Cofnodion Gorffennaf 2023 July Minutes

CYNGOR CYMUNED LLANGATHEN

LLANGATHEN COMMUNITY COUNCIL

Cofnodion Cyfarfod  Cyngor Cymuned Llangathen a gynhaliwyd nos Lun,  Gorffennaf  24, 2023 yn Yr Ystafell Ddarllen, Cwrt Henri.

Minutes of the Llangathen Community Council meeting held on Monday, 24th July 2023 in The Reading Room, Court Henry.

Presennol / Present:  Cyng/Cllrs.: C. Moses (cadeirydd/chair), E. Rees, Ann Davies. 

Hefyd yn presennol / In attendance : Cyng. Hefin Jones, Owain Sion Gruffydd a/and M. Rees (clerc/clerk) 

23/26  YMDDIHEURIADAU / APOLOGIES

Cafwyd ymddiheuriadau am absenoldeb gan / appologies for absence from:  Cyng / Cllrs. B. Jones, A. Davies, E. Morgan a/and  L.Hughes.

23/27 CYNGHORYDD NEWYDD / NEW COUNCILLOR

Croesawyd Owain Sion Gruffydd ar Gyngor Cymuned Llangathen yn gynnes gan bawb. Llofnododd y ffurflen Derbyn Swydd a oedd hefyd wedi’i chydlofnodi gan y clerc.

Owain Sion Gruffydd having been appointed onto the Llangathen Community Council was warmly welcomed by all.  He duly signed the Acceptance of Office form which was also countersigned by the clerk.

23/28 DATGANIADAU O FUDDIANT / DECLARATIONS OF INTEREST

Datganodd Cyng/Cllr Owain Sion Gruffydd ddiddordeb mewn gohebiaeth Trywydd.

Cyng/Cllr Owain Sion Gruffydd declared an interest in the Trywydd correspondence.

23/28 COFNODION / MINUTES 

Cynigiwyd gan Cyng. Ann Davies ac eiliwyd gan Cyng. E. Rees fod cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd nos Fawrth, Mai 16, 2023  yn cael eu derbyn fel cofnod cywir o’r trafodion.

It was proposed by Cllr. Ann Davies and seconded by Cllr. E. Rees that the minutes of the meeting held on Tuesday, 16thMay 2023 be accepted as a correct record of proceedings.

23/29 MATERION YN CODI  MATTERS ARISING

Cof/Min 23/17 (1)  A40 SGWAR DRYSLWYN SQUARE, DRYSLWYN /  BROAD OAK / DIOGELWCH Y FFYRDD / ROAD SAFETY – A40

Roedd y mater ynghylch diogelwch ar y ffyrdd bellach yn aros i Adolygiad Ffyrdd Llywodraeth Cymru gael ei roi ar waith. 

The road safety issue is now awaiting the implementation of the Welsh Government Roads Review.

Cof/Min 23/1 (2)  ADEILAD CYFNEWIDFA BT/ BT EXCHANGE BUILDING, DRYSLWYN

Gofynnwyd i’r clerc gysylltu â BT i gael diweddariad ar y sefyllfa. The clerk was asked to contact BT for an update on the situation

Cof/Min 23/17 (3)  BRYNDEWI ,BROAD OAK /  1 BANCYDDERWEN, BROAD OAK

Dywedodd y Cyng H. Jones wrth yr aelodau y byddai’r mannau parcio ym Mryndewi yn cael sylw, ac o ran y rheilen law ar y llwybr sy’n arwain i Fancydderwen, bydd CSC yn cynnal ymweliad safle.

Cllr H. Jones advised members that the parking bays at Bryndewi is due to be addressed and with regard to the hand rail on the path leading up to Bancydderwen, there is to be a site inspection by CCC.

Cof/Min 23/17 (4)  LLANGATHEN –  LLAWER O DDWR /EXCESSIVE WATER 

Dywedwyd wrth y Cynghorwyr fod y mater yn nwylo Cyngor Sir Caerfyrddin. 

Cllrs were advised that the matter was in the hands of CCC

Cof/Min 23/17 (5) COED/CEBLAU BT / TREES BT CABLES – LLANGATHEN

Rhoddwyd gwybod i CSC ac Openreach am y mater.  Gofynnwyd i’r Cynghorwyr wirio’r ardal i weld a oedd gwaith adfer wedi’i wneud.

The matter had been reported to CCC and Open Reach.  Cllrs were asked to check the area to establish if remedial work had been carried out

Cof/Min 23/24 (1) THE OLD FORGE, BROAD OAK

Roedd gwaith adfer ger mynedfa’r eiddo uchod wedi ei wneud.

Remedial work near the entrance of the above property has been carried out.

23/30 GOHEBIAETH / CORRESPONDENCE

Cafodd yr eitemau canlynol o ohebiaeth eu cyflwyno i’r cyngor a’u trafod/nodi, fel sy’n briodol:

The following items of correspondence were presented to council and duly discussed/noted:

CCC

*Y newyddion diweddaraf gan Gyngor Sir Caerfyrddin/Latest news from Carmarthenshire County Council

* TPO on trees on Broad Oak village green – From Cllr HJ 

* EMERGENCY ROAD CLOSURE – U4044 LLANGATHEN – 96215631 (OneNetwork134244207) 

* Funding Opportunities – Adran Cymunedau/Department for Communities 

* EMERGENCY ROAD CLOSURE: U4381 DRYSLWYN SA32 8RL

* Code of Conduct Training for Town  and Community Councils  Remote or in person

UN LLAIS CYMRU

* MAY & JUNE 2023 TRAINING DATES / DYDDIADAU HYFFORDDIANT MAI & MEHEFIN 2023 

Gwahoddiad Paratoi Cymru ar gyfer 20mya | Invitation Get ready for 20mph

* Is ddeddfwriaeth y Bil Caffael: Lansio Ymgynghoriad – Rhan 1 / Procurement Bill Secondary Legislation – Part 1

* Ymgynghoriad ar ymestyn cyfnod yn y swydd Comisiynydd Pobl Hyn Cymru o 4 i 7 mlynedd – Consultation on extending the term of office for the Older Peoples Commissioner for Wales from 4 to 7 years.

* Cynhadledd Arfer Arloesol Un Llais Cymru – Wynebu Heriau Dyfodol Dyrys / One Voice Wales Practice Conference – Facing Challenges of a Demanding Future 5/7/23

* Bil Seilwaith (Cymru) 2023 / Infrastructure (Wales) Bill 2023

* FREE garden packs from Local Places for Nature / Gerddi am ddim o Lleoedd Lleol ar gyfer Natur

* Cynllun Grant Cam 3 Rhaglen Gydweithredu Cymru ar Asedau (ACPW3)/Assets Collaboration Programme Wales Phase 3 (ACPW3) Grant Scheme

* Sgim Cysylltu Grid Bute Energy Towy Usk Bute Energy Towy Usk Connection Scheme

* JULY & AUGUST 2023 TRAINING DATES / DYDDIADAU HYFFORDDIANT GORFFENNAF & AUST 2023 

* Climate Change and Nature Action Guide for Community and Town Councils in Wales / Canllaw Gweithredu Hinsawdd a Natur ar gyfer Cynghorau Cymuned a Thref yng Nghymru

* Keep Wales Tidy – training and contract services survey for Town and Community Councils 

* The Proposed Introduction of Mandatory 20 M.P.H. on Restricted Roads and M.P.H. Exemption to * Ysgol Cwrt Henri School – Sgwar Dryslwyn – Urdd

* Green GEN Towy Usk – Project Update 

Hywel Dda

Urgent & Emergency Children and Young People’s (Paediatric) Services at Withybush and Glangwili Hospitals: Invitation to a meeting for Town and Community Councils / Gwasanaethau Brys ac Argyfwng Plant ac Ieuenctid (Pediatrig) yn Ysbytai Llwynhely 

Llythyron o ddiolch /Thank you letters – CFFI Sir Gar / YFC Carmarthenshire, Neuadd Llangathen Hall.

Glasdon Direct / The Clerk / Clerks & Councils Direct

Requests for financial assistance: Kids Cancer Charity / Cerebral Palsy Cymru

Rhannodd y Cyng. H. Jones gopi o Orchymyn Cadw Coed 1989 – Llangathen. Y Clerc i’w gadw ar ffeil. 

Cllr. H. Jones forwarded a copy of the Tree |Preservation Order 1989 – Llangathen. The clerk to keep on file. 

23/31 CYFRIFON I’W TALU / ACCOUNTS FOR PAYMENT / / CYLLID / FINANCE

Cymeradwywyd bod y cyfrifon canlynol yn cael eu talu, a pharatowyd sieciau yn unol â hynny:

The following accounts were approved for payment and cheques duly prepared:

                                                                                                            £

Archwilio Cymru/Audit Wales                                                           200.00

2019/20

Trywydd / Cyfieithu Ysgrifenedig / Written Translation                     33.19            

Costau’r Clerc / Clerks Expenses                                                         121.58                       

Cyflog y Clerc / Clerks Salary           

Gorffennaf/July                                                                                  255.66

Awst/August                                                                                       255.66

Lloyds Bank Statement – May 2023 – £5481.80

23/32 DATGANIAD O GYFRIFON / STATEMENT OF ACCOUNTS

           DATGANIAD LLYWODRAETHU BLYNYDDOL / ANNUAL GOVERNANCE               STATEMENT

Cyflwynwyd y Ffurflen Flynyddol ynghyd â dogfennau ategol ar gyfer y flwyddyn a ddaeth i ben ar 31 Mawrth 2023 i’r cyngor i’w harchwilio.  Roedd y cyfrifon hyn wedi’u harchwilio gan Mr D. G. Morris.  Yn dilyn trafodaeth am y cyfrifon, cynigiodd y Cyng. Ann Davies y dylid derbyn bod y datganiad o gyfrifon yn gywir, ac eiliwyd hynny gan y Cyng E. Rees. 

Llofnododd y cadeirydd a’r clerc/swyddog ariannu cyfrifol y Ffurflen Flynyddol.

The Annual Return together with supporting documents for year end 31st March 2023 were presented to council for inspection.  The accounts had been audited by Mr D.G.Morris.  Following a discussion regarding the accounts, it was proposed by Cllr. Ann Davies and seconded by Cllr. E. Rees that the statement of accounts be accepted as correct.  

The chair and clerk/RFO signed the Annual Return.

Darllenwyd yn uchel y Datganiad Llywodraethu Blynyddol ac fe’i trafodwyd gan yr aelodau. Cynigiwyd gan y Cyng. E. Rees ac eiliwyd gan y Cyng. Ann Davies y dylai gael ei gymeradwyo gan y cyngor.

The Annual Governance Statement was read out and discussed by members. It was proposed by Cllr. E. Rees and seconded by Cllr. Ann Davies that it be approved and accepted by the council.

23/33 CEISIADAU CYNLLUNIO / PLANNING APPLICATIONS

Cafodd y ceisiad canlynol eu hystyried gan y Cyngor. 

The following application was considered by the Council. 

RHIF CAIS                             DATBLYGIAD                                              LLEOLIAD

APPLICATION NO.               DEVELOPMENT                                            LOCATION

                                                Creu manège at ddefnydd personol 

PL/06223                                Creation on manège for personal                   Pantyberllan,

                                                use                                                                   Capel Isaac,

                                                                                                                        Llandeilo. SA19 7UE

Dim pryderon/gwrthwynebiadau / No concerns/objections

                                                Gwaith coed mewn ardal gadwraeth

PL/06246                                Tree works in conservation area                    Middlehill House

                                                                                                                        Llangathen SA32 8QD

Dim pryderon/gwrthwynebiadau / No concerns/objections

Decisions made by CCC on planning applications:

Penderfyniadau ar geisiadau cynllunio gan CSC:

PL/0560 – Brynawelon, Dryslwyn. Householder granted

23/34   MODEL REOLAU SEFYDLOG 2023 (CYMRU) / MODEL STANDING ORDERS 2023                                                                                                                                               (WALES)

Roedd copïau o’r Rheolau Sefydlog diwygiedig wedi’u hanfon at yr aelodau. Trafodwyd y rhain yn briodol yn y cyfarfod a lle bo’n briodol mewnosodwyd gwybodaeth. Cytunwyd yn unfrydol i fabwysiadu’r Rheolau Sefydlog. 

Copies of the revised Standing Orders had been forwarded to members. These were duly discussed at the meeting and where appropriate information inserted. It was unanimously agreed to adopt the Standing Orders.  

23/35 DEFFIBRILIWR / DEFIBRILLATOR

Roedd tri diffibriliwr yn y plwyf erbyn hyn, ac roedd y clerc wedi llwyddo i gofrestru’r tri ar The Circuit  Roedd gwarcheidwad wedi’i neilltuo i bob diffibriliwr.

With three Defibrillators now in the parish, the clerk had successfully registered all three on The Circuit.  A guardian has been assigned to each Defibrillator.

23/36 HYFFORDDI / TRAINING

Roedd y Cyng. E. Rees wedi bod i’r cwrs hyfforddi ar Gyllid Llywodraeth Leol.

Cllr. E. Rees has attended the training course Local Government Finance.

23/37 Y DDYLETSWYDD BIOAMRYWIAETH A CHYDNERTHEDD / THE BIODIVERSITY & RESILIENCE OF ECOSYSTEMS DUTY

Roedd y clerc wedi bod yn bresennol mewn cyfarfod Zoom gyda Rachel Carter, Un Llais Cymru. Cadarnhaodd fod y Cyngor Cymuned yn cydymffurfio â’i ddyletswydd o ran bioamrywiaeth.  Dywedodd fod yr adroddiad nesaf i’w wneud yn 2025 a’i bod yn bwysig cynllunio a chadw cofnod o’r camau sy’n cael eu cymryd i wella materion bioamrywiaeth yn yr ardal.  Roedd y clerc wedi anfon copi o adroddiad 2022 at Ms Carter.

The clerk had attended a Zoom meeting with Rachel Carter, OVW. She confirmed that the Community Council were complying with their duty with regard to biodiversity.  She advised that the next report was due to be made in 2025 and that it was important to plan and to keep a record on what steps are being taken to improve biodiversity matters within the area.  The clerk had sent a copy of the 2022 report to Ms Carter.

23/38 ADRODDIAD Y CYNGHORYDD SIR / COUNTY COUNCILLORS REPORT

Cododd y Cyng. Hefin Jones y mater ynghylch cyflwr ffyrdd yn y sir a dywedodd y cafodd hyn ei drafod mewn cyfarfod o’r cyngor llawn.

Byddai’r man parcio yn Nerwen-fawr yn cael ei gwblhau ac roedd ymweliad safle i’w gynnal ynglyn â rheilen law ym Mancydderwen, Derwen-fawr.

Mewn perthynas â’r Tipio Anghyfreithlon a gofnodwyd eisoes, cadarnhaodd fod y tirfeddiannwr wedi clirio’r sbwriel ei hun ac wedi gosod arwyddion, roedd popeth i’w weld yn iawn.  Fodd bynnag, dywedwyd bod tua 30 o deiars wedi’u gadael ger Glandwr, a oedd wedi’u casglu wedyn gan CSC.  

Roedd y casgliadau sbwriel yn dda ar y cyfan heblaw am rai achosion o beidio â’i gasglu.

Roedd y Cyng. Jones wedi ysgrifennu at Lee Waters, y Dirprwy Weinidog, ynghylch yr oedi cyn adeiladu ffordd osgoi yn Llandeilo.  Anogodd y Cynghorwyr i ysgrifennu hefyd a gofynnwyd i’r clerc wneud hynny ar ran y Cyngor Cymuned.

Cllr. Hefin Jones raised the matter regarding road conditions within the county and advised that this was discussed in a full council meeting.

The parking bay at Broad Oak is to be completed and a site inspection is due regarding a handrail at Bancydderwen, Broad Oak.

With regard to previously reported Fly Tipping, he confirmed that the landowner had cleared the rubbish himself and put up signs, all seemed to be well.  However, it had been reported that some 30 tyres had been dumped near Glandwr which had been subsequently collected by CCC.  

Rubbish collections were on the whole good with some occasional non collections.

Cllr. Jones had written to Lee Waters, Deputy Minister, regarding the delay on the construction of a Llandeilo bypass.  He urged Cllrs to write too also and the clerk was asked to do so on behalf of the Community Council.

23/39 DYDDIAD CYFARFOD NESAF / DATE OF NEXT MEETING

Penderfynwyd y byddai cyfarfod nesaf Cyngor Cymuned Llangathen yn cael ei gynnal nos Fawrth 19 Medi 2023 yn yr Ystafell Ddarllen, Cwrt-henri am 7.30 p.m. 

It was resolved that the next meeting of Llangathen Community Council would be held on Tuesday September 19th  2023 at the Reading Room, Court Henry at 7.30pm.

Bydd gwasanaeth ffôn ar gael i’r rhai na allant fynychu’n bersonol.

A telephone service will be made available to those not able to attend in person.        

                        Llofnod / Signed…………………………….

                        Dyddiad / Date………………………………….

Cofnodion Mai 2023 May Minutes

Cofnodion Cyfarfod  Cyngor Cymuned Llangathen a gynhaliwyd ddydd Mawrth  Mai 16, 2023 yn Yr Ystafell Ddarllen, Cwrt Henri.

Minutes of the Llangathen Community Council meeting held on Tuesday, 16th May 2023 in The Reading Room, Court Henry.

Presennol / Present:  Cyng/Cllrs.: E. Rees (cadeirydd/chair), E.Morgan, L. Hughes, Ann Davies, B. Jones, C. Moses, Anjuli Davies.

Hefyd yn presennol / In attendance  Cllr. Hefin Jones, Mrs M. Rees (clerc / clerk) ac un aelod o’r cyhoedd / one member of the public.

23/14  YMDDIHEURIADAU / APOLOGIES

Nid oedd unrhyw ymddiheuriadau am absenoldeb  There were no apologies for absence

23/15 DATGANIADAU O FUDDIANT / DECLARATIONS OF INTEREST

Datganodd Cyng/Cllr Ann Davies ddiddordeb yng Nghlwb Bowls Mat Byr Cwrt Henry..

Cyng/Cllr Ann Davies declared an interest in the Court Henry Short Mat Bowls Club.

23/16 COFNODION / MINUTES 

Cynigiwyd gan Cyng. E. Morgan ac eiliwyd gan Cyng. L. Hughes fod cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd nos Fawrth 21 Mawrth 2023 yn cael eu derbyn fel cofnod cywir o’r trafodion.

It was proposed by Cllr. E. Morgan and seconded by Cllr. L. Hughes that the minutes of the meeting held on Tuesday, 21stMarch 2023 be accepted as a correct record of proceedings.

23/17 MATERION YN CODI  MATTERS ARISING

Cof/Min 22/57 (1)  A40 SGWAR DRYSLWYN SQUARE, DRYSLWYN /  BROAD OAK / DIOGELWCH Y FFYRDD / ROAD SAFETY – A40

Roedd y mater ynghylch diogelwch ar y ffyrdd bellach yn aros i Adolygiad Ffyrdd Llywodraeth Cymru gael ei roi ar waith. 

The road safety issue is now awaiting the implementation of the Welsh Government Roads Review.

Cof/Min 22/57 (2)  ADEILAD CYFNEWIDFA BT/ BT EXCHANGE BUILDING, DRYSLWYN

Gan nad oedd unrhyw waith adfer wedi’i wneud ar adeilad Cyfnewidfa BT, gofynnwyd i’r clerc roi gwybod am hyn unwaith eto. 

As no remedial work had been carried out on the BT Exchange building, the clerk was asked to report once again. 

Cof/Min 22/57 (3)  BRYNDEWI ,BROAD OAK

                               1 BANCYDDERWEN, BROAD OAK

Cytunodd y Cyng. Hefin Jones i fynd ar drywydd y mater gyda Chyngor Sir Caerfyrddin. 

Cllr. Hefin Jones agreed to follow up the matter with CCC

Cof/Min 22/57 (4)  LLANGATHEN –  LLAWER O DDWR /EXCESSIVE WATER 

Dywedwyd bod draen wedi blocio ac felly’n cyfyngu ar lif y dwr. Dywedwyd wrth y Cynghorwyr fod y mater yn nwylo Cyngor Sir Caerfyrddin. 

It was reported that a drain had become blocked and therefore restricted the flow of water.  Councillors were advised that the matter was in the hands of CCC.

Cof/Min 22/57 (8) COED/CEBLAU BT / TREES BT CABLES – LLANGATHEN

Roedd coed a oedd wedi cwympo yn pwyso ar geblau BT yn ardal Croesffordd Berllan/Cilsân, a mynegwyd pryderon ynghylch diogelwch y cyhoedd. Byddai’r clerc a’r Cyng. H Jones yn rhoi gwybod am hyn. 

Fallen trees were resting on BT cables in the Berllan / Cilsane Crossroads area and concerns were expressed regarding safety to the public.

Both the clerk and Cllr H Jones to report.

Cof/Min 22/61 TIPIO ANGHYFREITHLON –FLY TIPPING 

Dywedwyd wrth y Cynghorwyr fod preswylydd lleol wedi clirio a thacluso’r ardal a oedd yn peri pryder, ac wedi gosod arwyddion hefyd. Hyd hynny, nid oedd unrhyw dipio anghyfreithlon pellach wedi digwydd. 

Councillors were advised that the local resident had cleared and tidied up the area of concern and also put up signs.  To date, no further fly tipping had taken place.

YMGYNGHORIAD SAFLE YSBYTY NEWYDD/NEW HOSPITAL SITE CONSULTATION

Cytunwyd i ymateb i’r ymgynghoriad cyhoeddus ar leoliad ysbyty gofal brys a wedi’i gynllunio newydd.  Y Cynghorwyr i ymateb yn unigol hefyd.

 It was agreed to respond to the public consultation on the location of a new planned urgent care hospital. Cllrs to repond individually also.

23/18 GOHEBIAETH / CORRESPONDENCE

Cafodd yr eitemau canlynol o ohebiaeth eu cyflwyno i’r cyngor a’u trafod/nodi, fel sy’n briodol:

The following items of correspondence were presented to council and duly discussed/noted:

* The LGBTQ+ Action Plan for Wales: Next Steps Conference | Event

Announcement | 19 Jul 23 | Cardiff – Senedd

Un Llais Cymru

* Rhybuddion Brys / Emergency Alerts

HYFFORDDIANT/TRAINING EBRILL & MAI / APRIL/MAY 2023 

MAY 2023 TRAINING DATES / DYDDIADAU HYFFORDDIANT MAI 2023 

Cyfarfod Pwyllgor Ardal Caerfyrddin 25.4.23 – Carmarthen Area Committee 25.4.23

* Datganiad Ysgrifenedig: Iechyd Democrataidd a Digidol Cynghorau Cymuned a

Thref/Written Statement: Democratic Health of Community and Town Councils 

* Cynigion ar gyfer Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol 2023 / Motions for 2023 Annual General Meeting

* Ynghylch/re: Hyfforddiant ynghylch Cod Ymddygiad ar gyfer Cynghorau Tref a Chymuned/Code of Conduct Training for Town and Community Councils 

* Nature Wise Eco-literacy Course

* Newly appointed Communications Officer with One Voice Wales / Swyddog Cyfathrebu newydd Un Llais Cymru – Emyr John

* Grantiau Newydd ar gyfer Coedtiroedd Bach / New Grants for Coedtiroedd Bach

* Written Statement on Electoral Reform White Paper / Datganiad Ysgrifenedig Gan Llywodraeth CymurPapur Gwyn Diwygio Etholiadol

* Cadwch y Dyddiad – Cynhadledd Arfer Arloesol / Save the Date – Innovative Practice Conference 5/7/23 

* GOOD COUNCILLOR’S GUIDE TO EMPLOYMENT

* Revised Standing Orders / Rheolau Sefydlog Newydd 

* Prif Weithredwr Un Llais Cymru yn ceisio cymorth ar gyfer arolwg myfyrwyr / One Voice Wales CEO seeking support for student survey

* Lywodraeth Cymru Arolwg ar Gefeillio / Welsh Government Survey on Twinning –

CCC

* YNGHYLCH: CAU FFORDD DROS DRO – YR U4004, CAPEL ISAAC / 

TEMPORARY ROAD CLOSURE 

Hyfforddiant Cyfryngau Cymdeithasol – Social Media Training

PL/05620 – Cais cynllunio ymgynghori – Planning application consultation 

* Y newyddion diweddaraf gan Gyngor Sir Caerfyrddin 

* Crime Prevention 

* Emergency road closure: B4297 Dryslwyn SA32 8RW (one.network: 134136197) 21.00 – 06.00 

* Additional Dates / Dyddiadau Ychwanegol – Hywel Dda – New Hospital Site 

* Llangathen Community Council – Diolch am 20 Newyddion Mis Mai 2023 – Thanks for 20 News May 2023 

* Wales Prestige Awards 2023/24 – Shortlisted

* CTCWW Money Makeover Workshop – 23/5/23 Carers Trust

Request for Financial Assist – Court Henry Short Mat Bowls Club 

* Llythyron o ddiolch/thank you letters – Y Lloffwr, Ambiwlans Awyr Cymru, TOW Llanfynydd, CFfI Llanfynyd

* Elan City

* Glasdon

23/19 CYFRIFON I’W TALU / ACCOUNTS FOR PAYMENT / / CYLLID / FINANCE

Cymeradwywyd bod y cyfrifon canlynol yn cael eu talu, a pharatowyd sieciau yn unol â hynny:

The following accounts were approved for payment and cheques duly prepared:

                                                                                                            £

BHIB Yswiriant/Insurance                                                                 405.03

Trywydd / Cyfieithu Ysgrifenedig / Written Translation                    36.79

Ystafell Ddarllen Cwrt Henri – Hire of Hall (2022/2023)                    75.00

Court Henry Short Mat Bowls Club – Donation                                   50.00

Cyflog y Clerc / Clerks Salary 

Mai/May                                                                                             255.66

Mehefin/June                                                                                      255.66

Costau’r Clerc / Clerks Expenses                                                       100.05

Roedd Archwilio Cymru wedi anfon anfoneb am archwilio cyfrifon 2019-2020. Gan nad oedd y clerc wedi cael y dystysgrif archwilio na’r adroddiad, penderfynwyd gohirio’r taliad nes y byddent wedi dod i law. 

Wales Audit had forwarded an invoice for the audit of 2019/2020 accounts.  As the clerk had not received the audit certificate and report it was decided to delay payment until such had been received.

Cyflwynodd y clerc ei P60 blynyddol i’w archwilio. The clerk provided her annual P60 for inspection

CSG /CCC  praesept / precept advice 26/4/23 – £3000

Lloyds Bank Statement Ebrill/April 2023 – £6492.54

23/20 CEISIADAU CYNLLUNIO / PLANNING APPLICATIONS

Cafodd y ceisiad canlynol eu hystyried gan y Cyngor. 

The following application was considered by the Council. 

RHIF CAIS                             DATBLYGIAD                                              LLEOLIAD

APPLICATION NO.               DEVELOPMENT                                            LOCATION

PL/05353                                Pedestrian/Cycle Path                                    Rhwng / Between

                                                Llwybr Cerddwr/Beico                                   Ysgol Bro Dinefwr

                                                                                                                        Ffairfach &     

                                                                                                                        Nantgaredig

Cynlluniau diwygiedig / derbyniwyd gwybodaeth ychwenegol/ Amended plans, additional information

Dyddiad gorffen parthed yngynhori /Re-consultation ends 2/6/23

PL/05700                                Single storey extension                                   Llwyncelyn Farm,

                                                                                                                        Llandeilo. SA19 6RY

Dim pryderon/gwrthwynebiadau / No concerns/objections

PL/05620                                Construction of improved access                   Brynawelon,

                                                drive                                                                Dryslwyn.

                                                                                                                        SA32   8RB

Dim pryderon/gwrthwynebiadau    / No concerns/objections       

Decisions made by CCC on planning applications:

Penderfyniadau ar geisiadau cynllunio gan CSC:

PL/05700 – Llwyncelyn, Dryslwyn.  Householder Granted.                                      

23/21 SEDD GWAG AM SWYDD CYNGHORYDD / COUNCILLOR VACANCY

Roedd dau gais wedi dod i law am y swydd wag ar gyfer Cynghorydd. Ystyriodd y Cynghorwyr y ddau gais yn ofalus ac, yn dilyn pleidlais, Mr Owain Siôn Gruffydd oedd yr ymgeisydd llwyddiannus. Byddai’r clerc yn rhoi gwybod i’r ddau ymgeisydd. 

Two applications had been received for the Councillor vacancy.  Councillors considered both applications carefully and following a vote,  Mr Owain Sion Gruffydd was the successful candidate. The clerk to notify both candidates. 

23/22 DEFFIBRILIWR / DEFIBRILLATOR

Trefnwyd sesiwn Ymwybyddiaeth o Ddiffibrilwyr/CPR lwyddiannus ar y cyd â Calon Hearts yn yr Ystafell Ddarllen, Cwrt-henri ar 18 Ebrill 2023. Roedd un ar hugain o bobl yn bresennol yn y sesiwn. Roedd y diffibriliwr gan Lywodraeth Cymru wedi dod i law ac roedd bellach yn ei le yn Felindre. Byddai’r clerc yn cwrdd â Marc Gower, Iechyd y Cyhoedd, er mwyn sicrhau bod pob diffibriliwr wedi’i gofrestru’n briodol gyda The Circuit. 

Cytunwyd i gyflwyno cais pellach i Lywodraeth Cymru i gael diffibriliwr arall yn Llangathen. 

A successful Defibrillator/CPR  Awareness session had been arranged with Calon Hearts on 18/4/23 in The Reading Room, Court Henry.  Twenty one people attended.  The defibrillator from Welsh Government has been received and is now in position in Felindre.  The clerk is to meet with Marc Gower, Public Health, in order to ensure all defibrillators are properly registered with The Circuit.

It was agreed to submit a further application to WG for a further defibrillator to be located in Llangathen.

23/23 ADRODDIAD Y CYNGHORYDD SIR / COUNTY COUNCILLORS REPORT

Dywedodd y Cyng. H. Jones wrth yr aelodau fod Ymgynghoriad Cyhoeddus Green Gen Tywi Wysg mewn perthynas â chodi peilonau wedi dod i ben, a bod y penderfyniad ynghylch y mater hwn yn nwylo Llywodraeth Cymru. 

Cadarnhaodd nad oedd bellach yn aelod o’r Panel Diogelu ond ei fod ‘nawr ar y Panel Addysg a Chraffu. Roedd yn rhan o’r Grwp Gorchwyl a Gorffen – Gordewdra Ymhlith Plant. 

Byddai cymhorthdal y Cynllun Brys ar gyfer Bysiau yn cael ei dynnu’n ôl ym mis Gorffennaf, ond dywedodd y Cyng. Jones ei fod wedi gofyn i LlC ailystyried y penderfyniad. Roedd Bwc a Bws yn wasanaeth a oedd ar gael. 

Nid oedd y penderfyniadau ynghylch yr Adolygiad Ffyrdd, a oedd yn cynnwys rhannau o’r A40 yn Sgwâr Dryslwyn a Derwen-fawr, ar gael ar y pryd. 

Roedd y Cyng. Jones wedi siarad â Steve Pilliner ynghylch y tyllau yn y ffordd, a dywedwyd wrtho fod cyllid yn brin. Roedd y prosiect 20 mya yn ymarfer costus. 

Roedd wedi mynd ar drywydd mater y Tipio Anghyfreithlon, ac wedi bod yn trafod yr hyn a oedd yn destun pryder yn Nerwen-fawr â Meirion Howells, Cyngor Sir Caerfyrddin. 

Cllr H. Jones informed members that the Green Gen Towy Usk Public Consultation in relation to the construction of pylons is closed and the decision on this matter sits with Welsh Government.

He confirmed that he no longer sits on the Safeguarding Panel but is now on the Education and Scrutiny Panel.  He is involved with Child Obesity – Task & Finish Group.

The Bus Emergency subsidy is to be withdrawn in July but Cllr Jones advised that he had motioned to WG to re-consider the decision. Bwc a Bus is a service available.

Decisions regarding the Roads Review – including areas of the A40 at Dryslwyn Square and Broad Oak are not yet available.  

Cllr Jones had spoken to Steve Pilliner regarding the pot holes and was advised that there was a short fall in funding. The 20mph project is a costly exercise. 

He had followed up the Fly Tipping issue and had been in discussion with Meirion Howells, CCC regarding the matters of concern in Broad Oak.

23/24 UNRHYW FATER ARALL / ANY OTHER BUSINESS

1.  The Old Forge, Derwen-fawr. Roedd yna bant yn y ffordd ger mynedfa’r eiddo hwn. Byddai’r clerc yn rhoi gwybod am hyn. The Old Forge, Broad Oak.  There is a dip in the road near the entrance to this property.  The clerk to report

2.  Roedd Adroddiad Blynyddol y cyngor wedi’i gwblhau a byddai’n ymddangos ar y wefan yn fuan. The councils Annual Report has been completed and will show on the website shortly.

23/25 DYDDIAD CYFARFOD NESAF / DATE OF NEXT MEETING

Penderfynwyd y byddai cyfarfod nesaf Cyngor Cymuned Llangathen yn cael ei gynnal nos Lun 24 Gorffennaf 2023 yn yr Ystafell Ddarllen, Cwrt-henri am 7.30 p.m. 

It was resolved that the next meeting together with the Annual  Meeting of Llangathen Community Council would be held on Monday 24th  July 2023 at the Reading Room, Court Henry at 7.30pm.

Bydd gwasanaeth ffôn ar gael i’r rhai na allant fynychu’n bersonol.

A telephone service will be made available to those not able to attend in person.        

                        Llofnod / Signed…………………………….

                        Dyddiad / Date………………………………….

Cofnodion Cyfarfod Blynyddol 2023 AGM Minutes

Cofnodion Cyfarfod Blynyddol Cyngor Cymuned Llangathen a gynhaliwyd ddydd Mawrth  Mai 16, 2023 yn Yr Ystafell Ddarllen, Cwrt Henri.

Minutes of the Annual Meeting of Llangathen Community Council held on Tuesday, 16th May 2023 in The Reading Room, Court Henry.

Presennol / Present:  Cyng/Cllrs.: E. Rees (cadeirydd/chair), E.Morgan, L. Hughes, Ann Davies, B. Jones, C. Moses, Anjuli Davies.

Hefyd yn presennol / In attendance  Cllr. Hefin Jones, Mrs M. Rees (clerc / clerk) ac un aelod o’r cyhoedd / one member of the public.

23/01  YMDDIHEURIADAU / APOLOGIES

 Nid oedd unrhyw ymddiheuriadau am absenoldeb  There were no apologies for absence

23/02 DATGANIADAU O FUDDIANT / DECLARATIONS OF INTEREST

Dros y flwyddyn flaenorol  cofrestrwyd y datganiadau o fuddiant canlynol:  

Datganodd y Cyng. Ann Davies ddiddordeb yn eitem 22/28 – Cyfrifon i’w talu – Y Lleng Brydeinig Frenhinol.

Datganodd y Cyng. L. Hughes ddiddordeb yn eitem 22/61 – Bute Energy/Green Gen

Over the previous year, the following declarations of interest were registered:

Cllr. Ann Davies declared an interest in item 22/28  – Accounts for payment – The Royal British Legion.

Cllr. L. Hughes declared an interest in item 22/61 Bute Energy/Green Gen

23/03 COFNODION / MINUTES

Cynigiwyd gan Cyng. E. Rees ac eiliwyd gan Cyng. C. Moses fod cofnodion y Cyfarfod  Blynyddol a gynhaliwyd ddydd Mawrth 17 Mai 2022 yn cael eu derbyn fel cofnod cywir o’r trafodion.

It was proposed by Cllr. E. Rees  and seconded by Cllr. C. Moses that the minutes of the Annual Meeting held on 17th May 2022 be accepted as a correct record of the proceedings.

23/04  DATGANIAD O GYFRIFON / STATEMENT OF ACCOUNTS

           DATGANIAD LLYWODRAETHU BLYNYDDOL / ANNUAL GOVERNANCE STATEMENT

Roedd y clerc wedi darparu taflen gysoni banc i gynghorwyr yn nodi derbynebau a gwariant ar gyfer y flwyddyn ariannol hyd at 31/3/23. Nid oedd y cyngor yn gallu symud ymlaen gyda chymeradwyo’r cyfrifon gan nad oedd Archwilio Cymru wedi anfon y pecyn archwilio blynyddol allan. Roedd yr holl ddeunyddiau cyfrif gyda’r archwilydd mewnol a oedd yn aros am fanylion o Archwilio Cymru. 

The clerk had provided Councillors with a bank reconciliation sheet indicating receipts and expenditure for the financial year to 31/3/23.  The council were unable to move forward with the approving of the accounts as Wales Audit had not sent out the annual audit pack. All account materials were with the internal auditor who was awaiting details from Wales Audit. 

23/05 ASESIAD RISG / RISK ASSESSMENT

Trafodwyd yr Asesiad Risg a chytunwyd yn unfrydol i wneud un newid bach. “ Cyflwyno treuliau a chyflogau’r clercod i’r cyngor ym mhob cyfarfod”. Dylai pob cofnod arall aros heb unrhyw newidiadau. Llofnododd y cadeirydd y ddogfen Asesiad Risg.

The Risk Assessment was discussed and it was unanimously agreed that one small amendment be made.   The clerks expenses and salary be presented to council at every meeting.  All other entries should remain with no amendments.  The chair signed the Risk Assessment document.

23/07 PENODI ARCHWILYDD MEWNOL / APPOINTMENT OF INTERNAL AUDITOR

Penderfynwyd y dylid parhau i ymgymryd â gwasanaethau’r archwilydd mewnol, sef Mr D Morris.

Y clerc i ysgrifennu at Mr Morris i ofyn a fyddai’n barod i barhau fel archwilydd mewnol y cyngor.

 It was resolved that the services of the internal auditor Mr D Morris be continued.  

The clerk to write to Mr Morris and ask if he would be prepared to continue as the councils internal auditor.

23/08    PENODI CLERC/SWYDDOG ARIANNOL CYFRIFOL  /   APPOINT CLERK / RESPONSIBLE FINANCIAL OFFICER

Cytunwyd yn unfrydol i ailbenodi M. Rees yn Glerc/Swyddog Ariannol Cyfrifol

It was unanimously agreed to re-appoint M. Rees as Clerk/RFO

23/09  AMODAU GWAITH Y CLERC  /  CLERKS WORKING CONDITIONS

Roedd gwerthusiad blynyddol y clerc wedi’i gwblhau ac wedi’i gymeradwyo gan y cyngor. Llofnodwyd y ddogfen  gan y cadeirydd, yr is-gadeirydd a’r clerc.

Diolchwyd i’r clerc gan bawb am ei gwaith parhaus.

The clerks annual appraisal had been completed and was approved by council.  The document was duly signed by the chair, vice-chair and clerk.

The clerk was thanked by all for her continued work.

23/10 PENODI CADEIRYDD / APPOINTMENT OF CHAIRPERSON

Cynigiwyd gan y Cyng. Ann Davies ac eiliwyd gan y Cyng. E. Rees  bod y Cyng. C. Moses yn cael ei benodi’n Gadeirydd.  Derbyniodd Cyng. C. Moses y swydd a diolchodd i’r aelodau.

Diolchwyd yn ddiffuant i’r Cynghorydd Eiryl Rees am y gwaith diwyd yr oedd wedi’i wneud i rôl y Cadeirydd yn ystod y flwyddyn diwethaf.  Roedd y clerc yn hynod ddiolchgar am ei chefnogaeth.

It was proposed by Cllr. Ann Davies and seconded by Cllr. E. Rees that Cllr. C. Moses be appointed as Chair.  Cllr. C. Moses accepted the post and thanked members.  Councillor Eiryl Rees was thanked most sincerely for her diligent work she had brought to the role of Chair over the last year. The clerk was most thankful for her support.

23/11 PENODI IS-CADEIRYDD / APPOINTMENT OF VICE CHAIR 

Cynigiwyd gan y Cyng. Ann Davies ac eiliwyd gan y Cyng. L. Hughes  bod y Cyng. Anjuli Davies yn cael ei phenodi’n Is-Gadeirydd.  Derbyniodd Cyng. Anjuli Davies y swydd a diolchodd i’r aelodau.

It was proposed by Cllr. Ann Davies and seconded by Cllr. L. Hughes that Cllr. Anjuli Davies be appointed as Vice Chair. Cllr. Anjuli Davies accepted the post and thanked members.

23/12 AELODAETH / MEMBERSHIP AFFILIATION

Cytunwyd yn unfrydol i barhau ag  aelodaeth o Un Llais Cymru ac hefyd SLCC (Society of Local Council Clerks) ac mai’r Cadeirydd a’r Is-gadeirydd ddylai fod y cynghorwyr enwebedig i’w cynrychioli yng nghyfarfodydd chwarterol y pwyllgor ardal. Nhw hefyd ddylai gael y cylchlythyrau, y bwletinau a’r hysbysiadau am gyfarfodydd ac ati.  

It was unanimously agreed to continue affiliation to Un Llais Cymru and SLCC (Society for Local Council Clerks) and that the chairman and vice-chairman be the nominated councillors to represent quarterly Area Committee meetings and to receive newsletters, bulletins and meeting notifications etc.

23/13  PENODI CYNRYCHIOLWYR AR GYFER AMRYWIOL GYRFF / TO APPOINT REPRESENTATIVES FOR VARIOUS BODIES

i.  Ystafell Ddarllen Cwrt Henri Reading Room  –  Cyng. / Cllr. Ann Davies

ii. Un Llais Cymru – Cyng. Cllrs C. Moses a Anjuli Davies

iii. Ysgol Cwrt Henri School – Cyng / Cllr. B. Jones

iv.  Neuadd Llangathen Hall – Cyng. / Cllr. C. Moses

DYDDIAD Y CYFARFOD NESAF / DATE OF NEXT MEETING

Penderfynwyd y byddai Cyfarfod Blynyddol nesaf Cyngor Cymuned Llangathen yn cael ei gynnal ddydd Mawrth, 21 Mai2024.

It was resolved that the next Annual General Meeting of Llangathen Community Council would be held on Tuesday, 21stMay 2024.

                                                Llofnod / Signed…………………………….

                                                Dyddiad / Date………………………………….

Cofnodion Mawrth 2023 Minutes March

  CYNGOR CYMUNED LLANGATHEN 

LLANGATHEN COMMUNITY COUNCIL

Cofnodion cyfarfod Cyngor Cymuned Llangathen a gynhaliwyd nos Fawrth , 21  Mawrth 2023, yn Yr Ystafell Ddarllen, Cwrt Henri.

Minutes of the meeting of Llangathen Community Council held on Tuesday evening, 21st March 2023, in The Reading Room, Court Henry.

Presennol / Present: Cyng. Cllrs : E. Rees (Cadeirydd/Chair)  Ann Davies,  E. Morgan, B. Jones, L. Hughes  and Anjuli Davies.

Hefyd yn presennol / In attendance Cyng/Cllr Hefin Jones a/and Mrs M.Rees (clerc / clerk).

22/54 YMDDIHEURIADAU / APOLOGIES

Cafwyd ymddiheuriadau am absenoldeb gan / appologies for absence from:  Cyng / Cllr. C. Moses.

22/55 DATGANIADAU O FUDDIANT / DECLARATIONS OF INTEREST

Datganodd Cyng/Cllr L. Hughes ddiddordeb ym mheilonau arfaethedig Bute Energy / Green Gen

Cyng/Cllr L. Hughes declared an interest in the Bute Energy / Green Gen proposed Pylons

22/56 COFNODION / MINUTES 

Cynigiwyd gan Cyng. Ann Davies ac eiliwyd gan Cyng. B. Jones fod cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd nos Fawrth 17 Ionawr 2023 yn cael eu derbyn fel cofnod cywir o’r trafodion.

It was proposed by Cllr. Ann Davies and seconded by Cllr. B. Jones that the minutes of the meeting held on Tuesday, 17th January 2023 be accepted as a correct record of proceedings.

22/57 MATERION YN CODI  MATTERS ARISING

Cof/Min 22/40 (1)  A40 SGWAR DRYSLWYN SQUARE, DRYSLWYN /  BROAD OAK / DIOGELWCH Y FFYRDD / ROAD SAFETY – A40

Roedd Jonathan Edwards AS wedi rhoi gwybod i’r Cyng. H. Jones, yn dilyn Adolygiad Ffyrdd Llywodraeth Cymru, fod gwelliannau ar yr A40 yn cael eu hystyried.  Roedd y cynllun yn cynnwys mesurau gwella diogelwch ar y ffyrdd ar groesffordd Derwen Fawr a chroesffordd Dryslwyn.

Jonathan Edwards MP had advised Cllr. H. Jones that following a Welsh Government Roads Review, improvements on the A40 were being looked at.  The scheme included road safety improvement measures at the Broad Oak crossroads and Dryslwyn crossroads.

Cof/Min 22/40 (2)  ADEILAD CYFNEWIDFA BT/ BT EXCHANGE BUILDING, DRYSLWYN

Adolygu dros y misoedd nesaf.  To review over the coming months.

Cof/Min 22/40 (3)  BRYNDEWI ,BROAD OAK

Y mater ynghylch parcio ym Mryndewi.  The parking issue at Bryndewi.  

1 BANCYDDERWEN, BROAD OAK

Y llwybr yn arwain i fyny at eiddo Bancydderwen.  The path leading up to the Bancydderwen properties.  

Ni dderbyniwyd ateb gan CSC ar yr un o’r materion hyn. Bydd y Cyng. H. Jones i edrych i mewn i’r mater. No replies had been received from CCC on either of these issues.  Cllr. H.Jones will look into the matter.

Cof/Min 22/40 (4)  LLANGATHEN –  LLAWER O DDWR /EXCESSIVE WATER 

Byddai’r Cyng. E. Morgan yn mynd ar drywydd y mater.  Cllr. E. Morgan will pursue the matter.

Cof/Min 22/40 (6) GOLAU STRYD / STREET LIGHT, BROAD OAK

Mae’r golau stryd ger Old Forge, Broad Oak bellach yn gweithio. The street light near Old Forge, Broad Oak, is now in working order.

Cof/Min 22/52

 (1) GRAEANU/GRITTERS AR FFORDD DERWEN-FAWR, ABERGLASNE/GELLI AUR

Roedd y Cyng. H. Jones wedi rhoi gwybod am y mater ac roedd wedi cael ei roi ar waith.

Cllr. H. Jones had reported the issue and the matter had been actioned.

(2)  CYSGODFAN FYSIAU / BUS SHELTERS 

 Maen’n  bosibl y bydd hyn yn dod o dan y gwelliannau i ddiogelwch ffyrdd yr A40 sy’n cael eu hystyried gan LlC / It’s possible that this will come under the road safety improvements that are being looked at by WG.

(3)  Dywedwyd mai ceblau BT yw’r ceblau dan sylw ac mai perchennog y tir sy’n gyfrifol am y coed sydd wedi cwympo. It was reported that the cables in question are BT cables and that the fallen trees are the responsibility of the land owner.

22/58 DADWARDIO PLWYF LLANGATHEN – Y GOGLEDD A’R DE /DE-WARDING LLANGATHEN PARISH – NORTH AND SOUTH

Er mwyn cydymffurfio â’r gweithdrefnau ar gyfer dadwardio plwyf Llangathen, bydd cofnodion mis Tachwedd wedi’u llofnodi ‘nawr yn cael eu hanfon at Wasanaethau Etholiadol Cyngor Sir Caerfyrddin. 

To comply with the procedures to de-ward the parish of Llangathen, the signed November minutes will now be forwarded to CCC, Electoral Services. 

22/59 SEDD GWAG AM SWYDD CYNGHORYDD / COUNCILLOR VACANCY

Mynegwyd peth diddordeb yn y swydd wag ar gyfer cynghorydd.  Byddai’r Cynghorwyr a’r Clerc yn dweud wrth y darpar ymgeiswyr am ysgrifennu at y clerc ynghylch eu diddordeb yn y swydd wag.  Bydd y Cynghorwyr yn trafod yn y cyfarfod nesaf.

Some interest had been expressed in the Councillor vacancy.  Cllrs and Clerk to advise prospective candidates to write to the clerk regarding their interest in the vacancy.  Cllrs will discuss in the next meeting.

22/60 DEFFIBRILIWR / DEFIBRILLATOR

Felindre, Dryslwyn. SA32 8RJ

Yn unol â chanllawiau Llywodraeth Cymru ar gyfer derbyn y Diffibriliwr rhad ac am ddim, roedd dau warcheidwad wedi’u penodi ac roedd y cabinet wedi’i roi yn ei le – diolch yn fawr i’r Cynghorydd Cled Moses am wneud hyn.   Bydd y clerc yn trefnu sesiwn ymwybyddiaeth sgiliau CPR/diffibrilio.  Roedd y clerc wedi gofyn am ddwy set o badiau ar gyfer y diffibrilwyr presennol, ac roeddent wedi dod i law – yn rhad ac am ddim gan Wasanaeth Ambiwlans Cymru.  Fodd bynnag, nodwyd mai’r dyddiad dod i ben oedd mis Medi 2023.  Byddai’r clerc yn holi ynghylch hyn.

In line with Welsh Government guidelines for the acceptance of the free Defibrillator, two guardians have been appointed and the cabinet has been put in place – many thank to Cllr Cled Moses for doing this.   The clerk will arrange for a CPR/defibrillator skills awareness session.  The clerk had requested and received two sets of pads for the existing defibrillators – free of charge from the Welsh Ambulance Service.  However, it was noted that the date of expiry was September 2023.  The clerk to question.

22/61 GOHEBIAETH / CORRESPONDENCE

Cafodd yr eitemau canlynol o ohebiaeth eu cyflwyno i’r cyngor a’u trafod/nodi, fel sy’n briodol:

The following items of correspondence were presented to council and duly discussed/noted:

* Y Newyddion Diweddaraf CSG/Latest News from CCC

* Tempoary road closure: B4297 DRYSLWYN SA32 8RN (one.network 132780014) 

* Launch of public consultation on location of new planned and urgent care hospital / Lansio ymgynghoriad cyhoeddus ar leoliad ysbyty gofal brys a wedi’i gynllunio newydd – PaDavies@carmarthenshire.gov.uk UN LLAIS CYMRU

* Gwerth Cynllinio  a sut mae’n cael effaith gadarnhaol ar Gymunedau yng Ngymru / The value of planning and how it positively impacts our Welsh communities – Ar lein/On 

Grwp Ddolydd Sir Gaerfyrddin – Cyfarfod y Gwanwyn / Carmarthenshire Meadow Group Spring Meeting – 1 Ebril 2023 

* Open spaces and paths: a new guide to protection

* Bil Tacsis a Cherbydau Hurio Preifat (Cymru) Taxi and Private Hire Vehicle (Wales) Bill – Ymgynghoriad / Consultation tan / until 1/6/23 

* Request for Nominations for the Kings New Year 2024 Honours

* Ymgynghoriad Safle Ysbyty Newydd:  /New Hospital Site Consultation:

* Carbon Literacy Training

* Cynhadledd / Conference -Pwysigrwydd Cynghorau Cymuned & Thref wrth adeiladu lleoedd cydnerthar gyfer natur / The importance of Community &Town councils in building resilient spaces for nature. 

* Nodyn Cyngor Technegol (TAN) 15 : Datblygu, llifogydd acerydu arfordirol diwygiadau pellach / Technical Advice Note (TAN)15: Development, flooding and coastal erosion — further amendments

* Gynllun Datblygu Lleol Diwygiedig Adneuo Sir Gaerfyrddin/ 2018 – 2033 2nd Deposit/ Revised Carmarthenshire Local Development Plan 2018 – 2033

* Dolen Teifi Presentation/Cyflwyniad 

* Adroddiad Blynyddol Panel Annibynnol Cymru ar Gydnabyddiaeth Ariannol – Chwefror 2023 – Independent Remuneration Panel for Wales – Annual Report February 2023

* Public consultation event dates for location of new planned and urgent care hospital

* Public consultation launched on new registration rules for all bird keepers in Great Britain

* Planning Policy Wales: Net benefit for biodiversity and ecosystems resilience 

* MARCH & April 2023 TRAINING DATES / DYDDIADAU HYFFORDDIANT

MAWRTH & EBRILL 2023 MAWRTH & EBRILL 2023 

* Towy Valley Pylons – Llanarthne Group – Posters 

* Adam Price & Cefin Campbell – Beilonau Dyffryn Tywi Pylons * The Clerk * Clerks & Councils Direct

* The Pensions Regulator 

*Community Review of all Town/Community Councils in Carmarthenshire-Formal Consultation    

Request for Financial Assistance

* Pwyllgor Apêl Llanfihangel Aberbythych a Llangathen

GREEN GEN TOWY USK PUBLIC CONSULTATION 

Yn dilyn trafodaeth ynglyn â’r peilonau arfaethedig a oedd i’w codi ar hyd Dyffryn Tywi, gofynnwyd i’r clerc ysgrifennu at Green Gen. 

Dymuniad unfrydol yr aelodau oedd gwrthod y cynllun hwn ar gyfer peilonau a gofyn am osod y ceblau o dan y ddaear. 

 Following a discussion regarding the proposed pylons being erected along the Towy Valley, the clerk was asked to write to Green Gen. 

It is the members unanimous wish to reject this plan for pylons and request that the lines be put underground. 

Adam Price AS/MS & Cefin Campbelll AS/MS Beilonau Dyffryn Tywi Pylons  – Bydd copi papur o ddeiseb sy’n galw am gladdu’r ceblau trydan yn hytrach na gosod peilonau trydan ar hyd Dyffryn Tywi yn cael ei osod yn Siop Dryslwyn. 

A paper copy of a petition calling for the electricity cables to be buried rather than electric pylons along the Tywi Valley will be placed in Dryslwyn Shop. 

TIPIO ANGHYFREITHLON –FLY TIPPING – Roedd un o drigolion y plwyf wedi tynnu sylw’r cyngor at broblem o ran tipio anghyfreithlon.  Roedd y Cyng. H Jones wedi cyfarfod â’r gwr ac wedi gweld y broblem â’i lygaid ei hun. Bydd y Cyng. Jones yn ymchwilio i’r mater ac yn rhoi gwybod am unrhyw gamau adferol y gellir eu cymryd.

A parish resident has brought to the councils attention a problem regarding fly tipping.  Cllr H Jones had met with the gentleman and saw first hand the problem.  Cllr Jones will investigate the matter and will advise of any remedial steps that can take place.

22/62 CYFRIFON I’W TALU / ACCOUNTS FOR PAYMENT / / CYLLID / FINANCE

Cymeradwywyd bod y cyfrifon canlynol yn cael eu talu, a pharatowyd sieciau yn unol â hynny:

The following accounts were approved for payment and cheques duly prepared:

                                                                                                            £

We Dig Media – Gwefan / Website Management                                          216.00

Trywydd / Cyfieithu Ysgrifenedig / Written Translation                                34.34

CSG/CCC –  Costau Etholiad/Election Costs                                                 323.32

Un Llais Cymru – Allopath / Membership                                                        92.00

Archwilio Cymru / Audit Wales 2020/2021                                                   295.00

Archwilio Cymru / Audit Wales 2021/2022                                                   250.00

Defib Store – Cabinet Diffibriliwr/Defibrillator Cabinet                               481.44

Costau’r Clerc / Clerks Expenses                                                                     91.00             

Cyflog y Clerc / Clerks Salary           

Mawrth/March                                                                                                255.66

Ebrill/April                                                                                                       255.66

Lloyds Bank – Statement Ionawr/January £8517.35 Chwefror/February £6921.19

22/63 CEISIADAU CYNLLUNIO / PLANNING APPLICATIONS

Cafodd y ceisiad canlynol eu hystyried gan y Cyngor. 

The following application was considered by the Council. 

RHIF CAIS                             DATBLYGIAD                                              LLEOLIAD

APPLICATION NO.               DEVELOPMENT                                            LOCATION

PL/05353                                Pedestrian/Cycle Path                                    Rhwng / Between

                                                Llwybr Cerddwr/Beico                                   Ysgol Bro Dinefwr

                                                                                                                        Ffairfach & Nantgaredig

Yngynhori/Consultation 8/2/23 / 1/3/23

Roedd preswylydd wedi gwneud ymholiadau ynglyn â bloc stablau yn ardal Pentrefelin.  Dywedwyd wrth yr aelodau bod Adran Gynllunio CSC wedi cael gwybod am hyn.

A resident had made enquiries regarding a stable block in the Pentrefelin area.  Members were advised that this had been reported to Planning, CCC.

Penderfyniadau ar geisiadau cynllunio gan CSC:

Decisions made by CCC on planning applications:

PL/05198 – Penywaun, Capel Isaac. SA19 7UL – Full granted

PL/05095 – Broadlan Farm, Broad Oak. SA32 8QS – Full granted

PL/04528 – Land South of Parc y Bryers, Dryslwyn.  SA32 8QX – Full granted

 22/64 RHODDION / DONATIONS

Rhoddwyd rhestr i’r aelodau o sefydliadau a oedd mewn angen cymorth ariannol. Yn dilyn trafodaeth, cytunwyd i roi arian i’r canlynol

A list of organisations in need financial assistance was issued to members.  After discussion, it was agreed to donate funds to the following:

                                                                                                £

Ysgol Cwrt Henri Rhieni ac Athrawon                      

Court Henry School Parents & Teachers                               200.00

Ysgol Feithrin Cwrt Henri                                                      200.00

Neuadd Llangathen Hall                                                        200.00

Ystafell Ddarllen Cwrt Henri/Reading Room                        200.00

Ambiwlans Awyr Cymru/Wales Air Ambulance                     50.00

CFFI Llanfynydd YFC                                                             50.00

Merched TOW Llanfynydd                                                      50.00

Y Lloffwr                                                                                  50.00

Y clerc i drefnu bod y sieciau’n cael eu hanfon ymlaen at y sefydliadau perthnasol 

The clerk to arrange for the cheques to be forwarded to the relevant organisations.  

22/65 HYFFORDDI / TRAINING

Roedd y canlynol wedi cymryd rhan yn yr hyfforddiant ymwybyddiaeth seiber ar-lein i gynghorwyr:

Y Cynghorwyr E. Rees, B. Jones, Ann Davies, Anjuli Davies a’r clerc M. Rees.

The following had attended the online Cyber awareness training for councillors

 Cllrs E. Rees, B. Jones, Ann Davies, Anjuli Davies and the clerk M. Rees.

22/66 ADRODDIAD Y CYNGHORYDD SIR / COUNTY COUNCILLORS REPORT       

Rhoddodd y Cyng. H. Jones ddiweddariad ar Adolygiad Ffyrdd Llywodraeth Cymru a’r gwelliant arfaethedig i’r A40.

Roedd wedi mynychu cyfarfodydd ynghylch y peilonau arfaethedig ar hyd Dyffryn Tywi gan Green Gen, a rhoddodd wybod am yr ymgynghoriad a fyddai’n dod i ben ar 28/4/23.

Cyn bo hir bydd Cyngor Sir Caerfyrddin yn cynnal cyfarfod hyfforddi ar gyfer Datblygiadau Un Blaned.

Roedd bwriad i dynnu’r cynllun cymhorthdal bysiau yn ôl ond bydd yn cael ei ymestyn am dri mis arall.

Rhoddodd y Cyng. Jones grynodeb byr o’r cynllun Bwcabus. 

Cllr. H. Jones gave an up date on the Welsh Government Roads Review and the planned improvement on the A40.

He had attended meetings regarding the proposed pylons along the Towy Valley by Green Gen and advised on the consultation that would end on 28/4/23.

Carmarthenshire County Council will soon be putting on a training meeting for One Planet Developments.

It was planned for the bus subsidy scheme to be withdrawn but will be extended for a futher 3 months.

Cllr Jones gave a brief summary of the Book a Bus scheme. 

22/67 UNRHYW FATER ARALL / ANY OTHER BUSINESS

1. Roedd wedi dod i sylw’r Cynghorwyr efallai y byddai angen torri coeden ffawydden ger y maes yn Nerwen Fawr.

It had been brought to the attention of Cllrs that a Beach Tree near the Green, Broad Oak may require cutting back.

2.  Roedd damwain ar yr A40 ger Sgwâr Dryslwyn wedi’i chofnodi. 

An accident on the A40 near Dryslwyn Square had been reported. 

 22/68 DYDDIAD CYFARFOD NESAF / DATE OF NEXT MEETING

Penderfynwyd y byddai cyfarfod nesaf Cyngor Cymuned Llangathen ynghyd â Cyfarfod Blynyddol yn cael ei gynnal nos Fawrth 16 Mai 2023 yn yr Ystafell Ddarllen, Cwrt-henri am 

7.30 p.m. 

It was resolved that the next meeting together with the Annual  Meeting of Llangathen Community Council would be held on Tuesday 16th May 2023 at the Reading Room, Court Henry at 7.30pm.

A telephone service will be made available to those not wishing to attend in person.        

                        Llofnod / Signed…………………………….

                        Dyddiad / Date………………………………….            

Cofnodion Ionawr 2023 Minutes January

Cofnodion cyfarfod Cyngor Cymuned Llangathen a gynhaliwyd nos Fawrth , 17 Ionawr 2023, Cyfarfod “virtual” yn defnyddio’r fformat “Zoom”.

Minutes of the meeting of Llangathen Community Council held on Tuesday evening, 17th January 2023, a virtual meeting using the Zoom system .

Presennol / Present: Cyng. Cllrs : C. Moses. (Cadeirydd/Acting Chair)  Ann Davies,  B. Jones  and Anjuli Davies.

Hefyd yn presennol / In attendance Cyng/Cllr Hefin Jones and Mrs M.Rees (clerc / clerk).

22/37 YMDDIHEURIADAU / APOLOGIES

Cafwyd ymddiheuriadau am absenoldeb gan / appologies for absence from:  Cyng / Cllrs. E. Rees, E. Morgan a/and  L.Hughes.

22/38 DATGANIADAU O FUDDIANT / DECLARATIONS OF INTEREST

Nid oedd unrhyw ddatganiadau o fuddiant.

There were no declarations of interest.

22/39 COFNODION / MINUTES 

Cynigiwyd gan Cyng. Ann Davies ac eiliwyd gan Cyng. A. Davies fod cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd nos Fawrth 15 Tachwedd 2022 yn cael eu derbyn fel cofnod cywir o’r trafodion.

It was proposed by Cllr. Ann Davies and seconded by Cllr. A. Davies that the minutes of the meeting held on Tuesday, 15th November 2022 be accepted as a correct record of proceedings.

22/40 MATERION YN CODI  MATTERS ARISING

Cof/Min 22/26 (1)  A40 SGWAR DRYSLWYN SQUARE, DRYSLWYN /  BROAD OAK / DIOGELWCH Y FFYRDD / ROAD SAFETY – A40

Bydd y Cyng. Hefin Jones yn rhoi gwybod pan fydd cyfarfod â Jonathan Edwards AS wedi ei drefnu.

Cllr. Hefin Jones will advise when a meeting with Jonathan Edwards MP has been agreed.

Cof/Min 22/26 (2)  ADEILAD CYFNEWIDFA BT/ BT EXCHANGE BUILDING, DRYSLWYN

Adolygu dros y misoedd nesaf.  To review over the coming months.

Cof/Min 22/26 (4)  BRYNDEWI ,BROAD OAK

Y mater ynghylch parcio ym Mryndewi.  Byddai’r Cyng. Hefin Jones yn mynd ar drywydd y mater.

The parking issue at Bryndewi.  Cllr. Hefin Jones to pursue the matter.

1 BANCYDDERWEN, BROAD OAK

Y llwybr yn arwain i fyny at eiddo Bancydderwen. Byddai’r Cyng. Hefin Jones yn mynd ar drywydd y mater. The path leading up to the Bancydderwen properties.  Cllr. Hefin Jones to pursue the matter.

Cof/Min 22/26 (5)  LLANGATHEN –  LLAWER O DDWR /EXCESSIVE WATER 

Er bod un draen wedi’i glirio roedd wedi ail-flocio ers hynny.  I’w adolygu yn y cyfarfod nesaf.

Whilst one drain had been cleared it had since re-blocked.  To review at the next meeting.

Cof/Min 22/26 (8) CASTELL DRYSLWYN CASTLE

Roedd CADW wedi cadarnhau bod y wal o amgylch y castell wedi’i harchwilio a’i bod ar restr ar gyfer gwaith atgyweirio. CADW confirmed that the wall surrounding the castle had been inspected and was on a list for repairs.

22/36 (1) STREET LIGHT, BROAD OAK

Dywedodd y clerc nad oedd y golau stryd, ger Old Forge, yn gweithio.  Roedd CSC wedi cadarnhau cyn gynted ag y bydd y mynediad i’r gwaith wedi’i ddatrys, gall y gwaith atgyweirio ddigwydd.

The clerk reported the street light, near Old Forge, as not working.  CCC confirmed that once the access to the workings were resolved then repairs may take place.

22/41 GOHEBIAETH / CORRESPONDENCE

Cafodd yr eitemau canlynol o ohebiaeth eu cyflwyno i’r cyngor a’u trafod/nodi, fel sy’n briodol:

The following items of correspondence were presented to council and duly discussed/noted:

CCC 

* Traffweb – Legislative Change – 30 mph – Restricted Road Reducing to 20 mph

                   – Newid Deddfwriaethol – Ffordd Gyfyngedig 30 mya yn gostwng i 20 mya 

* Emergency Road Closure: U4042 Mount Road, Llangathen, SA32 8QD (one.network 132076795) *CAU FFORDD DROS DRO – YR U4039 PONTMYDDFAI, LLANDEILO/TEMPORARY ROAD CLOSURE FS-CASE-460033796 – (OneNetwork132061567) 

* EMERGENCY ROAD CLOSURE – U4010 BROADK OAK (OneNetwork132002096) 

* Cysgodfannau bysiau / Bus shelters 

Nadolig Llawen oddi wrth Arweinydd Cyngor Sir Gar/Merry Christmas from the Leader of Carmarthenshire County Council

* Fforwm Cyswllt Cynghorau Tref a Chymuned – Community & Town Council Liaison Forum 

* EMERGENCY ROAD CLOSURE: U4044 MOUNT ROAD, LLANGATHEN, SA32 8QD 

* Cynllun Llesiant drafft – Draft Well-being Plan – ymgynghoriad yn cau / consultation to close 25/1/23

* Pared Gwyl Dewi / St David’s Parade – 4/3/23

* Bwletin CHTh | PCC Bulletin – Dyfed Powys Police 

* Police funding consultation | Ymgynghoriad ariannu’r heddlu 

Financial Assist

* YesCymru  * Community Council Appeal 2022 – Apel Cyngor Cymuned 2022 * Wales Air Ambulance * CISS – Cancer Information & Support Services

Un Llais Cymru

* Christmas Greetings / Cyfarchion Nadolig

* Nodiadau Natur Sir Gaerfyrddin /Carmarthenshire Nature Notes and CNP Annual Report/Adroddiad ar Weithredu PNSG 2022

* JANUARY, FEBRUARY & MARCH 2023 TRAINING DATES / DYDDIADAU HYFFORDDIANT IONAWR, CHWEFROR A MAWRTH 2023 

* Swydd Wag — Dirprwy Gyfarwyddwr yr Is-adran Tystiolaeth a Chefnogaeth ar gyfer Cydraddoldeb, Tlodi a Phlant – Vacancy — Deputy Director Equality, Poverty and Children’s Evidence Division – Welsh Government.

* Newsletter – Older Peoples Commissioner for Wales / Cylchlythyr – Comisiynydd Pobl Hyn Cymru

* Understanding the power of payroll savings schemes for employers and employees

* Distribution to TfW services this December and January – check before you travel – Bulletin

* Celebrate progress and innovation towards net zero at the Green Energy Awards 2023

* Papur Gwyn ar Weinyddu a Diwygio Etholiadol / Electoral Administration and Reform White Paper

* Single-use Plastics Bill Infographic Material/Cynhyrchion Plastig Untro ffeithluniau

* Croeso i’n cylchlythyr Gaeaf / Welcome to our Winter newsletter 

* Seaweed Farming Wales 

* Assistance to get Town & County Council nominations for Carmarthenshire County Council School Admissions Forum

* Energy – support to vulnerable persons

Dyfodol Cymunedau Cymraeg: galwad am dystiolaeth / The Future of Welsh Communities: call for evidence.

* Bullying and Harassment in Councils / Bwlio ac Aflonyddu mewn Cynghorau

*_Gofyn am eich pleidlais i Cricieth Creadigol/Request for your Vote for Creative Criccieth

* Launch of Amser third sector grant scheme and advert for independent assessors

* Public commemoration in Wales / Coffau Cyhoeddus yng Nghymru

* Democratic Engagement Grant / Y grant ymgysylltu a democratiaeth 

* Make a positive start to 2023 with Regen’s Green Energy Awards

* Welsh Blood Service – Ivy Bush Hotel, Carmarthen – 3/1/23, 13/1/23, 21/2/23

* Gylchlythyr CIC diweddaraf Hywel Dda / the latest Hywel Dda CHC Newsletter

Clerks & Councils Direct

22/42 CYFRIFON I’W TALU / ACCOUNTS FOR PAYMENT / / CYLLID / FINANCE

Cymeradwywyd bod y cyfrifon canlynol yn cael eu talu, a pharatowyd sieciau yn unol â hynny:

The following accounts were approved for payment and cheques duly prepared:

                                                                                                            £

CSG/CCC – Replacement of Lanterns to LED                                   688.06

Trywydd / Cyfieithu Ysgrifenedig / Written Translation                     44.71

SLCC Aelodaeth/Membership                                                           101.00

Cyflog y Clerc / Clerks Salary 

Ionawr / January                                                                                255.66

Chwefror / February                                                                          255.66

Costau’r Clerc / Clerks Expenses                                                          80.19

Ystafell Ddarllen / Reading Room – Cwrt Henri

Rhodd / Donation (Replacement cheque/original lost)                      70.00   

The clerk advised that £29 tax had been paid to HMRC

CSG /CCC Precept Remittance Advice – £2666.67 – 23/12/22

Lloyds Bank – Statement Tachwedd/ November 2022 – £6777.89 Rhagfyr/December 202 £8897.91

22/43 CEISIADAU CYNLLUNIO / PLANNING APPLICATIONS

Cafodd y ceisiad canlynol eu hystyried gan y Cyngor a nodwyd eu sylwadau: 

The following application was considered by the Council and their observations noted.  The clerk to advise CCC accordingly.

RHIF CAIS                             DATBLYGIAD                                              LLEOLIAD

APPLICATION NO.               DEVELOPMENT                                            LOCATION

                                                Cynllunio ôl-weithredol ar gyfer newid         

                                                defnydd un sied a hanner i ddefnydd 

                                                marchogol a chreu manège at ddefnydd 

                                                personol yn unig 

PL/05095                                Retrospective planning for the change of       Broadlan Farm

                                                use of one and a half sheds to equestrian       Broad Oak

                                                use and the creation of a menage for             Carmarthen

                                                personal use only                                            SA32 8QS

No concerns/objections

Dim pryderon/gwrthwynebiadau

PL/05198                                Installation of 20 solar panels                        Penywaun

                                                Gosod 20 o baneli solar                                  Capel Isaac

                                                                                                                        Llandeilo

                                                                                                                        SA19 7UL

Consultation 29/12/22 – 19/1/23

No concerns/objections

Dim pryderon/gwrthwynebiadau

Penderfyniadau ar geisiadau cynllunio gan CSC:

Decisions made by CCC on planning applications:

PL/04899 – Dryslwyn Uchaf, Dryslwyn. Nid oedd angen caniatâd ymlaen llaw. Prior approval not required

PL/03912 – Bird’s Hill Farm, Llandeilo. SA19 6SH. Caniatawyd yn llawn.   Full granted

22/44 DEFFIBRILIWR / DEFIBRILLATOR

Roedd Llywodraeth Cymru wedi cadarnhau bod y cais am ddiffibriliwr am ddim wedi bod yn llwyddiannus. Roedd angen gwneud trefniadau i brynu cabinet ar gyfer y diffibriliwr, penodi dau warcheidwad ar gyfer y diffibriliwr a chynnal sesiynau ymwybyddiaeth sgiliau CPR/diffibrilio.  Byddai’r clerc yn trefnu hyn.

Welsh Government confirmed that the application for a free defibrillator had been successful. Arrangements are to be made for the purchase of a defibrillator cabinet, the appointment of two defibrillator guardians and CPR/defibrillator skills awareness sessions.  The clerk to arrange.

22/45 DADWARDIO PLWYF LLANGATHEN – Y GOGLEDD A’R DE /DE-WARDING LLANGATHEN PARISH – NORTH AND SOUTH

Byddai’r clerc ‘nawr yn anfon copi o’r cofnodion wedi’u llofnodi i’r Gwasanaethau Etholiadol a Chofrestru Sifil, ynghyd â chais i ddad-wardio plwyf Llangathen. 

The clerk would now forward a copy of the signed minutes to Electoral Services and Civil Registration together with a request to de-Ward Llangathen parish. 

22/46 SEDD GWAG AM SWYDD CYNGHORYDD / COUNCILLOR VACANCY

Ni chafwyd unrhyw geisiadau i lenwi’r sedd wag, ond roedd dau aelod o’r gymuned wedi mynegi peth diddordeb.  I’w adolygu yn y cyfarfod nesaf.

No applications to fill the vacancy had been received however, two members of the community had expressed some interest.  To review at the next meeting.

22/47 CLERK

Trafodwyd arfarniad y clerc, a byddai angen gwneud trefniadau gyda’r Cadeirydd a’r Is-gadeirydd er mwyn cynnal yr arfarniad. Cadarnhaodd y clerc iddi fynd ar gwrs hyfforddi a drefnwyd gan Un Llais Cymru – Defnyddio TG, Gwefannau a’r Cyfryngau Cymdeithasol.  Roedd hefyd wedi bod yn bresennol mewn cyfarfod/hyfforddiant ar-lein gan CSC ar y Fframwaith Cynllunio, gan gynnwys Adran 106. 

The clerks appraisal was discussed and arrangements with the chair and vice chair to be made in order to carry out the appraisal. The clerk confirmed that she had attended a training course arranged by One Voice Wales – Use of IT, Websites & Social Media.  She had also attended a CCC online meeting/training on the Planning Framework including Section 106. 

22/48 ADRODDIAD Y CYNGHORYDD SÎR / COUNTY COUNCILLORS REPORT

Eglurodd y Cyng. Hefin Jones y gweithdrefnau newydd ar gyfer casglu deunyddiau ailgylchu, gan gynnwys y gwasanaeth casglu gwydr o 23 Ionawr 2023.  

Roedd cymorth, cefnogaeth a chyngor arbenigol i helpu gyda chostau byw a materion eraill ar gael yn y canolfannau gwasanaeth cwsmeriaid yn Rhydaman, Llanelli a Chaerfyrddin.  Roedd Canolfannau Cynnes ar gael ledled y sir yn cynnig lluniaeth – roedd £230,000 wedi’i ddyrannu mewn grantiau.  

Bydd seminar cynllunio – Cynllunio Un Blaned – ar gael yn fuan.

Rhoddodd y Cyng. Jones ychydig o fanylion am Bute Eenergy.

Trafodwyd y Dreth Gyngor a’r angen i’r sir ddod o hyd i £20 miliwn mewn arbedion effeithlonrwydd.  Bydd yr Ymgynghoriad ar y Gyllideb yn para tan 29 Ionawr.

Cllr. Hefin Jones advised on the new re-cycling collection procedures including the glass collection service from 23rdJanuary 2023.  

Specialist help, support and advice to help with the cost of living and other matters is available at customer service Hwbs in Ammanford, Llanelli and Carmarthen.  Warm Centres are available throughout the county offering refreshments –  £230,000 has been allocated in grants.  

A planning seminar – One Planet Planning – will be available soon.

Cllr Jones gave some details on BUTE Energy.

Council Tax was discussed and the need for the county to look for £20million in efficiencies .  The Budget Consultation will run until 29th January.

22/49 AUDITOR GENERAL FOR WALES

Roedd cadarnhad wedi dod i law gan Archwilydd Cyffredinol Cymru ar gyfer archwilio’r Ffurflen Flynyddol ar gyfer y blynyddoedd a ddaeth i ben 31/3/21 a 31/3/22.  

Roedd dau adroddiad diamod wedi’u rhoi heb unrhyw faterion a oedd yn peri pryder.

Confirmation from the Auditor General for Wales had been received for the audit of the Annual Return for years ended 31/3/21 and 31/3/22.  

Two unqualified reports had been given with no matters of concern.

 22/50 GOFYNIAD PRAESEPT /  PRECEPT REQUIREMENT 2023 / 2024

Gofynnwyd am ofyniad praesept 2023/2024 gan Gyngor Sir Gâr. 

Nid oedd manylion costau’r “Goleuadau Troedffordd” ar gyfer y flwyddyn ariannol uchod ar gael gan CSC, ond dywedwyd wrth y clerc y byddai’r costau’n debygol o ddyblu.

Roedd ad-daliad blynyddol y benthyciad (prosiect goleuadau LED cymunedol) yn cyfateb i £573.38 + 

TAW dros gyfnod o wyth mlynedd.  

Manylion am Derfyn Gwariant Adran 137 ar gyfer 2023/24 – sef £9.93 yr etholwr. Roedd tuag at 437 o etholwyr yn y plwyf.  

Rheoliadau Awdurdodau Lleol (Cyfrifo Sylfaen Treth Gyngor)(Cymru) 1995: y ffigur ar gyfer cymuned Llangathen 2023/24 oedd 261.32 – a godir ar gyfer eiddo Band D

Ymchwiliwyd i Incwm a Gwariant Gwirioneddol y flwyddyn flaenorol, ynghyd â’r gyllideb/gwariant hyd at 17/1/23.

Roedd pob maes gwariant wedi cael ei archwilio, a’r costau wedi cael eu hystyried. 

Cytunwyd bod angen cynnydd yn y praesept yn bennaf oherwydd costau ynni cynyddol.

Penderfynwyd y byddai’r praesept gofynnol ar gyfer 2023-24 yn £9,000.

Byddai unrhyw brosiectau cymunedol nad oedd wedi’u cyfrif yn y praesept yn cael eu cynnwys yn y cronfeydd wrth gefn a oedd eisoes ar gael.

Trefnwyd i’r ffurflen gael ei harwyddo gan y clerc, fel y Swyddog Ariannol Cyfrifol a’r Cadeirydd dros dro a’i hanfon ymlaen i’r Adran Adnoddau, CSC.

The precept requirement for 2023 / 2024 was requested by Carmarthenshire County Council. 

Details of Footway Lighting charges for the above financial year were unavailable from CCC but the clerk was advised that the charges could well double to that of the previous year. The annual loan repayment (community LED lighting project) equates to £573.38 + VAT over a eight year period. 

Details of Section 137 Expenditure Limit for 2023/2024 – this being £9.93 per elector. There being approximately 437 electors within the parish.  

The Local Authorities (Calculation of Council Tax Base )(Wales) Regulations 1995, the figure for the Llangathen community 2023/2024 being 261.32 – levied for a Band D property.

Actual Income and Expenditure for the previous year was examined as was the budget / expenditure to 17/1/23.

All areas of expenditure were explored and costs considered. It was agreed that an increase in the  precept was necessary mostly due to spiralling energy costs.

It was resolved that the precept requirement for 2023/2024 be £9,000.  

Any community projects not accounted for in the precept would be covered by the reserves already available.

Arrangements were made for the form to be signed by the clerk, as the Responsible Financial Officer  and  acting Chair and to be forwarded to Resources Department, CCC

22/51 Y DDYLETSWYDD BIOAMRYWIAETH A CHYDNERTHEDD / THE BIODIVERSITY AND RESILIENCE OF ECOSYSTEMS DUTY

Roedd adroddiad ar gyfer 2022 wedi’i lunio a’i ddosbarthu i’r aelodau.  Bydd yr adroddiad yn cael ei arddangos ar wefan y cyngor.

A report for 2022 had been drawn up and circulated to members.  The report will be displayed on the council website.

22/52 UNRHYW FATER ARALL / ANY OTHER BUSINESS

1.    Argaeledd lorïau graeanu ar ffordd Derwen-fawr/Aberglasne/Gelli Aur.  Byddai’r Cyng. Hefin Jones yn ymchwilio i’r mater. The availability of gritters on the Broad Oak/Aberglasney/Gelli Aur road.  Cllr. Hefin Jones to investigate.

2.   Cysgodfan fysiau – yr A40, ochr Derwen-fawr.  Byddai’r Cyng. Hefin Jones yn ymchwilio i’r posibilrwydd o gael nawdd.  A bus shelter – A40, Broad Oak side.  Cllr. Hefin Jones to look into the possibility of funding.

3.  Adroddiadau am goed wedi cwympo sy’n pwyso ar geblau trydan.  Ger Berllan/Gelli Aur a Derwen-fawr, ger cyffordd Hafod Neddyn.  Byddai’r clerc yn rhoi gwybod am hyn. Reports of fallen trees that are leaning on electric cables.  Near Berllan/Gelli Aur and Broad Oak, near Hafod Neddyn junction.  Clerk to report.

22/53 DYDDIAD CYFARFOD NESAF / DATE OF NEXT MEETING

Penderfynwyd y byddai cyfarfod nesaf Cyngor Cymuned Llangathen yn cael ei gynnal ar 21 March 2023 yn yr Ystafell Ddarllen, Cwrt-henri am 7.30yh.

It was resolved that the date for the next meeting of Llangathen Community Council will be held on 21st March 2023 in The Reading Room, Court Henry at 7.30pm.

                                    Llofnod / Signed…………………………….

                                    Dyddiad / Date………………………………….

Cofnodion Tachwedd 2023 Minutes November

CYNGOR CYMUNED LLANGATHEN 

LLANGATHEN COMMUNITY COUNCIL

Cofnodion cyfarfod Cyngor Cymuned Llangathen a gynhaliwyd nos Fawrth , 15 Tachwedd 2022, yn Yr Ystafell Ddarllen, Cwrt Henri.

Minutes of the meeting of Llangathen Community Council held on Tuesday evening, 15th November 2022, in The Reading Room, Court Henry.

Presennol / Present: Cyng. Cllrs : E. Rees (Cadeirydd/Chair)  Ann Davies,  E. Morgan  and Anjuli Davies.

Hefyd yn presennol / In attendance Mrs M.Rees (clerc / clerk).

22/23 YMDDIHEURIADAU / APOLOGIES

Cafwyd ymddiheuriadau am absenoldeb gan / appologies for absence from:  Cyng / Cllrs. C. MosesB. Jones, L.Hughes a Cyng. Sir H. Jones.

22/24  DATGANIADAU O FUDDIANT / DECLARATIONS OF INTEREST

Datganodd y Cyng. Ann Davies ddiddordeb yn eitem 7 ar yr agenda ac ni chymerodd ran yn y drafodaeth – Y Lleng Brydeinig Frenhinol

Cllr. Ann Davies declared an interest in item 7 on the agenda and did not take part in the discussion or decision – Royal British Legion. 

22/25 COFNODION / MINUTES 

Cynigiwyd gan Cyng. Ann Davies ac eiliwyd gan Cyng. E. Rees  fod cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd nos Fawrth 20 Medi 2022 yn cael eu derbyn fel cofnod cywir o’r trafodion.

It was proposed by Cllr. Ann Davies and seconded by Cllr. E. Rees that the minutes of the meeting held on Tuesday, 20thSeptember 2022 be accepted as a correct record of proceedings.

22/26  MATERION YN CODI  MATTERS ARISING

Cof/Min 22/15 (1)  A40 SGWAR DRYSLWYN SQUARE, DRYSLWYN /  BROAD OAK / DIOGELWCH Y FFYRDD / ROAD SAFETY – A40

Roedd y Cyng. Hefin Jones wedi dweud bod cyfarfod safle â Jonathan Edwards AS yn cael ei drefnu ar gyfer mis Tachwedd/mis Rhagfyr. Bydd yn rhoi gwybod i’r clerc pan fydd y dyddiadau wedi’u cadarnhau.

Cllr. Hefin Jones had advised that a site meeting with Jonathan Edwards AS/MP was being arranged for November / December.  He will advise the clerk when dates had been decided upon.

Cof/Min 22/15 (2)  ADEILAD CYFNEWIDFA BT/ BT EXCHANGE BUILDING, DRYSLWYN

Roedd y clerc wedi mynegi pryderon i BT ynghylch cyflwr yr adeilad a’r tir o amgylch Adeilad Cyfnewid BT. Roedd rhif cyfeirnod swydd wedi’i ddyrannu.  Bydd y Cynghorwyr yn monitro ac yn archwilio unrhyw waith a wneir dros y misoedd nesaf.

The clerk had raised concerns with BT regarding the state of the building and grounds surrounding the BT Exchange Building.  A job reference number had been allocated.  Cllrs will monitor and inspect for any work carried out over the next few months.

Cof/Min 22/15 (3) SBWRIEL / LITTER 

Cytunodd y Cynghorwyr i wirio am arwyddion newydd a monitro’r sefyllfa.

Cllrs agreed to check for new signs and monitor the situation.

Cof/Min 22/15 (4)  BRYNDEWI ,BROAD OAK

Nid oedd unrhyw gynnydd wedi bod ynglyn â’r maes parcio er gwaethaf ymweliad safle gyda chynrychiolydd o CSC a’r Cyng. B Jones. Gofynnwyd i’r clerc anfon y pryderon at CSC.

There has been no progress regarding the parking area despite a site visit with a CCC representative and Cllr. B Jones.  The clerk was asked to forward concerns to CCC.

1 BANCYDDERWEN, BROAD OAK

Nid oedd unrhyw waith adfer wedi’i wneud ar y llwybr sy’n arwain i fyny at eiddo Bancydderwen.

Roedd lluniau o’r ardal wedi eu hanfon i CSC. Byddai’r clerc yn mynd ar drywydd y mater.

No remedial work has been carried out on the path leading up to the Bancydderwen properties.

Photographs of the area have been forwarded to CCC.  The clerk to pursue the matter.

Cof/Min 22/15 (5)  LLANGATHEN –  LLAWER O DDWR /EXCESSIVE WATER 

Dywedwyd bod y draeniau a’r cwteri wedi’u glanhau ac nad oedd hynny wedi datrys y broblem. Byddai ymchwiliad yn cael ei gynnal gan CSC.

It was reported that the drains and gutters had been cleaned which had not resolved the problem. An investigation is to be carried out by CCC.

Cof/Min 22/15 (7) CONCEALED ENTRANCE – CAEAUNEWYDD, DRYSLWYN

Dywedodd y Cyng. Hefin Jones ei fod wedi codi’r mater gyda CSC ond ni chafwyd ateb.

Cllr. Hefin Jones advised that he had raised the matter with CCC but no reply had been received

Cof/Min 22/15 (8) MAP PLWYF / PARISH MAP

Roedd y Cyng. E Morgan wedi llwyddo i gael map o’r plwyf ar gyfer yr holl Gynghorwyr a’r clerc, a diolchwyd iddo am hynny.

Cllr. E Morgan had been successful in obtaining a parish map for all Cllrs and Clerk for which he was thanked.

Cof/Min 22/23 (5) CASTELL DRYSLWYN CASTLE

Roedd CADW wedi cael gwybod am y canghennau a oedd yn hongian drosodd ac am ansadrwydd wal y castell. Nodwyd bod y canghennau a oedd yn hongian drosodd wedi eu torri yn ôl, ond ni chafwyd ateb ynglyn â’r waliau. Byddai’r clerc yn mynd ar drywydd y mater.

The matter regarding overhanging branches and the instability of the castle wall had been reported to CADW.  It had been noted that the overhanging branches had been cut back but no reply regarding the walls had been received.  The clerk to follow up the matter.

22/27 GOHEBIAETH / CORRESPONDENCE

Cafodd yr eitemau canlynol o ohebiaeth eu cyflwyno i’r cyngor a’u trafod/nodi, fel sy’n briodol:

The following items of correspondence were presented to council and duly discussed/noted:

* SEPTEMBER & OCTOBER TRAINING DATES / ATGOFFA – DYDDIADAU HYFFORDDIANT MIS MEDI & MIS HYDREF 

* Bwletin Newyddion / News Bulletin 

* NOVEMBER& DECEMBER TRAINING DATES / DYDDIADAU HYFFORDDIANT TACHWEDD & RHAGFYR 

* Cadwch eich lle AM DDIM nawr! / Book your FREE place now! – Pwysigrwydd Cynghorau Cymuned & Thref wrth adeiladu lleoedd cydnerth ar gyfer natur / The importance of Community & Town Councils in building resilient places for nature. 

* Cronfa i helpu tlodi tanwydd/costau ynni yn nghymunedau Sir Gar / To help communities suffering fuel poverty and energy costs in Carms 

* Y Dreth Gyngor: Ymgyngoriadau ar Reoliadau drafft i estyn eithriadau premiymau ail gartrefi ac ar Ganllawiau / Council Tax: Consultations on draft Regulations to extend exceptions to second home premiums and on Guidance

* PECYN ADNODDAU / RESOURCE PACK Cynhadledd / Conference – Pwysigrwydd Cynghorau Cymuned & Thref wrth adeiladu lleoedd cydnerth ar gyfer natur / The importance of Community & Town councils in building resilient spaces for nature. 

* Innovative Practice Conference / Cynhadledd Arfer Arloesol – 8/12/22

* Information Regarding Defibrillators / Gwybodaeth am Ddiffibrilwyr 

* Cynllun Cymorth Tanwydd Cymru / Resources Welsh Government Fuel Support Scheme

* Draft Minutes OVW Area Committee 

* Adroddiad ar asedau cymunedol / Report on community assets

* Polisi Drafft Enwi a Rhifo Strydoedd Sir Gaerfyrddin / Carmarthenshires Draft Street naming and Numbering Policy

* Papur Gwyn ar Weinyddu a Diwygio Etholiadol / Electoral Administration & Reform White Paper.

* Royal British Legion new grant scheme for veterans and their families

* Fforwm Cenedlaethol Rhanddeiliaid Llesiant Cenedlaethol Dyfodol / Well Being of Future Generations Stakeholder Forum 

* Ramblers – Our paths our future / Ein llwybrau ein dyfodol – Ramblers

Financial Assistance

* Llythyr i Gynghorau Cymuned a Threfi (Caerfyrddin) – Eisteddfod yr Urdd 2023

CCC

* Temporary Road Closure> U4007 Broad Oak Carmarthen (One.Network 131058795) 

* Y newyddion diweddaraf gan Gyngor Sir Caerfyrddin / Latest news from CCC 

* Tywi Valley Path Planning Application Consultation 

* CAU FFORDD DROS DRO – U4005 Ysgwyn Fawr, Capel Isaac, Temporary Road Closure 

* Sesiynau cynllunio ar-lein / On line planning sessions – 21/11/22 a 25/11/22 

* Plannu i ddathlu Y Jiwbili / Planting to celebrate The Jubilee – Ystafell Ddarllen 

* Bro Dinefwr Christmas Fair – 1/12/22 

22/28 CYFRIFON I’W TALU / ACCOUNTS FOR PAYMENT / CYLLID / FINANCE

Cymeradwywyd bod y cyfrifon canlynol yn cael eu talu, a pharatowyd sieciau yn unol â hynny:

The following accounts were approved for payment and cheques duly prepared:

                                                                                    £

Trywydd – Cyfieithu/Translation

(Gorffennaf/July)                                                        27.29

Cyflog y Clerc / Clerks Salary 

Tachwedd/November                                                 231.56

Rhagfyr/December (includes back pay)                     496.65

Costau’r Clerc / Clerks Expenses                                87.52

Royal British Legion (Donation)                                50.00

Lloyds Bank – Medi/September – £ 7353.82 Hydref/October – £7124.26

Dywedodd y clerc fod banc Lloyds wedi cadarnhau bod yr holl fanylion ynghylch y llofnodwyr wedi’u diweddaru.

The clerk advised that Lloyds Bank had confirmed that all details regarding signatories had been updated.

22/29 CEISIADAU CYNLLUNIO / PLANNING APPLICATIONS

Cafodd y ceisiad canlynol eu hystyried gan y Cyngor a nodwyd eu sylwadau: 

The following application was considered by the Council and their observations noted.  The clerk to advise CCC accordingly.

RHIF CAIS                             DATBLYGIAD                                              LLEOLIAD

APPLICATION NO.               DEVELOPMENT                                            LOCATION

PL/04899                                Proposed raised roof over existing                 Dryslwyn Uchaf, Dryslwyn,

                                                Silage pit                                                         Carmarthen SA32 8RW

No concerns/objections

Dim pryderon/gwrthwynebiadau

Decisions made by CCC on planning applications:

Penderfyniadau ar geisiadau cynllunio gan CSC:

PL/04535 Y Felin, Dryslwyn, Carmarthen. SA32 8RJ – Householder Granted.

22/30 DEFFIBRILIWR / DEFIBRILLATOR

Gofynnwyd i’r clerc gyflwyno cais i Lywodraeth Cymru am ddiffibriliwr newydd ym mhentref Felindre, Dryslwyn. Hefyd, byddai cais yn cael ei gyflwyno ar gyfer ardal Llangathen pan fyddai cyfeiriad post ar gyfer lleoliad y diffibriliwr ar gael.

The clerk was asked to submit and application to Welsh Government for a new Defibrillator in the village of Felindre, Dryslwyn.  Also,  an application to be submitted for the Llangathen area once a postal address for the siting of the Defibrillator was available.

Rhoddwyd gwybod bod y ddau ddiffibriliwr presennol yn gweithio’n iawn.

Both existing Defibrillators have been reported as being in working order.

22/31 PARATOI AR GYFER Y GAEAF / PREPARING FOR WINTER

Dywedwyd wrth yr aelodau y byddai’r pentyrrau halen yn cael eu hailgyflenwi mewn gwahanol leoliadau.

Members were advised that salt heaps would be replenished in various locations

22/31 DADWARDIO PLWYF LLANGATHEN – Y GOGLEDD A’R DE /DE-WARDING LLANGATHEN PARISH – NORTH AND SOUTH

Yn dilyn trafodaeth ar ddadwardio plwyf Llangathen, cafwyd pleidlais. Cytunwyd yn unfrydol i fwrw ymlaen â’r broses gyda’r nod o ddadwardio’r plwyf.

Following a discussion on the de-warding of the parish of Llangathen, a vote took place. It was unanimously agreed to proceed with the process with the aim of de-warding the parish.

22/32 SEDD GWAG AM SWYDD CYNGHORYDD / COUNCILLOR VACANCY

Yn dilyn misoedd o hysbysebu’r swydd wag ar gyfer Cynghorydd – heb unrhyw ymateb – cytunodd y Cynghorwyr i annog ymgeiswyr addas ar lafar. 

Following months of advertising regarding the Councillor vacancy – with no response – Councillors agreed to encourage suitable candidates verbally. 

22/33 CLERKS SALARY – REVIEW

Yn dilyn trafodaeth ynglyn â chyflog y clerc, cytunwyd yn unfrydol i godi’r cyflog blynyddol i £3067.93

Following a discussion regarding the clerks salary.  It was unanimously agreed that the annual salary be increased to £3067.93

22/34 ADRODDIAD Y CYNGHORYDD SÎR / COUNTY COUNCILLORS REPORT

Gan nad oedd y Cyng. H Jones yn gallu bod yn bresennol yn y cyfarfod, roedd wedi anfon e-bost yn ymdrin â rhai materion – cyfarfod â CSC ynghylch Datblygiadau Un Blaned, y fynedfa gudd, pryderon ynghylch diogelwch ar yr A40, roedd yn gobeithio cael ymweliad safle gyda Jonathan Edwards AS ynghylch y ffens bren ar hyd yr afon Tywi ger Pont Dryslwyn.

As Cllr H Jones was unable to attend the meeting, he had forwarded an e-mail covering some issues – a meeting with CCC regarding One Planet Developments, concealed entrance, concerns regarding safety on the A40,  he was hoping for a site visit with Jonathan Edwards MP and the wooden fence along the river Tywi near Dryslwyn Bridge.

22/35 INTERNAL AUDITOR

Derbyniwyd cadarnhad ysgrifenedig gan David Morris yn cytuno i barhau fel archwilydd mewnol y cyngor.

Written confirmation had been received from David Morris, agreeing to continue as the council’s internal auditor.

22/36 UNRHYW FATER ARALL / ANY OTHER BUSINESS

1.  Nid oedd y golau stryd ger Old Forge, Derwen-fawr yn gweithio. Byddai’r clerc yn rhoi gwybod am hyn.

Street light near Old Forge, Broad Oak out of order. Clerk to report.

DYDDIAD CYFARFOD NESAF / DATE OF NEXT MEETING

Penderfynwyd y byddai cyfarfod nesaf Cyngor Cymuned Llangathen yn cael ei gynnal ar 17 Ionawr 2023 yn yr Ystafell Ddarllen, Cwrt-henri am 7.30yh.

It was resolved that the date for the next meeting of Llangathen Community Council will be held on 17th January 2023 in The Reading Room, Court Henry at 7.30pm.

                                    Llofnod / Signed…………………………….

                                    Dyddiad / Date………………………………….

Cofnodion Medi 2022 September Minutes

Cofnodion cyfarfod Cyngor Cymuned Llangathen a gynhaliwyd nos Fawrth , 20 Medi 2022, yn Yr Ystafell Ddarllen, Cwrt Henri.

Minutes of the meeting of Llangathen Community Council held on Tuesday evening, 20th September 2022, in The Reading Room, Court Henry.

Presennol / Present: Cyng. Cllrs : E. Rees (Cadeirydd/Chair) B. Jones, Ann Davies,  E. Morgan, L. Hughes and A. Davies.

Hefyd yn presennol / In attendance Mrs M.Rees (clerc / clerk) a Cyng. Sir / County Cllr.  H. Jones 

22/12 YMDDIHEURIADAU / APOLOGIES

Cafwyd ymddiheuriadau am absenoldeb gan  Cyng / Cllr. C. Moses

22/13  DATGANIADAU O FUDDIANT / DECLARATIONS OF INTEREST

Nid oedd unrhyw ddatganiadau o fuddiant.  There were no declarations of interest.

22/14 COFNODION / MINUTES 

Cynigiwyd gan Cyng. B. Jones ac eiliwyd gan Cyng. E. Rees  fod cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd nos Fawrth 19 Gorffennaf 2022 yn cael eu derbyn fel cofnod cywir o’r trafodion.

It was proposed by Cllr. B. Jones and seconded by Cllr. E. Rees that the minutes of the meeting held on Tuesday, 19thJuly 2022 be accepted as a correct record of proceedings.

22/15  MATERION YN CODI  MATTERS ARISING

Cof/Min 22/04 (1)  A40 SGWAR DRYSLWYN SQUARE, DRYSLWYN /  BROAD OAK / DIOGELWCH Y FFYRDD / ROAD SAFETY – A40

Gofynnwyd i’r clerc ysgrifennu at Lywodraeth Cymru yn gofyn am fanylion data cyflymder ar gyfer y lleoliadau uchod.

Hefyd, i roi gwybod i Lywodraeth Cymru am ddwy ddamwain ddifrifol ddiweddar.  Ger Derwen-fawr 21/7/22 ac ar Sgwâr Dryslwyn ar 18/9/22.

The clerk was asked to write to Welsh Government requesting speed data details for the above locations.

Also, to advise WG of two recent serious accidents.  Near Broad Oak 21/7/22 and at Dryslwyn Square on 18/9/22.

Cof/Min 22/04 (2)  ADEILAD CYFNEWIDFA BT/ BT EXCHANGE BUILDING, DRYSLWYN

Mae’r adeilad yn parhau i fod mewn cyflwr gwael.  Gofynnwyd i’r clerc gysylltu â BT eto i gael diweddariad ar y sefyllfa.

The building remains in a poor state of repair.  The clerk was asked to contact BT again for an update on the situation.

Cof/Min 22/04 (3) SBWRIEL / LITTER 

Cafwyd ateb gan y Swyddog Gorfodi Amgylcheddol, CSC, yn nodi bod yr ardal a oedd yn peri pryder wedi cael ei phatrolio ac ni welwyd unrhyw droseddau.  Fodd bynnag, gofynnwyd i’r clerc ysgrifennu a gofyn am arwyddion “Dim Sbwriel” yn yr ardal ac yn benodol ger y cysgodfan fysiau, Sgwâr Dryslwyn.  Nodwyd hefyd bod arwyddion “Dim Sbwriel/No Litter” yn pilio i ffwrdd – yn ardal Felindre – a bod rhai trigolion wedi ceisio unioni hyn.

A reply had been received from the Environmental Enforcement Officer, CCC, stating that the area of concern had been patrolled with no offences having been witnessed.  However, the clerk was asked to write and request “No Litter” signs in the area and specifically near the bus shelter, Dryslwyn Square.  It as also noted that “Dim Sbwriel/No Litter” signs were peeling away – in the Felindre area – and some residents had attempted to rectify this.

Cof/Min 22/04 (6)  BRYNDEWI ,BROAD OAK

Gofynnwyd i’r clerc gysylltu â CSC ynghylch y maes parcio yn y lleoliad hwn.

The clerk was asked to contact CCC regarding the parking area at this location.

Cof/Min 22/04 (8) LLANGATHEN –  LLAWER O DDWR /EXCESSIVE WATER 

Byddai’r mater yn cael ei adolygu yn y cyfarfod nesaf.

The matter will be reviewed in the next meeting.

Cof/Min 22/04 (10) CYFYNGIADAU CYFLYMDER / SPEED RESTRICTIONS – FELINDRE

Cof/Min 22/04 (12) YSGOL CWRT HENRI SCHOOL – TRAFFIC CALMING MEASURES

Roedd ymatebion gan CSC a Senedd Cymru yn rhoi gwybod bod Llywodraeth Cymru wedi pasio deddf ar 12/7/22 a fydd yn newid y terfynau cyflymder presennol o 30 MYA ar ffyrdd cyfyngedig yng Nghymru i 20 MYA, ac y bydd yn dod i rym ym mis Medi 2023.

Hefyd, roedd asesiadau o’r holl derfynau cyflymder 30 MYA presennol mewn ardaloedd adeiledig ledled Sir Gaerfyrddin yn cael eu cynnal, a byddai’r ffordd yng nghyffiniau ysgol Cwrt Henri yn cael ei chynnwys.

Replies from CCC and Senedd Wales advised that the WG had passed a law on 12/7/22 that will change existing 30mph speed limits on restricted roads in Wales to 20mph and will come into force in September 2023.

Also, assessments on all speed limits on existing 30mph speed limits in built up areas throughout Carmarthenshire are being carried out and the road in the vicinity of Cwrt Henri school will be included.

Cof/Min 22/04 (11) CONCEALED ENTRANCE – CAEAUNEWYDD, DRYSLWYN

Byddai’r Cyng. H. Jones yn ymchwilio i’r mater

County Cllr. H. Jones would look into the matter.

Cof/Min 22/04 (13) MAP PLWYF / PARISH MAP

Bydd y Cyng. E. Morgan yn cynghori yn y cyfarfod nesaf

Cllr. E. Morgan will advise in the next meeting.

Cof/Min 22/11 (1) CYMORTH CYMUNEDOL YR HEDDLU / POLICE COMMUNITY SUPPORT OFFICER

Oherwydd newid strwythur, roedd cyfarfodydd ar-lein misol bellach ar gael i Gynghorwyr Sir a/neu glercod eu mynychu. 

Due to a change of structure, monthly online meetings were now available for County Councillors and/or clerks to attend. 

22/16   DIFFIBRILIWR / DEFIBRILLATOR   

Byddai’r clerc yn darparu dyfynbrisiau ar gyfer diffibrilwyr a chabinetau erbyn y cyfarfod nesaf.

The clerk to provide quotes on defibrillators and cabinets by the next meeting.

22/17 TALIADAU I AELODAU CYNGOR CYMUNED / PAYMENTS TO MEMBERS OF COMMUNITY COUNCIL

Roedd yr holl aelodau bellach wedi llofnodi’r ffurflenni optio allan gan wneud y penderfyniad i beidio â derbyn unrhyw daliadau ar gyfer y flwyddyn 2022-2023.

All members had now signed the opt-out forms making the decision not receive any payments for the year 2022 / 2023

22/18 CYNLLUN HYFFORDDI / TRAINING PLAN

Roedd Cynllun Hyfforddi wedi’i lunio ac roedd yr holl aelodau wedi cael copi.  Cytunwyd ar hyn yn unfrydol.  Byddai’r clerc yn trefnu bod y cynllun yn cael ei roi ar y wefan.

Roedd Cais am Fwrsari Hyfforddi wedi’i gwblhau a’i lofnodi a’i anfon ymlaen i Un Llais Cymru.

A Training Plan had been drawn up and all members received a copy.  This was unanimously agreed.  The clerk to arrange for the plan to be entered onto the website.

A Training Bursary Application was completed and signed and to be forwarded to One Voice Wales.

22/19    GOHEBIAETH / CORRESPONDENCE

Cafodd yr eitemau canlynol o ohebiaeth eu cyflwyno i’r cyngor a’u trafod/nodi, fel sy’n briodol:

The following items of correspondence were presented to council and duly discussed/noted:

Un Llais Cymru

* Innovative Practice Conference – Cynhadledd Arfer Arloesol – 14/9/22

* Anchor Site for National Contemporary Art Gallery – Request for Candidate Sites/Venues / Angorfa ar Gyfer yr Oriel Celf Gyfoes Genedlaethol – Caes am Ddarpar Leoliadau/Safleoedd 

* Urgent – Product Recall – iPAD SP1 

* Un Llais Cymru / One Voice Wales – Bwletin Newyddion / News Bulletin 

Diweddariad Grant Cymunedau Gwydn \ Resilient Communities Grant Update

* Hyfforddiant / Training – Porfa Rhos a Gwelltir Corsiog: Rheolaeth Drwy Bori/Rhos Pasture and Marshy Grassland: Management by Grazing – Ffridd: Rheoli clytwaith o gynefinoedd ar gwr yr ucheldir/ Ffridd: Managing a mosaic of upland fringe habitats

* Digwyddiadau / Events – Rheoli Gweirgloddiau ar gyfer phryfed / Managing meadows for Insects

* Swydd Gwag – Cyngor Tref Llanelli / Vacancy – Llanelli Town Council – Vacancy Carmarthen Town Council / Swydd Wag Cyngor Tref Caerfyrddin

* Un Llais Cymru / One Voice Wales – Bwletin Newyddion / News Bulletin 

* TRAINING DATES / ATGOFFA – DYDDIADAU HYFFORDDIANT MIS AWST/MEDI 

* Courier Fraud what you need to know / Twyll Cludo yr hyn sydd angen i chi ei wybod

* Grant y Rhaglen Cymunedau Gwydn // Resilient Communities Programme Grant 

* Gynllun Grant Creu Coetir / Woodland Creation Grant Schemes

* Y diweddaraf yn yr ymgyrch ‘Iddyn Nhw’ – ‘It’s for them’ campaign update (reduce mowing on verges/grassland / llai torri glaswellt)

* Cronfa Rhwydweithiau Natur/Nature Networks Fund

* Anghenion iaith a hygyrchedd aelodau’r BCD // RCP language and accessibility requirements 

* St Davids Awards – The National Awards of Wales – Gwobrau Dewi Sant – Gwobrau Cenedlaethol Cymru 

* Welsh Government Ministerial Advisory Forum on Ageing (MAFA) – Information on Cost of Living Support

* Ymgynghoriad Treth Gyngor Decach / A Fairer Council Tax Consultation (WG)

* Mourning Guidance (WG) / Operation London Bridge 

* Period of mourning following the death of Her Majesty Queen Elizabeth II / Cyfnod o alaru yn dilyn marwolaeth Ei Mawrhydi y Frenhines Elizabeth II

* Information on defibrillator purchases / Gwybodaeth am brynu diffibrilwyr 

* Digwyddiad Gweithdy Llywodraeth Cymru Gogledd a De Cymru / Welsh Government North and South Wales Workshop Events 

* Gronfa Rhwydweithiau Natur/ Nature Networks Fund

* Consultation on Fee Scales 2023-24 ( Archwilio Cymru / Audit Wales)

* Swydd wag Cyngor Cymuned Beulah / Vacancy Beulah Community Council /CYNGOR CYMUNED TALYLLYCHAU/ TALLEY COMMUNITY COUNCIL

* Seeking Welsh Suppliers / Chwilio am Gyflenwyr Cymreig

* Cylchlythyr y Commissioned – Bwletin Arbennig : Argyfwng Cosau Byw / Commissioners Newsletter Special Bulletin: Cost of Living

 * The section 6 biodiversity and ecosystem resilience duty /Adran 6 y ddyletswydd bioamrywiaeth a chydnerthedd ecosystem

* Holiadur pwysig i gynghorau tref a chymuned a phartneriaid allweddol/Important survey for town and community councils and key partners 

* Rheoli Mannau Gwyrdd ar gyfer Bioamrywiaeth – 13eg Hydref 2022 Gardd Fotaneg Genedlaethol Cymru /Managing Green Spaces for Biodiversity Oct 13th

* Gweithdy Llywodraeth Cymru Gogledd a De Cymru / Government North and South Wales Workshop Events (tackling barriers which prevent individual’s active participation in local democracy)

* Gwahoddiad i Wyl Gyhoeddi Eisteddfod yr Urdd 2023 

CSG / CCC

* Cau Ffordd Dros Dro / Temporary Road Closure – Sgwar Dol y Bont, Capel Isaac (SA19 7UB) – 1/9/22 – 9/9/22 

* Y newyddion diweddaraf gan Gyngor Sir Caerfyrddin / Latest news from Carmarthenshire County Council 

* Precept Advice Awst/August 2022 – £2666.67

* Cau Ffordd Dros Dro / Temporary Road Closure – U4002 – Pantyblodau, Capel Isaac – 19/9/22 am 3 diwrnod / 

* Cau Ffordd Dros Dro / Temporary Road Closure – U4004 – Capel Isaac, Llandeilo – 14/9/22 – 1 diwrnod / day 

* Rheoli Mannau Gwyrdd ar gyfer Bioamrywiaeth – 13eg Hydref 2022 Gardd Fotaneg Genedlaethol Cymru /Managing Green Spaces for Biodiversity Oct 13th (Llinos Evans)

* Bargen Ddinesig/City Deal Swansea Bay – anfon ymlaen at bwyllgor yr Ystafell Ddarllen/forward to Reading Room committee

Clerks & Councils Direct

* Llythyr of ddiolch / thank you letter – Ystafell Ddarllen

* TenovusCancer Care request for financial support / Cais am gymorth gan Gofal Canser Tenovus

* Apel yr Haf i’r Lloffwr – Llangathen           * CFFI Sir Gâr                        * Cerebral Palsy

22/20  CYFRIFON I’W TALU / ACCOUNTS FOR PAYMENT / CYLLID / FINANCE

Cymeradwywyd bod y cyfrifon canlynol yn cael eu talu, a pharatowyd sieciau yn unol â hynny:

The following accounts were approved for payment and cheques duly prepared:

                                                                                    £

Cyflog y Clerc / Clerks Salary 

Medi/September                                                         231.56  

Hydref/October                                                         231.56

Costau’r Clerc / Clerks Expenses                                88.62

WeDig Media – Rheoli Gwefan/                                216.00

Website Management

C. Raymond – Torri Gwair/Grass Cutting                  500.00

2021 / 2022

Lloyds Banc – Gorffennaf / July – £6110.89 Awst / August – £8392.00

Credyd cais TAW / VAT credit – £376.01

CSG Credyd praesept / Precept credit CCC Awst/August – £2666.67 

22/21 CEISIADAU CYNLLUNIO / PLANNING APPLICATIONS

Cafodd y ceisiad canlynol eu hystyried gan y Cyngor a nodwyd eu sylwadau: 

The following application was considered by the Council and their observations noted.  The clerk to advise CCC accordingly.

RHIF CAIS                             DATBLYGIAD                                              LLEOLIAD

APPLICATION NO.               DEVELOPMENT                                            LOCATION

PL/04535                                Single storey rear extension to create                         Y Felin, Dryslwyn,

                                                dining room and garden room                        Carmarthen SA32 8RJ

                                                Estyniad un llawr i’r cefn i greu ystafell

                                                 fwyta ac ystafell ardd.           

No concerns/objections

Dim pryderon/gwrthwynebiadau

PL/04508                                Proposed new community shop, Post Office, South of Parc Bryers, 

                                                ancillary café.                                                 Dryslwyn, Carmarthen                                               Siop gymunedol, Swyddfa’r Post a

                                                 chaffi atodol newydd arfaethedig                                                                                                                                                                                          SA32 8QX

In support of application/ yn gefnogi’r cais

No concerns/objections

Dim pryderon/gwrthwynebiadau

Decisions made by CCC on planning applications:

Penderfyniadau ar geisiadau cynllunio gan CSC:

PL/01009 – Land North of Glanmyddyfi, Pentrefelin, Llandeilo. S19 6SD – Free Range Poultry Unit – Full Refusal / Gwrthodiad Llwyr

22/22 21/48 ADRODDIAD Y CYNGHORYDD SIR / COUNTY COUNCILLORS REPORT         

Dywedodd y Cynghorydd Sir Hefin Jones wrth yr aelodau ei fod yn dod i adnabod pobl ers iddo gael ei ethol ym mis Mai.  Roedd hyfforddiant yn sicr ar ei agenda.  Roedd bellach ar y pwyllgorau canlynol – Craffu Iechyd a Gofal Cymdeithasol, Trwyddedu a Rhianta Corfforaethol a Diogelu, ac roedd ar y pwyllgorau cynghori canlynol – Materion Gwledig, Newid yn yr Hinsawdd a Datgarboneiddio, Trechu Tlodi.

Yn dilyn cyfarfod yn Llandeilo ynglyn â’r llwybr beicio – Abergwili i Ffair-fach – bydd yn rhoi gwybod pan fydd sesiwn friffio ar gael.

Bydd y Cynghorydd Jones yn edrych i mewn i’r system gynllunio Un Blaned ac yn cynghori yn unol â hynny.

Swyddog Cymorth Cymunedol yr Heddlu – Cyfarfodydd ar-lein, byddai’n hapus i fynychu pe byddai angen.      

County Councillor Hefin Jones advised members that since being elected in May he was getting to know people. Training was very much on his agenda.  He is now on the following committees –  Health & Social Care Scrutiny, Licensing and Corporate Parenting & Safeguarding, and on the following advisory committees – Rural Affairs, Climate Change & Decarbonisation, Tackling Poverty.

Following a meeting in Llandeilo regarding the cycle path – Abergwili to Ffairfach – he will advise when a briefing is available.

Cllr Jones will look into the One Planet planning system and advise accordingly.

PCSO on line meetings, he would be happy to attend if need be.

21/52 UNRHYW FATER ARALL / ANY OTHER BUSINESS

1.  Coed sy’n hongian drosodd ac yn ymledu i’r briffordd.  Ger Yscio, Capel Isaac.  Byddai’r Clerc yn cyfleu’r neges i Gyngor Sir Caerfyrddin.

Overhanging trees encroaching onto highway.  Near Yscio, Capel Isaac.  Clerk to report to CCC.

2. Trafodwyd cyflog y clerc yn fyr.  Byddai’r clerc yn anfon y manylion at y Cyng. Ann Davies at ddibenion craffu

The clerks salary was briefly discussed.  The clerk to forward details to Cllr. Ann Davies for scrutiny .

3. Trafodwyd dadwardio plwyf Llangathen – Y Gogledd a’r De.  Byddai’r clerc yn cael gwybodaeth gan CSC.  I’w drafod yn y cyfarfod nesaf.

 The de-warding of Llangathen parish – North and South – was discussed.  The clerk to obtain information from CCC.  To be discussed at the next meeting.

4. Swydd wag ar gyfer cynghorydd.  Yn dilyn hysbysebu’r hysbysiad cyfethol, ni chafwyd ymateb mewn perthynas â llenwi’r sedd wag.  I’w drafod yn y cyfarfod nesaf.

 Councillor vacancy.  Following the advertising of notification of co-option, no response had been received in connection with filling the vacancy.  To be discussed at the next meeting.

5.  Castell Dryslwyn.  Gofynnwyd i’r clerc adrodd i CADW am goed sy’n hongian drosodd ac ansadrwydd y wal o amgylch tir y castell.

Dryslwyn Castle.  The clerk was asked to report to CADW overhanging trees and the instability of the wall surrounding the castle grounds.

6.  Ceisiadau cynllunio Un Blaned.  Byddai’r Cyng. Hefin Jones yn ymchwilio i’r mater, ac yn adrodd yn ôl yn y cyfarfod nesaf.

One Planet planning applications.  Cllr. Hefin Jones would look into the matter and report back at the next meeting.

7. Gan nad oedd y Swyddog Lleoedd Lleol ar gyfer Natur, Rachel Carter, yn gallu mynychu cyfarfodydd y cyngor ar nos Fawrth, byddai’r clerc yn awgrymu nos Lun iddi.

As The Local Places for Nature Officer, Rachel Carter, was unable to attend council meetings on Tuesdays, the clerk to suggest a Monday evening to her.

8. Gofynnwyd i’r clerc roi gwybod i CSC am unrhyw achosion posibl o dorri rheolaeth gynllunio yn ardaloedd Capel Isaac a Derwen-fawr.

 The clerk was asked to report to CCC possible breaches in planning in the Capel Isaac and Broad Oak areas.

9.  Y clerc i gysylltu â CSC ynglyn â’r posibilrwydd o gael rhai o’r goleuadau stryd yn ardal Broad Oak ymlaen am gyfnod hirach.

The clerk to contact CCC regarding the possibility of having some of the street lights in the Broad Oak area on for a longer period.

DYDDIAD CYFARFOD NESAF / DATE OF NEXT MEETING

Penderfynwyd y byddai cyfarfod nesaf Cyngor Cymuned Llangathen yn cael ei gynnal ar 15 Tachwedd 2022 yn yr Ystafell Ddarllen, Cwrt-henri am 7.30yh.

It was resolved that the date for the next meeting of Llangathen Community Council will be held on 15th November 2022 in The Reading Room, Court Henry at 7.30pm.

                                    Llofnod / Signed…………………………….

                                    Dyddiad / Date………………………………….

Cofnodion Gorffennaf 2022 July Minutes

Cofnodion cyfarfod Cyngor Cymuned Llangathen a gynhaliwyd nos Fawrth , 19 Gorffennaf 2022, yn Yr Ystafell Ddarllen, Cwrt Henri.

Minutes of the meeting of Llangathen Community Council held on Tuesday evening, 19th July 2022, in The Reading Room, Court Henry.

Presennol / Present: Cyng. Cllrs : E. Rees (Cadeirydd/Chair) B. Jones, Ann Davies,  E. Morgan, and C. Moses.

Hefyd yn presennol / In attendance Mrs M.Rees (clerc / clerk) .

22/01 YMDDIHEURIADAU / APOLOGIES

Cafwyd ymddiheuriadau am absenoldeb gan  Cyng / Cllrs L. Hughes, A. Davies a / and Cyng. Sir / County Cllr H. Jones.

22/02  DATGANIADAU O FUDDIANT / DECLARATIONS OF INTEREST

Nid oedd unrhyw ddatganiadau o fuddiant.  There were no declarations of interest.

22/03 COFNODION / MINUTES 

Cynigiwyd gan Cyng. B. Jones ac eiliwyd gan Cyng. Ann Davies  fod cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd nos Fawrth 17 Mai 2022 yn cael eu derbyn fel cofnod cywir o’r trafodion.

It was proposed by Cllr. B. Jones and seconded by Cllr. Ann Davies that the minutes of the meeting held on Tuesday, 17th May 2022 be accepted as a correct record of proceedings.

22/04  MATERION YN CODI  MATTERS ARISING

Cof/Min 21/68 (1)  A40 SGWAR DRYSLWYN SQUARE, DRYSLWYN /  BROAD OAK / DIOGELWCH Y FFYRDD / ROAD SAFETY – A40

Roedd y cynghorwyr yn dymuno cael gwybodaeth am ddata cyflymder gan Lywodraeth Cymru cyn penderfynu ar gamau pellach.

Councillors were wanting to receive information regarding speed data from Welsh Government before deciding on further action.

Cof/Min 21/68 (2)  ADEILAD CYFNEWIDFA BT/ BT EXCHANGE BUILDING, DRYSLWYN

I’w adolygu yn y cyfarfod nesaf.  To be reviewed in the next meeting.

Cof/Min 21/68 (5) SBWRIEL / LITTER

Gofynnwyd i’r clerc fynd ar drywydd y mater a gofyn am ddiweddariad ar y sefyllfa.

The clerk was asked to follow up the matter and ask for an update on the situation.

Cof/Min 21/68 (6)  FELINDRE, GOLEUADAU STRYD / STREET LIGHTING

Roedd y bwlb watedd is y gofynnwyd amdano wedi cael ei newid.

The requested lower wattage bulb has been replaced.

Cof/Min 21/68 (7) LLWYBR BYSIAU YSGOL / SCHOOL BUS ROUTES DERWEN FAWR / BROAD OAK 

Yn dilyn ateb gan CSC, ni fyddai’r llwybr bysiau yn yr ardal hon yn newid.

Following a reply from CCC, the bus route in this area will remain unchanged

Cof/Min 21/68 (9)  BRYNDEWI ,BROAD OAK

Gofynnwyd i’r clerc wneud cais am ddiweddariad gan CSC ynghylch y mannau parcio yn y lleoliad hwn.  

The clerk was asked to request an update from CCC regarding the parking spaces at this location.  

Cof/Min 21/68 (10) DATHLIADAU JIWBILÎ PLATINWM Y FRENHINES / QUEENS PLATINUM JUBILEE CELEBRATIONS

Mynegodd y ddwy neuadd, Cwrt-henri a Llangathen, ddiddordeb mewn cael £70 i blannu coeden/llwyn/bylbiau yng nghyffiniau’r neuaddau. Sieciau i’w hanfon ymlaen i’r pwyllgorau perthnasol.

Both halls, Court Henry and Llangathen  expressed an interest in receiving £70 to plant a tree/shrub/bulbs within the vicinity of the halls.  Cheques to be forwarded to the relevant committees.

Cof/Min 21/68 (11) LLANGATHEN –  LLAWER O DDWR /EXCESSIVE WATER 

Byddai’r mater yn cael ei adolygu yn yr hydref.

The matter will be reviewed in the Autumn.

Cof / Min 21/75 (4) MAES PARCIO CASTELL DRYSLWYN CASTLE CAR PARK

Roedd Ystad Gelli Aur Cyfyngedig wedi bod yn monitro’r cerbydau a oedd yn parcio dros nos ym Maes Parcio Castell Drylswyn. Byddai’n parhau i fonitro’r sefyllfa, a hefyd yn darparu arwyddion addas a fyddai, gobeithio, yn annog pobl i beidio â pharcio yno dros nos.

Golden Grove Estate Limited have been monitoring the overnight parking at Drylswyn Castle Car Park.  They will continue to monitor the situation and will also be providing suitable signage that will hopefully discourage overnight parking.

Cof/Min 21/68 (5) CYFYNGIADAU CYFLYMDER / SPEED RESTRICTIONS – FELINDRE

Roedd cais i ostwng y cyfyngiad cyflymder yn Felindre, Dryslwyn wedi cael ei drosglwyddo i Adran Rheoli Traffig CSC. Gofynnwyd i’r clerc fynd ar drywydd y mater.

The request to reduce the speed limit in Felindre, Dryslwyn has been passed on to CCC, Traffic Management Department.  The clerk was asked to follow up the matter.

Cof/Min 21/68 (6) CONCEALED ENTRANCE – CAEAUNEWYDD, DRYSLWYN

Roedd cais i gyflenwi “Mynedfa Gudd” wedi’i anfon ymlaen i Adran Rheoli Traffig CSC. Gofynnwyd i’r clerc fynd ar drywydd y mater.

The request to supply a “Concealed Entrance” has been forwarded to CCC, Traffic Management Department.  The clerk was asked to follow up the matter.

Cof/Min 21/68 (7) YSGOL CWRT HENRI SCHOOL – TRAFFIC CALMING MEASURES

Y clerc i ysgrifennu at CSC ynghylch mesurau tawelu traffig y tu allan i ysgol Court Henry

The clerk to write to CCC regarding traffic calming measures outside Court Henry school

Cof/Min 21/68 (8) MAP PLWYF / PARISH MAP

Roedd y clerc wedi darparu map o’r plwyf. Fodd bynnag, nid oedd yn un clir iawn, a byddai’r Cyng. E. Morgan yn mynd ati i chwilio am fersiwn fwy eglur.

The clerk had provided a map of the parish.  However, this was not very clear and Cllr. E. Morgan would look into providing a clearer version.

22/05    GOHEBIAETH / CORRESPONDENCE

Cafodd yr eitemau canlynol o ohebiaeth eu cyflwyno i’r cyngor a’u trafod/nodi, fel sy’n briodol:

The following items of correspondence were presented to council and duly discussed/noted:

Un Llais Cymru / One Voice Wales

* Ceisiadau YN AGOR! / Applications NOW OPEN! www.heritagefund.org.uk/funding   

* JUNE TRAINING DATES / DYDDIADAU HYFFORDDIANT Mis Mehefin – to Cllrs 11/6

* Camau Cynaliadwy Cymru: Grantiau Gweithredu / Sustainable Steps Wales: Action Grants

* Cynllun Datblygu Lleol Diwygiedig Sir Gaerfyrddin (CDLl) 2018-2033 / Revised Carmarthenshire Local Development Plan (LDP) 2018-2033

* JULY TRAINING DATES / ATGOFFA – DYDDIADAU HYFFORDDIANT MIS GORFFENNAF

* Vacant Position – Clerk/RFO – Glynneath Town Council / CYNGOR CYMUNED TALYLLYCHAU / TALLEY COMMUNITY COUNCIL / Clerk role Llanllawddog

* Canllaw Cynghorwyr Da / The Good Councillors Guide

* Call out for good practice/examples in response to global warming and climate change / Galwad am arfer da/enghreifftiau wrth ymateb i gynhesu byd-eang a newid hinsawdd

* Lunio Dyfodol Cymru | Shaping Wales’ Future

* The Finance and Governance Toolkit for Community and Town Councils / Y Pecyn Cymorth Cyllid a Llywodraethu ar gyfer Cynghorau Cymuned a Thref 

* Cronfa Perchnogaeth Gymunedol – Community Ownership Fund

* CAVS – Community Halls Funding Opportunities 

* Ymgynghoriad Treth Gyngor Decach / A Fairer Council Tax Consultation

* Ynghylch : Cau Ffordd Dros Dro / Temporary Road Closure – U4001 Heol Pantyblodau, Capel Isaac,(SA19 7TL)  – 31/8/22 – 2 diwrnod/ 2 days

CSG/CCC

* Cronfa Ffyniant Cyffredin – Shared Prosperity Fund -Llinos Evans (Policy)

* Community Disabled Transport Scheme Carmarthenshire – Susan Smith 

* Cronfa Perchnogaeth Gymunedol – Community Ownership Fund – Llinos Evans (Policy)

* CAU FFORDD DROS DRO – YR U4039 PONTMYDDFAI, LLANDEILO/TEMPORARY ROAD CLOSURE FS-CASE-434595753 – Temporary Road Closure 21/9/22 – 2 diwrnod/2 days

* EMERGENCY ROAD CLOSURE – U4044 MOUNT ROAD, LLANGATHEN – (OneNetwork129644532)

* Cynllun Datblygu Lleol Diwygiedig Sir Gar (CDLI) Revised Carmarthenshire Local Development Plan (LDP) 2018 – 2033

* Keep Wales Safe / Help Us Help You – Next Phase – Golley Slater

Panel Annibynnol Cymru ar Gydnabyddiaeth Ariannol – Cynghorau Cymuned a Thref – profforma ar gyfer y datganiad taliadau – Independent Remuneration Panel for Wales – Community & Town Councils – statement of payment proforma * Grass cutting and general maintenance – A Jones ASJ Maintenance – 07852935661

* Clerks & Councils Direct   * Glasdon   * The Clerk SLCC

22/06  CYFRIFON I’W TALU / ACCOUNTS FOR PAYMENT / CYLLID / FINANCE

Cymeradwywyd bod y cyfrifon canlynol yn cael eu talu, a pharatowyd sieciau yn unol â hynny:

The following accounts were approved for payment and cheques duly prepared:

                                                                                    £

Trywydd – Cyfieithu/Translation                               41.26

(Mawrth/March)

Trywydd – Cyfieithu/Translation

Mai/May)                                                                  62.86

Cyflog y Clerc / Clerks Salary 

Gorfennaf/July                                                           231.56  

Awst/August                                                              231.56

Costau’r Clerc / Clerks Expenses                                81.83

Un Llais Cymru/One Voice Wales

aelodaeth / membership                                               84.00

Neuadd Llangathen Hall – rhodd/ donation                70.00

Ystafell Ddarllen / Reading Room 

Cwrt Henri – rhodd / donation                                      70.00

Lloyds Bank – Mai / May – £6774.85  Mehefin / June – 6152.39

 Cais am ad-daliad TAW wedi’i gyflwyno/cydnabod  / Claim for VAT refund submitted and acknowledged – £376.01

22/07 CEISIADAU CYNLLUNIO / PLANNING APPLICATIONS

Decisions made by CCC on planning applications:

Penderfyniadau ar geisiadau cynllunio gan CSC:

PL/02915 – Llygad yr Haul, Capel Isaac, Llandeilo. SA19 7UB -Estyniad arfaethedig ystafell wely ar y llawr cyntaf yn y cefn ac estyniad arfaethedig ystafell haul ar y llawr gwaelod yn y cefn /Proposed rear first floor bedroom extension and rear ground floor sun room extension – TYNNWYD YN ÔL /WITHDRAWN

PL/02714 – Creu estyniad i’r ystafell de bresennol yn lle’r pebyll presennol, toiled newydd, ty gwydr newydd / Creation and extension to existing tea room to replace existing marquees, new WC, new  glasshouse – LISTED BUILDING GRANTED 

PL/02691 – Creu estyniad i’r ystafell de bresennol yn lle’r pebyll presennol, toiled newydd, ty gwydr newydd / Creation and extension to existing tea room to replace existing marquees, new WC, new  glasshouse – CANIATÂD LLAWN/FULL GRANTED

22/08   DIFFIBRILIWR / DEFIBRILLATOR   

Ar ôl cael manylion gan Phil Hill, Un Llais Cymru, ynghylch diffibrilwyr newydd, awgrymwyd bod y clerc yn siarad â Mr Hill ac yn darparu gwybodaeth yn y cyfarfod nesaf.

Cadarnhawyd bod y diffibrilwyr cyfredol i gyd yn gweithio.

Having received details from Phil Hill, OVW, regarding new defibrillators, it was suggested that the clerk speaks to Mr Hill and to provide information at the next meeting.

The existing defibrillators were confirmed to be in working order.

22/09 TALIADAU I AELODAU CYNGOR CYMUNED / PAYMENTS TO MEMBERS OF COMMUNITY COUNCIL

Penderfynodd pob aelod a oedd yn bresennol optio allan o gael taliadau, ac, yn briodol, llofnodwyd y ffurflenni perthnasol ganddynt.  

Byddai’r clerc yn trefnu i’r datganiad blynyddol ar gyfer 2021-2022 gael ei anfon at Banel Annibynnol Cymru ar Gydnabyddiaeth Ariannol. Roedd yn rhaid cyhoeddi’r ffurflen, nad oedd yn cynnwys unrhyw gydnabyddiaethau, ar y wefan hefyd.

All members present made the decision to opt out of receiving payments and duly signed the relevant forms.  

The clerk to arrange for the annual return for 2021 / 2022 to be forwarded to Remuneration Panel for Wales.  The return, which was for nil payments, must also be published on the website.

22/10 CYNLLUN HYFFORDDI / TRAINING PLAN

Yn unol â’r rheoliadau newydd, trafodwyd Cynllun Hyfforddi gan bawb. Byddai’r clerc yn llunio cynllun i’w gymeradwyo yn y cyfarfod nesaf.

In line with new regulations, a Training Plan was discussed by all.  The clerk to draft details of a plan for approval in the next meeting.

Roedd y clerc wedi dilyn Hyfforddiant ar y Cod Ymddygiad ar 4/7/22.

The clerk had attended  Code of Conduct Training on 4/7/22

22/11 UNRHYW FATER ARALL / ANY OTHER BUSINESS

1. Gofynnwyd i’r clerc anfon llythyr o werthfawrogiad at y Cyn-gynghorydd Mark Williams.

    The clerk was requested to send a letter of appreciation to past Councillor, Mark Williams

2.  Gofynnwyd i’r clerc gysylltu â’r Swyddog Cymorth Cymunedol yr Heddlu (PCSO) lleol i’w wahodd i gyfarfodydd y cyngor.

     The clerk was requested to contact the local PCSO and invite to council meetings.

DYDDIAD CYFARFOD NESAF / DATE OF NEXT MEETING

Penderfynwyd y byddai cyfarfod nesaf Cyngor Cymuned Llangathen yn cael ei gynnal ar 20 Medi 2022 yn yr Ystafell Ddarllen, Cwrt-henri am 7.30yh.

It was resolved that the date for the next meeting of Llangathen Community Council will be held on 20th September 2022 in The Reading Room, Court Henry at 7.30pm.

                                    Llofnod / Signed…………………………….

                                    Dyddiad / Date………………………………….

Cyfarfod Gorffenaf Key Information July 2022

CYNGOR CYMUNED LLANGATHEN COMMUNITY COUNCIL

Key Information – cyfarfod/meeting 19/7/22

Presennol / Present: Cyng. Cllrs E. Rees, B. Jones, Ann Davies, E. Morgan, C. Moses

Hefyd yn presennol / In attendance : M. Rees. 

YMDDIHEURIADAU / APOLOGIES

Cafwyd ymddiheuriadau am absenoldeb gan  / Apologies for absence were received from  Cyng. / Cllrs: L. Hughes, A. Davies and H. Jones

DATGANIADAU O FUDDIANT / DECLARATIONS OF INTEREST

Nid oedd unrhyw ddatganiadau o fuddiant.   There were no declarations of interest.

CYFRIFON I’W TALU / ACCOUNTS FOR PAYMENT / CYLLID / FINANCE

Cymeradwywyd bod y cyfrifon canlynol yn cael eu talu

The following accounts were approved for payment 

                                                                                                £

Trywydd (Cyfieithu / Translation) – Mai/May             41.26

Trywydd (Cyfieithu / Translation) – Gorffennaf/July              62.86

Cyflog y Clerc / Clerks Salary 

Gorffennaf / July                                                        231.56

Awst / August                                                             231.56

Costau’r Clerc / Clerks Expenses                                 81.83

Un Llais Cymru – Aelodaeth / Membership                 84.00

Ystafell Ddarllen Cwrt Henri – rhodd / donation          70.00

Neuadd Llangathen – rhodd / donation                         70.00

Cais TAW wedi’i gyflwyno / VAT claim submitted – £376.01

Lloyds Bank Mai /  May – £6774.85  Mehefin / June  £6152.39

Diffibriliwr , prisiau i’w harchwilio / Defibrillator, prices to be sourced 

Yn unol â’r rheoliadau, trafodwyd cynllun hyfforddi / in line with regulations, a training plan was discussed.

Cyfarfod nesaf/ next meeting:  20/9/22  yn / in Yr Ystafell Ddarllen, Cwrt Henri / Reading Room, Court Henry.

M Rees (clerc/clerk)

Council@llangathen.org.uk