Cofnodion Tachwedd 2023 Minutes November

CYNGOR CYMUNED LLANGATHEN 

LLANGATHEN COMMUNITY COUNCIL

Cofnodion cyfarfod Cyngor Cymuned Llangathen a gynhaliwyd nos Fawrth , 15 Tachwedd 2022, yn Yr Ystafell Ddarllen, Cwrt Henri.

Minutes of the meeting of Llangathen Community Council held on Tuesday evening, 15th November 2022, in The Reading Room, Court Henry.

Presennol / Present: Cyng. Cllrs : E. Rees (Cadeirydd/Chair)  Ann Davies,  E. Morgan  and Anjuli Davies.

Hefyd yn presennol / In attendance Mrs M.Rees (clerc / clerk).

22/23 YMDDIHEURIADAU / APOLOGIES

Cafwyd ymddiheuriadau am absenoldeb gan / appologies for absence from:  Cyng / Cllrs. C. MosesB. Jones, L.Hughes a Cyng. Sir H. Jones.

22/24  DATGANIADAU O FUDDIANT / DECLARATIONS OF INTEREST

Datganodd y Cyng. Ann Davies ddiddordeb yn eitem 7 ar yr agenda ac ni chymerodd ran yn y drafodaeth – Y Lleng Brydeinig Frenhinol

Cllr. Ann Davies declared an interest in item 7 on the agenda and did not take part in the discussion or decision – Royal British Legion. 

22/25 COFNODION / MINUTES 

Cynigiwyd gan Cyng. Ann Davies ac eiliwyd gan Cyng. E. Rees  fod cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd nos Fawrth 20 Medi 2022 yn cael eu derbyn fel cofnod cywir o’r trafodion.

It was proposed by Cllr. Ann Davies and seconded by Cllr. E. Rees that the minutes of the meeting held on Tuesday, 20thSeptember 2022 be accepted as a correct record of proceedings.

22/26  MATERION YN CODI  MATTERS ARISING

Cof/Min 22/15 (1)  A40 SGWAR DRYSLWYN SQUARE, DRYSLWYN /  BROAD OAK / DIOGELWCH Y FFYRDD / ROAD SAFETY – A40

Roedd y Cyng. Hefin Jones wedi dweud bod cyfarfod safle â Jonathan Edwards AS yn cael ei drefnu ar gyfer mis Tachwedd/mis Rhagfyr. Bydd yn rhoi gwybod i’r clerc pan fydd y dyddiadau wedi’u cadarnhau.

Cllr. Hefin Jones had advised that a site meeting with Jonathan Edwards AS/MP was being arranged for November / December.  He will advise the clerk when dates had been decided upon.

Cof/Min 22/15 (2)  ADEILAD CYFNEWIDFA BT/ BT EXCHANGE BUILDING, DRYSLWYN

Roedd y clerc wedi mynegi pryderon i BT ynghylch cyflwr yr adeilad a’r tir o amgylch Adeilad Cyfnewid BT. Roedd rhif cyfeirnod swydd wedi’i ddyrannu.  Bydd y Cynghorwyr yn monitro ac yn archwilio unrhyw waith a wneir dros y misoedd nesaf.

The clerk had raised concerns with BT regarding the state of the building and grounds surrounding the BT Exchange Building.  A job reference number had been allocated.  Cllrs will monitor and inspect for any work carried out over the next few months.

Cof/Min 22/15 (3) SBWRIEL / LITTER 

Cytunodd y Cynghorwyr i wirio am arwyddion newydd a monitro’r sefyllfa.

Cllrs agreed to check for new signs and monitor the situation.

Cof/Min 22/15 (4)  BRYNDEWI ,BROAD OAK

Nid oedd unrhyw gynnydd wedi bod ynglyn â’r maes parcio er gwaethaf ymweliad safle gyda chynrychiolydd o CSC a’r Cyng. B Jones. Gofynnwyd i’r clerc anfon y pryderon at CSC.

There has been no progress regarding the parking area despite a site visit with a CCC representative and Cllr. B Jones.  The clerk was asked to forward concerns to CCC.

1 BANCYDDERWEN, BROAD OAK

Nid oedd unrhyw waith adfer wedi’i wneud ar y llwybr sy’n arwain i fyny at eiddo Bancydderwen.

Roedd lluniau o’r ardal wedi eu hanfon i CSC. Byddai’r clerc yn mynd ar drywydd y mater.

No remedial work has been carried out on the path leading up to the Bancydderwen properties.

Photographs of the area have been forwarded to CCC.  The clerk to pursue the matter.

Cof/Min 22/15 (5)  LLANGATHEN –  LLAWER O DDWR /EXCESSIVE WATER 

Dywedwyd bod y draeniau a’r cwteri wedi’u glanhau ac nad oedd hynny wedi datrys y broblem. Byddai ymchwiliad yn cael ei gynnal gan CSC.

It was reported that the drains and gutters had been cleaned which had not resolved the problem. An investigation is to be carried out by CCC.

Cof/Min 22/15 (7) CONCEALED ENTRANCE – CAEAUNEWYDD, DRYSLWYN

Dywedodd y Cyng. Hefin Jones ei fod wedi codi’r mater gyda CSC ond ni chafwyd ateb.

Cllr. Hefin Jones advised that he had raised the matter with CCC but no reply had been received

Cof/Min 22/15 (8) MAP PLWYF / PARISH MAP

Roedd y Cyng. E Morgan wedi llwyddo i gael map o’r plwyf ar gyfer yr holl Gynghorwyr a’r clerc, a diolchwyd iddo am hynny.

Cllr. E Morgan had been successful in obtaining a parish map for all Cllrs and Clerk for which he was thanked.

Cof/Min 22/23 (5) CASTELL DRYSLWYN CASTLE

Roedd CADW wedi cael gwybod am y canghennau a oedd yn hongian drosodd ac am ansadrwydd wal y castell. Nodwyd bod y canghennau a oedd yn hongian drosodd wedi eu torri yn ôl, ond ni chafwyd ateb ynglyn â’r waliau. Byddai’r clerc yn mynd ar drywydd y mater.

The matter regarding overhanging branches and the instability of the castle wall had been reported to CADW.  It had been noted that the overhanging branches had been cut back but no reply regarding the walls had been received.  The clerk to follow up the matter.

22/27 GOHEBIAETH / CORRESPONDENCE

Cafodd yr eitemau canlynol o ohebiaeth eu cyflwyno i’r cyngor a’u trafod/nodi, fel sy’n briodol:

The following items of correspondence were presented to council and duly discussed/noted:

* SEPTEMBER & OCTOBER TRAINING DATES / ATGOFFA – DYDDIADAU HYFFORDDIANT MIS MEDI & MIS HYDREF 

* Bwletin Newyddion / News Bulletin 

* NOVEMBER& DECEMBER TRAINING DATES / DYDDIADAU HYFFORDDIANT TACHWEDD & RHAGFYR 

* Cadwch eich lle AM DDIM nawr! / Book your FREE place now! – Pwysigrwydd Cynghorau Cymuned & Thref wrth adeiladu lleoedd cydnerth ar gyfer natur / The importance of Community & Town Councils in building resilient places for nature. 

* Cronfa i helpu tlodi tanwydd/costau ynni yn nghymunedau Sir Gar / To help communities suffering fuel poverty and energy costs in Carms 

* Y Dreth Gyngor: Ymgyngoriadau ar Reoliadau drafft i estyn eithriadau premiymau ail gartrefi ac ar Ganllawiau / Council Tax: Consultations on draft Regulations to extend exceptions to second home premiums and on Guidance

* PECYN ADNODDAU / RESOURCE PACK Cynhadledd / Conference – Pwysigrwydd Cynghorau Cymuned & Thref wrth adeiladu lleoedd cydnerth ar gyfer natur / The importance of Community & Town councils in building resilient spaces for nature. 

* Innovative Practice Conference / Cynhadledd Arfer Arloesol – 8/12/22

* Information Regarding Defibrillators / Gwybodaeth am Ddiffibrilwyr 

* Cynllun Cymorth Tanwydd Cymru / Resources Welsh Government Fuel Support Scheme

* Draft Minutes OVW Area Committee 

* Adroddiad ar asedau cymunedol / Report on community assets

* Polisi Drafft Enwi a Rhifo Strydoedd Sir Gaerfyrddin / Carmarthenshires Draft Street naming and Numbering Policy

* Papur Gwyn ar Weinyddu a Diwygio Etholiadol / Electoral Administration & Reform White Paper.

* Royal British Legion new grant scheme for veterans and their families

* Fforwm Cenedlaethol Rhanddeiliaid Llesiant Cenedlaethol Dyfodol / Well Being of Future Generations Stakeholder Forum 

* Ramblers – Our paths our future / Ein llwybrau ein dyfodol – Ramblers

Financial Assistance

* Llythyr i Gynghorau Cymuned a Threfi (Caerfyrddin) – Eisteddfod yr Urdd 2023

CCC

* Temporary Road Closure> U4007 Broad Oak Carmarthen (One.Network 131058795) 

* Y newyddion diweddaraf gan Gyngor Sir Caerfyrddin / Latest news from CCC 

* Tywi Valley Path Planning Application Consultation 

* CAU FFORDD DROS DRO – U4005 Ysgwyn Fawr, Capel Isaac, Temporary Road Closure 

* Sesiynau cynllunio ar-lein / On line planning sessions – 21/11/22 a 25/11/22 

* Plannu i ddathlu Y Jiwbili / Planting to celebrate The Jubilee – Ystafell Ddarllen 

* Bro Dinefwr Christmas Fair – 1/12/22 

22/28 CYFRIFON I’W TALU / ACCOUNTS FOR PAYMENT / CYLLID / FINANCE

Cymeradwywyd bod y cyfrifon canlynol yn cael eu talu, a pharatowyd sieciau yn unol â hynny:

The following accounts were approved for payment and cheques duly prepared:

                                                                                    £

Trywydd – Cyfieithu/Translation

(Gorffennaf/July)                                                        27.29

Cyflog y Clerc / Clerks Salary 

Tachwedd/November                                                 231.56

Rhagfyr/December (includes back pay)                     496.65

Costau’r Clerc / Clerks Expenses                                87.52

Royal British Legion (Donation)                                50.00

Lloyds Bank – Medi/September – £ 7353.82 Hydref/October – £7124.26

Dywedodd y clerc fod banc Lloyds wedi cadarnhau bod yr holl fanylion ynghylch y llofnodwyr wedi’u diweddaru.

The clerk advised that Lloyds Bank had confirmed that all details regarding signatories had been updated.

22/29 CEISIADAU CYNLLUNIO / PLANNING APPLICATIONS

Cafodd y ceisiad canlynol eu hystyried gan y Cyngor a nodwyd eu sylwadau: 

The following application was considered by the Council and their observations noted.  The clerk to advise CCC accordingly.

RHIF CAIS                             DATBLYGIAD                                              LLEOLIAD

APPLICATION NO.               DEVELOPMENT                                            LOCATION

PL/04899                                Proposed raised roof over existing                 Dryslwyn Uchaf, Dryslwyn,

                                                Silage pit                                                         Carmarthen SA32 8RW

No concerns/objections

Dim pryderon/gwrthwynebiadau

Decisions made by CCC on planning applications:

Penderfyniadau ar geisiadau cynllunio gan CSC:

PL/04535 Y Felin, Dryslwyn, Carmarthen. SA32 8RJ – Householder Granted.

22/30 DEFFIBRILIWR / DEFIBRILLATOR

Gofynnwyd i’r clerc gyflwyno cais i Lywodraeth Cymru am ddiffibriliwr newydd ym mhentref Felindre, Dryslwyn. Hefyd, byddai cais yn cael ei gyflwyno ar gyfer ardal Llangathen pan fyddai cyfeiriad post ar gyfer lleoliad y diffibriliwr ar gael.

The clerk was asked to submit and application to Welsh Government for a new Defibrillator in the village of Felindre, Dryslwyn.  Also,  an application to be submitted for the Llangathen area once a postal address for the siting of the Defibrillator was available.

Rhoddwyd gwybod bod y ddau ddiffibriliwr presennol yn gweithio’n iawn.

Both existing Defibrillators have been reported as being in working order.

22/31 PARATOI AR GYFER Y GAEAF / PREPARING FOR WINTER

Dywedwyd wrth yr aelodau y byddai’r pentyrrau halen yn cael eu hailgyflenwi mewn gwahanol leoliadau.

Members were advised that salt heaps would be replenished in various locations

22/31 DADWARDIO PLWYF LLANGATHEN – Y GOGLEDD A’R DE /DE-WARDING LLANGATHEN PARISH – NORTH AND SOUTH

Yn dilyn trafodaeth ar ddadwardio plwyf Llangathen, cafwyd pleidlais. Cytunwyd yn unfrydol i fwrw ymlaen â’r broses gyda’r nod o ddadwardio’r plwyf.

Following a discussion on the de-warding of the parish of Llangathen, a vote took place. It was unanimously agreed to proceed with the process with the aim of de-warding the parish.

22/32 SEDD GWAG AM SWYDD CYNGHORYDD / COUNCILLOR VACANCY

Yn dilyn misoedd o hysbysebu’r swydd wag ar gyfer Cynghorydd – heb unrhyw ymateb – cytunodd y Cynghorwyr i annog ymgeiswyr addas ar lafar. 

Following months of advertising regarding the Councillor vacancy – with no response – Councillors agreed to encourage suitable candidates verbally. 

22/33 CLERKS SALARY – REVIEW

Yn dilyn trafodaeth ynglyn â chyflog y clerc, cytunwyd yn unfrydol i godi’r cyflog blynyddol i £3067.93

Following a discussion regarding the clerks salary.  It was unanimously agreed that the annual salary be increased to £3067.93

22/34 ADRODDIAD Y CYNGHORYDD SÎR / COUNTY COUNCILLORS REPORT

Gan nad oedd y Cyng. H Jones yn gallu bod yn bresennol yn y cyfarfod, roedd wedi anfon e-bost yn ymdrin â rhai materion – cyfarfod â CSC ynghylch Datblygiadau Un Blaned, y fynedfa gudd, pryderon ynghylch diogelwch ar yr A40, roedd yn gobeithio cael ymweliad safle gyda Jonathan Edwards AS ynghylch y ffens bren ar hyd yr afon Tywi ger Pont Dryslwyn.

As Cllr H Jones was unable to attend the meeting, he had forwarded an e-mail covering some issues – a meeting with CCC regarding One Planet Developments, concealed entrance, concerns regarding safety on the A40,  he was hoping for a site visit with Jonathan Edwards MP and the wooden fence along the river Tywi near Dryslwyn Bridge.

22/35 INTERNAL AUDITOR

Derbyniwyd cadarnhad ysgrifenedig gan David Morris yn cytuno i barhau fel archwilydd mewnol y cyngor.

Written confirmation had been received from David Morris, agreeing to continue as the council’s internal auditor.

22/36 UNRHYW FATER ARALL / ANY OTHER BUSINESS

1.  Nid oedd y golau stryd ger Old Forge, Derwen-fawr yn gweithio. Byddai’r clerc yn rhoi gwybod am hyn.

Street light near Old Forge, Broad Oak out of order. Clerk to report.

DYDDIAD CYFARFOD NESAF / DATE OF NEXT MEETING

Penderfynwyd y byddai cyfarfod nesaf Cyngor Cymuned Llangathen yn cael ei gynnal ar 17 Ionawr 2023 yn yr Ystafell Ddarllen, Cwrt-henri am 7.30yh.

It was resolved that the date for the next meeting of Llangathen Community Council will be held on 17th January 2023 in The Reading Room, Court Henry at 7.30pm.

                                    Llofnod / Signed…………………………….

                                    Dyddiad / Date………………………………….