AGENDA – Tachwedd / November 2020

Annwyl Syr/Madam  /  Dear Sir/Madam,

Dymunaf eich  hysbysu fod y cyfarfod nesaf  gyda’r Cyfarfod Blynyddol o Gyngor Cymdeithas Llangathen i’w gynnal nos Fawrth, 17 Tachwedd, 2020 am 8.00 . .  Cyfarfod “virtual” fydd hwn gan defnyddio’r fformat “Zoom”. Byddaf yn eich cynghori ynghylch ID a chyfrinair y cyfarfod dydd Llun, 16 Tachwedd 2020.   Mae’n bwysig eich bod yn gyfarwydd â’r dogfennau sydd i’w trafod cyn y cyfarfod.

I wish to inform you that the next meeting together with the Annual  Meeting of Llangathen Community Council, will be held on Tuesday 17th November 2020 at 8.00 p.m. This will be a virtual meeting using the “Zoom” format.  I will inform you of the meeting ID and password on Monday, 16th November 2020.

It is important that you are familiar with the documents to be discussed prior to the meeting.

Yr eiddoch yn gywir / Yours faithfully,

Mairwen G.Rees,

(Clerc/Clerk)

AGENDA CYFARFOD BLYNYDDOL / AGENDA FOR THE Annual Meeting

1. I dderbyn datganiadau o ddiddordeb personol. / To receive any declarations of interest.

2. I dderbyn ymddiheuriadau am absenoldeb. / To receive apologies for absence.

3. I dderbyn cofnodion y Cyfarfod Blynyddol diwethaf. / To confirm the minutes of the 2019 Annual Meeting.

4.  I dderbyn chymeradwyo adroddiad  cyfrifon am / To receive and approve the statement of                

     2019 / 2020. Adolygu’r asesiad risg accounts for 2019 / 2020. Review of Risk Assessment.

5.  Trafod a chymeradwyo’r Annual Governance Statement. / To discuss and approve the Annual Governance Statement

6.  I drafod uno aelodaeth  am  2020 / 2021.  / To discuss membership affiliation for 2020/ 2021.

7.  Cymeradwyo’r archwilydd mewnol ar gyfer 2020/2021. / To approve internal auditor for 2020/2021

8.  I benodi: Cadeirydd / Is-gadeirydd am y flwyddyn / To appoint: Chairman and Vice-

      2020 / 2021. chairman for the year 2020 / 2021

9.    Cynrychiolwyr amrywiol feusydd am 2020 / 2021.  / Representatives for various organisations for  year 2020 /2021

AGENDA

1.  I dderbyn ymddiheuriadau am absenoldeb/To receive apologies for absence.

2.  To receive declarations of interest/I dderbyn datganiadau o ddiddordeb personol. 

3.  I dderbyn cofnodion y cyfarfod diwethaf /To confirm the minutes of the last meeting.

4.  I drafod materion sy’n codi o’r cofnodion / To consider matters arising from the minutes.

5.   I ddarllen ac ystyried gohebiaeth/ To read and consider correspondence.

6.  I gymeradwyo cyfrifon i’w talu / To approve accounts for payment.

7.  I ystyried ceisiadau cynllunio.  www.carmarthenshire.gov.wales 

     To discuss planning applications. 

8.  I dderbyn adroddiad y Cynghorydd Sîr/ To receive the County Councillors report.

9.  I drafod ceisiadau am cymorth ariannol/To consider applications for financial assistance

10.  Unrhyw fater arall /  Any other business