Agenda – Tuesday, 19th July 2016

CYNGOR CYMDEITHAS LLANGATHEN / LLANGATHEN COMMUNITY COUNCIL

Cyfarfod  o Gyngor Cymdeithas Llangathen i’w gynnal nos Fawrth, 19eg o Orffennaf, 2016 am 7.30 yn Yr Ystafell Ddarllen, Cwrt Henri.

The next meeting of Llangathen Community Council will be held on Tuesday, 19th July 2016 at 7.30pm at The Reading Rooms, Court Henry.

AGENDA

 1.  I dderbyn ymddiheuriadau am absenoldeb. / To receive apologies for absence.
 2.  To receive declarations of interest. / I dderbyn datganiadau o ddiddordeb personol.
 3.  I dderbyn cofnodion y cyfarfod diwethaf. / To confirm the minutes of the last meeting.
 4.  I drafod materion sy’n codi o’r cofnodion. / To consider matters arising from the minutes.
 5.  I ddarllen ac ystyried gohebiaeth. / To read and consider correspondence.
 6.  Banel Annibynnol Cymru ar Gydnabyddiaeth Ariannol. / Independent Remuneration Panel for Wales.
 7.  Dyfarniad Cyflog Cenedlaethol. / National Salary Award.
 8.  Rheolau Ariannol Cymru. / Model Financial Regulations Wales.
 9. I gymeradwyo cyfrifon i’w talu. / To approve accounts for payment.
 10. I ystyried ceisiadau cynllunio.  /  To discuss planning applications.10. Defibrillator
 11. Defibrillator
 12. I dderbyn adroddiad y Cynghorydd Sîr. / To receive the County Councillors report.  
 13. Unrhyw fater arall. / Any other business.

M.Rees

Clerk

☎ 01558 668349