Agenda Mehefin June 2020

Crachty Isaf, Capel Isaac, Llandeilo, Carmarthenshire. SA19 7UH

Tel: 01558 668349 / council@109.108.136.177  –   www.llangathen.org.uk  

Annwyl Syr/Madam,

Dymunaf eich  hysbysu fod y cyfarfod nesaf o Gyngor Cymdeithas Llangathen i’w gynnal nos Fawrth, 9fed Mehefin, 2020 am 8.00yh.  Cyfarfod “virtual” fydd hwn gan defnyddio’r fformat “Zoom”. Byddaf yn eich cynghori ynghylch ID a chyfrinair y cyfarfod dydd Llun, 8fed Mehefin.   Mae’n bwysig eich bod yn gyfarwydd â’r dogfennau sydd i’w trafod cyn y cyfarfod.

I wish to inform you that the next meeting of Llangathen Community Council, will be held on Tuesday, 9th June 2020 at 8.00 p.m.  This will be a virtual meeting using the “Zoom” format.  I will inform you of the meeting ID and password on Monday, 8th June.

It is important that you are familiar with the documents to be discussed prior to the meeting.

Yr eiddoch yn gywir / Yours faithfully,

Mairwen G.Rees,

(Clerc/Clerk)

Agenda

 AGENDA

1.  I dderbyn ymddiheuriadau am absenoldeb /  To receive apologies for absence.

2.  To receive declarations of interest.

     I dderbyn datganiadau o ddiddordeb personol. 

3.  I dderbyn cofnodion y cyfarfod diwethaf.

     To confirm the minutes of the last meeting.

4.  Banel Annibynnol Cymru ar Gydnabyddiaeth Ariannol

      Independent Remuneration Panel for Wales

5.  Hysbysiadau Archwilio / Audit Notice 2019 /2020

6.  Mainc / Bench Broad Oak

7.  Mannau Natur Gardd Pili Pala / Places of Nature Butterfly Garden

8. A40 – Caerfyrddin – Llandeilo / Carmarthen – Llandeilo

9. I gymeradwyo cyfrifon i’w talu / To approve accounts for payment.

10.. Deffibriliwr / Defibrillator

11. I dderbyn adroddiad y Cynghorydd Sîr

     To receive the County Councillors report.

12.  Unrhyw fater arall / Any other business