Agenda – Tuesday, 15th November 2016

Cyngor Cymdeithas Llangathen /  Community Council

Crachty Isaf, Capel Isaac, Llandeilo, Carmarthenshire. SA19 7UH

Tel: 01558 668349 / council@109.108.136.177  –   www.llangathen.org.uk

Annwyl Syr/Madam,

Dymunaf eich  hysbysu fod y cyfarfod nesaf o Gyngor Cymdeithas Llangathen i’w gynnal nos Fawrth, 15 o Dachwedd, 2016 am 7.30 yn Yr Ystafell Ddarllen, Cwrt Henri.

Dear Sir/Madam,

I wish to inform you that the next meeting of Llangathen Community Council, will be held on Tuesday, 15th November 2016 at 7.30 p.m. at The Reading Room, Court Henry.

Yr eiddoch yn gywir / Yours faithfully,

 Mairwen G.Rees,

(Clerc/Clerk)

AGENDA

  1. I derbyn ymddiheuriadau am absenoldeb. / To receive apologies for absence.
  2.  Adroddiad Gan Swyddog Cymorth Cymunedol. / Report by Police Community Support Officer.
  3. I derbyn datganiadau o ddiddordeb personol. / To receive declarations of interest.
  4. I dderbyn cofnodion y cyfarfod diwethaf. / To confirm the minutes of the last meeting.
  5. I drafod materion y hanfod o’r cofnodion. / To consider matters arising from the minutes.
  6. I ddarllen ac ystyried gohebiaeth.  / To read and consider correspondence.
  7. I gymeradwyo cyfrifon i’w talu. / To approve accounts for payment.
  8. I ystyried ceisiadau cynllunio. www.carmarthenshire.gov.wales   /  To discuss planning applications. E/34578 and E/34602
  9. I dderbyn adroddiad y Cynghorwyr Sîr. /  To receive the County Councillors report.
  10. Unrhyw fater arall. / Any other business.