AGENDA – Medi / September 2020

Llangathen Community Council / Cyngor Cymuned Llangathen

Crachty Isaf, Capel Isaac, Llandeilo, Carmarthenshire. SA19 7UH

Tel: 01558 668349 / council@109.108.136.177  –   www.llangathen.org.uk  

Annwyl Syr/Madam,

Dymunaf eich  hysbysu fod y cyfarfod nesaf o Gyngor Cymdeithas Llangathen i’w gynnal nos Fawrth, 22ain Medi, 2020 am 8.00yh.  Cyfarfod “virtual” fydd hwn gan defnyddio’r fformat “Zoom”. Byddaf yn eich cynghori ynghylch ID a chyfrinair y cyfarfod dydd Llun, 21ain Medi 2020.   Mae’n bwysig eich bod yn gyfarwydd â’r dogfennau sydd i’w trafod cyn y cyfarfod.

I wish to inform you that the next meeting of Llangathen Community Council, will be held on Tuesday, 22nd September 2020 at 8.00 p.m.  This will be a virtual meeting using the “Zoom” format.  I will inform you of the meeting ID and password on Monday, 21st September 2020.

It is important that you are familiar with the documents to be discussed prior to the meeting.

Yr eiddoch yn gywir / Yours faithfully,

Mairwen G.Rees,

(Clerc/Clerk)

 AGENDA

1.  I dderbyn ymddiheuriadau am absenoldeb /  To receive apologies for absence.

2.  To receive declarations of interest.

     I dderbyn datganiadau o ddiddordeb personol. 

3.  I dderbyn cofnodion y cyfarfod diwethaf/To confirm the minutes of the last meeting. Mis Gorffennaf a mis Awst/ July and August.

4.  Gwefan / Website – WCAG 2.1AA

5. I gymeradwyo cyfrifon i’w talu / To approve accounts for payment.

6.  Cynllunio/Planning PL/00030

7. Deffibriliwr / Defibrillator

8. I dderbyn adroddiad y Cynghorydd Sîr / To receive the County Councillors report.

9.  Unrhyw fater arall / Any other business