Cofnodion / Minutes, 18.5.21

CYNGOR CYMUNED LLANGATHEN / LLANGATHEN COMMUNITY COUNCIL
Cofnodion cyfarfod Cyngor Cymuned Llangathen a gynhaliwyd nos Fawrth , 18 Mai 2021. Cyfarfod rhithwir yn defnyddio’r fformat “Zoom”.

Minutes of the meeting of Llangathen Community Council held on Tuesday evening, 18th May 2021. A virtual meeting using the “Zoom” system .

Presennol / Present: Cyng. Cllrs : B. Jones ( Cadeirydd / Chair), A. Davies,  E. Morgan, M. Williams, E. Rees, C. Moses and/a L. Hughes.

Hefyd yn presennol / In attendance  Cyng. Sir/County Cllr. C. Campbell and Mrs M.Rees (clerc / clerk).

20/49 YMDDIHEURIADAU / APOLOGIES

Nid oedd unrhyw ymddiheuriadau am absenoldeb 

There were no apologies for absence.

20/50  SWYDD WAG AR GYFER CYNGHORYDD/ COUNCILLOR VACANCY

Er tristwch mawr, yr oedd ymddiswyddiad Mike Wynne wedi dod i law’r cyngor. Bu Mike yn aelod gwerthfawr o Gyngor Cymuned Llangathen er mis Gorffennaf 2013.

Gofynnwyd i’r clerc anfon llythyr o werthfawrogiad ato. At hynny, y clerc i gysylltu â Chyngor Sir Caerfyrddin ynghylch y weithdrefn ar gyfer penodi Cynghorydd newydd. 

It was with sadness that the council had received the resignation of Mike Wynne.  Mike had been a valued member of Llangathen Community Council since July 2013.

The clerk was requested to forward a letter of appreciation.  Also, the clerk to contact CCC regarding the procedure for a Councillor replacement.

20/51 DATGANIADAU O FUDDIANT / DECLARATIONS OF INTEREST

Datganodd y Cyng. A. Davies ddiddordeb yn eitem 20/54 (2) yn Gohebiaeth ac eitem 20/55 (7) Cyfrifon i’w Talu. 

Cllr. A. Davies declared an interest in item 20/54 (2)  in correspondence and item 20/55 (7) Accounts for payment.

20/52 COFNODION / MINUTES 

Cynigiwyd gan Cyng. M. Williams ac eiliwyd gan Cyng. E. Morgan  fod cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd nos Fawrth 16 March 2021 yn cael eu derbyn fel cofnod cywir o’r trafodion.

It was proposed by Cllr. M. Williams and seconded by Cllr. E. Williams that the minutes of the meeting held on Tuesday, 16th March 2021 be accepted as a correct record of proceedings.

20/53  MATERION YN CODI /  MATTERS ARISING

Cof/Min 20/41 (1)  A40 SGWAR DRYSLWYN SQUARE, DRYSLWYN /  BROAD OAK / DIOGELWCH Y FFYRDD / ROAD SAFETY – A40

Cynhaliwyd trafodaeth ynghylch cefnffordd yr A40 yn ardal Sgwâr Dryslwyn. Roedd wyneb newydd wedi cael ei osod ar ddarn ohoni. Roedd y marciau gwyn ar y naill ochr a’r llall i’r darn dan sylw wedi pylu ac roedd angen eu hailbeintio. Y clerc i gysylltu ag Asiantaeth Cefnffyrdd De Cymru ynglyn â hyn. 

Dywedodd y Cyng. E. Morgan fod wyneb newydd ar fin cae ei osod ar y ffordd a arweiniai o Sgwâr Dryslwyn i Gwrt Henri. 

A discussion took place regarding the A40 trunk road,  in the Dryslwyn Square vicinity.  A section had been resurfaced. This left the white markings either side of the resurfaced section faded and in need of re-painting. The clerk to contact South Wales Trunk Road Agency regarding this.

Cllr. E. Morgan advised that the road leading from Dryslwyn Square to Court Henry as due to be re-surfaced soon.

Cof/Min 20/41 (2)  ADEILAD CYFNEWIDFA BT/ BT EXCHANGE BUILDING, DRYSLWYN

Gofynnwyd i’r clerc gysylltu â BT eto ynglyn â golwg anniben yr ardal o amgylch adeilad Cyfnewidfa BT. 

The clerk was asked to contact BT again regarding the unkempt appearance surrounding the BT Exchange building.

Cof/Min 20/41 (3) ROAD CWMHARAD I/TO SARNAGOL

Mae’r ardal hon ar restr cynnal a chadw CSC. Dywedwyd bod y cwlfert wedi cael ei glirio yn y safle hwn, ond nodwyd bod angen draen croesi newydd. 

It was reported that the culvert had been cleared at this site but it was noted that a new cross drain was called for. This area is on the CCC list for maintenance. 

Cof/Min 20/41 (6) ROAD FROM BROAD OAK TO CAPEL CROSS INN

Mae’r ardal hon ar restr cynnal a chadw CSG.

This area is on the CCC list for maintenance. 

Cof/Min 20/41 (7) FELINDRE – DRAEN  WEDI’I RHWYSTRO   / BLOCKED DRAIN

Roedd Cyngor Sir Caerfyrddin wedi gwneud y gwaith angenrheidiol mewn perthynas â’r draen a oedd wedi’i rhwystro. 

CCC has carried out the necessary work regarding the block drain.

Cof/Min 20/28 (6)  FELINDRE –   TYLLAU / POT HOLES

Mae’r ardal hon ar restr cynnal a chadw CSC.

This area is on the CCC list for maintenance. 

Cof/Min 20/41 (7) SBWRIEL / LITTER

Roedd CSC wedi cadarnhau y byddai arwyddion yn cael eu gosod yn lleoliad Sgwâr Dryslwyn i Gastell Dryslwyn, ac y byddai gwaith glanhau yn mynd rhagddo. Y clerc i fynd ar drywydd hyn. Gan nad oedd unrhyw gamau wedi cael eu cymryd, gofynnwyd i’r clerc fynd ar drywydd y mater. 

CCC had confirmed that signs would be placed at the Dryslwyn Square to Dryslwyn Castle location and that a cleansing operation would take place. As no action had taken place the clerk was asked to follow up the matter.

Cof/Min 20/41 (8) CASTELL DRYSLWYN CASTLE

Roedd ymateb wedi dod gan CADW yn nodi mai cyfrifoldeb Cyngor Sir Caerfyrddin oedd y maes parcio wrth droed Castell Dryslwyn. Gan fod y cyfyngiadau symud yn cael eu llacio, penderfynwyd na fyddai angen cymryd unrhyw gamau pellach. 

A reply had been received from CADW in which they stated that the car park at the foot of Dryslwyn Castle was the responsibility of CCC.  As lockdown restrictions were being eased, it was deemed that no further action was required.

Cof/Min 20/48 (1)  THE OLD FORGE, BROAD OAK.

Roedd yr ardal wedi cael ei harchwilio, ac ymddangosai nad oedd yna broblem o ran dwr ffo oddi ar y briffordd. 

The area had been inspected and there appeared to be no problem regarding water run off from the highway.

Cof/Min 20/48 (3)  FELINDRE, STREET LIGHTING

Cynhaliwyd trafodaeth gyffredinol ynghylch goleuadau ffyrdd. Y clerc i wirio sefyllfa’r goleuadau yn Felindre. 

A general discussion took place regarding street lighting.  The clerk to check the lighting situation in Felindre.

20/54  GOHEBIAETH / CORRESPONDENCE 

Cafodd yr eitemau canlynol o ohebiaeth eu cyflwyno i’r cyngor a’u trafod/nodi, fel sy’n briodol:

The following items of correspondence were presented to council and duly discussed/noted:

* Llythyron o ddiolch / thank you letters Cylch Meithrin Cwrt Henri /  Neuadd Llangathen Hall / Y Lloffwr / CFFi Sir Gar/ Carmarthenshire YFC / Ambiwlans Awyr Cymru / Wales Air Ambulance 

* Royal British Legion Llandeilo – Er cof/In Memory – D T Davies OBE MM 

 *Diwrnod Gweithwyr y GIG, Gofal Cymdeithasol & Rheng Flaen 5/7/21 – NHS, Social Care & Frontline Workers Day 5/7/21

* Trywydd / Cyfieithu Ysgrifenedig

* HMRC – Important information for employers

* CCC – Road Closure – C2118, Penybanc, 

Un Llais Cymru/One Voice Wales

* Joint One Voice Wales/SLCC Event – 13/5/21 – Digwyddiad ar y Cyd Rhwng Un Llais Cymru/SLCC 

* Un Llais Cymru/One Voice Wales – Confirmation of Training Bookings – The Council as an Employer Module 3 / Local Government Finance Module 6

* Adnewyddu Cod Cefn Gwlad 2021 – Geiriad terfynol / Countryside Code refresh 2021 – Final wording

* Scam Awareness – Tesco Scam Calles

* Golley Slater – Keep Wales Safe/Reasons/Countering Vaccine Side Effects/Encouraging Second Dose

* Announcement: Compulsory Purchase / Cyhoeddiadau Polisi: Prynu Gorfodol

* Pwerau awdurdodau lleol i fasnachu / Consultation: Local authority power to trade

* Llywodraeth Leol ac Etholiadau (Cymru) 2021 / Local Government and Elections (Wales) Act 2021

* Government Use Your Views Toolkit and QFC’s resources

* Change Newsletter – Mawrth/March 21

* NATURAL RESOURCES WALES: Appointment of Three Board Members

* 2021 State of Sector Survey 

* Asedau Cymunedol: ymchwil gyda’r trydydd sector, awdurdodau lleol a chynghorau cymuned a thref / Community Asset Transfer: research with the third sector, local authorities and community and town councils

* Electoral Newsletter – March / Newyddlen Etholiadol LlC – Mawrth

* Prince Philip, Duke of Edinburgh / Y Tywysog Philip, Dug Caeredin 

* Llanelli Mind Project

* Advisory Forum on Ageing (MAFA) – Welsh Government Race Equality Action Plan – consultation

* Introduction to Corporate Landlord’ *AM DDIM i Sector Cyhoeddus Cymru / ‘Introduction to Corporate Landlord’ *FREE for Welsh Public Sector

* Joint One Voice Wales/ SLCC event – 13/5/21 Digwyddiad ar y Cyd rhwng Un Llais Cymru / SLCC

* April/ MAY 2021 – Remote training sessions that are taking place in April / ATGOFFA – EBRILL / MAI 2021 – Sesiynau hyfforddiant o bell a gynhelir ym mis Ebrill / Mai

* SWYDDOGOL / OFFICIAL Telephone Scams poster

* Mynnwch Help Cadwch yn Ddiogel / Get Help Stay Safe Leaflet 

* Electoral Reform Newsleter April 2021

* WORKPLACES & CIVILITY IN PUBLIC LIFE – Monday 24th May – invitation 

* – COVID recovery – enabling key community leadership and partnerships / Atgof – Adfer o COVID-19 – galluogi arweinyddiaeth a phartneriaethau cymunedol allowed

* Back to Community Life and One Voice Wales event 19th May 3pm

* Strategic Asset Management Leadership’ *AM DDIM i Sector Cyhoeddus Cymru / ‘Strategic Asset Management Leadership’ *FREE for Welsh Public Sector

CSG/CCC

* Nodiadau Natur Sir Gaerfyrddin / Carmarthenshire Nature Notes * Ffioedd am Gladdu Plant 2021/2022 Child Burial Fees 2021/2022

* Cau Ffordd dros dro U4040 Llandeilo ger Rhiw’r Adar a C2152 ger Glandwr / Temporary Road Closure U4040 Llandeilo near Rhiw’r Adar & C2152 Llandeilo, near Glandwr

* ROAD CLOSURE – U4044 MOUNT ROAD, LLANGATHEN, SA32 8QD 

* Bwrdd Iechyd Prigysgol Hywel Dda University Health Board – Asesiad o Anghenion Fferyllol/ Pharmaceutical Needs Assessment

* Credit Information For Your Community

* Alzheimer’s Society quarterly update

* West Wales Rail Consultation

* Cyfrifiad 2021 Diolch – Census 2021 Thank you

* Glasdon

20/55  CYFRIFON I’W TALU / ACCOUNTS FOR PAYMENT / CYLLID / FINANCE

Cymeradwywyd bod y cyfrifon canlynol yn cael eu talu, a pharatowyd sieciau yn unol â hynny:

The following accounts were approved for payment and cheques duly prepared:

£

Internal Auditor 200.00

Trywydd (Cyfieithu / Translation)   22.90

BHIB (Yswiriant / Insurance) 390.90

Cyflog y Clerc / Clerks Salary 275.00

Costau’r Clerc / Clerks Expenses 118.11

Creative Bridal (rheoli gwefan, to replace 

out of date cheque/ website Management, to 

replace out of date cheque) 330.00

Royal British Legion Llandeilo – Er cof/In Memory

D T Davies OBE MM  – Rhodd/Donation   50.00

Derbyniwyd / Received – 

CSG/CCC – Precept advice note – £2400

Lloyds Bank – Statement April 2021 – £7868.74

20/56    DIFFIBRILIWR / DEFIBRILLATOR   

Cadarnhawyd bod y ddau ddiffibriliwr (yn Nerwen-fawr a Siop Dryslwyn) yn gweithio’n iawn. 

It was confirmed that the two Defibrillators (Broad Oak and Dryslwyn Shop) were in working order.  

20/35 CANIATÂD CYNLLUNIO / APPROVED PLANNING

Cynghorodd Cyngor Sir Caerfyrddin ynghylch y caniatâd cynllunio canlynol / Carmarthenshire County Council advised on the planning decision on the following:

PL/01272 – Llwynonnen, Dryslwyn SA32 8RJ – Garej Ddomestig/Gweithdy Domestig Atodol / Ancillary domestic garage/workshop

PL/01407 – Dolcoed, Capel Isaac SA19 7UL – Portsh mynedfa ar gefn y gegin / Entrance porch to rear of kitchen

PL/00772 – Cadfan Farm, Broad Oak – Adeiladau amaethyddol / Agricultural Buildings

20/57 ADRODDIAD Y CYNGHORYDD SIR / COUNTY COUNCILLORS REPORT

Cadarnhaodd y Cyng. Cefin Campbell ei fod wedi sicrhau sedd yn dilyn yr etholiadau diweddar, a’i fod ‘nawr yn aelod o’r Senedd. Roedd yr holl aelodau a’r clerc yn falch iawn o’i longyfarch ar ei gyflawniad. 

Cadarnhaodd y Cyng. Campbell ei fwriad i barhau’n Gynghorydd Sir tan y mis Mai canlynol, pan fyddai etholiad arall yn cael ei gynnal. Roedd wedi rhoi’r gorau i’w rôl o fod yn Aelod o’r Bwrdd Gweithredol ar gyfer Cymunedau a Materion Gwledig. Byddai’r Cyng. Ann Davies, Llanarthne yn ymgymryd â’r swydd hon.

Gadawodd y Cynghorydd Campbell y cyfarfod am 8.15pm

Cllr. Cefin Campbell confirmed that following the recent elections, he had been successful in securing a seat and was now a member of the Senedd.  At this point all members and the clerk were delighted to congratulate him on his accomplishment .   

Cllr. Campbell confirmed that it was his intention to continue as County Councillor until next May when further elections would be taking place.  He has renounced his role as Executive Board Member for Communities and Rural Affairs. Cllr. Ann Davies, Llanarthney will now take up this position.

Cllr. Campbell left the meeting at 8.15pm

20/58 REQUEST FOR CODE OF CONDUCT DATA

Roedd cais am hyfforddiant ar y cod ymddygiad a datganiadau o fuddiant wedi dod i law gan Ddirprwy Swyddog Monitro Cyngor Sir Caerfyrddin. Roedd y clerc wedi cyflwyno’r wybodaeth ofynnol ar 28/4/21. 

A request for code of conduct training and declarations of interest had been received from CCC Deputy Monitoring Officer.  The clerk submitted the required information on 28/4/21.

20/59 UNRHYW FATER ARALL / ANY OTHER BUSINESS

 DYDDIAD CYFARFOD NESAF / DATE OF NEXT MEETING

Penderfynwyd y byddai cyfarfod nesaf Cyngor Cymuned Llangathen yn cael ei gynnal ar 20 July 2021. Byddai’r lleoliad yn dibynnu ar y canllawiau ynghylch COVID.

It was resolved that the date for the next meeting of Llangathen Community Council will be held on 20th July 2021. Location will be subject to COVID guidelines.

Llofnod / Signed…………………………….

Dyddiad / Date………………………………….