Gwybodaeth Allweddol Mawrth Key Information March 2023

CYNGOR CYMUNED LLANGATHEN COMMUNITY COUNCIL

Gwybodaeth Allweddol/Key Information – cyfarfod/meeting 21/3/23 Cynhaliwyd yn yr Ystafell Ddarllen/Reading Room, Cwrt Henri.

Presennol / Present: Cyng. Cllrs E. Rees (cadeirydd/chair, Ann Davies, B. Jones, L.Hughes, E. Morgan and A. Davies.

Hefyd yn presennol / In attendance : Cyng. Hefin Jones a / and M. Rees (clerc/clerk)

YMDDIHEURIADAU / APOLOGIES

Cafwyd ymddiheuriadau am absenoldeb gan  / Apologies for absence received from  Cyng. / Cllr: C. Moses.  

DATGANIADAU O FUDDIANT / DECLARATIONS OF INTEREST

Datganodd Cyng/Cllr L. Hughes ddiddordeb ym mheilonau arfaethedig Bute Energy / Green Gen

Cyng/Cllr L. Hughes declared an interest in the Bute Energy / Green Gen proposed Pylons.

A40 SGWAR DRYSLWYN SQUARE, DRYSLWYN /  BROAD OAK / DIOGELWCH Y FFYRDD / ROAD SAFETY 

Dangosodd astudiaethau gan Lywodraeth Cymru fod diogelwch ffyrdd yr A40 yn cael ei ystyried.

Studies by Welsh Government indicated that the A40 road safety was being looked at.

PEILONAU DYFFRYN TYWI / TOWY VALLEY PYLONS

Cytunwyd i wrthod cynnig Peilonau Dyffryn Tywi / It was agreed to oppose the Towy Valley Pylon project.

CYFRIFON I’W TALU / ACCOUNTS FOR PAYMENT / CYLLID / FINANCE

Cymeradwywyd bod y cyfrifon canlynol yn cael eu talu

The following accounts were approved for payment 

                                                                                    £

We Dig Media                                                                                     216.00

Rheolwr Gwe/Web Manager

Trywydd – Cyfieithu/Translation                                                           34.34

Cyngor Sir Gâr/Carmarthenshire County                              

Council – Cynhaliwyd Etholiadau Cynghorau Cymuned

Community Council Elections held / 2022-2023                                323.32

Un Llais Cymru – Aelodaeth/Membership                                            92.00            

Archwilio Cymru / Audit Wales 2020/2021                                         295.00

Archwilio Cymru / Audit Wales 2021/2022                                         250.00

Defib Store – Cabinet Diffibriliwr Newydd / 

New Defibrillator Cabinet                                                                     481.44

Cyflog y Clerc / Clerks Salary 

Mawrth/March                                                                                     255.66

Ebrill/April                                                                                           255.66

Costau’r Clerc / Clerks Expenses                                                           91.00

RHODDION / DONATIONS

Yn dilyn trafodaeth, cytunwyd i roi arian i’r canlynol

After discussion, it was agreed to donate funds to the following:

Ysgol Cwrt Henri School Rhieni ac Athrawon / Parents & Teachers   200.00          

Cylch Meithrin Cwrt Henri                                                                     200.00

Ystafell Ddarllen / Reading Rood Cwrt Henri                                        200.00

Neuadd Llangathen Hall                                                                          200.00

Ambiwlans Awyr Cymru / Wales Air Ambulance                                    50.00

Y Lloffwr                                                                                                50.00

Merched TOW Llanfynydd                                                                    50.00

CFfI Llanfynydd YFC                                                                                   50.00

DYDDIAD CYFARFOD NESAF / DATE OF NEXT MEETING

Penderfynwyd y byddai cyfarfod nesaf Cyngor Cymuned Llangathen ynghyd â Cyfarfod Blynyddol yn cael ei gynnal ddydd Mawrth 16 Mai 2023 yn yr Ystafell Ddarllen, Cwrt-henri am 7.30 p.m. Bydd gwasanaeth ffôn ar gael i’r rhai nad ydynt yn dymuno mynychu’n bersonol.

It was resolved that the next meeting together with the Annual  Meeting of Llangathen Community Council would be held on Tuesday 16th May 2023 at the Reading Room, Court Henry at 7.30pm.

A telephone service will be made available to those not wishing to attend in person.