Gwybodaeth Allweddol Tachwedd Key Information  November

CYNGOR CYMUNED LLANGATHEN COMMUNITY COUNCIL  

Gwybodaeth Allweddol/Key Information – cyfarfod/meeting 15/11/22 

Presennol / Present: Cyng. Cllrs E. Rees,  Ann Davies, E. Morgan a/and Anjuli Davies. Hefyd yn presennol / In attendance : M. Rees (clerc/clerk) 

YMDDIHEURIADAU / APOLOGIES 

Cafwyd ymddiheuriadau am absenoldeb gan  / Apologies for absence received from  

Cyng. / Cllr: C. Moses, B. Jones, L. Hughes a/and Cyng. Sir/County Councillor H.Jones 

DATGANIADAU O FUDDIANT / DECLARATIONS OF INTEREST Datganodd y Cyng. 

Ann Davies doddered yn eitem 7 ar yr agenda ac ni chymerodd ran yn y drafodaeth – Y Lleng Brydeinig Frenhinol Cllr. Ann Davies declared an interest in item 7 on the agenda and did not take part in the discussion or decision – Royal British Legion. 

CYFLOG CLERC / CLERKS SALARY 

Roedd cyflog y clercod wedi’i gyfrifo gan ystyried cynnydd o 1.75% ar gyfer 2021/22 a 2022/23. Y cyflog blynyddol fyddai £3067.93 a chytunwyd arno yn unfrydol. The clerks salary had been calculated taking into account a 1.75% increase for 2021/22 and 2022/23.  The annual salary would now be £3067.93 and was unanimously agreed upon.  

CYFRIFON I’W TALU / ACCOUNTS FOR PAYMENT / CYLLID / FINANCE 

Cymeradwywyd bod y cyfrifon canlynol yn cael eu talu The following accounts were approved for payment  

Costau’r Clerc / Clerks Expenses £87.52 

Trywydd cyfieithu/translation £27.29 

Y Lleng Brydeinig Frenhinol/ Royal British Legion – Poppy Appeal £50.00 

Cyflog y Clerc / Clerks Salary  

Tachwedd/November £231.56 

Rhagfyr/December £496.65 

Banc Lloyds Bank  Medi/September – £7353.82 

Hydref/October £7124.26 

Dywedodd y clerc fod y llofnodwyr ar gyfrif Banc Lloyds wedi’u cywiro a’u bod bellach yn gyfredol. The clerk advised that the signatories on the Lloyds Bank account had been up dated.

CEISIADAU CYNLLUNIO / PLANNING APPLICATION PL/04899 – 

Dryslwyn Uchaf, Dryslwyn.  Dim pryderon/gwrthwynebiadau/No concerns/objections

Dim pryderon/gwrthwynebiadau 

DEFFIBRILIWR / DEFIBRILLATOR  

Gwnaed penderfyniad unfrydol i wneud cais i Lywodraeth Cymru am ddau ddiffibriliwr. A unanimous decision was made to apply to Welsh Government for two defibrilators  

DADWARDIO PLWYF LLANGATHEN/ DEWARDING LLANGATHEN PARISH 

Cafwyd trafodaeth ynglyn â dad-wardio Plwyf Llangathen. Cafwyd pleidlais. Cytunwyd yn unfrydol i fwrw ymlaen â’r broses o ddad-wardio. A discussion took place regarding the de-warding of Llangathen Parish. A vote took place.  It was unanimously agreed to proceed with the de-warding process.   

SEDD GWAG AM SWYDD CYNGHORYDD / COUNCILLOR VACANCY 

Roedd y swydd wag wedi’i hysbysebu ac ni dderbyniwyd unrhyw gais.The vacancy had been advertised and no applications had been received.       

DYDDIAD CYFARFOD NESAF / DATE OF NEXT MEETING 

Penderfynwyd y byddai cyfarfod nesaf Cyngor Cymuned Llangathen yn cael ei gynnal ar 17 Ionawr 2023 yn yr Ystafell Ddarllen, Cwrt-henri am 7.30yh. It was resolved that the date for the next meeting of Llangathen Community Council will be held on 17th January 2023 in The Reading Room, Court Henry at 7.30pm.