Minutes – AGM – Tuesday, 17th May 2016

CYNGOR CYMUNED LLANGATHEN

LLANGATHEN COMMUNITY COUNCIL

Cofnodion Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol Cyngor Cymuned Llangathen a gynhaliwyd ddydd Mawrth 17 Mai 2016 yn yr Ystafell Ddarllen, Cwrt-henri.

Minutes of the Annual General Meeting of Llangathen Community Council held on Tuesday, 17th  May 2016, at the Reading Rooms, Court Henry.

Presennol / Present:  Cyng/Cllrs.: H. James (chair), E. Morgan, M. Wynne and S. Collins.

Hefyd yn presennol / In attendance were County Cllr. Cefin Campbell and M. Rees (clerk).

16/01 DATGANIADAU O FUDDIANT / DECLARATIONS OF INTEREST

Dros y flwyddyn flaenorol, cofrestrwyd y datganiadau o fuddiant canlynol:

Over the previous year, the following declarations of interest were registered:

 • Cyng. / Cllr. L. Hughes – Sgwar Dryslwyn Square Rhif Cof. / Min Ref. 15/04 (2)
 • Cyng. / Cllr. C. Moses – Neuadd Llangathen Hall Rhif Cof. / Min Ref. 15/48
 • Cyng. / Cllr. S. Collins – Ysgol Cwrt Henri School Rhif Cof. / Min Ref. 15/48
 • Cyng. / Cllr. M. Williams – Cylch Meithrin Cwrt Henri Rhif Cof. / Min Ref. 15/48

 16/02 YMDDIHEURIADAU / APOLOGIES

Cafwyd ymddiheuriadau am absenoldeb gan  / Apologies for absence were received from Cllrs. C. Moses, L. Hughes, G. Davies and  M. Williams.

16/03 COFNODION / MINUTES

Cynigiwyd gan Cyng. M. Wynne ac eiliwyd gan Cyng. S. Collins fod cofnodion y Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol a gynhaliwyd ddydd Mawrth 19 Mai 2015 yn cael eu derbyn fel cofnod cywir o’r trafodion.

It was proposed by Cllr. M. Wynne and seconded by Cllr. S. Collins that the minutes of the 2015 Annual General Meeting held on 19th May 2015 be accepted as a correct record of the proceedings.

16/04 DATGANIAD O GYFRIFON / STATEMENT OF ACCOUNTS

Dosbarthwyd a thrafodwyd copïau o’r cyfrifon ar gyfer y flwyddyn a ddaeth i ben ar 31 Mawrth 2015.  Roedd y rhain wedi’u harchwilio gan Mr D. G. Morris.  Cynigiwyd gan y Cyng. H. James, ac eiliwyd gan y Cyng. S Collins y dylid derbyn bod y datganiad o gyfrifon yn gywir.

Copies of the accounts were circulated and discussed for the year ended 31st March 2016.  These had been audited by Mr D.G.Morris.  It was proposed by Cllr. H. James and seconded by Cllr. S. Collins that the statement of accounts be accepted as correct.

16/05 ASESIAD RISG / RISK ASSESSMENT

Dosbarthwyd copi o’r Asesiad Risg er mwyn i’r aelodau ei archwilio.  Ni wnaed unrhyw ddiwygiadau. Cynigiwyd gan y Cyng. H. James ac eiliwyd gan y Cyng. S Collins y dylid parhau â’r polisi.

A copy of the Risk Assessment was circulated for inspection by members.  No amendments were made. It was proposed by Cllr. H. James and seconded by Cllr. S. Collins that the policy be continued.

16/06 DATGANIAD LLYWODRAETHU BLYNYDDOL / ANNUAL GOVERNANCE STATEMENT

Darllenwyd yn uchel y Datganiad Llywodraethu Blynyddol ac fe’i trafodwyd gan yr aelodau. Cynigiwyd gan y Cyng. H. James ac eiliwyd gan y Cyng. E Morgan y dylai gael ei gymeradwyo gan y cyngor.

The Annual Governance Statement was read out and discussed by members. It was proposed by Cllr. H. James and seconded by Cllr. E. Morgan that it be approved by the council.

16/07 PENODI ARCHWILYDD MEWNOL / APPOINTMENT OF INTERNAL AUDITOR

Cynigiwyd gan Cyng. E. Morgan ac eiliwyd gan Cyng. M. Wynne yw penodi Mr David Morris yn archwilydd mewnol ar gyfer y flwyddyn 2016/2017.

It was proposed by Cllr. E. Morgan and seconded my Cllr. M. Wynne that Mr D. Morris be appointed as the internal auditor for the year 2016/2017.

16/08 PENODI CADEIRYDD / APPOINTMENT OF CHAIRMAN

Roedd y Cyng. M. Wynne wedi bod yn Is-gadeirydd ar gyfer y flwyddyn 2015 – 2016.  Cynigiwyd gan y Cyng. H. James ac eiliwyd gan y Cyng. E Morgan y dylai ef ymgymryd â swydd y Cadeirydd am y flwyddyn 2016 – 2017 i ddod.  Derbyniodd y Cyng. Wynne swydd y Cadeirydd a diolchodd y Cyng. James iddo am ei bresenoldeb a’i effeithlonrwydd dros y flwyddyn flaenorol.  Diolchwyd i’r clerc hefyd am ei gwaith dros y flwyddyn flaenorol.

Cllr. M. Wynne had held the position of vice Chairman for the year 2015 – 2016.  It was proposed by Cllr. H. James and seconded by Cllr. E. Morgan that he now take up the post of Chairman for the coming 2016 – 2017 year.  Cllr. Wynne accepted the position of chair and thanked Cllr. James for his attendance and efficiency over the previous year.  The clerk was also thanked for her work over the previous year.

16/09 PENODI IS-CADEIRYDD / APPOINTMENT OF VICE CHAIR

Cynigiwyd gan y Cyng. E. Morgan ac eiliwyd gan y Cyng. H. James bod y Cyng. S. Collins yn cael ei benodi’n Is-Gadeirydd.  Derbyniodd S. Collins y swydd a diolchodd i’r aelodau.

It was proposed by Cllr. E. Morgan and seconded by Cllr. H. James that Cllr. S. Collins be appointed as Vice Chairman.  Cllr. S. Collins accepted the post and thanked members.

16/10 AELODAETH / MEMBERSHIP AFFILIATION

Cynigiwyd gan y Cyng. S. Collins ac eiliwyd gan y Cyng. E Morgan y dylai’r pwyllgor barhau â’i aelodaeth o Un Llais Cymru ac mai’r Cadeirydd a’r Is-gadeirydd ddylai fod y cynghorwyr enwebedig i’w cynrychioli yng nghyfarfodydd chwarterol y pwyllgor ardal. Nhw hefyd ddylai gael y cylchlythyrau, y bwletinau a’r hysbysiadau am gyfarfodydd ac ati.

It was proposed by Cllr. S. Collins and seconded by Cllr. E. Morgan to continue affiliation to Un Llais Cymru and that the chairman and vice-chairman be the nominated councillors to represent quarterly Area Committee meetings and to receive newsletters, bulletins and meeting notifications etc.

16/11  PENODI CYNRYCHIOLWYR AR GYFER AMRYWIOL GYRFF / TO APPOINT REPRESENTATIVES FOR VARIOUS BODIES

i.  Ystafell Ddarllen Cwrt Henri Reading Room  –  Cyng. / Cllr. M. Williams

ii. Un Llais Cymru – Cyng. / Cllr.  M. Wynne and S. Collins

iii. Ysgol Cwrt Henri School – Cyng. / Cllrs. S. Collins and L. Hughes

iv.  Neuadd Llangathen Hall – Cyng. / Cllr. C. Moses

DYDDIAD Y CYFARFOD NESAF / DATE OF NEXT MEETING

Penderfynwyd y byddai Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol nesaf Cyngor Cymuned Llangathen yn cael ei gyhoeddi ym mis Mawrth 2017.

It was resolved that the next Annual General Meeting of Llangathen Community Council would be announced in March 2017.

Llofnod / Signed…………………………….

Dyddiad / Date………………………………….

 

Minutes – 21 Mawrth / March 2017

CYNGOR CYMUNED LLANGATHEN

LLANGATHEN COMMUNITY COUNCIL

 Cofnodion cyfarfod Cyngor Cymuned Llangathen a gynhaliwyd ddydd Mawrth, 21 Mawrth 2017 yn yr Ystafell Ddarllen, Cwrt-henri.

Minutes of the meeting of Llangathen Community Council held on Tuesday, 21st  March 2017 at The Reading Room, Court Henry.

Presennol / Present: Cyng. Cllrs M.Wynne, (cadeirydd/chair) , M. Williams, L.Hughes, H. James, E. Morgan a/and S. Collings.  Hefyd yn presennol / In attendance  PCSO Roger Anthony, Mrs M.Rees (clerc / clerk) a / and  Cynghorydd Sir / County Councillor C. Campbell.

16/48 YMDDIHEURIADAU / APOLOGIES

Cafwyd ymddiheuriadau am absenoldeb gan  / Apologies for absence were received from  Cyng. / Cllrs. G. Davies and C. Moses.

16/49  DATGANIADAU O FUDDIANT / DECLARATIONS OF INTEREST

 • Datganwyd buddiant gan y Cyng. L. Hughes yn eitem rhif 5 ar yr agenda, rhif cofnodion 16/52 (9) sef  hen adeilad yr GPO. Hefyd eitem rhif 10 ar yr agenda, rhif cofnodion 16/58 sef Ysgol Cwrt Henri.
 • Cllr. L. Hughes declared an interest in agenda item 5,  minute reference 16/52 (9) the old GPO building.
 • Also agenda item 10, minute reference 16/58 Court Henry School.
 • Datganwyd buddiant gan y Cyng. M. Williams yn eitem 10 ar yr agenda, rhig cofnodion 16/58 sef Cylch Meithrin Ti a Fi Cwrt Henri.
 • Cllr. M. Williams declared an interest in agenda item 10, minute reference 16/58 Court Henry school.

16/50  ADRODDIAD GAN SWYDDOG CYMORTH CYMUNEDOL YR HEDDLU/ REPORT BY PCSO

 • Roedd Swyddog Cymorth Cymunedol yr Heddlu (PCSO), Roger Anthony, yn bresennol yn y cyfarfod, a rhoddodd adroddiad ar faterion o fewn y gymuned.
 • PCSO (Police Community Support Officer) Roger Anthony attended the meeting and reported on matters within the community.
 • There had been incidents whereby livestock – cattle, sheep and horses –  had escaped onto the A40 mostly between Dryslwyn Square and the Cottage Inn, Pentrefelin.  One, non serious accident had been reported as a result of this.
 • Thefts of gates in the near vicinity had been reported.
 • A gentleman walking to Dryslwyn Castle had fallen and broken his leg.
 • Over the preceding year, one accident had been officially reported at the Dryslwyn Square section of the A40.
 • A speed van has been sited on a number of occasions at Dryslwyn Square.
 • The spate of sheep stealing in the area has appeared to have quietened down.

16/51 COFNODION / MINUTES

Cynigiwyd gan Cyng. M. Williams ac eiliwyd gan Cyng. H. James fod cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ddydd Mawrth 17 Ionawr 2017 yn cael eu derbyn fel cofnod cywir o’r trafodion.

It was proposed by Cllr. M. Williams  and seconded by Cllr. H. James that the minutes of the meeting held on Tuesday, 17th January 2017 be accepted as a correct record of proceedings.

16/52 MATERION YN CODI /  MATTERS ARISING

Cof. / Min 16/41 (1) A40 SGWAR DRYSLWYN SQUARE, DRYSLWYN

Since the last meeting, replies from Richard Morgan, Ken Skates and Colin Jones of Welsh Government had been received.  It was confirmed that signing to warn of cattle crossing would be carried out together with the replacing of some defective road studs.  No other improvement works are planned at Dryslwyn Square at the present time.  Richard Morgan apologised for any confusion that previous replies may have caused.  No reply had been received from John McEvoy regarding a site meeting.  County Cllr. Cefin Campbell would follow up the matter.

Cof. / Min 16/41 (2) DATBLYGIADAU AMAETHYDDOL, LAN FARM, DERWEN-FAWR / AGRICULTURAL DEVELOPMENTS, LAN FARM, BROAD OAK

Ni chafwyd unrhyw wybodaeth gan Rosie Carmichael, Cyngor Sir Gâr. I’w adolygu yn y cyfarfod nesaf.

There was no further information to report.  The clerk to contact Rosie Carmichael, CCC. To review at the next meeting.

Cof. / Min 16/41 (3)  HYSBYSFWRDD, DERWEN-FAWR / NOTICE BOARD, BROAD OAK

The Notice Board had been delivered to Cllr. C. Moses.  Arrangements were in hand for this to be positioned in the village.

Cof. / Min.  16/41 (4) DIFFIBRILIWR / DIFIBRILLATOR

A discussion concluded that two Defibrillators within the parish would be of benefit.  The possibility of applying for a grant from Awards4All or the British Heart Foundation could be considered.  Cllr. S. Collins agreed to talk to a member of the Dryslwyn Community Shop as they had offered to site one defibrillator there.

Cof. / Min. 16/41 (5) ARHOSFAN BWS YN BROAD OAK / BUS SHELTER AT BROAD OAK

Cllr. C. Campbell had made enquires regarding the possibility of obtaining a grant for a new bus shelter.  Unfortunately, CCC grant department were unable to consider funding for this purpose.

Cof. / Min. 16/41 (9) PERTHI WEDI TYFU’N WYLLT / OVERGROWN HEDGE, FELINDRE, DRYSLWYN.

The hedge on one side of the road remains un-cut.  Cllr. E. Morgan will report on this matter at the next meeting.

Cof. / Min 16/41 (10) CYFARFODYDD YN NEUADD LLANGATHEN / MEETINGS IN LLANGATHEN HALL.

The clerk had made enquiries regarding booking the hall for future meetings but the dates in question were pre-booked.  The clerk would continue to check with the bookings officer for future meetings.

Cof. / Min 16/41 (12) PARKED CAR NEAR BRYNHYFRYD, DRYSLWYN

Following a e-mail from the Environmental Enforcement Officer, CCC., it had been confirmed that the car will be removed in the near future.  To review at the next meeting.

Cof. / Min 16/41 (13)  HEN ADEILAD SWYDDFA BOST GYFFREDINOL AR YR A40, DRYSLWYN / OLD GPO BUILDING ALONG A40, DRYSWYN

Following a e-mail from the Environmental Enforcement Officer, CCC., it had been confirmed that the car will be removed in the near future.  To review at the next meeting.

Cof. / Min. 16/47 MAINC GER SGWAR MILTON / BENCH NEAR MILTON SQUARE

Following the notification of damage to the bench at this location, the clerk to follow up regarding the insurance claim.

16/53  GOHEBIAETH / CORRESPONDENCE

Cafodd yr eitemau canlynol o ohebiaeth eu cyflwyno i’r cyngor a’u trafod/nodi, fel sy’n briodol:

The following items of correspondence were presented to council and duly discussed/noted:

Correspondence March 2017

1.  The Pensions Regulator – the chair, Cllr. Wynne to make enquiries.

2.  CCC – Elections of County and Community Councillors 4/5/17

3.  JCR Planning / E34266 – gwele isod  / see below

4.  Comisiwn Ffiniau i Gymru/Boundery Commission for Wales – www.bcw2018.org.uk

5.  Audit General for Wales

6.  Ffederasiwn CFfI Sir Gâr / Carmarthenshire Federation of YFCs

7.  CCC – Footway Lighting Charges – Finacial Year 2017/2018 (Precept)

8.  Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda University Health Board.

9.  Lloyds Bank Statement January 2017 – £10716.26

10.  Un Llais Cymru – Carmarthenshire Area Committee

11 Menter Cwm Gwendraeth Elli –  poster i’w arddangos yn lleol /Poster to be displayed locally.

12.  Wrenvale Nurseries & Landscapes

Brochures /  Circulars

1.  Clerks & Councils Direct

2.  Broxap

Requests for Financial Assistance

1. Cylch Meithrin  a Ti A Fi Cwrt Henri

2.  Llanfynydd CFfI/YFC

3.  Cruse Bereavement Care

4.  Y Lloffwr

5.  Bobath Cymru

6.  Menter Bro Dinefwr

7.  Walk for Life – Kidney Wales

8.  Teenage Cancer Trust

9.  Ambiwlans Awyr Cymru

10.PTA Court Henry School

e-mail correspondence

Tracy Gilmartin-ward [tracy.gilmartin-ward@onevoicewales.org.uk

* Diwygio llywodraethu ysgolion: fframwaith rheoleiddio: Reform of school governance: regulatory framework

* Recruitment of Minute Secretary Pembrey & Burry Port

* One Voice Wales Innovative Practice National Awards 2017 / Gwobrau Cenedlaethol Arfer Arloesol Un Llais Cymru 2017

* EMBARGOED: Investment in third sector services increasing but local authorities in Wales not making best use of the third sector

* Rhaglen 2017, broses gofrestru ar gyfer Gwasanaeth Coffa Cenedlaethol : Trydedd Frwydyr Ypres (Passchendaele) ac ‘Oriel’ newydd / Programme 2017 , Regestration process and new ‘Gallery’

* Wales Audit Office Newsletter / Newyddlen Swyddfa Archwilio Cymru

* Arolwg Rhanddeiliaid Is-adran Môr a Physgodfeydd Llywodraeth Cymru / The Welsh Government Marine and Fisheries Stakeholder Survey

* PRESS RELEASE: Community councils need to improve financial management and governance DATGANIAD I’R WASG: Mae angen i gynghorau cymunedol wella rheolaeth ariannol a llywodraethu

* Papur Gwyn ‘Diwygio Llywodraeth Leol: Cadernid ac Adnewyddiad’ / White Paper ‘Reforming Local Government: Resilient and Renewed’

* Job vacancy Dyffryn Cennen Swydd wag

* The Ombudsman’s Casebook – Issue 27

* Welsh Tree Charter Survey Preveiw

* TRAINING RUNNING – DEVOLUTION OF SERVICES – CARMARTHEN – TUESDAY 21ST FEBRUARY 2017 / HYFFORDDIANT YN RHEDEG – DATGANOLI GWASANAETHAU / TROSGLWYDDO ASEDAU CYMUNEDOL – NEUADD DDINESIG SAN PEDR, CAERFYRDDIN, SA31 1PG – DYDD MAWRTH 21AIN CHWEFROR

* Swyddogol : Cyfle Penodiadau Cyhoeddus – Comisiynwr – Comisiwn Brenhinol Henebion Cymru | Official : Public Appointments Opportunity – Commissioner – Royal Commission on the Ancient and Historical Monuments of Wales

* APPOINTMENT OF COMMITTEE SERVICES OFFICER / Swydd Wag PENODI SWYDDOG GWASANAETHAU PWYLLGORAU

* FINANCIAL MANAGEMENT AND GOVERNANCE IN COMMUNITY AND TOWN COUNCILS / RHEOLAETH ARIANNOL A LLYWODRAETHIANT MEWN CYNGHORAU CYMUNED A THREF

* Swyddogol : Penodi Cadeiryddion i Fyrddau Iechyd ac Ymddiriedolaethau GIG Cymru | Official : Appointments of Chairs to NHS Wales Health Boards and Trusts

* BCUHB Stakeholder Events for people aged 50+ and later in life / Digwyddiad Rhanddeiliaid BIPBC i bobl dros 50 oed a sy’n hyn

* One Voice Wales/SLCC Joint Event – 12 July, 2017 / Digwyddiad Ar y Cyd rhwng Un Llais Cymru / SLCC – 12 Gorffennaf 2017

* Energise Wales Newsletter – February 2017 – Sector news, events and tender opportunities

* THE 2018 REVIEW – SECONDARY CONSULTATION PERIOD / AROLWG 2018 – AIL GYFNOD YMGYNGHORI

* Win an Apple iPad Mini! – Community and Town Council Tree Survey

* Good Practice Exchange Programme of Events for 2017/18

* Galwad am lenor i ymgymryd â phreswyliad llenyddol ym Mrwsel / Call-out for a writer to undertake a literary residency in Brussels

* Ymgynghoriad ynglyn â newid enw’r Cynulliad Cenedlaethol / Consultation on changing the name of the National Assembly

* Ymgynghoriad ar cylchlythyr drafft ar gyfer cynllunio safleoedd sipsiwn, teithwyr a siewmyn / Consultation on draft circular for the planning of gypsy, traveller and showpeople sites

* LSI Energy

* Abergwili CC Vacancy – Swydd Wag

* Dementia: One Simple Thing – What could the NHS do better to support people, as well as their families and their carers, living with dementia? / Dementia : Un peth syml – Beth fedrai’r GIG ei wneud yn well i roi cefnogaeth i bobl sy’n byw gyda de…

* Swyddogol : Penodi Is-lywydd i Lyfrgell Genedlaethol Cymru | Official : Appointment of Vice President to the National Library of Wales

* Swyddogol : Penodi Cadeirydd a Dirprwy Gadeirydd i Bwyllgor Achredu Hyfforddiant Cychwynnol Athrawon | Official : Appointment of Chair & Deputy Chair to the Initial Teacher Education (ITE) Accreditation Committee

* Energise Wales Newsletter – March 2017 – Sector news, events and tender opportunities

* Swyddogol : Penodi Aelodau i Cyngor Partneriaeth y Gymraeg | Official : Appointment of Members to the Welsh Language Partnership Council

Wendi Huggett  wendi.huggett@onevoicewales.org.uk

* Code of Conduct Training at St Johns Ambulance Hall, Margaret Street, Ammanford on Thursday 9th February from 6.30-9PM / Hyfforddiant Cod Ymddygiad yn Neuadd Ambiwlans Sant Ioan, Stryd Margaret, Rhydaman.ar Dydd Iau 9fed Chwefror. 6.30-9.00

* DEVOLUTION OF SERVICES TRAINING – CARMARTHEN – TUESDAY 21st FEBRUARY – 6.30-9PM / HYFFORDDIANT DATGANOLI GWASANAETHAU – CAERFYRDDIN – DYDD MAWRTH 21AIN CHWEFROR

* Cymdeithas Gwasanaethau Gwirfoddol Sir Gâr / Carmarthenshire Association of Voluntary Services

* March Training – Hyfforddiant Mawrth

* SLCC Conference Information

* Don’t miss out on Understanding the Law training in St Johns Ambulance Hall, Margaret Street, Ammanford. on Thursday 30th March. 6.30-9 / Peidiwch â cholli allan ar cwrs hyfforddiant Dealltwriaeath o’r Gyfraith yn Neuadd Ambiwlans St Ioan, Stryd Mar

*Playquest Introduction Amy Thomas amyplayquest@outlook.com

*Purple Routes Play Project Jackie Dorrian jackie.dorrian@cavs.org.uk

*Promoting Llangathen Community Council and its services Dewis Cymru Alexander Harries AlexHarries@carmarthenshire.gov.uk

* Effectively Safeguarding Adults Aoife Grimes conference.events@capita.co.uk

* Town and Community Councils Survey / Arolwg Cynghorau Tref a Chymuned Joanne.Coates@wales.gsi.gov.uk  – Clerk completed

* Cyfarfod Fforwm Cyswllt 07.02.2017 Liaison Forum Llinos Evans (Policy) LlinEvans@carmarthenshire.gov.uk

* Asesiad Llesiant Sir Gaerfyrddin 2016/17 – Carmarthenshire Well-Being Assessment Report 2016/17

  LlinEvans@carmarthenshire.gov.uk

*  Ammanford Town Council Vacant Post – Part-time Town Clerk / Cyngor Tref Rhydaman Swydd Wag – Clerc Tref Rhan Amser

*Bwletin Un Llais Cymru Ionawr 2017 / One Voice Wales January bulletin luned.evans@unllaiscymru.org.uk

* Bwletin Un Llais Cymru Chwefror 2017 / One Voice Wales February 2017 Bulletin

* Cylchlythyr Chwefror Darganfod Sir Gar Carmarthenshire.County.Council@cmp.dotmailer.co.uk

* Newyddlen Mis Mawrth

* Planning4communities Joseph Thomas joseph@planningaidwales.org.uk

* Effectively Safeguarding Adults: Keynote Address from the Healthcare Inspectorate Wales (HIW) Aoife Grimes conference.events@capita.co.uk

* Business Advice, Information, Funding and Financial Support Business Wales WelshGovernment@public.govdelivery.com

* Countryside access, paths, furniture and maintenance Kerry Jones environmentwales@gmail.com

* Women in Local Government: managing the challenges of modern leadership Westminster Briefing events@westminster-briefing.com

* : Invite request to Compassionate Communities Carmarthenshire Susan Smith SusanSmith@cccpartners.org.uk

* IRP Annual Report 2017 / Adroddiad Blnyddol PACGA Lauren.Morrison1@wales.gsi.gov.uk Lauren.Morrison1@wales.gsi.gov.uk

16/54 CAIS CYNLLUNIO / PLANNING APPLICATION E / 34266

A letter had been received from JCR Planning Ltd regarding the planning application numbered above for a Free Range Poultry Unit, Land at Glanmyddyfi, Pentrefelin.

Also, a plan showing the proposed layout of the junction entering/exiting the A40.

County Cllr. Cefin Campbell would be meeting the planning officers regarding this application and asked for the views of Community Councillors on the matter. Whilst it was stated that the existing junction was unsuitable for the vehicles which would frequent the highway of the proposed development, the amendments did not go far enough in ensuring safety measures.  It was felt that more land should be made available to ensure a better splay and to enable vehicles to pass alongside each other freely once they turned in off the A40.

Cllr. Campbell to convey these opinions to the planning officers.

16/55  CYFRIFON I’W TALU / ACCOUNTS FOR PAYMENT

Cymeradwywyd bod y cyfrifon canlynol yn cael eu talu, a pharatowyd sieciau yn unol â hynny:

The following accounts were approved for payment and cheques duly prepared:

£

Trywydd

Cyfieithu Ysgrifenedig / Written Translation 55.10

Un Llais Cymru

Aelodaeth / Membership 2017/18 68.00

Greenbarnes Ltd

Hysbysfwrdd / Noticeboard          989.03

CCC Footway Lighting Charges          1597.10

1.4.16 – 31.3.17

M Rees – Costau’r Clerc / Clerks Expenses 87.45

M Rees – Cyflog Mis Mawrth / March Salary          266.66

Ystafell Ddarllen Cwrt Henri

Llogi Neuadd / Hire of Hall           105.00

C. Raymond

Torri glaswellt / grass cutting           275.00

16/56  CEISIADAU CYNLLUNIO / PLANNING APPLICATIONS

Cafodd y ceisiadau canlynol eu hystyried gan y Cyngor a nodwyd eu sylwadau:

The following applications were considered by the Council and their observations noted:

YMGEISYDD DATBLYGIAD LLEOLIAD

APPLICANT DEVELOPMENT LOCATION

Mr & Mrs C Plummer Partial Conversion of an existing barn Lan Lash, Dryslwyn

E/34970 & building to provide ancillary residential Carmarthen

E/34971 accommodation  & workshop/studio SA32 8BA

Dim gwrthwynebiadau  /No objections

H & B Maguire & Forestry Track Extension/Widening Land at Berllan Dywyll

Haf Evans E/34988 Woodland, Llangathen SA32 8QG

Dim gwrthwynebiadau  /No objections

Tony Loizou – Side Extension to form sun room & The Old Estate Office,

Ran Projects replacement of some existing UPVC Llangathen.

E/35027 doors & windows SA32 8QF

Dim gwrthwynebiadau  /No objections

Mr Dafydd Jones Non Material amendment to Llwyncelyn Farm,

E/35054 E/27600 Llandeilo

SA19 6RY

Dim gwrthwynebiadau  /No objections

Mr Saraj Guha Non-material amendment to E/34129, slight Ffos yr Esgob

E/35146 increase in height & roof pitch of the Capel Isaac

approved extension. Llandeilo SA19 7UD

Dim gwrthwynebiadau  /No objections

16/57 ADRODDIAD Y CYNGHORYDD SIR / COUNTY COUNCILLORS REPORT

Plaid-led Carmarthenshire County Council has played a key part in ensuring one of the biggest investments ever in Wales – the Swansea Bay City Deal, which covers almost all of south-west Wales. £1.3 billion will be invested over 15 years. Of that, £241m comes from Welsh and UK governments, £360m from other public sector funding and £673m from the private sector. It will deliver up to 10,000 new jobs for the region.
There are three specific projects for Carmarthenshire:
• £200m for the Wellness Village and Life Science Village at Delta Lakes, Llanelli aims to create 1,850 high quality jobs and boost the economy by £467 million. Led by the council in partnership between Hywel Dda and  Abertawe Bro Morgannwg Health Boards and Swansea University, it will include laboratory and clinic space and an incubation facility for business start-up, research and development; a new state-of-the-art sports and leisure centre, a wellbeing centre, a wellness hotel and an assisted living village all interlinked and set within a ‘green’ eco-park.
• £24m for Yr Egin involves the construction of a creative and digital hub and the development of a creative industry sector cluster at Carmarthen. It will create around 200 jobs and help the local economy, along with
boosting the Welsh language when S4C moves its HQ to the building.
• £30m for a skills and talent initiative to educate and train specific sector skills to meet the demand of the City Deal themes of Digital, Life Science and Wellbeing, Energy and Smart Manufacturing.
Region-wide projects include:
• £55m for expansion of broadband and 4G – and possible 5G.
* £23m for small businesses to take advantage of digital manufacturing.

Cllr. Campbell confirmed that he will be standing as a County Councillor candidate at the forthcoming election on 4th May 2017.

A concert had been arranged in the Llangathen Hall where funds of over £500 had been raised for the Air Ambulance Wales.

16/58  CYMORTH/RHODDION ARIANNOL / FINANCIAL ASSISTANCE / DONATIONS

Rhoddwyd rhestr o sefydliadau a oedd yn gofyn am gymorth ariannol i’r aelodau. Yn dilyn trafodaeth, penderfynwyd rhoi arian i’r canlynol:

A list of organisations requesting financial assistance was issued to members.  After discussion, it was resolved to donate funds to the following:

£

Ystafell Ddarllen 200.00

Neuadd Llangathen Hall 200.00

PTA Court Henry School 200.00

Cylch Meithrin Ti a Fi Cwrt Henri 400.00

Ambiwlans Awyr Cymru 300.00

CFfI Llanfynydd YFC 200.00

CFfI Sir Gâr/Carmarthenshire YFC 100.00

Y Lloffwr 100.00

Y clerc i drefnu i’r sieciau gael eu hanfon i’r sefydliadau perthnasol.

The clerk to arrange for the cheques to be forwarded to the relevant organisations.

16/59 UNRHYW FATER ARALL / ANY OTHER BUSINESS

1.  Numerous complaints had been received regarding mud on road from Broad Oak to Aberglasney.  Also, overgrown hedge rows were making driving conditions hazardous.  Cllr. E. Morgan to follow up the matter.

2.  Some members raised the issue regarding an old water pump in Felindre.  It was felt that this should be preserved as an historic item for the community.  Cllr. L. Hughes would look into the matter and report back at the next meeting.

3.  Cllr. M. Wynne would be contacting Un Llais Cymru regarding the clerks pension provision.  And members re-iterated the importance of the clerk keeping a note of the hours she works.

DYDDIAD CYFARFOD NESAF / DATE OF NEXT MEETING

Penderfynwyd y byddai cyfarfod nesaf Cyngor Cymuned Llangathen ynghyd â Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol yn cael ei gynnal ddydd Mawrth 16 Mai 2017 yn yr Ystafell Ddarllen, Cwrt-henri am

7.30 p.m.

It was resolved that the next meeting together with the Annual General Meeting of Llangathen Community Council would be held on Tuesday 16th May 2017 at the Reading Room, Court Henry at 7.30pm.

Llofnod / Signed…………………………….

Dyddiad / Date…………………………………. .

 

Minutes – 17 Ionawr / January 2017

CYNGOR CYMUNED LLANGATHEN / LLANGATHEN COMMUNITY COUNCIL

Cofnodion cyfarfod Cyngor Cymuned Llangathen a gynhaliwyd ddydd Mawrth, 17 Ionawr 2017 yn yr Ystafell Ddarllen, Cwrt-henri.

Minutes of the meeting of Llangathen Community Council held on Tuesday, 17th January 2017 at The Reading Room, Court Henry.

Presennol / Present: Cyng. Cllrs M.Wynne, (cadeirydd/chair) , C. Moses, M. Williams, G. Davies, L.Hughes, H. James and E. Morgan.  Hefyd yn presennol / In attendance  Mrs M.Rees (clerc / clerk) a / and  Cynghorydd Sir / County Councillor C. Campbell.

 

16/37 YMDDIHEURIADAU / APOLOGIES

Cafwyd ymddiheuriadau am absenoldeb gan  / Apologies for absence were received from  Cyng. / Cllr. S. Collins.

16/38  DATGANIADAU O FUDDIANT / DECLARATIONS OF INTEREST

Datganwyd buddiant gan y Cyng. L. Hughes yn eitem rhif 10 ar yr agenda, rhif cofnodion 16/36 (4) sef  hen adeilad yr GPO.

Cllr. L. Hughes declared an interest in agenda item 5,  minute reference 16/36 (4) the old GPO building.

16/39  ADRODDIAD GAN SWYDDOG CYMORTH CYMUNEDOL YR HEDDLU/ REPORT BY PCSO

Roedd Swyddog Cymorth Cymunedol yr Heddlu (PCSO) methu bod yn bresennol yn y cyfarfod.

The PCSO (Police Community Support Officer) was unable to attend the meeting.

16/40 COFNODION / MINUTES

Cynigiwyd gan Cyng. M. Wynne ac eiliwyd gan Cyng. C. Moses fod cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ddydd Mawrth 15 Tachwedd 2016 yn cael eu derbyn fel cofnod cywir o’r trafodion.

It was proposed by Cllr. M. Wynne  and seconded by Cllr. C. Moses that the minutes of the meeting held on Tuesday, 15th November 2016 be accepted as a correct record of proceedings.

16/41 MATERION YN CODI /  MATTERS ARISING

Cof. / Min 16/31 (1) A40 SGWAR DRYSLWYN SQUARE, DRYSLWYN

Roedd yr aelodau’n awyddus i gael cyfarfod safle â swyddogion ac asiantaethau, er mwyn trafod y mesurau diogelwch gofynnol y mae mawr eu hangen yn ardal Sgwâr Dryslwyn o’r A40. Gofynnodd y Cyng. Cefin Campbell i’r Clerc anfon e-bost ato yn gofyn am y cyfarfod hwn, a byddai’n mynd ar drywydd hyn gyda swyddogion yng Nghyngor Sir Gâr. Hefyd, byddai’r Clerc yn sganio gohebiaeth ar y mater hwn, ac yn ei hanfon at y Cyng. Campbell.

Gofynnwyd i’r Clerc roi gwybod i Asiantaeth Cefnffyrdd De Cymru nad oedd rhai o’r Llygaid Cathod yn effeithiol, a bod rhai o’r marciau wedi colli eu lliw.

Unwaith eto, teimlwyd bod angen gofyn i Lywodraeth Cymru am gopi o’r cynllun arfaethedig ar gyfer yr ardal hon, fel y nodwyd yn y neges e-bost ddyddiedig 25 Hydref 2016, i’w hanfon at yr aelodau.

Members are eager for a site meeting with officials and agencies in order to discuss the required safety measures much needed at the Dryslwyn Square section of the A40.  Cllr. Cefin Campbell requested that the clerk submit an e-mail to him requesting such a meeting which he will then follow up with officers at CCC.  Also, the clerk to scan and forward correspondence on this matter to Cllr. Campbell.

The clerk was requested to advise SWTRA that some of the Cats Eyes were not effective and that markings were faded.

It was deemed necessary, once again, to request from Welsh Government a copy of the design planned for this area, as stated in their e-mail dated 25th October 2016,  to be forwarded to members.

Cof. / Min 16/31 (2)   DATBLYGIADAU AMAETHYDDOL, LAN FARM, DERWEN-FAWR / AGRICULTURAL DEVELOPMENTS, LAN FARM, BROAD OAK

Ni chafwyd unrhyw wybodaeth gan Rosie Carmichael, Cyngor Sir Gâr. I’w adolygu yn y cyfarfod nesaf.

No information had been made available from Rosie Carmichael, CCC.  To be reviewed next meeting.

Cof. / Min 16/31 (3)  HYSBYSFWRDD, DERWEN-FAWR / NOTICE BOARD, BROAD OAK

Y Clerc i drefnu bod Hysbysfwrdd Pren maint 6 x A4 ar i fyny yn cael ei archebu, ynghyd â phâr o byst.  Greenbarnes Ltd oedd y cwmni a ddewiswyd i ddarparu’r Hysbysfwrdd

The clerk to arrange for ordering a Man-made Timber Notice Board of a size 6 x A4 portrait together with a pair of posts.  Greenbarnes Ltd was the chosen company for supplying the Notice Board.

Cof. / Min.  16/31 (4) DIFFIBRILIWR / DIFIBRILLATOR

Ni chafwyd unrhyw wybodaeth.  I’w adolygu yn y cyfarfod nesaf.

No further information available.  To review at the next meeting.

Cof. / Min. 16/31 (5) ARHOSFAN BWS YN BROAD OAK / BUS SHELTER AT BROAD OAK

Byddai’r Cyng. C. Campbell yn trefnu bod gwybodaeth am grantiau ar gael yn y cyfarfod nesaf.

Cllr. C. Campbell would arrange for grant information to be made available at the next meeting.

Cof. / Min. 16/31 (6) ARCHWILYDD MEWNOL / INTERNAL AUDITOR

Roedd Mr David Morris wedi llofnodi a dychwelyd y Llythyr Ymgysylltu. Y Clerc i’w gadw ar ffeil.

Mr David Morris had signed and returned the Letter of Engagement.  The clerk to keep on file

Cof. / Min. 16/31 (7)  BONT RHWNG YR HAFOD A WERNDDU, CAPEL ISAAC / BRIDGE BETWEEN HAFOD AND WERNDDU, CAPEL ISAAC.

Roedd y bont wedi’i glanhau a’r gwaith wedi’i gwblhau.

The bridge has been cleaned and work completed.

Cof. / Min. 16/17 (10) ARWYDDION GWARTHEG / CATTLE CROSSING A40

Roedd Llywodraeth Cymru wedi cadarnhau y byddai’r gwaith o ddarparu arwyddion ar gyfer y groesfan i wartheg yn dechrau yn y flwyddyn newydd.

Welsh Government had confirmed that the delivery of signage for cattle crossing is planned to begin in the new year.

Cof. / Min. 16/17 (4) PERTHI WEDI TYFU’N WYLLT / OVERGROWN HEDGE, FELINDRE, DRYSLWYN.

Dywedwyd bod y berth ar un ochr o’r ffordd wedi cael ei thorri’n ôl, a bod systemau ar waith er mwyn cwblhau’r ochr arall.

It was reported that the hedge on one side of the road had been cut back and that systems were in place for the other side to completed.

Cof. / Min 16/36 (1) CYFARFODYDD YN NEUADD LLANGATHEN / MEETINGS IN LLANGATHEN HALL.

Cytunwyd yn unfrydol y dylai rhai o gyfarfodydd y Cyngor Cymuned gael eu cynnal yn Neuadd Llangathen. Byddai’r clerc yn trefnu hyn.

It was unanimously agreed that some of the Community Council meetings should be held in Llangathen Hall.  The clerk to arrange.

Cof. / Min 16/36 (2) COEDEN PINWYDDEN / Fir Tree, BROAD OAK

Ni chafwyd unrhyw ohebiaeth o bwys am y goeden.

No official notification had been received regarding the tree.

Cof. / Min 16/36 (3) PARKED CAR NEAR BRYNHYFRYD, DRYSLWYN

Gan nad oedd ateb wedi dod i law gan yr unigolyn sy’n byw ym Mrynhyfryd, byddai’r Clerc yn ysgrifennu eto gyda gwybodaeth fwy manwl am y car.

As no reply had been received from the resident of Brynhyfryd, the clerk to write again with more detailed information regarding the car.

Cof. / Min 16/36 (4)  HEN ADEILAD SWYDDFA BOST GYFFREDINOL AR YR A40, DRYSLWYN / OLD GPO BUILDING ALONG A40, DRYSWYN

Roedd y tirfeddiannwr wedi bod yn ddigon caredig i ymateb, gan roi adroddiad manwl ar hanes yr adeilad. Mae’r mater bellach yn nwylo ei asiant tir a’i gyfreithiwr. Dywedodd y byddai’r Cyngor Cymuned yn cael gwybod am unrhyw ddatblygiadau.

The landowner had kindly replied giving a detailed report on the history of the building.  The matter is now in the hands of his land agent and solicitor.  He advised that the community council will be kept informed.

 16/42  GOHEBIAETH / CORRESPONDENCE

Cafodd yr eitemau canlynol o ohebiaeth eu cyflwyno i’r cyngor a’u trafod/nodi, fel sy’n briodol:

The following items of correspondence were presented to council and duly discussed/noted:

 1.  Community Council Elections Thursday, 4th May 2017 – Important information/timetable.

2.  CCC – Precept payment – £2333.33 – 28/12/16

3.  Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru / Mid & West Wales Fire & Rescue Servies – information held update.

4.  Newyddion Diogelwch Cymunedol Sir Gâr / Carmarthenshire Community Safety News

Gan fod rhai negeseuon diogelwch pwysig iawn yn y cylchlythyr hwn, cytunwyd y dylai’r Clerc drefnu i’w arddangos ar wefan y gymuned ac ar yr hysbysfwrdd lleol.

 As there were some very important safety messages on this circular, it was agreed that the clerk should arrange for displaying on the community website and local notice board.

AON – information regarding Insurance Act 2015 which comes into force 12/8/16

5.  Lloyds Bank – Statement November 2016 – £8977.98

Statement Decemeber 2016 – £11282.37

6.  CCC – Gwahoddiad / Invitation 25/2/17 – Parêd Dewi Sant Caerfyrddin 2017

Brochures /  Circulars

1. Wicksteed Playgrounds

2. Clerks & Councils Direct

3. Chwarae dros Gymru / Play for Wales

4.  Greenbarnes

Requests for Financial Assistance

1.  Clwb Rygbi Llandeilo RFC

2.  Tenovus – gofal canser / cancer care

e-mail correspondence

Tracy Gilmartin-ward [tracy.gilmartin-ward@onevoicewales.org.uk

* The Draft Account and Audit (Wales) (Amendment) Regulations 2016/Rheoliadau drafft Cyfrifon ac Archwilio (Cymru) (Diwygio) 2016

* Stronger Together: Healthy Homes for all

* Bil Treth Gwarediadau Tirlenwi (Cymru) / Landfill Disposals Tax (Wales) Bill

* Welsh Government ‘well prepared to take on fiscal devolution responsibilities’ | Llywodraeth Cymru’n ‘paratoi’n dda i ymgymryd â datganoli cyllidol’

* Publication of principles and guidance for the appropriate use of non guaranteed hour arrangements in devolved public services.

* Fframwaith Datblygu Cenedlaethol Cymru / National Development Framework for Wales

* Ymgynghoriad ynglyn â newid enw’r Cynulliad Cenedlaethol / Consultation on changing the name of the National Assembly

* Yr Arweiniad ar Arfarnu Trafnidiaeth Cymru (WelTAG) / Welsh Transport Appraisal Guidance (WelTAG).

* Christmas Greetings / Cyfarchion Nadolig

* Cylchlythyr Comisiynydd Pobl Hyn Cymru/Older People’s Commissioner for Wales’s Newsletter

* Swyddogol : Penodi Aelodau i Gymwesterau Cymru | Official : Appointment of Members to Qualifications Wales

* Equality and Human Rights Commission | Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol

* Independent Remuneration Panel for Wales / Panel Annibynnol Cymru ar Gydnabyddiaeth Ariannol

* Pensions Seminar Monday 16th January 2017 / ATGOFFA Seminar Bensiynau Dydd Llyn 16eg Ionawr 2017

* UK consultation on proposals to ban the use of plastic microbeads in cosmetics and personal care products

* Swyddogol : Penodi Cadeirydd ac Aelodau i Hybu Cig Cymru | Official : Appointment of Chair & Members to Hybu Cig Cymru – Meat Promotion Wales

* Adolygiad o Ddyfroedd Ymdrochi Cymru 2017 – Ymgynghori Bathing Water Review in Wales 2017 – Consultation

* Battle’s Over – A Nation’s Tribute 100 years of Remembrance / 11th November 2018

* Training Opportunites from One Voice Wales / Cyfleoedd Hyfforddiant gan Un Llais Cymru

* Energise Wales Newsletter – January 2017 – Sector news, events and tender opportunities

* Buckingham Palace Garden Parties 2017 Garddwestau Palas Buckingham – Gwybodaeth / information forwarded to current chair.

Wendi Huggett  wendi.huggett@onevoicewales.org.uk

* Rhif Rhoi Gwybod Cyfoeth Naturiol Cymru / Natural Resources Wales Report It Number

* Quarterly report to Councillors – Carmarthenshire Area Committee

* Cyfleoedd Rhwydweithio ar gyfer Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol | Networking Opportunities for the Future Generations Commissioner

* Swyddogol : Penodiadau cyhoeddus yng Nghymru | Official : Public Appointments in Wales

* One Voice Wales January Training / Hyfforddiant Ionawr Un Llais Cymru

Martin.Bull@wales.gsi.gov.uk

* Section 137 Expenditure: Limit for 2017-18 Martin.Bull@wales.gsi.gov.uk

Ross.Evans27@wales.gsi.gov.uk

* CFfDLC Arolygon Etholiadol: Polisi ac Arfer | LDBCW Electoral Review: Policy and Practice

Lauren.Morrison1@wales.gsi.gov.uk

* Independent Remuneration Panel for Wales / Panel Annibynnol Cymru ar Gydnabyddiaeth Ariannol

WelshGovernment@public.govdelivery.com

* Business Advice, Information, Funding and Financial Support Business Wales

* Cyrsiau BOSS newydd ar gael / New BOSS courses available now

LlinEvans@carmarthenshire.gov.uk

* Cynghori’r Cyngor ynglyn â’i chyllid / Advising the Council on its budget – 6/12/16 Llinos Evans (Policy)

* Business Advice, Information, Funding and Financial Support

* Ymgynghori Ynghylch y Gyllideb 2017/20 – Budget Consultation 2017/20

luned.evans@unllaiscymru.org.uk

*  Croeso i fwletin gwybodaeth Un Llais Cymru / Welcome to One Voice Wales’ information bulletin.

* Bwletin Un Llais Cymru / One Voice Wales Bulletin

HMRC Business Help and Support Emails –   Information for employers on expenses and benefits

Payroll software and avoiding penalties

Planning Aid Wales joseph@planningaidwales.org.uk

* Community engagement network event

* Pre-application community consultation event

darren@darkolive.co.uk

* Warning on Procurement – from Clerk of Llandegla Community Council – forwarded to all Councillors

sianinwales@gmail.com

* Community council re-elections next year Siân Collins

SiEWilliams@carmarthenshire.gov.uk

* Carmarthenshire Event Organisers Circle/ Cylch Trefnwyr Digwyddiadau Sir Gar Sian E Williams

* Nia Stoakes NStoakes@carmarthenshire.gov.uk – Bwriad gan BT i gael gwared ar giosgau ffonau talu – Penderfyniad Drafft / Proposed Public Payphone removals by BT – Draft Decision Nia Stoakes

122 01558668209 PCO 1PCO CAPEL ISAAC LLANDEILO SA19 7UB Carmarthenshire County Council have received no representations regarding this specific Payphone.

Jason.Plange@wales.gsi.gov.uk

* Etholiadau Cynghorau Cymunedau a Tref 2017 / Community and Town Council Elections 2017

e-mail 21/12/16 – y clerc i  rhoi posteri ar y gwefan cymunedol / the clerk to arrange for the posters to appear on the community website.

malcolmgartref@btinternet.com

Hanes y teulu Malcolm Llewellyn – \y clerc i ymateb gyda cyfeiriadau www.dyfedfhs.org.uk a www.carmarthenshire.gov.wales – the clerk to provide these addresses.

Reece Gritbins gritbin@reecesafety.co.uk

NOTICE for Parish Councils – Coldest winter for 5 years Reece Gritbins [gritbin@reecesafety.co.uk]

AlexHarries@carmarthenshire.gov.uk

Promoting Llangathen Community Council and its services Dewis Cymru

16/43  CYFRIFON I’W TALU / ACCOUNTS FOR PAYMENT

Cymeradwywyd bod y cyfrifon canlynol yn cael eu talu, a pharatowyd sieciau yn unol â hynny:

The following accounts were approved for payment and cheques duly prepared:

£

Trywydd (Cyfieithu Ysgrifenedig) 29.57

M Rees – Costau’r Clerc / Clerks Expenses 83.88

M Rees – Cyflog Mis Ionawr / January Salary          266.66

Swyddfa Archwilio Cymru / Wales Audit Office

Archwiliad o Gyfrifon 2015/2016 Audit Accounts 186.00

16/44  CEISIADAU CYNLLUNIO / PLANNING APPLICATIONS

Cafodd y ceisiadau canlynol eu hystyried gan y Cyngor a nodwyd eu sylwadau:

The following applications were considered by the Council and their observations noted:

YMGEISYDD DATBLYGIAD LLEOLIAD / APPLICANT DEVELOPMENT LOCATION

Mrs Anne-Marie Royal Proposed Building – Dry Muck Store Pentre Morgan
E / 34874 Adeilad Arfaethedig – Storfa Tail Sych Llandeilo
SA19 7AB
Dim gwrthwynebiadau  /No objections

 

Mr Colin Dawkins

E / 34728 To Widen Existing Agricultural Ffrwd y Drain

Gateway and Re-Surface Existing Track Llandeilo

Lledu Mynedfa Amaethyddol Bresennol

a Rhoi Arwyneb Newydd ar Lwybr Presennol SA19 6SA

Dim gwrthwynebiadau  /No objections

Roedd Dr. Rhys Phillips wedi anfon ymlaen adroddiad gan LvW Highways ynghylch y cais hwn. Roedd yr adroddiad wedi cael ei anfon ymlaen at yr holl Gynghorwyr i’w sylw.

Cadarnhaodd y Cyng. C. Campbell ei fod yn dal i aros am yr adroddiad llawn gan Cyfoeth Naturiol Cymru a fyddai’n ei gynorthwyo i wneud ei benderfyniad ar y mater, gan gynnwys yr effaith ar yr amgylchedd a rheoli dwr tail.

Planning Application E / 34266 – Proposed Free Range Poultry Unit, Glanmyddyfi, Pentrefelin, Llandeilo.

Dr. Rhys Phillips had forwarded a report from LvW Highways regarding this application.  The report had been forwarded to all Councillors for their attention.

County Cllr. C. Campbell confirmed that he was still awaiting the full report from National Resources Wales which would assist him in making his decision on the matter, including the effect on the environment and effluent management.

16/45 ADRODDIAD Y CYNGHORYDD SIR / COUNTY COUNCILLORS REPORT

Dywedodd y Cyng. Campbell y byddai’r gyllideb yn cael ei chadarnhau cyn hir. Roedd disgwyl i’r costau fod yn niwtral o ganlyniad i gyllid a gafwyd gan Lywodraeth Cymru.

Ffordd osgoi Llandeilo. Yn dilyn lobio mewn cyfarfodydd gan y Cyng. Edward Thomas, Llandeilo, ei hun, ac Adam Price AC, roedd disgwyl erbyn hyn i’r gwaith ar y ffordd osgoi ddechrau erbyn 2019.  Cadarnhawyd hyn gan Ken Skates AC, Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a’r Seilwaith, gyda chyllideb o £90 miliwn. Nid oedd penderfyniad wedi cael ei wneud ynghylch y llwybrau eto.

Roedd Llwybr Beiciau Caerfyrddin yn dod yn ei flaen, ac roedd y gwaith yn mynd rhagddo rhwng Abergwili a Nantgaredig, ac, er efallai y byddai ychydig o oedi ar adran Nantgaredig, roedd yn edrych yn debygol y byddai gwaith yn dechrau cyn hir yng Ngelli Aur.

Eglurodd y Cyng. Campbell ei farn ef a’r Cyng. Alun Lenny am y mater ynglyn â Jackie Thompson (blogiwr), a fu yn y wasg leol yn ddiweddar.

Cllr. Campbell advised that the budget would be decided on soon.  Costs are anticipated to be neutral due to funds having been received from Welsh Government.

Llandeilo by-pass.  Following the lobbying at meetings by himself, Cllr. Edward Thomas, Llandeilo and Adam Price AM, the by-pass is now forecasted to commence by 2019.  This had been confirmed by Ken Skates AM, Cabinet Secretary for Economy and Infrastructure, with a budget of £90 million.  Routes were as yet to be decided on.

The Carmarthen Cycle Track was moving along positively with work well underway between Abergwili and Nantgaredig and although there may be a slight delay at the Nantgaredig section, it looks likely that work will soon commence at Gelli Aur.

Cllr. Campbell explained his and Cllr. Alun Lenny’s views on the Jackie Thompson (blogger) matter which had recently been reported in the local press.

16/46 GOFYNIAD PRAESEPT /  PRECEPT REQUIREMENT 2017 / 2018

Gofynnwyd am ofyniad praesept 2017/2018 gan Gyngor Sir Gâr.

Nid oedd manylion costau “Goleuadau Troetffyrdd” ar gael, ond ar gyfer y flwyddyn flaenorol, y gost oedd £1668.98 (£1390.82 + £278.16 TAW).

Manylion am Derfyn Gwariant Adran 137 ar gyfer 2017/18 – sef £7.57 yr etholwr. Roedd 418 o etholwyr yn y plwyf.

Rheoliadau Awdurdodau Lleol (Cyfrifo Sylfaen Treth Gyngor)(Cymru) 1995: y ffigur ar gyfer cymuned Llangathen 2017/18 oedd 262.41.

Ymchwiliwyd i Incwm a Gwariant Gwirioneddol y flwyddyn flaenorol, ynghyd â’r gyllideb/gwariant hyd at 16/1/17.

Ymchwiliwyd i’r holl wariant ac ystyriwyd y costau. Cytunwyd mai cynyddu’r praesept rywfaint fyddai’r ffordd orau ymlaen, yn ogystal â defnyddio arian wrth gefn a oedd eisoes ar gael pe byddai angen.

Cytunwyd y dylid cynyddu’r gofyniad praesept ar gyfer 2017/18 i £7,200.

Yn unol â hynny, llofnodwyd y ffurflen gan y Clerc, fel y Swyddog Ariannol Cyfrifol, a’r Cadeirydd. Byddai’r ffurflen yn cael ei hanfon ymlaen i Adran Adnoddau Cyngor Sir Gâr.

The precept requirement for 2017 / 2018 was requested by Carmarthenshire County Council.

Details of “Footway Lighting” charges for the financial year were unavailable but for the previous year were £1668.98 (£1390.82 + £278.16 VAT).

Details of Section 137 Expenditure Limit for 2017/18 – this being £7.57 per elector. There being 418 electors within the parish.

The Local Authorities (Calculation of Council Tax Base )(Wales) Regulations 1995, the figure for the Llangathen community 2017/18 being 262.41

Actual Income and Expenditure for the previous year was examined as was the budget / expenditure to 16/1/17.

All areas of expenditure were explored and costs considered. It was agreed that a modest increase of the precept would be best practise and to use reserves already available should it be necessary.

It was resolved that the precept requirement for 2017/18 should  be increased to £7,200.

The clerk, as the Responsible Financial Officer  and  Chair duly signed the form which is to be forwarded to Resources Department, CCC.

16/47 UNRHYW FATER ARALL / ANY OTHER BUSINESS

1.  Cafwyd trafodaeth am gyflwr y priffyrdd, yn enwedig mewn ardaloedd amaethyddol, yn ystod misoedd y gaeaf ac yn ystod tywydd garw.

A discussion took place regarding the condition of highways, particularly in farming areas, and during winter months and inclement weather conditions.

2.  Codwyd pryderon am ddyfodol Plasty Gelli Aur.

Concerns were raised as to the future of Golden Grove Mansion.

3.  Roedd car wedi gyrru oddi ar y ffordd ger Sgwâr Milton, Dryslwyn. Yn ffodus, ni chafodd y fenyw ifanc ei hanafu. Roedd hi’n garedig iawn wedi rhoi gwybod i’r Clerc bod y fainc gerllaw wedi cael ei difrodi, a’i bod wedi rhoi gwybod i’w chwmni yswiriant am hynny. Byddai’n rhoi gwybod i’r Clerc am unrhyw benderfyniadau y byddai’r cwmni yswiriant yn eu gwneud.

A car had veered off the road near Milton Square, Dryslwyn.  Fortunately, the young lady was unharmed. She had very kindly informed the clerk that the nearby bench had been damaged for which she had informed her insurance company of. She will keep the clerk informed of any decisions made by the insurance company.

DATE OF NEXT MEETING

Penderfynwyd y byddai cyfarfod nesaf Cyngor Cymuned Llangathen yn cael ei gynnal ddydd Mawrth 21 Mawrth 2017 yn yr Ystafell Ddarllen, Cwrt-henri am 7.30 p.m.

It was resolved that the next meeting of Llangathen Community Council would be held on Tuesday 21st March 2017 at the Reading Room, Court Henry at 7.30pm.

Llofnod / Signed…………………………….

 

Dyddiad / Date………………………………….

 

Minutes – 15 Tachwedd / November 2016

CYNGOR CYMUNED LLANGATHEN / LLANGATHEN COMMUNITY COUNCIL

Cofnodion cyfarfod Cyngor Cymuned Llangathen a gynhaliwyd ddydd Mawrth, 15 Tachwedd 2016 yn yr Ystafell Ddarllen, Cwrt-henri.

Minutes of the meeting of Llangathen Community Council held on Tuesday, 15th November 2016 at The Reading Room, Court Henry.

Presennol / Present: Cyng. Cllrs M.Wynne, (cadeirydd/chair) , C. Moses, M. Williams a G. Davies.  Hefyd yn presennol / In attendance  Mrs M.Rees (clerc / clerk) a / and  Cynghorydd Sir / County Councillor C. Campbell.

 

16/27 YMDDIHEURIADAU / APOLOGIES

Cafwyd ymddiheuriadau am absenoldeb gan  / Apologies for absence were received from  Cyng. / Cllrs. E. Morgan, S. Collins and H. James.

16/28  DATGANIADAU O FUDDIANT / DECLARATIONS OF INTEREST

Datganwyd buddiant gan y Cyng. L. Hughes yn eitem rhif 10 ar yr agenda, sef  hen adeilad yr GPO.

Cllr. L. Hughes declared an interest in agenda item 10, the old GPO building.

16/29 ADRODDIAD GAN SWYDDOG CYMORTH CYMUNEDOL YR HEDDLU/ REPORT BY PCSO

Roedd Swyddog Cymorth Cymunedol yr Heddlu (PCSO), Roger Anthony, yn bresennol yn y cyfarfod, a rhoddodd adroddiad ar faterion o fewn y gymuned.

Bu adroddiadau am ddwyn da byw, defaid a gwartheg. Roedd hyn yn bryder nid yn unig yn lleol, ond ledled holl ardal Heddlu Dyfed Powys.

Efallai y byddai’r Ffair Nadolig a oedd i gael ei chynnal yn Aberglasney, ynghyd ag Arddangosfa Gelf a oedd i gael ei chynnal yn Neuadd Llangathen, yn creu problemau o ran parcio, hyd yn oed gyda’r ddarpariaeth parcio a theithio. Felly, byddai’r parcio’n cael ei blismona a byddai conau’n cael eu trefnu i atal parcio anghydweithredol.

Trafodwyd cyflymder y traffig ar yr A40 ger Sgwâr Dryslwyn. Cytunodd PCSO Anthony fod hyn yn bryder, ond roedd y cyfyngiad cyflymder yn y lleoliad hwn yn 60 mya ac, er bod hyn yn cael ei ystyried yn rhy gyflym ar gyfer y fan hon, roedd yn anodd cymryd unrhyw gamau.

Fodd bynnag, cytunwyd y byddai trefniadau i gynnal cyfarfod safle yn fuddiol. Byddai’r cyfarfod hwn yn cynnwys Rhingyll yr Uned Plismona Ffyrdd, Pennaeth Trafnidiaeth Cyngor Sir Gâr, aelodau ac unrhyw asiantaethau eraill a allai gyfrannu at ffordd ymlaen o ran cynyddu diogelwch yn y fan hon. Byddai’r Cynghorydd Sir Cefin Campbell yn cysylltu â Phennaeth Trafnidiaeth Cyngor Sir Gâr, ac yna gellid gwneud trefniadau ar gyfer cynnal cyfarfod safle.

Soniwyd am ddigwyddiad anffodus iawn yn lleol, lle bu farw dyn yn dilyn tân mewn ty.

 

PCSO (Police Community Support Officer) Roger Anthony attended the meeting and reported on matters within the community.

There were reports of livestock thefts, sheep and cattle.  This was a concern not only locally but over the whole Dyfed/Powys force area.

The forthcoming Aberglasney Christmas Fair and an Art Exhibition to be held in Llangathen Hall may well create parking problems even with a park and ride provision.  Parking will therefore be policed and cones arranged to deter uncooperative parking.

The traffic speed at the Dryslwyn Square section of the A40 was discussed.  PCSO Anthony agreed that this was a concern but the speed limit at this  location is 60mph, although regarded as too fast for this spot, it was difficult to take any action.

However, it was agreed that arrangements for a site meeting would be beneficial. This would include the   Sergeant of the Road Policing Unit, Head of Transport CCC, members and any other agencies that may contribute to a way forward in increasing safety at this site.  County Cllr. Cefin Campbell would contact the Head of Transport, CCC and arrangements could then be put into place for the site meeting.

It was reported that a very unfortunate incident occurred locally whereby a gentleman died following a house fire.

16/30 COFNODION / MINUTES

Cynigiwyd gan Cyng. M. Wynne ac eiliwyd gan Cyng. C. Moses fod cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ddydd Mawrth 20 Medi 2016 yn cael eu derbyn fel cofnod cywir o’r trafodion.

It was proposed by Cllr. M. Wynne  and seconded by Cllr. C. Moses that the minutes of the meeting held on Tuesday, 20th September 2016 be accepted as a correct record of proceedings.

 

Cynigiwyd gan Cyng. M. Williams ac eiliwyd gan Cyng. L. Hughes fod y cofnodion y cyfarfod arbennig a gynhaliwyd ddydd Mawrth 25 Hydref 2016 yn cael eu derbyn fel cofnod cywir o’r trafodion.

It was proposed by Cllr. M. Williams and seconded by Cllr. L. Hughes that the minutes of the extraordinary meeting held on Tuesday, 25th October 2016 be accepted as a correct record of proceedings.

16/31 MATERION YN CODI /  MATTERS ARISING

Cof. / Min 16/17 (1) A40 SGWAR DRYSLWYN SQUARE, DRYSLWYN

Roedd y clerc wedi cael hysbysiad gan Richard Morgan bod Llywodraeth Cymru wedi nodi y byddai copi o’r dyluniad yn cael ei anfon ymlaen unwaith y byddai Cam 1-2 yr Archwiliad Diogelwch Ffyrdd wedi cael ei gwblhau.

Gofynnwyd i’r clerc wneud ymholiad ynghylch amserlen yr archwiliad, yn ogystal â dyddiad cwblhau’r archwiliad.

The clerk had received a notification from Richard Morgan of the Welsh Government stating that a copy of the design would be forwarded once the Road Safety Audit Stage 1 – 2 has been completed.

It was requested that the clerk enquire as to what the timescale for completion of the audit is and an anticipated date of completion.

Cof. / Min 16/17 (2) DATBLYGIADAU AMAETHYDDOL, LAN FARM, DERWEN-FAWR / AGRICULTURAL DEVELOPMENTS, LAN FARM, BROAD OAK

Roedd Rosie Carmichael o Gyngor Sir Gâr wedi dweud ei bod yn dal i aros am ddiweddariad gan Lywodraeth Cymru, ac y byddai’n cysylltu â’r Llywodraeth unwaith eto.

Rosie Carmichael of CCC had advised that she was still awaiting an update from Welsh Government and would get in touch with them once again.

Cof. / Min 16/17 (4)  HYSBYSFWRDD, DERWEN-FAWR a LLOCHES BYSIAU, DRYSLWYN / NOTICE BOARD, BROAD OAK and BUS SHELTER, DRYSLWYN

Cadarnhaodd y Cyng. C. Moses fod y lloches fws yn Broad Oak wedi cael ei glanhau. Nid oedd yn hysbys a oedd y lloches fws yn Sgwâr Dryslwyn wedi cael ei glanhau.

Cytunwyd mai hysbysfwrdd pren artiffisial, maint 6 × A4 ar i fyny (maint arddangos 420 mm × 891 mm) a fyddai’r opsiwn gorau. Hefyd, pâr o byst pren i gynnal yr Hysbysfwrdd. Fodd bynnag, cafwyd trafodaeth lle awgrymwyd y gellid defnyddio ciosg ffôn BT fel safle gwybodaeth. Byddai’r Cyng. Moses yn ymchwilio i’r mater ac yn rhoi gwybod i’r clerc a fyddai angen archebu’r Hysbysfwrdd ai peidio.

Cllr. C. Moses confirmed that the bus shelter at Broad Oak had been cleaned. It was not known if the bus shelter at Dryslwyn Square had been cleaned.

It was agreed that a Man-made Timber notice board of a size 6 x A4 portrait (display size 420mm x891mm) be the best option. Also a pair of timber posts for mounting the Notice Board.  However, a discussion ensued whereby an idea to use the BT telephone kiosk as an information site.  Cllr. Moses would look into the matter and advise the clerk if it would be necessary or not to order the Notice Board.

Cof. / Min.  16/17 (5) DIFFIBRILIWR / DIFIBRILLATOR

Roedd y clerc wedi cael gwybod bod aelodau’r Siop Gymunedol yn ymchwilio i brisiau

The clerk had been advised that the Community Shop members were looking into prices.

Cof. / Min. 16/17 (6) ARHOSFAN BWS YN BROAD OAK / BUS SHELTER AT BROAD OAK

Roedd ymateb wedi dod i law gan Nicola Smith, Uwch Dechnegydd, Adran yr Amgylchedd, Is-adran y Priffyrdd a Thrafnidiaeth, Cyngor Sir Gâr. Yn anffodus, yn rhan o arbedion effeithlonrwydd Cyngor Sir Gâr, nid oedd cyllideb ar gael ar gyfer llochesau bws bellach, ac roeddent yn gwbl ddibynnol ar gyllid allanol (grantiau/cyfraniadau datblygwyr) i fynd i’r afael ag ymholiadau o’r fath. Fodd bynnag, cynhelid rhestr ar gyfer llochesau bws ac, os byddai cyfleoedd ariannu eraill yn codi yn y dyfodol, byddai cofnod wedi’i wneud o’r cais am loches fws yn Broad Oak (ar ochr y pentref – TRA40). Cytunodd y Cyng. C. Campbell i gysylltu â’r Swyddog Grantiau yng Nghyngor Sir Gâr ynglyn ag unrhyw gymorth a allai fod ar gael.

A reply from Nicola Smith, Senior Technician, Environment Department, Highways and Transport Division, CCC., had been received.  Unfortunately, as part of CCC’s efficiency savings, a budget is no longer held for bus shelters and they are wholly reliant on external funding (grants/developer contributions) to address such requests.  However, a list is held for bus shelters and in the event of alternative funding opportunities becoming available in the future, a record has been made of the request for a bus shelter at Broad Oak (on the village side – TRA40) .  Cllr. C. Campbell agreed to contact the Grant Officer at CCC for any assistance that may be available.

Cof. / Min. 16/17 (7) ARCHWILYDD MEWNOL / INTERNAL AUDITOR

Roedd y clerc wedi siarad â Mr David Morris, ac roedd yn cytuno â’r gofyniad newydd a nodwyd gan yr Archwilydd Allanol. Bellach, roedd angen i’r clerc bersonoli’r Llythyr Ymgysylltu enghreifftiol, a’i anfon ymlaen at Mr Morris i’w lofnodi.

The clerk had spoken to Mr David Morris and he was in agreement to the new requirements set out by the new External Auditor.  The clerk now needs to personalise the sample Letter of Engagement and forward to Mr Morris for signing.

Cof. / Min. 16/17 (8)  BONT RHWNG YR HAFOD A WERNDDU, CAPEL ISAAC / BRIDGE BETWEEN HAFOD AND WERNDDU, CAPEL ISAAC.

Y clerc i gysylltu â’r Cyng E. Morgan, a gofyn i gamau dilynol gael eu cymryd o ran glanhau’r bont.

The clerk to contact Cllr. E. Morgan and request that the matter of cleaning the bridge be followed up.

Cof. / Min. 16/17 (9)  BROAD OAK

Cadarnhaodd y Cyng. C. Moses fod y broblem yn ymwneud â dodrefn a baw cwn wedi cael ei datrys.

Cllr. C. Moses confirmed that the issues regarding furniture and dog mess had been dealt with.

Cof / Min 16/23 (1) Mynedfeydd Cudd / Concealed Entrances

Roedd y clerc wedi cael ateb gan John McEvoy, Cyngor Sir Gâr. Yn anffodus, dim ond arwyddion a oedd wedi’u cynnwys yn nogfen yr Adran Drafnidiaeth “Traffic Signs, Regulations and General Directions” yr oedd Cyngor Sir Gâr yn gallu eu gosod. Felly, gan nad oedd arwydd rhybudd ar gyfer mynedfa gudd yn y ddogfen reoliadol, ni ellid cydsynio â’r cais.

The clerk had received a reply from John McEvoy, CCC.  Unfortunately, CCC are only able to put up signs that are included in the Department for Transports document “Traffic Signs, Regulations and General Directions”.  Therefore, as there is no warning sign for concealed entrances in the regulatory document the request cannot be consented.

Cof. / Min. 16/17 (2) Arwyddion Gwartheg / Cattle Crossing A40

Roedd Asiantaeth Cefnffyrdd De Cymru (SWTRA) wedi cynghori bod Llywodraeth Cymru wedi cael gwybod am y cais am arwyddion gwartheg yn croesi ar yr A40. Roedd Llywodraeth Cymru wedi dweud wrth y clerc bod trefniadau ar waith i Asiant fonitro’r sefyllfa. Gofynnwyd i’r clerc gynghori Llywodraeth Cymru i gysylltu â’r Cyng. Hughes er mwyn bod yn ymwybodol o amserau croesi’r gwartheg, a pha mor aml roedd hynny’n digwydd.

The South Wales Road Agent (SWTRA) had advised that Welsh Government had been informed of the request for cattle crossing signs on the A40.  Welsh Government had informed the clerk that arrangements were in place for an Agent to monitor the situation.  The clerks was requested to advise WG to contact Cllr. Hughes in order to be aware of times and frequency of cattle crossing.

Cof. / Min. 16/17 (4) Perth wedi tyfu’n wyllt / Overgrown Hedge, Felindre, Dryslwyn

Ni chafwyd unrhyw ymateb/nid oedd unrhyw gamau gweithredu wedi cael eu cymryd mewn perthynas â’r berth a oedd wedi tyfu’n wyllt. Y clerc i atgoffa Cyngor Sir Gâr am y mater.

No reply/action had been taken regarding the overgrown hedge.  The clerk to remind CCC regarding the matter.

Cof. / Min 16/18 Jonathan Edwards AS / MP

Cytunwyd i anfon ymlaen at Jonathan Edwards gopi o’r llythyr a anfonwyd at Ceri Davies, Cyngor Sir Gâr, ynglyn â chais cynllunio E/34266.

It was agreed to forward Jonathan Edwards a copy of the letter that was sent to Ceri Davies, CCC., regarding the planning application E/34266

16/32  GOHEBIAETH / CORRESPONDENCE

Cafodd yr eitemau canlynol o ohebiaeth eu cyflwyno i’r cyngor a’u trafod/nodi, fel sy’n briodol:

The following items of correspondence were presented to council and duly discussed/noted:

1.  CCC – Apêl Teganau Nadolig / Christmas Toybox Scheme

2.  The Pensions Regulator  – Cynunodd Cllr. M.Wynne  i fynd ar drywydd y mater. Cllr. M. Wynne agreed to look into the matter.

3. Jonathan Edwards AS/MP Dwyrain Caerfyrddin a Dinefwr / Carmarthen East & Dinefwr – Y clerc i e-bostio Cyng. E. Morgan a H. James ynglyn a’r Ymgynghoriad Ffonau talu cyhoeddus BT / The clerk to e-mail Cllrs E. Morgan and H. James regarding the BT Payphone Consultaion.

4.  Lloyds Bank – Medi / September 2016 – £9391.93

5.  Cynllun Corfforaethol Drafft Awdurdod Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru ar Gyfer 2017-2022 / Mid and West Wales Fore and Rescure Authority Draft Corporate Plan 2017-2022

6.  CCC – Newidiadau i gasgliadau sbwriel ac ailgylchu ledled Sir Gaerfyrddin / Changes to refuse and recycling collections across Carmarthenshire.

7.  CCC Addurniadau Tymhorol / Seasonal Decorations

8.  Llythyr o ddiolch, Eglwys Llangathen Church / Thank you letter

9.  Un Llais Cymru – Minutes of meeting on 28/6/16 – Area Committee meeting 15/11/16

Brochures /  Circulars

1. Hags 2016

2.  Glasdon

3.  Clerks & Councils Direct

Requests for Financial Assistance

1. Canolfan Llanelli ir Byddar / Llanelli Centre for the Deaf

2. Poppy Appeal

3. Gwasanaethau Gwybodaeth a Chymorth Canser / Cancer Information and Suppor Services

4.  Home Start

5.  Eisteddfod Gerddorol Ryngwladol Llangollen International Musical Eisteddfod

6.  Macmillan Cancer Support request for funding October 2016 Sue Reece SReece@macmillan.org.uk

Tracy Gilmartin-ward [tracy.gilmartin-ward@onevoicewales.org.uk

* Culture, Welsh Language and Communications Committee – what should it focus on?

* IRPW Draft Annual Report Consultation- February 2017 / Ymgynghoriad Adroddiad Blynyddol Drafft PACGA – Chwefror 2017

* Update on Local Government Reform / Diwygio Llywodraeth Leol – y diweddaraf

* Winner of the Competition from our Conference on Saturday 1st October / Enillydd y Gystadleuaeth o’n Cynhadledd ar Ddydd Sadwrn 1af Hydref

* Newyddion Trysorlys Cymru /Welsh Treasury News

* One Voice Wales Annual Report / Ymgynghoriad Adroddiad Blynyddol Un Llais Cymru

* CABINET SECRETARY PROPOSES VERY POSITIVE DEVELOPMENTS FOR THE COMMUNITY AND TOWN COUNCIL SECTOR IN WALES / YSGRIFENNYDD CABINET YN CYNNIG DATBLYGIADAU CADARNHAOL IAWN AR GYFER Y SECTOR CYNGHORAU A THREF YNG NGHYMRU

* National Infrastructure Commission for Wales | Comisiwn Seilwaith Cenedlaethol Cymru

* Ynni Cymunedol Cymru / Community Energy Wales

* Wales Audit Office Newsletter / Newyddlen Swyddfa Archwilio Cymru

* Consultancy Services / Gwasanaethau Ymgynghoriaeth

* Vacancy – Electoral Commissioner, Wales / Swydd wag – Comisiynydd Etholiadol, Cymru

* REVIEW OF THE NATIONAL STANDARDS FOR THE COMMUNITY HEALTH COUNCILS / AROLWG O’R SAFONAU CENEDLAETHOL AR GYFER Y CYNGHORAU IECHYD CYMUNED

* Ageing Well walking survey for neighbourhoods

* The Public Policy Institute for Wales is Hiring!

* Swyddogol : Penodi Is-Gadeirydd ac Aelodau Annibynnol i GIG Cymru | Official : Appointment of Vice-Chair and Independent Members to NHS Wales –

* One Voice Wales Innovative Practice National Awards 2017 / Gwobrau Cenedlaethol Arfer Arloesol Un Llais Cymru 2017

* Cymru’n Cofio Wales Remembers 1914-1918’s Programme 2017 / Rhaglen 2017 Cymru’n Cofio Wales Remembers 1914-1918

* Ymgynghoriad ar Strategaeth newydd y Gymraeg Llywodraeth Cymru / Consultation on the Welsh Government’s new Welsh Language Strategy

* Adroddiad Cenedlaethau’r Dyfodol | Talking Future Generations Report

* Hywel Dda CHC 2017-2018 Planning questionnaire (2).doc

Wendi Huggett  wendi.huggett@onevoicewales.org.uk

* The Council as an Employer Training – Llanelli –  Y Cyngor Fel Cyflogydd

* CHAIRING SKILLS – LLANELLI –  SGILIAU CADEIRIO

* Module 21 – Local Government Finance/Cyllid Llywodraeth Leol

* Hyforddiant Un Llais Cymru / One Voice Wales Training

* Understanding the Law Training – Dealltwriaeth o’r Gyfraith

* Making Effective Grant Applications Training – Hyfforddiant Gwneud Ceisiadau Grant Effeithiol

* Gweithdy Rhwydweithio & Arwain gyda Hyder – Prosiect Amrywiaeth mewn Democratiaeth: Peer Networking & Lead with Confidence workshop – Diversity in Democracy Project

* Information Management Training – Carmarthen – 1/12/16 hyfforddiant Rheoli Gwybodaeth  Caerfyrddin

* Code of Conduct Training – Ammanford 6/12/16  Hyfforddiant Cod Ymddygiad – Rhydaman

Un Llais Cymru / One Voice Wales luned.evans@unllaiscymru.org.uk

Newyddion diweddaraf gan Un Llais Cymru / Latest news from One Voice Wales

Welsh Government  WelshGovernment@public.govdelivery.com

* Natural Resources Bulletin – Issue 9 – September 2016

* Business Advice, Information, Funding and Financial Support

HMRC Business Help and Support Emails

* On 1st October National Minimum Wage rates are changing

* Employers –the latest on statutory payments

* National Living Wage and National Minimum Wage – the facts

* Get the latest on statutory payments this week

* Let’s talk expenses, benefits and payroll information

* Employer support on Pay As You Earn (PAYE)

* An introduction to health and safety in the workplace

Planning Aid Wales joseph@planningaidwales.org.uk

* Planning4communities September 2016

* Seeking your views on an idea for a planning network for Community and Town Councils

Hughes, Caryl-Mai (Assembly – Communications) Caryl-Mai.Hughes@assembly.wales

* Bil Treth Trafodiadau Tir a Gwrthweithio Osgoi Trethi Datganoledig (Cymru) / Land Transaction Tax and Anti-avoidance of Devolved Taxes (Wales) Bill

IRPMailbox@Wales.GSI.Gov.UK  IRPMailbox@Wales.GSI.Gov.UK

* IRPW – Draft Annual Report / Adroddiad Blynyddol Drafft http://gov.wales/irpwsub/home/?lang=en

Fforwm Cyswllt Cynghorau Cymuned a Thref – Town & Community Council Liaison Forum Llinos Evans (Policy) LlinEvans@carmarthenshire.gov.uk

Edward Dewar EDewar@cccpartners.org.uk Community Resilience Carmarthenshire

 

16/33  CYFRIFON I’W TALU / ACCOUNTS FOR PAYMENT

Cymeradwywyd bod y cyfrifon canlynol yn cael eu talu, a pharatowyd sieciau yn unol â hynny:

The following accounts were approved for payment and cheques duly prepared:

Trywydd (Cyfieithu Ysgrifenedig) £28.94

Royal British Legion Poppy Appeal (Wreath) £50.00

M Rees – Costau’r Clerc / Clerks Expenses £97.29

M Rees – Cyflog Mis Medi / September Salary   £266.66

16/34  CEISIADAU CYNLLUNIO / PLANNING APPLICATIONS

Cafodd y ceisiadau canlynol eu hystyried gan y Cyngor a nodwyd eu sylwadau:

The following applications were considered by the Council and their observations noted:

YMGEISYDD DATBLYGIAD LLEOLIAD / APPLICANT DEVELOPMENT LOCATION

Tystysgrif Datblygiad Cyfreithlon defnydd sy’n bodoli o 1 ty fel 2 eiddo.

Barbara Prentice Certificate of Lawful Development Castle House

E/34602 Existing use of 1 house as 2 properties Dryslwyn

Dim gwrthwynebiadau  /No objections

Gwaith Coed mewn Ardal Gadwraeth

Lampeter Tree Tree Works in Conservation Area Berllan Dywyll

Service E/34578 Llangathen

Dim gwrthwynebiadau / No objections

16/35 ADRODDIAD Y CYNGHORYDD SIR / COUNTY COUNCILLORS REPORT

Ymddiheurodd y Cyng. Cefin Campbell am beidio â bod yn bresennol yn y cyfarfodydd mwyaf diweddar, gan fod hyn o ganlyniad i ymrwymiadau gwaith.

Ailbwysleisiodd y Cyng. Campbell fwriad Cyngor Sir Gâr i sicrhau bod 1000 o gartrefi fforddiadwy ar gael dros y 5 mlynedd nesaf.

Bwriedid adeiladu 400 o gartrefi newydd, prynu o’r sector preifat, a chysylltu â pherchenogion tai gwag i gynnig prynu i ddiben rhentu.

Roedd y Cyng. Edward Thomas o Gyngor Tref Llandeilo wedi bod yn tynnu sylw at y lefelau uwch nag arfer o nitrogen deuocsid yn nhref Llandeilo, ac yn pwysleisio’r angen dirfawr am ffordd osgoi ar gyfer Llandeilo. Dywedwyd bod Adam Price, AC ar gyfer Dwyrain Caerfyrddin a Dinefwr, bellach yn cychwyn proses o flaenoriaethu’r ffordd osgoi arfaethedig.

Dywedodd y Cyng. Campbell wrth yr aelodau nad oedd eto wedi gwneud penderfyniad ynghylch cais cynllunio E/34266 – Uned Cywion Ieir Buarth i 32,000 o adar ym Mhentrefelin. Byddai’n gwneud penderfyniad pan fyddai’r holl adroddiadau ar gael – nid oedd adroddiad Cyfoeth Naturiol Cymru ar gael ar y pryd. Byddai’n ystyried y llwybrau traffig/mynediad/gadael o’r safle arfaethedig, a materion amgylcheddol, yn cynnwys effaith tail. Gan nad oedd ar bwyllgor cynllunio Cyngor Sir Gâr, ni fyddai’n cael cyfle i bleidleisio ar y mater, ond efallai y byddai’n cael cais i roi ei farn/adroddiad.

Roedd y clerc i anfon ymlaen at y Cyng. Campbell gopi o lythyr Cyngor Cymuned Llangathen a anfonwyd at Ceri Davies, Cyngor Sir Gâr.

Cllr. Cefin Campbell apologised for not being present at the most recent meetings as this was due to work commitments.

Cllr. Campbell re-iterated CCC’s  intention to make available 1000 affordable homes over the next 5 years.

It is planned to build 400 new homes, buy from the private sector and approach owners of empty houses to offer purchase for rental purposes.

Cllr. Edwards Thomas of Llandeilo Town Council has been drawing  attention to the higher that average nitrogen dioxide levels in Llandeilo town and emphasising the dire needs for a Llandeilo by-pass.    It was reported that Adam Price AM for Carmarthen East and Dinefwr is now initiating a prioritisation of the proposed by-pass.

Cllr. Campbell made it know to members that he had not yet made a decision regarding the planning application E/34266 – 32,000 Bird Free Range Chicken Unit at Pentrefelin.  He will do so once all reports have been made available – Natural Resource Wales report was not yet available.  He will consider the traffic/access/exit routes from the proposed site, environmental issues including the effect of manure.  As he is not on the planning committee of CCC, he will not have an opportunity to vote on the matter but my be asked to give an opinion/report.

The clerk is to forward a copy of the Llangathen Community Council letter that was sent to Ceri Davies, CCC., to Cllr. Campbell.

16/36 UNRHYW FATER ARALL / ANY OTHER BUSINESS

1. Awgrymwyd y byddai’r Cyngor Cymuned yn dymuno cynnal rhai o’i gyfarfodydd yn Neuadd Llangathen, ‘nawr ei bod wedi cael ei hadnewyddu.

It had been suggested that the community council may now wish to hold some of its meetings at Llangathen Hall now that it has been refurbished.

2. . Cafwyd adroddiad efallai bod angen cwympo pinwydden ar faes y pentref yn Broad Oak. Byddai preswylydd lleol yn ysgrifennu at y Cyngor Cymuned â’r cais hwn.

It had been reported that a fir tree on the Broad Oak village green may need felling.  A local resident will write in with this request.

3. Cafwyd adroddiad bod car a oedd wedi’i barcio ar y briffordd yng nghyffiniau Brynhyfryd, Dryslwyn, wedi bod yno am gryn amser. Y clerc i ysgrifennu at y sawl a oedd yn byw yn y ty cyfagos i ofyn a allai’r car gael ei symud.

It was reported that a car parked on the highway in the vicinity of Brynhyfryd, Dryslwyn, has been there for some time.  The clerk to write to the resident of the nearby property and enquire if the car may be moved.

4.   Cafwyd sylwadau am hen adeilad y Swyddfa Bost Gyffredinol ar yr A40 gyferbyn â Caeaunewydd. Roedd yr adeilad wedi’i orchuddio ag iorwg, ac roedd golwg anniben arno. Y clerc i ysgrifennu at berchennog y tir i ofyn a fyddai’n ystyried dymchwel yr adeilad.

Comments had been made regarding the old GPO building sited along the A40 opposite Caeaunewydd.  The building is covered in ivy and is of an unkempt appearance. The clerk to write to the land owner to ascertain if he would consider demolishing the building.

DATE OF NEXT MEETING

Penderfynwyd y byddai cyfarfod nesaf Cyngor Cymuned Llangathen yn cael ei gynnal ddydd Mawrth 17 Ionawr 2017 yn yr Ystafell Ddarllen, Cwrt-henri am 7.30 p.m.

It was resolved that the next meeting of Llangathen Community Council would be held on Tuesday 17th January 2017 at the Reading Room, Court Henry at 7.30pm.

 

Llofnod / Signed…………………………….

 

Dyddiad / Date………………………………….

 

Minutes – Extraordinary meeting, Tuesday, 25th October 2016

CYNGOR CYMUNED LLANGATHEN / LLANGATHEN COMMUNITY COUNCIL
Cofnodion cyfarfod arbennig Cyngor Cymuned Llangathen a gynhaliwyd ddydd Mawrth, 25 Hydref 2016 yn yr Ystafell Ddarllen, Cwrt-henri.

Minutes of the extraordinary meeting of Llangathen Community Council held on Tuesday, 25th October 2016 at The Reading Room, Court Henry.

Presennol / Present: Cyng. Cllrs M.Wynne, (cadeirydd/chair) , E.Morgan, H. James, S. Collins, L. Hughes, M. Williams a G. Davies.   Hefyd yn presennol / In attendance  Mrs M.Rees (clerc / clerk).

16/13 YMDDIHEURIADAU / APOLOGIES

Cafwyd ymddiheuriadau am absenoldeb gan  / Apologies for absence were received from  Cyng. / Cllr. C. Moses a / and Cynghorydd Sir / County Councillor Cefin Campbell.

16/24  DATGANIADAU O FUDDIANT / DECLARATIONS OF INTEREST

Nid oedd unrhyw ddatganiadau o fuddiant. There were no declarations of interest.

16/25   I YSTYRIED CAIS CYNLLUNIO / TO DISCUSS PLANNING APPLICATION:

 E/34266 – Tirlunio ar gyfer Uned Cywion Ieir i 32,000 o adar, a’r Gwelliannau Cysylltiedig i Gyffordd ar y Ffordd Fawr

Land North of Glanmyddyfi, Pentrefelin, Llandeilo. 32,000 Bird Free Range Chicken Unit, Landscaping and Associated Improvements to a Highway Junction.

Ymgeisydd /Applicant: Mr T Davies.

Yn dilyn trafodaeth fanwl ar y cais cynllunio uchod, penderfynwyd y byddai aelodau’n gwrthwynebu’r cais ar sail mesurau diogelwch annigonol ar gyffordd yr A40 wrth fynd i mewn i/adael y safle datblygu arfaethedig.

Gofynnwyd i’r clerc baratoi llythyr addas i’w gymeradwyo gan yr aelodau cyn ei gyflwyno i Mr Ceri Davies, Swyddog Achosion Cynllunio, Cyngor Sir Gâr.

Following an in-depth discussion on the above planning application, it was resolved that members would object to the application  on the grounds of insufficient safety measures at the A40 junction entering/exiting the proposed development site.

The clerk was requested to draft a suitable letter for approval by members before submitting to Mr Ceri Davies, Planning Case Officer, CCC.

16/26 UNRHYW FATER ARALL / ANY OTHER BUSINESS.

Ni thrafodwyd unrhyw faterion eraill.

No further matters were discussed.

DYDDIAD Y CYFARFOD NESAF / DATE OF NEXT MEETING

Penderfynwyd y byddai cyfarfod nesaf Cyngor Cymuned Llangathen yn cael ei gynnal ddydd Mawrth 15 Tachwedd 2016 yn yr Ystafell Ddarllen, Cwrt-henri am 7.30 p.m.

It was resolved that the next meeting of Llangathen Community Council would be held on Tuesday, 15th November 2016 at the Reading Room, Court Henry at 7.30pm.

Llofnod / Signed…………………………….

Dyddiad / Date………………………………….

Minutes – Tuesday, 20th September 2016

CYNGOR CYMUNED LLANGATHEN / LLANGATHEN COMMUNITY COUNCIL

Cyn dechrau’r cyfarfod, siaradodd Mr Terry Davies a Mr Robert Evans yn fyr am gais cynllunio E/34266. Yn ystod y cyfarfod, roeddent hwy, ynghyd ag aelodau eraill o’r cyhoedd, yn arsylwi yn unig.

Prior to the commencement of the meeting, Mr Terry Davies and Mr Robert Evans spoke briefly regarding planning application E / 34266. During the meeting, they and other members of the public were observers only.

Cofnodion cyfarfod Cyngor Cymuned Llangathen a gynhaliwyd ddydd Mawrth, 20 Medi 2016 yn yr Ystafell Ddarllen, Cwrt-henri.

Minutes of the meeting of Llangathen Community Council held on Tuesday, 20th September 2016 at The Reading Room, Court Henry.
Presennol / Present: Cyng. Cllrs M.Wynne, (cadeirydd/chair) , E.Morgan, H. James, C. Moses a M. Williams. Hefyd yn presennol / In attendance Mrs M.Rees (clerc / clerk) and the following members of the public: Miss S. Davies, Mrs E. Davies, Mrs D. Evans, Mr O. Davies, Mr T. Davies, Mr C. Davies and Mr R. Evans.

16/13 YMDDIHEURIADAU / APOLOGIES

Cafwyd ymddiheuriadau am absenoldeb gan / Apologies for absence were received from Cyng. / Cllrs. G. Davies and L. Hughes a / and Cynghorydd Sir / County Councillor Cefin Campbell.

16/14 DATGANIADAU O FUDDIANT / DECLARATIONS OF INTEREST

Datganwyd buddiant gan y Cyng. C. Moses yn eitem rhif 8 ar yr agenda, sef Ceisiadau Cynllunio.
Cllr. C. Moses declared an interest in agenda item 8, Planning Applications. E /34266

16/15 ADRODDIAD GAN SWYDDOG CYMORTH CYMUNEDOL YR HEDDLU/ REPORT BY PCSO

Nid oedd cynrychiolydd yr heddlu yn bresennol i roi adroddiad. Ystyriwyd y byddai’n syniad da i’r clerc anfon e-bost at y Swyddog Cymorth Cymunedol i’w atgoffa am y cyfarfodydd.
There was no police representative present to give a report. It was deemed a good idea for the clerk to e-mail the PCSO in future as a reminder of the meetings.

16/16 COFNODION / MINUTES

Cynigiwyd gan Cyng. E. Morgan ac eiliwyd gan Cyng. M. Wynne fod cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ddydd Mawrth 19 Gorffennaf 2016 yn cael eu derbyn fel cofnod cywir o’r trafodion.
It was proposed by Cllr. E. Morgan and seconded by Cllr. M. Wynne that the minutes of the meeting held on Tuesday, 19th July 2016 be accepted as a correct record of proceedings.

16/17 MATERION YN CODI / MATTERS ARISING

Cof. / Min 16/05 (1) A40 SGWAR DRYSLWYN SQUARE, DRYSLWYN

Roedd y clerc wedi cael neges e-bost gan Richard Morgan, Pennaeth Is-adran Rheoli Rhwydweithiau a Chynllunio, Llywodraeth Cymru. Roedd yn nodi ei fod wedi cael copi o lythyr Llangathen at Heddlu Dyfed Powys. Roedd yn nodi y byddai’r cyfyngiad cyflymder a fodolai yn y lleoliad hwn yn cael ei gadw, a bod cynigion i wella’r arwyddion a’r marciau ffordd ar hyd y llwybr bellach wedi cael eu dylunio. Gofynnwyd i’r clerc gysylltu â Mr Morgan i ofyn am fanylion y dyluniad.

The clerk had received an e-mail from Richard Morgan, Head of Planning Network Management Division, Welsh Government. He stated that he had received a copy of Llangathen’s letter to Dyfed Powys Police. He noted that the existing speed limit at this location would be retained and that proposals to improve the signing and road markings along the route had now been designed. The clerk was asked to contact Mr Morgan requesting details of the design.

Cof. / Min 16/05 (2) DATBLYGIADAU AMAETHYDDOL, LAN FARM, DERWEN-FAWR
/ AGRICULTURAL DEVELOPMENTS, LAN FARM, BROAD OAK

Roedd neges e-bost wedi dod i law gan Rosie Carmichael, Cyngor Sir Gâr. Roedd hi’n cadarnhau nad oedd rhagor o waith plannu wedi’i wneud, a bod hynny wedi’i sefydlu yn dilyn ymweliad pellach â’r lleoliad uchod. Roedd hi wedi adrodd ar y mater i Lywodraeth Cymru. Gofynnwyd i’r clerc fynd ar drywydd y mater ym mis Tachwedd.

An e-mail had been received from Rosie Carmichael, CCC. She confirmed that further to a visit at the above location it was established that no further planting had been carried out. She had reported the matter to Welsh Government. The clerk was requested to follow up the matter in November.

Cof. / Min. 16/05 (3) ARWYNEB Y FFORDD, SIOP GYMUNEDOL DRYSLWYN /
ROAD SURFACE,DRYSLWYN COMMUNITY SHOP

Cadarnhawyd gan y Cyng. E. Morgan fod BT wedi ei tharmacio y ffordd.
Cllr. E. Morgan confirmed that BT had tarmarced the road.

Cof. / Min 16/05 (4) HYSBYSFWRDD, DERWEN-FAWR a LLOCHES BYSIAU, DRYSLWYN / NOTICE BOARD, BROAD OAK and BUS SHELTER, DRYSLWYN

Roedd y Cyng. C. Moses wedi ymgynghori â’r trigolion lleol ynghylch yr Hysbysfwrdd newydd arfaethedig, ac roedd dewis wedi’i wneud o ran steil. Byddai’r clerc ‘nawr yn ymchwilio i brisiau, ac yn adrodd yn ôl yn y cyfarfod nesaf.

Cllr. C. Moses had consulted with local residents regarding the proposed new Notice Board and a choice on style had been made. The clerk would now look into pricing and report back at the next meeting.

Cof. / Min. 16/05 (5) DIFFIBRILIWR / DIFIBRILLATOR

Roedd Siop Gymunedol Dryslwyn wedi nodi y byddai trafodaethau ynghylch prynu a lleoli Diffibriliwr yn cael eu cynnal yn eu Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol, ac y byddent yn cysylltu wedi hynny.

Dryslwyn Community Shop have advised that discussions regarding the purchase and siting of a Debfibrillator will be discussed at their AGM after which they will be in touch.

Cof. / Min. 16/12 (1) ARHOSFAN BWS YN BROAD OAK / BUS SHELTER AT BROAD OAK

Roedd y clerc yn dal i aros am ateb gan Gyngor Sir Gâr.
The clerk was still awaiting a reply from CCC.

Cof. / Min. 16/12 (2) ARCHWILYDD MEWNOL / INTERNAL AUDITOR

Gan nad oedd ateb wedi dod i law gan Mr David Morris, gofynnwyd i’r clerc gysylltu ag ef unwaith eto ynglyn â’r gofynion newydd.

As no reply had been received from Mr David Morris, the clerk was asked to contact him once again regarding new requirements.

Cof. / Min. 16/12 (3) BONT RHWNG YR HAFOD A WERNDDU, CAPEL ISAAC / BRIDGE BETWEEN HAFOD AND WERNDDU, CAPEL ISAAC.

Cytunodd y Cyng. E. Morgan i fynd ar drywydd y mater.
Cllr. E. Morgan agreed to follow up the matter.

Cof. / Min. 16/12 (4 & 5) BROAD OAK

Cytunodd y Cyng. C. Moses i fynd ar drywydd y mater.
Cllr. C. Moses agreed to check the issues regarding furniture and dog mess.

16/18 GOHEBIAETH / CORRESPONDENCE

Cafodd yr eitemau canlynol o ohebiaeth eu cyflwyno i’r cyngor a’u trafod/nodi, fel sy’n briodol:
The following items of correspondence were presented to council and duly discussed/noted:

1. CCC – Remittance Advice – £2333.33
2. Comisiynydd Heddlu a Throseddu Dyfed Powys Police & Crime Commissioner
3. Fforwm Mynediad Lleol Sir Gaerfyrddin / Carmarthenshire Local Access Forum
Addroddiad Blynyddol / Annual Report 2015
4. CCC – Cais am Grant Llwybrau Diolgel Mewn Cymunedau / Application for Safe Routes in Communities Grant – roedd dogfennau wedi cael eu rhoi i / the documents were passed on to Cyng. / Cllr. S. Collins.
5. GIG Cymru / NHS Wales – Sgwrs Iach / Let’s Talk Health – Mae’r posteri wedi cael eu harddangos yn lleol / the posters have been displayed locally.
6. Lloyds Bank – July 2016 – £7467.06
– August 2016 – £9800.39
7. Arolwg Datblygu Cymunedol ac Economides y Canolbarth a’r Gorllewin / Community & Economic Development Survey Mid and West Wales -Eluned Morgan AC / AC – Llafur / Labour.
8. Comisiwn y Ffiniau I Gymru / Boundary Commission for Wales – www.comffin-cymru.gov.uk
9. Jonathan Edwards AS / MP – Free Range Chicken Shed E/34266
10. Mr Ronnie Cleland – E / 34266
11. Ms Linda Codeiro – E / 34266
12. Dr Rhys Phillps & Mrs Julia Phillips – E / 34266 also attachment from asbritransport.
13. Dr Rhys Phillips with LvW Highways attachment – E /34266

Brochures / Circulars

1. Clerks & Councils Direct
2. Hags 2016

Requests for Financial Assistance

1. Teigrod Tywi Hockey Club
2. C Ff I Sir Gâr / Carmarthenshire YFC

Tracy Gilmartin-ward [tracy.gilmartin-ward@onevoicewales.org.uk

* Planning Law in Wales – Scoping Paper Summary / Y Gyfraith Gynllunio yng Nghymru – Crynodeb o’n Papur Cwmpasu
* Vacancies – Recruitment of Additional Training Associates / Swyddi Gwag – Recriwtio Cymdeithion Hyfforddiant Ychwanegol
* Advice to Community and Town Councils on Working with Young People / Cyngor i Gynghorau Cymuned a Thref ar Weithio gyda Phobl Ifanc
* One Voice Wales AGM Motions 2016 / Cynigion Cynhadledd Un Llais Cymru 2016
* Getting to Grips with the New Pensions Legislation and Responsibilities Placed on Local Councils / Ymdopi â’r Ddeddfwriaeth Bensiynau Newydd a’r Cyfrifoldebau a Roddir ar Gynghorau Lleol
* Job Vacancy – Pembrey and Burry Port Town Council / Swyddi Wag Cyngor Tref Penbre a Porth Tywyn
* Gohebiaeth a gwybodaeth gan Gomisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol | Correspondence and information from the Future Generations Commissioner
* The Ombudsman’s Casebook Issue 25
* An update from the Older People’s Commissioner for Wales / Y newyddion diweddaraf gan Gomisiynydd Pobl Hyn Cymru
* Gwahoddiad Brecwast Busnes/ Business Breakfast Invite
* Consultation on fee rates and fee scales 2017-18 / Ymgynghoriad ar gyfraddau ffioedd a graddfeydd ffioedd 2017-18
* Holiadur – Polisi Cynllunio Cymru / Questionnaire – Planning Policy Wales
* Ymgynghoriad y Pwyllgor Llifogydd ac Erydiad Arfordiro / Flood and Coastal Erosion Committee Consultation
* REMINDER Getting to Grips with the New Pensions Legislation and Responsibilities Placed on Local Councils / ATGOFFA Ymdopi â’r Ddeddfwriaeth Bensiynau Newydd a’r Cyfrifoldebau a Roddir ar Gynghorau Lleol
Wendi Huggett wendi.huggett@onevoicewales.org.uk
* Training Sessions – September – December 2016 / Sesiynau Hyfforddi – Medi – Rhagfyr 2016
* Module 10 – Chairing Skills – Ammanford – Thursday 22nd September / Modiwl 10 – Sgiliau Cadeirio – Rhydaman – Dydd Ian 22ain Medi
* Ymateb i’r cynnig ar uno Ardaloedd Cyfiawnder Lleol yng Nghymru / Response to the proposal on mergers of Local Justice Areas in Wales
* Swyddogol : Cyfleoedd Penodiadau Cyhoeddus | Official : Public Appointments Opportunities
* Assets of Community Value Questionnaire / Holiadur Asedau o Werth Cymunedol.
* Council as an Employer Training – Llanelli – Thursday 29th September / Hyfforddiant Y Cyngor Fel Cyflogydd – Llanelli – Dydd Iau 29ain Medi
Joseph Thomas joseph@planningaidwales.org.uk
*Planning4communities July 2016
* Place Plans – from concept to reality

Business Wales WelshGovernment@public.govdelivery.com
Business Advice, Information, Funding and Financial Support

LLRees@carmarthenshire.gov.uk Fforwm Blynyddol 50+ Annual Forum
A40 Dryslwyn Square safety concerns Gemma.John@wales.gsi.gov.uk [Gemma.John@wales.gsi.gov.uk] on behalf of EconomyandInfrastructureGovernmentBusiness@wales.gsi.gov.uk EconomyandInfrastructureGovernmentBusiness@wales.gsi.gov.uk

16/19 CYFRIFON I’W TALU / ACCOUNTS FOR PAYMENT

Cymeradwywyd bod y cyfrifon canlynol yn cael eu talu, a pharatowyd sieciau yn unol â hynny:
The following accounts were approved for payment and cheques duly prepared:

 • Trywydd (Cyfieithu Ysgrifenedig) £36.05
 • M Rees – Costau’r Clerc / Clerks Expenses £105.75
 • M Rees – Cyflog Mis Medi / September Salary £266.66

16/20 CEISIADAU CYNLLUNIO / PLANNING APPLICATIONS

Cafodd y ceisiadau canlynol eu hystyried gan y Cyngor a nodwyd eu sylwadau:
The following applications were considered by the Council and their observations noted:

YMGEISYDD DATBLYGIAD LLEOLIAD
APPLICANT DEVELOPMENT LOCATION

Mr Hadian Steel Barn Land Near, Hafod
E/34167 Ysgubor Ddur Farm, Capel Isaac,
Llandeilo

Dim gwrthwynebiadau
No objections

Mr A Cobby Conversion of Redundant Methodist College Chapel,
E/34239 Chapel to Residential Property Llangathen,
Addasu’r Capel Methodistaidd Segur
yn Adeilad Preswyl Carmarthen

Dim gwrthwynebiadau
No objections

Mr T Davies 32,000 Bird Free Range Chicken Unit Land North of
E/34266 Landscaping and Associated Improvements Glanmyddyfi, to a Highway Junction Pentrefelin,
Tirlunio ar gyfer Uned Cywion Ieir i 32,000 Llandeilo
o adar, a’r Gwelliannau Cysylltiedig i Gyffordd
ar y Ffordd Fawr

Cllr. C. Moses declared an interest.

Penderfynwyd na fyddai penderfyniad yn cael ei wneud yn y cam hwn.
Teimlai’r cynghorwyr y byddai’n fuddiol ymweld â’r Uned Cywion Ieir yn Llanfynydd. Gwnaed trefniadau ar gyfer ymweliad.
It was decided that no decision would be made at this stage.
Cllrs felt it would be beneficial to visit the existing Chicken Unit at Llanfynydd. Arrangements were made for a visit.

16/21 ANNUAL RETURN FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH 2016

Cadarnhawyd gan Grant Thornton UK LLP, ar ran Archwilydd Cyffredinol Cymru, fod yr wybodaeth yn y Ffurflen Dreth Flynyddol yn unol ag arferion priodol, ac nad oedd unrhyw faterion yn achosi pryder.
Fodd bynnag, argymhellwyd y dylid mynd i’r afael â’r materion canlynol:
Monitro’r Gyllideb yn ystod y Flwyddyn. Llythyr Ymgysylltu’r Archwilydd Mewnol.

Grant Thornton UK LLP, on behalf of Audit General Wales, confirmed that the information contained in the Annual Return was in accordance with proper practices with no matters giving cause for concern.
However, they did recommend that the following matters be addressed:
In Year Budget Monitoring. Internal Auditor Engagement Letter.

16/22 THE LOCAL AUTHORITIES (MODEL CODE OF CONDUCT) (WALES) (AMENDMENT) ORDER 2016

Roedd copïau o’r ddogfen uchod ar gael i bob Cynghorydd. Cynigiwyd gan y Cyng. S. Collins ac eiliwyd gan y Cyng. M. Williams fod y cod ymddygiad diwygiedig yn cael ei fabwysiadu, ac felly penderfynwyd gwneud hynny.
Copies of the above document had been made available to all Councillors. It was proposed by Cllr. S. Collins and seconded by Cllr. M. Williams and therefore resolved that the revised code of conduct be adopted.

16/23 UNRHYW FATER ARALL / ANY OTHER BUSINESS

1. Roedd cais wedi dod i law ynghylch dau fynediad cudd. Caeaunewydd a Fferm Cwrt Henry, Dryslwyn. Y clerc i gysylltu â John McEvoy ynghylch y posibilrwydd o osod arwyddion er mwyn rhybuddio gyrwyr.
A request had been received regarding two concealed entrances. Caeaunewydd and Court Henry Farm, Dryslwyn. The clerk to contact John McEvoy regarding the prospect of the positioning of signs in order to warn motorists.
2. Roedd hysbysiad ynghylch gwartheg yn croesi’r A40 rhwng ffermydd Caeaunewydd a Manordulais wedi dod i sylw’r Cynghorwyr. Penderfynwyd y dylai’r clerc ysgrifennu at Asiantaeth Cefnffyrdd De Cymru ynghylch arwyddion rhybudd.
Notification of cattle crossing the A40 between the farms known as Caeaunewydd and Manordulais had been brought to the Councillors attention. It was concluded that the clerk write to SWTRA regarding warning signs.
3. Roedd glendid yr arosfannau bysiau yn Broad Oak ac yn Sgwâr Dryslwyn yn destun pryder. Cynigiodd y Cyng. E. Morgan ymchwilio i’r mater o ran eu glanhau.
The cleanliness of bus shelters at Broad Oak and Dryslwyn Square was a concern. Cllr. E. Morgan offered to look into the matter regarding cleaning.
4. Mae’r mynediad i Felindre, Dryslwyn yn dod yn rhwystr oherwydd tyfiant cloddiau. Mae’r lleoliad yn agos at Llwynonnen. Y clerc i adrodd.
The access to Felindre, Dryslwyn is becoming obstructed due to overgrown hedge. The location is near the property known as Llwynonnen. The clerk to report.

DATE OF NEXT MEETING

Penderfynwyd y byddai cyfarfod nesaf Cyngor Cymuned Llangathen yn cael ei gynnal ddydd Mawrth 15 Tachwedd 2016 yn yr Ystafell Ddarllen, Cwrt-henri am 7.30 p.m.
It was resolved that the next meeting of Llangathen Community Council would be held on Tuesday 15th November 2016 at the Reading Room, Court Henry at 7.30pm.
Llofnod / Signed…………………………….
Dyddiad / Date………………………………….

Minutes – Tuesday, 19th July 2016

CYNGOR CYMUNED LLANGATHEN / LLANGATHEN COMMUNITY COUNCIL

Cofnodion cyfarfod Cyngor Cymuned Llangathen a gynhaliwyd ddydd Mawrth, 19 Gorffennaf 2016 yn yr Ystafell Ddarllen, Cwrt-henri.

Minutes of the meeting of Llangathen Community Council held on Tuesday, 19th July 2016 at The Reading Room, Court Henry.

Presennol / Present: Cyng. Cllrs M.Wynne, (cadeirydd/chair) , E.Morgan, G. Davies, H. James, L. Hughes, C. Moses a M. Williams.  Hefyd yn presennol / In attendance  Mrs M.Rees (clerc / clerk) a / and  Cynghorydd Sir / County Councillor C. Campbell.

16/01 YMDDIHEURIADAU / APOLOGIES

Cafwyd ymddiheuriadau am absenoldeb gan  / Apologies for absence were received from  Cyng. / Cllrs. S. Collins.

16/02  DATGANIADAU O FUDDIANT / DECLARATIONS OF INTEREST

Nid oedd unrhyw ddatganiadau o fuddiant. There were no declarations of interest.

16/03 ADRODDIAD GAN SWYDDOG CYMORTH CYMUNEDOL YR HEDDLU, LOUISE LEWIS / REPORT BY PCSO LOUISE LEWIS

Aeth Swyddog Cymorth Cymunedol yr Heddlu, Louise Lewis, i’r cyfarfod a rhoddodd adroddiad ar faterion o fewn y gymuned.

 • Bu pryder ynghylch un o drigolion Maesywelon, Cwrt Henri.
 • Mynegodd aelodau bryderon ynghylch cyflymder traffig ar y rhan o’r A40 ger Sgwâr Dryslwyn.
 • Gwirfoddolodd Swyddog Cymorth Cymunedol yr Heddlu, Louise Lewis, i amlinellu’r pryderon i Roger Jones, Partneriaeth Lleihau Anafiadau Gan Bwyll Cymru.
 • Codwyd y mater yn ymwneud â modurwyr yn goryrru wrth ymyl Gelli Aur a Broad Oak. Credwyd mai’r myfyrwyr o goleg Gellir Aur oedd yn gyfrifol am hyn.
 • Byddai Swyddog Cymorth Cymunedol yr Heddlu Lewis yn dod i gyfarfodydd y Cyngor Cymuned yn rheolaidd.

PCSO (Police Community Support Officer) LouIse Lewis attended the meeting and reported on matters within the community.

 • There has been concern regarding a local resident living in Maesywelon, Cwrt Henri.
 • Members expressed their concerns regarding the speed of traffic at the Dryslwyn Square section of the A40.
 • PCSO Lewis volunteered to outline concerns to Roger Jones, Go Safe Wales Casualty Reduction Partnership.
 • The matter of motorists speeding in the vicinity of Gelli Aur and Broad Oak was raised.  It is believed that the students from Gelli Aur college are responsible.
 • PCSO Lewis will be attending Community Council meetings regularly.

16/04 COFNODION / MINUTES

Cynigiwyd gan Cyng. H. James ac eiliwyd gan Cyng. E. Morgan fod cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ddydd Mawrth 17 Mai 2016 yn cael eu derbyn fel cofnod cywir o’r trafodion.

It was proposed by Cllr. H. James  and seconded by Cllr. E. Morgan that the minutes of the meeting held on Tuesday, 17th Mai 2016 be accepted as a correct record of proceedings.

16/05 MATERION YN CODI /  MATTERS ARISING

Cof. / Min 15/53 (1) A40 SGWAR DRYSLWYN SQUARE, DRYSLWYN

Roedd pryderon ynghylch diogelwch modurwyr yn y lleoliad hwnnw yn parhau. Ystyriwyd bod dulliau rheoli cyflymder a llinellau rhesog coch yn bwysig iawn.

Gwirfoddolodd y Cyng. Sir Cefin Campbell i gysylltu â Hazel Evans, Cyngor Sir Gâr, sef yr aelod o’r cabinet sy’n gyfrifol am ffyrdd, er mwyn gofyn iddi gysylltu â Llywodraeth Cymru ynghylch y pryderon.

Swyddog Cymorth Cymunedol yr Heddlu, Louise Lewis, i amlinellu’r pryderon i Roger Jones, Partneriaeth Lleihau Anafiadau Gan Bwyll Cymru.

Concerns regarding the safety of motorists at this location are ongoing.  Speed management and red hatch markings being deemed as very important.

County Cllr. Cefin Campbell volunteered to contact Hazel Evans, CCC, cabinet member responsible for  roads to ask her to contact the Welsh Government regarding concerns.

PCSO Louise Lewis to outline concerns to Roger Jones, Go Safe Wales Casualty Reduction Partnership.

Cof. / Min 15/53 (2) DATBLYGIADAU AMAETHYDDOL, LAN FARM, DERWEN-FAWR / AGRICULTURAL DEVELOPMENTS, LAN FARM, BROAD OAK

Roedd y clerc wedi gofyn i Rosie Carmichael am ddiweddariad ar y sefyllfa, ond nid oedd wedi cael unrhyw wybodaeth hyd yma.  Gofynnwyd i’r clerc fynd ar drywydd y mater.

The clerk had requested an up date on the situation from Rosie Carmichael but to date no information had been received.  The clerk was asked to follow up the matter.

Cof. / Min 15/53 (3) ARWYNEB Y FFORDD, SIOP GYMUNEDOL DRYSLWYN /ROAD SURFACE,DRYSLWYN COMMUNITY SHOP

Dywedodd  Cyng. E. Morgan fod y broblem yn parhau, ond y dylai gael ei datrys yn ystod y tair neu bedair wythnos nesaf.

Cllr. E. Morgan reported that the matter is ongoing but should be resolved in the next three to four weeks.

Cof. / Min 15/53 (5)  HYSBYSFWRDD, DERWEN-FAWR a LLOCHES BYSIAU, DRYSLWYN /NOTICE BOARD, BROAD OAK and BUS SHELTER, DRYSLWYN

Cyng. C. Moses a G. Davies byddai’n ystyried y posibilrwydd o brynu hysbysfwrdd newydd.

Cllrs. C. Moses and G. Davies would look into the possibility of purchasing a new notice board.

16/06  GOHEBIAETH / CORRESPONDENCE

Cafodd yr eitemau canlynol o ohebiaeth eu cyflwyno i’r cyngor a’u trafod/nodi, fel sy’n briodol:

The following items of correspondence were presented to council and duly discussed/noted:

Correspondece July 2016

1.  Ombwdsman Adroddiad Blynyddol  / Ombudsman Annual Report 2015/16

2.  Lloyds Bank Statement – April 2016 £9032.95

         May 2016 £7843.18

        June 2016 – £8152.16

3.  Un Llais Cymru – Cyfarfod Blynyddol  / Annual Meeting 28/6/16

                Cofnodion Cyfarfod Blynyddol/Minutes of Annual Meeting 30/6/15

4.  AON – Employers Liability Certificate

5.  HM Revenue & Customs – BACS £308.98

6.  Gwasanaeth Tan ac Achub / Fire and Rescue Service

7.  Caeau Canmlwyddiant / Centenary Fields

Brochures /  Circulars

1.  Clerks and Councils Direct

2.  Realise Futures – Eco Furniture

3.  Wicksteed Playgrounds

4.  Hags – outdoor play equipment

5.  Glasdon

Requests for Financial Assistance

1.  Urdd Gobaith Cymru

2.  St John Cymru – Wales

3.  Shelter Cymru

4.  Age Cymru

e-mail correspondence May June July

Tracy Gilmartin-ward [tracy.gilmartin-ward@onevoicewales.org.uk

* One Voice Wales Larger Councils Conference 6 July 2016 – Cynhadledd Cynghorau Mwy Un Llais Cymru 6 Gorffennaf 2016

* Future Generation Growers Conference 8-9 July

* Archif Gwefannau y DU/ UK Web Archive – http://109.108.136.177/~llangathenorg/

  Atebodd y clerc yn rhoi caniatâd / the clerk replied giving permission

* 2016-2018 National Pay Agreement

* Independent Remuneration Panel for Wales / Banel Annibynnol Cymru ar Gydnabyddiaeth

  Atebodd y clerc / the clerk forwarded a nil return.

* Heritage Lottery Fund Committee for Wales – we are looking for two new members!

* Community Energy Wales update

* Annual Report 2015-16 / Adroddiad Blynyddol 2015-16 (Public Audit Wales)

* Swyddogol : Penodi Aelodau i Gyngor Celfyddydau Cymru | Official : Appointment of Members to the Arts Council of Wales

* Revised Code of Practice on Workforce Matters – the Two Tier Code Annual Monitoring Exercise / Ymarfer Monitro Blynyddol ar y Cod Ymarfer Diwygiedig ar Faterion y Gweithlu – y Cod Dwy Haen

* National Assets Working Group: Green Growth Wales- call for projects, June 2016

* Meet the Future Generations Commissioner | Cyfarfod gyda Chomisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol

* Public Services Staff Commission Annual Report / Adroddiad Blynyddol Comisiwn Staff y Gwasanaethau Cyhoeddus

* Redesigning public services: The strategic importance of digital / Ailgynllunio gwasanaethau cyhoeddus: Pwysigrwydd strategol llwyfannau digidol

* New Financial Regulations June 2016 – Rheoliadau Ariannol Newydd Mehefin 2016

* Swyddogol : Cyfle Penodiadau Cyhoeddus – Penodi Aelodau i Gyngor Cynghori Cymru ar Reoliadau Adeiladu | Official : Public Appointments Opportunity – Members to the Building Regulations Advisory Council for Wales

* Ymgynghoriad Teithio llesol / Active Travel Consultation

* Swyddogol : Cyfle Penodiadau Cyhoeddus – Penodi Is-Gadeiryddion ac Aelodau Annibynnol i GIG Cymru | Official : Public Appointments Opportunity – Appointment of Vice-Chairs and Independent Members to NHS Wales

* Mark Drakeford yn nodi ei gynlluniau ar gyfer pwerau trethu i Gymru / Mark Drakeford sets out his plans for Welsh tax powers

* Fly a Flag for the Commonwealth – 13th March 2017 / Codwch Faner dros y Gymanwlad – 13eg Mawrth 2017

* Ymgynghoriad ar Nodyn Cyngor Technegol 24 drafft: Yr Amgylchedd Hanesyddol / Consultation on draft Technical Advice Note 24: The Historic Environment

* Cyfraddau treth uwch wrth brynu ail gartrefi: Dweud eich dweud / Higher rates of tax on purchases of second homes: Have your say

* Draft Local Government (Wales) Bill / Bil Llywodraeth Leol (Cymru) Drafft

* One Voice Wales Conference Saturday 1st October 2016 / Cynhadledd Un Llais Cymru Dydd Sadwrn 1af Hydref 2016

Wendi Huggett wendi.huggett@onevoicewales.org.uk

* UPCOMING TRAININGS / HYFFORDDIANT SYDD I DDOD

* TRAINING OVERVIEWS / DISGRIFIAD OR HYFFORDDIANT

* South Wales Charity Conference 2016

* Invite to Open Evening / Gwahoddiad i Noson Agored

* Redesigning public services: The strategic importance of digital / Ailgynllunio gwasanaethau cyhoeddus: Pwysigrwydd strategol llwyfannau digidol

* Open Data / Data Agored

* Datganiad Ysgrifenedig gan Lywodraeth Cymru – Casglu a Rheoli Trethi Datganoledig / Written Statement by the Welsh Government – Collection and Management of Devolved Taxes

* Sir Gar Destination Management forum on 11th July 2016

Joseph Thomas joseph@planningaidwales.org.uk

* Planning Aid Wales Bulletin

* Planning Aid Wales Annual General Meeting

Roger Evans Re: Eglwys Llangathen –

WelshGovernment@public.govdelivery.com

* Business Advice, Information, Funding and Financial Support

Katie Bergstrom katieb@sheltercymru.org.uk

* Shelter Cymru Networking Event 13th July

16/07 -DYFARNIAD CYFLOR CENEDLAETHOL / NATIONAL SALARY AWARD 2016-2018

Rhoddwyd gwybodaeth i’r aelodau am y Dyfarniad Cyflog cenedlaethol, ynghyd â Chytundeb Cenedlaethol ar Gyflogau ac Amodau Gwasanaeth Clercod Cynghorau Lleol Cymru a Lloegr 2004.

Yn dilyn trafodaeth, cytunwyd y byddai’r clerc yn cadw cofnod o’r oriau a weithid dros y misoedd dilynol ac yn adrodd yn ôl ar y mater.

Information regarding the National Salary Award together with National Agreement on Salaries and Conditions of Service of Local Council Clerks England and Wales 2004 was made available to members.

After discussion, it was agreed that the clerk would keep a record of hours worked over the coming months and report back.  The clerk had produced the P60 for Tax Year to 5th April 2016.

16/08  CYFRIFON I’W TALU / ACCOUNTS FOR PAYMENT

Cymeradwywyd bod y cyfrifon canlynol yn cael eu talu, a pharatowyd sieciau yn unol â hynny:

The following accounts were approved for payment and cheques duly prepared:

 • Creative Bridal – Rheoli Gwefan/Website Management £300.00
 • M Rees – Costau’r Clerc / Clerks Expenses £118.44
 • M Rees – Cyflog Mis Gorffennaf / July Salary £266.66

16/09  CEISIADAU CYNLLUNIO / PLANNING APPLICATIONS

Cafodd y ceisiadau canlynol eu hystyried gan y Cyngor a nodwyd eu sylwadau:

The following applications were considered by the Council and their observations noted:

YMGEISYDD DATBLYGIAD LLEOLIAD / APPLICANT DEVELOPMENT LOCATION

E / 34129

Estyniad dau lawr i’r ochr gyda ffenestri dormer

yn y blaen a ffenestr velux yn y cefn

Mr Saraj Guha Two storey side extension with dormers Ffos yr Esgob,

to front and velux window in rear Capel Isaac

Dim gwrthwynebiadau

No objections

E/34094

Mark Daniels Estyniad un llaw i’r cefn

Single storey rear extension Dryslwyn Cottage

Dim gwrthwynebiadau Dryslwyn

No objections

16/10 DEFIBRILLATOR

Gofynnwyd i’r clerc anfon llythyr ymlaen i siop Gymunedol Dryslwyn yn cynnig cymorth i brynu Diffibriliwr.

The clerk was requested to forward a letter to Dryslwyn Community Shop offering assistance in the purchase of a Defibrillator.

16/11 FINANCIAL REGULATIONS (WALES)

Roedd y ddogfen Rheoliadau Ariannol (Cymru) wedi cael ei hanfon ymlaen at yr aelodau er mwyn iddynt graffu arni. Cynigiwyd gan Cyng. M. Wynne ac eiliwyd gan Cyng. H. James y dylai’r ddogfen gael ei mabwysiadu.

The Financial Regulations (Wales) document had been forwarded to members for scrutiny. It was proposed by Cllr. M. Wynne and seconded by Cllr. H. James that the document be adopted.

16/11 ADRODDIAD Y CYNGHORYDD SIR / COUNTY COUNCILLORS REPORT

Rhoddodd y Cyng. Sir adroddiad ynghylch y sefyllfa o ran tai yn Sir Gâr.

Disgwylid y byddai strwythur newydd yn cael ei weithredu, ac y byddai hwn yn pennu sut y mae fflatiau/tai yn cael eu rhoi i ddarpar denantiaid. Byddai dau fand, sef A a B. Maen prawf enghreifftiol ar gyfer Band A fyddai bod yn rhaid i’r unigolyn/unigolion fod wedi byw yn Sir Gâr am 5 mlynedd. O ran Band B, byddai’n rhaid iddo/iddynt gael cysylltiadau agos â Sir Gâr.  Gofynnodd X i’r aelodau am eu barn ar y cynigion.

Roedd yn bosibl y byddai diwygiadau i ffiniau Wardiau yn dod i rym yn 2020.

Roedd y mater yn ymwneud â siroedd yn uno i greu “Dyfed” bellach wedi’i dynnu oddi ar yr agenda.

Roedd Neuadd Llangathen wedi cael budd o waith atgyweirio da a chadarn, ac roedd bellach ar gael i’w defnyddio/lLogi. Y swyddog archebion oedd Ann Davies, Ty’r Ysgol, Llangathen.

Roedd llwybr bysiau’r ysgol bellach wedi cael ei ddiwygio, ac awgrymwyd y gallai ‘nawr fod angen arhosfan bws ar ochr pentref Broad Oak o’r A40.

County Cllr. Cefin Campbell gave a report regarding the housing situation in Carmarthenshire.

It is anticipated that a new structure will be implemented and this would determine how flats/houses are given out to prospective tenants.  There will be two bandings, A and B. An example criteria for Band A would be that the person(s) must have lived in Carmarthenshire for 5 years.  Band B, to have a close connections with Carmarthenshire.  Cllr. Campbell asked members for their opinion on the proposals.

It is possible that amendments to Ward boundaries may come in to force in 2020.

The matter of counties amalgamating to create “Dyfed” is now off the agenda.

Llangathen Hall has benefited from some good, sound repairs and is now available for use/hire.  The bookings officer being Ann Davies, School House, Llangathen.

The schools bus route has now been revised and it was suggested that a  bus shelter on the Broad Oak village side of the A40 may now be necessary.

16/12 UNRHYW FATER ARALL / ANY OTHER BUSINESS

1.  Gofynnwyd i’r clerc gysylltu â Nicola J Smith, Swyddog Polisi a Rhaglen Trafnidiaeth, Cyngor Sir Gâr, a Simon Charles, Swyddog Strategaeth a Seilwaith Trafnidiaeth, Cyngor Sir Gâr, ynghylch Arhosfan Bws yn Broad Oak.

2.  Archwilydd Mewnol, David Morris. Yn unol â gofynion newydd a bennwyd gan yr Archwilydd Allanol newydd, gofynnwyd i’r clerc anfon y ddogfen Canllawiau i Archwilwyr Mewnol a’r Llythyr Ymgysylltu sampl at Mr Morris.

3.  Dywedwyd bod deiliach a mwsogl yn gorchuddio’r bont rhwng yr Hafod a Wernddu, Capel Isaac, ac yn ei gwneud yn anodd iawn i’w gweld. Cytunodd X i roi gwybod am y mater.

4.  Roedd pryder wedi’i fynegi ynghylch dodrefn yn cael eu gadael y tu allan i un o’r fflatiau yn Broad Oak. Byddai’r clerc yn rhoi gwybod am hyn.

5.  Roedd maes y pentref yn Broad Oak wedi’i ddifetha gan faw cwn. Byddai’r clerc yn rhoi gwybod am hyn.

1.  The clerk was requested  to contact Nicola J Smith, Transport Policy & Programme Officer, CCC and Simon Charles, Transport Strategy & Infrastructure Officer, CCC, regarding a Bus Shelter in Broad Oak.

2.  Internal Auditor, David Morris.  Following new requirements set out by the new External Auditor, the clerk was asked to forward to Mr Morris the document Guidance for Internal Audit and the sample Letter of Engagement.

3.  The bridge between Hafod and Wernddu, Capel Isaac, was reported as being covered in foliage and moss creating a camouflaged appearance.  Cllr. E. Morgan agreed to report the matter.

4.  Concern had been expressed regarding furniture being left outside one of the flats in Broad Oak.  The clerk to report.

5.  The village green in Broad Oak was spoiled by dog mess.  The clerk to report.

DATE OF NEXT MEETING

Penderfynwyd y byddai cyfarfod nesaf Cyngor Cymuned Llangathen yn cael ei gynnal ddydd Mawrth 20 Medi  2016 yn yr Ystafell Ddarllen, Cwrt-henri am 7.30 p.m.

It was resolved that the next meeting of Llangathen Community Council would be held on Tuesday 20th September 2016 at the Reading Room, Court Henry at 7.30pm.

Llofnod / Signed…………………………….

Dyddiad / Date………………………………….

 

Minutes – Tuesday, 17th May 2016

CYNGOR CYMUNED LLANGATHEN / LLANGATHEN COMMUNITY COUNCIL

 Cofnodion cyfarfod Cyngor Cymuned Llangathen a gynhaliwyd ddydd Mawrth 17 Mai 2016 yn yr Ystafell Ddarllen, Cwrt-henri.

Minutes of the meeting of Llangathen Community Council held on Tuesday, 17th May 2016 at The Reading Room, Court Henry.

Presennol / Present: Cyng. Cllrs H. James, (cadeirydd/chair) , E.Morgan, M. Wynne a / and S.Collins.  Hefyd yn presennol / In attendance  Mrs M.Rees (clerc / clerk) a / and  Cynghorydd Sir / County Councillor C. Campbell.

 15/50 YMDDIHEURIADAU / APOLOGIES

Cafwyd ymddiheuriadau am absenoldeb gan  / Apologies for absence were received from  Cyng. / Cllrs. L. Hughes, G.Davies, M. Williams a / and C. Moses.

 15/51  DATGANIADAU O FUDDIANT / DECLARATIONS OF INTEREST

 Nid oedd unrhyw ddatganiadau o fuddiant. There were no declarations of interest.

 15/52 COFNODION / MINUTES

 Cynigiwyd gan Cyng. S. Collins ac eiliwyd gan Cyng. H. James fod cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ddydd Mawrth 15 Mawrth 2016 yn cael eu derbyn fel cofnod cywir o’r trafodion.

It was proposed by Cllr. S. Collins  and seconded by Cllr. H. James that the minutes of the meeting held on Tuesday, 15th March 2016 be accepted as a correct record of proceedings.

 15/53 MATERION YN CODI /  MATTERS ARISING

 Cof. / Min 15/42 (1) A40 SGWAR DRYSLWYN SQUARE, DRYSLWYN

Cafwyd trafodaeth am ddiogelwch Sgwâr Dryslwyn. Roedd dau aelod o’r cyhoedd wedi rhoi gwybod eu bod bron iawn â chael damwain yn y lleoliad hwn oherwydd modurwyr yn goddiweddyd.  Ailbwysleisiwyd y ffaith mai terfyn cyflymder ac arwyddion camera fyddai’r ffordd orau o wella mesurau diogelwch.  Cytunodd y Cynghorydd Sir C. Campbell i siarad â swyddogion Cyngor Sir Gâr a gofyn iddynt ysgrifennu at Lywodraeth Cymru ac Asiantaeth Cefnffyrdd De Cymru yn nodi eu pryderon.

 A discussion ensued regarding the safety at Dryslwyn Square.  Two members of the general public had made it known that they had encountered a very near accident at this location due to motorists overtaking.  It was reiterated that a speed limit and camera signage would be the best outcome to improve safety measures.  County Councillor C. Campbell agreed to speak to officers of Carmarthenshire County Council and request that they write and put forward their concerns to Welsh Government and South Wales Road Trunk Agency.

 Cof. / Min 15/42 (2) DATBLYGIADAU AMAETHYDDOL, LAN FARM, DERWEN-FAWR / AGRICULTURAL DEVELOPMENTS, LAN FARM, BROAD OAK

Roedd y clerc wedi gofyn i Rosie Carmichael am ddiweddariad ar y sefyllfa, ond nid oedd wedi cael unrhyw wybodaeth hyd yma.  Gofynnwyd i’r clerc fynd ar drywydd y mater.

 The clerk had requested an up date on the situation from Rosie Carmichael but to date no information had been received.  The clerk was asked to follow up the matter.

Cof. / Min 15/42 (4) ARWYNEB Y FFORDD, SIOP GYMUNEDOL DRYSLWYN /ROAD SURFACE,DRYSLWYN COMMUNITY SHOP

Roedd y Cyng. E. Morgan wedi rhoi gwybod i BT am y mater ac roedd y sgyrsiau’n parhau.  Cytunodd y Cyng. Morgan i barhau i fynd ar drywydd y mater.

 Cllr. E. Morgan had reported the matter to BT and conversations are ongoing.  Cllr. Morgan agreed to continue to pursue the matter.

 Cof. / Min 15/42 (5) BUDDIANT AELODAU / MEMBERS INTEREST

Mae’r dull o gofnodi datganiadau o fuddiant bellach ar waith.

The method of recording declarations of interest is now in place.

 Cof. / Min 15/42 (6)  HYSBYSFWRDD, DERWEN-FAWR a LLOCHES BYSIAU, DRYSLWYN /NOTICE BOARD, BROAD OAK and BUS SHELTER, DRYSLWYN

I’w hadolygu yn y cyfarfod nesaf.  To review at the next meeting.

Cof / Min 15/42 (6) GWEFAN Y GYMUNED / COMMUNITY WEBSITE

Yn sgil trafodaeth am ddatblygu Gwefan y Gymuned, cytunwyd yn unfrydol i ymgymryd ag awgrym Justin Lewis ar gyfer cynnal a chadw’r wefan.  Byddai’r clerc yn cysylltu â Mr Lewis ac yn gofyn iddo ddarparu anfoneb pan fo hynny’n briodol.

Following a discussion regarding the development of the Community Website, it was unanimously agreed to take up Justin Lewis’ suggestion for the maintenance of the site.  The clerk to contact Mr Lewis and request that he provide an invoice when appropriate.

Cafodd yr eitemau canlynol o ohebiaeth eu cyflwyno i’r cyngor a’u trafod/nodi, fel sy’n briodol:

The following items of correspondence were presented to council and duly discussed/noted:

15/54  GOHEBIAETH / CORRESPONDENCE

 1.Zurich Municipal – Insurance Quote

2. Neuadd Llangathen Hall – Llythyr o ddiolch / thank you letter.

3.  CFfI / YFC Sir Gâr / Carmarthenshire – Llythyr o ddiolch, tocynnau i’r  Rali / thank you letter, tickets to Rally.

4.  CSG / CCC – Côd Ymarfer Cynghorwyr / Councillors Code of Conduct

                           Cydymffurfio â’r Côd Ymddygiad – gwybodaeth yn unol â’r Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth

                                                                             –  information under the Freedom of Information Act

Roedd y clerc wedi danfon y wybodaeth / The clerk had provided the required information

5.  CSG /CCC – Manylion am y Taliad Presept / Remittance Advice regarding the Precept – £2333.34

6.  CSG /CCC – Mae gofal a chymorth yang Nghymru yn newid / Care and support in Wales is changing.

7.  Un Llais Cymru – Cyfarfod / Meeting 26/4/16 – Cofnodion / Minutes 3/2/16.  Derbynneb /acknowledgement £66

8.  Y Comisiwn Etholiadol / The Electoral Commission

9.  Radio Glangwili – Llythyr o ddiolch / thank you letter.

10. Awdurdod Tân ac Achub Cano Barth a Gorllewin Cymru / Mid and West Wales Fire and Rescue Authority

11. Lloffwr – Llythyr o ddiolch / thank you letter

12. CSG /CCC – Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu / Police and Crime Commissioner

13. Ystafell Ddarllen Cwrt Henry – e-bost o ddiolch / thank you e-mail

14. Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda University Health Board – Iechyd Meddwl /  Mental Health Services

15. Ysgol Gynradd / Primary School Cwrt Henri – Llythyr o ddiolch / thank you letter.

16.  Ambiwlans Awyr Cymru / Wales Air Ambulance – e-bost o ddiolch / thank you e-mail

Brochures /  Circulars

1.  Clerks and Councils Direct

Requests for Financial Assistance

1.  Eglwys y Plwyf Llangathen Parish Church

2.  Age Cymru Sir Gâr

E-mail Correspondence

Tracy Gilmartin-ward [tracy.gilmartin-ward@onevoicewales.org.uk

* Community Asset Transfer Guide – Revised Edition

* Polisi Cynllunio Cymru Pennod 6 / Planning Policy Wales Chapter 6

* Adroddiad y Pwyllgor Cyllid: Trafod yr ymgynghoriad ar y Bil Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus (Cymru) drafft | Finance Committee report: Consideration of the consultation on the Draft Public Services Ombudsman (Wales) Bill

* Corff Gwarchod Iechyd yn gofyn barn am y Gwasanaeth Nyrsio Ardal yng ngogledd Cymru / Health Watchdog seeks views about the District Nursing Service in North Wales

* Launch of Public Health Outcomes Framework for Wales – Lasio’r Fframwaith Canlyniadau Iechyd y Cyhoedd

* Future Wellbeing of Internal Audit Shared Learning Seminar/ Seminar Dysgu ar y Cyd ar Les Archwiliad Mewnol yn y Dyfodol

* Financial Regulations – Rheoliadau Ariannol Newydd

* One Voice Wales/SLCC Joint Event – 22 June 2016 / Digwyddiad ar y Cyd gan Un Llais Cymru/SLCC – 22 Mehefin 2016

* Motions for 2016 Annual General Meeting / Cynigion ar gyfer Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol 2016

* Update to Model Financial Regulations – Diweddariad i’r Model Reoliadau Ariannol

*  Consultation: The Well being of Future Generations and what it means for your audit / Ymgynghoriad: Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol a’r hyny mae’n ei olygu i’ich archwiliad chi

* Cylchlythyr y Comisiynydd / Commissioner’s Newsletter

* Smarter Energy Future for Wales – report

* Important – RECALL OF MODEL FINANCIAL REGULATIONS / Pwysig – ADALW MODEL REOLIADAU ARIANNOL

* The Ombudsman’s Casebook – Issue 24

* Invitation from the Future Generations Commissioner for Wales| Gwahoddiad o Gomisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol Cymru

Wendi Huggett [wendi.huggett@onevoicewales.org.uk ]  – CAB quarterly newsletter

[angharad@planningaidwales.org.uk –  RTPI Wales Planning Conference, 9th June 2016

15/55  CYFRIFON I’W TALU / ACCOUNTS FOR PAYMENT

Cymeradwywyd bod y cyfrifon canlynol yn cael eu talu, a pharatowyd sieciau yn unol â hynny:

The following accounts were approved for payment and cheques duly prepared:

                                                                                            £

Trywydd – Cyfieithu                                                                             31.54

D G Morris – Archwilio                                                                      200.00

M Rees – Costau’r Clerc / Clerks Expenses                                        112.12

M Rees – Cyflog Mis Mai / May Salary                                              266.66

AON – Insurance / Yswiriant                                                              379.45

It was unanimously agreed that a long term agreement be entered into with AON UK Limited, attracting a discount of 5%.

Eglwys y Plwyf Llangathen Parish Church                                       200.00

15/56  CEISIADAU CYNLLUNIO / PLANNING APPLICATIONS

Cafodd y ceisiadau canlynol eu hystyried gan y Cyngor a nodwyd eu sylwadau:

The following applications were considered by the Council and their observations noted:   

YMGEISYDD                                   DATBLYGIAD                                                         LLEOLIAD

APPLICANT                           DEVELOPMENT                                                       LOCATION

                                                Mae angen cwympo coeden onnen er mwyn

                                                sicrhau bod dwy goeden gyfagos yn tyfu’n iach.

Mrs Elizabeth Rowlands         Ash tree needs to be removed in order to manage      Lluest, Mount Road,

E/33654                                   healthy growth of two adjacent trees                           Llangathen. SA32 8QD

Dim sylwadau / No comments

                                                Cais am dystysgrif datblygiad cyfreithlon ar gyfer

                                                defnydd neu weithrediad neu weithgaredd sy’n

                                                 bodoli: cartref symudol a ddefnyddir fel annedd,

                                                cartref symudol a ddefnyddir fel gweithdy, a storfa

                                                offer wedi’i hadeiladu o waith bloc.

Mr Tim Grant                          Application for a lawful development              Gwaen Fartin,

                                                certificate for an existing use or operation or  Capel Isaac, Llandeilo

                                                activity: mobile home used as a dwelling,                   SA19 7UL

                                                mobile home used as a workshop, and

                                                blockwork-built tool store

Dim sylwadau / No comments

 15/57 ADRODDIAD Y CYNGHORYDD SIR / COUNTY COUNCILLORS REPORT

Darparodd y Cynghorydd Sir, Cefin Campbell, wybodaeth am brosiect y Llwybr Beicio a fydd, ar ôl ei gwblhau, yn rhedeg ar hyd yr hen reilffordd o Gaerfyrddin i Ffairfach. Mae cyllid wedi’i sicrhau ac mae’r gwaith wedi dechrau. Bydd cymal cyntaf y cynllun yn canolbwyntio ar Gaerfyrddin i Nantgaredig, wedyn Nantgaredig i Gelli Aur ac yna’n olaf Gelli Aur i Ffairfach.  Rhagwelir y bydd y prosiect wedi’i gwblhau erbyn 2018, cyhyd ag y bydd popeth yn mynd yn iawn.  Bu achosion o brynu gorfodol ar gyfer y llwybr, fodd bynnag, mae rhai ffermwyr/perchenogion tir/pysgotwyr wedi gwrthwynebu’r cynlluniau.

Mae Cyngor Sir Gâr ar fin lansio cynllun newydd cyffrous a fydd yn darparu £2 filiwn ar gyfer prosiectau i hyrwyddo cefn gwlad. Bydd gofyn i ymgeiswyr fodloni meini prawf penodol, ac un ohonynt fydd y gofyniad i brosiectau greu swyddi newydd

County Councillor Cefin Campbell provided information on the Cycle Track project which when completed will run along the disused rail track from Carmarthen to Ffairfach.  Funds have been made available and the work has commenced.  The first stage of the scheme will be from Carmarthen to Nantgaredig, followed by Nantgaredig to Golden Grove and finally Golden Grove to Ffairfach.  It is anticipated that the project will be completed by 2018 subject to all going according to plan.  There have been compulsory purchases made for the track, however, some farmers/land owners/fishermen have opposed the plans. 

An exciting new scheme is due to be launched by CCC and this will provide £2 million on projects to promote the countryside. Applicants will require to fulfil certain criteria, one of which will be that projects must create jobs.                

15/58 UNRHYW FATER ARALL / ANY OTHER BUSINESS

1.  Nodwyd bod y bont dros afon Myddyfi ger Glanmyddyfi bellach ar gau ar gyfer gwaith atgyweirio hanfodol. Rhagwelir y dylai’r gwaith gymryd tua phedair wythnos.

It was noted the bridge over the Myddyfi river near Glanmyddyfi is now closed for essential repairs.  It is anticipated that the work should take approximately four weeks.

2. Nodwyd bod Swyddog Cymorth Cymunedol yr Heddlu, Roger Anthony’n mynychu cyfarfodydd Cynghorau Cymuned cyfagos yn rheolaidd i roi gwybod am ddigwyddiadau/troseddau yn yr ardal. Teimlwyd y byddai’n syniad da i wahodd Swyddog Cymorth Cymunedol yr Heddlu, Roger Anthony, i gyfarfodydd Llangathen o hyn ymlaen.  Byddai’r clerc yn trefnu hyn.

 It was noted that PCSO Roger Anthony regularly attended neighbouring Community Council meetings to report on incidents/crimes in the vicinity.  It was deemed a good idea to invite PCSO Anthony to subsequent meetings of Llangathen.  The clerk to arrange.

DATE OF NEXT MEETING

Penderfynwyd y byddai cyfarfod nesaf Cyngor Cymuned Llangathen yn cael ei gynnal ddydd Mawrth 19 Gorffennaf  2016 yn yr Ystafell Ddarllen, Cwrt-henri am 7.30 p.m.

It was resolved that the next meeting of Llangathen Community Council would be held on Tuesday 19th July 2016 at the Reading Room, Court Henry at 7.30pm.

                                    Llofnod / Signed…………………                            Dyddiad / Date………………………………….

Minutes – Tuesday, 19th May 2015

CYNGOR CYMUNED LLANGATHEN / LLANGATHEN COMMUNITY COUNCIL

Minutes of the Annual General Meeting of Llangathen Community Council held on Tuesday, 19th  May 2015, at the Reading Rooms, Court Henry.

Present: Cllrs: C. Moses (chair),  E. Morgan, M. Wynne, S. Collins and H. James.

In attendance were County Cllr. Cefin Campbell and M. Rees (clerk).

15/01 DECLARATIONS OF INTEREST

Over the previous year, the following declarations of interest were registered:  

 • Cllr. C. Moses – Llangathen Hall
 • Cllr. E. Morgan – Planning Application E / 30659 – Free Range Chicken Shed
 • Cllr. H. James – Planning Application E / 30659 – Free Range Chicken Shed
 • Cllr. S. Collins – Ysgol Cwrt Henri School
 • Cllr. L. Hughes – Ysgol Cwrt Henri School
 • Cllr. M. Williams – Llanfynydd YFC

15/02 APOLOGIES

Apologies for absence were received from Cllrs. L. Hughes, G. Davies and  M. Williams.

15/03 MINUTES

It was proposed by Cllr. E. Morgan and seconded by Cllr. H. James that the minutes of the 2014 Annual General Meeting be accepted as a correct record of the proceedings.

15/04 RISK ASSESSMENT

The Risk Assessment was inspected and it was decided that no amendments to the policy were necessary.

15/05 STATEMENT OF ACCOUNTS

Copies of the accounts were circulated and discussed for the year ended 31st March 2015.  These had been internally audited by Mr D. G. Morris.  It was proposed by Cllr. E. Morgan  and seconded by Cllr. M. Wynne that the statement of accounts be accepted as correct.

15/06 ANNUAL GOVERNANCE STATEMENT

The Annual Governance Statement was read out and discussed by members. It was proposed by Cllr. S. Collins and seconded by Cllr. C. Moses that it be approved by the council.

15/07 APPOINTMENT OF CHAIRMAN

Cllr. H. James had held the position of vice Chairman for the year 2014 – 2015.  It was proposed by Cllr. M. Wynne and seconded by Cllr. C. Moses that he now take up the post of Chairman for the coming 2015 – 2016 year.  Cllr. James subsequently took the position of chair and thanked Cllr. Moses for his diligent work over the previous year.  Cllr. James also thanked the clerk for all that she has done.

15/08 APPOINTMENT OF VICE CHAIR

It was proposed by Cllr. E. Morgan and seconded by Cllr. S. Collins that Cllr. M. Wynne be appointed as Vice Chairman.  Cllr. M. Wynne accepted the post and thanked members.

15/09 MEMBERSHIP AFFILIATION

It was proposed by Cllr. E. Morgan and seconded by Cllr. H. James to continue affiliation to Un Llais Cymru and that the chairman and vice-chairman be the nominated councillors to represent quarterly Area Committee meetings and to receive newsletters, bulletins and meeting notifications etc

Carmarthenshire’s Town & Community Council Liaison Forum.

A request had been received for one representative to be a member of the Liaison Forum. It was agreed that the chair should be the representative.

15/10  TO APPOINT REPRESENTATIVES FOR VARIOUS BODIES

i.  Court Henry Reading Room  –  Cllr. M. Williams
ii. Un Llais Cymru – Cllr.  C. Moses and Cllr. H. James
iii. Court Henry School – Cllrs. S. Collins and L. Hughes
iv.  Llangathen Hall – Cllr. C. Moses

DATE AND TIME OF NEXT ANNUAL GENERAL MEETING

It was resolved that the next Annual General Meeting of Llangathen Community Council would be announced in March 2016.