Gwybodaeth Allweddol Medi September Key Information

CYNGOR CYMUNED LLANGATHEN COMMUNITY COUNCIL

Gwybodaeth Allweddol/Key Information – cyfarfod/meeting 20/9/22

Presennol / Present: Cyng. Cllrs E. Rees, B. Jones, Ann Davies, E. Morgan, Anjuli Davies, L. Hughes

Hefyd yn presennol / In attendance : M. Rees a/and Cyng. Sir H. Jones.

YMDDIHEURIADAU / APOLOGIES

Cafwyd ymddiheuriadau am absenoldeb gan  / Apologies for absence received from  Cyng. / Cllr: C. Moses.

DATGANIADAU O FUDDIANT / DECLARATIONS OF INTEREST

Nid oedd unrhyw ddatganiadau o fuddiant.   There were no declarations of interest.

CYFRIFON I’W TALU / ACCOUNTS FOR PAYMENT / CYLLID / FINANCE

Cymeradwywyd bod y cyfrifon canlynol yn cael eu talu

The following accounts were approved for payment 

                                                                                    £

WeDig Media – Website                                               216.00

Cyflog y Clerc / Clerks Salary 

Medi/September                                                         231.56

Hydref/October                                                           231.56

Costau’r Clerc / Clerks Expenses                                 88.62

C. Raymond ( torri gwair/grass cutting – 

2020/ 2021)                                                                 500.00

CSG / CCC credyd praesept/precept credit               2666.67

Credyd TAW/VAT credit                                             376.01

Banc Lloyds Bank 

Gorffennaf/July – £6110.89 Awst/August £8392.00

Cynllun Hyfforddi wedi’i gytuno a’i gymeradwyo. Ymgeisiwyd am Fwrsari Hyfforddiant trwy Un Llais Cymru Gwnaed .Training Plan agreed and approved.  Application made for training bursary through One Voice Wales.          

Dim gwrthwynebiadau i’r ceisiadau cynllunio canlynol / No objections to the following planning applications – PL/04535, PL/04528

Gwahoddiad i Rachel Carter, Un Llais Cymru, i’r cyfarfod nesaf. Rachel Carter, One Voice Wales, to be invited to the next meeting.

Bydd y cyfarfod nesaf ym mis Tachwedd, dyddiad i’w gadarnhau. I’w gynal yn yr Ystafell Ddarllen, Cwrt Henri.  Next meeting will be in November, date to be confirmed.  To be held in the Reading Room, Court Henry.