Publication of audited accounts for the year ended March 2021

Publication of audited accounts for the year ended March 2021

Regulation 15(5) of the Accounts and Audit (Wales) Regulations 2014 (as amended) requires that by 30 September 2021, Llangathen Community Council publish its accounting statements for the year ended 31 March 2021 together with any certificate, opinion, or report issued, given or made by the Auditor General. The accounting statements in the form of an annual return have been published on the Council’s website. However, the accounts are published before the conclusion of the audit. Due to the impact of COVID-19, the Auditor General has not yet issued an audit opinion.
Cyhoeddi cyfrifon archwiliedig ar gyfer y flwyddyn a ddaeth i ben 31

Mawrth 2021

Mae rheoliad 15(5) o Rheoliadau Cyfrifon ac archwilio (Cymru) 2014 (fel y’i diwygiwyd) yn ei gwneud yn ofynnol, erbyn 30 Medi 2021, i Cyngor Cymuned Llangathen gyhoeddi ei ddatganiadau cyrfifyddu ar gyfer y flwyddyn a ddaeth i ben 31 Mawrth 2021 ynghyd ag unrhyw dystysgrif, barn neu parodied a gyhoddwyd, a roddwyd neu a waned gan yr Archwilydd Cyffredinol. Mae’r datganiadau cyfrifyddu ar ffurf ffurflen flynyddol wedi’u cyhoeddi ar wefan y Cyngor. Fodd bynnag,cyhoeddir y cyfrifon cyn i’r archwiliad ddod i ben. Oherwydd effaith COVID-19, nid yw’r Archwilydd Cyffredinol wedi cyhoeddi barn archwilio eto.

Key Information – meeting 21/9/21

CYNGOR CYMUNED LLANGATHEN COMMUNITY COUNCIL

Key Information – meeting 21/9/21

 Cofnodion cyfarfod Cyngor Cymuned Llangathen a gynhaliwyd nos Fawrth , 21 Medi 2021 yn yr Ystafell Ddarllen, Cwrt-henri.

Minutes of the meeting of Llangathen Community Council held on Tuesday evening, 20th July 2021, at The Reading Room, Court Henri.

Presennol / Present: Cyng. Cllrs : B. Jones ( Cadeirydd / Chair), A. Davies,  C. Moses, E. Morgan, M. Williams  and/a E. Rees.

Hefyd yn presennol / In attendance Mrs M.Rees (clerc / clerk) and Mrs A. Davies

YMDDIHEURIADAU / APOLOGIES

Cafwyd ymddiheuriadau am absenoldeb gan  / Apologies for absence were received from  Cyng. / Cllrs. L. Hughes and C. Campbell hefyd/also PCSO Louise Lewis and Rachel Carter, Local Places for Nature Officer.

DATGANIADAU O FUDDIANT / DECLARATIONS OF INTEREST

Nid oedd unrhyw ddatganiadau o fuddiant.

There were no declarations of interest.

CYFRIFON I’W TALU / ACCOUNTS FOR PAYMENT 

Cymeradwywyd bod y cyfrifon canlynol yn cael eu talu

The following accounts were approved for payment 

£ 

Trywydd (Cyfieithu / Translation)   29.52

Cyflog y Clerc / Clerks Salary 

Medi/September             231.56  

Hydref/October 231.56

Costau’r Clerc / Clerks Expenses             103.73

EQUALITY & DIVERSITY POLICY 

It was unanimously agreed to adopt the above policy

Planning Applications PL/02331 & PL/02466 – it was agreed to inform CCC that members have no concerns or objections to these applications.

Cyfarfod nesaf/ next meeting 16/11/21

M Rees (clerc/clerk)

Council@109.108.136.177 

Hysbysiad pennu’r dyddiad ar gyfer arfer hawliau etholwyr

Hysbysiad archwilio

Hysbysiad pennu’r dyddiad ar gyfer arfer hawliau etholwyr 

CYNGOR CYMUNED LLANGATHEN

Blwyddyn ariannol yn dod i ben ar 31 March 2021

1. Dyddiad cyhoeddi     6/8/21

2. Bob blwyddyn, archwilir y cyfrifon blynyddol gan Archwilydd Cyffredinol Cymru. Cyn y dyddiad hwn, mae unrhyw berson â diddordeb yn cael cyfle i archwilio a gwneud copïau o’r cyfrifon a’r holl lyfrau, gweithredoedd, contractau, biliau, talebau a derbynebau ac yn y blaen sy’n ymwneud â hwy am 20 diwrnod gwaith ar rybudd rhesymol. Ar gyfer y flwyddyn a ddaeth i ben 31 Mawrth 2021, bydd y dogfennau hyn ar gael ar rybudd rhesymol ar gais i:

M Rees, Crachty Isaf, Capel Isaac, Llandeilo. SA19 7UH

Rhif Ffon: 01558668349  council@109.108.136.177 

Rhwng yr oriau o   3 yp  a  4yp  o ddydd Llun i ddydd Gwener 

Yn dechrau ar 20 Awst 2021 

Ac yn dod i ben ar 17 Medi 2021

3. O 20 Medi 2021, hyd nes y bydd yr archwiliad wedi ei gwblhau, mae gan Etholwyr Llywodraeth Leol a’u cynrychiolwyr hefyd:

∙ yr hawl i holi’r Archwilydd Cyffredinol ynglyn â’r cyfrifon.

∙ yr hawl i ddod gerbron yr Archwilydd Cyffredinol a mynegi gwrthwynebiad i’r cyfrifon neu unrhyw eitem ynddynt. Rhaid rhoi rhybudd ysgrifenedig o wrthwynebiad i’r Archwilydd Cyffredinol yn gyntaf. Rhaid rhoi copi o’r rhybudd ysgrifenedig hefyd i’r Cyngor. 

Gellir cysylltu â’r Archwilydd Cyffredinol drwy: Archwiliadau Cynghorau Cymuned, Archwilio Cymru, 24 Heol y Gadeirlan Caerdydd CF11 9LJ.

4. Cynhelir yr archwiliad o dan ddarpariaethau Deddf Archwilio Cyhoeddus (Cymru) 2004, Rheoliadau Cyfrifon ac Archwilio (Cymru) 2014 a Chod Ymarfer Archwilio Archwilydd Cyffredinol Cymru.  

Notice of appointment of the date for the exercise of electors’ rights

Llangathen Community Council

Financial year ending 31 March 2021

1. Date of announcement  6th August 2021

2. Each year the annual accounts are audited by the Auditor General for Wales. Prior to this date, any interested person has the opportunity to inspect and make copies of the accounts and all books, deeds, contracts, bills, vouchers and receipts etc relating to them for 20 working days on reasonable notice. For the year ended 31 March 2021, these documents will be available on reasonable notice on application to:

M Rees, Crachty Isaf, Capel Isaac, Llandeilo. SA19 7UH 

Tel: 01558668349          council@109.108.136.177 

between the hours of   3pm  and 4pm  on Monday to Friday

commencing on 20 August 2021 

and ending on 17 September 2021

3. From 20 September 2021, until the audit has been completed, Local Government Electors and their representatives also have:

∙ the right to question the Auditor General about the accounts.

∙ the right to attend before the Auditor General and make objections to the accounts or any item in them. Written notice of an objection must first be given to the Auditor General. A copy of the written notice must also be given to the council.

The Auditor General can be contacted via: Community Council Audits, Audit Wales, 24 Cathedral Road Cardiff CF11 9LJ.

4. The audit is being conducted under the provisions of the Public Audit (Wales) Act 2004, the Accounts and Audit (Wales) Regulations 2014 and the Auditor General for Wales’ Code of Audit Practice.  

NOTICE OF VACANCY IN THE OFFICE OF COMMUNITY COUNCILLOR

LLANGATHEN COMMUNITY COUNCIL (NORTH WARD)

NOTICE OF VACANCY IN THE OFFICE OF COMMUNITY COUNCILLOR 

NOTICE is hereby given pursuant to Section 87 of the Local Government Act 1972 that a vacancy exists in the office of Councillor for the above mentioned Community Council.
An election will be held to fill the said vacancy if within fourteen days from the date hereof notice in writing of a request for such an election is given by ten electors for the electoral area of the said Community Council to the Chief Executive, Carmarthenshire County Council, Block 4, Parc Myrddin, Richmond Terrace, Carmarthen, as the Proper Officer of the County Council.
If no election is requested as aforesaid, the vacancy will be filled by the Community Council pursuant to the provisions of the Local Elections (Parishes and Communities) Rules, 2006.
A request for an election signed by ten electors must be delivered to Block 4, Parc Myrddin, Richmond Terrace, Carmarthen SA31 1HQ on any day after the date of this Notice, but not later than Friday, 2nd July, 2021.  If an election is requested, the election will be held within sixty days of the date of this Notice.


DATED the 14th June, 2021.               

HYSBYSIAD AM SEDD WAG AR GYFER SWYDD CYNGHORYDD CYMUNED

CYNGOR CYMUNED LLANGATHEN (WARD Y GOGLEDD)

HYSBYSIAD AM SEDD WAG AR GYFER SWYDD CYNGHORYDD CYMUNED

HYSBYSIR drwy hyn yn unol ag Adran 87 o Ddeddf Llywodraeth Leol 1972 bod  sedd wag ar gyfer swydd Cynghorydd ar y Cyngor Cymuned a enwir uchod
Cynhelir etholiad i lanw’r sedd a enwyd os rhoddir cais ysgrifenedig o fewn pedwar diwrnod ar ddeg o ddyddiad yr Hysbysiad hwn gan ddeg etholwr o ardal etholiadol y Cyngor Cymuned a enwyd, i’r Prif Weithredwr, Cyngor Sir Caerfyrddin, Bloc 4,Parc Myrddin, Waun Dew, Caerfyrddin, sef y Swyddog Priodol o’r Cyngor Sir.

Oni wneir cais am etholiad fel y nodwyd eisoes, llenwir y sedd wag gan y Cyngor Cymuned yn unol a darpariaethau Rheolau Etholiadau Lleol (Plwyfi a Chymunedau) 2006.
Rhaid cyflwyno cais am etholiad, a lofnodwyd gan ddeg etholwr, yn Bloc 4, Parc Myrddin, Waun Dew, Caerfyrddin  SA31 1HQ ar unrhyw ddydd ar ol dyddiad yr Hysbysiad hwn, ond heb fod yn ddiweddarach na Dydd Gwener, 2ail Gorffennaf, 2021.  Os gwneir cais am etholiad, cynhelir yr etholiad o fewn trigain diwrnod o ddyddiad yr Hysbysiad hwn

DYDDIEDIG y 14eg Mehefin, 2021.

Cyffwrdd â Bywyd

Bob blwyddyn mae dros 6,000 o bobl yng Nghymru yn cael ataliad ar y galon yn y gymuned a bydd llawer yn marw onibai y cânt gymorth cynnar.  Sefydlwyd Achub Bywyd Cymru i gynyddu nifer y bobl sy’n goroesi ataliad ar y galon yn y gymuned, Rydym nawr yn ceisio eich cefnogaeth i’n helpu i rannu’r neges bwysig hon er mwyn achub bywydau.

Croesawn y cyfle yma i drafod sut y gallwch chi ein cefnogi ni i annog eich cymuned i: 

  • Gynnal sesiwn hyfforddi adfywio cardio-pwlmonaidd (CPR) a sut i ddefnyddio di-ffib.
  • Brynu a gosod di-ffib yn y gymuned  ar gyfer y cyhoedd – efallai na fydd un di-ffib mewn  rhai cymunedau yn ddigonol.
  • Ddarparu cyfleoedd i rannu neges Achub Bywyd Cymru gyda’r cyhoedd.

Ymgyrch i esbonio be ddylai person ei wneud pe bai unigolyn yn digwydd cael ataliad ar y galon, yw Cyffwrdd â Bywyd. Mae ataliad ar y galon yn gyflwr lle mae’r galon yn stopio’n sydyn ac mae’r unigolyn yn disgyn yn anymwybodol. Rhaid dechrau CPR ar unwaith i bwmpio’r gwaed o amgylch y corff a defnyddio di-ffib i ailgychwyn y galon.

Mae ataliad ar y galon yn argyfwng meddygol unigrwy oherwydd nid yw’n bosib ei ragweld ac rhaid i unrhyw ymyraeth ddigwydd yn y munudau cyntaf. Nid oes sefyllfa feddygol arall sy’n dibynnu ar y fath ymyraeth gan y cyhoedd.

Dyma’r camau allweddol i gynyddu cyfradd y rhai sy’n goroesi ataliad ar y galon yw i sylwi’n fuan, gwneud CPR yn syth a diffibrillio prydlon. 

Yng Nghymru, mae oddeutu 80% o ataliadau ar y galon yn y gymuned yn digwydd yn y cartref a gallant ddigwydd i unrhyw un ar unrhyw adeg. Yn aml, mae llawer sy’n cael ataliad ar y galon yn ymddangos yn iach ac heb unrhyw salwch penodol.

Mae hyn yn pwysleisio’r ffaith y dylai pawb feddu ar sgiliau CPR i achub bywyd teulu, ffrindiau, cydweithwyr, cymydogion neu ddieithryn

Ein huchelgais yw i annog pawb yng Nghymru i ddeall yr angen i helpu pob un sy’n cael trawiad ar y galon, a chael y sgiliau a’r hyder i ddechrau’r CPR a defnyddio di-ffib.

Gwyddom fod llawer o’n cymunedau, wedi lleoli diffibriliwr mewn mannau cyhoeddus a phrysur. Ond mae llawer mwy i’w wneud ac felly rydym angen eich cefnogaeth chi.

I gael rhagor o wybodaeth sut y gall eich cymuned helpu, cysylltwch ag Achub Bywyd Cymru yn: achubbywycymru@wales.nhs.uk