Cofnodion / Minutes, 20.7.2021

CYNGOR CYMUNED LLANGATHEN  / LLANGATHEN COMMUNITY COUNCIL

 Cofnodion cyfarfod Cyngor Cymuned Llangathen a gynhaliwyd nos Fawrth , 20 Gorffennaf 2021. Cyfarfod rhithwir yn defnyddio’r fformat “Zoom”.

Minutes of the meeting of Llangathen Community Council held on Tuesday evening, 20th July 2021. A virtual meeting using the “Zoom” system .

Presennol / Present: Cyng. Cllrs : B. Jones ( Cadeirydd / Chair), A. Davies,  C. Moses and/a L. Hughes.

Hefyd yn presennol / In attendance Mrs M.Rees (clerc / clerk).

21/12 YMDDIHEURIADAU / APOLOGIES

Cafwyd ymddiheuriadau am absenoldeb gan  / Apologies for absence were received from  Cyng. / Cllrs.  E. Rees, M. Williams, E. Morgan and C. Campbell.

21/13 DATGANIADAU O FUDDIANT / DECLARATIONS OF INTEREST

Nid oedd unrhyw ddatganiadau o fuddiant.

There were no declarations of interest.

21/14 COFNODION / MINUTES 

Cynigiwyd gan Cyng. A. Davies ac eiliwyd gan Cyng. L. Hughes  fod cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd nos Fawrth 18 Mai 2021 yn cael eu derbyn fel cofnod cywir o’r trafodion.

It was proposed by Cllr. A. Davies and seconded by Cllr. L. Hughes that the minutes of the meeting held on Tuesday, 18th May 2021 be accepted as a correct record of proceedings.

21/15  MATERION YN CODI /  MATTERS ARISING

Cof/Min 20/53 (1)  A40 SGWAR DRYSLWYN SQUARE, DRYSLWYN /  BROAD OAK / DIOGELWCH Y FFYRDD / ROAD SAFETY – A40

Roedd ateb wedi dod i law gan Lywodraeth Cymru mewn perthynas â phryderon ynghylch llinellau gwyn wedi pylu ar gefnffordd yr A40. Roedd yn cadarnhau bod gwaith cynnal a chadw ac ailosod arwyneb wedi’i gynllunio ar gyfer y rhan honno o gefnffordd yr A40, a bod y gwaith yn amodol ar flaenoriaethu a’r cyllid a fyddai ar gael. Roedd gwaith hefyd wedi’i raglennu i unioni’r dirywiad lleol ac adnewyddu’r llinellau gwyn. Byddai’r gwaith yn cael ei wneud cyn gynted â phosibl, yn ddibynnol ar argaeledd contractwyr.

A reply had been received from Welsh Government regarding the concerns of faded white lines on the A40 trunk road.  They confirm that the section of the A40 trunk road is planned for resurfacing maintenance and is subject to prioritisation and available funding.  It is also programmed to rectify the localised deterioration and refresh the white lining.  Work to be carried out as soon as possible and is dependant upon contactor availability.

Cof/Min 20/53 (2)  ADEILAD CYFNEWIDFA BT/ BT EXCHANGE BUILDING, DRYSLWYN

Roedd cynrychiolydd o CBRE (Cyfleustodau) wedi cysylltu â’r clerc ynghylch Adeilad Cyfnewid BT, Dryslwyn. Dywedodd fod y rheiliau ar ffin y ffens i gael eu hatgyweirio. Cadarnhawyd yn y cyfarfod bod hyn wedi cael ei wneud. At hynny, dywedodd y gwr bonheddig ei fod wedi gwneud amcangyfrif o’r gwaith gofynnol – paentio, ail-blastro rhai mannau – ac y byddai’n anfon hwn ymlaen at BT i’w gymeradwyo. Ar ôl cael ei gymeradwyo, byddai’r gwaith yn cael ei wneud.

A representative of CBRE (Utilities) had contacted the clerk regarding the BT Exchange Building, Dryslwyn.  He advised that the railings on the fence boundary were to be repaired.  It was confirmed in the meeting that this had been done.  Also, the gentleman advised that he had calculated an estimate of the works required – painting, re-plaster areas – and would be forwarding this to BT for approval.  Once approval was granted, then the work would be completed.

Cof/Min 20/53 (3) ROAD CWMHARAD I/TO SARNAGOL

Nodwyd bod angen draen croesi newydd.  Mae’r ardal hon ar restr cynnal a chadw CSC

A new cross drain was called for at this location.  This area is on the CCC list for maintenance. 

Cof/Min 20/53 (4) ROAD FROM BROAD OAK TO CAPEL CROSS INN

Mae’r ardal hon ar restr cynnal a chadw CSG.

This area is on the CCC list for maintenance. 

 Cof/Min 20/53 (6)  FELINDRE –   TYLLAU / POT HOLES

Mae’r ardal hon ar restr cynnal a chadw CSC.

This area is on the CCC list for maintenance. 

Cof/Min 20/53 (7) SBWRIEL / LITTER

Roedd neges gan Swyddog Amgylchedd Lleol CSC yn cadarnhau bod y mater dan reolaeth. Roedd y gwasanaethau glanhau mewn cysylltiad â’u contractwr enwebedig a, phan fyddent yn gallu gwneud y gwaith, yna byddai angen rhoi trefniadau ar waith gyda’r adran rheoli traffig i sicrhau systemau gwaith diogel. Roedd archeb am arwyddion Dim Sbwriel wedi ei gyflwyno, a byddai’r arwyddion yn cael eu gosod yn yr ardal wedi iddynt gyrraedd.

A message from CCC Local Environment Officer confirmed that the matter was in hand.  Cleansing services were in contact with their nominated contractor and when they were able to carry out the work than arrangements would need to put in place with traffic management to ensure safe systems of work.  An order for No Littering signs have been placed and will be erected in the area once received.

 Cof/Min 20/53 (10)  FELINDRE, STREET LIGHTING

Mynegwyd pryder ynghylch y golau stryd unigol yn Felindre. Roedd y golau’n cael ei ddiffodd am tua 2am. Gofynnwyd i’r clerc gysylltu â CSC i ofyn am iddo gael ei adael ynghynn yn ystod y nos/yn gynnar yn y bore.

Concern was expressed with regard to the single street light in Felindre.  The light was being turned off at around 2am.  The clerk was asked to contact CCC to request that this be left on during the night/early morning.

Cof / Min 20/50  SWYDD WAG AR GYFER CYNGHORYDD/ COUNCILLOR VACANCY

Roedd y swydd wag wedi cael ei hysbysebu yn unol â chyfarwyddiadau CSC. Hyd hynny, nid oedd yr un ymateb swyddogol wedi dod i law, ond roedd un unigolyn wedi dangos diddordeb yn y swydd.

The vacancy had been advertised as per instructions from CCC.  To date there has been no official response but one person is showing an interest in the vacancy.

21/16  GOHEBIAETH / CORRESPONDENCE 

Cafodd yr eitemau canlynol o ohebiaeth eu cyflwyno i’r cyngor a’u trafod/nodi, fel sy’n briodol:

The following items of correspondence were presented to council and duly discussed/noted:

* Llythyron o ddiolch/Thank you letters- Cyng/Cllr E Thomas Cadeirydd/Chair Royla British Legion Llandeilo (rhodd/donation)

Apêl Cadeirydd Cyngor Sir Caerfyrddin 2020/21/ Carmarthenshire County Council Chair’s Appeal

Un Llais Cymru / One Voice Wales

* AID WALES/ONE VOICE WALES ONLINE EVENT / DIGWYDDIAD AR-LEIN CYMORTH CYNLLUNIO CYMRU / UN LLAIS CYMRU

* Learning lessons from the community-led response to COVID-19 in Wales Survey- Live today 

* Mai | 19 May 2021 | Adfer o COVID-19 – galluogi arweinyddiaeth a phartneriaethau cymunedol allweddol | COVID recovery – enabling key community leadership and partnerships 

* PLANNING AID WALES/ONE VOICE WALES ONLINE EVENT / DIGWYDDIAD AR-LEIN CYMORTH CYNLLUNIO CYMRU / UN LLAIS CYMRU

* Programme for Government / Rhaglen Lywodraeth

* Consultation Launch 28 June 2021: – Consultation on Qualifications of Clerks in Wales Regulations / Lansio Ymgynghoriad 28 Mehefin 2021 – Ymgynghoriad ar Reoliadau Cymwysterau Clercod yng Nghymru 

* Summer of Fun / Haf o Hwyl – Comisiynydd Plant Cymru/Children’s Commissioner for Wales

* Conveyancing Fraud Awareness (leaflet)

* Whats App Scam…

* Mobile Phone Upgrade Scams are on the increase UK wide…

* Lleoedd Lleol ar gyfer Nature /  Local Places for Nature / 22/7/21 

* News update regarding significant changes to e-PIMS / Yr wybodaeth ddiweddaraf am newidiadau sylweddol i e-PIMS

* Rachel Carter Local Places for Nature Officer – Cyflwyniad Rachel Carter Swyddog Lleoedd Lleol ar gyfer Nature – It was agreed to invite Ms Carter to the next Llanagathen Community Council meeting.

* Cylchlythyr Comisiynydd Pobl Hyn Cymru/ Older People’s Commissioner’s Newsletter

* Neighbourhood Watch – Free Webinars About Scams In July…

* Change Newsletter / Cylchlythyr Newid Hinsawdd

* Cylchlythyr Mehefin 2021 / June 2021 Newsletter

* Rhaglen Graddedigion Gwasanaeth Cyhoeddus Cymru Gyfan – gwnewch gais nawr! – The All Wales Public Service Graduate Programme is back – apply now!

* UK Forestry Safe consultation goes live

* Cylchlythyr Diwygio Etholiadol Mehefin 2021 / Electoral Reform Newsletter June 2021

* CIC Hywel Dda Mis Gorffennaf / Hywel Dda CHC July newsletter 

* OPERATION LONDON BRIDGE

* COMMUNITY HEALTH LEAFLETS

* Carmarthenshire Area Committee Meeting / Pwyllgor Ardal Caerfyrddin – Bin Notice

* Local Dev Plan  

* Free Webinar – Local Places for Nature / Gweninar Rhad ac am Ddim – 22/7/21 2yp/pm

* Litter and dog fouling / Sbwriel a baw cwn – “am enghreifftiau o arfer da/mentrau gan Gynhorau Cymuned / Examples of good practice from Community Councils”

* One Voice Wales Innovative Practice Conference/ Cynhadledd Arfer Arloesol Un Llais Cymru 22/9/21

Cygor Sir Gar / Carmarthenshire County Council

* Actif 60+/ Actif 60+ Programme

* Bywyd Gwyllt yn eich Ward / Wildlife on your Ward profile. Wedi danfon ymlaen * Deaf Blind awareness session and further details

* Hate Crime and Mate Crime Training Dates

Welsh Government

* Rural Network News Round-up 2021 Issue 04; May 2021

* Compulsory Purchase Orders 

* Ending Physical Punishment in Wales Newsletter

*  Digital Inclusion – Bilingual information on Home Essentials from BT (Paul Davies / Homes)

* Government Consultation on a default 20mph speed limit (Paul Davies / Homes)

* Lleoedd Lleol ar gyfer Natur / Local Places for Nature – Llinos Evans (Policy)

   Fforwm Cyswllt – Liaison Forum – TCC Mewn Mannau Cheddars / CCTV In Public Spaces

* Eich Gwasanaeth Plismona – Eich Dewis / Your Policing Service – Your Choice

* Audit Wales – Deryck Evans – Annual Audit 

* Welsh Hearts – sign and share our petition to help save hearts in Wales 

* Virtual Summit – A Guide To Broadcasting Council Meetings – Thursday 29 July, 10am – Dan Beacher, Cloudy Group

* Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda University Health Board – Building a healthier future after COVID 19: Have your say / Dweud eich Dweud.

* Focus on Play – Community and town councils

21/17 CLERKS CONTRACT

Cafodd contract a chyflog y clerc eu cwblhau a’u cymeradwyo gan bawb.

The clerks contract and salary was finalised and approved by all.

21/18 CYFRIFON I’W TALU / ACCOUNTS FOR PAYMENT / CYLLID / FINANCE

Cymeradwywyd bod y cyfrifon canlynol yn cael eu talu, a pharatowyd sieciau yn unol â hynny:

The following accounts were approved for payment and cheques duly prepared:

£ 

Trywydd (Cyfieithu / Translation)

(Cof / Mins Mawrth /March) 51.55

(Cof / Mins Mai / May) 46.08

Cyflog y Clerc / Clerks Salary 

Gorffennaf / July             231.56  

Awst / August 231.56

Costau’r Clerc / Clerks Expenses             133.15

Cadarnhaodd y clerc fod hawliad TAW gwerth £418.17 wedi cael ei gyflwyno i Cyllid a Thollau Ei Mawrhydi. 

The clerk confirmed that a VAT claim had been submitted to HM Revenue and Customs totalling £418.17

Lloyds Bank – May Statement £6531.83 June Statement £6481.83

21/18 GRIEVANCE POLICY /  POLISI IECHYD A DIOGELWCH / HEALTH & SAFETY POLICY

Roedd pob aelod wedi cael copïau o’r uchod a chytunwyd yn unfrydol i’w mabwysiadu. 

All members had received copies of the above and it was unanimously agreed to adopt these.

21/19    DIFFIBRILIWR / DEFIBRILLATOR   

Cadarnhawyd bod y ddau ddiffibriliwr (yn Nerwen-fawr a Siop Dryslwyn) yn gweithio’n iawn. 

It was confirmed that the two Defibrillators (Broad Oak and Dryslwyn Shop) were in working order.  

21/20 CEISIADAU CYNLLUNIO / PLANNING APPLICATIONS

Cafodd y ceisiad canlynol eu hystyried gan y Cyngor a nodwyd eu sylwadau: 

The following application was considered by the Council and their observations noted.  The clerk to advise CCC accordingly.

RHIF CAIS DATBLYGIAD LLEOLIAD

APPLICATION NO. DEVELOPMENT LOCATION

PL/01503 Installation of Air Source Heat Pump Felindre Court

(Retrospective) Dryslwyn

Gosod Pwmp Gwres Ffynhonnell Aer SA32 8RJ

(Ôl-weithredol)

No concerns/objections

PL/02207 Installation of French Doors – First Felindre Court

Floor & Juliette Balcony Drylswyn

Gosod Drysau Ffrengig – Llawr SA32 8RJ

Cyntaf a Balconi Juliette

No concerns/objections

21/21 UNRHYW FATER ARALL / ANY OTHER BUSINESS

1.  Cafwyd trafodaeth ynghylch trafnidiaeth gyhoeddus a’r llwybrau ar gyfer bysiau gwasanaeth.

Credwyd nad oedd bysiau’n aros wrth gysgodfan Sgwâr Dryslwyn mwyach; fodd bynnag, nodwyd bod pobl yn dal i aros yno. Gofynnwyd i’r clerc gysylltu â CSC ynglyn â’r llwybr bysiau swyddogol. Trafodwyd hefyd y posibilrwydd o osod arhosfan/cysgodfan fysiau ger Swyddfa Bost Dryslwyn.

A discussion took place regarding the public transport and the routes for service buses.

It was believed that buses no longer stopped at the Dryslwyn Square shelter although it has been noted that people do wait at this location.  The clerk was asked to contact CCC regarding the official bus route.  It was also discussed the possibility of a bus stop/shelter near Dryslwyn Post Office.

 DYDDIAD CYFARFOD NESAF / DATE OF NEXT MEETING

Penderfynwyd y byddai cyfarfod nesaf Cyngor Cymuned Llangathen yn cael ei gynnal ar 21 Medi 2021. Byddai’r lleoliad yn dibynnu ar y canllawiau ynghylch COVID.

It was resolved that the date for the next meeting of Llangathen Community Council will be held on 21st September 2021. Location will be subject to COVID guidelines.

Llofnod / Signed…………………………….

Dyddiad / Date………………………………….

Key Information – meeting 20/7/21

CYNGOR CYMUNED LLANGATHEN COMMUNITY COUNCIL

Key Information – meeting 20/7/21

Presennol / Present: Cyng. Cllrs : B. Jones ( Cadeirydd / Chair), A. Davies,  C. Moses and/a L. Hughes.

Hefyd yn presennol / In attendance Mrs M.Rees (clerc / clerk).

YMDDIHEURIADAU / APOLOGIES

Cafwyd ymddiheuriadau am absenoldeb gan  / Apologies for absence were received from  Cyng. / Cllrs.  E. Rees, M. Williams, E. Morgan and C. Campbell.

DATGANIADAU O FUDDIANT / DECLARATIONS OF INTEREST

Nid oedd unrhyw ddatganiadau o fuddiant.

There were no declarations of interest.

CYFRIFON I’W TALU / ACCOUNTS FOR PAYMENT 

Cymeradwywyd bod y cyfrifon canlynol yn cael eu talu

The following accounts were approved for payment 

£ 

Trywydd (Cyfieithu / Translation)

(Cof / Mins Mawrth /March) 51.55

(Cof / Mins Mai / May) 46.08

Cyflog y Clerc / Clerks Salary 

Gorffennaf / July             231.56  

Awst / August 231.56

Costau’r Clerc / Clerks Expenses             133.15

CLERKS CONTRACT

The clerks contract and salary was finalised and approved by all.

GRIEVANCE POLICY /  POLISI IECHYD A DIOGELWCH / HEALTH & SAFETY POLICY

It was unanimously agreed to adopt the above policies

Planning Applications PL/01503 & PL/02207 – it was agreed to inform CCC that members have no concerns or objections to these applications.

Cyfarfod nesaf/ next meeting 14/9/21

M Rees (clerc/clerk)

Council@109.108.136.177 

AGM – 18.5.21

CYNGOR CYMUNED LLANGATHEN / LLANGATHEN COMMUNITY COUNCIL

Cofnodion Cyfarfod Blynyddol Cyngor Cymuned Llangathen a gynhaliwyd ddydd Mawrth  Mai 18, 2021.  Cyfarfod “virtual” yn defnyddio’r fformat “Zoom”.

Minutes of the Annual Meeting of Llangathen Community Council held on Tuesday, 18th May 2021. A virtual meeting using the format “Zoom” system .

Presennol / Present:  Cyng/Cllrs.: B. Jones (chair) A. Davies, C. Moses, E. Morgan, M. Williams, L. Hughes and E. Rees.

Hefyd yn presennol / In attendance  Mrs M.Rees (clerc / clerk

21/01  YMDDIHEURIADAU / APOLOGIES

Cafwyd ymddiheuriadau am absenoldeb gan  / Apologies for absence were received from  Cyng. / Cllr. Cefin Campbell.

21/02 DATGANIADAU O FUDDIANT / DECLARATIONS OF INTEREST

Dros y flwyddyn flaenorol (Tachwedd 2020 – Mai 2021) cofrestrwyd y datganiadau o fuddiant canlynol:  

Datganodd y Cyng. A. Davies ddiddordeb yn eitem 20/54 (2) yn Gohebiaeth ac eitem 20/55 (7) Cyfrifon i’w Talu. 

Over the previous year (November 2020 – May 2021) the following declaration of interest was registered:  

Cllr. A. Davies declared an interest in item 20/54 (2)  in correspondence and item 20/55 (7) Accounts for payment.

Cyfarfod mis Mai  2021/ May 2021 meeting

Cyng / Cllr A. Davies – eitem agenda / agenda item 6 – rhif cofnodion/minute reference 20/54 (2) a / and 20/55 (7) Donation to Royal British Legion / in memory of D T Davies OBE MM

21/03 COFNODION / MINUTES

Cynigiwyd gan Cyng. C. Moses ac eiliwyd gan Cyng. E. Rees fod cofnodion y Cyfarfod  Blynyddol a gynhaliwyd ddydd Mawrth 17 Tachwedd 2020 yn cael eu derbyn fel cofnod cywir o’r trafodion.

It was proposed by Cllr. C. Moses  and seconded by Cllr. E. Rees that the minutes of the Annual Meeting held on 17th November 2020 be accepted as a correct record of the proceedings.

21/04  DATGANIAD O GYFRIFON / STATEMENT OF ACCOUNTS

Roedd copïau o’r cyfrifon wedi cael ei danfon ar gyfer y flwyddyn a ddaeth i ben ar 31 Mawrth 2021.  Roedd y rhain wedi’u harchwilio gan Mr D. G. Morris. Yn dilyn trafodaeth am y cyfrifon, cynigiodd y  Cyng. E. Morgan, ac eiliwyd gan y Cyng. C. Moses y dylid derbyn bod y datganiad o gyfrifon yn gywir.  

Copies of the accounts had been forwarded to Cllrs  for the year ended 31st March 2021.  These had been audited by Mr D.G.Morris.  Following a discussion regarding the accounts, it was proposed by Cllr. E. Morgan and seconded by Cllr. C. Moses that the statement of accounts be accepted as correct.  

21/05 ASESIAD RISG / RISK ASSESSMENT

Trafodwyd yr Asesiad Risg a chytunwyd yn unfrydol y dylai pob cofnod barhau heb unrhyw ddiwygiad.  

The Risk Assessment was discussed and it was unanimously agreed that all entries should remain with no amendments.  

21/06 DATGANIAD LLYWODRAETHU BLYNYDDOL / ANNUAL GOVERNANCE STATEMENT

Darllenwyd yn uchel y Datganiad Llywodraethu Blynyddol ac fe’i trafodwyd gan yr aelodau. Cynigiwyd gan y Cyng. E. Morgan ac eiliwyd gan y Cyng. M. Wynne y dylai gael ei gymeradwyo gan y cyngor.

The Annual Governance Statement was read out and discussed by members. It was proposed by Cllr. E. Rees and seconded by Cllr. B. Jones that it be approved by the council.

21/07 PENODI ARCHWILYDD MEWNOL / APPOINTMENT OF INTERNAL AUDITOR

Penderfynwyd y dylid parhau i ymgymryd â gwasanaethau’r archwilydd mewnol, sef Mr D Morris. Gan fod Mr Morris wedi cytuno’n ffurfiol i’r rôl hon ym mis Tachwedd 2020 (o ganlyniad i COVID-19), penderfynwyd mai’r peth gorau fyddai gofyn i Mr Morris gytuno’n swyddogol i’r rôl unwaith eto er mwyn i’r cyngor fod ‘nôl ar y llwybr cywir ar gyfer cael cytundebau blynyddol.  Y clerc i ysgrifennu at Mr Morris.

It was resolved that the services of the internal auditor Mr D Morris be continued.  As Mr Morris had formally agreed to this role in November 2020 (due to COVID 19) it was deemed best to ask Mr Morris again for his official agreement to the role so that the council would be back on track to receiving annual agreements. The clerk to write to Mr Morris. 

21/08    PENODI CLERC/SWYDDOG ARIANNOL CYFRIFOL  /   APPOINT CLERK / RESPONSIBLE FINANCIAL OFFICER

Cytunwyd yn unfrydol i ailbenodi M. Rees yn Glerc/Swyddog Ariannol Cyfrifol

It was unanimously agreed to re-appoint M. Rees as Clerk/RFO

21/09  AMODAU GWAITH Y CLERC  /  CLERKS WORKING CONDITIONS

Trafododd bawb y dogfennau canlynol:       

The following documents were discussed by all:

Contract Gwaith y Clerc              Y Swydd-ddisgrifiad                              Graddau Cyflog

Y Polisi Cwyn Gyflogaeth         Y Polisi Gwerthuso

Clerks Work Contract              Job Description                                     Pay Scales

Grievance Policy                     Appraisal Policy

Gan fod angen cael cyngor ar rai o’r eitemau hyn, cytunwyd yn unfrydol y dylai’r Cynghorwyr canlynol wneud trefniadau i gael yr wybodaeth briodol a chytuno arni gyda’r clerc: 

y Cyng. B. Jones, y Cyng. A Davies a’r Cyng. E. Rees

Ar yr adeg hon, diolchwyd i’r clerc am ei gwaith ac, yn gyfnewid am hyn, cynigiodd y clerc ei gwerthfawrogiad o’r cymorth yr oedd pob Cynghorydd yn ei roi iddi. 

As advice was needed on some of these items, it was unanimously agreed that the following Councillors make arrangements to obtain the appropriate information and agree with the clerk:

Cllr. B. Jones, Cllr. A Davies and Cllr. E. Rees

At this point the clerk was thanked for her work and in return the clerk offered her appreciation to the support every Councillor offered her.

21/09 PENODI CADEIRYDD / APPOINTMENT OF CHAIRMAN

Cynigiodd y Cyng. M. Williams y dylai’r Cyng. B. Jones gael ei ailethol yn gadeirydd ar gyfer y flwyddyn 2021-2022 i ddod, ac eiliwyd hynny gan y Cyng. E. Morgan. Derbyniodd y Cyng. B. Jones y swydd yn briodol. Ar yr adeg hon diolchwyd o galon i’r Cyng. Jones am ei rôl o fod yn gadeirydd, a oedd eisoes wedi cael ei hymestyn o ganlyniad i COVID-19. 

It was proposed by Cllr. M. Williams and seconded by Cllr. E. Morgan that Cllr. B. Jones be re-elected as chairperson  for the coming 2021 / 2022 year.  Cllr. B. Jones duly accepted this position.  At this point Cllr. Jones was sincerely thanked for her role as chair which had already been extended due to COVID 19. 

21/09 PENODI IS-CADEIRYDD / APPOINTMENT OF VICE CHAIR 

Cynigiwyd gan y Cyng. A. Davies ac eiliwyd gan y Cyng. B. Jones  bod y Cyng. E. Rees yn cael ei benodi’n Is-Gadeirydd.  Derbyniodd Cyng. E. Rees y swydd a diolchodd i’r aelodau.

It was proposed by Cllr. A. Davies and seconded by Cllr. B. Jones that Cllr. E. Rees be appointed as Vice Chairman.  Cllr. E. Rees accepted the post and thanked members.

21/10 AELODAETH / MEMBERSHIP AFFILIATION

Cynigiwyd gan y Cyng. A. Davies ac eiliwyd gan y Cyng. L. Hughes y dylai’r pwyllgor barhau â’i aelodaeth o Un Llais Cymru ac hefyd SLCC (Society of Local Council Clerks) mai’r Cadeirydd a’r Is-gadeirydd ddylai fod y cynghorwyr enwebedig i’w cynrychioli yng nghyfarfodydd chwarterol y pwyllgor ardal. Nhw hefyd ddylai gael y cylchlythyrau, y bwletinau a’r hysbysiadau am gyfarfodydd ac ati.  

It was proposed by Cllr. A. Davies and seconded by Cllr. L. Hughes to continue affiliation to Un Llais Cymru and SLCC (Society for Local Council Clerks) and that the chairman and vice-chairman be the nominated councillors to represent quarterly Area Committee meetings and to receive newsletters, bulletins and meeting notifications etc.

21/11  PENODI CYNRYCHIOLWYR AR GYFER AMRYWIOL GYRFF / TO APPOINT REPRESENTATIVES FOR VARIOUS BODIES

i.  Ystafell Ddarllen Cwrt Henri Reading Room  –  Cyng. / Cllr. M. Williams

ii. Un Llais Cymru – Cyng. / Cllr. B. Jones a/and Cyng / Cllrs E. Rees

iii. Ysgol Cwrt Henri School – Cyng / Cllr. B. Jones

iv.  Neuadd Llangathen Hall – Cyng. / Cllr. C. Moses

DYDDIAD Y CYFARFOD NESAF / DATE OF NEXT MEETING

Penderfynwyd y byddai Cyfarfod Blynyddol nesaf Cyngor Cymuned Llangathen yn cael ei gynnal ddydd Mawrth, 17 Mai 2022.

It was resolved that the next Annual General Meeting of Llangathen Community Council would be held on Tuesday, 17th May 2022.

Llofnod / Signed…………………………….

Dyddiad / Date………………………………….

Cofnodion / Minutes, 18.5.21

CYNGOR CYMUNED LLANGATHEN / LLANGATHEN COMMUNITY COUNCIL
Cofnodion cyfarfod Cyngor Cymuned Llangathen a gynhaliwyd nos Fawrth , 18 Mai 2021. Cyfarfod rhithwir yn defnyddio’r fformat “Zoom”.

Minutes of the meeting of Llangathen Community Council held on Tuesday evening, 18th May 2021. A virtual meeting using the “Zoom” system .

Presennol / Present: Cyng. Cllrs : B. Jones ( Cadeirydd / Chair), A. Davies,  E. Morgan, M. Williams, E. Rees, C. Moses and/a L. Hughes.

Hefyd yn presennol / In attendance  Cyng. Sir/County Cllr. C. Campbell and Mrs M.Rees (clerc / clerk).

20/49 YMDDIHEURIADAU / APOLOGIES

Nid oedd unrhyw ymddiheuriadau am absenoldeb 

There were no apologies for absence.

20/50  SWYDD WAG AR GYFER CYNGHORYDD/ COUNCILLOR VACANCY

Er tristwch mawr, yr oedd ymddiswyddiad Mike Wynne wedi dod i law’r cyngor. Bu Mike yn aelod gwerthfawr o Gyngor Cymuned Llangathen er mis Gorffennaf 2013.

Gofynnwyd i’r clerc anfon llythyr o werthfawrogiad ato. At hynny, y clerc i gysylltu â Chyngor Sir Caerfyrddin ynghylch y weithdrefn ar gyfer penodi Cynghorydd newydd. 

It was with sadness that the council had received the resignation of Mike Wynne.  Mike had been a valued member of Llangathen Community Council since July 2013.

The clerk was requested to forward a letter of appreciation.  Also, the clerk to contact CCC regarding the procedure for a Councillor replacement.

20/51 DATGANIADAU O FUDDIANT / DECLARATIONS OF INTEREST

Datganodd y Cyng. A. Davies ddiddordeb yn eitem 20/54 (2) yn Gohebiaeth ac eitem 20/55 (7) Cyfrifon i’w Talu. 

Cllr. A. Davies declared an interest in item 20/54 (2)  in correspondence and item 20/55 (7) Accounts for payment.

20/52 COFNODION / MINUTES 

Cynigiwyd gan Cyng. M. Williams ac eiliwyd gan Cyng. E. Morgan  fod cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd nos Fawrth 16 March 2021 yn cael eu derbyn fel cofnod cywir o’r trafodion.

It was proposed by Cllr. M. Williams and seconded by Cllr. E. Williams that the minutes of the meeting held on Tuesday, 16th March 2021 be accepted as a correct record of proceedings.

20/53  MATERION YN CODI /  MATTERS ARISING

Cof/Min 20/41 (1)  A40 SGWAR DRYSLWYN SQUARE, DRYSLWYN /  BROAD OAK / DIOGELWCH Y FFYRDD / ROAD SAFETY – A40

Cynhaliwyd trafodaeth ynghylch cefnffordd yr A40 yn ardal Sgwâr Dryslwyn. Roedd wyneb newydd wedi cael ei osod ar ddarn ohoni. Roedd y marciau gwyn ar y naill ochr a’r llall i’r darn dan sylw wedi pylu ac roedd angen eu hailbeintio. Y clerc i gysylltu ag Asiantaeth Cefnffyrdd De Cymru ynglyn â hyn. 

Dywedodd y Cyng. E. Morgan fod wyneb newydd ar fin cae ei osod ar y ffordd a arweiniai o Sgwâr Dryslwyn i Gwrt Henri. 

A discussion took place regarding the A40 trunk road,  in the Dryslwyn Square vicinity.  A section had been resurfaced. This left the white markings either side of the resurfaced section faded and in need of re-painting. The clerk to contact South Wales Trunk Road Agency regarding this.

Cllr. E. Morgan advised that the road leading from Dryslwyn Square to Court Henry as due to be re-surfaced soon.

Cof/Min 20/41 (2)  ADEILAD CYFNEWIDFA BT/ BT EXCHANGE BUILDING, DRYSLWYN

Gofynnwyd i’r clerc gysylltu â BT eto ynglyn â golwg anniben yr ardal o amgylch adeilad Cyfnewidfa BT. 

The clerk was asked to contact BT again regarding the unkempt appearance surrounding the BT Exchange building.

Cof/Min 20/41 (3) ROAD CWMHARAD I/TO SARNAGOL

Mae’r ardal hon ar restr cynnal a chadw CSC. Dywedwyd bod y cwlfert wedi cael ei glirio yn y safle hwn, ond nodwyd bod angen draen croesi newydd. 

It was reported that the culvert had been cleared at this site but it was noted that a new cross drain was called for. This area is on the CCC list for maintenance. 

Cof/Min 20/41 (6) ROAD FROM BROAD OAK TO CAPEL CROSS INN

Mae’r ardal hon ar restr cynnal a chadw CSG.

This area is on the CCC list for maintenance. 

Cof/Min 20/41 (7) FELINDRE – DRAEN  WEDI’I RHWYSTRO   / BLOCKED DRAIN

Roedd Cyngor Sir Caerfyrddin wedi gwneud y gwaith angenrheidiol mewn perthynas â’r draen a oedd wedi’i rhwystro. 

CCC has carried out the necessary work regarding the block drain.

Cof/Min 20/28 (6)  FELINDRE –   TYLLAU / POT HOLES

Mae’r ardal hon ar restr cynnal a chadw CSC.

This area is on the CCC list for maintenance. 

Cof/Min 20/41 (7) SBWRIEL / LITTER

Roedd CSC wedi cadarnhau y byddai arwyddion yn cael eu gosod yn lleoliad Sgwâr Dryslwyn i Gastell Dryslwyn, ac y byddai gwaith glanhau yn mynd rhagddo. Y clerc i fynd ar drywydd hyn. Gan nad oedd unrhyw gamau wedi cael eu cymryd, gofynnwyd i’r clerc fynd ar drywydd y mater. 

CCC had confirmed that signs would be placed at the Dryslwyn Square to Dryslwyn Castle location and that a cleansing operation would take place. As no action had taken place the clerk was asked to follow up the matter.

Cof/Min 20/41 (8) CASTELL DRYSLWYN CASTLE

Roedd ymateb wedi dod gan CADW yn nodi mai cyfrifoldeb Cyngor Sir Caerfyrddin oedd y maes parcio wrth droed Castell Dryslwyn. Gan fod y cyfyngiadau symud yn cael eu llacio, penderfynwyd na fyddai angen cymryd unrhyw gamau pellach. 

A reply had been received from CADW in which they stated that the car park at the foot of Dryslwyn Castle was the responsibility of CCC.  As lockdown restrictions were being eased, it was deemed that no further action was required.

Cof/Min 20/48 (1)  THE OLD FORGE, BROAD OAK.

Roedd yr ardal wedi cael ei harchwilio, ac ymddangosai nad oedd yna broblem o ran dwr ffo oddi ar y briffordd. 

The area had been inspected and there appeared to be no problem regarding water run off from the highway.

Cof/Min 20/48 (3)  FELINDRE, STREET LIGHTING

Cynhaliwyd trafodaeth gyffredinol ynghylch goleuadau ffyrdd. Y clerc i wirio sefyllfa’r goleuadau yn Felindre. 

A general discussion took place regarding street lighting.  The clerk to check the lighting situation in Felindre.

20/54  GOHEBIAETH / CORRESPONDENCE 

Cafodd yr eitemau canlynol o ohebiaeth eu cyflwyno i’r cyngor a’u trafod/nodi, fel sy’n briodol:

The following items of correspondence were presented to council and duly discussed/noted:

* Llythyron o ddiolch / thank you letters Cylch Meithrin Cwrt Henri /  Neuadd Llangathen Hall / Y Lloffwr / CFFi Sir Gar/ Carmarthenshire YFC / Ambiwlans Awyr Cymru / Wales Air Ambulance 

* Royal British Legion Llandeilo – Er cof/In Memory – D T Davies OBE MM 

 *Diwrnod Gweithwyr y GIG, Gofal Cymdeithasol & Rheng Flaen 5/7/21 – NHS, Social Care & Frontline Workers Day 5/7/21

* Trywydd / Cyfieithu Ysgrifenedig

* HMRC – Important information for employers

* CCC – Road Closure – C2118, Penybanc, 

Un Llais Cymru/One Voice Wales

* Joint One Voice Wales/SLCC Event – 13/5/21 – Digwyddiad ar y Cyd Rhwng Un Llais Cymru/SLCC 

* Un Llais Cymru/One Voice Wales – Confirmation of Training Bookings – The Council as an Employer Module 3 / Local Government Finance Module 6

* Adnewyddu Cod Cefn Gwlad 2021 – Geiriad terfynol / Countryside Code refresh 2021 – Final wording

* Scam Awareness – Tesco Scam Calles

* Golley Slater – Keep Wales Safe/Reasons/Countering Vaccine Side Effects/Encouraging Second Dose

* Announcement: Compulsory Purchase / Cyhoeddiadau Polisi: Prynu Gorfodol

* Pwerau awdurdodau lleol i fasnachu / Consultation: Local authority power to trade

* Llywodraeth Leol ac Etholiadau (Cymru) 2021 / Local Government and Elections (Wales) Act 2021

* Government Use Your Views Toolkit and QFC’s resources

* Change Newsletter – Mawrth/March 21

* NATURAL RESOURCES WALES: Appointment of Three Board Members

* 2021 State of Sector Survey 

* Asedau Cymunedol: ymchwil gyda’r trydydd sector, awdurdodau lleol a chynghorau cymuned a thref / Community Asset Transfer: research with the third sector, local authorities and community and town councils

* Electoral Newsletter – March / Newyddlen Etholiadol LlC – Mawrth

* Prince Philip, Duke of Edinburgh / Y Tywysog Philip, Dug Caeredin 

* Llanelli Mind Project

* Advisory Forum on Ageing (MAFA) – Welsh Government Race Equality Action Plan – consultation

* Introduction to Corporate Landlord’ *AM DDIM i Sector Cyhoeddus Cymru / ‘Introduction to Corporate Landlord’ *FREE for Welsh Public Sector

* Joint One Voice Wales/ SLCC event – 13/5/21 Digwyddiad ar y Cyd rhwng Un Llais Cymru / SLCC

* April/ MAY 2021 – Remote training sessions that are taking place in April / ATGOFFA – EBRILL / MAI 2021 – Sesiynau hyfforddiant o bell a gynhelir ym mis Ebrill / Mai

* SWYDDOGOL / OFFICIAL Telephone Scams poster

* Mynnwch Help Cadwch yn Ddiogel / Get Help Stay Safe Leaflet 

* Electoral Reform Newsleter April 2021

* WORKPLACES & CIVILITY IN PUBLIC LIFE – Monday 24th May – invitation 

* – COVID recovery – enabling key community leadership and partnerships / Atgof – Adfer o COVID-19 – galluogi arweinyddiaeth a phartneriaethau cymunedol allowed

* Back to Community Life and One Voice Wales event 19th May 3pm

* Strategic Asset Management Leadership’ *AM DDIM i Sector Cyhoeddus Cymru / ‘Strategic Asset Management Leadership’ *FREE for Welsh Public Sector

CSG/CCC

* Nodiadau Natur Sir Gaerfyrddin / Carmarthenshire Nature Notes * Ffioedd am Gladdu Plant 2021/2022 Child Burial Fees 2021/2022

* Cau Ffordd dros dro U4040 Llandeilo ger Rhiw’r Adar a C2152 ger Glandwr / Temporary Road Closure U4040 Llandeilo near Rhiw’r Adar & C2152 Llandeilo, near Glandwr

* ROAD CLOSURE – U4044 MOUNT ROAD, LLANGATHEN, SA32 8QD 

* Bwrdd Iechyd Prigysgol Hywel Dda University Health Board – Asesiad o Anghenion Fferyllol/ Pharmaceutical Needs Assessment

* Credit Information For Your Community

* Alzheimer’s Society quarterly update

* West Wales Rail Consultation

* Cyfrifiad 2021 Diolch – Census 2021 Thank you

* Glasdon

20/55  CYFRIFON I’W TALU / ACCOUNTS FOR PAYMENT / CYLLID / FINANCE

Cymeradwywyd bod y cyfrifon canlynol yn cael eu talu, a pharatowyd sieciau yn unol â hynny:

The following accounts were approved for payment and cheques duly prepared:

£

Internal Auditor 200.00

Trywydd (Cyfieithu / Translation)   22.90

BHIB (Yswiriant / Insurance) 390.90

Cyflog y Clerc / Clerks Salary 275.00

Costau’r Clerc / Clerks Expenses 118.11

Creative Bridal (rheoli gwefan, to replace 

out of date cheque/ website Management, to 

replace out of date cheque) 330.00

Royal British Legion Llandeilo – Er cof/In Memory

D T Davies OBE MM  – Rhodd/Donation   50.00

Derbyniwyd / Received – 

CSG/CCC – Precept advice note – £2400

Lloyds Bank – Statement April 2021 – £7868.74

20/56    DIFFIBRILIWR / DEFIBRILLATOR   

Cadarnhawyd bod y ddau ddiffibriliwr (yn Nerwen-fawr a Siop Dryslwyn) yn gweithio’n iawn. 

It was confirmed that the two Defibrillators (Broad Oak and Dryslwyn Shop) were in working order.  

20/35 CANIATÂD CYNLLUNIO / APPROVED PLANNING

Cynghorodd Cyngor Sir Caerfyrddin ynghylch y caniatâd cynllunio canlynol / Carmarthenshire County Council advised on the planning decision on the following:

PL/01272 – Llwynonnen, Dryslwyn SA32 8RJ – Garej Ddomestig/Gweithdy Domestig Atodol / Ancillary domestic garage/workshop

PL/01407 – Dolcoed, Capel Isaac SA19 7UL – Portsh mynedfa ar gefn y gegin / Entrance porch to rear of kitchen

PL/00772 – Cadfan Farm, Broad Oak – Adeiladau amaethyddol / Agricultural Buildings

20/57 ADRODDIAD Y CYNGHORYDD SIR / COUNTY COUNCILLORS REPORT

Cadarnhaodd y Cyng. Cefin Campbell ei fod wedi sicrhau sedd yn dilyn yr etholiadau diweddar, a’i fod ‘nawr yn aelod o’r Senedd. Roedd yr holl aelodau a’r clerc yn falch iawn o’i longyfarch ar ei gyflawniad. 

Cadarnhaodd y Cyng. Campbell ei fwriad i barhau’n Gynghorydd Sir tan y mis Mai canlynol, pan fyddai etholiad arall yn cael ei gynnal. Roedd wedi rhoi’r gorau i’w rôl o fod yn Aelod o’r Bwrdd Gweithredol ar gyfer Cymunedau a Materion Gwledig. Byddai’r Cyng. Ann Davies, Llanarthne yn ymgymryd â’r swydd hon.

Gadawodd y Cynghorydd Campbell y cyfarfod am 8.15pm

Cllr. Cefin Campbell confirmed that following the recent elections, he had been successful in securing a seat and was now a member of the Senedd.  At this point all members and the clerk were delighted to congratulate him on his accomplishment .   

Cllr. Campbell confirmed that it was his intention to continue as County Councillor until next May when further elections would be taking place.  He has renounced his role as Executive Board Member for Communities and Rural Affairs. Cllr. Ann Davies, Llanarthney will now take up this position.

Cllr. Campbell left the meeting at 8.15pm

20/58 REQUEST FOR CODE OF CONDUCT DATA

Roedd cais am hyfforddiant ar y cod ymddygiad a datganiadau o fuddiant wedi dod i law gan Ddirprwy Swyddog Monitro Cyngor Sir Caerfyrddin. Roedd y clerc wedi cyflwyno’r wybodaeth ofynnol ar 28/4/21. 

A request for code of conduct training and declarations of interest had been received from CCC Deputy Monitoring Officer.  The clerk submitted the required information on 28/4/21.

20/59 UNRHYW FATER ARALL / ANY OTHER BUSINESS

 DYDDIAD CYFARFOD NESAF / DATE OF NEXT MEETING

Penderfynwyd y byddai cyfarfod nesaf Cyngor Cymuned Llangathen yn cael ei gynnal ar 20 July 2021. Byddai’r lleoliad yn dibynnu ar y canllawiau ynghylch COVID.

It was resolved that the date for the next meeting of Llangathen Community Council will be held on 20th July 2021. Location will be subject to COVID guidelines.

Llofnod / Signed…………………………….

Dyddiad / Date………………………………….

Cofnodion / Minutes, 16 Mawrth / March 2021

CYNGOR CYMUNED LLANGATHEN / LLANGATHEN COMMUNITY COUNCIL

 Cofnodion cyfarfod Cyngor Cymuned Llangathen a gynhaliwyd nos Fawrth , 16 Mawrth 2021. Cyfarfod rhithwir yn defnyddio’r fformat “Zoom”.

Minutes of the meeting of Llangathen Community Council held on Tuesday evening, 16th March 2021. A virtual meeting using the “Zoom” system .

Presennol / Present: Cyng. Cllrs : B. Jones (cadeirydd/chair) M. Wynne, A. Davies,  E. Morgan, M. Williams, E. Rees a/and C. Moses.

Hefyd yn presennol / In attendance Mrs M.Rees (clerc / clerk).

20/38 YMDDIHEURIADAU / APOLOGIES

Cafwyd ymddiheuriadau am absenoldeb gan  / Apologies for absence was received from  Cyng. / Cllrs. L. Hughes and C. Campbell

20/39 DATGANIADAU O FUDDIANT / DECLARATIONS OF INTEREST

Nid oedd unrhyw ddatganiadau o fuddiant.

There were no declarations of interest.

20/40 COFNODION / MINUTES

Cynigiwyd gan Cyng. M. Wynne ac eiliwyd gan Cyng. M. Williams  fod cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd nos Fawrth 19 Ionawr 2021 yn cael eu derbyn fel cofnod cywir o’r trafodion.

It was proposed by Cllr. M. Wynne and seconded by Cllr. M. Williams that the minutes of the meeting held on Tuesday, 19th January 2021 be accepted as a correct record of proceedings.

20/41  MATERION YN CODI /  MATTERS ARISING

Cof/Min 20/28 (1)  A40 SGWAR DRYSLWYN SQUARE, DRYSLWYN /  BROAD OAK / DIOGELWCH Y FFYRDD / ROAD SAFETY – A40

Roedd gwybodaeth wedi dod i law fod y croeslinellau gwyn ar gyffyrdd Cwrt Henry/yr A40 wedi pylu. Dywedodd y Cyng. E Morgan y byddai’n archwilio’r mater ac yn rhoi gwybod i CSC pe byddai angen.

It has been reported that the white hatching markers at the Court Henry / A40 junctions have become faded.  Cllr. E Morgan advised that he would inspect same and report to CCC if need be.

Cof/Min 20/28 (2) BT EXCHANGE BUILDING, DRYSLWYN

Nodwyd nad oedd unrhyw waith pellach wedi’i wneud yn y cyffiniau.

Gwiriadau i’w cynnal yn ystod misoedd yr haf.

It had been noted that no further works had been carried out in this vicinity.

Checks to be carried out during the summer months.

Cof/Min 20/28 (3) ROAD CWMHARAD I/TO SARNAGOL

Awgrymwyd y dylai fod digon o le yn y fan hon i roi cwlfert yn y llain ymyl ffordd. Barnwyd ei bod yn well adolygu hyn pan fyddai peiriant CSC yn yr ardal.

It was suggested that there should be sufficient room on the verge for a culvert in this area.  It was deemed best to review when the CCC machine was in the area.

Cof/Min 20/28 (4) CAPEL CROSS INN – GRIT BOX

Teimlwyd mai yng nghyfarfod mis Medi/fis Tachwedd y dylid trafod y mater ynghylch cael blwch graean yn y lleoliad hwn ac mewn lleoliadau eraill yn y plwyf.

It was felt that the matter of a grit box at this location and other locations within the parish be discussed at the September / November meetings.

Cof/Min 20/28 (5) POST AND RAILS, COURT HENRY

Adroddwyd bod y gwaith wedi’i wneud.

It was reported that the work has been carried out.

Cof/Min 20/28 (7) ROAD FROM BROAD OAK TO CAPEL CROSS INN

Adroddwyd bod glanhawr ffosydd CSC wedi bod i’r lleoliad hwn ac wedi agor y cwteri. Roedd yr ardal hon ar restr cynnal a chadw CSC.

It was reported that the CCC ditch cleaner had been to this location and that the gutters had been opened.  This area was on the CCC list for maintenance.

Cof/Min 20/28 (6) FELINDRE – BLOCKED DRAIN

Roedd adroddiad wedi dod i law am ddraen ar y ffordd o Sgwâr Milton i Felindre a oedd wedi’i blocio’n llwyr. Byddai’r Cyng. E. Morgan yn gwneud ymholiadau yn ddi-oed i drefnu iddi gael ei chlirio.

A totally blocked drain had previously been reported on the Milton Square to Felindre road. Cllr. E. Morgan will make immediate enquiries to arrange for this to be cleared.

Cof/Min 20/28 (6)  FELINDRE – POT HOLES

Roedd y mater ynghylch pyllau dwr ar y ffordd yn un parhaus o hyd. Roedd y mater ynghylch tyllau ym mhob ffordd a oedd yn arwain i Felindre ar y rhestr cynnal a chadw, fel yr oedd y lori ysgubo’r ffordd.

The matter regarding water ponding on the road remained an ongoing matter.  The issue regarding potholes on all roads leading to Felindre was on the maintenance list, as was the sweeper.

Cof/Min 20/30 (1) SBWRIEL / LITTER

Roedd CSC wedi cadarnhau y byddai arwyddion yn cael eu gosod yn lleoliad Sgwâr Dryslwyn i Gastell Dryslwyn, ac y byddai gwaith glanhau yn mynd rhagddo. Y clerc i fynd ar drywydd hyn.

CCC had confirmed that signs would be placed at the Dryslwyn Square to Dryslwyn Castle location and that a cleansing operation would take place. The clerk to follow up.

Cof/Min 20/30 (3) CASTELL DRYSLWYN CASTLE

Yn aros am ateb gan Cadw

Awaiting a reply from Cadw

20/42  GOHEBIAETH / CORRESPONDENCE

Cafodd yr eitemau canlynol o ohebiaeth eu cyflwyno i’r cyngor a’u trafod/nodi, fel sy’n briodol:

The following items of correspondence were presented to council and duly discussed/noted:

Un Llais Cymru/One Voice Wales tgilmartinward@onevoicewales.wales

* PRESS RELEASE: NHS bodies maintain good governance during the COVID-19 crisis

* Social Care and Frontline Workers’ Day – 5TH JULY 2021

    (afternoon tea/raise the rainbow/

* HM Land Registry – Survey of Community and Town Council in Wales / Cofrestra Tir EM Arolwg o Gynghorau Cymuned a Thref yng Ngymru – wedi cwblhau

* Ministerial Advisory Forum on Aging (MAFA) – Welsh Government Funded Project  – Free Training and Support Prosiect a ariennir gan Lywodraeth Cymru – Hyfforddiant Chefnogaeth am didim

*  Connecting with your local Community – A communications guide for Welsh Community & Town Councillors and their clerks / Cysylltu a’ch cymuned lleol – Canllaw Cyfarthrebu I Gynghorwyr Cymuned lleol A Thref Cymru a’u Clercod – wedi safio/saved

* New Development Officer for Mid and West Wales / Swyddog Datblygu Newydd ar gyfer Canolbarth a Gorllewin Cymru – Alun Harries

* Cadeirydd Newydd / New Chair – Un Llais Cymru / One Voice Wales – Mike Theodoulou

* Courier Frauds – PDF

* Latest COVID vaccine scam – PDF

* Social Farms & Gardens / Fermydd a Gerddi Cymdeithasol  Winter Newsletter / Cylchllythyr Gaeaf – wedi anfon ymlaen /forwarded to Cllrs

* Welsh Government – Keep Wales Safe Campaign

* Ymgynghoriad / Consultation – Canllawiau Drafft Newydd Cod Ymddygiad / New Draft Guidance Code of Conduct – wedi safio/saved

* Coronavirus email update 12.02.2021 Diweddariad am y coronafeirws gan CLlLC

* Gweminar / Webinar Invitation – Ail Gartrefi : Datblygu polisïau newydd yng Nghymru  / Second Homes: Developing new policies in Wales.

* Adroddiad Blynyddol Panel Annibynnol Cymru ar Gydnabyddiaeth /  Independent Renumeration Panel for Wales Annual Report – Chwefor/February 2021

* Litter & Fly-tipping Prevention Plan for Wales / Sbwriel a Thipio Anghyfreithlon i Gymru – wedi anfon ymlaen /forwarded to Cllrs

* Summeryof key provisions of the Local Government and Elections (Wales) Act 2021 for the Community and Town Council Sector / Crynodeb o brif ddarpariaethau Deddf Llywodraeth Leol ac Etholiadau (Cymru) 2021 ar gyfer y Sector Cynghorau Cymuned a Thref

* The Good Councillors Guide to Cyber Security – wedi safio/saved

Patience@onevoicewales.wales

* Pwyllgor Ardal Sir Gaerfyrddin / Carmarthen Area Committee meeting – wedi anfon ymlaen /forwarded to Cllrs

* – MARCH 2021 – Remote training sessions that are taking place in March / ATGOFFA – MAWRTH 2021 – Sesiynau hyfforddiant o bell a gynhelir ym mis Mawrth.

* Wales: the national plan 2040 – Newsletter Issue 016 – February 2021

* Aelodaeth Un Llais Cymru 2021 2022 Membership One Voice Wales – wedi anfon ymlaen /forwarded to Cllrs

* Michelle Evans Thomas – CSG/CCC – Craffu Sir Gar/Scrutiny in Carmarthenshire

* C2055 – MAINTENANCE WORK – CWRT HENRI – CSG/CCC

*  Neuadd Llangathen Hall – Llythyr o ddiolch/thank you letter.

* Versus Arthritis – Save the date – sesiwn gwybodaeth/information session – 24/3/21

* Ysgolion Cwrt Henri, Ffairfach a Thalyllychau – Cwrt Henri, Ffairfach and Talley Schools Federation – Enwebu Cynrychiolydd ar ran yr Awdurodd Llai/Nomination of Minor Authority Representative Gan nad oedd yna unrhyw enwebeion o Gyngor Cymuned Llangathen, cytunwyd i gefnogi’r enwebiad a oedd eisoes wedi’i gyflwyno.

as there were no nominees from Llangathen Community Council it was agreed to support the nomination that had already been put forward.

* Cau Ffordd Dros Dro – U4003 o Gapel Isaac, Llandeilo / Temporary Road Closure from Capel Isaac, Llandeilo (FfosyrEsgob – Erwlon) 24/5/21

* Community Council Social Media Pages & Website Audit (Carmarthenshire Children & Families Services) – CSG/CCC

* Grounds Maintenance – Cuttify Garden Services

* Physical Punishment in Wales Newsletter – WG

* Welsh Parish & Town Councils £250 grant available – Welsh Hearts – wedi anfon ymlaen /forwarded to Cllrs

* Proposed Poultry Unit, Pentrefelin, Llandeilo – Oddi wrth/from  preswylydd lleol / local resident, Llangathen and Carmarthenshire Fishermen’s Federation – wedi anfon ymlaen /forwarded to Cllrs

* Application Ref PL/01009 16,000 Free Range Poultry Unit Glanmyddyfi, Pentrefelin Llandeilo – preswylydd lleol / local resident, Pentrefelin. – wedi anfon ymlaen /forwarded to Cllrs

* Cais Cynllunio PL/01009 – Llythyron gwrthwynebu/letter of objection – 3 preswylydd lleol/3 local residents – Pentrefelin. wedi anfon ymlaen /forwarded to Cllrs

* Grit Box request – Opposite Llwyn-y-Graig – SA19 6SH – wedi anfon ymlaen /forwarded to Cllrs

* Golley Slater, Cardiff – Vaccine or Not Poster –  Wales Safe – Mental Health

* Lloyds Bank – Statement January 2021 – £10,289.31

                                            February 2021 – £9722.31

* Plantscape – bee friendly range just arrived!

* Age Cymru – Guide for Carers Overseeing Loved Ones Moving into Care Homes

* Mr Leighton Jones – Llywodraeth Cymru / Welsh Government

Annibynnol Cymru ar Gydnabyddiaeth Ariannol – Adolygu Fframwaith Taliadau Cynghorau Cymuned a Chynghorau Tref | Independent Remuneration Panel for Wales – Review of the Remuneration Framework for Community and Town Councils –

Requests for Financial Assistance

1.  Cruse West Wales ( Gofal Mewn Galar/Bereavement Care)

2.  Llythyr wrth Gadeirydd Cyngor Sir Caerfyrddin / Letter from Chair of Carmarthenshire County Council – Canser y Prostad / Eglwys Sant Pedr, Prostate Cancer UK / St Peter’s Church, Llanybydder

3.  Cancer Support – We Need Your Support

4.  NSPCC

20/43  CYFRIFON I’W TALU / ACCOUNTS FOR PAYMENT

Cymeradwywyd bod y cyfrifon canlynol yn cael eu talu, a pharatowyd sieciau yn unol â hynny:

The following accounts were approved for payment and cheques duly prepared:

                                                                                                                        £

Clerc/Clerk- Cyflog Mis Mawrth / March Salary                                          275.00

Cler/Clerk – Costau’r Clerc / Clerks Expenses                                                 92.11

Aelodaeth/Membership Un Llais Cymru/One Voice Wales                             81.00       

CCC Public Lighting Energy Charges                                                         1605.46

 20/44 RHODDION / DONATIONS

Rhoddwyd rhestr i’r aelodau o sefydliadau a oedd yn gofyn am gymorth ariannol. Yn dilyn trafodaeth, cytunwyd i roi arian i’r canlynol

A list of organisations requesting financial assistance was issued to members.  After discussion, it was agreed to donate funds to the following:

                                                                                                £

Ysgol Cwrt Henri Parents & Teachers                                    400.00

CFFI Sir Gâr YFC                                                                  100.00

Cylch Meithrin Cwrt Henri                                                     400.00

Y Lloffwr                                                                               100.00

CCC Chair’s Appeal 2020/21                                                    50.00

Ambiwlans Awyr Cymru Wales Air Ambulance                   100.00

Neuadd Llangathen Hall                                                         400.00

Ystafell Ddarllen Cwrt Henri Reading Room                        400.00

Y clerc i drefnu bod y sieciau’n cael eu hanfon ymlaen at y sefydliadau perthnasol

The clerk to arrange for the cheques to be forwarded to the relevant organisations.

Oherwydd cyfyngiadau COVID-19 a’r ffaith bod cyfarfodydd yn cael eu cynnal yn rhithwir, penderfynwyd y byddai’r clerc yn llofnodi sieciau fel y bo’n briodol. Byddai hyn yn lleihau’r angen i ymweld â dau Gynghorydd iddynt lofnodi sieciau.

Due to COVID restrictions and meetings being held virtually, it was resolved that the clerk would sign cheques as appropriate.  This would reduce the need to visit two Councillors for cheque signing.

20/45    DIFFIBRILIWR / DEFIBRILLATOR  

Cadarnhawyd bod y ddau ddiffibriliwr (yn Nerwen-fawr a Siop Dryslwyn) yn gweithio’n iawn.

It was confirmed that the two Defibrillators (Broad Oak and Dryslwyn Shop) were in working order

20/46 CEISIADAU CYNLLUNIO / PLANNING APPLICATIONS

Cafodd y ceisiad canlynol eu hystyried gan y Cyngor a nodwyd eu sylwadau:

The following application was considered by the Council and their observations noted:    

RHIF CAIS                  DATBLYGIAD                                                LLEOLIAD

APPLICATION NO.   DEVELOPMENT                                           LOCATION

PL/00772                    Proposed new general            agricultural                 Cadfan Farm,

                                    building to house milking parlour,                 Broad Oak,

                                    dairy, collecting yard, farm office and           Carmarthen

                                    plant room.  Re-location of the existing          SA32 8QW

                                    feed silo.  Demolition of the existing

                                    dairy/office and parlour buildings.    

                                    Adeilad amaethyddol cyffredinol newydd

                                    arfaethedig, i gartrefu parlwr godro, llaethdy, iard gasglu,                                        swyddfa fferm ac ystafell blanhigion. Ail-leoli’r seilo bwyd                                                 anifeiliaid cyfredol. Dymchwel adeiladau cyfredol y l                                       llaethdy/swyddfa a’r parlwr.  

Dim gwrthwynebiadau  /No objections       

PL/01407                    Entrance porch to rear of kitchen                   Dolcoed

                                    Portsh mynedfa ar gefn y gegin                      Capel Isaac

                                                                                                            SA19 7UL

Dim gwrthwynebiadau  /No objections

PL/01272                    Ancillary Domestic                                         Llwynonnen

                                    Garage/Workshop                                           Dryslwyn

                                    Garej Ddomestig/Gweithdy Domestig Atodol          

Dim gwrthwynebiadau  /No objections

PL/01009                    Proposed erection of free range poultry         Land north of

                                    unit to accommodate 16,0000 birds,               Glanmyddyfi,

                                    installation of feed bins, together with the     Pentrefelin

                                    upgrade of existing field access, highway      Llandeilo

                                    junction improvements and other                   SA19 6SD

                                    associated works.

                                    Yn yr arfaeth: codi uned dofednod maes i letya 16,0000 o adar,                               gosod biniau bwyd, uwchraddio’r mynediad presennol i’r cae,                                  gwneud gwelliannau i gyffordd y briffordd, a gwaith                                     cysylltiedig arall.

Gan fod y cyfnod ymgynghori wedi mynd heibio, ni chyflwynwyd unrhyw sylwadau.

As the consultation period had passed, no comments were submitted

20/47 ADRODDIAD Y CYNGHORYDD SIR / COUNTY COUNCILLORS REPORT

Nid oedd y Cyng. C. Campbell wedi gallu dod i’r cyfarfod; fodd bynnag, roedd wedi rhoi gwybod i’r aelodau fod CSC wedi llwyddo i ostwng y Dreth Gyngor ymhellach, i 3.95%, a oedd ymhlith yr isaf yng Nghymru.           

Cllr. C. Campbell was unable to attend the meeting but he had however informed members that CCC had succeeded to further reduce the Council Tax to 3.95% which is amongst the lowest in Wales.

20/48 UNRHYW FATER ARALL / ANY OTHER BUSINESS

1.  The Old Forge, Broad OakOherwydd pant yn y ffordd, adroddwyd bod gormodedd o ddwr yn llifo i mewn i ddreif yr eiddo yn ystod glaw trwm. Cytunodd y Cyng. E. Morgan i archwilio.

It was reported that due to a dip in the road, during heavy rain excessive water ran into the properties drive way.  Cllr. E. Morgan agreed to inspect.

2.  Trafodwyd amodau gwaith y clerc a chytunwyd i drafod ymhellach yn y cyfarfod nesaf. Y clerc i anfon y ddogfennaeth berthnasol at bob Cynghorydd – swydd-ddisgrifiad, enghraifft o gontract cyflogaeth, ac ati. Gofynnwyd i’r clerc hefyd wneud nodyn o’i horiau gwaith.

The clerks working conditions were discussed and it was agreed to discuss further at the next meeting.  The clerk to forward relevant documentation to all Councillors – job description, example of contract of employment etc.  Also, it was requested that the clerk makes a note of her working hours.

3.  Cafwyd trafodaeth ynghylch y goleuadau stryd yng nghyffiniau Felindre.

A discussion took place regarding the street lighting in the Felindre vicinity.

 DYDDIAD CYFARFOD NESAF / DATE OF NEXT MEETING

Penderfynwyd y byddai cyfarfod nesaf Cyngor Cymuned Llangathen yn cael ei gynnal ar 18 Mai 2021. Byddai’r lleoliad yn dibynnu ar y canllawiau ynghylch COVID.

It was resolved that the date for the next meeting of Llangathen Community Council will be held on 18th May 2021. Location will be subject to COVID guidelines.

                                    Llofnod / Signed…………………………….

                                    Dyddiad / Date………………………………….

Cofnodion Cyfarfod Blynyddol / Annual Meeting – 17.11.2020

CYNGOR CYMUNED LLANGATHEN / LLANGATHEN COMMUNITY COUNCIL

Cofnodion Cyfarfod Blynyddol Cyngor Cymuned Llangathen a gynhaliwyd ddydd Mawrth  Tachwedd 17, 2020.  Cyfarfod “virtual” yn defnyddio’r fformat “Zoom”.

Minutes of the Annual Meeting of Llangathen Community Council held on Tuesday, 17th November 2020. A virtual meeting using the format “Zoom” system .

Oherwydd pandemig COVID-19, roedd y Cyfarfod Blynyddol wedi cael ei ohirio.

Due to the COVID 19 pandemic, the Annual Meeting had been delayed.

Presennol / Present:  Cyng/Cllrs.: B. Jones (chair) A. Davies, C. Moses, E. Morgan and E. Rees.

Hefyd yn presennol / In attendance  Mrs M.Rees (clerc / clerk) a Cynghorydd Sir / County Councillor C. Campbell.

20/01  YMDDIHEURIADAU / APOLOGIES

Cafwyd ymddiheuriadau am absenoldeb gan  / Apologies for absence were received from  Cyng. / Cllrs. M. Williams, M. Wynne  a/and L.Hughes.

20/02 DATGANIADAU O FUDDIANT / DECLARATIONS OF INTEREST

Dros y flwyddyn flaenorol (Mai 2019 – Medi 2020) cofrestrwyd y datganiadau o fuddiant canlynol:  

Over the previous year (May 2019 – September 2020)  the following declarations of interest were registered:  

Cyfarfod mis Gorffennaf  2019/ July 2019 meeting

Cyng / Cllr. M. Williams – eitem agenda/ agenda item 6 – rhif cofnodion/ minute reference  18/60 Cylch Meithrin Cwrt Henri

Cyng /Cllr. L. Hughes – eitem agenda/agenda item 12a – rhif cofnodion/ 19/18 – Cynllunio/Planning E/38983 / E/38934

20/03 COFNODION / MINUTES

Cynigiwyd gan Cyng. C. Moses ac eiliwyd gan Cyng. A. Davies fod cofnodion y Cyfarfod  Blynyddol a gynhaliwyd ddydd Mawrth 21 Mai 2019 yn cael eu derbyn fel cofnod cywir o’r trafodion.

It was proposed by Cllr. C. Moses  and seconded by Cllr. A. Davies that the minutes of the 2019 Annual Meeting held on 21st May 2019 be accepted as a correct record of the proceedings.

20/04 DATGANIAD O GYFRIFON / STATEMENT OF ACCOUNTS

Oherwydd COVID-19, ymdriniwyd â’r datganiad o’r cyfrifon yng nghyfarfod mis Awst gan fod gofyn i’r papurau archwilio fod yn llaw’r archwilwyr allanol erbyn diwedd mis Awst.

Cyfeirnod y cofnod 19/81

Due to COVID 19, the statement of accounts had been dealt with in the August meeting as the audit papers needed to be with the external auditors by the end of August.  Minute reference 19/81

20/05 ASESIAD RISG / RISK ASSESSMENT

Cytunwyd ar yr Asesiad Risg yng nghyfarfod mis Awst. Cyfeirnod y cofnod 19/82

The Risk Assessment was agreed in the August meeting.  Minute reference 19/82

20/06 DATGANIAD LLYWODRAETHU BLYNYDDOL / ANNUAL GOVERNANCE STATEMENT

Cytunwyd ar y Datganiad Llywodraethu Blynyddol yng nghyfarfod mis Awst.

Cyfeirnod y cofnod 19/83

The Annual Governance Statement was agreed in the August meeting.

Minute reference 19/83

20/07 PENODI ARCHWILYDD MEWNOL / APPOINTMENT OF INTERNAL AUDITOR

Penderfynwyd y dylid parhau i ymgymryd â gwasanaethau’r archwilydd mewnol, sef Mr D Morris. Y clerc i ysgrifennu at Mr Morris i ofyn a fyddai’n fodlon parhau â’r gwaith.

It was resolved that the services of the internal auditor Mr D Morris be continued.  The clerk to write to Mr Morris in order to establish if he was happy to continue.

20/08 PENODI CADEIRYDD / APPOINTMENT OF CHAIRMAN

Oherwydd pandemig COVID-19, a’r oedi o ran cynnal cyfarfodydd, cytunwyd yn unfrydol i ailethol y cadeirydd. Gofynnwyd i’r Cyng. B. Jones a fyddai hi’n barod i barhau yn rôl y cadeirydd tan fis Mai 2021. Cytunodd y Cyng. Jones a diolchodd bawb iddi.

Due to the COVID 19 pandemic, and a delay in holding meetings, it was unanimously agreed to re-elect the chair. Cllr. B. Jones was asked if she would be prepared to continue with the role as chair until May 2021.  Cllr. Jones agreed and she was thanked by all.

20/09 PENODI IS-CADEIRYDD / APPOINTMENT OF VICE CHAIR 

Unwaith eto, oherwydd pandemig COVID-19, cytunwyd yn unfrydol i ailethol yr Is-gadeirydd, y Cyng. M. Wynne. Gan nad oedd y Cyng. Wynne ar gael i gymryd rhan yn y cyfarfod, gofynnwyd i’r clerc anfon neges at y Cyng. Wynne.

Again, due to the COVID 19 pandemic, is was unanimously agreed to re-elect the Vice Chair, Cllr. M. Wynne.  As Cllr. Wynne was not available to take part in the meeting, the clerk was asked to message Cllr. Wynne.

20/10 AELODAETH / MEMBERSHIP AFFILIATION

Cynigiwyd gan y Cyng. B. Jones ac eiliwyd gan y Cyng. A. Davies y dylai’r pwyllgor barhau â’i aelodaeth o Un Llais Cymru ac hefyd SLCC (Society of Local Council Clerds) mai’r Cadeirydd a’r Is-gadeirydd ddylai fod y cynghorwyr enwebedig i’w cynrychioli yng nghyfarfodydd chwarterol y pwyllgor ardal. Nhw hefyd ddylai gael y cylchlythyrau, y bwletinau a’r hysbysiadau am gyfarfodydd ac ati.  

It was proposed by Cllr. B. Jones and seconded by Cllr. A. Davies to continue affiliation to Un Llais Cymru and SLCC (Society for Local Council Clerks) and that the chairman and vice-chairman be the nominated councillors to represent quarterly Area Committee meetings and to receive newsletters, bulletins and meeting notifications etc.

20/11  PENODI CYNRYCHIOLWYR AR GYFER AMRYWIOL GYRFF / TO APPOINT REPRESENTATIVES FOR VARIOUS BODIES

i.  Ystafell Ddarllen Cwrt Henri Reading Room  –  Cyng. / Cllr. M. Williams

ii. Un Llais Cymru – Cyng. / Cllr. B. Jones a/and M. Wynne

iii. Ysgol Cwrt Henri School – Cyng / Cllr. B. Jones

iv.  Neuadd Llangathen Hall – Cyng. / Cllr. C. Moses

DYDDIAD Y CYFARFOD NESAF / DATE OF NEXT MEETING

Penderfynwyd y byddai Cyfarfod Blynyddol nesaf Cyngor Cymuned Llangathen yn cael ei gynnal ddydd Mawrth, 18 Mai 2021.

It was resolved that the next Annual General Meeting of Llangathen Community Council would be held on Tuesday, 18th May 2021.

Llofnod / Signed…………………………….

Dyddiad / Date………………………………….

Cofnodion / Minutes, 19 Ionawr / January 2021

CYNGOR CYMUNED LLANGATHEN  / LLANGATHEN COMMUNITY COUNCIL

 Cofnodion cyfarfod Cyngor Cymuned Llangathen a gynhaliwyd nos Fawrth , 19 Ionawr 2021. Cyfarfod rhithwir yn defnyddio’r fformat “Zoom”.

Minutes of the meeting of Llangathen Community Council held on Tuesday evening, 19th January 2021. A virtual meeting using the “Zoom” system .

Presennol / Present: Cyng. Cllrs : M. Wynne ( is-gadeirydd / vice-chair), A. Davies,  E. Morgan, M. Williams a/and E. Rees.

Hefyd yn presennol / In attendance  Cyng. Sir/County Cllr. C. Campbell and Mrs M.Rees (clerc / clerk).

20/25 YMDDIHEURIADAU / APOLOGIES

Cafwyd ymddiheuriadau am absenoldeb gan  / Apologies for absence was received from  Cyng. / Cllrs.  B. Jones, C. Moses a/and L. Hughes.

20/26 DATGANIADAU O FUDDIANT / DECLARATIONS OF INTEREST

Nid oedd unrhyw ddatganiadau o fuddiant.

There were no declarations of interest.

20/27 COFNODION / MINUTES

Cynigiwyd gan Cyng. A. Davies ac eiliwyd gan Cyng. E. Morgan  fod cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd nos Fawrth 17 Tachwedd 2020 yn cael eu derbyn fel cofnod cywir o’r trafodion.

It was proposed by Cllr. A. Davies and seconded by Cllr. E. Morgan that the minutes of the meeting held on Tuesday, 17th November 2020 be accepted as a correct record of proceedings.

20/28  MATERION YN CODI /  MATTERS ARISING

Cof/Min 19/91 (1)  A40 SGWAR DRYSLWYN SQUARE, DRYSLWYN /  BROAD OAK / DIOGELWCH Y FFYRDD / ROAD SAFETY – A40

Dywedwyd bod y blychau metel a oedd yn sownd wrth yr arwyddion ffyrdd wedi’u tynnu i ffwrdd erbyn hyn.

It was reported that the metal boxes secured to the road signs have since been removed.

Cof/Min 20/15 (2) BT EXCHANGE BUILDING, DRYSLWYN

Nodwyd nad oedd unrhyw waith pellach wedi’i wneud yn y cyffiniau.

It had been noted that no further works had been carried out in this vicinity.

Cof/Min 20/24 (1) ROAD CWMHARAD I/TO SARNAGOL

Trafodwyd pryder ynghylch cwlfertau wedi’u blocio a dwr ar y ffordd.  Yr adborth oedd y byddai tasgau i liniaru’r problemau hyn yn cael eu cyflawni pan fyddai’r arian a’r adnoddau ar gael.  Fodd bynnag, rhan o’r broblem oedd y ffaith bod gormod o ddwr yn rhedeg oddi ar dir amaethyddol.

Concern regarding blocked culverts and water on the road was discussed.  The feed back was that tasks to alleviate these problems will be carried out when funds and resources are available.  However, part of the problem was due to excessive water running off agricultural land.

Cof/Min 20/24 (2) CAPEL CROSS INN – GRIT BOX

Rhagwelwyd y byddai blwch graean yn cael ei leoli yn y lleoliad hwn cyn hir.  Unwaith eto, roedd problemau o ran dwr ffo o dir amaethyddol wedi bod yn achosi problem yn yr ardal hon, wrth i ddwr lifo i’r Siop Gymunedol leol.

It is anticipated that a grit box will be sited at this location soon.  Again, problems regarding water run off from agricultural land had been causing an issue in this area, with water flowing into the local Community Shop.

Cof/Min 20/24 (3) POST AND RAILS, COURT HENRY

Cadarnhawyd mewn ateb gan Gyngor Sir Caerfyrddin mai perchennog y tir oedd yn gyfrifol am y difrod i’r pyst a’r rheiliau.

A reply from Carmarthenshire County Council confirmed that the damage to the post and rails were the responsibility of the land owner.

Cof/Min 20/24 (4) DAMAGED BENCH, SGWAR MILTWN/MILTON SQUARE, DRYSLWYN

Roedd y Cyng. Mark Williams, yn garedig iawn, wedi symud y fainc. Diolchwyd iddo gan ei gyd-gynghorwyr.

Cllr. Mark Williams had kindly removed the bench.  He was thanked by fellow Councillors.

Cof/Min 20/24 (5) ROAD FROM BROAD OAK TO CAPEL CROSS INN

Roedd y cynghorwyr yn dal i gael cwynion ynghylch cyflwr y ffordd gan fod yna lawer o fwd a graean yn bresennol. Unwaith eto, barnwyd mai ffosydd wedi’u blocio a llawer o ddwr yn rhedeg oddi ar dir amaethyddol oedd y broblem, ynghyd â’r ffaith bod peiriannau amaethyddol yn fawr iawn o’u cymharu â maint y ffyrdd. Byddai Cyngor Sir Caerfyrddin yn archwilio’r ardal.

Councillors were continuing to receive complaints regarding the condition and state of the road.  There being much mud and grit present.  Again, blocked ditches and much water run off from agricultural land was deemed to be the issue along with agricultural machinery being very large in comparison with the size of the roads.  CCC will inspect the area.

Cof/Min 20/24 (6) FELINDRE – BLOCKED DRAIN

Dywedwyd bod yna draen wedi’i blocio’n llwyr ar y ffordd rhwng Sgwâr Milton a Felindre. Byddai’r Cyng. E. Morgan yn trefnu ei bod yn cael ei chlirio.

A totally blocked drain was reported on the Milton Square to Felindre road. Cllr. E. Morgan would arrange for this to be cleared.

Cof/Min 20/24 (6)  FELINDRE – POT HOLES

Er y dywedwyd bod y dwr yn llifo ychydig yn well nag yr oedd o’r blaen, nodwyd bod angen rhagor o waith cyn cael datrysiad llawn. Roedd tyllau yn y ffordd yn dal i fod yn broblem yn y pentref, ac roedd y ffyrdd sy’n arwain at y pentref mewn cyflwr gwael iawn. Y farn oedd bod angen ailosod yr arwynebau’n llwyr. Byddai’r Clerc yn cyfleu’r neges i Gyngor Sir Caerfyrddin.

Whilst is was reported that water was flowing slightly better than previously reported, it was noted that the matter of a complete solution remained in hand.  Potholes continue to be a problem within the village and the roads approaching the village are in a very poor state of repair. It was considered that complete resurfacing was needed. The clerk to report to CCC .

19/77 CARAVAN IN FIELD NEAR GLANDWR, LLANGATHEN

Cadarnhawyd bod y garafán yn y cae wedi’i symud i ffwrdd.

It was confirmed that the caravan in field had been removed.

20/29  GOHEBIAETH / CORRESPONDENCE 

Cafodd yr eitemau canlynol o ohebiaeth eu cyflwyno i’r cyngor a’u trafod/nodi, fel sy’n briodol:

The following items of correspondence were presented to council and duly discussed/noted:

* David Morris – internal auditor

* Welsh Government/ Llywodraeth Cymru , Swm Priodol o dan Adran 137(4)(a) o Ddeddf Llywodraeth Leol 1972Gwariant Adran137 y Terfyn ar Gyfer 2021-22 yw £8.41 Appropriate Sum under Section 137(4)(A) of the Local Government Act 1972-Section 137 Expenditure Limit for 2021-22 is £8.41

* CCC – Remittance Advice – Precept – £2400

* SLCC – Membership renewal 

* CCC – Caravan in field, Llangathen area

* NALC – Salary Award – Clerks – 

* Y lloffwr – llythyr o ddiolch/thank you letter

* Cylch Meithrin Cwrt Henri – llythyr o ddiolch/thank you letter

* CSG/CCC – Susan Smith – Age Cymru Dyfed – Think Digital Update / Carers Rights Day Programme of Events / For Happiness December Calendar/ national over 50s alcohol helpline /Vaccine Scam Alert

* CSG/CCC – CAU FFORDD DROS DRO: U4010 DERWEN-FAWR I GWRT HENRI, CAERFYRDDIN / TEMPORARY ROAD CLOSURE: U4010 BROAD OAK TO COURT HENRY, CARMARTHEN 15/16 /2/21

* Cylch archwilio 3 blynedd – 3 year audit cycle – Deryck Evans, audit Wales Manager

* Police and Crime Commissioner | Dyfed-Powys | Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu / Mynnwch ddewud eich dweud ar gyllid a blaenoriaethau’r heddlu / Have your say on policing priorities and funding.

* a Life Cymru / Achub Bywyd Cymru

* A Christmas Message From CCC / Neges Nadolig o GSG – Wendy Walters / Emlyn Dole

* Cyfrifiad 2021 / Census 2021 – Nia Taylor

* CSG/CCC – Praesept 2021 – 22 Precept – 

 * Howard HuwsCydlynydd Ymgyrch DwristiaethCylch yr Iaith. –    Twristiaeth a Chyflogaeth yng Nghymru – Papur gan Gylch yr Iaith

* Playground Inspections -CSG/CCC

* CFFI Sir Gâr/Carmarthenshire YFC – llythyr o ddiolch/thank you letter

*  Lloyds Plc – Statement – December 2020 -£11078.46

Un Llais Cymru/One Voice Wales

tgilmartinward@onevoicewales.wales 

* Domestic Abuse Policy for Commissioner for Future Generations Staff

* Survey undertaken by One Voice Wales / Ganlyniad Arolwg Aelodau a gynhaliwyd gan Un Llais Cymru

* Etholiadol LlC – Tachwedd / WG Elections Newsletter – November

* coronavirus email update 30.11.2020 Diweddariad am y coronafeirws gan CLlLC 

* Advisory Forum on Ageing (MAFA) – Information – Age Matters – The autumn edition from Age Cymru

* Wales: the national plan 2040 – Newsletter Issue 015 – December 2020

* New domain pretending to be Microsoft could fool a lot of people

* Update on launch of UWP 2 (Understanding Welsh Places) (economic, demographical make-up and local services of over 300 places in Wales)

* Save a Life Cymru / Achub Bywyd Cymru – dysgu/learing CPR 

* Advisory Forum on Ageing (MAFA) – Launch of Public Consultation on the Strategy for an Ageing Society

* Code Review – Additional opportunity to comment

* Ar frys/ Urgent: Ail-drefnu isetholidau llywodraeth leol/ Postponement of local government by-elections 

* WLGA coronavirus email update 12.01.2021 Diweddariad am y coronafeirws gan CLlLC 

* Your town, your future! / Eich tref, eich dyfodol – Arolwg byr/Short survey

* Cynnal Cymru Newsletter – Ionawr/January 2021

* Coronavirus email update 08.01.2021 Diweddariad am y coronafeirws gan CLlLC 

* Local Places for Nature- Action required – Hannah Wilcox-Brooke, Keep Wales Tidy**

* Gorchymyn Datblygu Lleol ar gyfer Canol Tref Caerfyrddin / Re: Local Development Order for Carmarthen Town Centre – “”Bydd yr ymgynghoriad yn cael ei gynnal o Ddydd Mawrth 12 Ionawr 2021. Rhaid i sylwadau ddod i law erbyn 12.00pm ar Ddydd Gwener 26 Chwefror 2021/””The consultation will run from Tuesday 12 January 2021. Comments must be received no later 12.00pm on Friday 26 February 2021. 

*2021 / Census 2021 – Nia Taylor 

*Twristiaeth a Chyflogaeth – Howard HuwsCydlynydd Ymgyrch DwristiaethCylch yr Iaith.

* Llinos Evans, CSG/CCC -Cyswllt Cynghorau Tref a Chymuned / Community & Town Councils Liaison Forum 26/1/21 – ar Zoom – 5 – 6.30yh/pm

* Post & Rail Fence opposite the Reading rooms in Dryslwyn – Stuart Quick, CSG/CCC

Requests for Financial Assistance

1.  Sioe Llandeilo Show

2.  Wales Air Ambulance Charity Emergency Appeal

3.  Urdd

Brochures /  Circulars

1.  Élan City – Road Signs

2.  Clerks & Councils Direct

20/30 INTERNAL AUDITOR 

Cafwyd llythyr gan Mr D G Morris yn cadarnhau ei barodrwydd i barhau i fod yn archwilydd mewnol i Gyngor Cymuned Llangathen.

A letter has been received from Mr D G Morris confirming his willingness to continue being the Llangathen Community Councils internal auditor.

21/31 MANNAU NATUR, GARDD PILI PALA / LOCAL PLACES FOR NATURE, BUTTERFLY GARDEN

Roedd y Cyng. B Jones, yn garedig iawn, wedi ymateb i gais Cadwch Gymru’n Daclus am ddyfyniad ynghylch llwyddiant y prosiect ynghyd â ffotograffau.

Cllr. B Jones had kindly responded to Keep Wales Tidy’s request for a quote on the success of the project together with photographs.

20/32  CYFRIFON I’W TALU / ACCOUNTS FOR PAYMENT

Cymeradwywyd bod y cyfrifon canlynol yn cael eu talu, a pharatowyd sieciau yn unol â hynny:

The following accounts were approved for payment and cheques duly prepared:

£

Society of Local Clerks and Councils

Membership   67.00

Clerc/Clerk- Cyflog Mis Ionawr / January Salary 275.00

Cler/Clerk – Costau’r Clerc / Clerks Expenses           114.15

20/33    DIFFIBRILIWR / DEFIBRILLATOR   

Cadarnhawyd bod y ddau ddiffibriliwr (yn Nerwen-fawr a Siop Dryslwyn) yn gweithio’n iawn. 

It was confirmed that the two Defibrillators (Broad Oak and Dryslwyn Shop) were in working order.  

20/34 CEISIADAU CYNLLUNIO / PLANNING APPLICATIONS

Cafodd y ceisiad canlynol eu hystyried gan y Cyngor a nodwyd eu sylwadau: 

The following application was considered by the Council and their observations noted:

RHIF CAIS DATBLYGIAD LLEOLIAD

APPLICATION NO. DEVELOPMENT LOCATION

PL/00882 Timber Stable Tyle, Tyle Barn,

\Broad Oak, Carmarthen

Dim gwrthwynebiadau  /No objections

RHIF CAIS DATBLYGIAD LLEOLIAD

APPLICATION NO. DEVELOPMENT LOCATION

PL/00872 Works to trees Three Oaks,

Broad Oak, Carmarthen

Dim gwrthwynebiadau  /No objections

20/35 CANIATÂD CYNLLUNIO / APPROVED PLANNING

Cynghorodd Cyngor Sir Caerfyrddin ynghylch y caniatâd cynllunio canlynol / Carmarthenshire County Council advised on the planning decision on the following:

E/40141 – The Gardens, Capel Isaac, Llandeilo. Granted

PL/00524 – Awel Tywi, Llangathen, Carmarthen. Granted

20/36 ADRODDIAD Y CYNGHORYDD SIR / COUNTY COUNCILLORS REPORT

Cllr. Cefin Campbell made his report to members, emphasising his concern in over 10 years of cutbacks within the county, equating to a £120 million shortfall.   This had a devastating effect on the funding of essential resources. A note on the council tax increase which would normally have been 3.89% has been reduced to a 3.48% increase.

Nearly 10 months of COVID 19 resulted in £30 million costs to CCC – £10 million in lost revenue and £20 million in costs. 

20/37 UNRHYW FATER ARALL / ANY OTHER BUSINESS

1.  Mynegwyd pryder ynghylch y sbwriel a oedd yn cael ei daflu o’r A40 rhwng Sgwâr Dryslwyn a Chastell Dryslwyn.  Byddai’r Clerc yn cyfleu’r neges i Gyngor Sir Caerfyrddin a Cadwch Gymru’n Daclus.

Concern was expressed regarding the litter that was being strewn from the A40 at Dryslwyn Square to Dryslwyn Castle.  The clerk to report to CCC and Keep Wales Tidy.

2.   Gofynnwyd am ysgubwr ar gyfer ardal Cwmharad a Felindre.  Byddai’r Clerc yn trosglwyddo’r neges.

A sweeper was requested for the Cwmharad and Felindre area.  The clerk to report.

3. .  Yn dilyn damwain ar dir Castell Dryslwyn, lle roedd angen ambiwlans a chymorth ffermwr lleol, codwyd cwestiwn ynghylch a oedd angen i’r maes parcio a’r castell fod yn agored yn ystod pandemig COVID-19.  Gofynnwyd i’r clerc gysylltu â Cadw ynglyn â’u pryderon.

 Following an accident on the grounds of Dryslwyn Castle, whereby an ambulance was needed and the assistance of a local farmer.  A question was raised as to whether there was a need for the car park and castle to be open during the COVID 19 pandemic.  The clerk was asked to contact Cadw with the concerns.

DYDDIAD CYFARFOD NESAF / DATE OF NEXT MEETING

Penderfynwyd y byddai cyfarfod nesaf Cyngor Cymuned Llangathen  yn cael ei gynnal ddydd Mawrth 16 Mawrth 2021. 

It was resolved that the date for the next meeting of Llangathen Community Council will be held on 16th March 2021. Location will be subject to lockdown guidelines.

Llofnod / Signed…………………………….

Dyddiad / Date………………………………….

Cofnodion / Minutes, 21 Mai / 21st May 2019

CYNGOR CYMUNED LLANGATHEN / LLANGATHEN COMMUNITY COUNCIL

Cofnodion Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol Cyngor Cymuned Llangathen a gynhaliwyd ddydd Mawrth  Mai 21, 2019 yn yr Ystafell Ddarllen, Cwrt-henri.

Minutes of the Annual General Meeting of Llangathen Community Council held on Tuesday, 21st May 2019, at the Reading Rooms, Court Henry.

Presennol / Present:  Cyng/Cllrs.: A. Davies,  (chair), M. Wynne, B.Jones, C. Moses and E. Rees.

Hefyd yn presennol / In attendance  Mrs M.Rees (clerc / clerk) a Cynghorydd Sir / County Councillor C. Campbell.

19/01  YMDDIHEURIADAU / APOLOGIES

Cafwyd ymddiheuriadau am absenoldeb gan  / Apologies for absence were received from  Cyng. / Cllrs. E. Morgan, M. Williams  a/and L.Hughes.

19/02 DATGANIADAU O FUDDIANT / DECLARATIONS OF INTEREST

Dros y flwyddyn flaenorol, cofrestrwyd y datganiadau o fuddiant canlynol:  

Over the previous year, the following declarations of interest were registered:  

Cyfarfod mis Tachwedd / September meeting 2018

 • Cyng /Cllr. C. Moses – eitem agenda/agenda item 18/37 – Cynllunio/Planning E/37952

Cyfarfod mis Mawrth / March meeting 2019

 • Cyng / Cllr. M. Williams – eitem agenda/ agenda item  18/60 Cylch Meithrin Cwrt Henri
 • Cyng / Cllr. B. Jones – eitem agenda/ agenda item 18/60 – Ysgol Cwrt Henri a/and Neuadd Llangathen Hall
 • Cyng / Cllr. C. Moses – eitem agenda/ agenda item 18/60 – Neuadd Llangathen Hall
 • Cyng / Cllr. A. Davies – eitem agenda/ agenda item 18/60 – Capel Cross Inn Chapel

19/03 COFNODION / MINUTES

Cynigiwyd gan Cyng. B. Jones ac eiliwyd gan Cyng. M. Wynne fod cofnodion y Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol a gynhaliwyd ddydd Mawrth 15 Mai 2018 yn cael eu derbyn fel cofnod cywir o’r trafodion.

It was proposed by Cllr. B. Jones  and seconded by Cllr. M. Wynne that the minutes of the 2018 Annual General Meeting held on 15th May 2018 be accepted as a correct record of the proceedings.

19/04 DATGANIAD O GYFRIFON / STATEMENT OF ACCOUNTS

Dosbarthwyd a thrafodwyd copïau o’r cyfrifon ar gyfer y flwyddyn a ddaeth i ben ar 31 Mawrth 2019.  Roedd y rhain wedi’u harchwilio gan Mr D. G. Morris.  Cynigiwyd gan y Cyng. C. Moses, ac eiliwyd gan y Cyng. A. Davies y dylid derbyn bod y datganiad o gyfrifon yn gywir.  

Copies of the accounts were circulated and discussed for the year ended 31st March 2019.  These had been audited by Mr D.G.Morris.  It was proposed by Cllr. C. Moses and seconded by Cllr. A. Davies that the statement of accounts be accepted as correct.  

19/05 ASESIAD RISG / RISK ASSESSMENT

Trafodwyd yr Asesiad Risg a chytunwyd yn unfrydol y dylai pob cofnod barhau heb unrhyw ddiwygiad. Llofnododd y Cadeirydd yr atodlen fel yr oedd yn briodol. 

The Risk Assessment was discussed and it was unanimously agreed that all entries should remain with no amendments.  The chair duly signed the schedule.

19/06 DATGANIAD LLYWODRAETHU BLYNYDDOL / ANNUAL GOVERNANCE STATEMENT

Darllenwyd yn uchel y Datganiad Llywodraethu Blynyddol ac fe’i trafodwyd gan yr aelodau. Cynigiwyd gan y Cyng. B. Jones ac eiliwyd gan y Cyng. E. Rees y dylai gael ei gymeradwyo gan y cyngor.

The Annual Governance Statement was read out and discussed by members. It was proposed by Cllr. B. Jones and seconded by Cllr. E. Rees that it be approved by the council.

19/07 PENODI ARCHWILYDD MEWNOL / APPOINTMENT OF INTERNAL AUDITOR

Penderfynwyd y dylid parhau i ymgymryd â gwasanaethau’r archwilydd mewnol, sef Mr D Morris. Y clerc i ysgrifennu at Mr Morris i ofyn a fyddai’n fodlon parhau â’r gwaith.

It was resolved that the services of the internal auditor Mr D Morris be continued.  The clerk to write to Mr Morris in order to establish if he was happy to continue.

19/08 PENODI CADEIRYDD / APPOINTMENT OF CHAIRMAN

Cynigiodd y Cyng. A. Davies y dylai’r Cyng. B. Jones ymgymryd â rôl y Cadeirydd ar gyfer y flwyddyn 2019-2020, ac eiliwyd y cynnig hwnnw gan y Cyng. M. Wynne. Derbyniodd y Cyng. Jones y swydd.  Diolchodd Cyng. A. Davies am ei waith cydwybodol yn ystod y flwyddyn flaenorol.

It was proposed by Cllr. A. Davies and seconded by Cllr. M. Wynne that Cllr. B. Jones takes up the role as chair for the coming 2019 / 2020 year.  Cllr. Jones duly accepted this position.  She thanked Cllr. Ann Davies for her work and commitment as chair for the previous year. 

19/09 PENODI IS-CADEIRYDD / APPOINTMENT OF VICE CHAIR 

Cynigiwyd gan y Cyng. A. Davies ac eiliwyd gan y Cyng. C. Moses  bod y Cyng. M. Wynne yn cael ei benodi’n Is-Gadeirydd.  Derbyniodd Cyng. M. Wynne y swydd a diolchodd i’r aelodau.

It was proposed by Cllr. A. Davies and seconded by Cllr. C. Moses that Cllr. M. Wynne be appointed as Vice Chairman.  Cllr. M. Wynne accepted the post and thanked members.

19/10 AELODAETH / MEMBERSHIP AFFILIATION

Cynigiwyd gan y Cyng. M. Wynne ac eiliwyd gan y Cyng. E. Rees y dylai’r pwyllgor barhau â’i aelodaeth o Un Llais Cymru ac hefyd SLCC (Society of Local Council Clerds) mai’r Cadeirydd a’r Is-gadeirydd ddylai fod y cynghorwyr enwebedig i’w cynrychioli yng nghyfarfodydd chwarterol y pwyllgor ardal. Nhw hefyd ddylai gael y cylchlythyrau, y bwletinau a’r hysbysiadau am gyfarfodydd ac ati.  

It was proposed by Cllr. M. Wynne and seconded by Cllr. E. Rees to continue affiliation to Un Llais Cymru and SLCC (Society for Local Council Clerks) and that the chairman and vice-chairman be the nominated councillors to represent quarterly Area Committee meetings and to receive newsletters, bulletins and meeting notifications etc.

19/11  PENODI CYNRYCHIOLWYR AR GYFER AMRYWIOL GYRFF / TO APPOINT REPRESENTATIVES FOR VARIOUS BODIES

 • i.  Ystafell Ddarllen Cwrt Henri Reading Room  –  Cyng. / Cllr. M. Williams
 • ii. Un Llais Cymru – Cyng. / Cllr. B. Jones a/and M. Wynne
 • iii. Ysgol Cwrt Henri School – Cyng / Cllr. B. Jones
 • iv.  Neuadd Llangathen Hall – Cyng. / Cllr. C. Moses

DYDDIAD Y CYFARFOD NESAF / DATE OF NEXT MEETING

Penderfynwyd y byddai Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol nesaf Cyngor Cymuned Llangathen yn cael ei gynnal ddydd Mawrth, 19 Mai 2020.

It was resolved that the next Annual General Meeting of Llangathen Community Council would be held on Tuesday, 19th May 2020.

Llofnod / Signed…………………………….

Dyddiad / Date………………………………….

Cofnodion / Minutes, 22 Medi / 22nd September 2020

CYNGOR CYMUNED LLANGATHEN / LLANGATHEN COMMUNITY COUNCIL

 Cofnodion cyfarfod Cyngor Cymuned Llangathen a gynhaliwyd nos Fawrth , 22 Medi 2020. Cyfarfod “virtual” yn defnyddio’r fformat “Zoom”.

Minutes of the meeting of Llangathen Community Council held on Tuesday evening, 22nd September 2020. A virtual meeting using the “Zoom” system .

Presennol / Present: Cyng. Cllrs : B. Jones (cadeirydd / chair), A. Davies,  C. Moses, E. Morgan, E. Rees, L. Hughes a/and M. Wynne.

Hefyd yn presennol / In attendance  Cyng. Sir/County Cllr. C. Campbell and Mrs M.Rees (clerc / clerk).

19/88 YMDDIHEURIADAU / APOLOGIES

Cafwyd ymddiheuriadau am absenoldeb gan  / Apologies for absence was received from  Cyng. / Cllr.  M. Williams.

19/89 DATGANIADAU O FUDDIANT / DECLARATIONS OF INTEREST

Nid oedd unrhyw ddatganiadau o fuddiant. / There were no declarations of interest.

19/90 COFNODION / MINUTES

Cynigiwyd gan Cyng. B. Jones ac eiliwyd gan Cyng. L. Hughes  fod cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd nos Fawrth 28 Gorffennaf 2020 yn cael eu derbyn fel cofnod cywir o’r trafodion.

It was proposed by Cllr. B.Jones and seconded by Cllr. L. Hughes that the minutes of the meeting held on Tuesday, 28th July 2020 be accepted as a correct record of proceedings.

Cynigiwyd gan Cyng. E. Morgan ac eiliwyd gan Cyng. L. Hughes  fod cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd nos Iau 27 Awst 2020 yn cael eu derbyn fel cofnod cywir o’r trafodion.

It was proposed by Cllr. E. Morgan and seconded by Cllr. L. Hughes that the minutes of the meeting held on Thursday 27th August 2020 be accepted as a correct record of proceedings.

19/91  MATERION YN CODI /  MATTERS ARISING

Cof/Min 19/69 (1)  A40 SGWAR DRYSLWYN SQUARE, DRYSLWYN /  BROAD OAK / DIOGELWCH Y FFYRDD / ROAD SAFETY – A40

Cllr. C. Campbell advised that Adam Price AC/AM and Jonathan Edwards AS/MP, Carmarthen East & Dinefwr had forwarded their concerns and recommendations to Welsh Government regarding safety measures along the A40 Carmarthen to Llandeilo.  

It was also noted that despite notifying SWTRA on several occasions regarding a depression in the road near Dryslwyn Square no remedial work had been carried out.  Cllr. Morgan and the clerk to notify them once again.

 Cof/Min 19/86 FOOD BANK – LLANGATHEN

On the 10th September 2020, Cllrs. Cefin Campbell, Beryl Jones and Ann Davies arranged for the collection of food items at Llangathen Hall.  Contributions were received from and will be donated to the areas of Llangathen, Broad Oak, Court Henry and Dryslwyn.   They were overwhelmed with the excellent response from the community.  The response was exceptional and it was a very successful evening, something that might well be repeated.

19/92 GWEFAN / WEBSITE 

In order to comply with the accessibility regulations, the clerk to contact the web manager responsible for administrating www.llangathen.org.uk for advise. 

19/93  CYFRIFON I’W TALU / ACCOUNTS FOR PAYMENT

Cymeradwywyd bod y cyfrifon canlynol yn cael eu talu, a pharatowyd sieciau yn unol â hynny:

The following accounts were approved for payment and cheques duly prepared:

 • Internal Auditor £200.00
 • Website Manager £330.00
 • Clerc/Clerk- Cyflog Mis Medi / September Salary £275.00
 • Cler/Clerk – Costau’r Clerc / Clerks Expenses £107.78

19/94 CEISIADAU CYNLLUNIO / PLANNING APPLICATIONS

Cafodd y ceisiad canlynol eu hystyried gan y Cyngor a nodwyd eu sylwadau: 

The following application was considered by the Council and their observations noted:

RHIF CAIS DATBLYGIAD LLEOLIAD / APPLICATION NO. DEVELOPMENT LOCATION

PL/00030 Garage/Outbuilding Llygad yr Haul

Capel Isaac

Llandeilo

Dim gwrthwynebiadau  /No objections

PL/00180 One Planet Development Dwelling with Easting 259280

associated Agricultural and Domestic Northing 224626

Buildings and Drainage Works, including Land near Capel 

Compost Toilet, Greenhouse and Dog and Isaac

Horse Training Area.

Methu cefnogi / Unable to support 

19/95    DIFFIBRILIWR / DEFIBRILLATOR   

Cadarnhawyd bod y ddau ddiffibriliwr (yn Nerwen-fawr a Siop Dryslwyn) yn gweithio’n iawn. 

It was confirmed that the two Defibrillators (Broad Oak and Dryslwyn Shop) were in working order.  

19/96 ADRODDIAD Y CYNGHORYDD SIR / COUNTY COUNCILLORS REPORT

Cllr. Cefin Campbell gave an up date on the county’s field hospitals – Selwyn Samuel Centre, Carmarthen and Llanelli Leisure Centres.

COVID 19 -Carmarthenshire was now regarding as an area of concern.

Cllr. Campbell reiterated the success of the Food Bank collection that had recently been organised in Llangathen that would help those suffering from the COVID 19 pandemic.

Broad band – Cllr. Campbell brought to the attention of council the efforts CCC were taking in order to better the Broadband connection in rural areas.  Letters had been sent out to the rural community requesting that they register their interest with Welsh Government regarding this.

19/97 UNRHYW FATER ARALL / ANY OTHER BUSINESS

1.  Street light not working in Llangathen.  Clerk to report

2.  Felindre.  It has been reported that the drains need cleaning before winter sets in.  Also patching only had been carried out on potholes.  Cllr. E. Morgan to look into the issue.

3.  Court Henry.  It had been reported that the speed limit of 30 mph did not register on vehicles fitted with speed notification technology.  The clerk to report to CCC.

4. BT Exchange Building, Dryslwyn Square.  It was reported that the building is of an unkempt appearance, chipping render and paint, overgrown  and with boundary fencing unsafe.  The clerk to report. 

DYDDIAD CYFARFOD NESAF / DATE OF NEXT MEETING

It was resolved that the date for the next meeting of Llangathen Community Council will be held on 17th November 2020. Location will be subject to lockdown guidelines.

Llofnod / Signed…………………………….

Dyddiad / Date………………………………….

Cofnodion / Minutes, 27 Awst / 27 August 2020

CYNGOR CYMUNED LLANGATHEN  / LLANGATHEN COMMUNITY COUNCIL

 Cofnodion cyfarfod Cyngor Cymuned Llangathen a gynhaliwyd nos Iau , 27 Awst 2020. Cyfarfod “virtual” yn defnyddio’r fformat “Zoom”.

Minutes of the meeting of Llangathen Community Council held on Thursday evening, 27th August 2020. A virtual meeting using the “Zoom” system .

Presennol / Present: Cyng. Cllrs : B. Jones (cadeirydd / chair), A. Davies,  C. Moses, L. Hughes a/and M. Wynne.

Hefyd yn presennol / In attendance  Mrs M.Rees (clerc / clerk).

19/78 YMDDIHEURIADAU / APOLOGIES

Cafwyd ymddiheuriadau am absenoldeb gan  / Apologies for absence was received from  Cyng. / Cllrs.  M. Williams, M. Wynne, L. Hughes, E. Rees a/and C. Campbell.

19/79 DATGANIADAU O FUDDIANT / DECLARATIONS OF INTEREST

Nid oedd unrhyw ddatganiadau o fuddiant.

There were no declarations of interest.

19/80 COFNODION / MINUTES

19/81 DATGANIAD O GYFRIFON / STATEMENT OF ACCOUNTS

Roedd copïau o’r cyfrifon wedi cael ei danfon ar gyfer y flwyddyn a ddaeth i ben ar 31 Mawrth 2020.  Roedd y rhain wedi’u harchwilio gan Mr D. G. Morris.  Cynigiwyd gan y Cyng. C. Moses, ac eiliwyd gan y Cyng. A. Davies y dylid derbyn bod y datganiad o gyfrifon yn gywir.  

Copies of the accounts had been forwarded to Cllrs  for the year ended 31st March 2020.  These had been audited by Mr D.G.Morris.  Following a discussion regarding the accounts, it was proposed by Cllr. E. Morgan and seconded by Cllr. B. Jones that the statement of accounts be accepted as correct.  

19/82 ASESIAD RISG / RISK ASSESSMENT

Trafodwyd yr Asesiad Risg a chytunwyd yn unfrydol y dylai pob cofnod barhau heb unrhyw ddiwygiad.  

The Risk Assessment was discussed and it was unanimously agreed that all entries should remain with no amendments.  

19/83 DATGANIAD LLYWODRAETHU BLYNYDDOL / ANNUAL GOVERNANCE STATEMENT

Darllenwyd yn uchel y Datganiad Llywodraethu Blynyddol ac fe’i trafodwyd gan yr aelodau. Cynigiwyd gan y Cyng. C. Moses ac eiliwyd gan y Cyng. A. Davies y dylai gael ei gymeradwyo gan y cyngor.

The Annual Governance Statement was read out and discussed by members. It was proposed by Cllr. C. Moses and seconded by Cllr. A. Davies that it be approved by the council.

19/84 MANNAU NATURE GARDD /PILI PALA / LOCAL PLACES FOR NATURE / BUTTERFLY GARDEN. 

Cllr. B. Jones confirmed that all flowers etc had now been planted in the green, Broad Oak.  It was decided that the raised beds would not fit in with the area and these were therefore returned to Keep Wales Tidy.  There are a good selection of gardening tools which will be used for the flower maintenance. Bird feeders will be placed later in the season.  Cllr. Jones was thanked for her input in this project.  

19/85 MAINC / BENCH – BROAD OAK

The Amberol Bench had been delivered and this was put into position by Cllr. C. Moses, who was thanked for his work.  

19/86 FOOD BANKS

The distribution of food to people being affected by the Covid 19 pandemic was once again discussed.  The collection point would be Llangathen Hall.  Cllr. Cefin Campbell would provide a template for a leaflet to enable these to be distributed.  The Dryslwyn Community Shop would be asked to promote the event on their website and Facebook page.  

19/87   GOHEBIAETH / CORRESPONDENCE 

Cafodd yr eitemau canlynol o ohebiaeth eu cyflwyno i’r cyngor a’u trafod/nodi, fel sy’n briodol:

The following items of correspondence were presented to council and duly discussed/noted:

 CCC – (policy) – Ymgynhoriad Cofebau / Monument Consultation

 Un Llais Cymru / One Voice Wales – Diweddariad am y Coronafeirws gan CLILC / WLGA Coronavirus update

 Llandeilo Chicken Shed 

 CCC – details of precept credit £2400 – 26/8/20

 CCC – Emergency Road Closure C2145, Llangathen

DYDDIAD CYFARFOD NESAF / DATE OF NEXT MEETING

It was resolved that the date for the next meeting of Llangathen Community Council would take place on Tuesday, 22nd September 2020. The meeting will take place subject to government regulations. 

Llofnod / Signed…………………………….

Dyddiad / Date………………………………….