Gwybodaeth Allweddol Gorffennaf 2023 Key Information July 

Gwybodaeth Allweddol/Key Information – cyfarfod/meeting 24/7/23 Cynhaliwyd yn yr Ystafell Ddarllen/Reading Room, Cwrt Henri.

Presennol / Present: Cyng. Cllrs C. Moses (cadeirydd/chair), E. Rees, Ann Davies. 

Ymddiheuriadau am absenoldeb/apologies for absence: E. Morgan, B.Jones, L. Hughes a/and Anjuli Davies.

Hefyd yn presennol / In attendance : Cyng. Hefin Jones, Owain Sion Gruffydd a/and M. Rees (clerc/clerk) 

CYNGHORYDD NEWYDD / NEW COUNCILLOR

Croesawyd Owain Sion Gruffydd ar Gyngor Cymuned Llangathen yn gynnes gan bawb. Llofnododd y ffurflen Derbyn Swydd a oedd hefyd wedi’i chydlofnodi gan y clerc.

Owain Sion Gruffydd having been appointed onto the Llangathen Community Council was warmly welcomed by all.  He duly signed the Acceptance of Office form which was also countersigned by the clerk.

DATGANIADAU O FUDDIANT / DECLARATIONS OF INTEREST

Datganodd Cyng/Cllr Owain Sion Gruffydd ddiddordeb mewn gohebiaeth Trywydd.

Cyng/Cllr Owain Sion Gruffydd declared an interest in the Trywydd correspondenc.

CYFRIFON I’W TALU / ACCOUNTS FOR PAYMENT / CYLLID / FINANCE

Cymeradwywyd bod y cyfrifon canlynol yn cael eu talu

The following accounts were approved for payment 

                                                                                    £

 Archwilio Cymru/Audit Wales 2019/2020               200.00

Trywydd Cyfieithu/Translation                                     33.19

Cyflog y Clerc / Clerks Salary 

Gorffennaf/July                                                           255.66

Awst/August                                                               255.66

Costau’r Clerc / Clerks Expenses                               121.58

DATGANIAD O GYFRIFON 2022/2023 STATEMENT OF ACCOUNTS

Roedd cyfrifon blynyddol 2022/2023 wedi’u harchwilio gan yr archwilydd mewnol. Cymeradwywyd y cyfrifon, wedi eu cyflwyno i’r Cyngor, gan bawb oedd yn bresennol.

The annual accounts for 2022/2023 had been audited by the internal auditor.  The accounts, having been presented to council were approved by all present.

DATGANIAD LLYWODRAETHU BLYNYDDOL/ANNUAL GOVERNANCE STATEMENT 2022/2023

Trafodwyd a chymeradwywyd y Datganiad Llywodraethu Blynyddol gan bawb a oedd yn bresennol/The Annual Governance Staement was discussed and approved by all present

MABWYSIADU RHEOLAU SEFYDLOG DIWYGIEDIG / TO ADOPT REVISED STANDING ORDERS

Roedd copi o’r Rheolau Sefydlog diwygiedig wedi’i anfon at yr holl Gynghorwyr, a chafodd y rhain eu trafod a’u cymeradwyo’n unfrydol.

A copy of the revised Standing Orders had been forwarded to all Councillors, these were discussed and unanimously approved.

TALIADAU I AELODAU CYNGHORAU CYMUNED/PAYMENTS TO MEMBERS.

Cytunodd yr holl aelodau a oedd yn bresennol i beidio â derbyn y taliadau a ganiateir ac felly llofnodwyd y ffurflenni optio allan/All members present agreen not to receive the allowable payments and therefore signed the opt out forms

HYFFORDDI/TRAINING

Mae’r Cyng/Cllr E. Rees wedi mynychu’r modiwl hyfforddiant CyllidLlywodraeth Leol/has attended the training module Local Governance Finance

Cyng/Cllr E. Rees has attended the training module Local Governance Finance

CEISIADAU CYNLLUNIO / PLANNING APPLICATIONS

PL/06223 PL/06246 – Ni chyflwynwyd unrhyw sylwadau ar y ceisiadau hyn/No comments were put forward on these applications

FFORDD OSGOI LLANDEILO/LLANDEILO BYPASS

Cytunwyd i ymateb i ddatganiad y Dirprwy Weinidog Lee Waters/It was agreed to respond to the statement made by Deputy Minister Lee Waters

DYDDIAD CYFARFOD NESAF / DATE OF NEXT MEETING

Penderfynwyd y byddai cyfarfod nesaf Cyngor Cymuned Llangathen yn cael ei gynnal nos Fawrth 29 Medi 2023 yn yr Ystafell Ddarllen, Cwrt-henri am 7.30 p.m. 

It was resolved that the next meeting of Llangathen Community Council would be held on Tuesday 29th September 2023 at the Reading Room, Court Henry at 7.30pm.

Bydd gwasanaeth ffôn ar gael i’r rhai na allant fynychu’n bersonol.

A telephone service will be made available to those not able to attend in person.