Cofnodion Cyfarfod Blynyddol 2023 AGM Minutes

Cofnodion Cyfarfod Blynyddol Cyngor Cymuned Llangathen a gynhaliwyd ddydd Mawrth  Mai 16, 2023 yn Yr Ystafell Ddarllen, Cwrt Henri.

Minutes of the Annual Meeting of Llangathen Community Council held on Tuesday, 16th May 2023 in The Reading Room, Court Henry.

Presennol / Present:  Cyng/Cllrs.: E. Rees (cadeirydd/chair), E.Morgan, L. Hughes, Ann Davies, B. Jones, C. Moses, Anjuli Davies.

Hefyd yn presennol / In attendance  Cllr. Hefin Jones, Mrs M. Rees (clerc / clerk) ac un aelod o’r cyhoedd / one member of the public.

23/01  YMDDIHEURIADAU / APOLOGIES

 Nid oedd unrhyw ymddiheuriadau am absenoldeb  There were no apologies for absence

23/02 DATGANIADAU O FUDDIANT / DECLARATIONS OF INTEREST

Dros y flwyddyn flaenorol  cofrestrwyd y datganiadau o fuddiant canlynol:  

Datganodd y Cyng. Ann Davies ddiddordeb yn eitem 22/28 – Cyfrifon i’w talu – Y Lleng Brydeinig Frenhinol.

Datganodd y Cyng. L. Hughes ddiddordeb yn eitem 22/61 – Bute Energy/Green Gen

Over the previous year, the following declarations of interest were registered:

Cllr. Ann Davies declared an interest in item 22/28  – Accounts for payment – The Royal British Legion.

Cllr. L. Hughes declared an interest in item 22/61 Bute Energy/Green Gen

23/03 COFNODION / MINUTES

Cynigiwyd gan Cyng. E. Rees ac eiliwyd gan Cyng. C. Moses fod cofnodion y Cyfarfod  Blynyddol a gynhaliwyd ddydd Mawrth 17 Mai 2022 yn cael eu derbyn fel cofnod cywir o’r trafodion.

It was proposed by Cllr. E. Rees  and seconded by Cllr. C. Moses that the minutes of the Annual Meeting held on 17th May 2022 be accepted as a correct record of the proceedings.

23/04  DATGANIAD O GYFRIFON / STATEMENT OF ACCOUNTS

           DATGANIAD LLYWODRAETHU BLYNYDDOL / ANNUAL GOVERNANCE STATEMENT

Roedd y clerc wedi darparu taflen gysoni banc i gynghorwyr yn nodi derbynebau a gwariant ar gyfer y flwyddyn ariannol hyd at 31/3/23. Nid oedd y cyngor yn gallu symud ymlaen gyda chymeradwyo’r cyfrifon gan nad oedd Archwilio Cymru wedi anfon y pecyn archwilio blynyddol allan. Roedd yr holl ddeunyddiau cyfrif gyda’r archwilydd mewnol a oedd yn aros am fanylion o Archwilio Cymru. 

The clerk had provided Councillors with a bank reconciliation sheet indicating receipts and expenditure for the financial year to 31/3/23.  The council were unable to move forward with the approving of the accounts as Wales Audit had not sent out the annual audit pack. All account materials were with the internal auditor who was awaiting details from Wales Audit. 

23/05 ASESIAD RISG / RISK ASSESSMENT

Trafodwyd yr Asesiad Risg a chytunwyd yn unfrydol i wneud un newid bach. “ Cyflwyno treuliau a chyflogau’r clercod i’r cyngor ym mhob cyfarfod”. Dylai pob cofnod arall aros heb unrhyw newidiadau. Llofnododd y cadeirydd y ddogfen Asesiad Risg.

The Risk Assessment was discussed and it was unanimously agreed that one small amendment be made.   The clerks expenses and salary be presented to council at every meeting.  All other entries should remain with no amendments.  The chair signed the Risk Assessment document.

23/07 PENODI ARCHWILYDD MEWNOL / APPOINTMENT OF INTERNAL AUDITOR

Penderfynwyd y dylid parhau i ymgymryd â gwasanaethau’r archwilydd mewnol, sef Mr D Morris.

Y clerc i ysgrifennu at Mr Morris i ofyn a fyddai’n barod i barhau fel archwilydd mewnol y cyngor.

 It was resolved that the services of the internal auditor Mr D Morris be continued.  

The clerk to write to Mr Morris and ask if he would be prepared to continue as the councils internal auditor.

23/08    PENODI CLERC/SWYDDOG ARIANNOL CYFRIFOL  /   APPOINT CLERK / RESPONSIBLE FINANCIAL OFFICER

Cytunwyd yn unfrydol i ailbenodi M. Rees yn Glerc/Swyddog Ariannol Cyfrifol

It was unanimously agreed to re-appoint M. Rees as Clerk/RFO

23/09  AMODAU GWAITH Y CLERC  /  CLERKS WORKING CONDITIONS

Roedd gwerthusiad blynyddol y clerc wedi’i gwblhau ac wedi’i gymeradwyo gan y cyngor. Llofnodwyd y ddogfen  gan y cadeirydd, yr is-gadeirydd a’r clerc.

Diolchwyd i’r clerc gan bawb am ei gwaith parhaus.

The clerks annual appraisal had been completed and was approved by council.  The document was duly signed by the chair, vice-chair and clerk.

The clerk was thanked by all for her continued work.

23/10 PENODI CADEIRYDD / APPOINTMENT OF CHAIRPERSON

Cynigiwyd gan y Cyng. Ann Davies ac eiliwyd gan y Cyng. E. Rees  bod y Cyng. C. Moses yn cael ei benodi’n Gadeirydd.  Derbyniodd Cyng. C. Moses y swydd a diolchodd i’r aelodau.

Diolchwyd yn ddiffuant i’r Cynghorydd Eiryl Rees am y gwaith diwyd yr oedd wedi’i wneud i rôl y Cadeirydd yn ystod y flwyddyn diwethaf.  Roedd y clerc yn hynod ddiolchgar am ei chefnogaeth.

It was proposed by Cllr. Ann Davies and seconded by Cllr. E. Rees that Cllr. C. Moses be appointed as Chair.  Cllr. C. Moses accepted the post and thanked members.  Councillor Eiryl Rees was thanked most sincerely for her diligent work she had brought to the role of Chair over the last year. The clerk was most thankful for her support.

23/11 PENODI IS-CADEIRYDD / APPOINTMENT OF VICE CHAIR 

Cynigiwyd gan y Cyng. Ann Davies ac eiliwyd gan y Cyng. L. Hughes  bod y Cyng. Anjuli Davies yn cael ei phenodi’n Is-Gadeirydd.  Derbyniodd Cyng. Anjuli Davies y swydd a diolchodd i’r aelodau.

It was proposed by Cllr. Ann Davies and seconded by Cllr. L. Hughes that Cllr. Anjuli Davies be appointed as Vice Chair. Cllr. Anjuli Davies accepted the post and thanked members.

23/12 AELODAETH / MEMBERSHIP AFFILIATION

Cytunwyd yn unfrydol i barhau ag  aelodaeth o Un Llais Cymru ac hefyd SLCC (Society of Local Council Clerks) ac mai’r Cadeirydd a’r Is-gadeirydd ddylai fod y cynghorwyr enwebedig i’w cynrychioli yng nghyfarfodydd chwarterol y pwyllgor ardal. Nhw hefyd ddylai gael y cylchlythyrau, y bwletinau a’r hysbysiadau am gyfarfodydd ac ati.  

It was unanimously agreed to continue affiliation to Un Llais Cymru and SLCC (Society for Local Council Clerks) and that the chairman and vice-chairman be the nominated councillors to represent quarterly Area Committee meetings and to receive newsletters, bulletins and meeting notifications etc.

23/13  PENODI CYNRYCHIOLWYR AR GYFER AMRYWIOL GYRFF / TO APPOINT REPRESENTATIVES FOR VARIOUS BODIES

i.  Ystafell Ddarllen Cwrt Henri Reading Room  –  Cyng. / Cllr. Ann Davies

ii. Un Llais Cymru – Cyng. Cllrs C. Moses a Anjuli Davies

iii. Ysgol Cwrt Henri School – Cyng / Cllr. B. Jones

iv.  Neuadd Llangathen Hall – Cyng. / Cllr. C. Moses

DYDDIAD Y CYFARFOD NESAF / DATE OF NEXT MEETING

Penderfynwyd y byddai Cyfarfod Blynyddol nesaf Cyngor Cymuned Llangathen yn cael ei gynnal ddydd Mawrth, 21 Mai2024.

It was resolved that the next Annual General Meeting of Llangathen Community Council would be held on Tuesday, 21stMay 2024.

                                                Llofnod / Signed…………………………….

                                                Dyddiad / Date………………………………….