Agenda Gorffennaf July 2022

Cyngor Cymuned Llangathen Community Council

Crachty Isaf, Capel Isaac, Llandeilo, Carmarthenshire. SA19 7UH

Tel: 01558 668349 

 council@llangathen.org.uk  –   www.llangathen.org.uk  

Annwyl Syr/Madam,

Dymunaf eich  hysbysu fod y cyfarfod nesaf o Gyngor Cymuned Llangathen i’w gynnal nos Fawrth, 19 Gorffennaf, 2022 am 7.30 yn Yr Ystafell Ddarllen, Cwrt Henri. 

Dear Sir/Madam,

I wish to inform you that the next meeting of Llangathen Community Council, will be held on Tuesday, 19th July 2022 at 7.30 p.m. at The Reading Room, Court Henry. 

Yr eiddoch yn gywir / Yours faithfully,

Mairwen G.Rees,

(Clerc/Clerk)

AGENDA

1.  I dderbyn ymddiheuriadau am absenoldeb / To receive apologies for absence.

2.  I dderbyn datganiadau o ddiddordeb personol / To receive declarations of interest 

3.  I dderbyn cofnodion y cyfarfod diwethaf / To confirm the minutes of the last meeting.

4.  I drafod materion sy’n codi o’r cofnodion / To consider matters arising from the minutes.

5.  Diogelwch y Ffyrdd – A40  /  Road Safety – A40 

6.   I ddarllen ac ystyried gohebiaeth / To read and consider correspondence.

7.  I gymeradwyo cyfrifon i’w talu / To approve accounts for payment /Cyllid / Finance

8.  I ystyried ceisiadau cynllunio  / To discuss planning applications. www.carmarthenshire.gov.uk

9.  Deffibriliwr / Defibrillator

10.  Taliadau i Aelodau Cynghorau Cymuned / tynnu allan / Payments to Members of           Community Council / opt out.

11.  Cynllun Hyfforddi / Training Plan

12. I derbyn adroddiad y Cynghorydd Sîr / To receive the County Councillors report.

13.  Unrhyw fater arall

     Any other business.

AGENDA ITEMS

Llangathen Community Council

Cyngor Cymuned Llangathen

Crachty Isaf, Capel Isaac, Llandeilo, Sir Gaerfyrddin. SA19 7UH           Tel: 01558 668349

www.llangathen.org.uk   – council@llangathen.org.uk

————————————————————————————————————————–

Annwyl Syr/Madam  /  Dear Sir/Madam,

Dymunaf eich  hysbysu fod y cyfarfod nesaf  gyda’r Cyfarfod Blynyddol o Gyngor Cymdeithas Llangathen i’w gynnal nos Fawrth, 17 Mai, 2022 am 7.30 yn Yr Ystafell Ddarllen, Cwrt Henri. 

I wish to inform you that the next meeting together with the Annual General meeting of Llangathen Community Council, will be held on Tuesday 17th May 2022 at 7.30 p.m. at The Reading Room, Court Henry.

Yr eiddoch yn gywir / Yours faithfully,

Mairwen G.Rees,    (Clerc/Clerk)

AGENDA AR GYFER CYFARFOD MISOL / AGENDA FOR MONTHLY MEETING

1.  I dderbyn ymddiheuriadau am absenoldeb/To receive apologies for absence.

2.  To receive declarations of interest/I dderbyn datganiadau o ddiddordeb personol. 

3.  I dderbyn cofnodion y cyfarfod diwethaf /To confirm the minutes of the last meeting.

4.  I drafod materion sy’n codi o’r cofnodion / To consider matters arising from the minutes.

5.   I ddarllen ac ystyried gohebiaeth/ To read and consider correspondence.

6.  I gymeradwyo cyfrifon i’w talu / To approve accounts for payment.

7.  I ystyried ceisiadau cynllunio.  www.carmarthenshire.gov.wales

     To discuss planning applications. 

8.  I dderbyn adroddiad y Cynghorydd Sîr/ To receive the County Councillors report.

9.  Unrhyw fater arall /  Any other business

AGENDA CYFARFOD BLYNYDDOL / AGENDA FOR THE ANNUAL MEETING

1. I dderbyn datganiadau o ddiddordeb personol / To receive any declarations of interest.

2. I dderbyn ymddiheuriadau am absenoldeb /  To receive apologies for absence.

3. I dderbyn cofnodion cyfarfod blynyddol 2021/To confirm the minutes of the                                                                                          2021  Annual Meeting.                 

4.  I dderbyn chymeradwyo adroddiad  cyfrifon am 2021/2022  / To receive and approve the statement of accounts for 2021/2022                                                     

5.  I adolygu a dderbyn Asesiad Risg Ariannol /To review  and approve the Financial Risk Assessment

6.  Trafod a dderbyn  Annual Governance Statement /To discuss and approve the Annual Governance Statement      

7.  Penodi archwilydd mewnol ar gyfer 2022/2022   /To appoint internal auditor for 2022/2023

8.  Penodi clerc / RFO ar gyfer 2022/2023 / To appoint clerk/RFO for 2022/2023

9.  I drafod a  chymeradwyo amodau gwaith y clerc /To discuss clerks working conditions

10.  I drafod uno aelodaeth  am  2022 / 2023 / To discuss membership affiliation for 2022/ 2023

11.  I drafod a chymeradwyo’r gofrestr asedau / To discuss and approve the assets register

12.  I benodi / to appoint: Cadeirydd am y flwyddyn/ Chairperson for the year 2022/2023

                     Is-gadeirydd am y flwyddyn / Vice Chairperson for the year 2022/2023 

13. Cynrychiolwyr amrywiol feusydd am 2022 / 2023 /     Representatives for various organisations for  year 2022/2023

UNRHYW UN SYN DYMUNO YMUNO ÂR CYFARFOD I GYSULLTU ÂR CLERC ERBYN 5YP AR 17/5/22

ANYONE WISHING TO ATTEND THE MEETING TO CONTACT THE CLERK BY 5PM ON 17/5/22

Agenda 15/03/2022

 Llangathen Community Council Cyngor Cymdeithas Llangathen

Crachty Isaf, Capel Isaac, Llandeilo, Carmarthenshire. SA19 7UH

Tel: 01558 668349 / council@llangathen.org.uk  –   www.llangathen.org.uk  

Annwyl Syr/Madam,

Dymunaf eich  hysbysu fod y cyfarfod nesaf o Gyngor Cymdeithas Llangathen i’w gynnal nos Fawrth, 15fed o Fawrth, 2022 am 7.30.   Cyfarfod “virtual” fydd hwn gan defnyddio’r fformat “Zoom”. 

Dear Sir/Madam,

I wish to inform you that the next meeting of Llangathen Community Council, will be held on Tuesday, 15th March 2022 at 7.30 p.m. This will be a virtual meeting using the “Zoom” format.  

Yr eiddoch yn gywir / Yours faithfully,

Mairwen G.Rees,

(Clerc/Clerk)

RHAGLEN / AGENDA

1.  I derbyn ymddiheuriadau am absenoldeb.

     To receive apologies for absence.

2.  I dderbyn datganiadau o ddiddordeb personol. 

     To receive declarations of interest.

3.  I dderbyn cofnodion y cyfarfod diwethaf.

     To confirm the minutes of the last meeting.

4.  I drafod materion sy’n codi o’r cofnodion.

     To consider matters arising from the minutes.

5.  Diogelwch y Ffyrdd – A40 / Road Safety – A40

6.   I ddarllen ac ystyried gohebiaeth.

     To read and consider correspondence.

7.  I gymeradwyo cyfrifon i’w talu.

     To approve accounts for payment.

8.  I ystyried ceisiadau cynllunio. PL/03293, PL/03343, PL/03549

    To discuss planning applications. www.carmarthenshire.gov.wales

9.  I derbyn adroddiad y Cynghorydd Sîr

     To receive the County Councillors report.

10.  I drafod ceisiadau am cymorth ariannol.

     To consider applications for financial assistance.

11.  Unrhyw fater arall

     Any other business.

UNRHYW UN SYN DYMUNO YMUNO ÂR CYFARFOD I GYSULLTU ÂR CLERCANYONE WISHING TO ATTEND THE MEETING TO CONTACT THE CLE

Agenda 18/1/22

Llangathen Community Council

Cyngor Cymuned Llangathen

Crachty Isaf, Capel Isaac, Llandeilo, Carmarthenshire. SA19 7UH

Tel: 01558 668349 / council@109.108.136.177  –   www.llangathen.org.uk  

Annwyl Syr/Madam,

Dymunaf eich  hysbysu fod y cyfarfod nesaf o Gyngor Cymdeithas Llangathen i’w gynnal nos Fawrth, 18 Ionawr, 2022 am 7.30yh.  Cyfarfod “virtual” fydd hwn gan defnyddio’r fformat “Zoom”. Byddaf yn eich cynghori ynghylch ID a chyfrinair y cyfarfod dydd Llun, 17 Ionawr.   Mae’n bwysig eich bod yn gyfarwydd â’r dogfennau sydd i’w trafod cyn y cyfarfod.

I wish to inform you that the next meeting of Llangathen Community Council, will be held on Tuesday, 18th January 2022 at 7.30 p.m.  This will be a virtual meeting using the “Zoom” format.  I will inform you of the meeting ID and password on Monday, 17th January.  It is important that you are familiar with the documents to be discussed prior to the meeting.

Yr eiddoch yn gywir / Yours faithfully,

Mairwen G.Rees,

(Clerc/Clerk)

AGENDA

1.  I dderbyn ymddiheuriadau am absenoldeb / To receive apologies for absence.

2.  To receive declarations of interest.

     I dderbyn datganiadau o ddiddordeb personol. 

3.  I dderbyn cofnodion y cyfarfod diwethaf.

     To confirm the minutes of the last meeting.

4.  I drafod materion sy’n codi o’r cofnodion.

     To consider matters arising from the minutes.

5.  Diogelwch y Ffyrdd – A40  /  Road Safety – A40 

6.   I ddarllen ac ystyried gohebiaeth. To read and consider correspondence.

7.  I gymeradwyo cyfrifon i’w talu / To approve accounts for payment.

8.  I ystyried ceisiadau cynllunio.      To discuss planning applications. www.carmarthenshire.gov.ukPL/02691 PL/01009 

9.  Deffibriliwr / Defibrillator

10.  I dderbyn adroddiad y Cynghorydd Sîr.  To receive the County Councillors report.

11.  Y praesept ar gyfer 2022/2023 . The precept requirement for 2022/2023

12.  Unrhyw fater arall / Any other business

UNRHYW UN SY’N DYMUNO YMUNO Â’R CYFARFOD I GYSULLTU Â’R CLERCANYONE WISHING TO ATTEND THE MEETING TO CONTACT T

Agenda 16/11/21

  Llangathen Community Council

Cyngor Cymuned Llangathen

Crachty Isaf, Capel Isaac, Llandeilo, Carmarthenshire. SA19 7UH

Tel: 01558 668349 / council@109.108.136.177  –   www.llangathen.org.uk  

Annwyl Syr/Madam,

Dymunaf eich  hysbysu fod y cyfarfod nesaf o Gyngor Cymuned Llangathen i’w gynnal nos Fawrth, 16 Tachwedd 2021 am 7.30yh. Cyfarfod rhithwir gan ddefnyddio system Zoom. Unrhyw un sy’n dymuno ymunor â’r cyfarfod i gysylltu â’r clerc.  

I wish to inform you that the next meeting of Llangathen Community Council, will be held on Tuesday, 16th November 2021 at 7.30 p.m.  This will be a virtual meeting using the Zoom format.  Anyone wishing to join the meeting to contact the clerk. 

Yr eiddoch yn gywir / Yours faithfully,

Mairwen G.Rees,

(Clerc/Clerk)

AGENDA

1.  I dderbyn ymddiheuriadau am absenoldeb / To receive apologies for absence.

2.  I dderbyn datganiadau o ddiddordeb personol / To receive declarations of interest 

3.  I dderbyn cofnodion y cyfarfod diwethaf / To confirm the minutes of the last meeting.

4.  I drafod materion sy’n codi o’r cofnodion / To consider matters arising from the minutes.

5.  Diogelwch y Ffyrdd – A40  /  Road Safety – A40 

6.  I ddarllen ac ystyried gohebiaeth / To read and consider correspondence.

7. I dderbyn polisi / Adopt Policy  Staff Appraisal

8.  I gymeradwyo cyfrifon i’w talu / To approve accounts for payment.

9.  I ystyried ceisiadau cynllunio.  www.carmarthenshire.gov.wales

     To discuss planning applications. PL/02915, PL/02735, PL/02677 

10.  I dderbyn adroddiad y Cynghorydd Sîr /To receive the County Councillors report.

11.  Unrhyw fater arall / Any other business

Agenda 21.9.21

Llangathen Community Council / Cyngor Cymuned Llangathen

Crachty Isaf, Capel Isaac, Llandeilo, Carmarthenshire. SA19 7UH

Tel: 01558 668349 / council@109.108.136.177  –   www.llangathen.org.uk  

Annwyl Syr/Madam,

Dymunaf eich  hysbysu fod y cyfarfod nesaf o Gyngor Cymuned Llangathen i’w gynnal nos Fawrth, 21 Medi 2021 am 7.30yh, yn Yr Ysafell Ddarllen, Cwrt Henri.  

I wish to inform you that the next meeting of Llangathen Community Council, will be held on Tuesday, 20th September 2021 at 7.30 p.m in The Reading Room, Court Henry. 

Yr eiddoch yn gywir / Yours faithfully,

Mairwen G.Rees,

(Clerc/Clerk)

AGENDA

1.  I dderbyn ymddiheuriadau am absenoldeb / To receive apologies for absence.

2.  I dderbyn datganiadau o ddiddordeb personol / To receive declarations of interest 

3.  Adroddiad gan/Report by PCSO Louise Lewis

4. Adroddiad gan/Report by Rachel Carter, Local Places for Nature Officer

5.  I dderbyn cofnodion y cyfarfod diwethaf / To confirm the minutes of the last meeting.

6.  I drafod materion sy’n codi o’r cofnodion / To consider matters arising from the minutes.

7.  Diogelwch y Ffyrdd – A40  /  Road Safety – A40 

8.  I ddarllen ac ystyried gohebiaeth / To read and consider correspondence.

9. I dderbyn polisi / Adopt Policy  Cyfle Cyfartal / Equal Opportunity

8.  I gymeradwyo cyfrifon i’w talu / To approve accounts for payment.

9.  I ystyried ceisiadau cynllunio.  www.carmarthenshire.gov.wales 

     To discuss planning applications. PL/02466 

10.  I dderbyn adroddiad y Cynghorydd Sîr /To receive the County Councillors report.

11.  Unrhyw fater arall / Any other business

Agenda 20.7.21

LLANGATHEN COMMUNITY COUNCIL

Cyfarfod  o Gyngor Cymdeithas Llangathen i’w gynnal nos Fawrth, 20 Gorffennaf 2021 am 7.30 ar Zoom

The next meeting of Llangathen Community Council will be held on Tuesday 20th July 2021 at 7.30pm on Zoom.

 AGENDA

1.  I dderbyn ymddiheuriadau am absenoldeb / To receive apologies for absence.

2.  I dderbyn datganiadau o ddiddordeb personol / To receive declarations of interest 

3.  I dderbyn cofnodion y cyfarfod diwethaf / To confirm the minutes of the last meeting.

4.  I drafod materion sy’n codi o’r cofnodion / To consider matters arising from the minutes.

5.  Diogelwch y Ffyrdd – A40  /  Road Safety – A40 

6.   I ddarllen ac ystyried gohebiaeth / To read and consider correspondence.

7. Cadarnhau Contract a Chyflog y Clerc / To confirm the clerks contract and salary

8.  I gymeradwyo cyfrifon i’w talu / To approve accounts for payment.

9.  I derbyn  Polisïau /Adopt Policies – Polisi Cwynio / Grievance Policy, Polisi Iechyd a Diogelwch / Health & Safety Policy

10.  I ystyried ceisiadau cynllunio.  www.carmarthenshire.gov.wales 

     To discuss planning applications. PL/02207 

11.  I dderbyn adroddiad y Cynghorydd Sîr /To receive the County Councillors report.

12.  Unrhyw fater arall / Any other business

Agenda 18.5.2021

Cyngor Cymdeithas Llangathen / Llangathen Community Council

Crachty Isaf, Capel Isaac, Llandeilo, Sir Gaerfyrddin. SA19 7UH           Tel: 01558 668349

www.llangathen.org.uk   – council@109.108.136.177 

Bydd y cyfarfod nesaf  gyda’r Cyfarfod Blynyddol o Gyngor Cymdeithas Llangathen i’w gynnal nos Fawrth, 18 Mai, 2021 am 7.30yh . Cyfarfod “virtual” fydd hwn gan defnyddio’r fformat “Zoom. Mae’r manylion mewngofnodi ar gael gan y clerc 

The next meeting together with the Annual  Meeting of Llangathen Community Council, will be held on Tuesday 18th May 2021 at 7.30 p.m. This will be a virtual meeting using the “Zoom” format.  The log in details are available from the clerk.

AGENDA

1.  I dderbyn ymddiheuriadau am absenoldeb/To receive apologies for absence.

2.  To receive declarations of interest/I dderbyn datganiadau o ddiddordeb personol. 

3.  I dderbyn cofnodion y cyfarfod diwethaf /To confirm the minutes of the last meeting.

4.  I drafod materion sy’n codi o’r cofnodion / To consider matters arising from the minutes.

5.   I ddarllen ac ystyried gohebiaeth/ To read and consider correspondence.

6.  I gymeradwyo cyfrifon i’w talu / To approve accounts for payment.

7.  I ystyried ceisiadau cynllunio.  www.carmarthenshire.gov.wales 

     To discuss planning applications. 

8.  I dderbyn adroddiad y Cynghorydd Sîr/ To receive the County Councillors report.

9.  Unrhyw fater arall /  Any other business

AGENDA CYFARFOD BLYNYDDOL / AGENDA FOR THE ANNUAL MEETING

1. I dderbyn datganiadau o ddiddordeb personol / To receive any declarations of interest.

2. I dderbyn ymddiheuriadau am absenoldeb /  To receive apologies for absence.

3. I dderbyn cofnodion y Cyfarfod Blynyddol diwethaf /  To confirm the minutes of the

2020 Annual Meeting.

4.  I dderbyn chymeradwyo adroddiad  cyfrifon am 2020/2021  / To receive and approve the statement of accounts for 2020/2021      

5. Adolygu’r asesiad risg /    Review of financial Risk Assessment

6.  Trafod a chymeradwyo’r Annual Governance Statement /To discuss and approve the Annual Governance Statement

7.  Cymeradwyo’r archwilydd mewnol ar gyfer 2021/2022 /To approve internal auditor for 2021/2022

8.  Cymeradwyo’r clerc / RFO ar gyfer 2021/2022 / To approve clerk/RFO for 2021/2022

9.  I drafod a  chymeradwyo amodau gwaith y clerc /To discuss clerks working conditions

10.  I drafod uno aelodaeth  am  2021 / 2022 / To discuss membership affiliation for 2021/ 2022

11.  I drafod a chymeradwyo’r gofrestr asedau / To discuss and approve the assets register

12.  I benodi: Cadeirydd / Is-gadeirydd am y flwyddyn 2021/2022 / To appoint: Chairman and Vice-Chairman 2021 / 2022

13.    Cynrychiolwyr amrywiol feusydd am 2021 / 2022 /  Representatives for various organisations for  year 2021/2022

Agenda 16.3.2021

Llangathen Community Council / Cyngor Cymuned Llangathen

Crachty Isaf, Capel Isaac, Llandeilo, Carmarthenshire. SA19 7UH

Tel: 01558 668349 / council@109.108.136.177  –   www.llangathen.org.uk  

Annwyl Syr/Madam,

Dymunaf eich  hysbysu fod y cyfarfod nesaf o Gyngor Cymuned Llangathen i’w gynnal nos Fawrth, 16 o Fawrth, 2021 am 8.00yh.  Cyfarfod rhithwir gan gan ddefnyddio system Zoom.  

I wish to inform you that the next meeting of Llangathen Community Council, will be held on Tuesday, 16th March 2021 at 8.00 p.m. This will be a virtual meeting using the Zoom format. 

Yr eiddoch yn gywir / Yours faithfully,

Mairwen G.Rees,

(Clerc/Clerk)

AGENDA

1.  I dderbyn ymddiheuriadau am absenoldeb / To receive apologies for absence.

2.  To receive declarations of interest / I dderbyn datganiadau o ddiddordeb personol. 

3.  I dderbyn cofnodion y cyfarfod diwethaf.

     To confirm the minutes of the last meeting.

6.  I drafod materion sy’n codi o’r cofnodion.

     To consider matters arising from the minutes.

7.  Diogelwch y Ffyrdd – A40      Road Safety – A40 

8.   I ddarllen ac ystyried gohebiaeth.

     To read and consider correspondence.

9.  I gymeradwyo cyfrifon i’w talu.

     To approve accounts for payment.

10.  I ystyried ceisiadau cynllunio.  www.carmarthenshire.gov.wales 

     To discuss planning applications. PL/01009, PL/00772, PL/01272, PL/01407

11.  I dderbyn adroddiad y Cynghorydd Sîr

     To receive the County Councillors report.

12.  I drafod ceisiadau am cymorth ariannol

      To consider applications for financial assistance

13.  Unrhyw fater arall

          Any other business

AGENDA – Ionawr / January 2021

Cyngor Cymuned Llangathen / Llangathen Community Council

Crachty Isaf, Capel Isaac, Llandeilo, Carmarthenshire. SA19 7UH

Tel: 01558 668349 / council@109.108.136.177  –   www.llangathen.org.uk  

Annwyl Syr/Madam,

Dymunaf eich  hysbysu fod y cyfarfod nesaf o Gyngor Cymdeithas Llangathen i’w gynnal nos Fawrth, 19 Ionawr, 2021 am 8.00yh.  Cyfarfod “virtual” fydd hwn gan defnyddio’r fformat “Zoom”. Byddaf yn eich cynghori ynghylch ID a chyfrinair y cyfarfod dydd Llun, 18 Ionawr.   Mae’n bwysig eich bod yn gyfarwydd â’r dogfennau sydd i’w trafod cyn y cyfarfod.

I wish to inform you that the next meeting of Llangathen Community Council, will be held on Tuesday, 19th January 2021 at 8.00 p.m.  This will be a virtual meeting using the “Zoom” format.  I will inform you of the meeting ID and password on Monday, 18th January.

It is important that you are familiar with the documents to be discussed prior to the meeting.

Yr eiddoch yn gywir / Yours faithfully,

Mairwen G.Rees,

(Clerc/Clerk)

RHAGLEN / AGENDA

1.  I dderbyn ymddiheuriadau am absenoldeb / To receive apologies for absence.

2.  I dderbyn datganiadau o ddiddordeb personol.  /To receive declarations of interest.

3.  I dderbyn cofnodion y cyfarfod diwethaf. / To confirm the minutes of the last meeting.

4.  I drafod materion sy’n codi o’r cofnodion. / To consider matters arising from the minutes.

5.   I ddarllen ac ystyried gohebiaeth. / To read and consider correspondence.

6.  I gymeradwyo cyfrifon i’w talu / To approve accounts for payment.

7.  I ystyried ceisiadau cynllunio.  To discuss planning applications.

8.  Deffibriliwr / Defibrillator

9.  I dderbyn adroddiad y Cynghorydd Sîr. To receive the County Councillors report.

10.  Y praesept ar gyfer 2021/2022./  The precept requirement for 2021/2022

12.  Unrhyw fater arall / Any other business