Cyfarfod Mawrth March Key Information 2022

CYNGOR CYMUNED LLANGATHEN COMMUNITY COUNCIL

Key Information – cyfarfod/meeting Mawrth 15fed /March 15th 2022

Presennol / Present: Cyng. Cllrs: B. Jones (cadeirydd/chair), A. Davies, E. Morgan, L. Hughes, M. Williams, E. Rees  a  A. Davies.

Hefyd yn presennol / In attendance: Cyng./Cllr C. Campbell and M. Rees (clerc/clerk)

YMDDIHEURIADAU / APOLOGIES

Cafwyd ymddiheuriadau am absenoldeb gan  / Apologies for absence were received from  Cyng. / Cllr: C. Moses

DATGANIADAU O FUDDIANT / DECLARATIONS OF INTEREST

Datganodd y Cyng. L. Hughes  ddiddordeb yn eitem 10 ar yr agenda – Ysgol Cwrt Henri. 

Datganodd y Cyng. B. Jones  ddiddordeb yn eitem 10 ar yr agenda – Neuadd Llangathen

Cllr. L. Hughes declared an interest in item  10 on the agenda  – Court Henry School.

Cllr. B. Jones declared an interest in item  10 on the agenda  – Llangathen Hall

CYFRIFON I’W TALU / ACCOUNTS FOR PAYMENT 

Cymeradwywyd bod y cyfrifon canlynol yn cael eu talu

The following accounts were approved for payment 

                                                                                                £

We Dig Media                                                                        216.00

Ystafell Ddarllen                                                                      15.00

Trywydd                                                                                   29.16

Costiau Clerks Expenses                                                        102.19

Cyflog y Clerc/Clerks Salary 

Mawrth/March                                                                        231.56

Ebrill/April                                                                             231.56

Rhoddion/Donations

Parents/Teachers Ysgol Cwrt Henri School                           400.00

Cylch Meithrin Cwrt Henri                                                    400.00

Neuadd Llangathen Hall                                                         400.00

Ystafell Ddarllen / Reading Room Cwrt Henri                      400.00

Urdd – Pwyllgor Apêl Llanfihangel Aberbythych 

a Llangathen                                                                           100.00

CSG/CCC Apêl Cadeirydd / Chair’s Appeal – 

Ambiwlans Awyr Cymru                                                       100.00

CFFI Llanfynydd YFC                                                             50.00

Y Lloffwr                                                                                  50.00

Cyfarfod nesaf/ next meeting:  Mai 17eg/17th May 2022

M Rees (clerc/clerk)        Council@llangathen.org.uk    www.llangathen.org.uk