Hysbysiad archwilio / Audit Notice

Hysbysiad archwilio

CYNGOR CYMUNED LLANGATHEN

Ardystio a chymeradwyo cyfrifon blynyddol ar gyfer 2022-23

Mae rheoliad 15(1) o Reoliadau Cyfrifon ac Archwilio (Cymru) 2014 (fel y’i diwygiwyd) yn ei gwneud yn ofynnol i Swyddog Ariannol Cyfrifo Cyngor Cymuned Llangathen lofnodi a dyddio’r datganiad cyfrifon, ac ardystio ei fod [yn cyflwyno derbynebau a thaliadau Cyngor Cymuned Llangathen yn briodol am y flwyddyn

ac incwm a gwariant y Cyngor am y flwyddyn Mae’r Rheoliadau yn ei gwneud yn ofynnol i hyn gael ei gwblhau erbyn 30 Mehefin 2023.

Oherwydd absenoldeb yr archwilydd mewnol, nidyw ef Swyddog Ariannol Cyfrifol wedi llofnodi ac ardystio’r cyfrifon ar gyfer y flwyddyn yn diweddu 31 Mawrth 2023. Bydd y datganiad cyfrifon yn cael ei baratoi a bydd y Swyddog Ariannol Cyfrifol yn llofnodi ac yn ardystio datganiad y cyfrifon erbyn 25 Gorffennaf 2023.

Mae Rheoliad 15(2) o Reoliadau Cyfrifon ac Archwilio (Cymru) 2014 (fel y’i diwygiwyd) yn ei gwneud yn ofynnol i’r Cyngor, yn dilyn yr ardystiad gan y Swyddog Ariannol Cyfrifol y cyfeirir ato uchod, gymeradwyo’r cyfrifon. Mae’r Rheoliadau yn mynnu bod hyn wedi’i gwblhau erbyn 30 Mehefin 2023.

Nid yw’r Cyngor wedi cymeradwyo’r cyfrifon eto oherwydd nad yw’r archwilydd mewnol ar gael

M Rees, Crachty Isaf, Capel Isaac, Llandeilo. SA19 7UH

Tel: 01558668349          council@llangathen.org.uk

AUDIT NOTICE

Llangathen Community Council

Financial year ending 31 March 2023

Certification and approval of annual accounts 2022 – 2023

Regulation 15(1) of the Accounts and Audit (Wales) Regulations 2014 (as amended) requires that Responsible Financial Officer of Llangathen Community Council sign and date the statement of accounts, and certify that it properly presents Llangathen Community Council’s receipts and payments for the year and the Council’s income and expenditure for the year.  The Regulations require that this be completed by 30 June 2023.

Due to the absence of the internal auditor, the Responsible Financial Officer has not signed and certified the accounts for the year ended 31 March 2023.  The statement of accounts will be prepared and the Responsible Financial Officer will sign and certify the statement of accounts by 25 July 2023

Regulation 15(2) of the Accounts and Audit (Wales) Regulations 2014 (as amended) requires that following the certification by the Responsible Financial Officer referred to above, the Council must approve the accounts.  The Regulation require that this be completed by 30 June 2023.

The Council has not yet approved the accounts due to the internal auditor being unavailable.

M Rees, Crachty Isaf, Capel Isaac, Llandeilo. SA19 7UH

Tel: 01558668349          council@llangathen.org.uk