Agenda Tachwedd 2023 November Agenda

Cyngor Cymuned Llangathen Community Council

Crachty Isaf, Capel Isaac, Llandeilo, Carmarthenshire. SA19 7UH

Tel: 01558 668349 

 council@llangathen.org.uk  –   www.llangathen.org.uk  

Annwyl Syr/Madam,

Dymunaf eich  hysbysu fod y cyfarfod nesaf o Gyngor Cymuned Llangathen i’w gynnal nos Fawrth, Tachwedd 21, 2023 am 7.30 yn Yr Ystafell Ddarllen, Cwrt Henri.  

Dear Sir/Madam,

I wish to inform you that the next meeting of Llangathen Community Council, will be held on Tuesday, 21st November 2023 at 7.30 p.m. at The Reading Room, Court Henry. 

Yr eiddoch yn gywir / Yours faithfully,

Mairwen G.Rees,

(Clerc/Clerk)

AGENDA

AGENDA

1.  I dderbyn ymddiheuriadau am absenoldeb / To receive apologies for absence.

2.  I dderbyn datganiadau o ddiddordeb personol / To receive declarations of interest 

3.  I dderbyn cofnodion y cyfarfod diwethaf / To confirm the minutes of the last meeting.

4.  I drafod materion sy’n codi o’r cofnodion / To consider matters arising from the minutes.

5.  Diogelwch y Ffyrdd – A40  /  Road Safety – A40 

6.   I ddarllen ac ystyried gohebiaeth / To read and consider correspondence.

7.  I gymeradwyo cyfrifon i’w talu / To approve accounts for payment /Cyllid / Finance

8.  I ystyried ceisiadau cynllunio  / To discuss planning applications. www.carmarthenshire.gov.uk

9. Cynllun Hyfforddi / Training Plan

10.  Deffibriliwr / Defibrillator

11.  Cyflog Clerc / Clerks Salary

12. I derbyn adroddiad y Cynghorydd Sîr / To receive the County Councillors report.

13.  Unrhyw fater arall

     Any other business.

Bydd gwasanaeth ffôn ar gael i’r rhai na allant fynychu’n bersonol.A telephone service will be made available to those not able to attend in person.   

Gwybodaeth Allweddol Medi 2023 Key Information September

CYNGOR CYMUNED LLANGATHEN COMMUNITY COUNCIL

Gwybodaeth Allweddol/Key Information – cyfarfod/meeting 19/9/23. Cynhaliwyd yn yr Ystafell Ddarllen/Reading Room, Cwrt Henri.

Presennol / Present: Cyng. Cllrs C. Moses (cadeirydd/chair), E. Rees, Ann Davies, L. Hughes, E. Morgan, A. Davies a/and B. Jones.

Ymddiheuriadau am absenoldeb/apologies for absence: Cyng/Cllr. O. Gruffydd.

Hefyd yn presennol / In attendance : Cyng/Cllr  Hefin Jones a/and M. Rees (clerc/clerk)

DATGANIADAU O FUDDIANT / DECLARATIONS OF INTEREST

Nid oedd unrhyw ddatganiadau o fuddiant. / There were no declarations of interest.

CYFRIFON I’W TALU / ACCOUNTS FOR PAYMENT / CYLLID / FINANCE

Cymeradwywyd bod y cyfrifon canlynol yn cael eu talu /The following accounts were approved for payment 

                                                                                    £

D G Morris – Archwiliwr mewnol/Internal auditor   200.00

We Dig Media – Rheolwr gwefan / Website manager 216.00 

Un Llais Cymru – Hyfforddiant / Training                    38.00

Trywydd (Cyfieithu / Translation)                                34.92

Trywydd (Cyfieithu / Translation)                                 35.64

Cyflog y Clerc / Clerks Salary Medi / September          255.66

Hydref / October                                                            255.66

Costau’r Clerc / Clerks Expenses                                     82.73

Cylch Meithrin Cwrt Henri – rhodd / donation               100.00

Credydwyd y swm o £479.92 i gyfrif banc y cyngor yn dilyn cais am TAW / The sum of £479.92 had been credited to the council’s bank account following a VAT claim.

Derbyniwyd taliad praesept o £3000 / A precept payment of £3000 has been received

Lloyds Bank Statement – Gorffennaf/July £5017.03 Awst / August £7528.18

Cadarnhaodd y clerc ei bod wedi llenwi’r ffurflenni perthnasol er mwyn eithrio o’r cynllun pensiwn / The clerk confirmed that she had completed the relevant forms in order to opt out of the pension scheme.

TALIADAU I AELODAU CYNGHORAU CYMUNED/PAYMENTS TO MEMBERS.

Roedd yr holl aelodau bellach wedi arwyddo’r ffurflenni optio allan yn cadarnhau nad ydynt yn dymuno derbyn y taliad caniataol o £150. All members had now signed the opt out forms confirming that they do not wish to receive the allowable £150 payment.

HYFFORDDI/TRAINING

Mae’r Cynghorydd Anjuli Davies wedi mynychu hyfforddiant Cynghorwyr Newydd / Cllr Anjuli Davies has attended New Councillor Induction training.

CEISIADAU CYNLLUNIO / PLANNING APPLICATIONS

PL/06165 – Glanmyddyfi, Llandeilo – wedi gwrthod / refused

PL/06223 – Pantyberllan, Capel Isaac – wedi cytuno / approved

PL/06246 – Middle House, Llangathen – wedi cytuno / approved

DYDDIAD CYFARFOD NESAF / DATE OF NEXT MEETING

Penderfynwyd y byddai cyfarfod nesaf Cyngor Cymuned Llangathen yn cael ei gynnal nos Fawrth 21 Tachwedd 2023yn yr Ystafell Ddarllen, Cwrt-henri am 7.30 p.m. 

It was resolved that the next meeting of Llangathen Community Council would be held on Tuesday 21st November 2023 at the Reading Room, Court Henry at 7.30pm.

Bydd gwasanaeth ffôn ar gael i’r rhai na allant fynychu’n bersonol.

A telephone service will be made available to those not able to attend in person.        

Agenda Medi 2023 September Agenda

Cyngor Cymuned Llangathen Community Council

Crachty Isaf, Capel Isaac, Llandeilo, Carmarthenshire. SA19 7UH

Tel: 01558 668349 

 council@llangathen.org.uk  –   www.llangathen.org.uk  

Cyfarfod nesaf o Gyngor Cymuned Llangathen i’w gynnal nos Fawrth, Medi 19 2023 am 7.30 yn Yr Ystafell Ddarllen, Cwrt Henri.  

The next meeting of Llangathen Community Council, will be held on Tuesday, 19th September 2023 at 7.30 p.m. at The Reading Room, Court Henry. 

AGENDA

1.  I dderbyn ymddiheuriadau am absenoldeb / To receive apologies for absence.

2.  I dderbyn datganiadau o ddiddordeb personol / To receive declarations of interest 

3.  I dderbyn cofnodion y cyfarfod diwethaf / To confirm the minutes of the last meeting.

4.  I drafod materion sy’n codi o’r cofnodion / To consider matters arising from the minutes.

5.  Diogelwch y Ffyrdd – A40  /  Road Safety – A40 

6.   I ddarllen ac ystyried gohebiaeth / To read and consider correspondence.

7.  I gymeradwyo cyfrifon i’w talu / To approve accounts for payment /Cyllid / Finance

8.  I ystyried ceisiadau cynllunio  / To discuss planning applications. www.carmarthenshire.gov.uk

9. Cynllun Hyfforddi / Training Plan

10.  Deffibriliwr / Defibrillator

11.  Taliadau i Aelodau Cynghorau Cymuned / tynnu allan / Payments to Members of           Community Council / opt out.

12. I derbyn adroddiad y Cynghorydd Sîr / To receive the County Councillors report.

13.  Unrhyw fater arall

     Any other business.

Bydd gwasanaeth ffôn ar gael i’r rhai na allant fynychu’n bersonol.A telephone service will be made available to those not able to attend in person

Gwybodaeth Allweddol Gorffennaf 2023 Key Information July 

Gwybodaeth Allweddol/Key Information – cyfarfod/meeting 24/7/23 Cynhaliwyd yn yr Ystafell Ddarllen/Reading Room, Cwrt Henri.

Presennol / Present: Cyng. Cllrs C. Moses (cadeirydd/chair), E. Rees, Ann Davies. 

Ymddiheuriadau am absenoldeb/apologies for absence: E. Morgan, B.Jones, L. Hughes a/and Anjuli Davies.

Hefyd yn presennol / In attendance : Cyng. Hefin Jones, Owain Sion Gruffydd a/and M. Rees (clerc/clerk) 

CYNGHORYDD NEWYDD / NEW COUNCILLOR

Croesawyd Owain Sion Gruffydd ar Gyngor Cymuned Llangathen yn gynnes gan bawb. Llofnododd y ffurflen Derbyn Swydd a oedd hefyd wedi’i chydlofnodi gan y clerc.

Owain Sion Gruffydd having been appointed onto the Llangathen Community Council was warmly welcomed by all.  He duly signed the Acceptance of Office form which was also countersigned by the clerk.

DATGANIADAU O FUDDIANT / DECLARATIONS OF INTEREST

Datganodd Cyng/Cllr Owain Sion Gruffydd ddiddordeb mewn gohebiaeth Trywydd.

Cyng/Cllr Owain Sion Gruffydd declared an interest in the Trywydd correspondenc.

CYFRIFON I’W TALU / ACCOUNTS FOR PAYMENT / CYLLID / FINANCE

Cymeradwywyd bod y cyfrifon canlynol yn cael eu talu

The following accounts were approved for payment 

                                                                                    £

 Archwilio Cymru/Audit Wales 2019/2020               200.00

Trywydd Cyfieithu/Translation                                     33.19

Cyflog y Clerc / Clerks Salary 

Gorffennaf/July                                                           255.66

Awst/August                                                               255.66

Costau’r Clerc / Clerks Expenses                               121.58

DATGANIAD O GYFRIFON 2022/2023 STATEMENT OF ACCOUNTS

Roedd cyfrifon blynyddol 2022/2023 wedi’u harchwilio gan yr archwilydd mewnol. Cymeradwywyd y cyfrifon, wedi eu cyflwyno i’r Cyngor, gan bawb oedd yn bresennol.

The annual accounts for 2022/2023 had been audited by the internal auditor.  The accounts, having been presented to council were approved by all present.

DATGANIAD LLYWODRAETHU BLYNYDDOL/ANNUAL GOVERNANCE STATEMENT 2022/2023

Trafodwyd a chymeradwywyd y Datganiad Llywodraethu Blynyddol gan bawb a oedd yn bresennol/The Annual Governance Staement was discussed and approved by all present

MABWYSIADU RHEOLAU SEFYDLOG DIWYGIEDIG / TO ADOPT REVISED STANDING ORDERS

Roedd copi o’r Rheolau Sefydlog diwygiedig wedi’i anfon at yr holl Gynghorwyr, a chafodd y rhain eu trafod a’u cymeradwyo’n unfrydol.

A copy of the revised Standing Orders had been forwarded to all Councillors, these were discussed and unanimously approved.

TALIADAU I AELODAU CYNGHORAU CYMUNED/PAYMENTS TO MEMBERS.

Cytunodd yr holl aelodau a oedd yn bresennol i beidio â derbyn y taliadau a ganiateir ac felly llofnodwyd y ffurflenni optio allan/All members present agreen not to receive the allowable payments and therefore signed the opt out forms

HYFFORDDI/TRAINING

Mae’r Cyng/Cllr E. Rees wedi mynychu’r modiwl hyfforddiant CyllidLlywodraeth Leol/has attended the training module Local Governance Finance

Cyng/Cllr E. Rees has attended the training module Local Governance Finance

CEISIADAU CYNLLUNIO / PLANNING APPLICATIONS

PL/06223 PL/06246 – Ni chyflwynwyd unrhyw sylwadau ar y ceisiadau hyn/No comments were put forward on these applications

FFORDD OSGOI LLANDEILO/LLANDEILO BYPASS

Cytunwyd i ymateb i ddatganiad y Dirprwy Weinidog Lee Waters/It was agreed to respond to the statement made by Deputy Minister Lee Waters

DYDDIAD CYFARFOD NESAF / DATE OF NEXT MEETING

Penderfynwyd y byddai cyfarfod nesaf Cyngor Cymuned Llangathen yn cael ei gynnal nos Fawrth 29 Medi 2023 yn yr Ystafell Ddarllen, Cwrt-henri am 7.30 p.m. 

It was resolved that the next meeting of Llangathen Community Council would be held on Tuesday 29th September 2023 at the Reading Room, Court Henry at 7.30pm.

Bydd gwasanaeth ffôn ar gael i’r rhai na allant fynychu’n bersonol.

A telephone service will be made available to those not able to attend in person.        

Gwybodaeth Allweddol Mai Key information for May

CYNGOR CYMUNED LLANGATHEN COMMUNITY COUNCIL

Gwybodaeth Allweddol/Key Information – cyfarfod/meeting 16/5/23 Cynhaliwyd yn yr Ystafell Ddarllen/Reading Room, Cwrt Henri.

Presennol / Present: Cyng. Cllrs E. Rees (cadeirydd/chair, Ann Davies, B. Jones, L.Hughes, E. Morgan, C. Moses and Anjuli Davies.

Hefyd yn presennol / In attendance : Cyng. Hefin Jones, M. Rees (clerc/clerk) ac un aelod o’r cyhoedd / one member of the public.

Nid oedd unrhyw ymddiheuriadau am absenoldeb  There were no apologies for absence

Nid oedd unrhyw ddatganiadau o fuddiant.  There were no declarations of interest.

SEDD GWAG AM SWYDD CYNGHORYDD/COUNCILLOR VACANCY

Roedd swydd wag y Cynghorydd wedi’i llenwi/Councillor vacancy was filled

CYFRIFON I’W TALU / ACCOUNTS FOR PAYMENT / CYLLID / FINANCE

Cymeradwywyd bod y cyfrifon canlynol yn cael eu talu

The following accounts were approved for payment 

                                                                                    £

BHIB Yswiriant/Insurance                                         405.03

Ystafell Ddarllen/Reading Room Cwrt Henri                          75.00

Llogi Neuadd/Hire of Hall

Trywydd – Cyfieithiad/Translation                               36.79

Court Henry Short Mat Bowls Club

Donation/Rhodd                                                             50.00

Cyflog y Clerc / Clerks Salary 

Mai/May                                                                     255.66

Mehefin/June                                                              255.66

Costau’r Clerc / Clerks Expenses                               100.05

Cytunwyd i ymateb i’r ymgynghoriad cyhoeddus ar leoliad ysbyty gofal brys a wedi’i    gynllunio newydd.  Y Cynghorwyr i ymateb yn unigol hefyd It was agreed to repond to the public consultation on the location of a new planned urgent care hospital. Cllrs to repond individually also.

DYDDIAD CYFARFOD NESAF / DATE OF NEXT MEETING

Penderfynwyd y byddai cyfarfod nesaf Cyngor Cymuned Llangathen yn cael ei gynnal ddydd Mawrth 18 Gorffenaf 2023 yn yr Ystafell Ddarllen, Cwrt-henri am 7.30 p.m. 

It was resolved that the next meeting of Llangathen Community Council would be held on Tuesday 18th July 2023 at the Reading Room, Court Henry at 7.30pm.

M Rees (clerc/clerk)

council@llangathen.org.uk

Agenda Mai May Agenda 2023

Cyngor Cymuned Llangathen Community Council

Crachty Isaf, Capel Isaac, Llandeilo, Sir Gaerfyrddin. SA19 7UH           Tel: 01558 668349

www.llangathen.org.uk   – council@llangathen.org.uk

————————————————————————————————————————–

Annwyl Syr/Madam  /  Dear Sir/Madam,

Dymunaf eich hysbysu fod y cyfarfod nesaf  gyda’r Cyfarfod Blynyddol o Gyngor Cymdeithas Llangathen i’w gynnal nos Fawrth, 16 Mai, 2023 am 7.30 yn Yr Ystafell Ddarllen, Cwrt Henri. 

I wish to inform you that the next meeting together with the Annual Meeting of Llangathen Community Council, will be held on Tuesday 16th May 2023 at 7.30 p.m. at The Reading Room, Court Henry.

Yr eiddoch yn gywir / Yours faithfully,                 Mairwen G.Rees,    (Clerc/Clerk)

AGENDA AR GYFER CYFARFOD MISOL / AGENDA FOR MONTHLY MEETING

1.  I dderbyn ymddiheuriadau am absenoldeb/To receive apologies for absence.

2.  To receive declarations of interest/I dderbyn datganiadau o ddiddordeb personol. 

3.  I dderbyn cofnodion y cyfarfod diwethaf /To confirm the minutes of the last meeting.

4.  I drafod materion sy’n codi o’r cofnodion / To consider matters arising from the minutes.

5.  Diogelwch y Ffyrdd – A40 / Road Safety – A40

6.  I ddarllen ac ystyried gohebiaeth/ To read and consider correspondence.

7.  I gymeradwyo cyfrifon i’w talu / To approve accounts for payment.

8.  I ystyried ceisiadau cynllunio.www.carmarthenshire.gov.wales Planning applications. 

9.  Sedd Gwag am Swydd Cynghorydd / Councillor Vacancy

10. Deffibriliwr / Defibrillator

11.  I dderbyn adroddiad y Cynghorydd Sîr/ To receive the County Councillors report.

12.  Unrhyw fater arall /  Any other business

AGENDA CYFARFOD BLYNYDDOL / AGENDA FOR THE ANNUAL MEETING

1. I dderbyn datganiadau o ddiddordeb personol / To receive any declarations of interest.

2. I dderbyn ymddiheuriadau am absenoldeb /  To receive apologies for absence.

3. I dderbyn cofnodion cyfarfod blynyddol /Confirm the minutes of the Annual Meeting 2022

4.  I dderbyn chymeradwyo adroddiad  cyfrifon am 2022/2023  / To receive and approve the statement of accounts for 2022/2023                                                     

5. I adolygu/dderbyn Asesiad Risg Ariannol /To review/and approve Financial Risk Assessment

6.  Trafod a dderbyn  Annual Governance Statement /To discuss and approve the Annual Governance Statement      

7.  Penodi archwilydd mewnol ar gyfer 2023/2024   /To appoint internal auditor for 2023/2024

8.  Penodi clerc / RFO ar gyfer 2023/2024 / To appoint clerk/RFO for 2023/2024

9.  I drafod a  chymeradwyo amodau gwaith y clerc /To discuss clerks working conditions

10.I drafod uno aelodaeth am 2023 / 2024 / To discuss membership affiliation for 2023/ 2024

11.  I drafod a chymeradwyo’r gofrestr asedau, i gynnwys dodrefn stryd / To discuss and approve the assets register and to include street furniture.

13.  I drafod Cynllun Hyfforddi/To discuss Training Plan

14.  I benodi / to appoint: Cadeirydd am y flwyddyn/ Chairperson for the year 2023/2024

                     Is-gadeirydd am y flwyddyn / Vice Chairperson for the year 2023/2024 

15. Cynrychiolwyr amrywiol feusydd am 2023 / 2024 /     Representatives for various organisations for  year 2023/2024

 16. Unrhyw fater arall / Any other business.

UNRHYW UN SY’N DYMUNO MYNYCHU’R CYFARFOD DRWY FFÔN I GYSYLLTU Â’R CLERC

ANYONE WISHING TO ATTEND THE MEETING TO CONTACT THE CLERK 

Gwybodaeth Allweddol Mawrth Key Information March 2023

CYNGOR CYMUNED LLANGATHEN COMMUNITY COUNCIL

Gwybodaeth Allweddol/Key Information – cyfarfod/meeting 21/3/23 Cynhaliwyd yn yr Ystafell Ddarllen/Reading Room, Cwrt Henri.

Presennol / Present: Cyng. Cllrs E. Rees (cadeirydd/chair, Ann Davies, B. Jones, L.Hughes, E. Morgan and A. Davies.

Hefyd yn presennol / In attendance : Cyng. Hefin Jones a / and M. Rees (clerc/clerk)

YMDDIHEURIADAU / APOLOGIES

Cafwyd ymddiheuriadau am absenoldeb gan  / Apologies for absence received from  Cyng. / Cllr: C. Moses.  

DATGANIADAU O FUDDIANT / DECLARATIONS OF INTEREST

Datganodd Cyng/Cllr L. Hughes ddiddordeb ym mheilonau arfaethedig Bute Energy / Green Gen

Cyng/Cllr L. Hughes declared an interest in the Bute Energy / Green Gen proposed Pylons.

A40 SGWAR DRYSLWYN SQUARE, DRYSLWYN /  BROAD OAK / DIOGELWCH Y FFYRDD / ROAD SAFETY 

Dangosodd astudiaethau gan Lywodraeth Cymru fod diogelwch ffyrdd yr A40 yn cael ei ystyried.

Studies by Welsh Government indicated that the A40 road safety was being looked at.

PEILONAU DYFFRYN TYWI / TOWY VALLEY PYLONS

Cytunwyd i wrthod cynnig Peilonau Dyffryn Tywi / It was agreed to oppose the Towy Valley Pylon project.

CYFRIFON I’W TALU / ACCOUNTS FOR PAYMENT / CYLLID / FINANCE

Cymeradwywyd bod y cyfrifon canlynol yn cael eu talu

The following accounts were approved for payment 

                                                                                    £

We Dig Media                                                                                     216.00

Rheolwr Gwe/Web Manager

Trywydd – Cyfieithu/Translation                                                           34.34

Cyngor Sir Gâr/Carmarthenshire County                              

Council – Cynhaliwyd Etholiadau Cynghorau Cymuned

Community Council Elections held / 2022-2023                                323.32

Un Llais Cymru – Aelodaeth/Membership                                            92.00            

Archwilio Cymru / Audit Wales 2020/2021                                         295.00

Archwilio Cymru / Audit Wales 2021/2022                                         250.00

Defib Store – Cabinet Diffibriliwr Newydd / 

New Defibrillator Cabinet                                                                     481.44

Cyflog y Clerc / Clerks Salary 

Mawrth/March                                                                                     255.66

Ebrill/April                                                                                           255.66

Costau’r Clerc / Clerks Expenses                                                           91.00

RHODDION / DONATIONS

Yn dilyn trafodaeth, cytunwyd i roi arian i’r canlynol

After discussion, it was agreed to donate funds to the following:

Ysgol Cwrt Henri School Rhieni ac Athrawon / Parents & Teachers   200.00          

Cylch Meithrin Cwrt Henri                                                                     200.00

Ystafell Ddarllen / Reading Rood Cwrt Henri                                        200.00

Neuadd Llangathen Hall                                                                          200.00

Ambiwlans Awyr Cymru / Wales Air Ambulance                                    50.00

Y Lloffwr                                                                                                50.00

Merched TOW Llanfynydd                                                                    50.00

CFfI Llanfynydd YFC                                                                                   50.00

DYDDIAD CYFARFOD NESAF / DATE OF NEXT MEETING

Penderfynwyd y byddai cyfarfod nesaf Cyngor Cymuned Llangathen ynghyd â Cyfarfod Blynyddol yn cael ei gynnal ddydd Mawrth 16 Mai 2023 yn yr Ystafell Ddarllen, Cwrt-henri am 7.30 p.m. Bydd gwasanaeth ffôn ar gael i’r rhai nad ydynt yn dymuno mynychu’n bersonol.

It was resolved that the next meeting together with the Annual  Meeting of Llangathen Community Council would be held on Tuesday 16th May 2023 at the Reading Room, Court Henry at 7.30pm.

A telephone service will be made available to those not wishing to attend in person.

Agenda Mawrth / March 2023

Cyngor Cymuned Llangathen Community Council

Crachty Isaf, Capel Isaac, Llandeilo, Carmarthenshire. SA19 7UH

Tel: 01558 668349 

 council@llangathen.org.uk  –   www.llangathen.org.uk  

Y cyfarfod nesaf o Gyngor Cymuned Llangathen i’w gynnal nos Fawrth, 21 Mawrth, 2023 am 7.30 yn Yr Ystafell Ddarllen, Cwrt Henri.  

The next meeting of Llangathen Community Council, will be held on Tuesday, 21st March 2023 at 7.30 p.m. at The Reading Room, Court Henry. 

AGENDA

1.  I derbyn ymddiheuriadau am absenoldeb. To receive apologies for absence.

2.  I dderbyn datganiadau o ddiddordeb personol. To receive declarations of interest.

3.  I dderbyn cofnodion y cyfarfod diwethaf. To confirm the minutes of the last meeting.

4.  I drafod materion sy’n codi o’r cofnodion. To consider matters arising from the minutes.

5.  Diogelwch y Ffyrdd – A40 / Road Safety – A40

6.   I ddarllen ac ystyried gohebiaeth. To read and consider correspondence.

7.  I gymeradwyo cyfrifon i’w talu. To approve accounts for payment.

8.  I ystyried ceisiadau cynllunio. PL/05353  To discuss planning applications. www.carmarthenshire.gov.wales

9.  I derbyn adroddiad y Cynghorydd Sîr / To receive the County Councillors report.

10.  I drafod ceisiadau am cymorth ariannol. / To consider applications for financial assistance.

11.  Unrhyw fater aral. Any other business.

UNRHYW UN SYN DYMUNO YMUNO ÂR CYFARFOD I GYSULLTU ÂR CLERC

ANYONE WISHING TO ATTEND THE MEETING TO CONTACT THE CLERK

Gwybodaeth Allweddol Ionawr Key Information January 2023

CYNGOR CYMUNED LLANGATHEN COMMUNITY COUNCIL

Gwybodaeth Allweddol/Key Information – cyfarfod/meeting 17/1/23 Cynhaliwyd y cyfarfod dros Zoom / The meeting was held over Zoom

Presennol / Present: Cyng. Cllrs C. Moses (cadeirydd/acting chair) , Ann Davies, B. Jones  a/and Anjuli Davies.

Hefyd yn presennol / In attendance : Cyng. Hefin Jones a / andM. Rees (clerc/clerk)

YMDDIHEURIADAU / APOLOGIES

Cafwyd ymddiheuriadau am absenoldeb gan  / Apologies for absence received from  Cyng. / Cllr: E. Rees, E. Morgan a / and L. Hughes  

DATGANIADAU O FUDDIANT / DECLARATIONS OF INTEREST

Nid oedd unrhyw ddatganiadau o fuddiant.

There were no declarations of interest.

A40 SGWAR DRYSLWYN SQUARE, DRYSLWYN /  BROAD OAK / DIOGELWCH Y FFYRDD / ROAD SAFETY 

Cyng H Jones i drefnu cyfarfod gyda Jonathan Edwards AS ac pan bydd dyddiadau ac amseroedd ar gael yna byddai’r clerc yn rhoi gwybod i’r holl Gynghorwyr.

Cllr H Jones to arrange a meeting with Jonathan Edwards MP and when dates and times were available then the clerk would notify all Cllrs.

CYFRIFON I’W TALU / ACCOUNTS FOR PAYMENT / CYLLID / FINANCE

Cymeradwywyd bod y cyfrifon canlynol yn cael eu talu

The following accounts were approved for payment 

                                                                                                            £

CSG/CCC – Replacement of Lanterns to LED                                   688.06

Trywydd / Cyfieithu Ysgrifenedig / Written Translation                     44.71

SLCC Aelodaeth/Membership                                                           101.00

Cyflog y Clerc / Clerks Salary 

Ionawr / January                                                                                255.66

Chwefror / February                                                                          255.66

Costau’r Clerc / Clerks Expenses                                                          80.19

Ystafell Ddarllen / Reading Room – Cwrt Henri

Rhodd / Donation (Replacement cheque/original lost)                      70.00               

CSG /CCC Precept Remittance Advice – £2666.67 – 23/12/22

Lloyds Bank – Statement Tachwedd/ November 2022 – £6777.89 Rhagfyr/December 202 £8897.91

Roedd Tystysgrif Archwilio ac adroddiad Archwilydd Cyffredinol Cymru wedi dod i law ar gyfer y flwyddyn ddiwedd mis Mawrth 2021 a mis Mawrth 2022 heb unrhyw faterion sy’n achos pryder.

Auditor General for Wales’ Audit Certificate and report had been received for year end March 2021 and March 2022 with no matters of concern

CEISIADAU CYNLLUNIO / PLANNING APPLICATION

PL/05095 – Broadlan Farm, Broad Oak. SA32 8QS

PL/05198 – Penywaun, Capel Isaac, Llandeilo. SA19 7UL

Dim pryderon/gwrthwynebiadau/No concerns/objections

DEFFIBRILIWR / DEFIBRILLATOR 

Yn dilyn cais llwyddiannus i LlC am ddiffibriliwr, cytunwyd i brynu cabinet / Following a successful application to WG for a defibrillator, it was agreed to purchase a cabinet

GOFYNIAD PRAESEPT /  PRECEPT REQUIREMENT 2023 / 2024

Penderfynwyd y byddai’r praesept gofynnol ar gyfer 2023-24 yn £9,000

It was resolved that the precept requirement for 2023/2024 be £9,000.  

Agenda Ionawr / January 2023

Cyngor Cymuned Llangathen Community Council

Crachty Isaf, Capel Isaac, Llandeilo, Carmarthenshire. SA19 7UH

Tel: 01558 668349 

 council@llangathen.org.uk  –   www.llangathen.org.uk  

Annwyl Syr/Madam,

Dymunaf eich  hysbysu fod y cyfarfod nesaf o Gyngor Cymuned Llangathen i’w gynnal nos Fawrth, 17 Ionawr, 2023 am 7.30 yn Yr Ystafell Ddarllen, Cwrt Henri.  

Dear Sir/Madam,

I wish to inform you that the next meeting of Llangathen Community Council, will be held on Tuesday, 17th January 2023 at 7.30 p.m. at The Reading Room, Court Henry.

Yr eiddoch yn gywir / Yours faithfully,

Mairwen G.Rees,

(Clerc/Clerk)

AGENDA

1.  I dderbyn ymddiheuriadau am absenoldeb / To receive apologies for absence.

2.  I dderbyn datganiadau o ddiddordeb personol / To receive declarations of interest 

3.  I dderbyn cofnodion y cyfarfod diwethaf / To confirm the minutes of the last meeting.

4.  I drafod materion sy’n codi o’r cofnodion / To consider matters arising from the minutes.

5.  Diogelwch y Ffyrdd – A40  /  Road Safety – A40 

6.   I ddarllen ac ystyried gohebiaeth / To read and consider correspondence.

7.  I gymeradwyo cyfrifon i’w talu / To approve accounts for payment /Cyllid / Finance

8.  I ystyried ceisiadau cynllunio  / To discuss planning applications. www.carmarthenshire.gov.uk

9.  Deffibriliwr / Defibrillator

10.  Cyngor Cymuned Llangathen Community Council – de-warding

11.  Sedd Gwag am Swydd Cynghorydd / Councillor Vacancy

12. Gwerthusiad y Clerc /Clerk’s Appraisal 

13. I derbyn adroddiad y Cynghorydd Sîr / To receive the County Councillors report.

13a. Y praesept ar gyfer 2022/2023 . The precept requirement for 2023/2024

14.  Unrhyw fater arall

     Any other business.