Cofnodion Gorffennaf 2023 July Minutes

CYNGOR CYMUNED LLANGATHEN

LLANGATHEN COMMUNITY COUNCIL

Cofnodion Cyfarfod  Cyngor Cymuned Llangathen a gynhaliwyd nos Lun,  Gorffennaf  24, 2023 yn Yr Ystafell Ddarllen, Cwrt Henri.

Minutes of the Llangathen Community Council meeting held on Monday, 24th July 2023 in The Reading Room, Court Henry.

Presennol / Present:  Cyng/Cllrs.: C. Moses (cadeirydd/chair), E. Rees, Ann Davies. 

Hefyd yn presennol / In attendance : Cyng. Hefin Jones, Owain Sion Gruffydd a/and M. Rees (clerc/clerk) 

23/26  YMDDIHEURIADAU / APOLOGIES

Cafwyd ymddiheuriadau am absenoldeb gan / appologies for absence from:  Cyng / Cllrs. B. Jones, A. Davies, E. Morgan a/and  L.Hughes.

23/27 CYNGHORYDD NEWYDD / NEW COUNCILLOR

Croesawyd Owain Sion Gruffydd ar Gyngor Cymuned Llangathen yn gynnes gan bawb. Llofnododd y ffurflen Derbyn Swydd a oedd hefyd wedi’i chydlofnodi gan y clerc.

Owain Sion Gruffydd having been appointed onto the Llangathen Community Council was warmly welcomed by all.  He duly signed the Acceptance of Office form which was also countersigned by the clerk.

23/28 DATGANIADAU O FUDDIANT / DECLARATIONS OF INTEREST

Datganodd Cyng/Cllr Owain Sion Gruffydd ddiddordeb mewn gohebiaeth Trywydd.

Cyng/Cllr Owain Sion Gruffydd declared an interest in the Trywydd correspondence.

23/28 COFNODION / MINUTES 

Cynigiwyd gan Cyng. Ann Davies ac eiliwyd gan Cyng. E. Rees fod cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd nos Fawrth, Mai 16, 2023  yn cael eu derbyn fel cofnod cywir o’r trafodion.

It was proposed by Cllr. Ann Davies and seconded by Cllr. E. Rees that the minutes of the meeting held on Tuesday, 16thMay 2023 be accepted as a correct record of proceedings.

23/29 MATERION YN CODI  MATTERS ARISING

Cof/Min 23/17 (1)  A40 SGWAR DRYSLWYN SQUARE, DRYSLWYN /  BROAD OAK / DIOGELWCH Y FFYRDD / ROAD SAFETY – A40

Roedd y mater ynghylch diogelwch ar y ffyrdd bellach yn aros i Adolygiad Ffyrdd Llywodraeth Cymru gael ei roi ar waith. 

The road safety issue is now awaiting the implementation of the Welsh Government Roads Review.

Cof/Min 23/1 (2)  ADEILAD CYFNEWIDFA BT/ BT EXCHANGE BUILDING, DRYSLWYN

Gofynnwyd i’r clerc gysylltu â BT i gael diweddariad ar y sefyllfa. The clerk was asked to contact BT for an update on the situation

Cof/Min 23/17 (3)  BRYNDEWI ,BROAD OAK /  1 BANCYDDERWEN, BROAD OAK

Dywedodd y Cyng H. Jones wrth yr aelodau y byddai’r mannau parcio ym Mryndewi yn cael sylw, ac o ran y rheilen law ar y llwybr sy’n arwain i Fancydderwen, bydd CSC yn cynnal ymweliad safle.

Cllr H. Jones advised members that the parking bays at Bryndewi is due to be addressed and with regard to the hand rail on the path leading up to Bancydderwen, there is to be a site inspection by CCC.

Cof/Min 23/17 (4)  LLANGATHEN –  LLAWER O DDWR /EXCESSIVE WATER 

Dywedwyd wrth y Cynghorwyr fod y mater yn nwylo Cyngor Sir Caerfyrddin. 

Cllrs were advised that the matter was in the hands of CCC

Cof/Min 23/17 (5) COED/CEBLAU BT / TREES BT CABLES – LLANGATHEN

Rhoddwyd gwybod i CSC ac Openreach am y mater.  Gofynnwyd i’r Cynghorwyr wirio’r ardal i weld a oedd gwaith adfer wedi’i wneud.

The matter had been reported to CCC and Open Reach.  Cllrs were asked to check the area to establish if remedial work had been carried out

Cof/Min 23/24 (1) THE OLD FORGE, BROAD OAK

Roedd gwaith adfer ger mynedfa’r eiddo uchod wedi ei wneud.

Remedial work near the entrance of the above property has been carried out.

23/30 GOHEBIAETH / CORRESPONDENCE

Cafodd yr eitemau canlynol o ohebiaeth eu cyflwyno i’r cyngor a’u trafod/nodi, fel sy’n briodol:

The following items of correspondence were presented to council and duly discussed/noted:

CCC

*Y newyddion diweddaraf gan Gyngor Sir Caerfyrddin/Latest news from Carmarthenshire County Council

* TPO on trees on Broad Oak village green – From Cllr HJ 

* EMERGENCY ROAD CLOSURE – U4044 LLANGATHEN – 96215631 (OneNetwork134244207) 

* Funding Opportunities – Adran Cymunedau/Department for Communities 

* EMERGENCY ROAD CLOSURE: U4381 DRYSLWYN SA32 8RL

* Code of Conduct Training for Town  and Community Councils  Remote or in person

UN LLAIS CYMRU

* MAY & JUNE 2023 TRAINING DATES / DYDDIADAU HYFFORDDIANT MAI & MEHEFIN 2023 

Gwahoddiad Paratoi Cymru ar gyfer 20mya | Invitation Get ready for 20mph

* Is ddeddfwriaeth y Bil Caffael: Lansio Ymgynghoriad – Rhan 1 / Procurement Bill Secondary Legislation – Part 1

* Ymgynghoriad ar ymestyn cyfnod yn y swydd Comisiynydd Pobl Hyn Cymru o 4 i 7 mlynedd – Consultation on extending the term of office for the Older Peoples Commissioner for Wales from 4 to 7 years.

* Cynhadledd Arfer Arloesol Un Llais Cymru – Wynebu Heriau Dyfodol Dyrys / One Voice Wales Practice Conference – Facing Challenges of a Demanding Future 5/7/23

* Bil Seilwaith (Cymru) 2023 / Infrastructure (Wales) Bill 2023

* FREE garden packs from Local Places for Nature / Gerddi am ddim o Lleoedd Lleol ar gyfer Natur

* Cynllun Grant Cam 3 Rhaglen Gydweithredu Cymru ar Asedau (ACPW3)/Assets Collaboration Programme Wales Phase 3 (ACPW3) Grant Scheme

* Sgim Cysylltu Grid Bute Energy Towy Usk Bute Energy Towy Usk Connection Scheme

* JULY & AUGUST 2023 TRAINING DATES / DYDDIADAU HYFFORDDIANT GORFFENNAF & AUST 2023 

* Climate Change and Nature Action Guide for Community and Town Councils in Wales / Canllaw Gweithredu Hinsawdd a Natur ar gyfer Cynghorau Cymuned a Thref yng Nghymru

* Keep Wales Tidy – training and contract services survey for Town and Community Councils 

* The Proposed Introduction of Mandatory 20 M.P.H. on Restricted Roads and M.P.H. Exemption to * Ysgol Cwrt Henri School – Sgwar Dryslwyn – Urdd

* Green GEN Towy Usk – Project Update 

Hywel Dda

Urgent & Emergency Children and Young People’s (Paediatric) Services at Withybush and Glangwili Hospitals: Invitation to a meeting for Town and Community Councils / Gwasanaethau Brys ac Argyfwng Plant ac Ieuenctid (Pediatrig) yn Ysbytai Llwynhely 

Llythyron o ddiolch /Thank you letters – CFFI Sir Gar / YFC Carmarthenshire, Neuadd Llangathen Hall.

Glasdon Direct / The Clerk / Clerks & Councils Direct

Requests for financial assistance: Kids Cancer Charity / Cerebral Palsy Cymru

Rhannodd y Cyng. H. Jones gopi o Orchymyn Cadw Coed 1989 – Llangathen. Y Clerc i’w gadw ar ffeil. 

Cllr. H. Jones forwarded a copy of the Tree |Preservation Order 1989 – Llangathen. The clerk to keep on file. 

23/31 CYFRIFON I’W TALU / ACCOUNTS FOR PAYMENT / / CYLLID / FINANCE

Cymeradwywyd bod y cyfrifon canlynol yn cael eu talu, a pharatowyd sieciau yn unol â hynny:

The following accounts were approved for payment and cheques duly prepared:

                                                                                                            £

Archwilio Cymru/Audit Wales                                                           200.00

2019/20

Trywydd / Cyfieithu Ysgrifenedig / Written Translation                     33.19            

Costau’r Clerc / Clerks Expenses                                                         121.58                       

Cyflog y Clerc / Clerks Salary           

Gorffennaf/July                                                                                  255.66

Awst/August                                                                                       255.66

Lloyds Bank Statement – May 2023 – £5481.80

23/32 DATGANIAD O GYFRIFON / STATEMENT OF ACCOUNTS

           DATGANIAD LLYWODRAETHU BLYNYDDOL / ANNUAL GOVERNANCE               STATEMENT

Cyflwynwyd y Ffurflen Flynyddol ynghyd â dogfennau ategol ar gyfer y flwyddyn a ddaeth i ben ar 31 Mawrth 2023 i’r cyngor i’w harchwilio.  Roedd y cyfrifon hyn wedi’u harchwilio gan Mr D. G. Morris.  Yn dilyn trafodaeth am y cyfrifon, cynigiodd y Cyng. Ann Davies y dylid derbyn bod y datganiad o gyfrifon yn gywir, ac eiliwyd hynny gan y Cyng E. Rees. 

Llofnododd y cadeirydd a’r clerc/swyddog ariannu cyfrifol y Ffurflen Flynyddol.

The Annual Return together with supporting documents for year end 31st March 2023 were presented to council for inspection.  The accounts had been audited by Mr D.G.Morris.  Following a discussion regarding the accounts, it was proposed by Cllr. Ann Davies and seconded by Cllr. E. Rees that the statement of accounts be accepted as correct.  

The chair and clerk/RFO signed the Annual Return.

Darllenwyd yn uchel y Datganiad Llywodraethu Blynyddol ac fe’i trafodwyd gan yr aelodau. Cynigiwyd gan y Cyng. E. Rees ac eiliwyd gan y Cyng. Ann Davies y dylai gael ei gymeradwyo gan y cyngor.

The Annual Governance Statement was read out and discussed by members. It was proposed by Cllr. E. Rees and seconded by Cllr. Ann Davies that it be approved and accepted by the council.

23/33 CEISIADAU CYNLLUNIO / PLANNING APPLICATIONS

Cafodd y ceisiad canlynol eu hystyried gan y Cyngor. 

The following application was considered by the Council. 

RHIF CAIS                             DATBLYGIAD                                              LLEOLIAD

APPLICATION NO.               DEVELOPMENT                                            LOCATION

                                                Creu manège at ddefnydd personol 

PL/06223                                Creation on manège for personal                   Pantyberllan,

                                                use                                                                   Capel Isaac,

                                                                                                                        Llandeilo. SA19 7UE

Dim pryderon/gwrthwynebiadau / No concerns/objections

                                                Gwaith coed mewn ardal gadwraeth

PL/06246                                Tree works in conservation area                    Middlehill House

                                                                                                                        Llangathen SA32 8QD

Dim pryderon/gwrthwynebiadau / No concerns/objections

Decisions made by CCC on planning applications:

Penderfyniadau ar geisiadau cynllunio gan CSC:

PL/0560 – Brynawelon, Dryslwyn. Householder granted

23/34   MODEL REOLAU SEFYDLOG 2023 (CYMRU) / MODEL STANDING ORDERS 2023                                                                                                                                               (WALES)

Roedd copïau o’r Rheolau Sefydlog diwygiedig wedi’u hanfon at yr aelodau. Trafodwyd y rhain yn briodol yn y cyfarfod a lle bo’n briodol mewnosodwyd gwybodaeth. Cytunwyd yn unfrydol i fabwysiadu’r Rheolau Sefydlog. 

Copies of the revised Standing Orders had been forwarded to members. These were duly discussed at the meeting and where appropriate information inserted. It was unanimously agreed to adopt the Standing Orders.  

23/35 DEFFIBRILIWR / DEFIBRILLATOR

Roedd tri diffibriliwr yn y plwyf erbyn hyn, ac roedd y clerc wedi llwyddo i gofrestru’r tri ar The Circuit  Roedd gwarcheidwad wedi’i neilltuo i bob diffibriliwr.

With three Defibrillators now in the parish, the clerk had successfully registered all three on The Circuit.  A guardian has been assigned to each Defibrillator.

23/36 HYFFORDDI / TRAINING

Roedd y Cyng. E. Rees wedi bod i’r cwrs hyfforddi ar Gyllid Llywodraeth Leol.

Cllr. E. Rees has attended the training course Local Government Finance.

23/37 Y DDYLETSWYDD BIOAMRYWIAETH A CHYDNERTHEDD / THE BIODIVERSITY & RESILIENCE OF ECOSYSTEMS DUTY

Roedd y clerc wedi bod yn bresennol mewn cyfarfod Zoom gyda Rachel Carter, Un Llais Cymru. Cadarnhaodd fod y Cyngor Cymuned yn cydymffurfio â’i ddyletswydd o ran bioamrywiaeth.  Dywedodd fod yr adroddiad nesaf i’w wneud yn 2025 a’i bod yn bwysig cynllunio a chadw cofnod o’r camau sy’n cael eu cymryd i wella materion bioamrywiaeth yn yr ardal.  Roedd y clerc wedi anfon copi o adroddiad 2022 at Ms Carter.

The clerk had attended a Zoom meeting with Rachel Carter, OVW. She confirmed that the Community Council were complying with their duty with regard to biodiversity.  She advised that the next report was due to be made in 2025 and that it was important to plan and to keep a record on what steps are being taken to improve biodiversity matters within the area.  The clerk had sent a copy of the 2022 report to Ms Carter.

23/38 ADRODDIAD Y CYNGHORYDD SIR / COUNTY COUNCILLORS REPORT

Cododd y Cyng. Hefin Jones y mater ynghylch cyflwr ffyrdd yn y sir a dywedodd y cafodd hyn ei drafod mewn cyfarfod o’r cyngor llawn.

Byddai’r man parcio yn Nerwen-fawr yn cael ei gwblhau ac roedd ymweliad safle i’w gynnal ynglyn â rheilen law ym Mancydderwen, Derwen-fawr.

Mewn perthynas â’r Tipio Anghyfreithlon a gofnodwyd eisoes, cadarnhaodd fod y tirfeddiannwr wedi clirio’r sbwriel ei hun ac wedi gosod arwyddion, roedd popeth i’w weld yn iawn.  Fodd bynnag, dywedwyd bod tua 30 o deiars wedi’u gadael ger Glandwr, a oedd wedi’u casglu wedyn gan CSC.  

Roedd y casgliadau sbwriel yn dda ar y cyfan heblaw am rai achosion o beidio â’i gasglu.

Roedd y Cyng. Jones wedi ysgrifennu at Lee Waters, y Dirprwy Weinidog, ynghylch yr oedi cyn adeiladu ffordd osgoi yn Llandeilo.  Anogodd y Cynghorwyr i ysgrifennu hefyd a gofynnwyd i’r clerc wneud hynny ar ran y Cyngor Cymuned.

Cllr. Hefin Jones raised the matter regarding road conditions within the county and advised that this was discussed in a full council meeting.

The parking bay at Broad Oak is to be completed and a site inspection is due regarding a handrail at Bancydderwen, Broad Oak.

With regard to previously reported Fly Tipping, he confirmed that the landowner had cleared the rubbish himself and put up signs, all seemed to be well.  However, it had been reported that some 30 tyres had been dumped near Glandwr which had been subsequently collected by CCC.  

Rubbish collections were on the whole good with some occasional non collections.

Cllr. Jones had written to Lee Waters, Deputy Minister, regarding the delay on the construction of a Llandeilo bypass.  He urged Cllrs to write too also and the clerk was asked to do so on behalf of the Community Council.

23/39 DYDDIAD CYFARFOD NESAF / DATE OF NEXT MEETING

Penderfynwyd y byddai cyfarfod nesaf Cyngor Cymuned Llangathen yn cael ei gynnal nos Fawrth 19 Medi 2023 yn yr Ystafell Ddarllen, Cwrt-henri am 7.30 p.m. 

It was resolved that the next meeting of Llangathen Community Council would be held on Tuesday September 19th  2023 at the Reading Room, Court Henry at 7.30pm.

Bydd gwasanaeth ffôn ar gael i’r rhai na allant fynychu’n bersonol.

A telephone service will be made available to those not able to attend in person.        

                        Llofnod / Signed…………………………….

                        Dyddiad / Date………………………………….