Agenda Tachwedd 2023 November Agenda

Cyngor Cymuned Llangathen Community Council

Crachty Isaf, Capel Isaac, Llandeilo, Carmarthenshire. SA19 7UH

Tel: 01558 668349 

 council@llangathen.org.uk  –   www.llangathen.org.uk  

Annwyl Syr/Madam,

Dymunaf eich  hysbysu fod y cyfarfod nesaf o Gyngor Cymuned Llangathen i’w gynnal nos Fawrth, Tachwedd 21, 2023 am 7.30 yn Yr Ystafell Ddarllen, Cwrt Henri.  

Dear Sir/Madam,

I wish to inform you that the next meeting of Llangathen Community Council, will be held on Tuesday, 21st November 2023 at 7.30 p.m. at The Reading Room, Court Henry. 

Yr eiddoch yn gywir / Yours faithfully,

Mairwen G.Rees,

(Clerc/Clerk)

AGENDA

AGENDA

1.  I dderbyn ymddiheuriadau am absenoldeb / To receive apologies for absence.

2.  I dderbyn datganiadau o ddiddordeb personol / To receive declarations of interest 

3.  I dderbyn cofnodion y cyfarfod diwethaf / To confirm the minutes of the last meeting.

4.  I drafod materion sy’n codi o’r cofnodion / To consider matters arising from the minutes.

5.  Diogelwch y Ffyrdd – A40  /  Road Safety – A40 

6.   I ddarllen ac ystyried gohebiaeth / To read and consider correspondence.

7.  I gymeradwyo cyfrifon i’w talu / To approve accounts for payment /Cyllid / Finance

8.  I ystyried ceisiadau cynllunio  / To discuss planning applications. www.carmarthenshire.gov.uk

9. Cynllun Hyfforddi / Training Plan

10.  Deffibriliwr / Defibrillator

11.  Cyflog Clerc / Clerks Salary

12. I derbyn adroddiad y Cynghorydd Sîr / To receive the County Councillors report.

13.  Unrhyw fater arall

     Any other business.

Bydd gwasanaeth ffôn ar gael i’r rhai na allant fynychu’n bersonol.A telephone service will be made available to those not able to attend in person.   

Gwybodaeth Allweddol Medi 2023 Key Information September

CYNGOR CYMUNED LLANGATHEN COMMUNITY COUNCIL

Gwybodaeth Allweddol/Key Information – cyfarfod/meeting 19/9/23. Cynhaliwyd yn yr Ystafell Ddarllen/Reading Room, Cwrt Henri.

Presennol / Present: Cyng. Cllrs C. Moses (cadeirydd/chair), E. Rees, Ann Davies, L. Hughes, E. Morgan, A. Davies a/and B. Jones.

Ymddiheuriadau am absenoldeb/apologies for absence: Cyng/Cllr. O. Gruffydd.

Hefyd yn presennol / In attendance : Cyng/Cllr  Hefin Jones a/and M. Rees (clerc/clerk)

DATGANIADAU O FUDDIANT / DECLARATIONS OF INTEREST

Nid oedd unrhyw ddatganiadau o fuddiant. / There were no declarations of interest.

CYFRIFON I’W TALU / ACCOUNTS FOR PAYMENT / CYLLID / FINANCE

Cymeradwywyd bod y cyfrifon canlynol yn cael eu talu /The following accounts were approved for payment 

                                                                                    £

D G Morris – Archwiliwr mewnol/Internal auditor   200.00

We Dig Media – Rheolwr gwefan / Website manager 216.00 

Un Llais Cymru – Hyfforddiant / Training                    38.00

Trywydd (Cyfieithu / Translation)                                34.92

Trywydd (Cyfieithu / Translation)                                 35.64

Cyflog y Clerc / Clerks Salary Medi / September          255.66

Hydref / October                                                            255.66

Costau’r Clerc / Clerks Expenses                                     82.73

Cylch Meithrin Cwrt Henri – rhodd / donation               100.00

Credydwyd y swm o £479.92 i gyfrif banc y cyngor yn dilyn cais am TAW / The sum of £479.92 had been credited to the council’s bank account following a VAT claim.

Derbyniwyd taliad praesept o £3000 / A precept payment of £3000 has been received

Lloyds Bank Statement – Gorffennaf/July £5017.03 Awst / August £7528.18

Cadarnhaodd y clerc ei bod wedi llenwi’r ffurflenni perthnasol er mwyn eithrio o’r cynllun pensiwn / The clerk confirmed that she had completed the relevant forms in order to opt out of the pension scheme.

TALIADAU I AELODAU CYNGHORAU CYMUNED/PAYMENTS TO MEMBERS.

Roedd yr holl aelodau bellach wedi arwyddo’r ffurflenni optio allan yn cadarnhau nad ydynt yn dymuno derbyn y taliad caniataol o £150. All members had now signed the opt out forms confirming that they do not wish to receive the allowable £150 payment.

HYFFORDDI/TRAINING

Mae’r Cynghorydd Anjuli Davies wedi mynychu hyfforddiant Cynghorwyr Newydd / Cllr Anjuli Davies has attended New Councillor Induction training.

CEISIADAU CYNLLUNIO / PLANNING APPLICATIONS

PL/06165 – Glanmyddyfi, Llandeilo – wedi gwrthod / refused

PL/06223 – Pantyberllan, Capel Isaac – wedi cytuno / approved

PL/06246 – Middle House, Llangathen – wedi cytuno / approved

DYDDIAD CYFARFOD NESAF / DATE OF NEXT MEETING

Penderfynwyd y byddai cyfarfod nesaf Cyngor Cymuned Llangathen yn cael ei gynnal nos Fawrth 21 Tachwedd 2023yn yr Ystafell Ddarllen, Cwrt-henri am 7.30 p.m. 

It was resolved that the next meeting of Llangathen Community Council would be held on Tuesday 21st November 2023 at the Reading Room, Court Henry at 7.30pm.

Bydd gwasanaeth ffôn ar gael i’r rhai na allant fynychu’n bersonol.

A telephone service will be made available to those not able to attend in person.        

Cofnodion Gorffennaf 2023 July Minutes

CYNGOR CYMUNED LLANGATHEN

LLANGATHEN COMMUNITY COUNCIL

Cofnodion Cyfarfod  Cyngor Cymuned Llangathen a gynhaliwyd nos Lun,  Gorffennaf  24, 2023 yn Yr Ystafell Ddarllen, Cwrt Henri.

Minutes of the Llangathen Community Council meeting held on Monday, 24th July 2023 in The Reading Room, Court Henry.

Presennol / Present:  Cyng/Cllrs.: C. Moses (cadeirydd/chair), E. Rees, Ann Davies. 

Hefyd yn presennol / In attendance : Cyng. Hefin Jones, Owain Sion Gruffydd a/and M. Rees (clerc/clerk) 

23/26  YMDDIHEURIADAU / APOLOGIES

Cafwyd ymddiheuriadau am absenoldeb gan / appologies for absence from:  Cyng / Cllrs. B. Jones, A. Davies, E. Morgan a/and  L.Hughes.

23/27 CYNGHORYDD NEWYDD / NEW COUNCILLOR

Croesawyd Owain Sion Gruffydd ar Gyngor Cymuned Llangathen yn gynnes gan bawb. Llofnododd y ffurflen Derbyn Swydd a oedd hefyd wedi’i chydlofnodi gan y clerc.

Owain Sion Gruffydd having been appointed onto the Llangathen Community Council was warmly welcomed by all.  He duly signed the Acceptance of Office form which was also countersigned by the clerk.

23/28 DATGANIADAU O FUDDIANT / DECLARATIONS OF INTEREST

Datganodd Cyng/Cllr Owain Sion Gruffydd ddiddordeb mewn gohebiaeth Trywydd.

Cyng/Cllr Owain Sion Gruffydd declared an interest in the Trywydd correspondence.

23/28 COFNODION / MINUTES 

Cynigiwyd gan Cyng. Ann Davies ac eiliwyd gan Cyng. E. Rees fod cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd nos Fawrth, Mai 16, 2023  yn cael eu derbyn fel cofnod cywir o’r trafodion.

It was proposed by Cllr. Ann Davies and seconded by Cllr. E. Rees that the minutes of the meeting held on Tuesday, 16thMay 2023 be accepted as a correct record of proceedings.

23/29 MATERION YN CODI  MATTERS ARISING

Cof/Min 23/17 (1)  A40 SGWAR DRYSLWYN SQUARE, DRYSLWYN /  BROAD OAK / DIOGELWCH Y FFYRDD / ROAD SAFETY – A40

Roedd y mater ynghylch diogelwch ar y ffyrdd bellach yn aros i Adolygiad Ffyrdd Llywodraeth Cymru gael ei roi ar waith. 

The road safety issue is now awaiting the implementation of the Welsh Government Roads Review.

Cof/Min 23/1 (2)  ADEILAD CYFNEWIDFA BT/ BT EXCHANGE BUILDING, DRYSLWYN

Gofynnwyd i’r clerc gysylltu â BT i gael diweddariad ar y sefyllfa. The clerk was asked to contact BT for an update on the situation

Cof/Min 23/17 (3)  BRYNDEWI ,BROAD OAK /  1 BANCYDDERWEN, BROAD OAK

Dywedodd y Cyng H. Jones wrth yr aelodau y byddai’r mannau parcio ym Mryndewi yn cael sylw, ac o ran y rheilen law ar y llwybr sy’n arwain i Fancydderwen, bydd CSC yn cynnal ymweliad safle.

Cllr H. Jones advised members that the parking bays at Bryndewi is due to be addressed and with regard to the hand rail on the path leading up to Bancydderwen, there is to be a site inspection by CCC.

Cof/Min 23/17 (4)  LLANGATHEN –  LLAWER O DDWR /EXCESSIVE WATER 

Dywedwyd wrth y Cynghorwyr fod y mater yn nwylo Cyngor Sir Caerfyrddin. 

Cllrs were advised that the matter was in the hands of CCC

Cof/Min 23/17 (5) COED/CEBLAU BT / TREES BT CABLES – LLANGATHEN

Rhoddwyd gwybod i CSC ac Openreach am y mater.  Gofynnwyd i’r Cynghorwyr wirio’r ardal i weld a oedd gwaith adfer wedi’i wneud.

The matter had been reported to CCC and Open Reach.  Cllrs were asked to check the area to establish if remedial work had been carried out

Cof/Min 23/24 (1) THE OLD FORGE, BROAD OAK

Roedd gwaith adfer ger mynedfa’r eiddo uchod wedi ei wneud.

Remedial work near the entrance of the above property has been carried out.

23/30 GOHEBIAETH / CORRESPONDENCE

Cafodd yr eitemau canlynol o ohebiaeth eu cyflwyno i’r cyngor a’u trafod/nodi, fel sy’n briodol:

The following items of correspondence were presented to council and duly discussed/noted:

CCC

*Y newyddion diweddaraf gan Gyngor Sir Caerfyrddin/Latest news from Carmarthenshire County Council

* TPO on trees on Broad Oak village green – From Cllr HJ 

* EMERGENCY ROAD CLOSURE – U4044 LLANGATHEN – 96215631 (OneNetwork134244207) 

* Funding Opportunities – Adran Cymunedau/Department for Communities 

* EMERGENCY ROAD CLOSURE: U4381 DRYSLWYN SA32 8RL

* Code of Conduct Training for Town  and Community Councils  Remote or in person

UN LLAIS CYMRU

* MAY & JUNE 2023 TRAINING DATES / DYDDIADAU HYFFORDDIANT MAI & MEHEFIN 2023 

Gwahoddiad Paratoi Cymru ar gyfer 20mya | Invitation Get ready for 20mph

* Is ddeddfwriaeth y Bil Caffael: Lansio Ymgynghoriad – Rhan 1 / Procurement Bill Secondary Legislation – Part 1

* Ymgynghoriad ar ymestyn cyfnod yn y swydd Comisiynydd Pobl Hyn Cymru o 4 i 7 mlynedd – Consultation on extending the term of office for the Older Peoples Commissioner for Wales from 4 to 7 years.

* Cynhadledd Arfer Arloesol Un Llais Cymru – Wynebu Heriau Dyfodol Dyrys / One Voice Wales Practice Conference – Facing Challenges of a Demanding Future 5/7/23

* Bil Seilwaith (Cymru) 2023 / Infrastructure (Wales) Bill 2023

* FREE garden packs from Local Places for Nature / Gerddi am ddim o Lleoedd Lleol ar gyfer Natur

* Cynllun Grant Cam 3 Rhaglen Gydweithredu Cymru ar Asedau (ACPW3)/Assets Collaboration Programme Wales Phase 3 (ACPW3) Grant Scheme

* Sgim Cysylltu Grid Bute Energy Towy Usk Bute Energy Towy Usk Connection Scheme

* JULY & AUGUST 2023 TRAINING DATES / DYDDIADAU HYFFORDDIANT GORFFENNAF & AUST 2023 

* Climate Change and Nature Action Guide for Community and Town Councils in Wales / Canllaw Gweithredu Hinsawdd a Natur ar gyfer Cynghorau Cymuned a Thref yng Nghymru

* Keep Wales Tidy – training and contract services survey for Town and Community Councils 

* The Proposed Introduction of Mandatory 20 M.P.H. on Restricted Roads and M.P.H. Exemption to * Ysgol Cwrt Henri School – Sgwar Dryslwyn – Urdd

* Green GEN Towy Usk – Project Update 

Hywel Dda

Urgent & Emergency Children and Young People’s (Paediatric) Services at Withybush and Glangwili Hospitals: Invitation to a meeting for Town and Community Councils / Gwasanaethau Brys ac Argyfwng Plant ac Ieuenctid (Pediatrig) yn Ysbytai Llwynhely 

Llythyron o ddiolch /Thank you letters – CFFI Sir Gar / YFC Carmarthenshire, Neuadd Llangathen Hall.

Glasdon Direct / The Clerk / Clerks & Councils Direct

Requests for financial assistance: Kids Cancer Charity / Cerebral Palsy Cymru

Rhannodd y Cyng. H. Jones gopi o Orchymyn Cadw Coed 1989 – Llangathen. Y Clerc i’w gadw ar ffeil. 

Cllr. H. Jones forwarded a copy of the Tree |Preservation Order 1989 – Llangathen. The clerk to keep on file. 

23/31 CYFRIFON I’W TALU / ACCOUNTS FOR PAYMENT / / CYLLID / FINANCE

Cymeradwywyd bod y cyfrifon canlynol yn cael eu talu, a pharatowyd sieciau yn unol â hynny:

The following accounts were approved for payment and cheques duly prepared:

                                                                                                            £

Archwilio Cymru/Audit Wales                                                           200.00

2019/20

Trywydd / Cyfieithu Ysgrifenedig / Written Translation                     33.19            

Costau’r Clerc / Clerks Expenses                                                         121.58                       

Cyflog y Clerc / Clerks Salary           

Gorffennaf/July                                                                                  255.66

Awst/August                                                                                       255.66

Lloyds Bank Statement – May 2023 – £5481.80

23/32 DATGANIAD O GYFRIFON / STATEMENT OF ACCOUNTS

           DATGANIAD LLYWODRAETHU BLYNYDDOL / ANNUAL GOVERNANCE               STATEMENT

Cyflwynwyd y Ffurflen Flynyddol ynghyd â dogfennau ategol ar gyfer y flwyddyn a ddaeth i ben ar 31 Mawrth 2023 i’r cyngor i’w harchwilio.  Roedd y cyfrifon hyn wedi’u harchwilio gan Mr D. G. Morris.  Yn dilyn trafodaeth am y cyfrifon, cynigiodd y Cyng. Ann Davies y dylid derbyn bod y datganiad o gyfrifon yn gywir, ac eiliwyd hynny gan y Cyng E. Rees. 

Llofnododd y cadeirydd a’r clerc/swyddog ariannu cyfrifol y Ffurflen Flynyddol.

The Annual Return together with supporting documents for year end 31st March 2023 were presented to council for inspection.  The accounts had been audited by Mr D.G.Morris.  Following a discussion regarding the accounts, it was proposed by Cllr. Ann Davies and seconded by Cllr. E. Rees that the statement of accounts be accepted as correct.  

The chair and clerk/RFO signed the Annual Return.

Darllenwyd yn uchel y Datganiad Llywodraethu Blynyddol ac fe’i trafodwyd gan yr aelodau. Cynigiwyd gan y Cyng. E. Rees ac eiliwyd gan y Cyng. Ann Davies y dylai gael ei gymeradwyo gan y cyngor.

The Annual Governance Statement was read out and discussed by members. It was proposed by Cllr. E. Rees and seconded by Cllr. Ann Davies that it be approved and accepted by the council.

23/33 CEISIADAU CYNLLUNIO / PLANNING APPLICATIONS

Cafodd y ceisiad canlynol eu hystyried gan y Cyngor. 

The following application was considered by the Council. 

RHIF CAIS                             DATBLYGIAD                                              LLEOLIAD

APPLICATION NO.               DEVELOPMENT                                            LOCATION

                                                Creu manège at ddefnydd personol 

PL/06223                                Creation on manège for personal                   Pantyberllan,

                                                use                                                                   Capel Isaac,

                                                                                                                        Llandeilo. SA19 7UE

Dim pryderon/gwrthwynebiadau / No concerns/objections

                                                Gwaith coed mewn ardal gadwraeth

PL/06246                                Tree works in conservation area                    Middlehill House

                                                                                                                        Llangathen SA32 8QD

Dim pryderon/gwrthwynebiadau / No concerns/objections

Decisions made by CCC on planning applications:

Penderfyniadau ar geisiadau cynllunio gan CSC:

PL/0560 – Brynawelon, Dryslwyn. Householder granted

23/34   MODEL REOLAU SEFYDLOG 2023 (CYMRU) / MODEL STANDING ORDERS 2023                                                                                                                                               (WALES)

Roedd copïau o’r Rheolau Sefydlog diwygiedig wedi’u hanfon at yr aelodau. Trafodwyd y rhain yn briodol yn y cyfarfod a lle bo’n briodol mewnosodwyd gwybodaeth. Cytunwyd yn unfrydol i fabwysiadu’r Rheolau Sefydlog. 

Copies of the revised Standing Orders had been forwarded to members. These were duly discussed at the meeting and where appropriate information inserted. It was unanimously agreed to adopt the Standing Orders.  

23/35 DEFFIBRILIWR / DEFIBRILLATOR

Roedd tri diffibriliwr yn y plwyf erbyn hyn, ac roedd y clerc wedi llwyddo i gofrestru’r tri ar The Circuit  Roedd gwarcheidwad wedi’i neilltuo i bob diffibriliwr.

With three Defibrillators now in the parish, the clerk had successfully registered all three on The Circuit.  A guardian has been assigned to each Defibrillator.

23/36 HYFFORDDI / TRAINING

Roedd y Cyng. E. Rees wedi bod i’r cwrs hyfforddi ar Gyllid Llywodraeth Leol.

Cllr. E. Rees has attended the training course Local Government Finance.

23/37 Y DDYLETSWYDD BIOAMRYWIAETH A CHYDNERTHEDD / THE BIODIVERSITY & RESILIENCE OF ECOSYSTEMS DUTY

Roedd y clerc wedi bod yn bresennol mewn cyfarfod Zoom gyda Rachel Carter, Un Llais Cymru. Cadarnhaodd fod y Cyngor Cymuned yn cydymffurfio â’i ddyletswydd o ran bioamrywiaeth.  Dywedodd fod yr adroddiad nesaf i’w wneud yn 2025 a’i bod yn bwysig cynllunio a chadw cofnod o’r camau sy’n cael eu cymryd i wella materion bioamrywiaeth yn yr ardal.  Roedd y clerc wedi anfon copi o adroddiad 2022 at Ms Carter.

The clerk had attended a Zoom meeting with Rachel Carter, OVW. She confirmed that the Community Council were complying with their duty with regard to biodiversity.  She advised that the next report was due to be made in 2025 and that it was important to plan and to keep a record on what steps are being taken to improve biodiversity matters within the area.  The clerk had sent a copy of the 2022 report to Ms Carter.

23/38 ADRODDIAD Y CYNGHORYDD SIR / COUNTY COUNCILLORS REPORT

Cododd y Cyng. Hefin Jones y mater ynghylch cyflwr ffyrdd yn y sir a dywedodd y cafodd hyn ei drafod mewn cyfarfod o’r cyngor llawn.

Byddai’r man parcio yn Nerwen-fawr yn cael ei gwblhau ac roedd ymweliad safle i’w gynnal ynglyn â rheilen law ym Mancydderwen, Derwen-fawr.

Mewn perthynas â’r Tipio Anghyfreithlon a gofnodwyd eisoes, cadarnhaodd fod y tirfeddiannwr wedi clirio’r sbwriel ei hun ac wedi gosod arwyddion, roedd popeth i’w weld yn iawn.  Fodd bynnag, dywedwyd bod tua 30 o deiars wedi’u gadael ger Glandwr, a oedd wedi’u casglu wedyn gan CSC.  

Roedd y casgliadau sbwriel yn dda ar y cyfan heblaw am rai achosion o beidio â’i gasglu.

Roedd y Cyng. Jones wedi ysgrifennu at Lee Waters, y Dirprwy Weinidog, ynghylch yr oedi cyn adeiladu ffordd osgoi yn Llandeilo.  Anogodd y Cynghorwyr i ysgrifennu hefyd a gofynnwyd i’r clerc wneud hynny ar ran y Cyngor Cymuned.

Cllr. Hefin Jones raised the matter regarding road conditions within the county and advised that this was discussed in a full council meeting.

The parking bay at Broad Oak is to be completed and a site inspection is due regarding a handrail at Bancydderwen, Broad Oak.

With regard to previously reported Fly Tipping, he confirmed that the landowner had cleared the rubbish himself and put up signs, all seemed to be well.  However, it had been reported that some 30 tyres had been dumped near Glandwr which had been subsequently collected by CCC.  

Rubbish collections were on the whole good with some occasional non collections.

Cllr. Jones had written to Lee Waters, Deputy Minister, regarding the delay on the construction of a Llandeilo bypass.  He urged Cllrs to write too also and the clerk was asked to do so on behalf of the Community Council.

23/39 DYDDIAD CYFARFOD NESAF / DATE OF NEXT MEETING

Penderfynwyd y byddai cyfarfod nesaf Cyngor Cymuned Llangathen yn cael ei gynnal nos Fawrth 19 Medi 2023 yn yr Ystafell Ddarllen, Cwrt-henri am 7.30 p.m. 

It was resolved that the next meeting of Llangathen Community Council would be held on Tuesday September 19th  2023 at the Reading Room, Court Henry at 7.30pm.

Bydd gwasanaeth ffôn ar gael i’r rhai na allant fynychu’n bersonol.

A telephone service will be made available to those not able to attend in person.        

                        Llofnod / Signed…………………………….

                        Dyddiad / Date………………………………….

Agenda Medi 2023 September Agenda

Cyngor Cymuned Llangathen Community Council

Crachty Isaf, Capel Isaac, Llandeilo, Carmarthenshire. SA19 7UH

Tel: 01558 668349 

 council@llangathen.org.uk  –   www.llangathen.org.uk  

Cyfarfod nesaf o Gyngor Cymuned Llangathen i’w gynnal nos Fawrth, Medi 19 2023 am 7.30 yn Yr Ystafell Ddarllen, Cwrt Henri.  

The next meeting of Llangathen Community Council, will be held on Tuesday, 19th September 2023 at 7.30 p.m. at The Reading Room, Court Henry. 

AGENDA

1.  I dderbyn ymddiheuriadau am absenoldeb / To receive apologies for absence.

2.  I dderbyn datganiadau o ddiddordeb personol / To receive declarations of interest 

3.  I dderbyn cofnodion y cyfarfod diwethaf / To confirm the minutes of the last meeting.

4.  I drafod materion sy’n codi o’r cofnodion / To consider matters arising from the minutes.

5.  Diogelwch y Ffyrdd – A40  /  Road Safety – A40 

6.   I ddarllen ac ystyried gohebiaeth / To read and consider correspondence.

7.  I gymeradwyo cyfrifon i’w talu / To approve accounts for payment /Cyllid / Finance

8.  I ystyried ceisiadau cynllunio  / To discuss planning applications. www.carmarthenshire.gov.uk

9. Cynllun Hyfforddi / Training Plan

10.  Deffibriliwr / Defibrillator

11.  Taliadau i Aelodau Cynghorau Cymuned / tynnu allan / Payments to Members of           Community Council / opt out.

12. I derbyn adroddiad y Cynghorydd Sîr / To receive the County Councillors report.

13.  Unrhyw fater arall

     Any other business.

Bydd gwasanaeth ffôn ar gael i’r rhai na allant fynychu’n bersonol.A telephone service will be made available to those not able to attend in person

Gwybodaeth Allweddol Gorffennaf 2023 Key Information July 

Gwybodaeth Allweddol/Key Information – cyfarfod/meeting 24/7/23 Cynhaliwyd yn yr Ystafell Ddarllen/Reading Room, Cwrt Henri.

Presennol / Present: Cyng. Cllrs C. Moses (cadeirydd/chair), E. Rees, Ann Davies. 

Ymddiheuriadau am absenoldeb/apologies for absence: E. Morgan, B.Jones, L. Hughes a/and Anjuli Davies.

Hefyd yn presennol / In attendance : Cyng. Hefin Jones, Owain Sion Gruffydd a/and M. Rees (clerc/clerk) 

CYNGHORYDD NEWYDD / NEW COUNCILLOR

Croesawyd Owain Sion Gruffydd ar Gyngor Cymuned Llangathen yn gynnes gan bawb. Llofnododd y ffurflen Derbyn Swydd a oedd hefyd wedi’i chydlofnodi gan y clerc.

Owain Sion Gruffydd having been appointed onto the Llangathen Community Council was warmly welcomed by all.  He duly signed the Acceptance of Office form which was also countersigned by the clerk.

DATGANIADAU O FUDDIANT / DECLARATIONS OF INTEREST

Datganodd Cyng/Cllr Owain Sion Gruffydd ddiddordeb mewn gohebiaeth Trywydd.

Cyng/Cllr Owain Sion Gruffydd declared an interest in the Trywydd correspondenc.

CYFRIFON I’W TALU / ACCOUNTS FOR PAYMENT / CYLLID / FINANCE

Cymeradwywyd bod y cyfrifon canlynol yn cael eu talu

The following accounts were approved for payment 

                                                                                    £

 Archwilio Cymru/Audit Wales 2019/2020               200.00

Trywydd Cyfieithu/Translation                                     33.19

Cyflog y Clerc / Clerks Salary 

Gorffennaf/July                                                           255.66

Awst/August                                                               255.66

Costau’r Clerc / Clerks Expenses                               121.58

DATGANIAD O GYFRIFON 2022/2023 STATEMENT OF ACCOUNTS

Roedd cyfrifon blynyddol 2022/2023 wedi’u harchwilio gan yr archwilydd mewnol. Cymeradwywyd y cyfrifon, wedi eu cyflwyno i’r Cyngor, gan bawb oedd yn bresennol.

The annual accounts for 2022/2023 had been audited by the internal auditor.  The accounts, having been presented to council were approved by all present.

DATGANIAD LLYWODRAETHU BLYNYDDOL/ANNUAL GOVERNANCE STATEMENT 2022/2023

Trafodwyd a chymeradwywyd y Datganiad Llywodraethu Blynyddol gan bawb a oedd yn bresennol/The Annual Governance Staement was discussed and approved by all present

MABWYSIADU RHEOLAU SEFYDLOG DIWYGIEDIG / TO ADOPT REVISED STANDING ORDERS

Roedd copi o’r Rheolau Sefydlog diwygiedig wedi’i anfon at yr holl Gynghorwyr, a chafodd y rhain eu trafod a’u cymeradwyo’n unfrydol.

A copy of the revised Standing Orders had been forwarded to all Councillors, these were discussed and unanimously approved.

TALIADAU I AELODAU CYNGHORAU CYMUNED/PAYMENTS TO MEMBERS.

Cytunodd yr holl aelodau a oedd yn bresennol i beidio â derbyn y taliadau a ganiateir ac felly llofnodwyd y ffurflenni optio allan/All members present agreen not to receive the allowable payments and therefore signed the opt out forms

HYFFORDDI/TRAINING

Mae’r Cyng/Cllr E. Rees wedi mynychu’r modiwl hyfforddiant CyllidLlywodraeth Leol/has attended the training module Local Governance Finance

Cyng/Cllr E. Rees has attended the training module Local Governance Finance

CEISIADAU CYNLLUNIO / PLANNING APPLICATIONS

PL/06223 PL/06246 – Ni chyflwynwyd unrhyw sylwadau ar y ceisiadau hyn/No comments were put forward on these applications

FFORDD OSGOI LLANDEILO/LLANDEILO BYPASS

Cytunwyd i ymateb i ddatganiad y Dirprwy Weinidog Lee Waters/It was agreed to respond to the statement made by Deputy Minister Lee Waters

DYDDIAD CYFARFOD NESAF / DATE OF NEXT MEETING

Penderfynwyd y byddai cyfarfod nesaf Cyngor Cymuned Llangathen yn cael ei gynnal nos Fawrth 29 Medi 2023 yn yr Ystafell Ddarllen, Cwrt-henri am 7.30 p.m. 

It was resolved that the next meeting of Llangathen Community Council would be held on Tuesday 29th September 2023 at the Reading Room, Court Henry at 7.30pm.

Bydd gwasanaeth ffôn ar gael i’r rhai na allant fynychu’n bersonol.

A telephone service will be made available to those not able to attend in person.        

Cofnodion Mai 2023 May Minutes

Cofnodion Cyfarfod  Cyngor Cymuned Llangathen a gynhaliwyd ddydd Mawrth  Mai 16, 2023 yn Yr Ystafell Ddarllen, Cwrt Henri.

Minutes of the Llangathen Community Council meeting held on Tuesday, 16th May 2023 in The Reading Room, Court Henry.

Presennol / Present:  Cyng/Cllrs.: E. Rees (cadeirydd/chair), E.Morgan, L. Hughes, Ann Davies, B. Jones, C. Moses, Anjuli Davies.

Hefyd yn presennol / In attendance  Cllr. Hefin Jones, Mrs M. Rees (clerc / clerk) ac un aelod o’r cyhoedd / one member of the public.

23/14  YMDDIHEURIADAU / APOLOGIES

Nid oedd unrhyw ymddiheuriadau am absenoldeb  There were no apologies for absence

23/15 DATGANIADAU O FUDDIANT / DECLARATIONS OF INTEREST

Datganodd Cyng/Cllr Ann Davies ddiddordeb yng Nghlwb Bowls Mat Byr Cwrt Henry..

Cyng/Cllr Ann Davies declared an interest in the Court Henry Short Mat Bowls Club.

23/16 COFNODION / MINUTES 

Cynigiwyd gan Cyng. E. Morgan ac eiliwyd gan Cyng. L. Hughes fod cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd nos Fawrth 21 Mawrth 2023 yn cael eu derbyn fel cofnod cywir o’r trafodion.

It was proposed by Cllr. E. Morgan and seconded by Cllr. L. Hughes that the minutes of the meeting held on Tuesday, 21stMarch 2023 be accepted as a correct record of proceedings.

23/17 MATERION YN CODI  MATTERS ARISING

Cof/Min 22/57 (1)  A40 SGWAR DRYSLWYN SQUARE, DRYSLWYN /  BROAD OAK / DIOGELWCH Y FFYRDD / ROAD SAFETY – A40

Roedd y mater ynghylch diogelwch ar y ffyrdd bellach yn aros i Adolygiad Ffyrdd Llywodraeth Cymru gael ei roi ar waith. 

The road safety issue is now awaiting the implementation of the Welsh Government Roads Review.

Cof/Min 22/57 (2)  ADEILAD CYFNEWIDFA BT/ BT EXCHANGE BUILDING, DRYSLWYN

Gan nad oedd unrhyw waith adfer wedi’i wneud ar adeilad Cyfnewidfa BT, gofynnwyd i’r clerc roi gwybod am hyn unwaith eto. 

As no remedial work had been carried out on the BT Exchange building, the clerk was asked to report once again. 

Cof/Min 22/57 (3)  BRYNDEWI ,BROAD OAK

                               1 BANCYDDERWEN, BROAD OAK

Cytunodd y Cyng. Hefin Jones i fynd ar drywydd y mater gyda Chyngor Sir Caerfyrddin. 

Cllr. Hefin Jones agreed to follow up the matter with CCC

Cof/Min 22/57 (4)  LLANGATHEN –  LLAWER O DDWR /EXCESSIVE WATER 

Dywedwyd bod draen wedi blocio ac felly’n cyfyngu ar lif y dwr. Dywedwyd wrth y Cynghorwyr fod y mater yn nwylo Cyngor Sir Caerfyrddin. 

It was reported that a drain had become blocked and therefore restricted the flow of water.  Councillors were advised that the matter was in the hands of CCC.

Cof/Min 22/57 (8) COED/CEBLAU BT / TREES BT CABLES – LLANGATHEN

Roedd coed a oedd wedi cwympo yn pwyso ar geblau BT yn ardal Croesffordd Berllan/Cilsân, a mynegwyd pryderon ynghylch diogelwch y cyhoedd. Byddai’r clerc a’r Cyng. H Jones yn rhoi gwybod am hyn. 

Fallen trees were resting on BT cables in the Berllan / Cilsane Crossroads area and concerns were expressed regarding safety to the public.

Both the clerk and Cllr H Jones to report.

Cof/Min 22/61 TIPIO ANGHYFREITHLON –FLY TIPPING 

Dywedwyd wrth y Cynghorwyr fod preswylydd lleol wedi clirio a thacluso’r ardal a oedd yn peri pryder, ac wedi gosod arwyddion hefyd. Hyd hynny, nid oedd unrhyw dipio anghyfreithlon pellach wedi digwydd. 

Councillors were advised that the local resident had cleared and tidied up the area of concern and also put up signs.  To date, no further fly tipping had taken place.

YMGYNGHORIAD SAFLE YSBYTY NEWYDD/NEW HOSPITAL SITE CONSULTATION

Cytunwyd i ymateb i’r ymgynghoriad cyhoeddus ar leoliad ysbyty gofal brys a wedi’i gynllunio newydd.  Y Cynghorwyr i ymateb yn unigol hefyd.

 It was agreed to respond to the public consultation on the location of a new planned urgent care hospital. Cllrs to repond individually also.

23/18 GOHEBIAETH / CORRESPONDENCE

Cafodd yr eitemau canlynol o ohebiaeth eu cyflwyno i’r cyngor a’u trafod/nodi, fel sy’n briodol:

The following items of correspondence were presented to council and duly discussed/noted:

* The LGBTQ+ Action Plan for Wales: Next Steps Conference | Event

Announcement | 19 Jul 23 | Cardiff – Senedd

Un Llais Cymru

* Rhybuddion Brys / Emergency Alerts

HYFFORDDIANT/TRAINING EBRILL & MAI / APRIL/MAY 2023 

MAY 2023 TRAINING DATES / DYDDIADAU HYFFORDDIANT MAI 2023 

Cyfarfod Pwyllgor Ardal Caerfyrddin 25.4.23 – Carmarthen Area Committee 25.4.23

* Datganiad Ysgrifenedig: Iechyd Democrataidd a Digidol Cynghorau Cymuned a

Thref/Written Statement: Democratic Health of Community and Town Councils 

* Cynigion ar gyfer Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol 2023 / Motions for 2023 Annual General Meeting

* Ynghylch/re: Hyfforddiant ynghylch Cod Ymddygiad ar gyfer Cynghorau Tref a Chymuned/Code of Conduct Training for Town and Community Councils 

* Nature Wise Eco-literacy Course

* Newly appointed Communications Officer with One Voice Wales / Swyddog Cyfathrebu newydd Un Llais Cymru – Emyr John

* Grantiau Newydd ar gyfer Coedtiroedd Bach / New Grants for Coedtiroedd Bach

* Written Statement on Electoral Reform White Paper / Datganiad Ysgrifenedig Gan Llywodraeth CymurPapur Gwyn Diwygio Etholiadol

* Cadwch y Dyddiad – Cynhadledd Arfer Arloesol / Save the Date – Innovative Practice Conference 5/7/23 

* GOOD COUNCILLOR’S GUIDE TO EMPLOYMENT

* Revised Standing Orders / Rheolau Sefydlog Newydd 

* Prif Weithredwr Un Llais Cymru yn ceisio cymorth ar gyfer arolwg myfyrwyr / One Voice Wales CEO seeking support for student survey

* Lywodraeth Cymru Arolwg ar Gefeillio / Welsh Government Survey on Twinning –

CCC

* YNGHYLCH: CAU FFORDD DROS DRO – YR U4004, CAPEL ISAAC / 

TEMPORARY ROAD CLOSURE 

Hyfforddiant Cyfryngau Cymdeithasol – Social Media Training

PL/05620 – Cais cynllunio ymgynghori – Planning application consultation 

* Y newyddion diweddaraf gan Gyngor Sir Caerfyrddin 

* Crime Prevention 

* Emergency road closure: B4297 Dryslwyn SA32 8RW (one.network: 134136197) 21.00 – 06.00 

* Additional Dates / Dyddiadau Ychwanegol – Hywel Dda – New Hospital Site 

* Llangathen Community Council – Diolch am 20 Newyddion Mis Mai 2023 – Thanks for 20 News May 2023 

* Wales Prestige Awards 2023/24 – Shortlisted

* CTCWW Money Makeover Workshop – 23/5/23 Carers Trust

Request for Financial Assist – Court Henry Short Mat Bowls Club 

* Llythyron o ddiolch/thank you letters – Y Lloffwr, Ambiwlans Awyr Cymru, TOW Llanfynydd, CFfI Llanfynyd

* Elan City

* Glasdon

23/19 CYFRIFON I’W TALU / ACCOUNTS FOR PAYMENT / / CYLLID / FINANCE

Cymeradwywyd bod y cyfrifon canlynol yn cael eu talu, a pharatowyd sieciau yn unol â hynny:

The following accounts were approved for payment and cheques duly prepared:

                                                                                                            £

BHIB Yswiriant/Insurance                                                                 405.03

Trywydd / Cyfieithu Ysgrifenedig / Written Translation                    36.79

Ystafell Ddarllen Cwrt Henri – Hire of Hall (2022/2023)                    75.00

Court Henry Short Mat Bowls Club – Donation                                   50.00

Cyflog y Clerc / Clerks Salary 

Mai/May                                                                                             255.66

Mehefin/June                                                                                      255.66

Costau’r Clerc / Clerks Expenses                                                       100.05

Roedd Archwilio Cymru wedi anfon anfoneb am archwilio cyfrifon 2019-2020. Gan nad oedd y clerc wedi cael y dystysgrif archwilio na’r adroddiad, penderfynwyd gohirio’r taliad nes y byddent wedi dod i law. 

Wales Audit had forwarded an invoice for the audit of 2019/2020 accounts.  As the clerk had not received the audit certificate and report it was decided to delay payment until such had been received.

Cyflwynodd y clerc ei P60 blynyddol i’w archwilio. The clerk provided her annual P60 for inspection

CSG /CCC  praesept / precept advice 26/4/23 – £3000

Lloyds Bank Statement Ebrill/April 2023 – £6492.54

23/20 CEISIADAU CYNLLUNIO / PLANNING APPLICATIONS

Cafodd y ceisiad canlynol eu hystyried gan y Cyngor. 

The following application was considered by the Council. 

RHIF CAIS                             DATBLYGIAD                                              LLEOLIAD

APPLICATION NO.               DEVELOPMENT                                            LOCATION

PL/05353                                Pedestrian/Cycle Path                                    Rhwng / Between

                                                Llwybr Cerddwr/Beico                                   Ysgol Bro Dinefwr

                                                                                                                        Ffairfach &     

                                                                                                                        Nantgaredig

Cynlluniau diwygiedig / derbyniwyd gwybodaeth ychwenegol/ Amended plans, additional information

Dyddiad gorffen parthed yngynhori /Re-consultation ends 2/6/23

PL/05700                                Single storey extension                                   Llwyncelyn Farm,

                                                                                                                        Llandeilo. SA19 6RY

Dim pryderon/gwrthwynebiadau / No concerns/objections

PL/05620                                Construction of improved access                   Brynawelon,

                                                drive                                                                Dryslwyn.

                                                                                                                        SA32   8RB

Dim pryderon/gwrthwynebiadau    / No concerns/objections       

Decisions made by CCC on planning applications:

Penderfyniadau ar geisiadau cynllunio gan CSC:

PL/05700 – Llwyncelyn, Dryslwyn.  Householder Granted.                                      

23/21 SEDD GWAG AM SWYDD CYNGHORYDD / COUNCILLOR VACANCY

Roedd dau gais wedi dod i law am y swydd wag ar gyfer Cynghorydd. Ystyriodd y Cynghorwyr y ddau gais yn ofalus ac, yn dilyn pleidlais, Mr Owain Siôn Gruffydd oedd yr ymgeisydd llwyddiannus. Byddai’r clerc yn rhoi gwybod i’r ddau ymgeisydd. 

Two applications had been received for the Councillor vacancy.  Councillors considered both applications carefully and following a vote,  Mr Owain Sion Gruffydd was the successful candidate. The clerk to notify both candidates. 

23/22 DEFFIBRILIWR / DEFIBRILLATOR

Trefnwyd sesiwn Ymwybyddiaeth o Ddiffibrilwyr/CPR lwyddiannus ar y cyd â Calon Hearts yn yr Ystafell Ddarllen, Cwrt-henri ar 18 Ebrill 2023. Roedd un ar hugain o bobl yn bresennol yn y sesiwn. Roedd y diffibriliwr gan Lywodraeth Cymru wedi dod i law ac roedd bellach yn ei le yn Felindre. Byddai’r clerc yn cwrdd â Marc Gower, Iechyd y Cyhoedd, er mwyn sicrhau bod pob diffibriliwr wedi’i gofrestru’n briodol gyda The Circuit. 

Cytunwyd i gyflwyno cais pellach i Lywodraeth Cymru i gael diffibriliwr arall yn Llangathen. 

A successful Defibrillator/CPR  Awareness session had been arranged with Calon Hearts on 18/4/23 in The Reading Room, Court Henry.  Twenty one people attended.  The defibrillator from Welsh Government has been received and is now in position in Felindre.  The clerk is to meet with Marc Gower, Public Health, in order to ensure all defibrillators are properly registered with The Circuit.

It was agreed to submit a further application to WG for a further defibrillator to be located in Llangathen.

23/23 ADRODDIAD Y CYNGHORYDD SIR / COUNTY COUNCILLORS REPORT

Dywedodd y Cyng. H. Jones wrth yr aelodau fod Ymgynghoriad Cyhoeddus Green Gen Tywi Wysg mewn perthynas â chodi peilonau wedi dod i ben, a bod y penderfyniad ynghylch y mater hwn yn nwylo Llywodraeth Cymru. 

Cadarnhaodd nad oedd bellach yn aelod o’r Panel Diogelu ond ei fod ‘nawr ar y Panel Addysg a Chraffu. Roedd yn rhan o’r Grwp Gorchwyl a Gorffen – Gordewdra Ymhlith Plant. 

Byddai cymhorthdal y Cynllun Brys ar gyfer Bysiau yn cael ei dynnu’n ôl ym mis Gorffennaf, ond dywedodd y Cyng. Jones ei fod wedi gofyn i LlC ailystyried y penderfyniad. Roedd Bwc a Bws yn wasanaeth a oedd ar gael. 

Nid oedd y penderfyniadau ynghylch yr Adolygiad Ffyrdd, a oedd yn cynnwys rhannau o’r A40 yn Sgwâr Dryslwyn a Derwen-fawr, ar gael ar y pryd. 

Roedd y Cyng. Jones wedi siarad â Steve Pilliner ynghylch y tyllau yn y ffordd, a dywedwyd wrtho fod cyllid yn brin. Roedd y prosiect 20 mya yn ymarfer costus. 

Roedd wedi mynd ar drywydd mater y Tipio Anghyfreithlon, ac wedi bod yn trafod yr hyn a oedd yn destun pryder yn Nerwen-fawr â Meirion Howells, Cyngor Sir Caerfyrddin. 

Cllr H. Jones informed members that the Green Gen Towy Usk Public Consultation in relation to the construction of pylons is closed and the decision on this matter sits with Welsh Government.

He confirmed that he no longer sits on the Safeguarding Panel but is now on the Education and Scrutiny Panel.  He is involved with Child Obesity – Task & Finish Group.

The Bus Emergency subsidy is to be withdrawn in July but Cllr Jones advised that he had motioned to WG to re-consider the decision. Bwc a Bus is a service available.

Decisions regarding the Roads Review – including areas of the A40 at Dryslwyn Square and Broad Oak are not yet available.  

Cllr Jones had spoken to Steve Pilliner regarding the pot holes and was advised that there was a short fall in funding. The 20mph project is a costly exercise. 

He had followed up the Fly Tipping issue and had been in discussion with Meirion Howells, CCC regarding the matters of concern in Broad Oak.

23/24 UNRHYW FATER ARALL / ANY OTHER BUSINESS

1.  The Old Forge, Derwen-fawr. Roedd yna bant yn y ffordd ger mynedfa’r eiddo hwn. Byddai’r clerc yn rhoi gwybod am hyn. The Old Forge, Broad Oak.  There is a dip in the road near the entrance to this property.  The clerk to report

2.  Roedd Adroddiad Blynyddol y cyngor wedi’i gwblhau a byddai’n ymddangos ar y wefan yn fuan. The councils Annual Report has been completed and will show on the website shortly.

23/25 DYDDIAD CYFARFOD NESAF / DATE OF NEXT MEETING

Penderfynwyd y byddai cyfarfod nesaf Cyngor Cymuned Llangathen yn cael ei gynnal nos Lun 24 Gorffennaf 2023 yn yr Ystafell Ddarllen, Cwrt-henri am 7.30 p.m. 

It was resolved that the next meeting together with the Annual  Meeting of Llangathen Community Council would be held on Monday 24th  July 2023 at the Reading Room, Court Henry at 7.30pm.

Bydd gwasanaeth ffôn ar gael i’r rhai na allant fynychu’n bersonol.

A telephone service will be made available to those not able to attend in person.        

                        Llofnod / Signed…………………………….

                        Dyddiad / Date………………………………….

Cofnodion Cyfarfod Blynyddol 2023 AGM Minutes

Cofnodion Cyfarfod Blynyddol Cyngor Cymuned Llangathen a gynhaliwyd ddydd Mawrth  Mai 16, 2023 yn Yr Ystafell Ddarllen, Cwrt Henri.

Minutes of the Annual Meeting of Llangathen Community Council held on Tuesday, 16th May 2023 in The Reading Room, Court Henry.

Presennol / Present:  Cyng/Cllrs.: E. Rees (cadeirydd/chair), E.Morgan, L. Hughes, Ann Davies, B. Jones, C. Moses, Anjuli Davies.

Hefyd yn presennol / In attendance  Cllr. Hefin Jones, Mrs M. Rees (clerc / clerk) ac un aelod o’r cyhoedd / one member of the public.

23/01  YMDDIHEURIADAU / APOLOGIES

 Nid oedd unrhyw ymddiheuriadau am absenoldeb  There were no apologies for absence

23/02 DATGANIADAU O FUDDIANT / DECLARATIONS OF INTEREST

Dros y flwyddyn flaenorol  cofrestrwyd y datganiadau o fuddiant canlynol:  

Datganodd y Cyng. Ann Davies ddiddordeb yn eitem 22/28 – Cyfrifon i’w talu – Y Lleng Brydeinig Frenhinol.

Datganodd y Cyng. L. Hughes ddiddordeb yn eitem 22/61 – Bute Energy/Green Gen

Over the previous year, the following declarations of interest were registered:

Cllr. Ann Davies declared an interest in item 22/28  – Accounts for payment – The Royal British Legion.

Cllr. L. Hughes declared an interest in item 22/61 Bute Energy/Green Gen

23/03 COFNODION / MINUTES

Cynigiwyd gan Cyng. E. Rees ac eiliwyd gan Cyng. C. Moses fod cofnodion y Cyfarfod  Blynyddol a gynhaliwyd ddydd Mawrth 17 Mai 2022 yn cael eu derbyn fel cofnod cywir o’r trafodion.

It was proposed by Cllr. E. Rees  and seconded by Cllr. C. Moses that the minutes of the Annual Meeting held on 17th May 2022 be accepted as a correct record of the proceedings.

23/04  DATGANIAD O GYFRIFON / STATEMENT OF ACCOUNTS

           DATGANIAD LLYWODRAETHU BLYNYDDOL / ANNUAL GOVERNANCE STATEMENT

Roedd y clerc wedi darparu taflen gysoni banc i gynghorwyr yn nodi derbynebau a gwariant ar gyfer y flwyddyn ariannol hyd at 31/3/23. Nid oedd y cyngor yn gallu symud ymlaen gyda chymeradwyo’r cyfrifon gan nad oedd Archwilio Cymru wedi anfon y pecyn archwilio blynyddol allan. Roedd yr holl ddeunyddiau cyfrif gyda’r archwilydd mewnol a oedd yn aros am fanylion o Archwilio Cymru. 

The clerk had provided Councillors with a bank reconciliation sheet indicating receipts and expenditure for the financial year to 31/3/23.  The council were unable to move forward with the approving of the accounts as Wales Audit had not sent out the annual audit pack. All account materials were with the internal auditor who was awaiting details from Wales Audit. 

23/05 ASESIAD RISG / RISK ASSESSMENT

Trafodwyd yr Asesiad Risg a chytunwyd yn unfrydol i wneud un newid bach. “ Cyflwyno treuliau a chyflogau’r clercod i’r cyngor ym mhob cyfarfod”. Dylai pob cofnod arall aros heb unrhyw newidiadau. Llofnododd y cadeirydd y ddogfen Asesiad Risg.

The Risk Assessment was discussed and it was unanimously agreed that one small amendment be made.   The clerks expenses and salary be presented to council at every meeting.  All other entries should remain with no amendments.  The chair signed the Risk Assessment document.

23/07 PENODI ARCHWILYDD MEWNOL / APPOINTMENT OF INTERNAL AUDITOR

Penderfynwyd y dylid parhau i ymgymryd â gwasanaethau’r archwilydd mewnol, sef Mr D Morris.

Y clerc i ysgrifennu at Mr Morris i ofyn a fyddai’n barod i barhau fel archwilydd mewnol y cyngor.

 It was resolved that the services of the internal auditor Mr D Morris be continued.  

The clerk to write to Mr Morris and ask if he would be prepared to continue as the councils internal auditor.

23/08    PENODI CLERC/SWYDDOG ARIANNOL CYFRIFOL  /   APPOINT CLERK / RESPONSIBLE FINANCIAL OFFICER

Cytunwyd yn unfrydol i ailbenodi M. Rees yn Glerc/Swyddog Ariannol Cyfrifol

It was unanimously agreed to re-appoint M. Rees as Clerk/RFO

23/09  AMODAU GWAITH Y CLERC  /  CLERKS WORKING CONDITIONS

Roedd gwerthusiad blynyddol y clerc wedi’i gwblhau ac wedi’i gymeradwyo gan y cyngor. Llofnodwyd y ddogfen  gan y cadeirydd, yr is-gadeirydd a’r clerc.

Diolchwyd i’r clerc gan bawb am ei gwaith parhaus.

The clerks annual appraisal had been completed and was approved by council.  The document was duly signed by the chair, vice-chair and clerk.

The clerk was thanked by all for her continued work.

23/10 PENODI CADEIRYDD / APPOINTMENT OF CHAIRPERSON

Cynigiwyd gan y Cyng. Ann Davies ac eiliwyd gan y Cyng. E. Rees  bod y Cyng. C. Moses yn cael ei benodi’n Gadeirydd.  Derbyniodd Cyng. C. Moses y swydd a diolchodd i’r aelodau.

Diolchwyd yn ddiffuant i’r Cynghorydd Eiryl Rees am y gwaith diwyd yr oedd wedi’i wneud i rôl y Cadeirydd yn ystod y flwyddyn diwethaf.  Roedd y clerc yn hynod ddiolchgar am ei chefnogaeth.

It was proposed by Cllr. Ann Davies and seconded by Cllr. E. Rees that Cllr. C. Moses be appointed as Chair.  Cllr. C. Moses accepted the post and thanked members.  Councillor Eiryl Rees was thanked most sincerely for her diligent work she had brought to the role of Chair over the last year. The clerk was most thankful for her support.

23/11 PENODI IS-CADEIRYDD / APPOINTMENT OF VICE CHAIR 

Cynigiwyd gan y Cyng. Ann Davies ac eiliwyd gan y Cyng. L. Hughes  bod y Cyng. Anjuli Davies yn cael ei phenodi’n Is-Gadeirydd.  Derbyniodd Cyng. Anjuli Davies y swydd a diolchodd i’r aelodau.

It was proposed by Cllr. Ann Davies and seconded by Cllr. L. Hughes that Cllr. Anjuli Davies be appointed as Vice Chair. Cllr. Anjuli Davies accepted the post and thanked members.

23/12 AELODAETH / MEMBERSHIP AFFILIATION

Cytunwyd yn unfrydol i barhau ag  aelodaeth o Un Llais Cymru ac hefyd SLCC (Society of Local Council Clerks) ac mai’r Cadeirydd a’r Is-gadeirydd ddylai fod y cynghorwyr enwebedig i’w cynrychioli yng nghyfarfodydd chwarterol y pwyllgor ardal. Nhw hefyd ddylai gael y cylchlythyrau, y bwletinau a’r hysbysiadau am gyfarfodydd ac ati.  

It was unanimously agreed to continue affiliation to Un Llais Cymru and SLCC (Society for Local Council Clerks) and that the chairman and vice-chairman be the nominated councillors to represent quarterly Area Committee meetings and to receive newsletters, bulletins and meeting notifications etc.

23/13  PENODI CYNRYCHIOLWYR AR GYFER AMRYWIOL GYRFF / TO APPOINT REPRESENTATIVES FOR VARIOUS BODIES

i.  Ystafell Ddarllen Cwrt Henri Reading Room  –  Cyng. / Cllr. Ann Davies

ii. Un Llais Cymru – Cyng. Cllrs C. Moses a Anjuli Davies

iii. Ysgol Cwrt Henri School – Cyng / Cllr. B. Jones

iv.  Neuadd Llangathen Hall – Cyng. / Cllr. C. Moses

DYDDIAD Y CYFARFOD NESAF / DATE OF NEXT MEETING

Penderfynwyd y byddai Cyfarfod Blynyddol nesaf Cyngor Cymuned Llangathen yn cael ei gynnal ddydd Mawrth, 21 Mai2024.

It was resolved that the next Annual General Meeting of Llangathen Community Council would be held on Tuesday, 21stMay 2024.

                                                Llofnod / Signed…………………………….

                                                Dyddiad / Date………………………………….