Cyngor Cymuned Llangathen Community Council

Crachty Isaf, Capel Isaac, Llandeilo, Carmarthenshire. SA19 7UH

Tel: 01558 668349 

 council@llangathen.org.uk  –   www.llangathen.org.uk  

Cyfarfod nesaf o Gyngor Cymuned Llangathen i’w gynnal nos Lun, 24 Gorffennaf, 2023 am 7.30 yn Yr Ystafell Ddarllen, Cwrt Henri.  

The next meeting of Llangathen Community Council, will be held on Monday, 24th  July 2023 at 7.30 p.m. at The Reading Room, Court Henry. 

AGENDA

1.  I dderbyn ymddiheuriadau am absenoldeb / To receive apologies for absence.

2.  I dderbyn datganiadau o ddiddordeb personol / To receive declarations of interest 

3.  I dderbyn cofnodion y cyfarfod diwethaf / To confirm the minutes of the last meeting.

4.  I drafod materion sy’n codi o’r cofnodion / To consider matters arising from the minutes.

5.  Diogelwch y Ffyrdd – A40  /  Road Safety – A40 

6.   I ddarllen ac ystyried gohebiaeth / To read and consider correspondence.

7.  I dderbyn  a chymeradwyo parodied cyfrifon am 2022/2023 / To receive and approve the statement of accounts for 2022/2023

8.  Trafod a dderbyn Annual Governance Statement / To discuss and approve the Annual Governance Statement.

9.  I gymeradwyo cyfrifon i’w talu / To approve accounts for payment /Cyllid / Finance

10.  I ystyried ceisiadau cynllunio  / To discuss planning applications. www.carmarthenshire.gov.uk

11. Mabwysiadu Rheolau Sefydlog diwygiedig /To adopt revised Standing Orders

12.  Deffibriliwr / Defibrillator

13.  Taliadau i Aelodau Cynghorau Cymuned / tynnu allan / Payments to Members of           Community Council / opt out.

14. I derbyn adroddiad y Cynghorydd Sîr / To receive the County Councillors report.

15.  Unrhyw fater arall

     Any other business.

Bydd gwasanaeth ffôn ar gael i’r rhai na allant fynychu’n bersonol.A telephone service will be made available to those not able to attend in person

Hysbysiad archwilio

Hysbysiad pennu’r dyddiad ar gyfer arfer hawliau etholwyr 

CYNGOR CYMUNED LLANGATHEN

Blwyddyn ariannol yn dod i ben ar 31 March 2023

1.      Dyddiad cyhoeddi     25/7/2023

2.      Bob blwyddyn, archwilir y cyfrifon blynyddol gan Archwilydd Cyffredinol Cymru. Cyn y dyddiad hwn, mae unrhyw berson â diddordeb yn cael cyfle i archwilio a gwneud copïau o’r cyfrifon a’r holl lyfrau, gweithredoedd, contractau, biliau, talebau a derbynebau ac yn y blaen sy’n ymwneud â hwy am 20 diwrnod gwaith ar rybudd rhesymol. Ar gyfer y flwyddyn a ddaeth i ben 31 Mawrth 2023, bydd y dogfennau hyn ar gael ar rybudd rhesymol ar gais i:

M Rees, Crachty Isaf, Capel Isaac, Llandeilo. SA19 7UH

Rhif Ffon: 01558668349  council@llangathen.org.uk

Rhwng yr oriau o   3 yp  a  4yp  o ddydd Llun i ddydd Gwener 

Yn dechrau ar 25 Gorffennaf 2023 

Ac yn dod i ben ar 25 Awst 2023

3.      O 11 Medi 2023, hyd nes y bydd yr archwiliad wedi ei gwblhau, mae gan Etholwyr Llywodraeth Leol a’u cynrychiolwyr hefyd:

·        yr hawl i holi’r Archwilydd Cyffredinol ynglyn â’r cyfrifon.

·        yr hawl i ddod gerbron yr Archwilydd Cyffredinol a mynegi gwrthwynebiad i’r cyfrifon neu unrhyw eitem ynddynt. Rhaid rhoi rhybudd ysgrifenedig o wrthwynebiad i’r Archwilydd Cyffredinol yn gyntaf. Rhaid rhoi copi o’r rhybudd ysgrifenedig hefyd i’r Cyngor. 

Gellir cysylltu â’r Archwilydd Cyffredinol drwy: Archwiliadau Cynghorau Cymuned, Archwilio Cymru, 1 Capital Quarter, Tyndall Street, Cardiff CF10 4BZ neu ebost

Communitycouncilaudits@audit.wales

4.         Cynhelir yr archwiliad o dan ddarpariaethau Deddf Archwilio Cyhoeddus (Cymru) 2004, Rheoliadau Cyfrifon ac Archwilio (Cymru) 2014 a Chod Ymarfer Archwilio Archwilydd Cyffredinol Cymru.  

AUDIT NOTICE

Notice of appointment of the date for the exercise of electors’ rights

Llangathen Community Council

Financial year ending 31 March 2023

1.    Date of announcement  25th July 2023

2.    Each year the annual accounts are audited by the Auditor General for Wales. Prior to this date, any interested person has the opportunity to inspect and make copies of the accounts and all books, deeds, contracts, bills, vouchers and receipts etc relating to them for 20 working days on reasonable notice. For the year ended 31 March 2021, these documents will be available on reasonable notice on application to:

M Rees, Crachty Isaf, Capel Isaac, Llandeilo. SA19 7UH 

Tel: 01558668349          council@llangathen.org.uk

between the hours of   3pm  and 4pm  on Monday to Friday

commencing on 28 July 2023 

and ending on 25 August 2023

3.    From 11 September 2023, until the audit has been completed, Local Government Electors and their representatives also have:

·      the right to question the Auditor General about the accounts.

·      the right to attend before the Auditor General and make objections to the accounts or any item in them. Written notice of an objection must first be given to the Auditor General. A copy of the written notice must also be given to the council.

The Auditor General can be contacted via: Community Council Audits, Audit Wales, 1 Capital Quarter, Tyndall Street, Cardiff CF10 4BZ or by email at

Communitycouncilaudits@audit.wales

4.      The audit is being conducted under the provisions of the Public Audit (Wales) Act 2004, the Accounts and Audit (Wales) Regulations 2014 and the Auditor General for Wales’ Code of Audit Practice.  

Hyfforddi CPR & Diffibriliwr /Defibrillator Training

Cyngor Cymuned LLANGATHEN Community Council

Nos Fawrth / Tuesday Evening

18/4/23

Hyfforddi CPR & Diffibriliwr /Defibrillator Training

Ystafell Ddarllen / Reading Room, Cwrt Henri

7yh/pm

Am Ddim ac Agored i Bawb / Free and Open to All

(dim angen cofrestru /no need to book)

C A L O N  H E A R T S

Cysylltwch / Contact Mairwen Rees (clerc/clerk)

01558668349

council@llangathen.org.uk