Gwybodaeth Allweddol Mai Key information for May

CYNGOR CYMUNED LLANGATHEN COMMUNITY COUNCIL

Gwybodaeth Allweddol/Key Information – cyfarfod/meeting 16/5/23 Cynhaliwyd yn yr Ystafell Ddarllen/Reading Room, Cwrt Henri.

Presennol / Present: Cyng. Cllrs E. Rees (cadeirydd/chair, Ann Davies, B. Jones, L.Hughes, E. Morgan, C. Moses and Anjuli Davies.

Hefyd yn presennol / In attendance : Cyng. Hefin Jones, M. Rees (clerc/clerk) ac un aelod o’r cyhoedd / one member of the public.

Nid oedd unrhyw ymddiheuriadau am absenoldeb  There were no apologies for absence

Nid oedd unrhyw ddatganiadau o fuddiant.  There were no declarations of interest.

SEDD GWAG AM SWYDD CYNGHORYDD/COUNCILLOR VACANCY

Roedd swydd wag y Cynghorydd wedi’i llenwi/Councillor vacancy was filled

CYFRIFON I’W TALU / ACCOUNTS FOR PAYMENT / CYLLID / FINANCE

Cymeradwywyd bod y cyfrifon canlynol yn cael eu talu

The following accounts were approved for payment 

                                                                                    £

BHIB Yswiriant/Insurance                                         405.03

Ystafell Ddarllen/Reading Room Cwrt Henri                          75.00

Llogi Neuadd/Hire of Hall

Trywydd – Cyfieithiad/Translation                               36.79

Court Henry Short Mat Bowls Club

Donation/Rhodd                                                             50.00

Cyflog y Clerc / Clerks Salary 

Mai/May                                                                     255.66

Mehefin/June                                                              255.66

Costau’r Clerc / Clerks Expenses                               100.05

Cytunwyd i ymateb i’r ymgynghoriad cyhoeddus ar leoliad ysbyty gofal brys a wedi’i    gynllunio newydd.  Y Cynghorwyr i ymateb yn unigol hefyd It was agreed to repond to the public consultation on the location of a new planned urgent care hospital. Cllrs to repond individually also.

DYDDIAD CYFARFOD NESAF / DATE OF NEXT MEETING

Penderfynwyd y byddai cyfarfod nesaf Cyngor Cymuned Llangathen yn cael ei gynnal ddydd Mawrth 18 Gorffenaf 2023 yn yr Ystafell Ddarllen, Cwrt-henri am 7.30 p.m. 

It was resolved that the next meeting of Llangathen Community Council would be held on Tuesday 18th July 2023 at the Reading Room, Court Henry at 7.30pm.

M Rees (clerc/clerk)

council@llangathen.org.uk