Cofnodion / Minutes, 21 Mai / 21st May 2019

CYNGOR CYMUNED LLANGATHEN / LLANGATHEN COMMUNITY COUNCIL

Cofnodion Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol Cyngor Cymuned Llangathen a gynhaliwyd ddydd Mawrth  Mai 21, 2019 yn yr Ystafell Ddarllen, Cwrt-henri.

Minutes of the Annual General Meeting of Llangathen Community Council held on Tuesday, 21st May 2019, at the Reading Rooms, Court Henry.

Presennol / Present:  Cyng/Cllrs.: A. Davies,  (chair), M. Wynne, B.Jones, C. Moses and E. Rees.

Hefyd yn presennol / In attendance  Mrs M.Rees (clerc / clerk) a Cynghorydd Sir / County Councillor C. Campbell.

19/01  YMDDIHEURIADAU / APOLOGIES

Cafwyd ymddiheuriadau am absenoldeb gan  / Apologies for absence were received from  Cyng. / Cllrs. E. Morgan, M. Williams  a/and L.Hughes.

19/02 DATGANIADAU O FUDDIANT / DECLARATIONS OF INTEREST

Dros y flwyddyn flaenorol, cofrestrwyd y datganiadau o fuddiant canlynol:  

Over the previous year, the following declarations of interest were registered:  

Cyfarfod mis Tachwedd / September meeting 2018

  • Cyng /Cllr. C. Moses – eitem agenda/agenda item 18/37 – Cynllunio/Planning E/37952

Cyfarfod mis Mawrth / March meeting 2019

  • Cyng / Cllr. M. Williams – eitem agenda/ agenda item  18/60 Cylch Meithrin Cwrt Henri
  • Cyng / Cllr. B. Jones – eitem agenda/ agenda item 18/60 – Ysgol Cwrt Henri a/and Neuadd Llangathen Hall
  • Cyng / Cllr. C. Moses – eitem agenda/ agenda item 18/60 – Neuadd Llangathen Hall
  • Cyng / Cllr. A. Davies – eitem agenda/ agenda item 18/60 – Capel Cross Inn Chapel

19/03 COFNODION / MINUTES

Cynigiwyd gan Cyng. B. Jones ac eiliwyd gan Cyng. M. Wynne fod cofnodion y Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol a gynhaliwyd ddydd Mawrth 15 Mai 2018 yn cael eu derbyn fel cofnod cywir o’r trafodion.

It was proposed by Cllr. B. Jones  and seconded by Cllr. M. Wynne that the minutes of the 2018 Annual General Meeting held on 15th May 2018 be accepted as a correct record of the proceedings.

19/04 DATGANIAD O GYFRIFON / STATEMENT OF ACCOUNTS

Dosbarthwyd a thrafodwyd copïau o’r cyfrifon ar gyfer y flwyddyn a ddaeth i ben ar 31 Mawrth 2019.  Roedd y rhain wedi’u harchwilio gan Mr D. G. Morris.  Cynigiwyd gan y Cyng. C. Moses, ac eiliwyd gan y Cyng. A. Davies y dylid derbyn bod y datganiad o gyfrifon yn gywir.  

Copies of the accounts were circulated and discussed for the year ended 31st March 2019.  These had been audited by Mr D.G.Morris.  It was proposed by Cllr. C. Moses and seconded by Cllr. A. Davies that the statement of accounts be accepted as correct.  

19/05 ASESIAD RISG / RISK ASSESSMENT

Trafodwyd yr Asesiad Risg a chytunwyd yn unfrydol y dylai pob cofnod barhau heb unrhyw ddiwygiad. Llofnododd y Cadeirydd yr atodlen fel yr oedd yn briodol. 

The Risk Assessment was discussed and it was unanimously agreed that all entries should remain with no amendments.  The chair duly signed the schedule.

19/06 DATGANIAD LLYWODRAETHU BLYNYDDOL / ANNUAL GOVERNANCE STATEMENT

Darllenwyd yn uchel y Datganiad Llywodraethu Blynyddol ac fe’i trafodwyd gan yr aelodau. Cynigiwyd gan y Cyng. B. Jones ac eiliwyd gan y Cyng. E. Rees y dylai gael ei gymeradwyo gan y cyngor.

The Annual Governance Statement was read out and discussed by members. It was proposed by Cllr. B. Jones and seconded by Cllr. E. Rees that it be approved by the council.

19/07 PENODI ARCHWILYDD MEWNOL / APPOINTMENT OF INTERNAL AUDITOR

Penderfynwyd y dylid parhau i ymgymryd â gwasanaethau’r archwilydd mewnol, sef Mr D Morris. Y clerc i ysgrifennu at Mr Morris i ofyn a fyddai’n fodlon parhau â’r gwaith.

It was resolved that the services of the internal auditor Mr D Morris be continued.  The clerk to write to Mr Morris in order to establish if he was happy to continue.

19/08 PENODI CADEIRYDD / APPOINTMENT OF CHAIRMAN

Cynigiodd y Cyng. A. Davies y dylai’r Cyng. B. Jones ymgymryd â rôl y Cadeirydd ar gyfer y flwyddyn 2019-2020, ac eiliwyd y cynnig hwnnw gan y Cyng. M. Wynne. Derbyniodd y Cyng. Jones y swydd.  Diolchodd Cyng. A. Davies am ei waith cydwybodol yn ystod y flwyddyn flaenorol.

It was proposed by Cllr. A. Davies and seconded by Cllr. M. Wynne that Cllr. B. Jones takes up the role as chair for the coming 2019 / 2020 year.  Cllr. Jones duly accepted this position.  She thanked Cllr. Ann Davies for her work and commitment as chair for the previous year. 

19/09 PENODI IS-CADEIRYDD / APPOINTMENT OF VICE CHAIR 

Cynigiwyd gan y Cyng. A. Davies ac eiliwyd gan y Cyng. C. Moses  bod y Cyng. M. Wynne yn cael ei benodi’n Is-Gadeirydd.  Derbyniodd Cyng. M. Wynne y swydd a diolchodd i’r aelodau.

It was proposed by Cllr. A. Davies and seconded by Cllr. C. Moses that Cllr. M. Wynne be appointed as Vice Chairman.  Cllr. M. Wynne accepted the post and thanked members.

19/10 AELODAETH / MEMBERSHIP AFFILIATION

Cynigiwyd gan y Cyng. M. Wynne ac eiliwyd gan y Cyng. E. Rees y dylai’r pwyllgor barhau â’i aelodaeth o Un Llais Cymru ac hefyd SLCC (Society of Local Council Clerds) mai’r Cadeirydd a’r Is-gadeirydd ddylai fod y cynghorwyr enwebedig i’w cynrychioli yng nghyfarfodydd chwarterol y pwyllgor ardal. Nhw hefyd ddylai gael y cylchlythyrau, y bwletinau a’r hysbysiadau am gyfarfodydd ac ati.  

It was proposed by Cllr. M. Wynne and seconded by Cllr. E. Rees to continue affiliation to Un Llais Cymru and SLCC (Society for Local Council Clerks) and that the chairman and vice-chairman be the nominated councillors to represent quarterly Area Committee meetings and to receive newsletters, bulletins and meeting notifications etc.

19/11  PENODI CYNRYCHIOLWYR AR GYFER AMRYWIOL GYRFF / TO APPOINT REPRESENTATIVES FOR VARIOUS BODIES

  • i.  Ystafell Ddarllen Cwrt Henri Reading Room  –  Cyng. / Cllr. M. Williams
  • ii. Un Llais Cymru – Cyng. / Cllr. B. Jones a/and M. Wynne
  • iii. Ysgol Cwrt Henri School – Cyng / Cllr. B. Jones
  • iv.  Neuadd Llangathen Hall – Cyng. / Cllr. C. Moses

DYDDIAD Y CYFARFOD NESAF / DATE OF NEXT MEETING

Penderfynwyd y byddai Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol nesaf Cyngor Cymuned Llangathen yn cael ei gynnal ddydd Mawrth, 19 Mai 2020.

It was resolved that the next Annual General Meeting of Llangathen Community Council would be held on Tuesday, 19th May 2020.

Llofnod / Signed…………………………….

Dyddiad / Date………………………………….