Cyfarfod Gorffenaf Key Information July 2022

CYNGOR CYMUNED LLANGATHEN COMMUNITY COUNCIL

Key Information – cyfarfod/meeting 19/7/22

Presennol / Present: Cyng. Cllrs E. Rees, B. Jones, Ann Davies, E. Morgan, C. Moses

Hefyd yn presennol / In attendance : M. Rees. 

YMDDIHEURIADAU / APOLOGIES

Cafwyd ymddiheuriadau am absenoldeb gan  / Apologies for absence were received from  Cyng. / Cllrs: L. Hughes, A. Davies and H. Jones

DATGANIADAU O FUDDIANT / DECLARATIONS OF INTEREST

Nid oedd unrhyw ddatganiadau o fuddiant.   There were no declarations of interest.

CYFRIFON I’W TALU / ACCOUNTS FOR PAYMENT / CYLLID / FINANCE

Cymeradwywyd bod y cyfrifon canlynol yn cael eu talu

The following accounts were approved for payment 

                                                                                                £

Trywydd (Cyfieithu / Translation) – Mai/May             41.26

Trywydd (Cyfieithu / Translation) – Gorffennaf/July              62.86

Cyflog y Clerc / Clerks Salary 

Gorffennaf / July                                                        231.56

Awst / August                                                             231.56

Costau’r Clerc / Clerks Expenses                                 81.83

Un Llais Cymru – Aelodaeth / Membership                 84.00

Ystafell Ddarllen Cwrt Henri – rhodd / donation          70.00

Neuadd Llangathen – rhodd / donation                         70.00

Cais TAW wedi’i gyflwyno / VAT claim submitted – £376.01

Lloyds Bank Mai /  May – £6774.85  Mehefin / June  £6152.39

Diffibriliwr , prisiau i’w harchwilio / Defibrillator, prices to be sourced 

Yn unol â’r rheoliadau, trafodwyd cynllun hyfforddi / in line with regulations, a training plan was discussed.

Cyfarfod nesaf/ next meeting:  20/9/22  yn / in Yr Ystafell Ddarllen, Cwrt Henri / Reading Room, Court Henry.

M Rees (clerc/clerk)

Council@llangathen.org.uk

Cofnodion Mai Minutes May 2022

CYNGOR CYMUNED LLANGATHEN 

LLANGATHEN COMMUNITY COUNCIL

Cofnodion cyfarfod Cyngor Cymuned Llangathen a gynhaliwyd nos Fawrth , 17 Mai 2022, yn Yr Ystafell Ddarllen, Cwrt Henri.

Minutes of the meeting of Llangathen Community Council held on Tuesday evening, 17th May 2022, in The Reading Room, Court Henry.

Presennol / Present: Cyng. Cllrs : B. Jones ( Cadeirydd / Chair), Ann Davies,  E. Morgan, C. Moses,  L. Hughes, E. Rees a/and A. Davies.

Hefyd yn presennol / In attendance Mrs M.Rees (clerc / clerk) a/and  Cyng. Sir/County Councillor H. Jones.

21/63 DATGANIAD DERBYN SWYDD / DECLARATION OF ACCEPTANCE OF OFFICE

Yn dilyn etholiad mis Mai, dechreuodd y cyfarfod gyda’r holl Gynghorwyr yn llofnodi’r ffurflenni Datganiad Derbyn Swydd.

Following the May election, the meeting began with all Councillors signing the Declaration of Acceptance of Office forms.

21/64 CADIERYDD / CHAIR

Rhoddodd y Cadeirydd groeso i bawb, a mynegodd pa mor braf oedd gallu cwrdd wyneb yn wyneb eto. Diolchodd i’r clerc am drefnu’r cyfarfodydd o bell yn ystod pandemig COVID-19. Llongyfarchodd y Cynghorydd Sir Hefin Jones ar gael ei ethol yn Gynghorydd Sir dros Lanfihangel Aberbythych. Llongyfarchodd bawb hefyd yn dilyn etholiad mis Mai, ond mynegodd dristwch nad oedd Mark Williams wedi sefyll ar gyfer cael ei ailethol. Roedd Mark wedi bod yn aelod o’r cyngor cymuned oddi ar 2006, a byddai bwlch ar ei ôl. Roedd hyn ‘nawr yn gadael swydd wag yn y cyngor.

The Chair welcomed all and expressed how pleasing it was to be back meeting face to face.  She thanked the clerk for arranging the remote meetings during the COVID 19 pandemic.  She welcomed County Councillor Hefin Jones on being elected as the County Councillor for Llanfihangel Aberbythych. Congratulations was also given to all following the May election but was saddened that  Mark Williams did not stand for re-election.  Mark had been a member of the community council since 2006  and his absence would be missed.  It now leaves a vacancy within the council.

21/ 65 YMDDIHEURIADAU / APOLOGIES

Nid oedd unrhyw ymddiheuriadau am absenoldeb. There were no apologies for absence.

21/66  DATGANIADAU O FUDDIANT / DECLARATIONS OF INTEREST

Nid oedd unrhyw ddatganiadau o fuddiant.  There were no declarations of interest.

21/67 COFNODION / MINUTES 

Cynigiwyd gan Cyng. E. Rees ac eiliwyd gan Cyng. L. Hughes  fod cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd nos Fawrth 15 Mawrth 2022 yn cael eu derbyn fel cofnod cywir o’r trafodion.

It was proposed by Cllr. E. Rees and seconded by Cllr. L. Hughes that the minutes of the meeting held on Tuesday, 15thMarch 2022 be accepted as a correct record of proceedings.

21/68  MATERION YN CODI  MATTERS ARISING

Cof/Min 21/51 (1)  A40 SGWAR DRYSLWYN SQUARE, DRYSLWYN /  BROAD OAK / DIOGELWCH Y FFYRDD / ROAD SAFETY – A40

Nid oedd unrhyw wybodaeth bellach ar gael gan fod Llywodraeth Cymru wedi dweud ei bod yn aros am ddata cyflymder er mwyn asesu’r sefyllfa. Nodwyd bod gwiriadau cyflymder wedi cael eu cynnal yn ddiweddar. Rhoddodd Cynghorwyr wybod i’r Cyng. H. Jones am yr amgylchiadau a oedd yn ymwneud â’r pryderon ynghylch diogelwch ar hyd yr A40, a dywedodd yntau y byddai’n siarad â’r Cyng. Cefin Campbell.

No further information was available since Welsh Government advised they were awaiting speed data in order to assess the situation.  It had been noted that speed checks had recently been carried out. Councillors advised Cllr. H. Jones of the circumstances surrounding the concerns regarding safety along the A40 and he in turn advised he would speak to Cllr. Cefin Campbell.

 Cof/Min 21/56 (2)  ADEILAD CYFNEWIDFA BT/ BT EXCHANGE BUILDING, DRYSLWYN

Nid oedd unrhyw waith adfer pellach wedi cael ei wneud i adeilad Cyfnewidfa BT. Cytunodd y Cynghorwyr i gynnal ymweliad safle er mwyn pennu pa waith yr oedd yn ofynnol ei wneud, ac i roi gwybod am y canfyddiadau i’r clerc, a fyddai wedyn yn adrodd ar y mater. 

No further remedial works had been carried out on the BT Exchange building.  The Councillors agreed to carry out a site visit in order to establish what work needed to be done and to report these findings to the clerk who in turn would report the matter. 

Cof/Min 21/56 (3) ROAD FROM BROAD OAK TO CAPEL CROSS INN

Mae’r ardal hon ar restr cynnal a chadw CSG.

This area is on the CCC list for maintenance. 

 Cof/Min 21/56 (4)  FELINDRE –   TYLLAU / POT HOLES

Dywedwyd bod gwaith atgyweirio dros dro wedi cael ei wneud. Cytunodd yr Aelodau i fonitro’r sefyllfa ac adrodd yn ôl pe byddai angen.

It was reported that temporary patching had taken place.  Members agreed to monitor the situation and report back if need be.

Cof/Min 21/56 (5) SBWRIEL / LITTER

Roedd ymateb gan Swyddog Gorfodi’r Amgylchedd yn nodi bod yr ardal – Sgwâr Dryslwyn i Gastell Dryslwyn a Sgwâr Dryslwyn i Gwrt-henri – yn cael ei phatrolio’n rheolaidd ar gyfer troseddau baw cwn a sbwriel. Byddid yn ailymweld â’r ardal yn fuan i gael gwared ar arwyddion a oedd wedi pilio a gosod rhai newydd yn eu lle.

A response from the Environment Enforcement Officer advised that the area – Dryslwyn Square to Dryslwyn Castle and Dryslwyn Square to Court Henry – was being patrolled regularly for both dog fouling and litter offences.  The area will be revisited soon to remove and replace peeling signs.

Cof/Min 21/56 (6)  FELINDRE, GOLEUADAU STRYD / STREET LIGHTING

Roedd yn ymddangos nad oedd y bwlb yn y lleoliad hwn wedi cael ei newid am fwlb watedd is. Byddai’r clerc yn mynd ar drywydd hyn.

It would appear that the bulb at this location has not been replaced by a lower wattage bulb.

The clerk to follow up.

Cof/Min 21/56 (7) LLWYBR BYSIAU YSGOL / SCHOOL BUS ROUTES DERWEN FAWR / BROAD OAK 

Er bod negeseuon e-bost wedi cael eu hanfon i CSC gan y clerc a’r Cyng. Cefin Campbell, nid oedd ymateb wedi dod i law. Byddai’r Cyng. Hefin Jones yn ymchwilio i’r mater.

Despite e-mails having been sent to CCC by the clerk and Cllr. Cefin Campbell, no response had been received.  Cllr. Hefin Jones would investigate the issue.

Cof/Min 21/56 (8) PONT DRYSLWYN /DRYSLWYN BRIDGE

Roedd Trafnidiaeth a Phriffyrdd CSC wedi anfon ymateb mewn perthynas â chyflwr Pont Dryslwyn. Ystyrid y diffygion yn rhai blaenoriaeth isel, ac roedd y gyllideb ar gyfer gwaith cynnal a chadw hefyd yn gyfyngedig. Byddai CSC yn parhau i fonitro ei chyflwr yn ystod archwiliadau arferol o bontydd.

Transport and Highways, CCC, had issued a response to the matter regarding the condition of Drylwyn Bridge.  The defects are regarded as low priority and there is also a limited working maintenance budget.  CCC will continue to monitor its condition during routine bridge inspections.

Cof/Min 21/56 (9) FLATS, BROAD OAK, BRYNDEWI

Er bod gwaith i waredu’r deunydd planhigion wedi cael ei ddatrys, roedd yna bryder ynghylch y mannau parcio ger Bryndewi, Derwen-fawr. Roedd y Cyng. Beryl Jones wedi cwrdd â chynrychiolydd o’r Adran Cymunedau yn CSC i drafod y mater. Roeddid wedi cytuno ar awgrym a disgwylid i ateb ddod i law gan CSC. 

Whilst work to eradicate the plant material had been resolved, there was concern regarding the car parking spaces near Bryndewi, Broad Oak.  Cllr. Beryl Jones had met with a representative of CCC, Department for Communities to discuss the issue.  A suggestion was agreed upon and a reply from CCC should be forthcoming.

Cof/Min 21/56 (10) DATHLIADAU JIWBILÎ PLATINWM Y FRENHINES / QUEENS PLATINUM JUBILEE CELEBRATIONS

Yn dilyn trafodaeth, penderfynwyd cyfrannu £70 i bob neuadd yn y plwyf gan fod y Frenhines yn dathlu 70 mlynedd ar yr orsedd. Nod y rhodd fyddai i brynu coeden fechan/llwyn/bylbiau o ddewis pwyllgorau’r neuaddau i goffáu’r achlysur. Byddai’r clerc yn cysylltu â phwyllgor yr Ystafell Ddarllen i weld a fyddai hyn yn dderbyniol, a byddai’r Cyng. B. Jones yn siarad â phwyllgor Neuadd Llangathen.  

Following a discussion, it was decided that as the Queen was celebrating 70 years on the throne, to donate £70 to each of the Halls within the parish.  This would be to purchase a small tree/shrub/bulbs of their choice in order to commemorate the occasion.  The clerk to contact the Reading Room committee to establish if this is agreeable and Cllr. B. Jones would speak to the Llangathen Hall committee.  

Cof/Min 21/56 (11) LLANGATHEN –  LLAWER O DDWR /EXCESSIVE WATER 

Byddai’r mater yn cael ei adolygu yn yr hydref.

The matter will be reviewed in the Autumn.

21/69   DIFFIBRILIWR / DEFIBRILLATOR   

Roedd y ddau ddiffibriliwr cyfredol wedi cael eu cofrestru ar The Circuit. Roedd hyn yn golygu bod y lleoliadau ar gael i Wasanaethau Ambiwlans Cymru.

O ran caffael dau ddiffibriliwr newydd, byddai’r clerc a’r Cynghorwyr yn ymchwilio i’r wybodaeth ddiweddar a ddarparwyd gan Un Llais Cymru.

Both the existing defibrillators had been registered on The Circuit.  This means that the locations are available to the Welsh Ambulance Service.

With regard to acquiring two new defibrillators, the clerk and Councillors would look into the recent information made available by One Voice Wales.

 21/70  GWEFAN / WEBSITE 

Roedd y clerc wedi cael problemau’n ddiweddar o ran cael negeseuon e-bost. Byddai’r clerc yn monitro’r sefyllfa ac yn cysylltu â We Dig Media pe byddai angen.

The clerk had recently encountered problems with receiving e-mails.  The clerk would monitor and contact We Dig Media if need be.

21/71    GOHEBIAETH / CORRESPONDENCE

Cafodd yr eitemau canlynol o ohebiaeth eu cyflwyno i’r cyngor a’u trafod/nodi, fel sy’n briodol:

The following items of correspondence were presented to council and duly discussed/noted:

Un Llais Cymru / One Voice Wales

*  REMINDER – TRAINING – MARCH 2022 / ATGOFFA – HYFFORDDIANT – MAWRTH 2022

* Ystadau Cymru- request for best practice example on Community Asset Transfers

* Introducing the National CPR & Defibrillation Manager / Cyflwyno’r Rheolwr CPR & Deffibrilio Cenedlaethol 

* Call out for good practice/examples in response to global warming and climate change / Galwad am arfer da/enghreifftiau wrth ymateb i gynhesu byd-eang a newid hinsawdd

* Digwyddiad Dathlu’r Gymru Wledig 9 a 10 Mehefin 2022 / Celebrating Rural Wales Event 9th & 10th June 2022

*IMPORTANT / PWYSIG FW: Holiadur Proses Sicrwydd Rheoli Asbestos Sector

Cyhoeddus Cymru (WAMAP) / Welsh Public Sector Asbestos Management

Assurance Process (WAMAP) Questionnaire

* Am eich gwybodaeth – gan Plantlife Cymru / For your information – from Plant Life

* Cadwch Gymru’n Daclus – Ceisiadau ar gyfer pecynnau newydd sy’n agor! Keep Wales Tidy – Applications are open for the new packages! 

* Places for Nature – 2022 Applications 

* Arolwg Lleoedd Lleol ar gyfer Natur / Local Places for Nature Survey 

* TRAINING DATES / DYDDIADAU HYFFORDDIANT EBRILL/MAI 

* Ramblers Cymru Spring into action to give nature a boost /Ramblers Cymru yn neidio i mewn i Wanwyn i helpu nature

* CEIC: Circular Economy Innovation Communities / CEIC: Rhaglen Cymunedau Arloesi’r Economi Gylchol

* Free garden packs from Local Places for Nature / Gerddi am ddim Lleoedd Lleol ar gyfer Natur

* Vacancy Internal Auditor – Mumbles Community Council, Vacancy Llanllawddog, Vacancy Llanedi, Vacancy Llanddeusant

CSG/CCC

* Datganiad o Bersonau a Enwebwyd a Ganlyniad Etholiad Diwrthwynebiad / Statement of Persons Nominated and a Result of Uncontested Election.

Susan Smith CCC partners

* New online support groups for parents/guardians of young people with mental health problems

Llinos Evans CCC

* PLANNU AR GYFER PRYFED PEILLIO/ PLANTING FOR POLLINATORS 

* HMRC – Finishing the old tax year 2021 2022 

* C FF I Sir Gâr – Carmarthenshire YFC – Gwahodd i Rali/ Rally Invitation

* Llythyron o ddiolch/ thank you letters – CSG/CCC, Cadeirydd/Chair Eirwyn Williams

                                             – Y Lloffwr – Cylch Meithrin Cwrt Henri – YFC Llanfynydd

Requests for Financial Assistance

1.  Kids Cancer Charity

Brochures/Circulars

1. Glasdon Uk Ltd

2.  The Clerk Magazine

3.  Clerks & Councils Direct

21/72  CYFRIFON I’W TALU / ACCOUNTS FOR PAYMENT / CYLLID / FINANCE

Cymeradwywyd bod y cyfrifon canlynol yn cael eu talu, a pharatowyd sieciau yn unol â hynny:

The following accounts were approved for payment and cheques duly prepared:

                                                                                    £

Trywydd – Cyfieithu/Translation                               51.84

Cyflog y Clerc / Clerks Salary 

Mai/May                                                                   231.56

Mehefin/June                                                            231.56

Costau’r Clerc / Clerks Expenses                             123.46

D G Morris – archwiliwr/auditor                              200.00

BHIB Yswiriant  / Insurance                                    390.90   

CSG / CCC Manylion am y taliad/ precept advice

Ebrill/April                                                              2666.66

Banc Lloyds Bank – Ebrill/April Statement             7781.71

Cyflwynodd y clerc ei ffurflen CThEM P60 ar gyfer ei harchwilio.

The clerk presented her HMRC P60 for inspection.

21/73 CEISIADAU CYNLLUNIO / PLANNING APPLICATIONS

Cafodd y ceisiad canlynol eu hystyried gan y Cyngor a nodwyd eu sylwadau: 

The following application was considered by the Council and their observations noted.  The clerk to advise CCC accordingly.

RHIF CAIS                             DATBLYGIAD                                              LLEOLIAD

APPLICATION NO.               DEVELOPMENT                                            LOCATION

PL/03912                    Newid defnydd tir i dwristiaeth ar gyfer                    Birds Hill Farm

                                    gosod unedau llety gwyliau (glampio) symudol,       Llandeilo

                                    mannau parcio i ymwelwyr, llwybrau cerdded a 

                                    goleuadau i gerddwyr, a gwaith cysylltiedig.

                                    Change of use of land to tourism for              

                                    the placing of mobile holiday                                                                                                            accommodation (glamping) units,

                                    visitor parking, pedestrian walways

                                    and lighting and associated works

No concerns/objections

Dim pryderon/gwrthwynebiadau

Decisions made by CCC on planning applications:

Penderfyniadau ar geisiadau cynllunio gan CSC:

PL/03343 – Peacehaven Cottage, Capel Isaac – CLEUD – Cymeradwy/approved

21/74 ADRODDIAD Y CYNGHORYDD SIR / COUNTY COUNCILLORS REPORT

Cyflwynodd y Cyng. Hefin Jones ei hun, a rhoddodd grynodeb byr o’i gefndir. Roedd yn edrych ymlaen at weithio gydag aelodau o Gyngor Cymuned Llangathen, a phwysleisiodd ei fod ar gael – dros y ffôn neu ar e-bost – pe byddai angen. Byddai hefyd yn cysylltu â’r Cyng. Cefin Campbell pe byddai angen.

Ar y pryd, roedd y Cyng. Jones yn mynychu rhaglenni hyfforddi fel y’u pennwyd gan CSC.

Cllr. Hefin Jones introduced himself and gave a brief résumé of his background.  He is looking forward to working with members of Llangathen Community Council and stressed that he is available – telephone or e-mail – should there be a need. He will also liaise with Cllr. Cefin Campbell should the need arise.

Cllr. Jones is currently attending training programmes as set out by CCC.

21/75 UNRHYW FATER ARALL / ANY OTHER BUSINESS

1.  Roedd un o’r trigolion lleol wedi cysylltu â’r clerc ynghylch materion ger Sunny Hill, Llangathen. 

Adroddwyd bod lorïau sbwriel mawr yn teithio ar hyd y ffordd a oedd yn mynd heibio i’r eiddo hwn, ac, o ganlyniad, roedd y cloddiau’n cael eu difrodi a’u tynnu i lawr. Roedd y clerc wedi rhoi gwybod am hyn i CSC, a chafodd wybod bod y mater wedi cael ei drosglwyddo i’r Tîm Rheoli Traffig a’r Tîm Sbwriel a Glanhau ar gyfer ei asesu a gweithredu arno.

A local resident had contacted the clerk regarding issues near Sunny Hill, Llangathen.

It was reported that large refuse lorries were travelling along the road passing this property and as a result  the hedge banks were being damaged and pulled down.  The clerk had reported this to CCC and was advised that the matter had been reported to Traffic Management Team and Refuse and Cleansing Team for assessment and action.

2.  Goleuadau Stryd ddim yn gweithio – gyferbyn ag Old School Cottage, Llangathen a rhwng Sgwâr Drylswyn a’r Siop Gymunedol (adroddwyd am hyn yn flaenorol). Hefyd, rhoi gwybod i CSC nad oedd y bylbiau LED newydd wedi cael eu gosod eto yn y golau stryd rhwng Yr Hen Gof a Fferm Derwen-fawr. Byddai’r clerc yn rhoi gwybod am hyn.

Street Lighting out of order – opposite Old School Cottage, Llangathen and between Drylswyn Square and Community Shop (previously reported) Also, to advise CCC that the street light between Yr Hen Gof and Broad Oak Farm has not yet been fitted with the new LED bulbs. Clerk to report.

3.  Dau dwll mawr y tu allan i Wastadeddau Bancydderwen, Derwen-fawr. Byddai’r clerc yn rhoi gwybod am hyn.

Two large potholes outside Bancydderwen Flats, Broad Oak.  Clerk to report.

4.  Nodwyd bod faniau – rhai coch a gwyn – yn parcio dros nos yn rheolaidd ym maes parcio Castell Dryslwyn. Credid bod pobl yn cysgu yn y faniau dros nos. Byddai’r clerc yn rhoi gwybod am hyn.

It had been noted that vans – red and white – regularly park overnight in the Dryslwyn Castle car park.  It is believed persons are sleeping overnight in the vans. Clerk to report.

5. Roedd cais wedi dod i law yn gofyn am feini prawf gostwng/y posibilrwydd o ostwng y cyfyngiad cyflymder o 30 mya i 20 mya yn Felindre. Byddai’r clerc yn gofyn.

It was requested to ask for criteria/possibility for the speed limit to be reduced from 30 mph to 20 mph.  in Felindre. Clerk to request.

6.  Roedd cais wedi dod i law am arwyddion “Mynedfa Gudd” ger Caeaunewydd, Dryslwyn. Byddai’r clerc yn ymchwilio i hyn. 

A request was made for “Concealed Entrance” signs near Caeaunewydd, Dryslwyn.  Clerk to investigate.  

7. Gofynnwyd i’r clerc gysylltu â’r Cyng. Mansel Charles ynghylch twmpathau cyflymder y tu allan i Ysgol Cwrt Henri. 

 The clerk was asked to contact Cllr. Mansel Charles regarding speed humps outside Court Henry School.

8. Byddai’r Cynghorwyr a’r clerc yn mynd ati i gael map o’r plwyf.

  Cllrs and clerk would look into obtaining a parish map.

9.  Trafodwyd Cynllun Hyfforddi yn fyr, a byddai’n cael ei drafod ymhellach yn y cyfarfod nesaf.

A Training Plan was briefly discussed, to discuss further in the next meeting.

DYDDIAD CYFARFOD NESAF / DATE OF NEXT MEETING

Penderfynwyd y byddai cyfarfod nesaf Cyngor Cymuned Llangathen yn cael ei gynnal ar 19 July 2022 yn yr Ystafell Ddarllen, Cwrt-henri am 7.30yh.

It was resolved that the date for the next meeting of Llangathen Community Council will be held on 19th July 2022 in The Reading Room, Court Henry at 7.30pm.

                                    Llofnod / Signed…………………………….

                                    Dyddiad / Date………………………………….

Gwybodaeth Allweddol Mai /Key Information May 2022

Gwybodaeth Allweddol/Key Information – cyfarfod/meeting Mai  17eg /May 17th 2022

Presennol / Present: Cyng. Cllrs: B. Jones (cadeirydd/chair), Ann Davies, E. Morgan, L. Hughes, C. Moses,  E. Rees  a  A. Davies.

Hefyd yn presennol / In attendance: Cyng./Cllr H. Jones a/and M. Rees (clerc/clerk)

CYFRIFON I’W TALU / ACCOUNTS FOR PAYMENT 

Cymeradwywyd bod y cyfrifon canlynol yn cael eu talu

The following accounts were approved for payment 

                                                                                                £

Trywydd                                                                                   51.84

Costiau Clerks Expenses                                                        123.46

Cyflog y Clerc/Clerks Salary 

Mai/May                                                                                 231.56

Mehefin/June                                                                          231.56

D G Morris archwiliwr/auditor                                               200.00

FINANCE / CYLLID

CSG / CCC Manylion am y taliad/ precept advice

Ebrill/April                                                                             2666.66

Banc Lloyds Bank – Ebrill/April Statement                           7781.71

CYNLLUNIO / PLANNING

PL/03912 – dim gwrthwynebiadau na sylwadau/no objections/comments

SEDD GWAG/VACANCY

Gwnaethpwyd penderfyniad i gyfethol oherwydd swydd wag Cynghorydd yn Ward Gogledd Cyngor Cymuned Llangathen.

A decision was made to co-opt following a vacancy of Councillor on the North Ward of Llangathen Community Council.

Cyfarfod nesaf/ next meeting:  Gorffennaf 19eg/19th July 2022

M Rees (clerc/clerk)        Council@llangathen.org.uk    www.llangathen.org.uk

Co-option Notice

Cofnodion Mawrth Minutes March 2022

CYNGOR CYMUNED LLANGATHEN
LLANGATHEN COMMUNITY COUNCIL

Cofnodion cyfarfod Cyngor Cymuned Llangathen a gynhaliwyd nos Fawrth , 15 Mawrth 2022, cyfarfod rythiol ar Zoom.
Minutes of the meeting of Llangathen Community Council held on Tuesday evening, 15th March 2022, a virtual meeting on Zoom.
Presennol / Present: Cyng. Cllrs : B. Jones ( Cadeirydd / Chair), Ann Davies, E. Morgan, M. Williams, L. Hughes, E. Rees a/and A. Davies.
Hefyd yn presennol / In attendance Mrs M.Rees (clerc / clerk) a/and Cyng. Sir/County Councillor C. Campbell.

21/ 53 YMDDIHEURIADAU / APOLOGIES

Cafwyd ymddiheuriadau am absenoldeb gan / Apologies for absence were received from Cyng. / Cllr. C. Moses.

21/54 DATGANIADAU O FUDDIANT / DECLARATIONS OF INTEREST

Datganodd y Cyng. L. Hughes ddiddordeb yn eitem 10 ar yr agenda ac ni chymerodd ran yn y drafodaeth – Ysgol Cwrt Henri.
Datganodd y Cyng. B. Jones ddiddordeb yn eitem 10 ar yr agenda ac ni chymerodd ran yn y drafodaeth – Neuadd Llangathen.
Cllr. L. Hughes declared an interest in item 10 on the agenda and did not take part in the discussion – Court Henry School.
Cllr. B. Jones declared an interest in item 10 on the agenda and did not take part in the discussion – Llangathen Hall.

21/55 COFNODION / MINUTES

Cynigiwyd gan Cyng. E. Morgan ac eiliwyd gan Cyng. L. Hughes fod cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd nos Fawrth 18 Ionawr 2022 yn cael eu derbyn fel cofnod cywir o’r trafodion.
It was proposed by Cllr. E. Morgan and seconded by Cllr. L. Hughes that the minutes of the meeting held on Tuesday, 18th January 2022 be accepted as a correct record of proceedings.

21/56 MATERION YN CODI / MATTERS ARISING

Cof/Min 21/44 (1) A40 SGWAR DRYSLWYN SQUARE, DRYSLWYN / BROAD OAK / DIOGELWCH Y FFYRDD / ROAD SAFETY – A40

Roedd y Cyng. Cefin Campbell wedi ysgrifennu at Lywodraeth Cymru eto, yn amlinellu pryderon ynghylch diogelwch ar yr A40 – Sgwâr Dryslwyn a Derwen-fawr.
Yr ateb oedd ei bod yn aros am ddata cyflymder er mwyn asesu’r sefyllfa. Yn y cyfamser, dylid rhoi gwybod i GanBwyll am unrhyw faterion yn ymwneud â goryrru.

Cllr. Cefin Campbell had written to Welsh Government again outlining concerns regarding safety on the A40 – Dryslwyn Square and Broad Oak.
The reply was that they were awaiting speed data in order to assess the situation. In the meantime, any speed issues should be reported to GoSafe.

Cof/Min 21/44 (2) ADEILAD CYFNEWIDFA BT/ BT EXCHANGE BUILDING, DRYSLWYN

I’w adolygu yn y cyfarfod nesaf /To review at the next meeting.

Cof/Min 21/44 (3) ROAD FROM BROAD OAK TO CAPEL CROSS INN

Mae’r ardal hon ar restr cynnal a chadw CSG.
This area is on the CCC list for maintenance.

Cof/Min 21/44 (4) FELINDRE – TYLLAU / POT HOLES

Dywedwyd bod rhai o’r tyllau yn y ffordd wedi cael eu llenwi, ond mai mesur dros dro ydoedd. Roedd y broblem ynghylch pyllau dwr wedi gwella ychydig. Roedd materion yn parhau.
It was reported that some potholes have been filled but as a temporary measure. The ponding of water is very slightly improved. Matters are ongoing.
I’w adolygu yn y cyfarfod nesaf /To review at the next meeting.

Cof/Min 21/44 (5) SBWRIEL / LITTER

Roedd yn ymddangos bod yr arwyddion Dim Sbwriel yn dal i bilio i ffwrdd. Nid oedd yna arwyddion ‘Dim Sbwriel’ rhwng Sgwâr Dryslwyn a Chastell Dryslwyn na rhwng Sgwâr Dryslwyn a Siop Dryslwyn/Cwrt Henri. Byddai’r clerc yn mynd ar drywydd hyn. Roedd angen glanhau/clirio sbwriel yn y mannau y cyfeiriwyd atynt.
It would seem that the “No Litter” signs are still peeling away. There are no “No Litter” signs from Dryslwyn Square to Dryslwyn Castle or from Dryslwyn Square to Dryslwyn Shop/Court Henry. The clerk to follow up. The areas mentioned need cleaning/clearing of litter.

Cof/Min 21/44 (6) FELINDRE, GOLEUADAU STRYD / STREET LIGHTING

Roedd yn ymddangos nad oedd y bwlb yn y lleoliad hwn wedi cael ei newid am fwlb watedd is. Byddai’r clerc yn mynd ar drywydd hyn.
It would appear that the bulb at this location has not been replaced by a lower wattage bulb.
The clerk to follow up.

Cof/Min 21/44 (7) LLWYBR BYSIAU YSGOL / SCHOOL BUS ROUTES DERWEN FAWR / BROAD OAK

Roedd y mater ynghylch diogelwch yn Nerwen-fawr yn parhau i beri pryder. Roedd rhai rhieni yn pryderu bod yn rhaid i ddisgyblion ysgol groesi’r A40 er mwyn cwrdd â’r bws ysgol. Nid oedd yr aelodau’n deall, oherwydd er gwaethaf llythyrau niferus a anfonwyd gan y clerc a’r Cyng. Campbell at Bennaeth yr Adran Cludiant, ni chafwyd ateb. Byddai’r clerc yn rhoi cynnig arall arni.
The issue regarding safety at Broad Oak remains a concern. School pupils having to cross the A40 in order to meet the school bus is a worry to some parents. Members are at a loss as despite numerous letters sent to the head of transport by the clerk and by Cllr. Campbell no reply was forthcoming. The clerk to try again.

Cof/Min 21/44 (8) PONT DRYSLWYN /DRYSLWYN BRIDGE

Ni chafwyd ateb gan Gyngor Sir Caerfyrddin ynghylch cyflwr y rheiliau ar Bont Dryslwyn. Byddai’r clerc yn ysgrifennu eto.
No reply from CCC regarding the condition of the railings at Dryslwyn Bridge. The clerk to write again.

Cof/Min 21/52 (1) FLATS, BROAD OAK

Roedd y gwaith i gael gwared ar y planhigion a oedd yn tyfu rhwng y tarmac a’r wal wedi’i gwblhau.
Work to eradicate the plant material growing between tarmac and wall has been completed.

Cof/Min 21/52 (2) DATHLIADAU JIWBILÎ PLATINWM Y FRENHINES / QUEEN’S PLATINUM JUBILEE CELEBRATIONS

Cafwyd trafodaeth ynglyn â dathliadau’r jiwbilî sydd i ddod. Penderfynwyd y gellid plannu coed a llwyni i goffáu’r jiwbilî. Byddai’r clerc yn gofyn i gyfarwyddwr Aberglasne am gyngor.
A discussion took place regarding the up and coming jubilee celebrations. It was decided that some trees and shrubs could be planted to commemorate the jubilee. The clerk to ask director of Aberglasney for advise.

Cof/Min 21/52 (3) LLANGATHEN – LLAWER O DDWR /EXCESSIVE WATER
Roedd y mater ynghylch y ffaith bod llawer o ddwr yn rhedeg i lawr y ffordd ger Y Bryn, Llangathen yn cael ei ystyried.
The matter regarding excessive water running down the road near Y Bryn, Llangathen is being looked into.

Cof/Min 21/52 (4) CLERK’S APPRAISAL

Roedd arfarniad y clerc wedi’i gwblhau, a byddai’n cael ei gyflwyno yn y cyfarfod nesaf.
Roedd y clerc wedi bod i sesiwn hyfforddi a gynhaliwyd gan Un Llais Cymru – Modiwl 8 Cyflwyniad i Ymgysylltiad Cymunedol.
The clerk’s appraisal has been completed and will be presented at the next meeting.
The clerk had attended a training session held by One Voice Wales – Introduction to Community Engagement Module 8

21/57 DIFFIBRILIWR / DEFIBRILLATOR

Roedd y clerc wedi cysylltu â chwmni yswiriant y cyngor ynghylch y Diffibrilwyr presennol, ac roedd yn ymddangos bod lefel yr yswiriant yn ddigonol. Roedd yr wybodaeth ychwanegol yr oedd ei hangen i gofrestru’r diffibrilwyr ar The Circuit bellach ar gael. Byddai’r clerc yn cadarnhau hynny.
The clerk had contacted the council’s insurance company regarding the cover for the existing Defibrillators and it would seem that the cover is adequate. The additional information required to register the defibrillators on The Circuit was now available, the clerk to confirm.

21/58 GWEFAN / WEBSITE

Roedd y clerc wedi cysylltu â We Dig Media, a’r cwmni hwnnw, bellach, oedd rheolwr gwe’r Cyngor.
The clerk had liaised with We Dig Media and they were now the council’s web manager.

21/59 GOHEBIAETH / CORRESPONDENCE

Cafodd yr eitemau canlynol o ohebiaeth eu cyflwyno i’r cyngor a’u trafod/nodi, fel sy’n briodol:
The following items of correspondence were presented to council and duly discussed/noted:

CSG/CCC
* Latest news from Carmarthenshire County Council – Ionawr/January
* EMERGENCY ROAD CLOSURE – U4040 BROAD OAK, CARMARTHEN – 95811832 (OneNetwork127544592* Gwybodaeth / Information – dweud eich dweud yn ynghylch cyllideb / have your say on the council’s budget
* Data Cydymffurfio a’r cod Ymddygiad / Code of Conduct Compliance Data
* Emergency Road Closure – U4044, Mount Road, Llangathen, – One Network ID 127518089
* Business update –
* Paul Davies (Cohesion) – Free Hate Crime Training
Un Llais Cymru / One Voice Wales
* Swydd Wag — Cyfarwyddwr Anweithredol ar gyfer Bwrdd Llywodraeth Cymru — Vacancy — Non-Executive Director for Welsh Government Board
* Gwahoddiad i gyfres o ddigwyddiadau rhannu dysg a gynhelir gan y Bartneriaeth Cymunedau Dyfeisgar, 24-31 Ionawr 2022 // Invitation to series of shared learning events by the Community Partnership, 24-31 January 2022
* TOWN COUNCIL – JOB ADVERTISEMENT
* Swydd Wag — Prif Swyddog Gweithredu, Llywodraeth Cymru — Vacancy — Chief Operating Officer, Welsh Government
* Pugh Computers Your experts in modern workplace solutions / Eich arbenigwyr mewn datrysiadau modern yn y gweithle
* Vacancy/ Swydd Wag – Cyngor Cymumed Llanddewi Brefi Community Council
* Fideos Codi Ymwybyddiaeth / hyrwyddo Cynghorwyr Cymuned a Thref / Raising Awareness / promotion videos / Community & Town Councils
* Swydd Wag — Dirprwy Gyfarwyddwr Gogledd Cymru (y Gymraeg yn hanfodol) — Vacancy — Deputy Director North Wales (Welsh language essential)
* Swyddi Gwag – Swyddogion Cymorth Tim Dwyieithog – Vacant Role – Bilingual Team Support
* Plannu coed a Pherllannau / Tree planting and Orchards Fforwm Natur – Pethau Bychain – Nature Forum
* Training – JANUARY, FEBRUARY & MARCH 2022 / HYFFORDDIANT – IONAWR, CHWEFROR & MAWRTH 2022
* Archwilio Cymru / Audit Wales Fee Scheme 2022-23 released today / Cynllun Ffioedd 2022-23 a gyhoeddwyd heddiw
* IMPORTANT INFORMATION – THE QUEEN’S PLATINUM JUBILEE BEACONS 2ND JUNE 2022
* Welsh Government is developing a Community Food Strategy / Mae Llywodraeth Cymru yn datblygu Strategaeth Bwyd Cymunedol
* Cynllun Prentisiaethau Llywodraeth Cymru yn agor ar 28 Mawrth — Welsh Government Apprenticeship Scheme opening on 28th March
* Natur a Ni – Mae’r sgwrs genedlaethol ar ddyfodol amgylchedd naturiol Cymru wedi dechrau / Nature and Us – The national conversation on the future on Wales’ natural environment has started
* Vacancy Llanelli Town Council / Swydd Wag Cyngor Tref Llanelli
* Welsh Governments Consultation on how to measure the inclusion of migrants in Wales / Ymgynhoriad Llywodraeth Cymru ar sut i fesur cynhwysiant yng nghyd-destun mudwyr yng Nghymru
* Un Llais Cymru / One Voice Wales – Bwletin Newyddion / News Bulletin
Llywodraeth Cymru / Welsh Government
* Ending Physical Punishment in Wales Newsletter
* Celebrating Rural Development Success – Wales Rural Network Website
* Cynllun Prentisiaethau Llywodraeth Cymru 2022 yn agor yn fuan —Government Apprenticeship Scheme 2022 opening soon
* Hawliau Tramwy Cyhoeddus / Public Rights of Way * Cyngor newydd am y Cod Cefn Gwlad i reolwyr tir / New Code advice for land managers
Audit Wales
* Beth Harris – requesting information 2019 /2020
General
* Dryslwyn SiopNEWydd – Adborth ar y Dyluniad / Design Feedback
* Set up project introduction – The Family Foundation Cymru
* Cyngor Iechyd Cymuned Hywel Dda mis Chwefror / Hywel Dda Community Health Council February newsletter
* Planting a Tree for the Jubilee / Plaque – Royal British Legion Industries –
Request Financial Assistance
* Wales Air Ambulance
*CSG/CCC Apêl Cadeirydd / Chair’s Appeal – Ambiwlans Awyr Cymru
* Eisteddfod Gerddorol Ryngwladol Llangollen International Musical Eisteddfod
* Eisteddfod Urdd Sir Gaerfyrddin – Pwyllgor Apêl Llanfihangel Aberbythych a Llangathen

21/60 CYFRIFON I’W TALU / ACCOUNTS FOR PAYMENT / CYLLID / FINANCE

Cymeradwywyd bod y cyfrifon canlynol yn cael eu talu, a pharatowyd sieciau yn unol â hynny:
The following accounts were approved for payment and cheques duly prepared:
£
We Dig Media 216.00
Rheolwr Gwe/Web Manager
Ystafell Ddarllen/Reading Room
Llogi Neuadd/Hire of Hall 15.00
Trywydd – Cyfieithu/Translation 29.16
Cyflog y Clerc / Clerks Salary
Mawrth/March 231.56
Ebrill/April 231.56
Costau’r Clerc / Clerks Expenses 102.19
(Zoom £14.39 x 2)
Cyngor Sir Gâr/Carmarthenshire County
Council
Goleuadau/Lighting 994.92
Cyngor Sir Gâr/Carmarthenshire County
Council
Replacement of Lanterns to LED 688.06

Lloyds Bank – January Statement – £9355.06

21/61 CEISIADAU CYNLLUNIO / PLANNING APPLICATIONS

Cafodd y ceisiad canlynol eu hystyried gan y Cyngor a nodwyd eu sylwadau:
The following application was considered by the Council and their observations noted. The clerk to advise CCC accordingly.

RHIF CAIS DATBLYGIAD LLEOLIAD
APPLICATION NO. DEVELOPMENT LOCATION
PL/03293 Alteration to design of single Birds Hill Farm
storey extension Llandeilo
SA19 6SH
No concerns/objections
Dim pryderon/gwrthwynebiadau

PL/03343 Certificate of Lawful Development Peacehaven Cottage
for the existing use of the siting of dwelling Capel Isaac
without any restrictions with P6/19a/755/93 Llandeilo SA19 7UD
No concerns/objections
Dim pryderon/gwrthwynebiadau

PL/03549 Non material amendment to E/40141 (the The Gardens,
proposed re-development of abandoned Capel Isaac
nursery gardens to re-instate the residential
use on the site with a purpose built dwelling
office studio and ancillary accommodation
to support the commercial use
No concerns/objections
Dim pryderon/gwrthwynebiadau

Ceisiadau cynllunio a gymeradwywyd:
Approved planning applications:

PL/03293 – Birds Hill Farm – Caniatawyd diwygiad ansylweddol/Non material amendment granted.

21/62 ADRODDIAD Y CYNGHORYDD SIR / COUNTY COUNCILLORS REPORT

Nododd y Cyng. Campbell yn ei adroddiad fod materion diogelwch yr A40 yn cael eu hadolygu gan Lywodraeth Cymru.
Cadarnhaodd fod cwmni wedi llwyddo i gael system talebau er mwyn uwchraddio gwasanaethau band eang yn yr ardal. Byddai’r talebau yn cael eu rhoi gan Lywodraeth Cymru i grwpiau weithio gyda chwmnïau i uwchraddio band eang ffibr.
Cyhoeddodd Cyngor Sir Caerfyrddin fod y dreth gyngor wedi cynyddu 4.2% – a oedd yn llai na’r disgwyl.
Argyfwng Wcráin – roedd 1,000 o ffoaduriaid i ddod i Gymru. Roedd arian ar gael i gynorthwyo’r teuluoedd hyn.
Ar ôl gwasanaethu Ward Llanfihangel Aberbythych am ddeng mlynedd, cadarnhaodd y Cyng. Campbell na fyddai’n sefyll yn yr etholiadau ym mis Mai am fod ganddo bellach sedd yn y Senedd.
Mynegodd ei ddiolchgarwch i’r aelodau am eu cefnogaeth iddo dros y blynyddoedd, a dymunodd yn dda i’r Cyngor Cymuned ar gyfer y dyfodol. Diolchwyd i’r Cyng. Campbell, hefyd, am ei waith caled a’i gyfraniad dros y blynyddoedd.
In his report, Cllr. Campbell advised that the A40 safety issues were under review by Welsh Government.
He confirmed that a company had been successful in obtaining a voucher system to up-grade Broadband services in the area. The vouchers will be given by Welsh Government for groups to work with companies to up-grade fibre Broadband.
Carmarthenshire County Council announced that council tax has increased by 4.2% – which was less that anticipated.
The Ukraine crises – 1,000 refugees were to come to Wales, funds are available to support these families.
After 10 years serving the Llanfihangel Aberbythych Ward, Cllr. Campbell confirmed that he would not be standing at the elections in May as he now has a seat in the Senedd.
He expressed his gratitude to members for the support they had showed him over the years and wished the Community Council well for the future. In return, Cllr. Campbell was thanked for his hard work and input over the years.

RHODDION / DONATIONS

Rhoddwyd rhestr i’r aelodau o sefydliadau a oedd yn gofyn am gymorth ariannol. Yn dilyn trafodaeth, cytunwyd i roi arian i’r canlynol
A list of organisations requesting financial assistance was issued to members. After discussion, it was agreed to donate funds to the following:
£
Ysgol Cwrt Henri Rhieni ac Athrawon
Court Henry School Parents & Teachers 400.00
Ysgol Feithrin Cwrt Henri 400.00
Neuadd Llangathen Hall 400.00
Ystafell Ddarllen Cwrt Henri/Reading Room 400.00
Urdd Gobaith Cymru – Apel Llanfihangel
Aberbythych a Llangathen 100.00
Clwb Ffermwyr Ifanc Llanfynydd Young Farmers 50.00
Y Lloffwr 50.00
Apêl Cadeirydd CSC/Chair’s Appeal
(Ambiwlans Awyr Cymru/Wales Air Ambulance 100.00

Y clerc i drefnu bod y sieciau’n cael eu hanfon ymlaen at y sefydliadau perthnasol
The clerk to arrange for the cheques to be forwarded to the relevant organisations.

DYDDIAD CYFARFOD NESAF / DATE OF NEXT MEETING
Penderfynwyd y byddai cyfarfod nesaf Cyngor Cymuned Llangathen ynghyd â Cyfarfod Blynyddol yn cael ei gynnal ddydd Mawrth 17 Mai 2022 yn yr Ystafell Ddarllen, Cwrt-henri am
7.30 p.m. Bydd gwasanaeth ffôn ar gael i’r rhai nad ydynt yn dymuno mynychu’n bersonol.
It was resolved that the next meeting together with the Annual Meeting of Llangathen Community Council would be held on Tuesday 17th May 2022 at the Reading Room, Court Henry at 7.30pm.
A telephone service will be made available to those not wishing to attend in person.

Llofnod / Signed…………………………….

Dyddiad / Date………………………………….

Cyfarfod Mawrth March Key Information 2022

CYNGOR CYMUNED LLANGATHEN COMMUNITY COUNCIL

Key Information – cyfarfod/meeting Mawrth 15fed /March 15th 2022

Presennol / Present: Cyng. Cllrs: B. Jones (cadeirydd/chair), A. Davies, E. Morgan, L. Hughes, M. Williams, E. Rees  a  A. Davies.

Hefyd yn presennol / In attendance: Cyng./Cllr C. Campbell and M. Rees (clerc/clerk)

YMDDIHEURIADAU / APOLOGIES

Cafwyd ymddiheuriadau am absenoldeb gan  / Apologies for absence were received from  Cyng. / Cllr: C. Moses

DATGANIADAU O FUDDIANT / DECLARATIONS OF INTEREST

Datganodd y Cyng. L. Hughes  ddiddordeb yn eitem 10 ar yr agenda – Ysgol Cwrt Henri. 

Datganodd y Cyng. B. Jones  ddiddordeb yn eitem 10 ar yr agenda – Neuadd Llangathen

Cllr. L. Hughes declared an interest in item  10 on the agenda  – Court Henry School.

Cllr. B. Jones declared an interest in item  10 on the agenda  – Llangathen Hall

CYFRIFON I’W TALU / ACCOUNTS FOR PAYMENT 

Cymeradwywyd bod y cyfrifon canlynol yn cael eu talu

The following accounts were approved for payment 

                                                                                                £

We Dig Media                                                                        216.00

Ystafell Ddarllen                                                                      15.00

Trywydd                                                                                   29.16

Costiau Clerks Expenses                                                        102.19

Cyflog y Clerc/Clerks Salary 

Mawrth/March                                                                        231.56

Ebrill/April                                                                             231.56

Rhoddion/Donations

Parents/Teachers Ysgol Cwrt Henri School                           400.00

Cylch Meithrin Cwrt Henri                                                    400.00

Neuadd Llangathen Hall                                                         400.00

Ystafell Ddarllen / Reading Room Cwrt Henri                      400.00

Urdd – Pwyllgor Apêl Llanfihangel Aberbythych 

a Llangathen                                                                           100.00

CSG/CCC Apêl Cadeirydd / Chair’s Appeal – 

Ambiwlans Awyr Cymru                                                       100.00

CFFI Llanfynydd YFC                                                             50.00

Y Lloffwr                                                                                  50.00

Cyfarfod nesaf/ next meeting:  Mai 17eg/17th May 2022

M Rees (clerc/clerk)        Council@llangathen.org.uk    www.llangathen.org.uk

Cofnodion Ionawr January Minutes 2022

CYNGOR CYMUNED LLANGATHEN
LLANGATHEN COMMUNITY COUNCIL

Cofnodion cyfarfod Cyngor Cymuned Llangathen a gynhaliwyd nos Fawrth , 18 Ionawr 2022, cyfarfod rythiol ar Zoom.
Minutes of the meeting of Llangathen Community Council held on Tuesday evening, 18th January 2022, a virtual meeting on Zoom.
Presennol / Present: Cyng. Cllrs : B. Jones ( Cadeirydd / Chair), Ann Davies, C. Moses, E. Morgan, M. Williams, L. Hughes, E. Rees a/and A. Davies.
Hefyd yn presennol / In attendance Mrs M.Rees (clerc / clerk) a/and Cyng. Sir/County Councillor C. Campbell.

21/ 41 YMDDIHEURIADAU / APOLOGIES

Cafwyd ymddiheuriadau am absenoldeb gan / Apologies for absence were received from Rachel Carter, Local Places for Nature Officer.
Roedd hi wedi rhoi gwybod i’r clerc nad oedd hi ar gael ar nos Fawrth ond y byddai’n hapus i gwrdd â rhai o’r Cynghorwyr ar noson arall.
She had advised the clerk that she was unavailable on Tuesday evenings but would be happy to meet some of the Councillors on another evening.

21/42 DATGANIADAU O FUDDIANT / DECLARATIONS OF INTEREST

Datganodd y Cyng. A.F.Davies ddiddordeb yn eitem 21/51 ac ni chymerodd ran yn y drafodaeth – Gwefan.
Cllr. A.F.Davies declared an interest in item 21/51 and did not take part in the discussions – Website.

21/43 COFNODION / MINUTES

Cynigiwyd gan Cyng. Ann Davies ac eiliwyd gan Cyng. B. Jones fod cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd nos Fawrth 16 Tachwedd 2021 yn cael eu derbyn fel cofnod cywir o’r trafodion.
It was proposed by Cllr. Ann Davies and seconded by Cllr. B. Jones that the minutes of the meeting held on Tuesday, 16th November 2021 be accepted as a correct record of proceedings.

21/44 MATERION YN CODI / MATTERS ARISING

Cof/Min 21/35 (1) A40 SGWAR DRYSLWYN SQUARE, DRYSLWYN / BROAD OAK / DIOGELWCH Y FFYRDD / ROAD SAFETY – A40

Cafwyd gohebiaeth oddi wrth Lywodraeth Cymru (LlC). Roedd yn rhoi gwybod bod terfynau cyflymder ar y rhwydwaith cefnffyrdd yn cael eu hadolygu yn unol â chanllawiau Pennu Terfynau Cyflymder Lleol yng Nghymru. Felly o ran cerbydau yn mynd dros y terfyn cyflymder, roedd hwn yn fater gorfodi i’r heddlu. Dylid cyfeirio unrhyw bryderon at GanBwyll. Bu’r cynghorwyr ers blynyddoedd lawer yn ymgyrchu dros ddefnyddio mesurau mwy diogel ar Sgwâr Dryslwyn ac yn Nerwen Fawr, ac roedd yn rhwystredig ei bod yn ymddangos bod eu sylwadau ar brydiau yn cael eu hanwybyddu. Cynigiodd y Cyng. Cefin Campbell ysgrifennu at LlC.
Correspondence had been received from Welsh Government (WG). They advised that speed limits on the trunk road network is reviewed in line with Setting Local Speed Limits in Wales guidance. With regard to vehicles exceeding the speed limit, then this was an enforcement matter for the police. Any concerns should be addressed to GoSafe. Councillors had for many, many years campaigned for safer measures to be employed at the Dryslwyn Square and Broad Oak locations and it was frustrating that on occasions their observations appeared to be disregarded. Cllr. Cefin Campbell offered to write to WG.

Cof/Min 21/35 (2) ADEILAD CYFNEWIDFA BT/ BT EXCHANGE BUILDING, DRYSLWYN

Nid oedd unrhyw waith wedi’i wneud i Adeilad Cyfnewid BT ond Roedd yn ymddangos bod rhywfaint o waith ar y cafnau wedi’i gwblhau.
No work has been carried out to the BT Exchange Building except it would seem that some work to the troughings has been completed. I’w adolygu yn y cyfarfod nesaf /To review at the next meeting.

Cof/Min 21/35 (3) ROAD FROM BROAD OAK TO CAPEL CROSS INN

Mae’r ardal hon ar restr cynnal a chadw CSG.
This area is on the CCC list for maintenance.

Cof/Min 21/35 (4) FELINDRE – TYLLAU / POT HOLES

Mae’r ardal hon ar restr cynnal a chadw CSC.
This area is on the CCC list for maintenance.

Cof/Min 21/35 (5) SBWRIEL / LITTER

Gofynnwyd i’r clerc ofyn i Swyddog yr Amgylchedd, CSC, amnewid yr arwyddion Dim Baw Cwn a Dim Sbwriel gan fod rhai yn pilio i ffwrdd. Hefyd, gofyn am arwyddion Dim Sbwriel ar y ffordd rhwng Sgwâr Dryslwyn a Chastell Dryslwyn a rhwng Sgwâr Dryslwyn a Chwrt Henri. Roedd y clerc wedi cael rhai posteri Dim Baw Cwn a byddai’r rhain yn cael eu gosod ar Safle Bysiau Sgwâr Dryslwyn ac ar yr Hysbysfwrdd, Derwen Fawr.
The clerk was asked to request Environmental Officer, CCC, to replace the No Dog Fouling and No Litter signs as some were peeling away. Also, to request No Litter signs on the road from Dryslwyn Square to Dryslwyn Castle and Dryslwyn Square to Court Henry. The clerk had been forwarded some No Dog Fouling posters and these will be placed in the Dryslwyn Square Bus Stop and Notice Board, Broad Oak.

Cof/Min 21/35 (6) FELINDRE, GOLEUADAU STRYD / STREET LIGHTING

Roedd y clerc wedi siarad â Pheiriannydd Goleuadau Cyhoeddus CSC a gadarnhaodd fod y golau stryd dan sylw yn pylu ac yn gweithio’n gywir. Cynigiodd leihau watedd y bwlb er mwyn lleihau disgleirdeb y golau. Byddai’r clerc yn ysgrifennu at CSC i gadarnhau y byddai hyn yn dderbyniol.
The clerk had spoken to CCC Public Lighting Engineer who confirmed that the street light in question was indeed dimming and working correctly. He offered to modify the bulb wattage to a lower power in order to reduce the brightness of the light. The clerk to write to CCC to confirm that this would be agreeable.

Cof/Min 21/35 (8) LLWYBR BYSIAU YSGOL / SCHOOL BUS ROUTES DERWEN FAWR / BROAD OAK

Ni chafwyd ateb hyd yma ar ôl i ohebiaeth ar y mater hwn gael ei hanfon at CSC. Cynigiodd y Cyng. Cefin Campbell ysgrifennu ar ran y Cyngor Cymuned.
Following correspondence on this matter having been forwarded to CCC, no reply to date had been received. Cllr. Cefin Campbell offered to write on the Community Councils behalf.

Cof/Min 21/35 (9) PONT DRYSLWYN /DRYSLWYN BRIDGE

Roedd cyflwr Pont Dryslwyn wedi’i gofnodi a’r mater wedi’i anfon i’r adran berthnasol yn CSC. Byddai’r clerc yn mynd ar drywydd hyn gan na chafwyd ymateb.
The condition of Dryslwyn Bridge had been reported and forwarded to the relevant section in CCC. The clerk to follow up as no response had been received.

21/45 GOHEBIAETH / CORRESPONDENCE

Cafodd yr eitemau canlynol o ohebiaeth eu cyflwyno i’r cyngor a’u trafod/nodi, fel sy’n briodol:
The following items of correspondence were presented to council and duly discussed/noted:

Un Llais Cymru
* Hywel Dda Community Health Council
* Cyfleoedd cyllid ar gyfer Cymru De-Gorllewin / Funding opportunities for SW Wales – Rachel Carter
* Bwletin Newyddion / News Bulletin
* Community Woodlands Fund / Cronfa Coetiroedd Cymunedol – plannu a gwella coed / tree planting and enhancements
* Cylchlythyr Hydref 2021 / October 2021 Newsletter
* ‘Leave only paw prints’ dog fouling campaign / Hymgyrch baw cwn ‘Gadewch olion pawennau yn unig’ Posters received
* Ymgyngoriad ar ddeddfwriaeth a pholisi cynllunio ar gyfer ail gartrefi a llety gwyliau tymor byr / Consultation on planning legislation and policy for second homes and short-term holiday lets
Nodyn Cyngor Technegol (Tan) 15 Diweddariad Pwysig gan y Gweinidog Newid Hinsawdd / Technical Advise Note (Tan) 15 Important Update from the Minister of Climate Change
* QUEEN’S PLATINUM JUBILEE BEACONS 2ND JUNE 2022
* Job vacancy – Voice Wales Community CPR and Defibrillator Manager / Rheolwr CPR a Diffibrilwyr Cymunedol Un Llais Cymru
* Job Vacancy – One Voice Wales Digital Sector Support Officer /Swyddog Cefnogaeth Ddigidol I’r Sector Un Llais Cymru.
* Job Vacancy – Governance and Digital Communications Support Officer /Swyddog Cefnogi Llywodraethiant a Chyfathrebu Digidol
* Mae’r Cyrsiau Preswyl ‘Defnyddio’ Cymraeg Gwaith yn ol ar gyfer 2022! The residential ‘Use’ Work Welsh Courses return for 2022!
* Fforwm Cenedlaethol Rhanddeiliaid Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol / Well-being of Future Generations National Stakeholder Forum
* Policy Announcements at the Compulsory Purchase Association (CPA) Wales National Conference 2021/ Gyhoeddiadau Polisi’r yng Nghynhadledd Genedlaethol Cymdeithas Prynu Gorfodol Cymru 2021
* Cyflwyno’r Bil Deddfau Trethi Cymru (Pwer i Addasu) Welsh Tax Acts etc (Power to Modify) Bill
* Laying of the Eligible Community Councils (General Power of Competence) (Qualifications of Clerks) (Wales) Regulations 2021
* Rhaglen Llunio Dyfodol Cymru/Shaping Wales Future – National Stakeholder Forum
* Welsh Government Councillor remuneration and citizen engagement in Wales – reports / adroddiadau
* Gohediaeth gan y Gweinidog Gyfiawnder Cymdeithasol Correspondence from the Minister for Social Justice – TCC CTCh
* Llangain Community Council Vacancy
* Llanwino Community Council Clerk Vacanc
* NHMF COVID-19 Response Fund in Wales – heritage assets
* Advertisement Chair to the Independent Remuneration Panel for Wales
* The Queens Platinum Jubilee – National Lottery Awards for All – Jiwbili Platinwm Y Frenhines Arian I Bawb Loteri Genedlaethol
* Training – JANUARY, FEBRUARY & MARCH 2022 /Hyfforddiant – IONAWR, CHWEFROR & MAWRTH 2022
* Violence against women Welsh Government Consultation / Trais yn menywod Ymgynghoriad Llywodraeth Cymru
LlC/WG
* Climate Change Bulletin December 2021
* Deddf Llywodraeth Leol ac Etholiadau (Cymru) 2021: Canllawiau Drafft ar gyfer Cynghorau Cymuned a Thref/The Local Government and Elections (Wales) Act 2021: Draft Statutory Guidance for Community and Town Councils
* Ending Physical Punishment in Wales Newsletter
General
* Broadway Broadband – FREE fibre Gov funding has been approved by DCMS!
* Cylchlythyr mis Tachwedd a Rhagfyr CIC Hywel Dda / Hywel Dda CHC November and December newsletter
* Free training for community members – Poster – to be displayed in the Dryslwyn Post Office/Shop
* Dryslwyn siopnewydd
* Building a Healthier Future after COVID 19 / Adeiladu Dyfodol Iachach ar ol COVID 19
* Cynllun Heddlu a Throsedd | Police and Crime Plan – On behalf of the OPCC
* Lloyds Bank – Tachwedd / November £7649.55 Rhagfyr/December £9784.15
CCC Partners – Susan Smith
* Alzheimer’s Society Cymru – Gorllewin Cymru/Alzheimer’s Society Cymru update – West Wales
* Wellbeing Wednesdays in December
CCC Paul Davies (Cohesion)
* Carers Grants * Crimestoppers launches sexual harassment survey
* Pebble Grants of up to £4000 available – small UK registered charities and recognised churches
* Third Sector Resilience Fund – Protected Characteristics Priority – voluntary organisations to help deal with the long after effects of COVID 19
* The 7 Stars Foundation – Charitable organisation supporting vulnerable young people
CSG /CCC
* Cronfa Cysylltu Cymunedau Sir Gaerfyrddin / Carmarthenshire Connected Communities Fund – see poster
* Emergency Road Closure – C2152, Cilsane to Penybanc, Llandeilo. – One Network ID – 124411840 (for one day)
* EMERGENCY ROAD CLOSURE – C2152 LLANGATHEN (Rhagfyr/December ‘21)
* Cau Ffordd Dros Dro – C2145 Capel Isaac Llandeilo Temporary Road Closure – 10/1/22 – 3 diwrnod/days
* Praesept 2022-23 Precept
* Gwybodaeth Etholiadol/Electoral Information
* Nadolig Llawen / Merry Christmas – Wendy Walters
* Michael Roberts – Ynghylch – Arolwg ymgysylltu sy’n yawned a rheolaethau cwn ychwanaegol / Engagement survey relating to additional dog controls
Requests for Financial Assistance
* Marie Curie * Urdd * Cylch Urdd Blaenau Tywi
Brochures/Circulars
The Clerk Magazine Glasdon The Llanelli Standard
Cadwch Cymru Daclus/Keep Wales Tidy – Posters – To be placed in the Dryslwyn Square Bus Stop and Broad Oak Notice Board.

21/46 CYFRIFON I’W TALU / ACCOUNTS FOR PAYMENT / CYLLID / FINANCE

Cymeradwywyd bod y cyfrifon canlynol yn cael eu talu, a pharatowyd sieciau yn unol â hynny:
The following accounts were approved for payment and cheques duly prepared:
£
Cyflog y Clerc / Clerks Salary
Ionawr / January 231.56
Chwefror / February 231.56
Costau’r Clerc / Clerks Expenses 117.53
(Zoom £14.39 x 2)

SLCC Aelodaeth/Membership 80.00

Domain Renewal 57.55 (inc VAT)
Adnewyddu’r Parth
Byddai’r anfoneb hon yn cael ei throsglwyddo i’r Rheolwr Gwe newydd.
This invoice to be passed on to the new web Manager.

CSG /CCC Precept Remittance Advice – £2400 – 22/12/21
Lloyds Bank – Statement Tachwedd/ November 2021 – £7649.55 Rhagfyr/December 2021 £9784.15

21/47 CEISIADAU CYNLLUNIO / PLANNING APPLICATIONS

Cafodd y ceisiad canlynol eu hystyried gan y Cyngor a nodwyd eu sylwadau:
The following application was considered by the Council and their observations noted. The clerk to advise CCC accordingly.

Cais cynllunio ymgynghori / Planning Application Consultation

RHIF CAIS DATBLYGIAD LLEOLIAD
APPLICATION NO. DEVELOPMENT LOCATION
PL/02691 Creu estyniad i’r ystafell de bresennol yn
lle’r pebyll presennol, toiled newydd, ty
gwydr newydd.

Cais Cynllunio Ymgynghori Creation and extension to existing tea room Gerddi Aberglasney
Planning Application to replace existing marquees, new WC, new Gardens, Llangathen
Consultation glasshouse SA32 8QH

No concerns/objections
Dim pryderon/gwrthwynebiadau
********
PL/01009 Proposed erection of free-range poultry Land North of
Cais Cynllunio Parthed unit to accommodate 16,000 birds, feed bins, Glanmyddyfi,
Ymgynghori/Planning upgrade of existing field access, highway Pentrefelin. SA19 6SD
Application junction improvements
Re-Consultation

No concerns/objections
Dim pryderon/gwrthwynebiadau

PL/03308 Gwaith Coed /Tree Works Aelybryn
Broad Oak

No concerns/objections
Dim pryderon/gwrthwynebiadau

21/48 ADRODDIAD Y CYNGHORYDD SIR / COUNTY COUNCILLORS REPORT

Dywedodd y Cyng. Cefin Campbell fod CSC wedi cyrraedd setliad ariannol, sef cynnydd o 9.2% yn y gyllideb flynyddol. Byddai’n rhoi gwybod yn y cyfarfod nesaf am y cynlluniau ar gyfer ei ddefnyddio.
Roedd Llwybr Beiciau Caerfyrddin i Ffairfach wedi cael cyllid o Gronfa Codi’r Gwastad, ac er bod y llwybr o Ffairfach i Ddryslwyn yn glir i gyd, roedd rhai problemau yn ardal Nantgaredig a Felin-wen.
Cllr. Cefin Campbell advised that CCC had reached a financial settlement of a 9.2% increase in the annual budget. He will advise on the plans on how this would be utilised in the next meeting.
The Carmarthen to Ffairfach Cycle Path has received funds from the “Levelling up Fund” and whereas the route from Ffairfach to Dryslwyn is all clear there are some issues in the Nantgaredig, Whitemill area.

21/49 DIFFIBRILIWR / DEFIBRILLATOR

Roedd y clerc wedi cofrestru’r ddau Ddiffibriliwr presennol ar The Circuit, roedd rhai manylion eraill i’w hychwanegu a byddai hyn yn cael ei wneud cyn gynted ag y byddai’r wybodaeth ar gael.
Nid oedd y clerc wedi gallu dod o hyd i grantiau ar gyfer dau Ddiffibriliwr newydd ond darparodd ddau ddyfynbris. Roedd y Cyng. B Jones hefyd wedi gwneud rhai ymholiadau a byddai penderfyniad yn cael ei wneud ynghylch y posibilrwydd o brynu pan fyddai’r manylion ar gael. Byddai’r clerc yn gwirio’r sefyllfa o ran yswiriant y Diffibrilwyr presennol, a’r posibilrwydd o ychwanegu dau newydd.
The clerk had registered the two existing Defibrillators on The Circuit, there are some additional details to be added and this would be done as soon as the information was available.
The clerk had been unable to source grants for two new Defibrillators but provided two quotations. Cllr B Jones had also made some enquiries and a decision regarding the possibility of making a purchase would be make when the details were available. The clerk to check the insurance situation on the existing Defibrillators and the possibility of two new ones.

21/50 GOFYNIAD PRAESEPT / PRECEPT REQUIREMENT 2022 / 2023

Gofynnwyd am ofyniad praesept 2022/2023 gan Gyngor Sir Gâr.
Nid oedd manylion costau’r “Goleuadau Troedffordd” ar gyfer y flwyddyn ariannol uchod ar gael gan CSC, ond dywedwyd wrth y clerc y byddai’r costau’n debyg i’r flwyddyn flaenorol.
Roedd ad-daliad blynyddol y benthyciad (prosiect goleuadau LED cymunedol) yn cyfateb i £538.63 dros gyfnod o wyth mlynedd, hyd yma, nid oedd anfoneb wedi dod i law gan CSC, ond eto, dywedwyd wrth y clerc y dylai fod ar gael yn fuan.
Manylion am Derfyn Gwariant Adran 137 ar gyfer 2022/23 – sef £8.82 yr etholwr. Roedd tuag at 437 o etholwyr yn y plwyf.
Rheoliadau Awdurdodau Lleol (Cyfrifo Sylfaen Treth Gyngor)(Cymru) 1995: y ffigur ar gyfer cymuned Llangathen 2022/23 oedd 263.96 – a godir ar gyfer eiddo Band D
Ymchwiliwyd i Incwm a Gwariant Gwirioneddol y flwyddyn flaenorol, ynghyd â’r gyllideb/gwariant hyd at 18/1/22.
Roedd pob maes gwariant wedi cael ei archwilio, a’r costau wedi cael eu hystyried.
Cytunwyd bod angen cynnydd bach yn y praesept.
Penderfynwyd y byddai’r praesept gofynnol ar gyfer 2022-23 yn £8,000.
Byddai unrhyw brosiectau cymunedol nad oedd wedi’u cyfrif yn y praesept yn cael eu cynnwys yn y cronfeydd wrth gefn a oedd eisoes ar gael.
Trefnwyd i’r ffurflen gael ei llofnodi gan y Clerc, sef y Swyddog Ariannol Cyfrifol, a’r Cadeirydd, a byddai’n cael ei hanfon ymlaen at Adran Adnoddau Cyngor Sir Gâr.
The precept requirement for 2022 / 2023 was requested by Carmarthenshire County Council.
Details of “Footway Lighting” charges for the above financial year unavailable from CCC but the clerk was advised that the charges would be similar to that of the previous year. The annual loan repayment (community LED lighting project) equates to £538.63 over a eight year period, but to date, no invoice has been received from CCC but again, the clerk was advised that it was anticipated that this would be available shortly.
Details of Section 137 Expenditure Limit for 2022/2023 – this being £8.82 per elector. There being approximately 437 electors within the parish.
The Local Authorities (Calculation of Council Tax Base )(Wales) Regulations 1995, the figure for the Llangathen community 2022/2023 being 263.96 – levied for a Band D property.
Actual Income and Expenditure for the previous year was examined as was the budget / expenditure to 18/1/22.
All areas of expenditure were explored and costs considered. It was agreed that a small increase in the precept was needed.
It was resolved that the precept requirement for 2022/2023 be £8,000.
Any community projects not accounted for in the precept would be covered by the reserves already available.
Arrangements were made for the form to be signed by the clerk, as the Responsible Financial Officer and Chair and to be forwarded to Resources Department, CCC

21/51 GWEFAN / WEBSITE

Gan fod y rheolwr gwe cyfredol wedi rhoi gwybod na fyddai’n gallu parhau i reoli’r wefan mwyach, roedd ymdrechion wedi’u gwneud i chwilio am reolwr gwe arall. Cysylltwyd â chwmni lleol profiadol a chytunwyd i dderbyn y cynnig. Byddai’r clerc yn cysylltu â WedigMedia cyn gynted â phosibl er mwyn diweddaru’r wefan. Datganodd y Cyng. A. F. Davies fuddiant ac ni chymerodd ran mewn unrhyw drafodaethau ar y mater hwn.
As the current web manager advised that he would no longer be in a position to continue to manage the website, efforts had been made to seek an alternative web manager. An experienced local company had been approached and it was agreed to take up the offer. The clerk to liaise with WedigMedia as soon as possible in order to get the website up to date. Cllr. A. F. Davies declared an interest and did not participate in any discussions regarding this matter.

21/52 UNRHYW FATER ARALL / ANY OTHER BUSINESS

1. Fflatiau 7-10, Derwen Fawr. Nodwyd bod planhigion/eiddew yn ymledu rhwng y tarmac a’r wal y tu allan i’r eiddo hyn. Byddai’r clerc yn rhoi gwybod am hyn.
Flats 7 – 10, Broad Oak. It had been noted that plant material / ivy was creeping up between the tarmac and wall outside these properties. The clerk to report.
2. Trafodwyd Jiwbilî Platinwm y Frenhines a chyflwynwyd rhai syniadau. I’w hadolygu yn y cyfarfod nesaf.
Discussions regarding the Queen’s Platinum Jubilee were discussed and some ideas put forward. To review at the next meeting.
3. Dywedwyd bod llawer o ddwr yn rhedeg i lawr y ffordd heibio’r Bryn, Llangathen.
It was reported that excessive water runs down the road passed Y Bryn, Llangathen.
4. Yn dilyn y cyfarfod, cynhaliodd y cadeirydd a’r is-gadeirydd werthusiad blynyddol y clerc.
Following the meeting, the chair and vice chair conducted the annual clerk appraisal.

DYDDIAD CYFARFOD NESAF / DATE OF NEXT MEETING
Penderfynwyd y byddai cyfarfod nesaf Cyngor Cymuned Llangathen yn cael ei gynnal ar 15 Mawrth 2022. Byddai’r lleoliad yn dibynnu ar y canllawiau ynghylch COVID.
It was resolved that the date for the next meeting of Llangathen Community Council will be held on 15th March 2022. Location will be subject to COVID guidelines.

Llofnod / Signed…………………………….

Dyddiad / Date………………………………….

Key Information 18 / 1 / 22

CYNGOR CYMUNED LLANGATHEN COMMUNITY COUNCIL

Key Information – meeting 18/1/22

Presennol / Present: Cyng. Cllrs B. Jones ( Cadeirydd / Chair), Ann Davies,  C. Moses, E. Morgan, M. Williams, L. Hughes, E. Rees a/and A. Davies.

Hefyd yn presennol / In attendance : M. Rees, C. Campbell

YMDDIHEURIADAU / APOLOGIES

Cafwyd ymddiheuriadau am absenoldeb gan  / Apologies for absence were received from  Rachel Carter, Local Places for Nature Officer.

DATGANIADAU O FUDDIANT / DECLARATIONS OF INTEREST

Datganodd  y Cyng. A.F.Davies ddiddordeb mewn trafodaeth y Gwefan/ Cllr. A.F.Davies declared an interest in the Website discussions

CYFRIFON I’W TALU / ACCOUNTS FOR PAYMENT / CYLLID / FINANCE

Cymeradwywyd bod y cyfrifon canlynol yn cael eu talu

The following accounts were approved for payment 

                                                                                                £

Cyflog y Clerc / Clerks Salary 

Ionawr / January                                                        231.56

Chwefror / February                                                  231.56

Costau’r Clerc / Clerks Expenses                                117.53

(Zoom £14.39 x 2)

SLCC Aelodaeth/Membership                                      80.00

Domain Renewal                                                           57.55 (inc VAT)

This invoice to be passed on to the new web 

Manager.

CSG /CCC Precept Remittance Advice – £2400 – 22/12/21

Lloyds Bank – Statement Tachwedd/ November 2021 – £7649.55 Rhagfyr/December 2021 £9784.15

Cyfarfod nesaf/ next meeting:  15/3/22

Lleoliad yn dibynnu ar y canllawiau ynghylch COVID/. Location will be subject to COVID guidelines.

M Rees (clerc/clerk)

Council@109.108.136.177

Cofnodion Tachwedd Meeting Notes November 21

 CYNGOR CYMUNED LLANGATHEN 

LLANGATHEN COMMUNITY COUNCIL

 Cofnodion cyfarfod Cyngor Cymuned Llangathen a gynhaliwyd nos Fawrth , 21 Medi 2021 yn yr Ystafell Ddarllen, Cwrt-henri.

Minutes of the meeting of Llangathen Community Council held on Tuesday evening, 20th July 2021, at The Reading Room, Court Henri.

Presennol / Present: Cyng. Cllrs : B. Jones ( Cadeirydd / Chair), A. Davies,  C. Moses, E. Morgan, M. Williams  and/aE. Rees.

Hefyd yn presennol / In attendance Mrs M.Rees (clerc / clerk) and Mrs A. Davies

21/22 YMDDIHEURIADAU / APOLOGIES

Cafwyd ymddiheuriadau am absenoldeb gan  / Apologies for absence were received from  Cyng. / Cllrs. L. Hughes and C. Campbell hefyd/also PCSO Louise Lewis and Rachel Carter, Local Places for Nature Officer.

21/23 DATGANIADAU O FUDDIANT / DECLARATIONS OF INTEREST

Nid oedd unrhyw ddatganiadau o fuddiant.

There were no declarations of interest.

21/24 COFNODION / MINUTES 

Cynigiwyd gan Cyng. C. Moses ac eiliwyd gan Cyng. A. Davies  fod cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd nos Fawrth 20 Gorffennaf 2021 yn cael eu derbyn fel cofnod cywir o’r trafodion.

It was proposed by Cllr. C. Moses and seconded by Cllr. A. Davies that the minutes of the meeting held on Tuesday, 20thJuly 2021 be accepted as a correct record of proceedings.

21/25  MATERION YN CODI  MATTERS ARISING

Cof/Min 21/15 (1)  A40 SGWAR DRYSLWYN SQUARE, DRYSLWYN /  BROAD OAK / DIOGELWCH Y FFYRDD / ROAD SAFETY – A40

Gofynnwyd i’r clerc wneud ymholiadau pellach gan nad oedd unrhyw waith adfer wedi digwydd yn dilyn hysbysiad gan Lywodraeth Cymru (29/6/21) ynghylch cyflwr cefnffordd yr A40 yn Ardal Sgwâr Dryslwyn.

Following notification from Welsh Government (29/6/21) regarding the condition of the A40 trunk road in the Dryslwyn Square Area, as no remedial work has taken place the clerk was asked to make further enquiries.

Cof/Min 21/15 (2)  ADEILAD CYFNEWIDFA BT/ BT EXCHANGE BUILDING, DRYSLWYN

Nid oedd unrhyw waith wedi’i wneud i Adeilad Cyfnewid BT.  I’w adolygu yn y cyfarfod nesaf.

No work has been carried out to the BT Exchange Building.  To review at the next meeting.

Cof/Min 21/15 (3) ROAD CWMHARAD I/TO SARNAGOL

Roedd y gwaith gofynnol yn y cyffiniau hyn wedi’i gwblhau.

The required work in this vicinity has been completed.

Cof/Min 21/15 (4) ROAD FROM BROAD OAK TO CAPEL CROSS INN

Mae’r ardal hon ar restr cynnal a chadw CSG.

This area is on the CCC list for maintenance. 

 Cof/Min 21/15 (5)  FELINDRE –   TYLLAU / POT HOLES

Mae’r ardal hon ar restr cynnal a chadw CSC.

This area is on the CCC list for maintenance. 

Cof/Min 21/15 (6) SBWRIEL / LITTER

Nodwyd bod y sefyllfa wedi gwella llawer.  Hefyd, nodwyd bod nifer o arwyddion “No dog fouling/Dim baw cwn”bellach i’w gweld yn yr ardal.  Fodd bynnag, sylwyd bod rhai o’r arwyddion yn pilio i ffwrdd.  Byddai’r clerc yn diolch i Adran yr Amgylchedd, CSC, ac yn tynnu sylw at yr arwyddion sy’n pilio i ffwrdd.

It was reported that the situation was much improved.  Also, it was noted that numerous “No dog fouling/Dim baw cwn” signs were now evident within the area.  However, it was noticed that some of the signs were peeling off.  The clerk to thank  the Environment Department, CCC and draw their attention to the peeling signs.

 Cof/Min 21/15 (7)  FELINDRE, STREET LIGHTING

Nodwyd bod y goleuadau stryd yn Felindre yn cael eu pylu tua 11 o’r gloch ar hyn o bryd a’u diffodd yn llwyr oddeutu 1.45am. Gofynnwyd i’r clerc ysgrifennu at CSC a gofyn bod y goleuadau stryd yn parhau i gael eu pylu am 11 o’r gloch a’u gadael ymlaen trwy’r nos.

It was noted that the street light in Felindre was currently dimmed at around 11pm and switched off completely as approximately 1.45am. The clerk was asked to write to CCC and request that the street light continue to be dimmed at 11am and left on all night.

Cof/Min 21/21 (1) LLWYBR BYSIAU / BUS ROUTES

Ar ôl llawer o drafod ynghylch y llwybrau bysiau a’r arosfannau presennol, a’u haddasrwydd, cytunwyd i adael y mater am y tro.  Fodd bynnag, ystyriwyd ei bod yn syniad da ysgrifennu at bwyllgor Siop Gymunedol Dryslwyn ac awgrymu’r posibilrwydd o ymgorffori arhosfan bysiau yn y cynlluniau a oedd bellach yn cael eu hystyried o dan y prosiect SiopNEWydd.

After much discussion regarding the existing bus routes and stops and their suitability, it was agreed to leave the matter for the time being.  However, it was deemed a good idea to write to the committee of Dryslwyn Community Shop and suggest the possibility of incorporating a bus stop into the plans that were now being  considered under the SiopNEWydd project.

21/25  GOHEBIAETH / CORRESPONDENCE

Cafodd yr eitemau canlynol o ohebiaeth eu cyflwyno i’r cyngor a’u trafod/nodi, fel sy’n briodol:

The following items of correspondence were presented to council and duly discussed/noted:

Cyngor Sir Gar / Carmarthenshire County Council

* Safe Haven Flyer (Paul Davies/Homes)

    ASB Hate Crime Factsheet

*  Invitation – Tour of Britain event in Carmarthenshire, 7 Sep ‘21 

* Asesiant o Lesiant Lleol Sir Gaerfyrddin / Carmarthenshire Assessment of Local Well-being

* Cohesion Small Grants Fund 2021

* Emergency Road Closure – U4380, Dryslwyn, Carmarthen

* Free Grief & Loss Course

* Ymgynghori Teithio Gweithredol // Active Travel Consultation Map (Llinos Evans – policy

* Assessment of Well-being – 

   Support Innovation Fund – Round 4 deadline 24th September 2021 – (Paul Davies – Cohesion) 

* Fire station safe havens – Susan Smith

* Back on your bike – Prosiect Beicio Cynghorau Tref a Chymuned | Town and Community Cycling Project 

* Fforwm Cyswllt CTaCh – C&TC Forum meeting – 30/9/21 – 

Un Llais Cymru / One Voice Wales

* New Year’s Honours 2022 – Commission 

* RECRUITMENT OF ADDITIONAL TRAINING ASSOCIATES / RECRIWTIO CYMDEITHION HYFFORDDIANT YCHWANEGOL

* July 2021 – Remote training sessions that are taking place in July / ATGOFFA – GORFFENNAF 2021 – Sesiynau hyfforddiant o bell a gynhelir ym mis Gorffennaf.

* Latest news and information from Planning Aid Wales – also Planning Aid Wales Training in September

* August 2021 – Remote training sessions that are taking place in August / ATGOFFA – AWST 2021 – Sesiynau hyfforddiant o bell a gynhelir ym mis Awst.

* Ministerial Advisory Forum on Ageing (MAFA): YMGYNGHORIAD: Blaenoriaethau ar gyfer y Chweched Senedd | CONSULTATION: Priorities for the Sixth Senedd

* QUEEN’S PLATINUM JUBILEE BEACONS – 2ND JUNE 2022

* New networking group to discuss Environmental issues / Grwp rhwydweithio newydd i drafod materion amgylcheddol

* Gwebinar fyw: RHAN 2 – Eich Tref, Eich Dyfodol – Adfywio Canol Trefi / Live Webinar: PART 2 – Your Town, Your Future – Regenerating Town Centres

* COMMUNITY OWNERSHIP FUND ON-LINE APPLICATION FORM GO LIVE – TODAY

* Cylchlythyr Gorffennaf 2021 / July 2021 Newsletter

* The Welsh public Sector Net Zero Route-map and Reporting Guide timetable

* Hyfforddiant Côd Ymddygiad Cynghorau Tref a Cymuned / Code of Conduct Training Town and Community Councils 

* Swydd Wag — Swyddog Ystadegol — Vacancy — Statistical Officer

* Updated guidance in support of the 2016 Model Code of Conduct / Diweddaru’r canllawiau er mwyn cefnogi Model God Ymddigiad 2016

* Innovative Practise Conference 22/9/21 Cynhadledd Arfer Arloesol 

* Remuneration Panel for Wales – statement of payment returns for 2020 – 2021

* Meysydd chwarae plant ac ardaloedd chwarae awyr agored: canllawiau coronafeirws / Children’s playgrounds and outdoor play areas: coronavirus guidance

* (OFFICIAL] BT Scam – Ongoing…e-mails, if unsure go to BT website or BT App

* SEPTEMBER 2021 – Remote training sessions that are taking place in September / MEDI 2021 – Sesiynau hyfforddiant o bell a gynhelir ym mis Medi

* Ymgynghoriad ar drethi lleol ar gyfer ail gartrefi a llety hunanarlwyo / Consultation on local taxes for second homes and self-catering accommodation

* Cadwch eich lle am ddim – Cynhadledd Economi Sylfaenol – 7/9 /9/21 – Foundational Economy Conference

* Well-being with Donut Economics

* OVW Consultation Response IRPW Remuneration Framework for Community & Town  Councils review / Ymated ULlC i’r Adolygiad yr IRPW o’r Fframwaith Cydnabyddiaeth Ariannol ar gyfer Cynghorau Cymuned a Thref

* Holiadur Proses Sicrwydd Rheoli Asbestos Sector Cyhoeddus Cymru (WAMAP) / Welsh Public Sector Asbestos Management Assurance Process (WAMAP) Questionnaire

* Shaping Wales’ Future : Using national milestones and indicators to measure our Nation’s progress – Early notification (WG)

* Building More Low Carbon Homes” *AM DDIM i Sector Cyhoeddus Cymru / ‘Building More Low Carbon Homes’ *FREE for Welsh Public Sector

* Cylchlythyr Diwygio Etholiadol Awst 2021 / Electoral Reform Newsletter August 2021

* Ein Llwybrau Byw – Cylchlythyr 1 / Our Living Trails – Newsletter 1

* Meysydd chwarae plant ac ardaloedd chwarae awyr agored: canllawiau coronafeirws / Children’s playgrounds and outdoor play areas: coronavirus guidance

* Diweddariad Pwysig – newidiadau i’r system (E-PIMS) (electronic property information mapping service) / Important update – changes to (E-PIMS)

* Innovative Practice Conference / Cynhadledd Arfer Arloesol – 22/9/21

* SAVE THE DATE 3.11.21 Welsh Government Tax Conference | CADWCH Y DYDDIAD 3.11.21 Cynhadledd Trethi Llywodraeth Cymru 

Welsh Government

*Government First Time Buyers Scheme / £4m young peoples boost / Social Housing expert group

* Briffio: ar gyfer Cynghorau Cymuned a Thref – Cyfarfodydd aml-leoliad/ Briefing Note: for Community and Town Councils- Multi-location 

* Adolygiad o’r Fframwaith Taliadau ar gyfer Cynghorau Cymuned a Thref | Review of the Remuneration Framework for Community and Town Councils

* Ending Physical Punishment in Wales Newsletter

* Draft Local Elections (Principal Areas) (Wales) Rules 2021 and draft Local Elections (Communities) (Wales) Rules 2021 / Drafft Etholiadau Lleol (Prif Ardaloedd) (Cymru) 2021 a Rheolau Drafft Etholiadau Lleol (Cymunedau) (Cymru) 

* Celebrating Rural Development Success – Issue 01 LEADER

* Drafft Etholiadau Lleol (Prif Ardaloedd) (Cymru) 2021 a Rheolau Drafft Etholiadau Lleol (Cymunedau) (Cymru) 2021/Draft Local Elections (Principal Areas) (Wales) Rules 2021 and draft Local Elections (Communities) (Wales) Rules 2021

* Chyoeddiad terfynol Cymru’n Cofio Wales Remembers / Cymru’n Cofio Wales Remembers final publication

* Ymgynghoriad ar drethi lleol ar gyfer ail gartrefi a llety hunanarlwyo / Consultation on local taxes for second homes and self-catering accommodation

* BHIB Councils – Useful guides and resources for local and parish councils

* Grant For Your Town Council – Calon Heart

* Cylchllythyr  mis Medi CIC Hywel Dda / Hywel Dda CHC September newsletter

* Fforwm Agored – Cyfraniad y Cyfryngau Digidol | Open Forum The Contribution of Digital Media 25/09/21 

* Élan City – Speed Signs

* Westward – service and maintenance , domestic and commercial heating/ventilation

* SLCC – The Clerk

* Requests for Financial Assistance

* Y Lloffwr

* CFFI Sir Gâr YFC

21/26  EQUALITY AND DIVERSITY POLICY /  

Roedd pob aelod wedi cael copïau o’r uchod a chytunwyd yn unfrydol i’w mabwysiadu. 

All members had received copies of the above and it was unanimously agreed to adopt policy.

21/27 CYFRIFON I’W TALU / ACCOUNTS FOR PAYMENT / CYLLID / FINANCE

Cymeradwywyd bod y cyfrifon canlynol yn cael eu talu, a pharatowyd sieciau yn unol â hynny:

The following accounts were approved for payment and cheques duly prepared:

                                                                                    £

Trywydd (Cyfieithu / Translation)                               29.52

Cyflog y Clerc / Clerks Salary 

Medi/September                                                          231.56

Hydref/October                                                          231.56

Costau’r Clerc / Clerks Expenses                               103.73

Lloyds Bank – July Statement £ 6303.73 August Statement £8606.10

CCC Precept August – £2400 credit

HMRC VAT credit £418.17

21/28    DIFFIBRILIWR / DEFIBRILLATOR   

Cadarnhawyd bod y ddau ddiffibriliwr (yn Nerwen-fawr a Siop Dryslwyn) yn gweithio’n iawn. 

It was confirmed that the two Defibrillators (Broad Oak and Dryslwyn Shop) were in working order.  

21/29 CEISIADAU CYNLLUNIO / PLANNING APPLICATIONS

Cafodd y ceisiad canlynol eu hystyried gan y Cyngor a nodwyd eu sylwadau: 

The following application was considered by the Council and their observations noted.  The clerk to advise CCC accordingly.  

RHIF CAIS                             DATBLYGIAD                                              LLEOLIAD

APPLICATION NO.               DEVELOPMENT                                            LOCATION

PL/02331                                Single Storey rear extension to                       Tyle, Broad Oak,

                                                dwelling house                                                Carmarthen SA32 8QP

No concerns/objections

PL/02466                                Discharge Condition 8 & 12                           The Gardens, Capel Isaac

                                                Partial discharge of Condition 12                   SA19 7UB

                                                of planning consent E/40141 & PL/02466

No concerns/objections

Ceisiadau cynllunio a gymeradwywyd:

Approved planning applications:

E/40780 – Animal Field Shelter (Retrospective) – Land near Capel Isaac, SA19 7AD – Full Granted

PL/02331 – Single Storey rear extension to dwelling house – Tyle, Broad Oak, Carmarthen SA32 8QP – Granted

PL/02207 – Gosod Drysau Ffrengig – Llawr Cyntaf a Balconi Juliette/Installation of French Doors and Juliette Balcony – Felindre Court, Dryslwyn SA32 8RJ – Granted

PL/01503 – Gosod Pwmp Gwres Ffynhonnell Aer (Ôl-weithredol) – Felindre Court, Dryslwyn SA32 8RJ – Granted

21/3050  SWYDD WAG AR GYFER CYNGHORYDD/ COUNCILLOR VACANCY

Roedd Mrs Anjuli Davies yn sylwedydd yn y cyfarfod ond ar y pwynt hwn gadawodd y cyfarfod.  Darllenwyd ei llythyr yn mynegi diddordeb mewn dod yn Gynghorydd i bawb a oedd yn bresennol.  Cafwyd pleidlais a chytunodd yr holl Gynghorwyr i Gyfethol Mrs Davies ar Gyngor Cymuned Llangathen.  Byddai’r clerc yn rhoi gwybod i CSC ac yn diweddaru gwefan y cyngor.  Byddai Llythyr Derbyn i’w lofnodi ynghyd â dogfennau priodol eraill yn cael eu darparu i Mrs Davies.

Mrs Anjuli Davies was an observer at the meeting but at this point she withdrew from the meeting.  Her letter of interest in becoming a Councillor was read out to all present.  A vote took place and all Councillors were in agreement to Co-opt Mrs Davies onto Llangathen Community Council.  The clerk to advise CCC and update the councils web site.  A Letter of Acceptance for signing together with other appropriate documents to be made available to Mrs Davies.

21/31 UNRHYW FATER ARALL / ANY OTHER BUSINESS

1.Mynegwyd llawer o bryder ynghylch llwybr y bysiau ysgol yng nghyffiniau Derwen-fawr.  Oherwydd bod y llwybr bysiau wedi’i newid, roedd bellach yn angenrheidiol i ddisgyblion groesi cefnffordd yr A40, yn y bore a’r prynhawn, er mwyn mynd ar y bws ysgol.  Roedd disgyblion o’r ysgolion canlynol yn defnyddio’r gwasanaeth bws yn Nerwen-fawr –Teilo Sant, Ysgol Gynradd Llandeilo, Bro Myrddin, Bro Dinefwr, Coleg Llanymddyfri.  Roedd diogelwch y plant hyn yn peri pryder mawr.  Nodwyd bod croesfan wedi’i chreu ym Mhontargothi.

 Much concern was expressed regarding the school bus route in the Broad Oak vicinity.  Due to the bus route having been altered, it is now necessary for pupils to cross the A40 trunk road, both morning and afternoon, in order to access the school bus.  Pupils from the following schools use the bus service at Broad Oak – Teilo Sant, Llandeilo CP, Bro Myrddin, Bro Dinefwr, Llandovery College.  The safety of these children is of great concern.  It has been noted that a crossing has been put in place in Pontargothi.

The clerk to write to CCC.

2.  Pont Dryslwyn.  Nodwyd bod y rheiliau dros bont Dryslwyn yn edrych yn ddi-raen.  Roedd yn ymddangos eu bod yn rhydlyd a bod y paent yn plicio i ffwrdd.  Byddai’r clerc yn ysgrifennu at CSC. 

Dryslwyn Bridge.  It had been noted that the railings over the Dryslwyn bridge are looking shabby.  They appear to be rusty with paint peeling away.  The clerk to write to CCC.

3Blychau Graean.  Byddai ceisiadau am flychau graean yn cael eu cyflwyno i CSC ar gyfer y lleoliadau canlynol.

Y ffordd tuag at Felindre – blwch i wasanaethu ffordd Milton Court a Felindre.

Salt Grit Boxes.  Requests for grit boxes at the following locations to be submitted to CCC.

Llwyn y Graig SA19 6SH.       Cross Inn Chapel, Dryswlyn.             Y Bryn, Llangathen to Aberglasney.

Road approaching Felindre – box to serve Felindre and Milton Court road.

4. Y fainc yn Sgwâr Dryslwyn.  Yn dilyn archwiliad o’r fainc, ystyriwyd ei bod yn ddiogel ac yn gadarn. 

Bench at Dryslwyn Square.  Following an inspection of the bench, it was deemed to be safe and secure. 

 DYDDIAD CYFARFOD NESAF / DATE OF NEXT MEETING

Penderfynwyd y byddai cyfarfod nesaf Cyngor Cymuned Llangathen yn cael ei gynnal ar 16 Tachwedd 2021. Byddai’r lleoliad yn dibynnu ar y canllawiau ynghylch COVID.

It was resolved that the date for the next meeting of Llangathen Community Council will be held on 16th November 2021. Location will be subject to COVID guidelines.

                                    Llofnod / Signed…………………………….                                    Dyddiad / Date……………………

Key Information 16 / 11 / 21

YNGOR CYMUNED LLANGATHEN COMMUNITY COUNCIL

Key Information – cyfarfod/meeting 16/11/21

Presennol / Present: Cyng. Cllrs B. Jones, A. Davies, E. Morgan, L. Hughes, E. Rees.

Hefyd yn presennol / In attendance : M. Rees, Anjuli Davies.

Ar ôl llofnodi’r datganiad Derbyn Swydd, croesawyd y Cyng. Anjuli Davies yn gynnes i’r cyfarfod. 

Having signed the declaration of Acceptance of Office, Cllr Anjuli Davies was warmly welcomed to the meeting. 

YMDDIHEURIADAU / APOLOGIES

Cafwyd ymddiheuriadau am absenoldeb gan  / Apologies for absence were received from  Cyng. / Cllrs: C. Moses, M. Williams, C. Campbell, Rachel Carter, Local Places for Nature Officer.

DATGANIADAU O FUDDIANT / DECLARATIONS OF INTEREST

Datganodd y Cyng. Ann Davies ddiddordeb yn eitem 8 ar yr agenda ac ni chymerodd ran yn y drafodaeth – Y Lleng Brydeinig Frenhinol.

Cllr. A. Davies declared an interest in item  8 on the agenda and did not take part in the discussion –   Royal British Legion.

POLISI GWERTHUSO/CANLLAW ADOLYGU DATBLYGIAD PERFFORMIAD UNIGOL/ APPRAISAL POLICY/ INDIVIDUAL PERFORMANCE DEVELOPMENT REVIEW GUIDANCE. Unfrydol i’w mabwysiadu/unanimously agreed to adopt

CYFRIFON I’W TALU / ACCOUNTS FOR PAYMENT / CYLLID / FINANCE

Cymeradwywyd bod y cyfrifon canlynol yn cael eu talu

The following accounts were approved for payment 

                                                                                                £

Trywydd (Cyfieithu / Translation)                               33.84

Cyflog y Clerc / Clerks Salary 

Tachwedd / November                                                231.56

Rhagfyr / December                                                   231.56

Costau’r Clerc / Clerks Expenses                                 78.62

(Zoom £14.39)

Royal British Legion (Donation)                                   50.00

Lloyds Bank Medi/September – £8241.29  Hydref / October £8009.73

Cyfarfod nesaf/ next meeting:  18/1/22 Lleoliad yn dibynnu ar y canllawiau ynghylch COVID/. Location will be subject to COVID guidelines.

M Rees (clerc/clerk)

Council@109.108.136.177

Cofnodion Medi September Minutes 21

 CYNGOR CYMUNED LLANGATHEN 

LLANGATHEN COMMUNITY COUNCIL

 Cofnodion cyfarfod Cyngor Cymuned Llangathen a gynhaliwyd nos Fawrth , 21 Medi 2021 yn yr Ystafell Ddarllen, Cwrt-henri.

Minutes of the meeting of Llangathen Community Council held on Tuesday evening, 20th July 2021, at The Reading Room, Court Henri.

Presennol / Present: Cyng. Cllrs : B. Jones ( Cadeirydd / Chair), A. Davies,  C. Moses, E. Morgan, M. Williams  and/aE. Rees.

Hefyd yn presennol / In attendance Mrs M.Rees (clerc / clerk) and Mrs A. Davies

21/22 YMDDIHEURIADAU / APOLOGIES

Cafwyd ymddiheuriadau am absenoldeb gan  / Apologies for absence were received from  Cyng. / Cllrs. L. Hughes and C. Campbell hefyd/also PCSO Louise Lewis and Rachel Carter, Local Places for Nature Officer.

21/23 DATGANIADAU O FUDDIANT / DECLARATIONS OF INTEREST

Nid oedd unrhyw ddatganiadau o fuddiant.

There were no declarations of interest.

21/24 COFNODION / MINUTES 

Cynigiwyd gan Cyng. C. Moses ac eiliwyd gan Cyng. A. Davies  fod cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd nos Fawrth 20 Gorffennaf 2021 yn cael eu derbyn fel cofnod cywir o’r trafodion.

It was proposed by Cllr. C. Moses and seconded by Cllr. A. Davies that the minutes of the meeting held on Tuesday, 20thJuly 2021 be accepted as a correct record of proceedings.

21/25  MATERION YN CODI  MATTERS ARISING

Cof/Min 21/15 (1)  A40 SGWAR DRYSLWYN SQUARE, DRYSLWYN /  BROAD OAK / DIOGELWCH Y FFYRDD / ROAD SAFETY – A40

Gofynnwyd i’r clerc wneud ymholiadau pellach gan nad oedd unrhyw waith adfer wedi digwydd yn dilyn hysbysiad gan Lywodraeth Cymru (29/6/21) ynghylch cyflwr cefnffordd yr A40 yn Ardal Sgwâr Dryslwyn.

Following notification from Welsh Government (29/6/21) regarding the condition of the A40 trunk road in the Dryslwyn Square Area, as no remedial work has taken place the clerk was asked to make further enquiries.

Cof/Min 21/15 (2)  ADEILAD CYFNEWIDFA BT/ BT EXCHANGE BUILDING, DRYSLWYN

Nid oedd unrhyw waith wedi’i wneud i Adeilad Cyfnewid BT.  I’w adolygu yn y cyfarfod nesaf.

No work has been carried out to the BT Exchange Building.  To review at the next meeting.

Cof/Min 21/15 (3) ROAD CWMHARAD I/TO SARNAGOL

Roedd y gwaith gofynnol yn y cyffiniau hyn wedi’i gwblhau.

The required work in this vicinity has been completed.

Cof/Min 21/15 (4) ROAD FROM BROAD OAK TO CAPEL CROSS INN

Mae’r ardal hon ar restr cynnal a chadw CSG.

This area is on the CCC list for maintenance. 

 Cof/Min 21/15 (5)  FELINDRE –   TYLLAU / POT HOLES

Mae’r ardal hon ar restr cynnal a chadw CSC.

This area is on the CCC list for maintenance. 

Cof/Min 21/15 (6) SBWRIEL / LITTER

Nodwyd bod y sefyllfa wedi gwella llawer.  Hefyd, nodwyd bod nifer o arwyddion “No dog fouling/Dim baw cwn”bellach i’w gweld yn yr ardal.  Fodd bynnag, sylwyd bod rhai o’r arwyddion yn pilio i ffwrdd.  Byddai’r clerc yn diolch i Adran yr Amgylchedd, CSC, ac yn tynnu sylw at yr arwyddion sy’n pilio i ffwrdd.

It was reported that the situation was much improved.  Also, it was noted that numerous “No dog fouling/Dim baw cwn” signs were now evident within the area.  However, it was noticed that some of the signs were peeling off.  The clerk to thank  the Environment Department, CCC and draw their attention to the peeling signs.

 Cof/Min 21/15 (7)  FELINDRE, STREET LIGHTING

Nodwyd bod y goleuadau stryd yn Felindre yn cael eu pylu tua 11 o’r gloch ar hyn o bryd a’u diffodd yn llwyr oddeutu 1.45am. Gofynnwyd i’r clerc ysgrifennu at CSC a gofyn bod y goleuadau stryd yn parhau i gael eu pylu am 11 o’r gloch a’u gadael ymlaen trwy’r nos.

It was noted that the street light in Felindre was currently dimmed at around 11pm and switched off completely as approximately 1.45am. The clerk was asked to write to CCC and request that the street light continue to be dimmed at 11am and left on all night.

Cof/Min 21/21 (1) LLWYBR BYSIAU / BUS ROUTES

Ar ôl llawer o drafod ynghylch y llwybrau bysiau a’r arosfannau presennol, a’u haddasrwydd, cytunwyd i adael y mater am y tro.  Fodd bynnag, ystyriwyd ei bod yn syniad da ysgrifennu at bwyllgor Siop Gymunedol Dryslwyn ac awgrymu’r posibilrwydd o ymgorffori arhosfan bysiau yn y cynlluniau a oedd bellach yn cael eu hystyried o dan y prosiect SiopNEWydd.

After much discussion regarding the existing bus routes and stops and their suitability, it was agreed to leave the matter for the time being.  However, it was deemed a good idea to write to the committee of Dryslwyn Community Shop and suggest the possibility of incorporating a bus stop into the plans that were now being  considered under the SiopNEWydd project.

21/25  GOHEBIAETH / CORRESPONDENCE

Cafodd yr eitemau canlynol o ohebiaeth eu cyflwyno i’r cyngor a’u trafod/nodi, fel sy’n briodol:

The following items of correspondence were presented to council and duly discussed/noted:

Cyngor Sir Gar / Carmarthenshire County Council

* Safe Haven Flyer (Paul Davies/Homes)

    ASB Hate Crime Factsheet

*  Invitation – Tour of Britain event in Carmarthenshire, 7 Sep ‘21 

* Asesiant o Lesiant Lleol Sir Gaerfyrddin / Carmarthenshire Assessment of Local Well-being

* Cohesion Small Grants Fund 2021

* Emergency Road Closure – U4380, Dryslwyn, Carmarthen

* Free Grief & Loss Course

* Ymgynghori Teithio Gweithredol // Active Travel Consultation Map (Llinos Evans – policy

* Assessment of Well-being – 

   Support Innovation Fund – Round 4 deadline 24th September 2021 – (Paul Davies – Cohesion) 

* Fire station safe havens – Susan Smith

* Back on your bike – Prosiect Beicio Cynghorau Tref a Chymuned | Town and Community Cycling Project 

* Fforwm Cyswllt CTaCh – C&TC Forum meeting – 30/9/21 – 

Un Llais Cymru / One Voice Wales

* New Year’s Honours 2022 – Commission 

* RECRUITMENT OF ADDITIONAL TRAINING ASSOCIATES / RECRIWTIO CYMDEITHION HYFFORDDIANT YCHWANEGOL

* July 2021 – Remote training sessions that are taking place in July / ATGOFFA – GORFFENNAF 2021 – Sesiynau hyfforddiant o bell a gynhelir ym mis Gorffennaf.

* Latest news and information from Planning Aid Wales – also Planning Aid Wales Training in September

* August 2021 – Remote training sessions that are taking place in August / ATGOFFA – AWST 2021 – Sesiynau hyfforddiant o bell a gynhelir ym mis Awst.

* Ministerial Advisory Forum on Ageing (MAFA): YMGYNGHORIAD: Blaenoriaethau ar gyfer y Chweched Senedd | CONSULTATION: Priorities for the Sixth Senedd

* QUEEN’S PLATINUM JUBILEE BEACONS – 2ND JUNE 2022

* New networking group to discuss Environmental issues / Grwp rhwydweithio newydd i drafod materion amgylcheddol

* Gwebinar fyw: RHAN 2 – Eich Tref, Eich Dyfodol – Adfywio Canol Trefi / Live Webinar: PART 2 – Your Town, Your Future – Regenerating Town Centres

* COMMUNITY OWNERSHIP FUND ON-LINE APPLICATION FORM GO LIVE – TODAY

* Cylchlythyr Gorffennaf 2021 / July 2021 Newsletter

* The Welsh public Sector Net Zero Route-map and Reporting Guide timetable

* Hyfforddiant Côd Ymddygiad Cynghorau Tref a Cymuned / Code of Conduct Training Town and Community Councils 

* Swydd Wag — Swyddog Ystadegol — Vacancy — Statistical Officer

* Updated guidance in support of the 2016 Model Code of Conduct / Diweddaru’r canllawiau er mwyn cefnogi Model God Ymddigiad 2016

* Innovative Practise Conference 22/9/21 Cynhadledd Arfer Arloesol 

* Remuneration Panel for Wales – statement of payment returns for 2020 – 2021

* Meysydd chwarae plant ac ardaloedd chwarae awyr agored: canllawiau coronafeirws / Children’s playgrounds and outdoor play areas: coronavirus guidance

* (OFFICIAL] BT Scam – Ongoing…e-mails, if unsure go to BT website or BT App

* SEPTEMBER 2021 – Remote training sessions that are taking place in September / MEDI 2021 – Sesiynau hyfforddiant o bell a gynhelir ym mis Medi

* Ymgynghoriad ar drethi lleol ar gyfer ail gartrefi a llety hunanarlwyo / Consultation on local taxes for second homes and self-catering accommodation

* Cadwch eich lle am ddim – Cynhadledd Economi Sylfaenol – 7/9 /9/21 – Foundational Economy Conference

* Well-being with Donut Economics

* OVW Consultation Response IRPW Remuneration Framework for Community & Town  Councils review / Ymated ULlC i’r Adolygiad yr IRPW o’r Fframwaith Cydnabyddiaeth Ariannol ar gyfer Cynghorau Cymuned a Thref

* Holiadur Proses Sicrwydd Rheoli Asbestos Sector Cyhoeddus Cymru (WAMAP) / Welsh Public Sector Asbestos Management Assurance Process (WAMAP) Questionnaire

* Shaping Wales’ Future : Using national milestones and indicators to measure our Nation’s progress – Early notification (WG)

* Building More Low Carbon Homes” *AM DDIM i Sector Cyhoeddus Cymru / ‘Building More Low Carbon Homes’ *FREE for Welsh Public Sector

* Cylchlythyr Diwygio Etholiadol Awst 2021 / Electoral Reform Newsletter August 2021

* Ein Llwybrau Byw – Cylchlythyr 1 / Our Living Trails – Newsletter 1

* Meysydd chwarae plant ac ardaloedd chwarae awyr agored: canllawiau coronafeirws / Children’s playgrounds and outdoor play areas: coronavirus guidance

* Diweddariad Pwysig – newidiadau i’r system (E-PIMS) (electronic property information mapping service) / Important update – changes to (E-PIMS)

* Innovative Practice Conference / Cynhadledd Arfer Arloesol – 22/9/21

* SAVE THE DATE 3.11.21 Welsh Government Tax Conference | CADWCH Y DYDDIAD 3.11.21 Cynhadledd Trethi Llywodraeth Cymru 

Welsh Government

*Government First Time Buyers Scheme / £4m young peoples boost / Social Housing expert group

* Briffio: ar gyfer Cynghorau Cymuned a Thref – Cyfarfodydd aml-leoliad/ Briefing Note: for Community and Town Councils- Multi-location 

* Adolygiad o’r Fframwaith Taliadau ar gyfer Cynghorau Cymuned a Thref | Review of the Remuneration Framework for Community and Town Councils

* Ending Physical Punishment in Wales Newsletter

* Draft Local Elections (Principal Areas) (Wales) Rules 2021 and draft Local Elections (Communities) (Wales) Rules 2021 / Drafft Etholiadau Lleol (Prif Ardaloedd) (Cymru) 2021 a Rheolau Drafft Etholiadau Lleol (Cymunedau) (Cymru) 

* Celebrating Rural Development Success – Issue 01 LEADER

* Drafft Etholiadau Lleol (Prif Ardaloedd) (Cymru) 2021 a Rheolau Drafft Etholiadau Lleol (Cymunedau) (Cymru) 2021/Draft Local Elections (Principal Areas) (Wales) Rules 2021 and draft Local Elections (Communities) (Wales) Rules 2021

* Chyoeddiad terfynol Cymru’n Cofio Wales Remembers / Cymru’n Cofio Wales Remembers final publication

* Ymgynghoriad ar drethi lleol ar gyfer ail gartrefi a llety hunanarlwyo / Consultation on local taxes for second homes and self-catering accommodation

* BHIB Councils – Useful guides and resources for local and parish councils

* Grant For Your Town Council – Calon Heart

* Cylchllythyr  mis Medi CIC Hywel Dda / Hywel Dda CHC September newsletter

* Fforwm Agored – Cyfraniad y Cyfryngau Digidol | Open Forum The Contribution of Digital Media 25/09/21 

* Élan City – Speed Signs

* Westward – service and maintenance , domestic and commercial heating/ventilation

* SLCC – The Clerk

* Requests for Financial Assistance

* Y Lloffwr

* CFFI Sir Gâr YFC

21/26  EQUALITY AND DIVERSITY POLICY /  

Roedd pob aelod wedi cael copïau o’r uchod a chytunwyd yn unfrydol i’w mabwysiadu. 

All members had received copies of the above and it was unanimously agreed to adopt policy.

21/27 CYFRIFON I’W TALU / ACCOUNTS FOR PAYMENT / CYLLID / FINANCE

Cymeradwywyd bod y cyfrifon canlynol yn cael eu talu, a pharatowyd sieciau yn unol â hynny:

The following accounts were approved for payment and cheques duly prepared:

                                                                                    £

Trywydd (Cyfieithu / Translation)                               29.52

Cyflog y Clerc / Clerks Salary 

Medi/September                                                          231.56

Hydref/October                                                          231.56

Costau’r Clerc / Clerks Expenses                               103.73

Lloyds Bank – July Statement £ 6303.73 August Statement £8606.10

CCC Precept August – £2400 credit

HMRC VAT credit £418.17

21/28    DIFFIBRILIWR / DEFIBRILLATOR   

Cadarnhawyd bod y ddau ddiffibriliwr (yn Nerwen-fawr a Siop Dryslwyn) yn gweithio’n iawn. 

It was confirmed that the two Defibrillators (Broad Oak and Dryslwyn Shop) were in working order.  

21/29 CEISIADAU CYNLLUNIO / PLANNING APPLICATIONS

Cafodd y ceisiad canlynol eu hystyried gan y Cyngor a nodwyd eu sylwadau: 

The following application was considered by the Council and their observations noted.  The clerk to advise CCC accordingly.  

RHIF CAIS                             DATBLYGIAD                                              LLEOLIAD

APPLICATION NO.               DEVELOPMENT                                            LOCATION

PL/02331                                Single Storey rear extension to                       Tyle, Broad Oak,

                                                dwelling house                                                Carmarthen SA32 8QP

No concerns/objections

PL/02466                                Discharge Condition 8 & 12                           The Gardens, Capel Isaac

                                                Partial discharge of Condition 12                   SA19 7UB

                                                of planning consent E/40141 & PL/02466

No concerns/objections

Ceisiadau cynllunio a gymeradwywyd:

Approved planning applications:

E/40780 – Animal Field Shelter (Retrospective) – Land near Capel Isaac, SA19 7AD – Full Granted

PL/02331 – Single Storey rear extension to dwelling house – Tyle, Broad Oak, Carmarthen SA32 8QP – Granted

PL/02207 – Gosod Drysau Ffrengig – Llawr Cyntaf a Balconi Juliette/Installation of French Doors and Juliette Balcony – Felindre Court, Dryslwyn SA32 8RJ – Granted

PL/01503 – Gosod Pwmp Gwres Ffynhonnell Aer (Ôl-weithredol) – Felindre Court, Dryslwyn SA32 8RJ – Granted

21/3050  SWYDD WAG AR GYFER CYNGHORYDD/ COUNCILLOR VACANCY

Roedd Mrs Anjuli Davies yn sylwedydd yn y cyfarfod ond ar y pwynt hwn gadawodd y cyfarfod.  Darllenwyd ei llythyr yn mynegi diddordeb mewn dod yn Gynghorydd i bawb a oedd yn bresennol.  Cafwyd pleidlais a chytunodd yr holl Gynghorwyr i Gyfethol Mrs Davies ar Gyngor Cymuned Llangathen.  Byddai’r clerc yn rhoi gwybod i CSC ac yn diweddaru gwefan y cyngor.  Byddai Llythyr Derbyn i’w lofnodi ynghyd â dogfennau priodol eraill yn cael eu darparu i Mrs Davies.

Mrs Anjuli Davies was an observer at the meeting but at this point she withdrew from the meeting.  Her letter of interest in becoming a Councillor was read out to all present.  A vote took place and all Councillors were in agreement to Co-opt Mrs Davies onto Llangathen Community Council.  The clerk to advise CCC and update the councils web site.  A Letter of Acceptance for signing together with other appropriate documents to be made available to Mrs Davies.

21/31 UNRHYW FATER ARALL / ANY OTHER BUSINESS

1.Mynegwyd llawer o bryder ynghylch llwybr y bysiau ysgol yng nghyffiniau Derwen-fawr.  Oherwydd bod y llwybr bysiau wedi’i newid, roedd bellach yn angenrheidiol i ddisgyblion groesi cefnffordd yr A40, yn y bore a’r prynhawn, er mwyn mynd ar y bws ysgol.  Roedd disgyblion o’r ysgolion canlynol yn defnyddio’r gwasanaeth bws yn Nerwen-fawr –Teilo Sant, Ysgol Gynradd Llandeilo, Bro Myrddin, Bro Dinefwr, Coleg Llanymddyfri.  Roedd diogelwch y plant hyn yn peri pryder mawr.  Nodwyd bod croesfan wedi’i chreu ym Mhontargothi.

 Much concern was expressed regarding the school bus route in the Broad Oak vicinity.  Due to the bus route having been altered, it is now necessary for pupils to cross the A40 trunk road, both morning and afternoon, in order to access the school bus.  Pupils from the following schools use the bus service at Broad Oak – Teilo Sant, Llandeilo CP, Bro Myrddin, Bro Dinefwr, Llandovery College.  The safety of these children is of great concern.  It has been noted that a crossing has been put in place in Pontargothi.

The clerk to write to CCC.

2.  Pont Dryslwyn.  Nodwyd bod y rheiliau dros bont Dryslwyn yn edrych yn ddi-raen.  Roedd yn ymddangos eu bod yn rhydlyd a bod y paent yn plicio i ffwrdd.  Byddai’r clerc yn ysgrifennu at CSC. 

Dryslwyn Bridge.  It had been noted that the railings over the Dryslwyn bridge are looking shabby.  They appear to be rusty with paint peeling away.  The clerk to write to CCC.

3Blychau Graean.  Byddai ceisiadau am flychau graean yn cael eu cyflwyno i CSC ar gyfer y lleoliadau canlynol.

Y ffordd tuag at Felindre – blwch i wasanaethu ffordd Milton Court a Felindre.

Salt Grit Boxes.  Requests for grit boxes at the following locations to be submitted to CCC.

Llwyn y Graig SA19 6SH.       Cross Inn Chapel, Dryswlyn.             Y Bryn, Llangathen to Aberglasney.

Road approaching Felindre – box to serve Felindre and Milton Court road.

4. Y fainc yn Sgwâr Dryslwyn.  Yn dilyn archwiliad o’r fainc, ystyriwyd ei bod yn ddiogel ac yn gadarn. 

Bench at Dryslwyn Square.  Following an inspection of the bench, it was deemed to be safe and secure. 

 DYDDIAD CYFARFOD NESAF / DATE OF NEXT MEETING

Penderfynwyd y byddai cyfarfod nesaf Cyngor Cymuned Llangathen yn cael ei gynnal ar 16 Tachwedd 2021. Byddai’r lleoliad yn dibynnu ar y canllawiau ynghylch COVID.

It was resolved that the date for the next meeting of Llangathen Community Council will be held on 16th November 2021. Location will be subject to COVID guidelines.

                                    Llofnod / Signed…………………………….

                                    Dyddiad / Date………………………………….