Cyfarfod Mawrth March Key Information 2022

CYNGOR CYMUNED LLANGATHEN COMMUNITY COUNCIL

Key Information – cyfarfod/meeting Mawrth 15fed /March 15th 2022

Presennol / Present: Cyng. Cllrs: B. Jones (cadeirydd/chair), A. Davies, E. Morgan, L. Hughes, M. Williams, E. Rees  a  A. Davies.

Hefyd yn presennol / In attendance: Cyng./Cllr C. Campbell and M. Rees (clerc/clerk)

YMDDIHEURIADAU / APOLOGIES

Cafwyd ymddiheuriadau am absenoldeb gan  / Apologies for absence were received from  Cyng. / Cllr: C. Moses

DATGANIADAU O FUDDIANT / DECLARATIONS OF INTEREST

Datganodd y Cyng. L. Hughes  ddiddordeb yn eitem 10 ar yr agenda – Ysgol Cwrt Henri. 

Datganodd y Cyng. B. Jones  ddiddordeb yn eitem 10 ar yr agenda – Neuadd Llangathen

Cllr. L. Hughes declared an interest in item  10 on the agenda  – Court Henry School.

Cllr. B. Jones declared an interest in item  10 on the agenda  – Llangathen Hall

CYFRIFON I’W TALU / ACCOUNTS FOR PAYMENT 

Cymeradwywyd bod y cyfrifon canlynol yn cael eu talu

The following accounts were approved for payment 

                                                                                                £

We Dig Media                                                                        216.00

Ystafell Ddarllen                                                                      15.00

Trywydd                                                                                   29.16

Costiau Clerks Expenses                                                        102.19

Cyflog y Clerc/Clerks Salary 

Mawrth/March                                                                        231.56

Ebrill/April                                                                             231.56

Rhoddion/Donations

Parents/Teachers Ysgol Cwrt Henri School                           400.00

Cylch Meithrin Cwrt Henri                                                    400.00

Neuadd Llangathen Hall                                                         400.00

Ystafell Ddarllen / Reading Room Cwrt Henri                      400.00

Urdd – Pwyllgor Apêl Llanfihangel Aberbythych 

a Llangathen                                                                           100.00

CSG/CCC Apêl Cadeirydd / Chair’s Appeal – 

Ambiwlans Awyr Cymru                                                       100.00

CFFI Llanfynydd YFC                                                             50.00

Y Lloffwr                                                                                  50.00

Cyfarfod nesaf/ next meeting:  Mai 17eg/17th May 2022

M Rees (clerc/clerk)        Council@llangathen.org.uk    www.llangathen.org.uk

Cofnodion Ionawr January Minutes 2022

CYNGOR CYMUNED LLANGATHEN
LLANGATHEN COMMUNITY COUNCIL

Cofnodion cyfarfod Cyngor Cymuned Llangathen a gynhaliwyd nos Fawrth , 18 Ionawr 2022, cyfarfod rythiol ar Zoom.
Minutes of the meeting of Llangathen Community Council held on Tuesday evening, 18th January 2022, a virtual meeting on Zoom.
Presennol / Present: Cyng. Cllrs : B. Jones ( Cadeirydd / Chair), Ann Davies, C. Moses, E. Morgan, M. Williams, L. Hughes, E. Rees a/and A. Davies.
Hefyd yn presennol / In attendance Mrs M.Rees (clerc / clerk) a/and Cyng. Sir/County Councillor C. Campbell.

21/ 41 YMDDIHEURIADAU / APOLOGIES

Cafwyd ymddiheuriadau am absenoldeb gan / Apologies for absence were received from Rachel Carter, Local Places for Nature Officer.
Roedd hi wedi rhoi gwybod i’r clerc nad oedd hi ar gael ar nos Fawrth ond y byddai’n hapus i gwrdd â rhai o’r Cynghorwyr ar noson arall.
She had advised the clerk that she was unavailable on Tuesday evenings but would be happy to meet some of the Councillors on another evening.

21/42 DATGANIADAU O FUDDIANT / DECLARATIONS OF INTEREST

Datganodd y Cyng. A.F.Davies ddiddordeb yn eitem 21/51 ac ni chymerodd ran yn y drafodaeth – Gwefan.
Cllr. A.F.Davies declared an interest in item 21/51 and did not take part in the discussions – Website.

21/43 COFNODION / MINUTES

Cynigiwyd gan Cyng. Ann Davies ac eiliwyd gan Cyng. B. Jones fod cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd nos Fawrth 16 Tachwedd 2021 yn cael eu derbyn fel cofnod cywir o’r trafodion.
It was proposed by Cllr. Ann Davies and seconded by Cllr. B. Jones that the minutes of the meeting held on Tuesday, 16th November 2021 be accepted as a correct record of proceedings.

21/44 MATERION YN CODI / MATTERS ARISING

Cof/Min 21/35 (1) A40 SGWAR DRYSLWYN SQUARE, DRYSLWYN / BROAD OAK / DIOGELWCH Y FFYRDD / ROAD SAFETY – A40

Cafwyd gohebiaeth oddi wrth Lywodraeth Cymru (LlC). Roedd yn rhoi gwybod bod terfynau cyflymder ar y rhwydwaith cefnffyrdd yn cael eu hadolygu yn unol â chanllawiau Pennu Terfynau Cyflymder Lleol yng Nghymru. Felly o ran cerbydau yn mynd dros y terfyn cyflymder, roedd hwn yn fater gorfodi i’r heddlu. Dylid cyfeirio unrhyw bryderon at GanBwyll. Bu’r cynghorwyr ers blynyddoedd lawer yn ymgyrchu dros ddefnyddio mesurau mwy diogel ar Sgwâr Dryslwyn ac yn Nerwen Fawr, ac roedd yn rhwystredig ei bod yn ymddangos bod eu sylwadau ar brydiau yn cael eu hanwybyddu. Cynigiodd y Cyng. Cefin Campbell ysgrifennu at LlC.
Correspondence had been received from Welsh Government (WG). They advised that speed limits on the trunk road network is reviewed in line with Setting Local Speed Limits in Wales guidance. With regard to vehicles exceeding the speed limit, then this was an enforcement matter for the police. Any concerns should be addressed to GoSafe. Councillors had for many, many years campaigned for safer measures to be employed at the Dryslwyn Square and Broad Oak locations and it was frustrating that on occasions their observations appeared to be disregarded. Cllr. Cefin Campbell offered to write to WG.

Cof/Min 21/35 (2) ADEILAD CYFNEWIDFA BT/ BT EXCHANGE BUILDING, DRYSLWYN

Nid oedd unrhyw waith wedi’i wneud i Adeilad Cyfnewid BT ond Roedd yn ymddangos bod rhywfaint o waith ar y cafnau wedi’i gwblhau.
No work has been carried out to the BT Exchange Building except it would seem that some work to the troughings has been completed. I’w adolygu yn y cyfarfod nesaf /To review at the next meeting.

Cof/Min 21/35 (3) ROAD FROM BROAD OAK TO CAPEL CROSS INN

Mae’r ardal hon ar restr cynnal a chadw CSG.
This area is on the CCC list for maintenance.

Cof/Min 21/35 (4) FELINDRE – TYLLAU / POT HOLES

Mae’r ardal hon ar restr cynnal a chadw CSC.
This area is on the CCC list for maintenance.

Cof/Min 21/35 (5) SBWRIEL / LITTER

Gofynnwyd i’r clerc ofyn i Swyddog yr Amgylchedd, CSC, amnewid yr arwyddion Dim Baw Cwn a Dim Sbwriel gan fod rhai yn pilio i ffwrdd. Hefyd, gofyn am arwyddion Dim Sbwriel ar y ffordd rhwng Sgwâr Dryslwyn a Chastell Dryslwyn a rhwng Sgwâr Dryslwyn a Chwrt Henri. Roedd y clerc wedi cael rhai posteri Dim Baw Cwn a byddai’r rhain yn cael eu gosod ar Safle Bysiau Sgwâr Dryslwyn ac ar yr Hysbysfwrdd, Derwen Fawr.
The clerk was asked to request Environmental Officer, CCC, to replace the No Dog Fouling and No Litter signs as some were peeling away. Also, to request No Litter signs on the road from Dryslwyn Square to Dryslwyn Castle and Dryslwyn Square to Court Henry. The clerk had been forwarded some No Dog Fouling posters and these will be placed in the Dryslwyn Square Bus Stop and Notice Board, Broad Oak.

Cof/Min 21/35 (6) FELINDRE, GOLEUADAU STRYD / STREET LIGHTING

Roedd y clerc wedi siarad â Pheiriannydd Goleuadau Cyhoeddus CSC a gadarnhaodd fod y golau stryd dan sylw yn pylu ac yn gweithio’n gywir. Cynigiodd leihau watedd y bwlb er mwyn lleihau disgleirdeb y golau. Byddai’r clerc yn ysgrifennu at CSC i gadarnhau y byddai hyn yn dderbyniol.
The clerk had spoken to CCC Public Lighting Engineer who confirmed that the street light in question was indeed dimming and working correctly. He offered to modify the bulb wattage to a lower power in order to reduce the brightness of the light. The clerk to write to CCC to confirm that this would be agreeable.

Cof/Min 21/35 (8) LLWYBR BYSIAU YSGOL / SCHOOL BUS ROUTES DERWEN FAWR / BROAD OAK

Ni chafwyd ateb hyd yma ar ôl i ohebiaeth ar y mater hwn gael ei hanfon at CSC. Cynigiodd y Cyng. Cefin Campbell ysgrifennu ar ran y Cyngor Cymuned.
Following correspondence on this matter having been forwarded to CCC, no reply to date had been received. Cllr. Cefin Campbell offered to write on the Community Councils behalf.

Cof/Min 21/35 (9) PONT DRYSLWYN /DRYSLWYN BRIDGE

Roedd cyflwr Pont Dryslwyn wedi’i gofnodi a’r mater wedi’i anfon i’r adran berthnasol yn CSC. Byddai’r clerc yn mynd ar drywydd hyn gan na chafwyd ymateb.
The condition of Dryslwyn Bridge had been reported and forwarded to the relevant section in CCC. The clerk to follow up as no response had been received.

21/45 GOHEBIAETH / CORRESPONDENCE

Cafodd yr eitemau canlynol o ohebiaeth eu cyflwyno i’r cyngor a’u trafod/nodi, fel sy’n briodol:
The following items of correspondence were presented to council and duly discussed/noted:

Un Llais Cymru
* Hywel Dda Community Health Council
* Cyfleoedd cyllid ar gyfer Cymru De-Gorllewin / Funding opportunities for SW Wales – Rachel Carter
* Bwletin Newyddion / News Bulletin
* Community Woodlands Fund / Cronfa Coetiroedd Cymunedol – plannu a gwella coed / tree planting and enhancements
* Cylchlythyr Hydref 2021 / October 2021 Newsletter
* ‘Leave only paw prints’ dog fouling campaign / Hymgyrch baw cwn ‘Gadewch olion pawennau yn unig’ Posters received
* Ymgyngoriad ar ddeddfwriaeth a pholisi cynllunio ar gyfer ail gartrefi a llety gwyliau tymor byr / Consultation on planning legislation and policy for second homes and short-term holiday lets
Nodyn Cyngor Technegol (Tan) 15 Diweddariad Pwysig gan y Gweinidog Newid Hinsawdd / Technical Advise Note (Tan) 15 Important Update from the Minister of Climate Change
* QUEEN’S PLATINUM JUBILEE BEACONS 2ND JUNE 2022
* Job vacancy – Voice Wales Community CPR and Defibrillator Manager / Rheolwr CPR a Diffibrilwyr Cymunedol Un Llais Cymru
* Job Vacancy – One Voice Wales Digital Sector Support Officer /Swyddog Cefnogaeth Ddigidol I’r Sector Un Llais Cymru.
* Job Vacancy – Governance and Digital Communications Support Officer /Swyddog Cefnogi Llywodraethiant a Chyfathrebu Digidol
* Mae’r Cyrsiau Preswyl ‘Defnyddio’ Cymraeg Gwaith yn ol ar gyfer 2022! The residential ‘Use’ Work Welsh Courses return for 2022!
* Fforwm Cenedlaethol Rhanddeiliaid Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol / Well-being of Future Generations National Stakeholder Forum
* Policy Announcements at the Compulsory Purchase Association (CPA) Wales National Conference 2021/ Gyhoeddiadau Polisi’r yng Nghynhadledd Genedlaethol Cymdeithas Prynu Gorfodol Cymru 2021
* Cyflwyno’r Bil Deddfau Trethi Cymru (Pwer i Addasu) Welsh Tax Acts etc (Power to Modify) Bill
* Laying of the Eligible Community Councils (General Power of Competence) (Qualifications of Clerks) (Wales) Regulations 2021
* Rhaglen Llunio Dyfodol Cymru/Shaping Wales Future – National Stakeholder Forum
* Welsh Government Councillor remuneration and citizen engagement in Wales – reports / adroddiadau
* Gohediaeth gan y Gweinidog Gyfiawnder Cymdeithasol Correspondence from the Minister for Social Justice – TCC CTCh
* Llangain Community Council Vacancy
* Llanwino Community Council Clerk Vacanc
* NHMF COVID-19 Response Fund in Wales – heritage assets
* Advertisement Chair to the Independent Remuneration Panel for Wales
* The Queens Platinum Jubilee – National Lottery Awards for All – Jiwbili Platinwm Y Frenhines Arian I Bawb Loteri Genedlaethol
* Training – JANUARY, FEBRUARY & MARCH 2022 /Hyfforddiant – IONAWR, CHWEFROR & MAWRTH 2022
* Violence against women Welsh Government Consultation / Trais yn menywod Ymgynghoriad Llywodraeth Cymru
LlC/WG
* Climate Change Bulletin December 2021
* Deddf Llywodraeth Leol ac Etholiadau (Cymru) 2021: Canllawiau Drafft ar gyfer Cynghorau Cymuned a Thref/The Local Government and Elections (Wales) Act 2021: Draft Statutory Guidance for Community and Town Councils
* Ending Physical Punishment in Wales Newsletter
General
* Broadway Broadband – FREE fibre Gov funding has been approved by DCMS!
* Cylchlythyr mis Tachwedd a Rhagfyr CIC Hywel Dda / Hywel Dda CHC November and December newsletter
* Free training for community members – Poster – to be displayed in the Dryslwyn Post Office/Shop
* Dryslwyn siopnewydd
* Building a Healthier Future after COVID 19 / Adeiladu Dyfodol Iachach ar ol COVID 19
* Cynllun Heddlu a Throsedd | Police and Crime Plan – On behalf of the OPCC
* Lloyds Bank – Tachwedd / November £7649.55 Rhagfyr/December £9784.15
CCC Partners – Susan Smith
* Alzheimer’s Society Cymru – Gorllewin Cymru/Alzheimer’s Society Cymru update – West Wales
* Wellbeing Wednesdays in December
CCC Paul Davies (Cohesion)
* Carers Grants * Crimestoppers launches sexual harassment survey
* Pebble Grants of up to £4000 available – small UK registered charities and recognised churches
* Third Sector Resilience Fund – Protected Characteristics Priority – voluntary organisations to help deal with the long after effects of COVID 19
* The 7 Stars Foundation – Charitable organisation supporting vulnerable young people
CSG /CCC
* Cronfa Cysylltu Cymunedau Sir Gaerfyrddin / Carmarthenshire Connected Communities Fund – see poster
* Emergency Road Closure – C2152, Cilsane to Penybanc, Llandeilo. – One Network ID – 124411840 (for one day)
* EMERGENCY ROAD CLOSURE – C2152 LLANGATHEN (Rhagfyr/December ‘21)
* Cau Ffordd Dros Dro – C2145 Capel Isaac Llandeilo Temporary Road Closure – 10/1/22 – 3 diwrnod/days
* Praesept 2022-23 Precept
* Gwybodaeth Etholiadol/Electoral Information
* Nadolig Llawen / Merry Christmas – Wendy Walters
* Michael Roberts – Ynghylch – Arolwg ymgysylltu sy’n yawned a rheolaethau cwn ychwanaegol / Engagement survey relating to additional dog controls
Requests for Financial Assistance
* Marie Curie * Urdd * Cylch Urdd Blaenau Tywi
Brochures/Circulars
The Clerk Magazine Glasdon The Llanelli Standard
Cadwch Cymru Daclus/Keep Wales Tidy – Posters – To be placed in the Dryslwyn Square Bus Stop and Broad Oak Notice Board.

21/46 CYFRIFON I’W TALU / ACCOUNTS FOR PAYMENT / CYLLID / FINANCE

Cymeradwywyd bod y cyfrifon canlynol yn cael eu talu, a pharatowyd sieciau yn unol â hynny:
The following accounts were approved for payment and cheques duly prepared:
£
Cyflog y Clerc / Clerks Salary
Ionawr / January 231.56
Chwefror / February 231.56
Costau’r Clerc / Clerks Expenses 117.53
(Zoom £14.39 x 2)

SLCC Aelodaeth/Membership 80.00

Domain Renewal 57.55 (inc VAT)
Adnewyddu’r Parth
Byddai’r anfoneb hon yn cael ei throsglwyddo i’r Rheolwr Gwe newydd.
This invoice to be passed on to the new web Manager.

CSG /CCC Precept Remittance Advice – £2400 – 22/12/21
Lloyds Bank – Statement Tachwedd/ November 2021 – £7649.55 Rhagfyr/December 2021 £9784.15

21/47 CEISIADAU CYNLLUNIO / PLANNING APPLICATIONS

Cafodd y ceisiad canlynol eu hystyried gan y Cyngor a nodwyd eu sylwadau:
The following application was considered by the Council and their observations noted. The clerk to advise CCC accordingly.

Cais cynllunio ymgynghori / Planning Application Consultation

RHIF CAIS DATBLYGIAD LLEOLIAD
APPLICATION NO. DEVELOPMENT LOCATION
PL/02691 Creu estyniad i’r ystafell de bresennol yn
lle’r pebyll presennol, toiled newydd, ty
gwydr newydd.

Cais Cynllunio Ymgynghori Creation and extension to existing tea room Gerddi Aberglasney
Planning Application to replace existing marquees, new WC, new Gardens, Llangathen
Consultation glasshouse SA32 8QH

No concerns/objections
Dim pryderon/gwrthwynebiadau
********
PL/01009 Proposed erection of free-range poultry Land North of
Cais Cynllunio Parthed unit to accommodate 16,000 birds, feed bins, Glanmyddyfi,
Ymgynghori/Planning upgrade of existing field access, highway Pentrefelin. SA19 6SD
Application junction improvements
Re-Consultation

No concerns/objections
Dim pryderon/gwrthwynebiadau

PL/03308 Gwaith Coed /Tree Works Aelybryn
Broad Oak

No concerns/objections
Dim pryderon/gwrthwynebiadau

21/48 ADRODDIAD Y CYNGHORYDD SIR / COUNTY COUNCILLORS REPORT

Dywedodd y Cyng. Cefin Campbell fod CSC wedi cyrraedd setliad ariannol, sef cynnydd o 9.2% yn y gyllideb flynyddol. Byddai’n rhoi gwybod yn y cyfarfod nesaf am y cynlluniau ar gyfer ei ddefnyddio.
Roedd Llwybr Beiciau Caerfyrddin i Ffairfach wedi cael cyllid o Gronfa Codi’r Gwastad, ac er bod y llwybr o Ffairfach i Ddryslwyn yn glir i gyd, roedd rhai problemau yn ardal Nantgaredig a Felin-wen.
Cllr. Cefin Campbell advised that CCC had reached a financial settlement of a 9.2% increase in the annual budget. He will advise on the plans on how this would be utilised in the next meeting.
The Carmarthen to Ffairfach Cycle Path has received funds from the “Levelling up Fund” and whereas the route from Ffairfach to Dryslwyn is all clear there are some issues in the Nantgaredig, Whitemill area.

21/49 DIFFIBRILIWR / DEFIBRILLATOR

Roedd y clerc wedi cofrestru’r ddau Ddiffibriliwr presennol ar The Circuit, roedd rhai manylion eraill i’w hychwanegu a byddai hyn yn cael ei wneud cyn gynted ag y byddai’r wybodaeth ar gael.
Nid oedd y clerc wedi gallu dod o hyd i grantiau ar gyfer dau Ddiffibriliwr newydd ond darparodd ddau ddyfynbris. Roedd y Cyng. B Jones hefyd wedi gwneud rhai ymholiadau a byddai penderfyniad yn cael ei wneud ynghylch y posibilrwydd o brynu pan fyddai’r manylion ar gael. Byddai’r clerc yn gwirio’r sefyllfa o ran yswiriant y Diffibrilwyr presennol, a’r posibilrwydd o ychwanegu dau newydd.
The clerk had registered the two existing Defibrillators on The Circuit, there are some additional details to be added and this would be done as soon as the information was available.
The clerk had been unable to source grants for two new Defibrillators but provided two quotations. Cllr B Jones had also made some enquiries and a decision regarding the possibility of making a purchase would be make when the details were available. The clerk to check the insurance situation on the existing Defibrillators and the possibility of two new ones.

21/50 GOFYNIAD PRAESEPT / PRECEPT REQUIREMENT 2022 / 2023

Gofynnwyd am ofyniad praesept 2022/2023 gan Gyngor Sir Gâr.
Nid oedd manylion costau’r “Goleuadau Troedffordd” ar gyfer y flwyddyn ariannol uchod ar gael gan CSC, ond dywedwyd wrth y clerc y byddai’r costau’n debyg i’r flwyddyn flaenorol.
Roedd ad-daliad blynyddol y benthyciad (prosiect goleuadau LED cymunedol) yn cyfateb i £538.63 dros gyfnod o wyth mlynedd, hyd yma, nid oedd anfoneb wedi dod i law gan CSC, ond eto, dywedwyd wrth y clerc y dylai fod ar gael yn fuan.
Manylion am Derfyn Gwariant Adran 137 ar gyfer 2022/23 – sef £8.82 yr etholwr. Roedd tuag at 437 o etholwyr yn y plwyf.
Rheoliadau Awdurdodau Lleol (Cyfrifo Sylfaen Treth Gyngor)(Cymru) 1995: y ffigur ar gyfer cymuned Llangathen 2022/23 oedd 263.96 – a godir ar gyfer eiddo Band D
Ymchwiliwyd i Incwm a Gwariant Gwirioneddol y flwyddyn flaenorol, ynghyd â’r gyllideb/gwariant hyd at 18/1/22.
Roedd pob maes gwariant wedi cael ei archwilio, a’r costau wedi cael eu hystyried.
Cytunwyd bod angen cynnydd bach yn y praesept.
Penderfynwyd y byddai’r praesept gofynnol ar gyfer 2022-23 yn £8,000.
Byddai unrhyw brosiectau cymunedol nad oedd wedi’u cyfrif yn y praesept yn cael eu cynnwys yn y cronfeydd wrth gefn a oedd eisoes ar gael.
Trefnwyd i’r ffurflen gael ei llofnodi gan y Clerc, sef y Swyddog Ariannol Cyfrifol, a’r Cadeirydd, a byddai’n cael ei hanfon ymlaen at Adran Adnoddau Cyngor Sir Gâr.
The precept requirement for 2022 / 2023 was requested by Carmarthenshire County Council.
Details of “Footway Lighting” charges for the above financial year unavailable from CCC but the clerk was advised that the charges would be similar to that of the previous year. The annual loan repayment (community LED lighting project) equates to £538.63 over a eight year period, but to date, no invoice has been received from CCC but again, the clerk was advised that it was anticipated that this would be available shortly.
Details of Section 137 Expenditure Limit for 2022/2023 – this being £8.82 per elector. There being approximately 437 electors within the parish.
The Local Authorities (Calculation of Council Tax Base )(Wales) Regulations 1995, the figure for the Llangathen community 2022/2023 being 263.96 – levied for a Band D property.
Actual Income and Expenditure for the previous year was examined as was the budget / expenditure to 18/1/22.
All areas of expenditure were explored and costs considered. It was agreed that a small increase in the precept was needed.
It was resolved that the precept requirement for 2022/2023 be £8,000.
Any community projects not accounted for in the precept would be covered by the reserves already available.
Arrangements were made for the form to be signed by the clerk, as the Responsible Financial Officer and Chair and to be forwarded to Resources Department, CCC

21/51 GWEFAN / WEBSITE

Gan fod y rheolwr gwe cyfredol wedi rhoi gwybod na fyddai’n gallu parhau i reoli’r wefan mwyach, roedd ymdrechion wedi’u gwneud i chwilio am reolwr gwe arall. Cysylltwyd â chwmni lleol profiadol a chytunwyd i dderbyn y cynnig. Byddai’r clerc yn cysylltu â WedigMedia cyn gynted â phosibl er mwyn diweddaru’r wefan. Datganodd y Cyng. A. F. Davies fuddiant ac ni chymerodd ran mewn unrhyw drafodaethau ar y mater hwn.
As the current web manager advised that he would no longer be in a position to continue to manage the website, efforts had been made to seek an alternative web manager. An experienced local company had been approached and it was agreed to take up the offer. The clerk to liaise with WedigMedia as soon as possible in order to get the website up to date. Cllr. A. F. Davies declared an interest and did not participate in any discussions regarding this matter.

21/52 UNRHYW FATER ARALL / ANY OTHER BUSINESS

1. Fflatiau 7-10, Derwen Fawr. Nodwyd bod planhigion/eiddew yn ymledu rhwng y tarmac a’r wal y tu allan i’r eiddo hyn. Byddai’r clerc yn rhoi gwybod am hyn.
Flats 7 – 10, Broad Oak. It had been noted that plant material / ivy was creeping up between the tarmac and wall outside these properties. The clerk to report.
2. Trafodwyd Jiwbilî Platinwm y Frenhines a chyflwynwyd rhai syniadau. I’w hadolygu yn y cyfarfod nesaf.
Discussions regarding the Queen’s Platinum Jubilee were discussed and some ideas put forward. To review at the next meeting.
3. Dywedwyd bod llawer o ddwr yn rhedeg i lawr y ffordd heibio’r Bryn, Llangathen.
It was reported that excessive water runs down the road passed Y Bryn, Llangathen.
4. Yn dilyn y cyfarfod, cynhaliodd y cadeirydd a’r is-gadeirydd werthusiad blynyddol y clerc.
Following the meeting, the chair and vice chair conducted the annual clerk appraisal.

DYDDIAD CYFARFOD NESAF / DATE OF NEXT MEETING
Penderfynwyd y byddai cyfarfod nesaf Cyngor Cymuned Llangathen yn cael ei gynnal ar 15 Mawrth 2022. Byddai’r lleoliad yn dibynnu ar y canllawiau ynghylch COVID.
It was resolved that the date for the next meeting of Llangathen Community Council will be held on 15th March 2022. Location will be subject to COVID guidelines.

Llofnod / Signed…………………………….

Dyddiad / Date………………………………….

Key Information 18 / 1 / 22

CYNGOR CYMUNED LLANGATHEN COMMUNITY COUNCIL

Key Information – meeting 18/1/22

Presennol / Present: Cyng. Cllrs B. Jones ( Cadeirydd / Chair), Ann Davies,  C. Moses, E. Morgan, M. Williams, L. Hughes, E. Rees a/and A. Davies.

Hefyd yn presennol / In attendance : M. Rees, C. Campbell

YMDDIHEURIADAU / APOLOGIES

Cafwyd ymddiheuriadau am absenoldeb gan  / Apologies for absence were received from  Rachel Carter, Local Places for Nature Officer.

DATGANIADAU O FUDDIANT / DECLARATIONS OF INTEREST

Datganodd  y Cyng. A.F.Davies ddiddordeb mewn trafodaeth y Gwefan/ Cllr. A.F.Davies declared an interest in the Website discussions

CYFRIFON I’W TALU / ACCOUNTS FOR PAYMENT / CYLLID / FINANCE

Cymeradwywyd bod y cyfrifon canlynol yn cael eu talu

The following accounts were approved for payment 

                                                                                                £

Cyflog y Clerc / Clerks Salary 

Ionawr / January                                                        231.56

Chwefror / February                                                  231.56

Costau’r Clerc / Clerks Expenses                                117.53

(Zoom £14.39 x 2)

SLCC Aelodaeth/Membership                                      80.00

Domain Renewal                                                           57.55 (inc VAT)

This invoice to be passed on to the new web 

Manager.

CSG /CCC Precept Remittance Advice – £2400 – 22/12/21

Lloyds Bank – Statement Tachwedd/ November 2021 – £7649.55 Rhagfyr/December 2021 £9784.15

Cyfarfod nesaf/ next meeting:  15/3/22

Lleoliad yn dibynnu ar y canllawiau ynghylch COVID/. Location will be subject to COVID guidelines.

M Rees (clerc/clerk)

Council@109.108.136.177

Cofnodion Tachwedd Meeting Notes November 21

 CYNGOR CYMUNED LLANGATHEN 

LLANGATHEN COMMUNITY COUNCIL

 Cofnodion cyfarfod Cyngor Cymuned Llangathen a gynhaliwyd nos Fawrth , 21 Medi 2021 yn yr Ystafell Ddarllen, Cwrt-henri.

Minutes of the meeting of Llangathen Community Council held on Tuesday evening, 20th July 2021, at The Reading Room, Court Henri.

Presennol / Present: Cyng. Cllrs : B. Jones ( Cadeirydd / Chair), A. Davies,  C. Moses, E. Morgan, M. Williams  and/aE. Rees.

Hefyd yn presennol / In attendance Mrs M.Rees (clerc / clerk) and Mrs A. Davies

21/22 YMDDIHEURIADAU / APOLOGIES

Cafwyd ymddiheuriadau am absenoldeb gan  / Apologies for absence were received from  Cyng. / Cllrs. L. Hughes and C. Campbell hefyd/also PCSO Louise Lewis and Rachel Carter, Local Places for Nature Officer.

21/23 DATGANIADAU O FUDDIANT / DECLARATIONS OF INTEREST

Nid oedd unrhyw ddatganiadau o fuddiant.

There were no declarations of interest.

21/24 COFNODION / MINUTES 

Cynigiwyd gan Cyng. C. Moses ac eiliwyd gan Cyng. A. Davies  fod cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd nos Fawrth 20 Gorffennaf 2021 yn cael eu derbyn fel cofnod cywir o’r trafodion.

It was proposed by Cllr. C. Moses and seconded by Cllr. A. Davies that the minutes of the meeting held on Tuesday, 20thJuly 2021 be accepted as a correct record of proceedings.

21/25  MATERION YN CODI  MATTERS ARISING

Cof/Min 21/15 (1)  A40 SGWAR DRYSLWYN SQUARE, DRYSLWYN /  BROAD OAK / DIOGELWCH Y FFYRDD / ROAD SAFETY – A40

Gofynnwyd i’r clerc wneud ymholiadau pellach gan nad oedd unrhyw waith adfer wedi digwydd yn dilyn hysbysiad gan Lywodraeth Cymru (29/6/21) ynghylch cyflwr cefnffordd yr A40 yn Ardal Sgwâr Dryslwyn.

Following notification from Welsh Government (29/6/21) regarding the condition of the A40 trunk road in the Dryslwyn Square Area, as no remedial work has taken place the clerk was asked to make further enquiries.

Cof/Min 21/15 (2)  ADEILAD CYFNEWIDFA BT/ BT EXCHANGE BUILDING, DRYSLWYN

Nid oedd unrhyw waith wedi’i wneud i Adeilad Cyfnewid BT.  I’w adolygu yn y cyfarfod nesaf.

No work has been carried out to the BT Exchange Building.  To review at the next meeting.

Cof/Min 21/15 (3) ROAD CWMHARAD I/TO SARNAGOL

Roedd y gwaith gofynnol yn y cyffiniau hyn wedi’i gwblhau.

The required work in this vicinity has been completed.

Cof/Min 21/15 (4) ROAD FROM BROAD OAK TO CAPEL CROSS INN

Mae’r ardal hon ar restr cynnal a chadw CSG.

This area is on the CCC list for maintenance. 

 Cof/Min 21/15 (5)  FELINDRE –   TYLLAU / POT HOLES

Mae’r ardal hon ar restr cynnal a chadw CSC.

This area is on the CCC list for maintenance. 

Cof/Min 21/15 (6) SBWRIEL / LITTER

Nodwyd bod y sefyllfa wedi gwella llawer.  Hefyd, nodwyd bod nifer o arwyddion “No dog fouling/Dim baw cwn”bellach i’w gweld yn yr ardal.  Fodd bynnag, sylwyd bod rhai o’r arwyddion yn pilio i ffwrdd.  Byddai’r clerc yn diolch i Adran yr Amgylchedd, CSC, ac yn tynnu sylw at yr arwyddion sy’n pilio i ffwrdd.

It was reported that the situation was much improved.  Also, it was noted that numerous “No dog fouling/Dim baw cwn” signs were now evident within the area.  However, it was noticed that some of the signs were peeling off.  The clerk to thank  the Environment Department, CCC and draw their attention to the peeling signs.

 Cof/Min 21/15 (7)  FELINDRE, STREET LIGHTING

Nodwyd bod y goleuadau stryd yn Felindre yn cael eu pylu tua 11 o’r gloch ar hyn o bryd a’u diffodd yn llwyr oddeutu 1.45am. Gofynnwyd i’r clerc ysgrifennu at CSC a gofyn bod y goleuadau stryd yn parhau i gael eu pylu am 11 o’r gloch a’u gadael ymlaen trwy’r nos.

It was noted that the street light in Felindre was currently dimmed at around 11pm and switched off completely as approximately 1.45am. The clerk was asked to write to CCC and request that the street light continue to be dimmed at 11am and left on all night.

Cof/Min 21/21 (1) LLWYBR BYSIAU / BUS ROUTES

Ar ôl llawer o drafod ynghylch y llwybrau bysiau a’r arosfannau presennol, a’u haddasrwydd, cytunwyd i adael y mater am y tro.  Fodd bynnag, ystyriwyd ei bod yn syniad da ysgrifennu at bwyllgor Siop Gymunedol Dryslwyn ac awgrymu’r posibilrwydd o ymgorffori arhosfan bysiau yn y cynlluniau a oedd bellach yn cael eu hystyried o dan y prosiect SiopNEWydd.

After much discussion regarding the existing bus routes and stops and their suitability, it was agreed to leave the matter for the time being.  However, it was deemed a good idea to write to the committee of Dryslwyn Community Shop and suggest the possibility of incorporating a bus stop into the plans that were now being  considered under the SiopNEWydd project.

21/25  GOHEBIAETH / CORRESPONDENCE

Cafodd yr eitemau canlynol o ohebiaeth eu cyflwyno i’r cyngor a’u trafod/nodi, fel sy’n briodol:

The following items of correspondence were presented to council and duly discussed/noted:

Cyngor Sir Gar / Carmarthenshire County Council

* Safe Haven Flyer (Paul Davies/Homes)

    ASB Hate Crime Factsheet

*  Invitation – Tour of Britain event in Carmarthenshire, 7 Sep ‘21 

* Asesiant o Lesiant Lleol Sir Gaerfyrddin / Carmarthenshire Assessment of Local Well-being

* Cohesion Small Grants Fund 2021

* Emergency Road Closure – U4380, Dryslwyn, Carmarthen

* Free Grief & Loss Course

* Ymgynghori Teithio Gweithredol // Active Travel Consultation Map (Llinos Evans – policy

* Assessment of Well-being – 

   Support Innovation Fund – Round 4 deadline 24th September 2021 – (Paul Davies – Cohesion) 

* Fire station safe havens – Susan Smith

* Back on your bike – Prosiect Beicio Cynghorau Tref a Chymuned | Town and Community Cycling Project 

* Fforwm Cyswllt CTaCh – C&TC Forum meeting – 30/9/21 – 

Un Llais Cymru / One Voice Wales

* New Year’s Honours 2022 – Commission 

* RECRUITMENT OF ADDITIONAL TRAINING ASSOCIATES / RECRIWTIO CYMDEITHION HYFFORDDIANT YCHWANEGOL

* July 2021 – Remote training sessions that are taking place in July / ATGOFFA – GORFFENNAF 2021 – Sesiynau hyfforddiant o bell a gynhelir ym mis Gorffennaf.

* Latest news and information from Planning Aid Wales – also Planning Aid Wales Training in September

* August 2021 – Remote training sessions that are taking place in August / ATGOFFA – AWST 2021 – Sesiynau hyfforddiant o bell a gynhelir ym mis Awst.

* Ministerial Advisory Forum on Ageing (MAFA): YMGYNGHORIAD: Blaenoriaethau ar gyfer y Chweched Senedd | CONSULTATION: Priorities for the Sixth Senedd

* QUEEN’S PLATINUM JUBILEE BEACONS – 2ND JUNE 2022

* New networking group to discuss Environmental issues / Grwp rhwydweithio newydd i drafod materion amgylcheddol

* Gwebinar fyw: RHAN 2 – Eich Tref, Eich Dyfodol – Adfywio Canol Trefi / Live Webinar: PART 2 – Your Town, Your Future – Regenerating Town Centres

* COMMUNITY OWNERSHIP FUND ON-LINE APPLICATION FORM GO LIVE – TODAY

* Cylchlythyr Gorffennaf 2021 / July 2021 Newsletter

* The Welsh public Sector Net Zero Route-map and Reporting Guide timetable

* Hyfforddiant Côd Ymddygiad Cynghorau Tref a Cymuned / Code of Conduct Training Town and Community Councils 

* Swydd Wag — Swyddog Ystadegol — Vacancy — Statistical Officer

* Updated guidance in support of the 2016 Model Code of Conduct / Diweddaru’r canllawiau er mwyn cefnogi Model God Ymddigiad 2016

* Innovative Practise Conference 22/9/21 Cynhadledd Arfer Arloesol 

* Remuneration Panel for Wales – statement of payment returns for 2020 – 2021

* Meysydd chwarae plant ac ardaloedd chwarae awyr agored: canllawiau coronafeirws / Children’s playgrounds and outdoor play areas: coronavirus guidance

* (OFFICIAL] BT Scam – Ongoing…e-mails, if unsure go to BT website or BT App

* SEPTEMBER 2021 – Remote training sessions that are taking place in September / MEDI 2021 – Sesiynau hyfforddiant o bell a gynhelir ym mis Medi

* Ymgynghoriad ar drethi lleol ar gyfer ail gartrefi a llety hunanarlwyo / Consultation on local taxes for second homes and self-catering accommodation

* Cadwch eich lle am ddim – Cynhadledd Economi Sylfaenol – 7/9 /9/21 – Foundational Economy Conference

* Well-being with Donut Economics

* OVW Consultation Response IRPW Remuneration Framework for Community & Town  Councils review / Ymated ULlC i’r Adolygiad yr IRPW o’r Fframwaith Cydnabyddiaeth Ariannol ar gyfer Cynghorau Cymuned a Thref

* Holiadur Proses Sicrwydd Rheoli Asbestos Sector Cyhoeddus Cymru (WAMAP) / Welsh Public Sector Asbestos Management Assurance Process (WAMAP) Questionnaire

* Shaping Wales’ Future : Using national milestones and indicators to measure our Nation’s progress – Early notification (WG)

* Building More Low Carbon Homes” *AM DDIM i Sector Cyhoeddus Cymru / ‘Building More Low Carbon Homes’ *FREE for Welsh Public Sector

* Cylchlythyr Diwygio Etholiadol Awst 2021 / Electoral Reform Newsletter August 2021

* Ein Llwybrau Byw – Cylchlythyr 1 / Our Living Trails – Newsletter 1

* Meysydd chwarae plant ac ardaloedd chwarae awyr agored: canllawiau coronafeirws / Children’s playgrounds and outdoor play areas: coronavirus guidance

* Diweddariad Pwysig – newidiadau i’r system (E-PIMS) (electronic property information mapping service) / Important update – changes to (E-PIMS)

* Innovative Practice Conference / Cynhadledd Arfer Arloesol – 22/9/21

* SAVE THE DATE 3.11.21 Welsh Government Tax Conference | CADWCH Y DYDDIAD 3.11.21 Cynhadledd Trethi Llywodraeth Cymru 

Welsh Government

*Government First Time Buyers Scheme / £4m young peoples boost / Social Housing expert group

* Briffio: ar gyfer Cynghorau Cymuned a Thref – Cyfarfodydd aml-leoliad/ Briefing Note: for Community and Town Councils- Multi-location 

* Adolygiad o’r Fframwaith Taliadau ar gyfer Cynghorau Cymuned a Thref | Review of the Remuneration Framework for Community and Town Councils

* Ending Physical Punishment in Wales Newsletter

* Draft Local Elections (Principal Areas) (Wales) Rules 2021 and draft Local Elections (Communities) (Wales) Rules 2021 / Drafft Etholiadau Lleol (Prif Ardaloedd) (Cymru) 2021 a Rheolau Drafft Etholiadau Lleol (Cymunedau) (Cymru) 

* Celebrating Rural Development Success – Issue 01 LEADER

* Drafft Etholiadau Lleol (Prif Ardaloedd) (Cymru) 2021 a Rheolau Drafft Etholiadau Lleol (Cymunedau) (Cymru) 2021/Draft Local Elections (Principal Areas) (Wales) Rules 2021 and draft Local Elections (Communities) (Wales) Rules 2021

* Chyoeddiad terfynol Cymru’n Cofio Wales Remembers / Cymru’n Cofio Wales Remembers final publication

* Ymgynghoriad ar drethi lleol ar gyfer ail gartrefi a llety hunanarlwyo / Consultation on local taxes for second homes and self-catering accommodation

* BHIB Councils – Useful guides and resources for local and parish councils

* Grant For Your Town Council – Calon Heart

* Cylchllythyr  mis Medi CIC Hywel Dda / Hywel Dda CHC September newsletter

* Fforwm Agored – Cyfraniad y Cyfryngau Digidol | Open Forum The Contribution of Digital Media 25/09/21 

* Élan City – Speed Signs

* Westward – service and maintenance , domestic and commercial heating/ventilation

* SLCC – The Clerk

* Requests for Financial Assistance

* Y Lloffwr

* CFFI Sir Gâr YFC

21/26  EQUALITY AND DIVERSITY POLICY /  

Roedd pob aelod wedi cael copïau o’r uchod a chytunwyd yn unfrydol i’w mabwysiadu. 

All members had received copies of the above and it was unanimously agreed to adopt policy.

21/27 CYFRIFON I’W TALU / ACCOUNTS FOR PAYMENT / CYLLID / FINANCE

Cymeradwywyd bod y cyfrifon canlynol yn cael eu talu, a pharatowyd sieciau yn unol â hynny:

The following accounts were approved for payment and cheques duly prepared:

                                                                                    £

Trywydd (Cyfieithu / Translation)                               29.52

Cyflog y Clerc / Clerks Salary 

Medi/September                                                          231.56

Hydref/October                                                          231.56

Costau’r Clerc / Clerks Expenses                               103.73

Lloyds Bank – July Statement £ 6303.73 August Statement £8606.10

CCC Precept August – £2400 credit

HMRC VAT credit £418.17

21/28    DIFFIBRILIWR / DEFIBRILLATOR   

Cadarnhawyd bod y ddau ddiffibriliwr (yn Nerwen-fawr a Siop Dryslwyn) yn gweithio’n iawn. 

It was confirmed that the two Defibrillators (Broad Oak and Dryslwyn Shop) were in working order.  

21/29 CEISIADAU CYNLLUNIO / PLANNING APPLICATIONS

Cafodd y ceisiad canlynol eu hystyried gan y Cyngor a nodwyd eu sylwadau: 

The following application was considered by the Council and their observations noted.  The clerk to advise CCC accordingly.  

RHIF CAIS                             DATBLYGIAD                                              LLEOLIAD

APPLICATION NO.               DEVELOPMENT                                            LOCATION

PL/02331                                Single Storey rear extension to                       Tyle, Broad Oak,

                                                dwelling house                                                Carmarthen SA32 8QP

No concerns/objections

PL/02466                                Discharge Condition 8 & 12                           The Gardens, Capel Isaac

                                                Partial discharge of Condition 12                   SA19 7UB

                                                of planning consent E/40141 & PL/02466

No concerns/objections

Ceisiadau cynllunio a gymeradwywyd:

Approved planning applications:

E/40780 – Animal Field Shelter (Retrospective) – Land near Capel Isaac, SA19 7AD – Full Granted

PL/02331 – Single Storey rear extension to dwelling house – Tyle, Broad Oak, Carmarthen SA32 8QP – Granted

PL/02207 – Gosod Drysau Ffrengig – Llawr Cyntaf a Balconi Juliette/Installation of French Doors and Juliette Balcony – Felindre Court, Dryslwyn SA32 8RJ – Granted

PL/01503 – Gosod Pwmp Gwres Ffynhonnell Aer (Ôl-weithredol) – Felindre Court, Dryslwyn SA32 8RJ – Granted

21/3050  SWYDD WAG AR GYFER CYNGHORYDD/ COUNCILLOR VACANCY

Roedd Mrs Anjuli Davies yn sylwedydd yn y cyfarfod ond ar y pwynt hwn gadawodd y cyfarfod.  Darllenwyd ei llythyr yn mynegi diddordeb mewn dod yn Gynghorydd i bawb a oedd yn bresennol.  Cafwyd pleidlais a chytunodd yr holl Gynghorwyr i Gyfethol Mrs Davies ar Gyngor Cymuned Llangathen.  Byddai’r clerc yn rhoi gwybod i CSC ac yn diweddaru gwefan y cyngor.  Byddai Llythyr Derbyn i’w lofnodi ynghyd â dogfennau priodol eraill yn cael eu darparu i Mrs Davies.

Mrs Anjuli Davies was an observer at the meeting but at this point she withdrew from the meeting.  Her letter of interest in becoming a Councillor was read out to all present.  A vote took place and all Councillors were in agreement to Co-opt Mrs Davies onto Llangathen Community Council.  The clerk to advise CCC and update the councils web site.  A Letter of Acceptance for signing together with other appropriate documents to be made available to Mrs Davies.

21/31 UNRHYW FATER ARALL / ANY OTHER BUSINESS

1.Mynegwyd llawer o bryder ynghylch llwybr y bysiau ysgol yng nghyffiniau Derwen-fawr.  Oherwydd bod y llwybr bysiau wedi’i newid, roedd bellach yn angenrheidiol i ddisgyblion groesi cefnffordd yr A40, yn y bore a’r prynhawn, er mwyn mynd ar y bws ysgol.  Roedd disgyblion o’r ysgolion canlynol yn defnyddio’r gwasanaeth bws yn Nerwen-fawr –Teilo Sant, Ysgol Gynradd Llandeilo, Bro Myrddin, Bro Dinefwr, Coleg Llanymddyfri.  Roedd diogelwch y plant hyn yn peri pryder mawr.  Nodwyd bod croesfan wedi’i chreu ym Mhontargothi.

 Much concern was expressed regarding the school bus route in the Broad Oak vicinity.  Due to the bus route having been altered, it is now necessary for pupils to cross the A40 trunk road, both morning and afternoon, in order to access the school bus.  Pupils from the following schools use the bus service at Broad Oak – Teilo Sant, Llandeilo CP, Bro Myrddin, Bro Dinefwr, Llandovery College.  The safety of these children is of great concern.  It has been noted that a crossing has been put in place in Pontargothi.

The clerk to write to CCC.

2.  Pont Dryslwyn.  Nodwyd bod y rheiliau dros bont Dryslwyn yn edrych yn ddi-raen.  Roedd yn ymddangos eu bod yn rhydlyd a bod y paent yn plicio i ffwrdd.  Byddai’r clerc yn ysgrifennu at CSC. 

Dryslwyn Bridge.  It had been noted that the railings over the Dryslwyn bridge are looking shabby.  They appear to be rusty with paint peeling away.  The clerk to write to CCC.

3Blychau Graean.  Byddai ceisiadau am flychau graean yn cael eu cyflwyno i CSC ar gyfer y lleoliadau canlynol.

Y ffordd tuag at Felindre – blwch i wasanaethu ffordd Milton Court a Felindre.

Salt Grit Boxes.  Requests for grit boxes at the following locations to be submitted to CCC.

Llwyn y Graig SA19 6SH.       Cross Inn Chapel, Dryswlyn.             Y Bryn, Llangathen to Aberglasney.

Road approaching Felindre – box to serve Felindre and Milton Court road.

4. Y fainc yn Sgwâr Dryslwyn.  Yn dilyn archwiliad o’r fainc, ystyriwyd ei bod yn ddiogel ac yn gadarn. 

Bench at Dryslwyn Square.  Following an inspection of the bench, it was deemed to be safe and secure. 

 DYDDIAD CYFARFOD NESAF / DATE OF NEXT MEETING

Penderfynwyd y byddai cyfarfod nesaf Cyngor Cymuned Llangathen yn cael ei gynnal ar 16 Tachwedd 2021. Byddai’r lleoliad yn dibynnu ar y canllawiau ynghylch COVID.

It was resolved that the date for the next meeting of Llangathen Community Council will be held on 16th November 2021. Location will be subject to COVID guidelines.

                                    Llofnod / Signed…………………………….                                    Dyddiad / Date……………………

Key Information 16 / 11 / 21

YNGOR CYMUNED LLANGATHEN COMMUNITY COUNCIL

Key Information – cyfarfod/meeting 16/11/21

Presennol / Present: Cyng. Cllrs B. Jones, A. Davies, E. Morgan, L. Hughes, E. Rees.

Hefyd yn presennol / In attendance : M. Rees, Anjuli Davies.

Ar ôl llofnodi’r datganiad Derbyn Swydd, croesawyd y Cyng. Anjuli Davies yn gynnes i’r cyfarfod. 

Having signed the declaration of Acceptance of Office, Cllr Anjuli Davies was warmly welcomed to the meeting. 

YMDDIHEURIADAU / APOLOGIES

Cafwyd ymddiheuriadau am absenoldeb gan  / Apologies for absence were received from  Cyng. / Cllrs: C. Moses, M. Williams, C. Campbell, Rachel Carter, Local Places for Nature Officer.

DATGANIADAU O FUDDIANT / DECLARATIONS OF INTEREST

Datganodd y Cyng. Ann Davies ddiddordeb yn eitem 8 ar yr agenda ac ni chymerodd ran yn y drafodaeth – Y Lleng Brydeinig Frenhinol.

Cllr. A. Davies declared an interest in item  8 on the agenda and did not take part in the discussion –   Royal British Legion.

POLISI GWERTHUSO/CANLLAW ADOLYGU DATBLYGIAD PERFFORMIAD UNIGOL/ APPRAISAL POLICY/ INDIVIDUAL PERFORMANCE DEVELOPMENT REVIEW GUIDANCE. Unfrydol i’w mabwysiadu/unanimously agreed to adopt

CYFRIFON I’W TALU / ACCOUNTS FOR PAYMENT / CYLLID / FINANCE

Cymeradwywyd bod y cyfrifon canlynol yn cael eu talu

The following accounts were approved for payment 

                                                                                                £

Trywydd (Cyfieithu / Translation)                               33.84

Cyflog y Clerc / Clerks Salary 

Tachwedd / November                                                231.56

Rhagfyr / December                                                   231.56

Costau’r Clerc / Clerks Expenses                                 78.62

(Zoom £14.39)

Royal British Legion (Donation)                                   50.00

Lloyds Bank Medi/September – £8241.29  Hydref / October £8009.73

Cyfarfod nesaf/ next meeting:  18/1/22 Lleoliad yn dibynnu ar y canllawiau ynghylch COVID/. Location will be subject to COVID guidelines.

M Rees (clerc/clerk)

Council@109.108.136.177

Cofnodion Medi September Minutes 21

 CYNGOR CYMUNED LLANGATHEN 

LLANGATHEN COMMUNITY COUNCIL

 Cofnodion cyfarfod Cyngor Cymuned Llangathen a gynhaliwyd nos Fawrth , 21 Medi 2021 yn yr Ystafell Ddarllen, Cwrt-henri.

Minutes of the meeting of Llangathen Community Council held on Tuesday evening, 20th July 2021, at The Reading Room, Court Henri.

Presennol / Present: Cyng. Cllrs : B. Jones ( Cadeirydd / Chair), A. Davies,  C. Moses, E. Morgan, M. Williams  and/aE. Rees.

Hefyd yn presennol / In attendance Mrs M.Rees (clerc / clerk) and Mrs A. Davies

21/22 YMDDIHEURIADAU / APOLOGIES

Cafwyd ymddiheuriadau am absenoldeb gan  / Apologies for absence were received from  Cyng. / Cllrs. L. Hughes and C. Campbell hefyd/also PCSO Louise Lewis and Rachel Carter, Local Places for Nature Officer.

21/23 DATGANIADAU O FUDDIANT / DECLARATIONS OF INTEREST

Nid oedd unrhyw ddatganiadau o fuddiant.

There were no declarations of interest.

21/24 COFNODION / MINUTES 

Cynigiwyd gan Cyng. C. Moses ac eiliwyd gan Cyng. A. Davies  fod cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd nos Fawrth 20 Gorffennaf 2021 yn cael eu derbyn fel cofnod cywir o’r trafodion.

It was proposed by Cllr. C. Moses and seconded by Cllr. A. Davies that the minutes of the meeting held on Tuesday, 20thJuly 2021 be accepted as a correct record of proceedings.

21/25  MATERION YN CODI  MATTERS ARISING

Cof/Min 21/15 (1)  A40 SGWAR DRYSLWYN SQUARE, DRYSLWYN /  BROAD OAK / DIOGELWCH Y FFYRDD / ROAD SAFETY – A40

Gofynnwyd i’r clerc wneud ymholiadau pellach gan nad oedd unrhyw waith adfer wedi digwydd yn dilyn hysbysiad gan Lywodraeth Cymru (29/6/21) ynghylch cyflwr cefnffordd yr A40 yn Ardal Sgwâr Dryslwyn.

Following notification from Welsh Government (29/6/21) regarding the condition of the A40 trunk road in the Dryslwyn Square Area, as no remedial work has taken place the clerk was asked to make further enquiries.

Cof/Min 21/15 (2)  ADEILAD CYFNEWIDFA BT/ BT EXCHANGE BUILDING, DRYSLWYN

Nid oedd unrhyw waith wedi’i wneud i Adeilad Cyfnewid BT.  I’w adolygu yn y cyfarfod nesaf.

No work has been carried out to the BT Exchange Building.  To review at the next meeting.

Cof/Min 21/15 (3) ROAD CWMHARAD I/TO SARNAGOL

Roedd y gwaith gofynnol yn y cyffiniau hyn wedi’i gwblhau.

The required work in this vicinity has been completed.

Cof/Min 21/15 (4) ROAD FROM BROAD OAK TO CAPEL CROSS INN

Mae’r ardal hon ar restr cynnal a chadw CSG.

This area is on the CCC list for maintenance. 

 Cof/Min 21/15 (5)  FELINDRE –   TYLLAU / POT HOLES

Mae’r ardal hon ar restr cynnal a chadw CSC.

This area is on the CCC list for maintenance. 

Cof/Min 21/15 (6) SBWRIEL / LITTER

Nodwyd bod y sefyllfa wedi gwella llawer.  Hefyd, nodwyd bod nifer o arwyddion “No dog fouling/Dim baw cwn”bellach i’w gweld yn yr ardal.  Fodd bynnag, sylwyd bod rhai o’r arwyddion yn pilio i ffwrdd.  Byddai’r clerc yn diolch i Adran yr Amgylchedd, CSC, ac yn tynnu sylw at yr arwyddion sy’n pilio i ffwrdd.

It was reported that the situation was much improved.  Also, it was noted that numerous “No dog fouling/Dim baw cwn” signs were now evident within the area.  However, it was noticed that some of the signs were peeling off.  The clerk to thank  the Environment Department, CCC and draw their attention to the peeling signs.

 Cof/Min 21/15 (7)  FELINDRE, STREET LIGHTING

Nodwyd bod y goleuadau stryd yn Felindre yn cael eu pylu tua 11 o’r gloch ar hyn o bryd a’u diffodd yn llwyr oddeutu 1.45am. Gofynnwyd i’r clerc ysgrifennu at CSC a gofyn bod y goleuadau stryd yn parhau i gael eu pylu am 11 o’r gloch a’u gadael ymlaen trwy’r nos.

It was noted that the street light in Felindre was currently dimmed at around 11pm and switched off completely as approximately 1.45am. The clerk was asked to write to CCC and request that the street light continue to be dimmed at 11am and left on all night.

Cof/Min 21/21 (1) LLWYBR BYSIAU / BUS ROUTES

Ar ôl llawer o drafod ynghylch y llwybrau bysiau a’r arosfannau presennol, a’u haddasrwydd, cytunwyd i adael y mater am y tro.  Fodd bynnag, ystyriwyd ei bod yn syniad da ysgrifennu at bwyllgor Siop Gymunedol Dryslwyn ac awgrymu’r posibilrwydd o ymgorffori arhosfan bysiau yn y cynlluniau a oedd bellach yn cael eu hystyried o dan y prosiect SiopNEWydd.

After much discussion regarding the existing bus routes and stops and their suitability, it was agreed to leave the matter for the time being.  However, it was deemed a good idea to write to the committee of Dryslwyn Community Shop and suggest the possibility of incorporating a bus stop into the plans that were now being  considered under the SiopNEWydd project.

21/25  GOHEBIAETH / CORRESPONDENCE

Cafodd yr eitemau canlynol o ohebiaeth eu cyflwyno i’r cyngor a’u trafod/nodi, fel sy’n briodol:

The following items of correspondence were presented to council and duly discussed/noted:

Cyngor Sir Gar / Carmarthenshire County Council

* Safe Haven Flyer (Paul Davies/Homes)

    ASB Hate Crime Factsheet

*  Invitation – Tour of Britain event in Carmarthenshire, 7 Sep ‘21 

* Asesiant o Lesiant Lleol Sir Gaerfyrddin / Carmarthenshire Assessment of Local Well-being

* Cohesion Small Grants Fund 2021

* Emergency Road Closure – U4380, Dryslwyn, Carmarthen

* Free Grief & Loss Course

* Ymgynghori Teithio Gweithredol // Active Travel Consultation Map (Llinos Evans – policy

* Assessment of Well-being – 

   Support Innovation Fund – Round 4 deadline 24th September 2021 – (Paul Davies – Cohesion) 

* Fire station safe havens – Susan Smith

* Back on your bike – Prosiect Beicio Cynghorau Tref a Chymuned | Town and Community Cycling Project 

* Fforwm Cyswllt CTaCh – C&TC Forum meeting – 30/9/21 – 

Un Llais Cymru / One Voice Wales

* New Year’s Honours 2022 – Commission 

* RECRUITMENT OF ADDITIONAL TRAINING ASSOCIATES / RECRIWTIO CYMDEITHION HYFFORDDIANT YCHWANEGOL

* July 2021 – Remote training sessions that are taking place in July / ATGOFFA – GORFFENNAF 2021 – Sesiynau hyfforddiant o bell a gynhelir ym mis Gorffennaf.

* Latest news and information from Planning Aid Wales – also Planning Aid Wales Training in September

* August 2021 – Remote training sessions that are taking place in August / ATGOFFA – AWST 2021 – Sesiynau hyfforddiant o bell a gynhelir ym mis Awst.

* Ministerial Advisory Forum on Ageing (MAFA): YMGYNGHORIAD: Blaenoriaethau ar gyfer y Chweched Senedd | CONSULTATION: Priorities for the Sixth Senedd

* QUEEN’S PLATINUM JUBILEE BEACONS – 2ND JUNE 2022

* New networking group to discuss Environmental issues / Grwp rhwydweithio newydd i drafod materion amgylcheddol

* Gwebinar fyw: RHAN 2 – Eich Tref, Eich Dyfodol – Adfywio Canol Trefi / Live Webinar: PART 2 – Your Town, Your Future – Regenerating Town Centres

* COMMUNITY OWNERSHIP FUND ON-LINE APPLICATION FORM GO LIVE – TODAY

* Cylchlythyr Gorffennaf 2021 / July 2021 Newsletter

* The Welsh public Sector Net Zero Route-map and Reporting Guide timetable

* Hyfforddiant Côd Ymddygiad Cynghorau Tref a Cymuned / Code of Conduct Training Town and Community Councils 

* Swydd Wag — Swyddog Ystadegol — Vacancy — Statistical Officer

* Updated guidance in support of the 2016 Model Code of Conduct / Diweddaru’r canllawiau er mwyn cefnogi Model God Ymddigiad 2016

* Innovative Practise Conference 22/9/21 Cynhadledd Arfer Arloesol 

* Remuneration Panel for Wales – statement of payment returns for 2020 – 2021

* Meysydd chwarae plant ac ardaloedd chwarae awyr agored: canllawiau coronafeirws / Children’s playgrounds and outdoor play areas: coronavirus guidance

* (OFFICIAL] BT Scam – Ongoing…e-mails, if unsure go to BT website or BT App

* SEPTEMBER 2021 – Remote training sessions that are taking place in September / MEDI 2021 – Sesiynau hyfforddiant o bell a gynhelir ym mis Medi

* Ymgynghoriad ar drethi lleol ar gyfer ail gartrefi a llety hunanarlwyo / Consultation on local taxes for second homes and self-catering accommodation

* Cadwch eich lle am ddim – Cynhadledd Economi Sylfaenol – 7/9 /9/21 – Foundational Economy Conference

* Well-being with Donut Economics

* OVW Consultation Response IRPW Remuneration Framework for Community & Town  Councils review / Ymated ULlC i’r Adolygiad yr IRPW o’r Fframwaith Cydnabyddiaeth Ariannol ar gyfer Cynghorau Cymuned a Thref

* Holiadur Proses Sicrwydd Rheoli Asbestos Sector Cyhoeddus Cymru (WAMAP) / Welsh Public Sector Asbestos Management Assurance Process (WAMAP) Questionnaire

* Shaping Wales’ Future : Using national milestones and indicators to measure our Nation’s progress – Early notification (WG)

* Building More Low Carbon Homes” *AM DDIM i Sector Cyhoeddus Cymru / ‘Building More Low Carbon Homes’ *FREE for Welsh Public Sector

* Cylchlythyr Diwygio Etholiadol Awst 2021 / Electoral Reform Newsletter August 2021

* Ein Llwybrau Byw – Cylchlythyr 1 / Our Living Trails – Newsletter 1

* Meysydd chwarae plant ac ardaloedd chwarae awyr agored: canllawiau coronafeirws / Children’s playgrounds and outdoor play areas: coronavirus guidance

* Diweddariad Pwysig – newidiadau i’r system (E-PIMS) (electronic property information mapping service) / Important update – changes to (E-PIMS)

* Innovative Practice Conference / Cynhadledd Arfer Arloesol – 22/9/21

* SAVE THE DATE 3.11.21 Welsh Government Tax Conference | CADWCH Y DYDDIAD 3.11.21 Cynhadledd Trethi Llywodraeth Cymru 

Welsh Government

*Government First Time Buyers Scheme / £4m young peoples boost / Social Housing expert group

* Briffio: ar gyfer Cynghorau Cymuned a Thref – Cyfarfodydd aml-leoliad/ Briefing Note: for Community and Town Councils- Multi-location 

* Adolygiad o’r Fframwaith Taliadau ar gyfer Cynghorau Cymuned a Thref | Review of the Remuneration Framework for Community and Town Councils

* Ending Physical Punishment in Wales Newsletter

* Draft Local Elections (Principal Areas) (Wales) Rules 2021 and draft Local Elections (Communities) (Wales) Rules 2021 / Drafft Etholiadau Lleol (Prif Ardaloedd) (Cymru) 2021 a Rheolau Drafft Etholiadau Lleol (Cymunedau) (Cymru) 

* Celebrating Rural Development Success – Issue 01 LEADER

* Drafft Etholiadau Lleol (Prif Ardaloedd) (Cymru) 2021 a Rheolau Drafft Etholiadau Lleol (Cymunedau) (Cymru) 2021/Draft Local Elections (Principal Areas) (Wales) Rules 2021 and draft Local Elections (Communities) (Wales) Rules 2021

* Chyoeddiad terfynol Cymru’n Cofio Wales Remembers / Cymru’n Cofio Wales Remembers final publication

* Ymgynghoriad ar drethi lleol ar gyfer ail gartrefi a llety hunanarlwyo / Consultation on local taxes for second homes and self-catering accommodation

* BHIB Councils – Useful guides and resources for local and parish councils

* Grant For Your Town Council – Calon Heart

* Cylchllythyr  mis Medi CIC Hywel Dda / Hywel Dda CHC September newsletter

* Fforwm Agored – Cyfraniad y Cyfryngau Digidol | Open Forum The Contribution of Digital Media 25/09/21 

* Élan City – Speed Signs

* Westward – service and maintenance , domestic and commercial heating/ventilation

* SLCC – The Clerk

* Requests for Financial Assistance

* Y Lloffwr

* CFFI Sir Gâr YFC

21/26  EQUALITY AND DIVERSITY POLICY /  

Roedd pob aelod wedi cael copïau o’r uchod a chytunwyd yn unfrydol i’w mabwysiadu. 

All members had received copies of the above and it was unanimously agreed to adopt policy.

21/27 CYFRIFON I’W TALU / ACCOUNTS FOR PAYMENT / CYLLID / FINANCE

Cymeradwywyd bod y cyfrifon canlynol yn cael eu talu, a pharatowyd sieciau yn unol â hynny:

The following accounts were approved for payment and cheques duly prepared:

                                                                                    £

Trywydd (Cyfieithu / Translation)                               29.52

Cyflog y Clerc / Clerks Salary 

Medi/September                                                          231.56

Hydref/October                                                          231.56

Costau’r Clerc / Clerks Expenses                               103.73

Lloyds Bank – July Statement £ 6303.73 August Statement £8606.10

CCC Precept August – £2400 credit

HMRC VAT credit £418.17

21/28    DIFFIBRILIWR / DEFIBRILLATOR   

Cadarnhawyd bod y ddau ddiffibriliwr (yn Nerwen-fawr a Siop Dryslwyn) yn gweithio’n iawn. 

It was confirmed that the two Defibrillators (Broad Oak and Dryslwyn Shop) were in working order.  

21/29 CEISIADAU CYNLLUNIO / PLANNING APPLICATIONS

Cafodd y ceisiad canlynol eu hystyried gan y Cyngor a nodwyd eu sylwadau: 

The following application was considered by the Council and their observations noted.  The clerk to advise CCC accordingly.  

RHIF CAIS                             DATBLYGIAD                                              LLEOLIAD

APPLICATION NO.               DEVELOPMENT                                            LOCATION

PL/02331                                Single Storey rear extension to                       Tyle, Broad Oak,

                                                dwelling house                                                Carmarthen SA32 8QP

No concerns/objections

PL/02466                                Discharge Condition 8 & 12                           The Gardens, Capel Isaac

                                                Partial discharge of Condition 12                   SA19 7UB

                                                of planning consent E/40141 & PL/02466

No concerns/objections

Ceisiadau cynllunio a gymeradwywyd:

Approved planning applications:

E/40780 – Animal Field Shelter (Retrospective) – Land near Capel Isaac, SA19 7AD – Full Granted

PL/02331 – Single Storey rear extension to dwelling house – Tyle, Broad Oak, Carmarthen SA32 8QP – Granted

PL/02207 – Gosod Drysau Ffrengig – Llawr Cyntaf a Balconi Juliette/Installation of French Doors and Juliette Balcony – Felindre Court, Dryslwyn SA32 8RJ – Granted

PL/01503 – Gosod Pwmp Gwres Ffynhonnell Aer (Ôl-weithredol) – Felindre Court, Dryslwyn SA32 8RJ – Granted

21/3050  SWYDD WAG AR GYFER CYNGHORYDD/ COUNCILLOR VACANCY

Roedd Mrs Anjuli Davies yn sylwedydd yn y cyfarfod ond ar y pwynt hwn gadawodd y cyfarfod.  Darllenwyd ei llythyr yn mynegi diddordeb mewn dod yn Gynghorydd i bawb a oedd yn bresennol.  Cafwyd pleidlais a chytunodd yr holl Gynghorwyr i Gyfethol Mrs Davies ar Gyngor Cymuned Llangathen.  Byddai’r clerc yn rhoi gwybod i CSC ac yn diweddaru gwefan y cyngor.  Byddai Llythyr Derbyn i’w lofnodi ynghyd â dogfennau priodol eraill yn cael eu darparu i Mrs Davies.

Mrs Anjuli Davies was an observer at the meeting but at this point she withdrew from the meeting.  Her letter of interest in becoming a Councillor was read out to all present.  A vote took place and all Councillors were in agreement to Co-opt Mrs Davies onto Llangathen Community Council.  The clerk to advise CCC and update the councils web site.  A Letter of Acceptance for signing together with other appropriate documents to be made available to Mrs Davies.

21/31 UNRHYW FATER ARALL / ANY OTHER BUSINESS

1.Mynegwyd llawer o bryder ynghylch llwybr y bysiau ysgol yng nghyffiniau Derwen-fawr.  Oherwydd bod y llwybr bysiau wedi’i newid, roedd bellach yn angenrheidiol i ddisgyblion groesi cefnffordd yr A40, yn y bore a’r prynhawn, er mwyn mynd ar y bws ysgol.  Roedd disgyblion o’r ysgolion canlynol yn defnyddio’r gwasanaeth bws yn Nerwen-fawr –Teilo Sant, Ysgol Gynradd Llandeilo, Bro Myrddin, Bro Dinefwr, Coleg Llanymddyfri.  Roedd diogelwch y plant hyn yn peri pryder mawr.  Nodwyd bod croesfan wedi’i chreu ym Mhontargothi.

 Much concern was expressed regarding the school bus route in the Broad Oak vicinity.  Due to the bus route having been altered, it is now necessary for pupils to cross the A40 trunk road, both morning and afternoon, in order to access the school bus.  Pupils from the following schools use the bus service at Broad Oak – Teilo Sant, Llandeilo CP, Bro Myrddin, Bro Dinefwr, Llandovery College.  The safety of these children is of great concern.  It has been noted that a crossing has been put in place in Pontargothi.

The clerk to write to CCC.

2.  Pont Dryslwyn.  Nodwyd bod y rheiliau dros bont Dryslwyn yn edrych yn ddi-raen.  Roedd yn ymddangos eu bod yn rhydlyd a bod y paent yn plicio i ffwrdd.  Byddai’r clerc yn ysgrifennu at CSC. 

Dryslwyn Bridge.  It had been noted that the railings over the Dryslwyn bridge are looking shabby.  They appear to be rusty with paint peeling away.  The clerk to write to CCC.

3Blychau Graean.  Byddai ceisiadau am flychau graean yn cael eu cyflwyno i CSC ar gyfer y lleoliadau canlynol.

Y ffordd tuag at Felindre – blwch i wasanaethu ffordd Milton Court a Felindre.

Salt Grit Boxes.  Requests for grit boxes at the following locations to be submitted to CCC.

Llwyn y Graig SA19 6SH.       Cross Inn Chapel, Dryswlyn.             Y Bryn, Llangathen to Aberglasney.

Road approaching Felindre – box to serve Felindre and Milton Court road.

4. Y fainc yn Sgwâr Dryslwyn.  Yn dilyn archwiliad o’r fainc, ystyriwyd ei bod yn ddiogel ac yn gadarn. 

Bench at Dryslwyn Square.  Following an inspection of the bench, it was deemed to be safe and secure. 

 DYDDIAD CYFARFOD NESAF / DATE OF NEXT MEETING

Penderfynwyd y byddai cyfarfod nesaf Cyngor Cymuned Llangathen yn cael ei gynnal ar 16 Tachwedd 2021. Byddai’r lleoliad yn dibynnu ar y canllawiau ynghylch COVID.

It was resolved that the date for the next meeting of Llangathen Community Council will be held on 16th November 2021. Location will be subject to COVID guidelines.

                                    Llofnod / Signed…………………………….

                                    Dyddiad / Date………………………………….

Cofnodion / Minutes, 20.7.2021

CYNGOR CYMUNED LLANGATHEN  / LLANGATHEN COMMUNITY COUNCIL

 Cofnodion cyfarfod Cyngor Cymuned Llangathen a gynhaliwyd nos Fawrth , 20 Gorffennaf 2021. Cyfarfod rhithwir yn defnyddio’r fformat “Zoom”.

Minutes of the meeting of Llangathen Community Council held on Tuesday evening, 20th July 2021. A virtual meeting using the “Zoom” system .

Presennol / Present: Cyng. Cllrs : B. Jones ( Cadeirydd / Chair), A. Davies,  C. Moses and/a L. Hughes.

Hefyd yn presennol / In attendance Mrs M.Rees (clerc / clerk).

21/12 YMDDIHEURIADAU / APOLOGIES

Cafwyd ymddiheuriadau am absenoldeb gan  / Apologies for absence were received from  Cyng. / Cllrs.  E. Rees, M. Williams, E. Morgan and C. Campbell.

21/13 DATGANIADAU O FUDDIANT / DECLARATIONS OF INTEREST

Nid oedd unrhyw ddatganiadau o fuddiant.

There were no declarations of interest.

21/14 COFNODION / MINUTES 

Cynigiwyd gan Cyng. A. Davies ac eiliwyd gan Cyng. L. Hughes  fod cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd nos Fawrth 18 Mai 2021 yn cael eu derbyn fel cofnod cywir o’r trafodion.

It was proposed by Cllr. A. Davies and seconded by Cllr. L. Hughes that the minutes of the meeting held on Tuesday, 18th May 2021 be accepted as a correct record of proceedings.

21/15  MATERION YN CODI /  MATTERS ARISING

Cof/Min 20/53 (1)  A40 SGWAR DRYSLWYN SQUARE, DRYSLWYN /  BROAD OAK / DIOGELWCH Y FFYRDD / ROAD SAFETY – A40

Roedd ateb wedi dod i law gan Lywodraeth Cymru mewn perthynas â phryderon ynghylch llinellau gwyn wedi pylu ar gefnffordd yr A40. Roedd yn cadarnhau bod gwaith cynnal a chadw ac ailosod arwyneb wedi’i gynllunio ar gyfer y rhan honno o gefnffordd yr A40, a bod y gwaith yn amodol ar flaenoriaethu a’r cyllid a fyddai ar gael. Roedd gwaith hefyd wedi’i raglennu i unioni’r dirywiad lleol ac adnewyddu’r llinellau gwyn. Byddai’r gwaith yn cael ei wneud cyn gynted â phosibl, yn ddibynnol ar argaeledd contractwyr.

A reply had been received from Welsh Government regarding the concerns of faded white lines on the A40 trunk road.  They confirm that the section of the A40 trunk road is planned for resurfacing maintenance and is subject to prioritisation and available funding.  It is also programmed to rectify the localised deterioration and refresh the white lining.  Work to be carried out as soon as possible and is dependant upon contactor availability.

Cof/Min 20/53 (2)  ADEILAD CYFNEWIDFA BT/ BT EXCHANGE BUILDING, DRYSLWYN

Roedd cynrychiolydd o CBRE (Cyfleustodau) wedi cysylltu â’r clerc ynghylch Adeilad Cyfnewid BT, Dryslwyn. Dywedodd fod y rheiliau ar ffin y ffens i gael eu hatgyweirio. Cadarnhawyd yn y cyfarfod bod hyn wedi cael ei wneud. At hynny, dywedodd y gwr bonheddig ei fod wedi gwneud amcangyfrif o’r gwaith gofynnol – paentio, ail-blastro rhai mannau – ac y byddai’n anfon hwn ymlaen at BT i’w gymeradwyo. Ar ôl cael ei gymeradwyo, byddai’r gwaith yn cael ei wneud.

A representative of CBRE (Utilities) had contacted the clerk regarding the BT Exchange Building, Dryslwyn.  He advised that the railings on the fence boundary were to be repaired.  It was confirmed in the meeting that this had been done.  Also, the gentleman advised that he had calculated an estimate of the works required – painting, re-plaster areas – and would be forwarding this to BT for approval.  Once approval was granted, then the work would be completed.

Cof/Min 20/53 (3) ROAD CWMHARAD I/TO SARNAGOL

Nodwyd bod angen draen croesi newydd.  Mae’r ardal hon ar restr cynnal a chadw CSC

A new cross drain was called for at this location.  This area is on the CCC list for maintenance. 

Cof/Min 20/53 (4) ROAD FROM BROAD OAK TO CAPEL CROSS INN

Mae’r ardal hon ar restr cynnal a chadw CSG.

This area is on the CCC list for maintenance. 

 Cof/Min 20/53 (6)  FELINDRE –   TYLLAU / POT HOLES

Mae’r ardal hon ar restr cynnal a chadw CSC.

This area is on the CCC list for maintenance. 

Cof/Min 20/53 (7) SBWRIEL / LITTER

Roedd neges gan Swyddog Amgylchedd Lleol CSC yn cadarnhau bod y mater dan reolaeth. Roedd y gwasanaethau glanhau mewn cysylltiad â’u contractwr enwebedig a, phan fyddent yn gallu gwneud y gwaith, yna byddai angen rhoi trefniadau ar waith gyda’r adran rheoli traffig i sicrhau systemau gwaith diogel. Roedd archeb am arwyddion Dim Sbwriel wedi ei gyflwyno, a byddai’r arwyddion yn cael eu gosod yn yr ardal wedi iddynt gyrraedd.

A message from CCC Local Environment Officer confirmed that the matter was in hand.  Cleansing services were in contact with their nominated contractor and when they were able to carry out the work than arrangements would need to put in place with traffic management to ensure safe systems of work.  An order for No Littering signs have been placed and will be erected in the area once received.

 Cof/Min 20/53 (10)  FELINDRE, STREET LIGHTING

Mynegwyd pryder ynghylch y golau stryd unigol yn Felindre. Roedd y golau’n cael ei ddiffodd am tua 2am. Gofynnwyd i’r clerc gysylltu â CSC i ofyn am iddo gael ei adael ynghynn yn ystod y nos/yn gynnar yn y bore.

Concern was expressed with regard to the single street light in Felindre.  The light was being turned off at around 2am.  The clerk was asked to contact CCC to request that this be left on during the night/early morning.

Cof / Min 20/50  SWYDD WAG AR GYFER CYNGHORYDD/ COUNCILLOR VACANCY

Roedd y swydd wag wedi cael ei hysbysebu yn unol â chyfarwyddiadau CSC. Hyd hynny, nid oedd yr un ymateb swyddogol wedi dod i law, ond roedd un unigolyn wedi dangos diddordeb yn y swydd.

The vacancy had been advertised as per instructions from CCC.  To date there has been no official response but one person is showing an interest in the vacancy.

21/16  GOHEBIAETH / CORRESPONDENCE 

Cafodd yr eitemau canlynol o ohebiaeth eu cyflwyno i’r cyngor a’u trafod/nodi, fel sy’n briodol:

The following items of correspondence were presented to council and duly discussed/noted:

* Llythyron o ddiolch/Thank you letters- Cyng/Cllr E Thomas Cadeirydd/Chair Royla British Legion Llandeilo (rhodd/donation)

Apêl Cadeirydd Cyngor Sir Caerfyrddin 2020/21/ Carmarthenshire County Council Chair’s Appeal

Un Llais Cymru / One Voice Wales

* AID WALES/ONE VOICE WALES ONLINE EVENT / DIGWYDDIAD AR-LEIN CYMORTH CYNLLUNIO CYMRU / UN LLAIS CYMRU

* Learning lessons from the community-led response to COVID-19 in Wales Survey- Live today 

* Mai | 19 May 2021 | Adfer o COVID-19 – galluogi arweinyddiaeth a phartneriaethau cymunedol allweddol | COVID recovery – enabling key community leadership and partnerships 

* PLANNING AID WALES/ONE VOICE WALES ONLINE EVENT / DIGWYDDIAD AR-LEIN CYMORTH CYNLLUNIO CYMRU / UN LLAIS CYMRU

* Programme for Government / Rhaglen Lywodraeth

* Consultation Launch 28 June 2021: – Consultation on Qualifications of Clerks in Wales Regulations / Lansio Ymgynghoriad 28 Mehefin 2021 – Ymgynghoriad ar Reoliadau Cymwysterau Clercod yng Nghymru 

* Summer of Fun / Haf o Hwyl – Comisiynydd Plant Cymru/Children’s Commissioner for Wales

* Conveyancing Fraud Awareness (leaflet)

* Whats App Scam…

* Mobile Phone Upgrade Scams are on the increase UK wide…

* Lleoedd Lleol ar gyfer Nature /  Local Places for Nature / 22/7/21 

* News update regarding significant changes to e-PIMS / Yr wybodaeth ddiweddaraf am newidiadau sylweddol i e-PIMS

* Rachel Carter Local Places for Nature Officer – Cyflwyniad Rachel Carter Swyddog Lleoedd Lleol ar gyfer Nature – It was agreed to invite Ms Carter to the next Llanagathen Community Council meeting.

* Cylchlythyr Comisiynydd Pobl Hyn Cymru/ Older People’s Commissioner’s Newsletter

* Neighbourhood Watch – Free Webinars About Scams In July…

* Change Newsletter / Cylchlythyr Newid Hinsawdd

* Cylchlythyr Mehefin 2021 / June 2021 Newsletter

* Rhaglen Graddedigion Gwasanaeth Cyhoeddus Cymru Gyfan – gwnewch gais nawr! – The All Wales Public Service Graduate Programme is back – apply now!

* UK Forestry Safe consultation goes live

* Cylchlythyr Diwygio Etholiadol Mehefin 2021 / Electoral Reform Newsletter June 2021

* CIC Hywel Dda Mis Gorffennaf / Hywel Dda CHC July newsletter 

* OPERATION LONDON BRIDGE

* COMMUNITY HEALTH LEAFLETS

* Carmarthenshire Area Committee Meeting / Pwyllgor Ardal Caerfyrddin – Bin Notice

* Local Dev Plan  

* Free Webinar – Local Places for Nature / Gweninar Rhad ac am Ddim – 22/7/21 2yp/pm

* Litter and dog fouling / Sbwriel a baw cwn – “am enghreifftiau o arfer da/mentrau gan Gynhorau Cymuned / Examples of good practice from Community Councils”

* One Voice Wales Innovative Practice Conference/ Cynhadledd Arfer Arloesol Un Llais Cymru 22/9/21

Cygor Sir Gar / Carmarthenshire County Council

* Actif 60+/ Actif 60+ Programme

* Bywyd Gwyllt yn eich Ward / Wildlife on your Ward profile. Wedi danfon ymlaen * Deaf Blind awareness session and further details

* Hate Crime and Mate Crime Training Dates

Welsh Government

* Rural Network News Round-up 2021 Issue 04; May 2021

* Compulsory Purchase Orders 

* Ending Physical Punishment in Wales Newsletter

*  Digital Inclusion – Bilingual information on Home Essentials from BT (Paul Davies / Homes)

* Government Consultation on a default 20mph speed limit (Paul Davies / Homes)

* Lleoedd Lleol ar gyfer Natur / Local Places for Nature – Llinos Evans (Policy)

   Fforwm Cyswllt – Liaison Forum – TCC Mewn Mannau Cheddars / CCTV In Public Spaces

* Eich Gwasanaeth Plismona – Eich Dewis / Your Policing Service – Your Choice

* Audit Wales – Deryck Evans – Annual Audit 

* Welsh Hearts – sign and share our petition to help save hearts in Wales 

* Virtual Summit – A Guide To Broadcasting Council Meetings – Thursday 29 July, 10am – Dan Beacher, Cloudy Group

* Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda University Health Board – Building a healthier future after COVID 19: Have your say / Dweud eich Dweud.

* Focus on Play – Community and town councils

21/17 CLERKS CONTRACT

Cafodd contract a chyflog y clerc eu cwblhau a’u cymeradwyo gan bawb.

The clerks contract and salary was finalised and approved by all.

21/18 CYFRIFON I’W TALU / ACCOUNTS FOR PAYMENT / CYLLID / FINANCE

Cymeradwywyd bod y cyfrifon canlynol yn cael eu talu, a pharatowyd sieciau yn unol â hynny:

The following accounts were approved for payment and cheques duly prepared:

£ 

Trywydd (Cyfieithu / Translation)

(Cof / Mins Mawrth /March) 51.55

(Cof / Mins Mai / May) 46.08

Cyflog y Clerc / Clerks Salary 

Gorffennaf / July             231.56  

Awst / August 231.56

Costau’r Clerc / Clerks Expenses             133.15

Cadarnhaodd y clerc fod hawliad TAW gwerth £418.17 wedi cael ei gyflwyno i Cyllid a Thollau Ei Mawrhydi. 

The clerk confirmed that a VAT claim had been submitted to HM Revenue and Customs totalling £418.17

Lloyds Bank – May Statement £6531.83 June Statement £6481.83

21/18 GRIEVANCE POLICY /  POLISI IECHYD A DIOGELWCH / HEALTH & SAFETY POLICY

Roedd pob aelod wedi cael copïau o’r uchod a chytunwyd yn unfrydol i’w mabwysiadu. 

All members had received copies of the above and it was unanimously agreed to adopt these.

21/19    DIFFIBRILIWR / DEFIBRILLATOR   

Cadarnhawyd bod y ddau ddiffibriliwr (yn Nerwen-fawr a Siop Dryslwyn) yn gweithio’n iawn. 

It was confirmed that the two Defibrillators (Broad Oak and Dryslwyn Shop) were in working order.  

21/20 CEISIADAU CYNLLUNIO / PLANNING APPLICATIONS

Cafodd y ceisiad canlynol eu hystyried gan y Cyngor a nodwyd eu sylwadau: 

The following application was considered by the Council and their observations noted.  The clerk to advise CCC accordingly.

RHIF CAIS DATBLYGIAD LLEOLIAD

APPLICATION NO. DEVELOPMENT LOCATION

PL/01503 Installation of Air Source Heat Pump Felindre Court

(Retrospective) Dryslwyn

Gosod Pwmp Gwres Ffynhonnell Aer SA32 8RJ

(Ôl-weithredol)

No concerns/objections

PL/02207 Installation of French Doors – First Felindre Court

Floor & Juliette Balcony Drylswyn

Gosod Drysau Ffrengig – Llawr SA32 8RJ

Cyntaf a Balconi Juliette

No concerns/objections

21/21 UNRHYW FATER ARALL / ANY OTHER BUSINESS

1.  Cafwyd trafodaeth ynghylch trafnidiaeth gyhoeddus a’r llwybrau ar gyfer bysiau gwasanaeth.

Credwyd nad oedd bysiau’n aros wrth gysgodfan Sgwâr Dryslwyn mwyach; fodd bynnag, nodwyd bod pobl yn dal i aros yno. Gofynnwyd i’r clerc gysylltu â CSC ynglyn â’r llwybr bysiau swyddogol. Trafodwyd hefyd y posibilrwydd o osod arhosfan/cysgodfan fysiau ger Swyddfa Bost Dryslwyn.

A discussion took place regarding the public transport and the routes for service buses.

It was believed that buses no longer stopped at the Dryslwyn Square shelter although it has been noted that people do wait at this location.  The clerk was asked to contact CCC regarding the official bus route.  It was also discussed the possibility of a bus stop/shelter near Dryslwyn Post Office.

 DYDDIAD CYFARFOD NESAF / DATE OF NEXT MEETING

Penderfynwyd y byddai cyfarfod nesaf Cyngor Cymuned Llangathen yn cael ei gynnal ar 21 Medi 2021. Byddai’r lleoliad yn dibynnu ar y canllawiau ynghylch COVID.

It was resolved that the date for the next meeting of Llangathen Community Council will be held on 21st September 2021. Location will be subject to COVID guidelines.

Llofnod / Signed…………………………….

Dyddiad / Date………………………………….

Key Information – meeting 20/7/21

CYNGOR CYMUNED LLANGATHEN COMMUNITY COUNCIL

Key Information – meeting 20/7/21

Presennol / Present: Cyng. Cllrs : B. Jones ( Cadeirydd / Chair), A. Davies,  C. Moses and/a L. Hughes.

Hefyd yn presennol / In attendance Mrs M.Rees (clerc / clerk).

YMDDIHEURIADAU / APOLOGIES

Cafwyd ymddiheuriadau am absenoldeb gan  / Apologies for absence were received from  Cyng. / Cllrs.  E. Rees, M. Williams, E. Morgan and C. Campbell.

DATGANIADAU O FUDDIANT / DECLARATIONS OF INTEREST

Nid oedd unrhyw ddatganiadau o fuddiant.

There were no declarations of interest.

CYFRIFON I’W TALU / ACCOUNTS FOR PAYMENT 

Cymeradwywyd bod y cyfrifon canlynol yn cael eu talu

The following accounts were approved for payment 

£ 

Trywydd (Cyfieithu / Translation)

(Cof / Mins Mawrth /March) 51.55

(Cof / Mins Mai / May) 46.08

Cyflog y Clerc / Clerks Salary 

Gorffennaf / July             231.56  

Awst / August 231.56

Costau’r Clerc / Clerks Expenses             133.15

CLERKS CONTRACT

The clerks contract and salary was finalised and approved by all.

GRIEVANCE POLICY /  POLISI IECHYD A DIOGELWCH / HEALTH & SAFETY POLICY

It was unanimously agreed to adopt the above policies

Planning Applications PL/01503 & PL/02207 – it was agreed to inform CCC that members have no concerns or objections to these applications.

Cyfarfod nesaf/ next meeting 14/9/21

M Rees (clerc/clerk)

Council@109.108.136.177 

AGM – 18.5.21

D R A F T

CYNGOR CYMUNED LLANGATHEN / LLANGATHEN COMMUNITY COUNCIL

Cofnodion Cyfarfod Blynyddol Cyngor Cymuned Llangathen a gynhaliwyd ddydd Mawrth  Mai 18, 2021.  Cyfarfod “virtual” yn defnyddio’r fformat “Zoom”.

Minutes of the Annual Meeting of Llangathen Community Council held on Tuesday, 18th May 2021. A virtual meeting using the format “Zoom” system .

Presennol / Present:  Cyng/Cllrs.: B. Jones (chair) A. Davies, C. Moses, E. Morgan, M. Williams, L. Hughes and E. Rees.

Hefyd yn presennol / In attendance  Mrs M.Rees (clerc / clerk

21/01  YMDDIHEURIADAU / APOLOGIES

Cafwyd ymddiheuriadau am absenoldeb gan  / Apologies for absence were received from  Cyng. / Cllr. Cefin Campbell.

21/02 DATGANIADAU O FUDDIANT / DECLARATIONS OF INTEREST

Dros y flwyddyn flaenorol (Tachwedd 2020 – Mai 2021) cofrestrwyd y datganiadau o fuddiant canlynol:  

Datganodd y Cyng. A. Davies ddiddordeb yn eitem 20/54 (2) yn Gohebiaeth ac eitem 20/55 (7) Cyfrifon i’w Talu. 

Over the previous year (November 2020 – May 2021) the following declaration of interest was registered:  

Cllr. A. Davies declared an interest in item 20/54 (2)  in correspondence and item 20/55 (7) Accounts for payment.

Cyfarfod mis Mai  2021/ May 2021 meeting

Cyng / Cllr A. Davies – eitem agenda / agenda item 6 – rhif cofnodion/minute reference 20/54 (2) a / and 20/55 (7) Donation to Royal British Legion / in memory of D T Davies OBE MM

21/03 COFNODION / MINUTES

Cynigiwyd gan Cyng. C. Moses ac eiliwyd gan Cyng. E. Rees fod cofnodion y Cyfarfod  Blynyddol a gynhaliwyd ddydd Mawrth 17 Tachwedd 2020 yn cael eu derbyn fel cofnod cywir o’r trafodion.

It was proposed by Cllr. C. Moses  and seconded by Cllr. E. Rees that the minutes of the Annual Meeting held on 17th November 2020 be accepted as a correct record of the proceedings.

21/04  DATGANIAD O GYFRIFON / STATEMENT OF ACCOUNTS

Roedd copïau o’r cyfrifon wedi cael ei danfon ar gyfer y flwyddyn a ddaeth i ben ar 31 Mawrth 2021.  Roedd y rhain wedi’u harchwilio gan Mr D. G. Morris. Yn dilyn trafodaeth am y cyfrifon, cynigiodd y  Cyng. E. Morgan, ac eiliwyd gan y Cyng. C. Moses y dylid derbyn bod y datganiad o gyfrifon yn gywir.  

Copies of the accounts had been forwarded to Cllrs  for the year ended 31st March 2021.  These had been audited by Mr D.G.Morris.  Following a discussion regarding the accounts, it was proposed by Cllr. E. Morgan and seconded by Cllr. C. Moses that the statement of accounts be accepted as correct.  

21/05 ASESIAD RISG / RISK ASSESSMENT

Trafodwyd yr Asesiad Risg a chytunwyd yn unfrydol y dylai pob cofnod barhau heb unrhyw ddiwygiad.  

The Risk Assessment was discussed and it was unanimously agreed that all entries should remain with no amendments.  

21/06 DATGANIAD LLYWODRAETHU BLYNYDDOL / ANNUAL GOVERNANCE STATEMENT

Darllenwyd yn uchel y Datganiad Llywodraethu Blynyddol ac fe’i trafodwyd gan yr aelodau. Cynigiwyd gan y Cyng. E. Morgan ac eiliwyd gan y Cyng. M. Wynne y dylai gael ei gymeradwyo gan y cyngor.

The Annual Governance Statement was read out and discussed by members. It was proposed by Cllr. E. Rees and seconded by Cllr. B. Jones that it be approved by the council.

21/07 PENODI ARCHWILYDD MEWNOL / APPOINTMENT OF INTERNAL AUDITOR

Penderfynwyd y dylid parhau i ymgymryd â gwasanaethau’r archwilydd mewnol, sef Mr D Morris. Gan fod Mr Morris wedi cytuno’n ffurfiol i’r rôl hon ym mis Tachwedd 2020 (o ganlyniad i COVID-19), penderfynwyd mai’r peth gorau fyddai gofyn i Mr Morris gytuno’n swyddogol i’r rôl unwaith eto er mwyn i’r cyngor fod ‘nôl ar y llwybr cywir ar gyfer cael cytundebau blynyddol.  Y clerc i ysgrifennu at Mr Morris.

It was resolved that the services of the internal auditor Mr D Morris be continued.  As Mr Morris had formally agreed to this role in November 2020 (due to COVID 19) it was deemed best to ask Mr Morris again for his official agreement to the role so that the council would be back on track to receiving annual agreements. The clerk to write to Mr Morris. 

21/08    PENODI CLERC/SWYDDOG ARIANNOL CYFRIFOL  /   APPOINT CLERK / RESPONSIBLE FINANCIAL OFFICER

Cytunwyd yn unfrydol i ailbenodi M. Rees yn Glerc/Swyddog Ariannol Cyfrifol

It was unanimously agreed to re-appoint M. Rees as Clerk/RFO

21/09  AMODAU GWAITH Y CLERC  /  CLERKS WORKING CONDITIONS

Trafododd bawb y dogfennau canlynol:       

The following documents were discussed by all:

Contract Gwaith y Clerc              Y Swydd-ddisgrifiad                              Graddau Cyflog

Y Polisi Cwyn Gyflogaeth         Y Polisi Gwerthuso

Clerks Work Contract              Job Description                                     Pay Scales

Grievance Policy                     Appraisal Policy

Gan fod angen cael cyngor ar rai o’r eitemau hyn, cytunwyd yn unfrydol y dylai’r Cynghorwyr canlynol wneud trefniadau i gael yr wybodaeth briodol a chytuno arni gyda’r clerc: 

y Cyng. B. Jones, y Cyng. A Davies a’r Cyng. E. Rees

Ar yr adeg hon, diolchwyd i’r clerc am ei gwaith ac, yn gyfnewid am hyn, cynigiodd y clerc ei gwerthfawrogiad o’r cymorth yr oedd pob Cynghorydd yn ei roi iddi. 

As advice was needed on some of these items, it was unanimously agreed that the following Councillors make arrangements to obtain the appropriate information and agree with the clerk:

Cllr. B. Jones, Cllr. A Davies and Cllr. E. Rees

At this point the clerk was thanked for her work and in return the clerk offered her appreciation to the support every Councillor offered her.

21/09 PENODI CADEIRYDD / APPOINTMENT OF CHAIRMAN

Cynigiodd y Cyng. M. Williams y dylai’r Cyng. B. Jones gael ei ailethol yn gadeirydd ar gyfer y flwyddyn 2021-2022 i ddod, ac eiliwyd hynny gan y Cyng. E. Morgan. Derbyniodd y Cyng. B. Jones y swydd yn briodol. Ar yr adeg hon diolchwyd o galon i’r Cyng. Jones am ei rôl o fod yn gadeirydd, a oedd eisoes wedi cael ei hymestyn o ganlyniad i COVID-19. 

It was proposed by Cllr. M. Williams and seconded by Cllr. E. Morgan that Cllr. B. Jones be re-elected as chairperson  for the coming 2021 / 2022 year.  Cllr. B. Jones duly accepted this position.  At this point Cllr. Jones was sincerely thanked for her role as chair which had already been extended due to COVID 19. 

21/09 PENODI IS-CADEIRYDD / APPOINTMENT OF VICE CHAIR 

Cynigiwyd gan y Cyng. A. Davies ac eiliwyd gan y Cyng. B. Jones  bod y Cyng. E. Rees yn cael ei benodi’n Is-Gadeirydd.  Derbyniodd Cyng. E. Rees y swydd a diolchodd i’r aelodau.

It was proposed by Cllr. A. Davies and seconded by Cllr. B. Jones that Cllr. E. Rees be appointed as Vice Chairman.  Cllr. E. Rees accepted the post and thanked members.

21/10 AELODAETH / MEMBERSHIP AFFILIATION

Cynigiwyd gan y Cyng. A. Davies ac eiliwyd gan y Cyng. L. Hughes y dylai’r pwyllgor barhau â’i aelodaeth o Un Llais Cymru ac hefyd SLCC (Society of Local Council Clerks) mai’r Cadeirydd a’r Is-gadeirydd ddylai fod y cynghorwyr enwebedig i’w cynrychioli yng nghyfarfodydd chwarterol y pwyllgor ardal. Nhw hefyd ddylai gael y cylchlythyrau, y bwletinau a’r hysbysiadau am gyfarfodydd ac ati.  

It was proposed by Cllr. A. Davies and seconded by Cllr. L. Hughes to continue affiliation to Un Llais Cymru and SLCC (Society for Local Council Clerks) and that the chairman and vice-chairman be the nominated councillors to represent quarterly Area Committee meetings and to receive newsletters, bulletins and meeting notifications etc.

21/11  PENODI CYNRYCHIOLWYR AR GYFER AMRYWIOL GYRFF / TO APPOINT REPRESENTATIVES FOR VARIOUS BODIES

i.  Ystafell Ddarllen Cwrt Henri Reading Room  –  Cyng. / Cllr. M. Williams

ii. Un Llais Cymru – Cyng. / Cllr. B. Jones a/and Cyng / Cllrs E. Rees

iii. Ysgol Cwrt Henri School – Cyng / Cllr. B. Jones

iv.  Neuadd Llangathen Hall – Cyng. / Cllr. C. Moses

DYDDIAD Y CYFARFOD NESAF / DATE OF NEXT MEETING

Penderfynwyd y byddai Cyfarfod Blynyddol nesaf Cyngor Cymuned Llangathen yn cael ei gynnal ddydd Mawrth, 17 Mai 2022.

It was resolved that the next Annual General Meeting of Llangathen Community Council would be held on Tuesday, 17th May 2022.

Llofnod / Signed…………………………….

Dyddiad / Date………………………………….

Cofnodion / Minutes, 18.5.21

CYNGOR CYMUNED LLANGATHEN / LLANGATHEN COMMUNITY COUNCIL
Cofnodion cyfarfod Cyngor Cymuned Llangathen a gynhaliwyd nos Fawrth , 18 Mai 2021. Cyfarfod rhithwir yn defnyddio’r fformat “Zoom”.

Minutes of the meeting of Llangathen Community Council held on Tuesday evening, 18th May 2021. A virtual meeting using the “Zoom” system .

Presennol / Present: Cyng. Cllrs : B. Jones ( Cadeirydd / Chair), A. Davies,  E. Morgan, M. Williams, E. Rees, C. Moses and/a L. Hughes.

Hefyd yn presennol / In attendance  Cyng. Sir/County Cllr. C. Campbell and Mrs M.Rees (clerc / clerk).

20/49 YMDDIHEURIADAU / APOLOGIES

Nid oedd unrhyw ymddiheuriadau am absenoldeb 

There were no apologies for absence.

20/50  SWYDD WAG AR GYFER CYNGHORYDD/ COUNCILLOR VACANCY

Er tristwch mawr, yr oedd ymddiswyddiad Mike Wynne wedi dod i law’r cyngor. Bu Mike yn aelod gwerthfawr o Gyngor Cymuned Llangathen er mis Gorffennaf 2013.

Gofynnwyd i’r clerc anfon llythyr o werthfawrogiad ato. At hynny, y clerc i gysylltu â Chyngor Sir Caerfyrddin ynghylch y weithdrefn ar gyfer penodi Cynghorydd newydd. 

It was with sadness that the council had received the resignation of Mike Wynne.  Mike had been a valued member of Llangathen Community Council since July 2013.

The clerk was requested to forward a letter of appreciation.  Also, the clerk to contact CCC regarding the procedure for a Councillor replacement.

20/51 DATGANIADAU O FUDDIANT / DECLARATIONS OF INTEREST

Datganodd y Cyng. A. Davies ddiddordeb yn eitem 20/54 (2) yn Gohebiaeth ac eitem 20/55 (7) Cyfrifon i’w Talu. 

Cllr. A. Davies declared an interest in item 20/54 (2)  in correspondence and item 20/55 (7) Accounts for payment.

20/52 COFNODION / MINUTES 

Cynigiwyd gan Cyng. M. Williams ac eiliwyd gan Cyng. E. Morgan  fod cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd nos Fawrth 16 March 2021 yn cael eu derbyn fel cofnod cywir o’r trafodion.

It was proposed by Cllr. M. Williams and seconded by Cllr. E. Williams that the minutes of the meeting held on Tuesday, 16th March 2021 be accepted as a correct record of proceedings.

20/53  MATERION YN CODI /  MATTERS ARISING

Cof/Min 20/41 (1)  A40 SGWAR DRYSLWYN SQUARE, DRYSLWYN /  BROAD OAK / DIOGELWCH Y FFYRDD / ROAD SAFETY – A40

Cynhaliwyd trafodaeth ynghylch cefnffordd yr A40 yn ardal Sgwâr Dryslwyn. Roedd wyneb newydd wedi cael ei osod ar ddarn ohoni. Roedd y marciau gwyn ar y naill ochr a’r llall i’r darn dan sylw wedi pylu ac roedd angen eu hailbeintio. Y clerc i gysylltu ag Asiantaeth Cefnffyrdd De Cymru ynglyn â hyn. 

Dywedodd y Cyng. E. Morgan fod wyneb newydd ar fin cae ei osod ar y ffordd a arweiniai o Sgwâr Dryslwyn i Gwrt Henri. 

A discussion took place regarding the A40 trunk road,  in the Dryslwyn Square vicinity.  A section had been resurfaced. This left the white markings either side of the resurfaced section faded and in need of re-painting. The clerk to contact South Wales Trunk Road Agency regarding this.

Cllr. E. Morgan advised that the road leading from Dryslwyn Square to Court Henry as due to be re-surfaced soon.

Cof/Min 20/41 (2)  ADEILAD CYFNEWIDFA BT/ BT EXCHANGE BUILDING, DRYSLWYN

Gofynnwyd i’r clerc gysylltu â BT eto ynglyn â golwg anniben yr ardal o amgylch adeilad Cyfnewidfa BT. 

The clerk was asked to contact BT again regarding the unkempt appearance surrounding the BT Exchange building.

Cof/Min 20/41 (3) ROAD CWMHARAD I/TO SARNAGOL

Mae’r ardal hon ar restr cynnal a chadw CSC. Dywedwyd bod y cwlfert wedi cael ei glirio yn y safle hwn, ond nodwyd bod angen draen croesi newydd. 

It was reported that the culvert had been cleared at this site but it was noted that a new cross drain was called for. This area is on the CCC list for maintenance. 

Cof/Min 20/41 (6) ROAD FROM BROAD OAK TO CAPEL CROSS INN

Mae’r ardal hon ar restr cynnal a chadw CSG.

This area is on the CCC list for maintenance. 

Cof/Min 20/41 (7) FELINDRE – DRAEN  WEDI’I RHWYSTRO   / BLOCKED DRAIN

Roedd Cyngor Sir Caerfyrddin wedi gwneud y gwaith angenrheidiol mewn perthynas â’r draen a oedd wedi’i rhwystro. 

CCC has carried out the necessary work regarding the block drain.

Cof/Min 20/28 (6)  FELINDRE –   TYLLAU / POT HOLES

Mae’r ardal hon ar restr cynnal a chadw CSC.

This area is on the CCC list for maintenance. 

Cof/Min 20/41 (7) SBWRIEL / LITTER

Roedd CSC wedi cadarnhau y byddai arwyddion yn cael eu gosod yn lleoliad Sgwâr Dryslwyn i Gastell Dryslwyn, ac y byddai gwaith glanhau yn mynd rhagddo. Y clerc i fynd ar drywydd hyn. Gan nad oedd unrhyw gamau wedi cael eu cymryd, gofynnwyd i’r clerc fynd ar drywydd y mater. 

CCC had confirmed that signs would be placed at the Dryslwyn Square to Dryslwyn Castle location and that a cleansing operation would take place. As no action had taken place the clerk was asked to follow up the matter.

Cof/Min 20/41 (8) CASTELL DRYSLWYN CASTLE

Roedd ymateb wedi dod gan CADW yn nodi mai cyfrifoldeb Cyngor Sir Caerfyrddin oedd y maes parcio wrth droed Castell Dryslwyn. Gan fod y cyfyngiadau symud yn cael eu llacio, penderfynwyd na fyddai angen cymryd unrhyw gamau pellach. 

A reply had been received from CADW in which they stated that the car park at the foot of Dryslwyn Castle was the responsibility of CCC.  As lockdown restrictions were being eased, it was deemed that no further action was required.

Cof/Min 20/48 (1)  THE OLD FORGE, BROAD OAK.

Roedd yr ardal wedi cael ei harchwilio, ac ymddangosai nad oedd yna broblem o ran dwr ffo oddi ar y briffordd. 

The area had been inspected and there appeared to be no problem regarding water run off from the highway.

Cof/Min 20/48 (3)  FELINDRE, STREET LIGHTING

Cynhaliwyd trafodaeth gyffredinol ynghylch goleuadau ffyrdd. Y clerc i wirio sefyllfa’r goleuadau yn Felindre. 

A general discussion took place regarding street lighting.  The clerk to check the lighting situation in Felindre.

20/54  GOHEBIAETH / CORRESPONDENCE 

Cafodd yr eitemau canlynol o ohebiaeth eu cyflwyno i’r cyngor a’u trafod/nodi, fel sy’n briodol:

The following items of correspondence were presented to council and duly discussed/noted:

* Llythyron o ddiolch / thank you letters Cylch Meithrin Cwrt Henri /  Neuadd Llangathen Hall / Y Lloffwr / CFFi Sir Gar/ Carmarthenshire YFC / Ambiwlans Awyr Cymru / Wales Air Ambulance 

* Royal British Legion Llandeilo – Er cof/In Memory – D T Davies OBE MM 

 *Diwrnod Gweithwyr y GIG, Gofal Cymdeithasol & Rheng Flaen 5/7/21 – NHS, Social Care & Frontline Workers Day 5/7/21

* Trywydd / Cyfieithu Ysgrifenedig

* HMRC – Important information for employers

* CCC – Road Closure – C2118, Penybanc, 

Un Llais Cymru/One Voice Wales

* Joint One Voice Wales/SLCC Event – 13/5/21 – Digwyddiad ar y Cyd Rhwng Un Llais Cymru/SLCC 

* Un Llais Cymru/One Voice Wales – Confirmation of Training Bookings – The Council as an Employer Module 3 / Local Government Finance Module 6

* Adnewyddu Cod Cefn Gwlad 2021 – Geiriad terfynol / Countryside Code refresh 2021 – Final wording

* Scam Awareness – Tesco Scam Calles

* Golley Slater – Keep Wales Safe/Reasons/Countering Vaccine Side Effects/Encouraging Second Dose

* Announcement: Compulsory Purchase / Cyhoeddiadau Polisi: Prynu Gorfodol

* Pwerau awdurdodau lleol i fasnachu / Consultation: Local authority power to trade

* Llywodraeth Leol ac Etholiadau (Cymru) 2021 / Local Government and Elections (Wales) Act 2021

* Government Use Your Views Toolkit and QFC’s resources

* Change Newsletter – Mawrth/March 21

* NATURAL RESOURCES WALES: Appointment of Three Board Members

* 2021 State of Sector Survey 

* Asedau Cymunedol: ymchwil gyda’r trydydd sector, awdurdodau lleol a chynghorau cymuned a thref / Community Asset Transfer: research with the third sector, local authorities and community and town councils

* Electoral Newsletter – March / Newyddlen Etholiadol LlC – Mawrth

* Prince Philip, Duke of Edinburgh / Y Tywysog Philip, Dug Caeredin 

* Llanelli Mind Project

* Advisory Forum on Ageing (MAFA) – Welsh Government Race Equality Action Plan – consultation

* Introduction to Corporate Landlord’ *AM DDIM i Sector Cyhoeddus Cymru / ‘Introduction to Corporate Landlord’ *FREE for Welsh Public Sector

* Joint One Voice Wales/ SLCC event – 13/5/21 Digwyddiad ar y Cyd rhwng Un Llais Cymru / SLCC

* April/ MAY 2021 – Remote training sessions that are taking place in April / ATGOFFA – EBRILL / MAI 2021 – Sesiynau hyfforddiant o bell a gynhelir ym mis Ebrill / Mai

* SWYDDOGOL / OFFICIAL Telephone Scams poster

* Mynnwch Help Cadwch yn Ddiogel / Get Help Stay Safe Leaflet 

* Electoral Reform Newsleter April 2021

* WORKPLACES & CIVILITY IN PUBLIC LIFE – Monday 24th May – invitation 

* – COVID recovery – enabling key community leadership and partnerships / Atgof – Adfer o COVID-19 – galluogi arweinyddiaeth a phartneriaethau cymunedol allowed

* Back to Community Life and One Voice Wales event 19th May 3pm

* Strategic Asset Management Leadership’ *AM DDIM i Sector Cyhoeddus Cymru / ‘Strategic Asset Management Leadership’ *FREE for Welsh Public Sector

CSG/CCC

* Nodiadau Natur Sir Gaerfyrddin / Carmarthenshire Nature Notes * Ffioedd am Gladdu Plant 2021/2022 Child Burial Fees 2021/2022

* Cau Ffordd dros dro U4040 Llandeilo ger Rhiw’r Adar a C2152 ger Glandwr / Temporary Road Closure U4040 Llandeilo near Rhiw’r Adar & C2152 Llandeilo, near Glandwr

* ROAD CLOSURE – U4044 MOUNT ROAD, LLANGATHEN, SA32 8QD 

* Bwrdd Iechyd Prigysgol Hywel Dda University Health Board – Asesiad o Anghenion Fferyllol/ Pharmaceutical Needs Assessment

* Credit Information For Your Community

* Alzheimer’s Society quarterly update

* West Wales Rail Consultation

* Cyfrifiad 2021 Diolch – Census 2021 Thank you

* Glasdon

20/55  CYFRIFON I’W TALU / ACCOUNTS FOR PAYMENT / CYLLID / FINANCE

Cymeradwywyd bod y cyfrifon canlynol yn cael eu talu, a pharatowyd sieciau yn unol â hynny:

The following accounts were approved for payment and cheques duly prepared:

£

Internal Auditor 200.00

Trywydd (Cyfieithu / Translation)   22.90

BHIB (Yswiriant / Insurance) 390.90

Cyflog y Clerc / Clerks Salary 275.00

Costau’r Clerc / Clerks Expenses 118.11

Creative Bridal (rheoli gwefan, to replace 

out of date cheque/ website Management, to 

replace out of date cheque) 330.00

Royal British Legion Llandeilo – Er cof/In Memory

D T Davies OBE MM  – Rhodd/Donation   50.00

Derbyniwyd / Received – 

CSG/CCC – Precept advice note – £2400

Lloyds Bank – Statement April 2021 – £7868.74

20/56    DIFFIBRILIWR / DEFIBRILLATOR   

Cadarnhawyd bod y ddau ddiffibriliwr (yn Nerwen-fawr a Siop Dryslwyn) yn gweithio’n iawn. 

It was confirmed that the two Defibrillators (Broad Oak and Dryslwyn Shop) were in working order.  

20/35 CANIATÂD CYNLLUNIO / APPROVED PLANNING

Cynghorodd Cyngor Sir Caerfyrddin ynghylch y caniatâd cynllunio canlynol / Carmarthenshire County Council advised on the planning decision on the following:

PL/01272 – Llwynonnen, Dryslwyn SA32 8RJ – Garej Ddomestig/Gweithdy Domestig Atodol / Ancillary domestic garage/workshop

PL/01407 – Dolcoed, Capel Isaac SA19 7UL – Portsh mynedfa ar gefn y gegin / Entrance porch to rear of kitchen

PL/00772 – Cadfan Farm, Broad Oak – Adeiladau amaethyddol / Agricultural Buildings

20/57 ADRODDIAD Y CYNGHORYDD SIR / COUNTY COUNCILLORS REPORT

Cadarnhaodd y Cyng. Cefin Campbell ei fod wedi sicrhau sedd yn dilyn yr etholiadau diweddar, a’i fod ‘nawr yn aelod o’r Senedd. Roedd yr holl aelodau a’r clerc yn falch iawn o’i longyfarch ar ei gyflawniad. 

Cadarnhaodd y Cyng. Campbell ei fwriad i barhau’n Gynghorydd Sir tan y mis Mai canlynol, pan fyddai etholiad arall yn cael ei gynnal. Roedd wedi rhoi’r gorau i’w rôl o fod yn Aelod o’r Bwrdd Gweithredol ar gyfer Cymunedau a Materion Gwledig. Byddai’r Cyng. Ann Davies, Llanarthne yn ymgymryd â’r swydd hon.

Gadawodd y Cynghorydd Campbell y cyfarfod am 8.15pm

Cllr. Cefin Campbell confirmed that following the recent elections, he had been successful in securing a seat and was now a member of the Senedd.  At this point all members and the clerk were delighted to congratulate him on his accomplishment .   

Cllr. Campbell confirmed that it was his intention to continue as County Councillor until next May when further elections would be taking place.  He has renounced his role as Executive Board Member for Communities and Rural Affairs. Cllr. Ann Davies, Llanarthney will now take up this position.

Cllr. Campbell left the meeting at 8.15pm

20/58 REQUEST FOR CODE OF CONDUCT DATA

Roedd cais am hyfforddiant ar y cod ymddygiad a datganiadau o fuddiant wedi dod i law gan Ddirprwy Swyddog Monitro Cyngor Sir Caerfyrddin. Roedd y clerc wedi cyflwyno’r wybodaeth ofynnol ar 28/4/21. 

A request for code of conduct training and declarations of interest had been received from CCC Deputy Monitoring Officer.  The clerk submitted the required information on 28/4/21.

20/59 UNRHYW FATER ARALL / ANY OTHER BUSINESS

 DYDDIAD CYFARFOD NESAF / DATE OF NEXT MEETING

Penderfynwyd y byddai cyfarfod nesaf Cyngor Cymuned Llangathen yn cael ei gynnal ar 20 July 2021. Byddai’r lleoliad yn dibynnu ar y canllawiau ynghylch COVID.

It was resolved that the date for the next meeting of Llangathen Community Council will be held on 20th July 2021. Location will be subject to COVID guidelines.

Llofnod / Signed…………………………….

Dyddiad / Date………………………………….