Annual Governance To discuss and approve the Annual     Statement Governance Statement

6.  I drafod uno aelodaeth  am 2019 / 2020.                  To discuss membership affiliation for 2019/ 2020.

7.  Cymeradwyo’r archwilydd mewnol ar gyfer 2019/20 To approve internal auditor for 2019/2020

8.  I benodi: Cadeirydd / Is-gadeirydd am y flwyddyn To appoint: Chairman and Vice-

     2019 / 2020. chairman for the year 2019 / 2020

9.   Cynrychiolwyr amrywiol feusydd am 2019 / 2020.         Representatives for various organisations for  year 2019 /2020

M.Rees (clerc / clerk)

01558 668349