Key Information 16 / 11 / 21

YNGOR CYMUNED LLANGATHEN COMMUNITY COUNCIL

Key Information – cyfarfod/meeting 16/11/21

Presennol / Present: Cyng. Cllrs B. Jones, A. Davies, E. Morgan, L. Hughes, E. Rees.

Hefyd yn presennol / In attendance : M. Rees, Anjuli Davies.

Ar ôl llofnodi’r datganiad Derbyn Swydd, croesawyd y Cyng. Anjuli Davies yn gynnes i’r cyfarfod. 

Having signed the declaration of Acceptance of Office, Cllr Anjuli Davies was warmly welcomed to the meeting. 

YMDDIHEURIADAU / APOLOGIES

Cafwyd ymddiheuriadau am absenoldeb gan  / Apologies for absence were received from  Cyng. / Cllrs: C. Moses, M. Williams, C. Campbell, Rachel Carter, Local Places for Nature Officer.

DATGANIADAU O FUDDIANT / DECLARATIONS OF INTEREST

Datganodd y Cyng. Ann Davies ddiddordeb yn eitem 8 ar yr agenda ac ni chymerodd ran yn y drafodaeth – Y Lleng Brydeinig Frenhinol.

Cllr. A. Davies declared an interest in item  8 on the agenda and did not take part in the discussion –   Royal British Legion.

POLISI GWERTHUSO/CANLLAW ADOLYGU DATBLYGIAD PERFFORMIAD UNIGOL/ APPRAISAL POLICY/ INDIVIDUAL PERFORMANCE DEVELOPMENT REVIEW GUIDANCE. Unfrydol i’w mabwysiadu/unanimously agreed to adopt

CYFRIFON I’W TALU / ACCOUNTS FOR PAYMENT / CYLLID / FINANCE

Cymeradwywyd bod y cyfrifon canlynol yn cael eu talu

The following accounts were approved for payment 

                                                                                                £

Trywydd (Cyfieithu / Translation)                               33.84

Cyflog y Clerc / Clerks Salary 

Tachwedd / November                                                231.56

Rhagfyr / December                                                   231.56

Costau’r Clerc / Clerks Expenses                                 78.62

(Zoom £14.39)

Royal British Legion (Donation)                                   50.00

Lloyds Bank Medi/September – £8241.29  Hydref / October £8009.73

Cyfarfod nesaf/ next meeting:  18/1/22 Lleoliad yn dibynnu ar y canllawiau ynghylch COVID/. Location will be subject to COVID guidelines.

M Rees (clerc/clerk)

Council@109.108.136.177