Cofnodion / Minutes, 20.7.2021

CYNGOR CYMUNED LLANGATHEN  / LLANGATHEN COMMUNITY COUNCIL

 Cofnodion cyfarfod Cyngor Cymuned Llangathen a gynhaliwyd nos Fawrth , 20 Gorffennaf 2021. Cyfarfod rhithwir yn defnyddio’r fformat “Zoom”.

Minutes of the meeting of Llangathen Community Council held on Tuesday evening, 20th July 2021. A virtual meeting using the “Zoom” system .

Presennol / Present: Cyng. Cllrs : B. Jones ( Cadeirydd / Chair), A. Davies,  C. Moses and/a L. Hughes.

Hefyd yn presennol / In attendance Mrs M.Rees (clerc / clerk).

21/12 YMDDIHEURIADAU / APOLOGIES

Cafwyd ymddiheuriadau am absenoldeb gan  / Apologies for absence were received from  Cyng. / Cllrs.  E. Rees, M. Williams, E. Morgan and C. Campbell.

21/13 DATGANIADAU O FUDDIANT / DECLARATIONS OF INTEREST

Nid oedd unrhyw ddatganiadau o fuddiant.

There were no declarations of interest.

21/14 COFNODION / MINUTES 

Cynigiwyd gan Cyng. A. Davies ac eiliwyd gan Cyng. L. Hughes  fod cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd nos Fawrth 18 Mai 2021 yn cael eu derbyn fel cofnod cywir o’r trafodion.

It was proposed by Cllr. A. Davies and seconded by Cllr. L. Hughes that the minutes of the meeting held on Tuesday, 18th May 2021 be accepted as a correct record of proceedings.

21/15  MATERION YN CODI /  MATTERS ARISING

Cof/Min 20/53 (1)  A40 SGWAR DRYSLWYN SQUARE, DRYSLWYN /  BROAD OAK / DIOGELWCH Y FFYRDD / ROAD SAFETY – A40

Roedd ateb wedi dod i law gan Lywodraeth Cymru mewn perthynas â phryderon ynghylch llinellau gwyn wedi pylu ar gefnffordd yr A40. Roedd yn cadarnhau bod gwaith cynnal a chadw ac ailosod arwyneb wedi’i gynllunio ar gyfer y rhan honno o gefnffordd yr A40, a bod y gwaith yn amodol ar flaenoriaethu a’r cyllid a fyddai ar gael. Roedd gwaith hefyd wedi’i raglennu i unioni’r dirywiad lleol ac adnewyddu’r llinellau gwyn. Byddai’r gwaith yn cael ei wneud cyn gynted â phosibl, yn ddibynnol ar argaeledd contractwyr.

A reply had been received from Welsh Government regarding the concerns of faded white lines on the A40 trunk road.  They confirm that the section of the A40 trunk road is planned for resurfacing maintenance and is subject to prioritisation and available funding.  It is also programmed to rectify the localised deterioration and refresh the white lining.  Work to be carried out as soon as possible and is dependant upon contactor availability.

Cof/Min 20/53 (2)  ADEILAD CYFNEWIDFA BT/ BT EXCHANGE BUILDING, DRYSLWYN

Roedd cynrychiolydd o CBRE (Cyfleustodau) wedi cysylltu â’r clerc ynghylch Adeilad Cyfnewid BT, Dryslwyn. Dywedodd fod y rheiliau ar ffin y ffens i gael eu hatgyweirio. Cadarnhawyd yn y cyfarfod bod hyn wedi cael ei wneud. At hynny, dywedodd y gwr bonheddig ei fod wedi gwneud amcangyfrif o’r gwaith gofynnol – paentio, ail-blastro rhai mannau – ac y byddai’n anfon hwn ymlaen at BT i’w gymeradwyo. Ar ôl cael ei gymeradwyo, byddai’r gwaith yn cael ei wneud.

A representative of CBRE (Utilities) had contacted the clerk regarding the BT Exchange Building, Dryslwyn.  He advised that the railings on the fence boundary were to be repaired.  It was confirmed in the meeting that this had been done.  Also, the gentleman advised that he had calculated an estimate of the works required – painting, re-plaster areas – and would be forwarding this to BT for approval.  Once approval was granted, then the work would be completed.

Cof/Min 20/53 (3) ROAD CWMHARAD I/TO SARNAGOL

Nodwyd bod angen draen croesi newydd.  Mae’r ardal hon ar restr cynnal a chadw CSC

A new cross drain was called for at this location.  This area is on the CCC list for maintenance. 

Cof/Min 20/53 (4) ROAD FROM BROAD OAK TO CAPEL CROSS INN

Mae’r ardal hon ar restr cynnal a chadw CSG.

This area is on the CCC list for maintenance. 

 Cof/Min 20/53 (6)  FELINDRE –   TYLLAU / POT HOLES

Mae’r ardal hon ar restr cynnal a chadw CSC.

This area is on the CCC list for maintenance. 

Cof/Min 20/53 (7) SBWRIEL / LITTER

Roedd neges gan Swyddog Amgylchedd Lleol CSC yn cadarnhau bod y mater dan reolaeth. Roedd y gwasanaethau glanhau mewn cysylltiad â’u contractwr enwebedig a, phan fyddent yn gallu gwneud y gwaith, yna byddai angen rhoi trefniadau ar waith gyda’r adran rheoli traffig i sicrhau systemau gwaith diogel. Roedd archeb am arwyddion Dim Sbwriel wedi ei gyflwyno, a byddai’r arwyddion yn cael eu gosod yn yr ardal wedi iddynt gyrraedd.

A message from CCC Local Environment Officer confirmed that the matter was in hand.  Cleansing services were in contact with their nominated contractor and when they were able to carry out the work than arrangements would need to put in place with traffic management to ensure safe systems of work.  An order for No Littering signs have been placed and will be erected in the area once received.

 Cof/Min 20/53 (10)  FELINDRE, STREET LIGHTING

Mynegwyd pryder ynghylch y golau stryd unigol yn Felindre. Roedd y golau’n cael ei ddiffodd am tua 2am. Gofynnwyd i’r clerc gysylltu â CSC i ofyn am iddo gael ei adael ynghynn yn ystod y nos/yn gynnar yn y bore.

Concern was expressed with regard to the single street light in Felindre.  The light was being turned off at around 2am.  The clerk was asked to contact CCC to request that this be left on during the night/early morning.

Cof / Min 20/50  SWYDD WAG AR GYFER CYNGHORYDD/ COUNCILLOR VACANCY

Roedd y swydd wag wedi cael ei hysbysebu yn unol â chyfarwyddiadau CSC. Hyd hynny, nid oedd yr un ymateb swyddogol wedi dod i law, ond roedd un unigolyn wedi dangos diddordeb yn y swydd.

The vacancy had been advertised as per instructions from CCC.  To date there has been no official response but one person is showing an interest in the vacancy.

21/16  GOHEBIAETH / CORRESPONDENCE 

Cafodd yr eitemau canlynol o ohebiaeth eu cyflwyno i’r cyngor a’u trafod/nodi, fel sy’n briodol:

The following items of correspondence were presented to council and duly discussed/noted:

* Llythyron o ddiolch/Thank you letters- Cyng/Cllr E Thomas Cadeirydd/Chair Royla British Legion Llandeilo (rhodd/donation)

Apêl Cadeirydd Cyngor Sir Caerfyrddin 2020/21/ Carmarthenshire County Council Chair’s Appeal

Un Llais Cymru / One Voice Wales

* AID WALES/ONE VOICE WALES ONLINE EVENT / DIGWYDDIAD AR-LEIN CYMORTH CYNLLUNIO CYMRU / UN LLAIS CYMRU

* Learning lessons from the community-led response to COVID-19 in Wales Survey- Live today 

* Mai | 19 May 2021 | Adfer o COVID-19 – galluogi arweinyddiaeth a phartneriaethau cymunedol allweddol | COVID recovery – enabling key community leadership and partnerships 

* PLANNING AID WALES/ONE VOICE WALES ONLINE EVENT / DIGWYDDIAD AR-LEIN CYMORTH CYNLLUNIO CYMRU / UN LLAIS CYMRU

* Programme for Government / Rhaglen Lywodraeth

* Consultation Launch 28 June 2021: – Consultation on Qualifications of Clerks in Wales Regulations / Lansio Ymgynghoriad 28 Mehefin 2021 – Ymgynghoriad ar Reoliadau Cymwysterau Clercod yng Nghymru 

* Summer of Fun / Haf o Hwyl – Comisiynydd Plant Cymru/Children’s Commissioner for Wales

* Conveyancing Fraud Awareness (leaflet)

* Whats App Scam…

* Mobile Phone Upgrade Scams are on the increase UK wide…

* Lleoedd Lleol ar gyfer Nature /  Local Places for Nature / 22/7/21 

* News update regarding significant changes to e-PIMS / Yr wybodaeth ddiweddaraf am newidiadau sylweddol i e-PIMS

* Rachel Carter Local Places for Nature Officer – Cyflwyniad Rachel Carter Swyddog Lleoedd Lleol ar gyfer Nature – It was agreed to invite Ms Carter to the next Llanagathen Community Council meeting.

* Cylchlythyr Comisiynydd Pobl Hyn Cymru/ Older People’s Commissioner’s Newsletter

* Neighbourhood Watch – Free Webinars About Scams In July…

* Change Newsletter / Cylchlythyr Newid Hinsawdd

* Cylchlythyr Mehefin 2021 / June 2021 Newsletter

* Rhaglen Graddedigion Gwasanaeth Cyhoeddus Cymru Gyfan – gwnewch gais nawr! – The All Wales Public Service Graduate Programme is back – apply now!

* UK Forestry Safe consultation goes live

* Cylchlythyr Diwygio Etholiadol Mehefin 2021 / Electoral Reform Newsletter June 2021

* CIC Hywel Dda Mis Gorffennaf / Hywel Dda CHC July newsletter 

* OPERATION LONDON BRIDGE

* COMMUNITY HEALTH LEAFLETS

* Carmarthenshire Area Committee Meeting / Pwyllgor Ardal Caerfyrddin – Bin Notice

* Local Dev Plan  

* Free Webinar – Local Places for Nature / Gweninar Rhad ac am Ddim – 22/7/21 2yp/pm

* Litter and dog fouling / Sbwriel a baw cwn – “am enghreifftiau o arfer da/mentrau gan Gynhorau Cymuned / Examples of good practice from Community Councils”

* One Voice Wales Innovative Practice Conference/ Cynhadledd Arfer Arloesol Un Llais Cymru 22/9/21

Cygor Sir Gar / Carmarthenshire County Council

* Actif 60+/ Actif 60+ Programme

* Bywyd Gwyllt yn eich Ward / Wildlife on your Ward profile. Wedi danfon ymlaen * Deaf Blind awareness session and further details

* Hate Crime and Mate Crime Training Dates

Welsh Government

* Rural Network News Round-up 2021 Issue 04; May 2021

* Compulsory Purchase Orders 

* Ending Physical Punishment in Wales Newsletter

*  Digital Inclusion – Bilingual information on Home Essentials from BT (Paul Davies / Homes)

* Government Consultation on a default 20mph speed limit (Paul Davies / Homes)

* Lleoedd Lleol ar gyfer Natur / Local Places for Nature – Llinos Evans (Policy)

   Fforwm Cyswllt – Liaison Forum – TCC Mewn Mannau Cheddars / CCTV In Public Spaces

* Eich Gwasanaeth Plismona – Eich Dewis / Your Policing Service – Your Choice

* Audit Wales – Deryck Evans – Annual Audit 

* Welsh Hearts – sign and share our petition to help save hearts in Wales 

* Virtual Summit – A Guide To Broadcasting Council Meetings – Thursday 29 July, 10am – Dan Beacher, Cloudy Group

* Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda University Health Board – Building a healthier future after COVID 19: Have your say / Dweud eich Dweud.

* Focus on Play – Community and town councils

21/17 CLERKS CONTRACT

Cafodd contract a chyflog y clerc eu cwblhau a’u cymeradwyo gan bawb.

The clerks contract and salary was finalised and approved by all.

21/18 CYFRIFON I’W TALU / ACCOUNTS FOR PAYMENT / CYLLID / FINANCE

Cymeradwywyd bod y cyfrifon canlynol yn cael eu talu, a pharatowyd sieciau yn unol â hynny:

The following accounts were approved for payment and cheques duly prepared:

£ 

Trywydd (Cyfieithu / Translation)

(Cof / Mins Mawrth /March) 51.55

(Cof / Mins Mai / May) 46.08

Cyflog y Clerc / Clerks Salary 

Gorffennaf / July             231.56  

Awst / August 231.56

Costau’r Clerc / Clerks Expenses             133.15

Cadarnhaodd y clerc fod hawliad TAW gwerth £418.17 wedi cael ei gyflwyno i Cyllid a Thollau Ei Mawrhydi. 

The clerk confirmed that a VAT claim had been submitted to HM Revenue and Customs totalling £418.17

Lloyds Bank – May Statement £6531.83 June Statement £6481.83

21/18 GRIEVANCE POLICY /  POLISI IECHYD A DIOGELWCH / HEALTH & SAFETY POLICY

Roedd pob aelod wedi cael copïau o’r uchod a chytunwyd yn unfrydol i’w mabwysiadu. 

All members had received copies of the above and it was unanimously agreed to adopt these.

21/19    DIFFIBRILIWR / DEFIBRILLATOR   

Cadarnhawyd bod y ddau ddiffibriliwr (yn Nerwen-fawr a Siop Dryslwyn) yn gweithio’n iawn. 

It was confirmed that the two Defibrillators (Broad Oak and Dryslwyn Shop) were in working order.  

21/20 CEISIADAU CYNLLUNIO / PLANNING APPLICATIONS

Cafodd y ceisiad canlynol eu hystyried gan y Cyngor a nodwyd eu sylwadau: 

The following application was considered by the Council and their observations noted.  The clerk to advise CCC accordingly.

RHIF CAIS DATBLYGIAD LLEOLIAD

APPLICATION NO. DEVELOPMENT LOCATION

PL/01503 Installation of Air Source Heat Pump Felindre Court

(Retrospective) Dryslwyn

Gosod Pwmp Gwres Ffynhonnell Aer SA32 8RJ

(Ôl-weithredol)

No concerns/objections

PL/02207 Installation of French Doors – First Felindre Court

Floor & Juliette Balcony Drylswyn

Gosod Drysau Ffrengig – Llawr SA32 8RJ

Cyntaf a Balconi Juliette

No concerns/objections

21/21 UNRHYW FATER ARALL / ANY OTHER BUSINESS

1.  Cafwyd trafodaeth ynghylch trafnidiaeth gyhoeddus a’r llwybrau ar gyfer bysiau gwasanaeth.

Credwyd nad oedd bysiau’n aros wrth gysgodfan Sgwâr Dryslwyn mwyach; fodd bynnag, nodwyd bod pobl yn dal i aros yno. Gofynnwyd i’r clerc gysylltu â CSC ynglyn â’r llwybr bysiau swyddogol. Trafodwyd hefyd y posibilrwydd o osod arhosfan/cysgodfan fysiau ger Swyddfa Bost Dryslwyn.

A discussion took place regarding the public transport and the routes for service buses.

It was believed that buses no longer stopped at the Dryslwyn Square shelter although it has been noted that people do wait at this location.  The clerk was asked to contact CCC regarding the official bus route.  It was also discussed the possibility of a bus stop/shelter near Dryslwyn Post Office.

 DYDDIAD CYFARFOD NESAF / DATE OF NEXT MEETING

Penderfynwyd y byddai cyfarfod nesaf Cyngor Cymuned Llangathen yn cael ei gynnal ar 21 Medi 2021. Byddai’r lleoliad yn dibynnu ar y canllawiau ynghylch COVID.

It was resolved that the date for the next meeting of Llangathen Community Council will be held on 21st September 2021. Location will be subject to COVID guidelines.

Llofnod / Signed…………………………….

Dyddiad / Date………………………………….