Agenda – Tuesday, 20th September 2016

 Cyngor Cymdeithas Llangathen / Llangathen Community Council 

Crachty Isaf, Capel Isaac, Llandeilo, Carmarthenshire. SA19 7UH

Tel: 01558 668349 / council@109.108.136.177  –   www.llangathen.org.uk

Annwyl Syr/Madam,

Dymunaf eich  hysbysu fod y cyfarfod nesaf o Gyngor Cymdeithas Llangathen i’w gynnal nos Fawrth, 20 o Fedi, 2016 am 7.30 yn Yr Ystafell Ddarllen, Cwrt Henri.  

Dear Sir/Madam,

I wish to inform you that the next meeting of Llangathen Community Council, will be held on Tuesday, 20th September 2016 at 7.30 p.m. at The Reading Room, Court Henry.

Yr eiddoch yn gywir / Yours faithfully,

Mairwen G.Rees,

(Clerc/Clerk)

RHAGLEN / AGENDA

 1. I derbyn ymddiheuriadau am absenoldeb / To receive apologies for absence.
 2. Adroddiad Gan Swyddog Cymorth Cymunedol / Report by Police Community Support Officer.
 3. I derbyn datganiadau o ddiddordeb personol / To receive declarations of interest.
 4. I dderbyn cofnodion y cyfarfod diwethaf / To confirm the minutes of the last meeting.
 5. I drafod materion y hanfod o’r cofnodion / To consider matters arising from the minutes.
 6. I ddarllen ac ystyried gohebiaeth / To read and consider correspondence.
 7. I gymeradwyo cyfrifon i’w talu / To approve accounts for payment.
 8. I ystyried ceisiadau cynllunio. www.carmarthenshire.gov.wales   / To discuss planning applications. E/34239 and E/34266
 9. Ffurflen Flynyddol ar gyfer y flwyddyn a ddaeth i ben 31 Mawrth 2016 / Annual Return for the year ended 31st March 2016
 10. Deddf Llywodraeth Leol 2000 / Cod Ymddygiad Enghreifftiol / Local Government Act 2000 / Model Code of Conduct
 11. I dderbyn adroddiad y Cynghorwyr Sîr / To receive the County Councillors report.
 12. Unrhyw fater arall / Any other business.

M.Rees

Clerk

☎ 01558 668349