Cofnodion / Minutes, 19 Ionawr / January 2021

CYNGOR CYMUNED LLANGATHEN  / LLANGATHEN COMMUNITY COUNCIL

 Cofnodion cyfarfod Cyngor Cymuned Llangathen a gynhaliwyd nos Fawrth , 19 Ionawr 2021. Cyfarfod rhithwir yn defnyddio’r fformat “Zoom”.

Minutes of the meeting of Llangathen Community Council held on Tuesday evening, 19th January 2021. A virtual meeting using the “Zoom” system .

Presennol / Present: Cyng. Cllrs : M. Wynne ( is-gadeirydd / vice-chair), A. Davies,  E. Morgan, M. Williams a/and E. Rees.

Hefyd yn presennol / In attendance  Cyng. Sir/County Cllr. C. Campbell and Mrs M.Rees (clerc / clerk).

20/25 YMDDIHEURIADAU / APOLOGIES

Cafwyd ymddiheuriadau am absenoldeb gan  / Apologies for absence was received from  Cyng. / Cllrs.  B. Jones, C. Moses a/and L. Hughes.

20/26 DATGANIADAU O FUDDIANT / DECLARATIONS OF INTEREST

Nid oedd unrhyw ddatganiadau o fuddiant.

There were no declarations of interest.

20/27 COFNODION / MINUTES

Cynigiwyd gan Cyng. A. Davies ac eiliwyd gan Cyng. E. Morgan  fod cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd nos Fawrth 17 Tachwedd 2020 yn cael eu derbyn fel cofnod cywir o’r trafodion.

It was proposed by Cllr. A. Davies and seconded by Cllr. E. Morgan that the minutes of the meeting held on Tuesday, 17th November 2020 be accepted as a correct record of proceedings.

20/28  MATERION YN CODI /  MATTERS ARISING

Cof/Min 19/91 (1)  A40 SGWAR DRYSLWYN SQUARE, DRYSLWYN /  BROAD OAK / DIOGELWCH Y FFYRDD / ROAD SAFETY – A40

Dywedwyd bod y blychau metel a oedd yn sownd wrth yr arwyddion ffyrdd wedi’u tynnu i ffwrdd erbyn hyn.

It was reported that the metal boxes secured to the road signs have since been removed.

Cof/Min 20/15 (2) BT EXCHANGE BUILDING, DRYSLWYN

Nodwyd nad oedd unrhyw waith pellach wedi’i wneud yn y cyffiniau.

It had been noted that no further works had been carried out in this vicinity.

Cof/Min 20/24 (1) ROAD CWMHARAD I/TO SARNAGOL

Trafodwyd pryder ynghylch cwlfertau wedi’u blocio a dwr ar y ffordd.  Yr adborth oedd y byddai tasgau i liniaru’r problemau hyn yn cael eu cyflawni pan fyddai’r arian a’r adnoddau ar gael.  Fodd bynnag, rhan o’r broblem oedd y ffaith bod gormod o ddwr yn rhedeg oddi ar dir amaethyddol.

Concern regarding blocked culverts and water on the road was discussed.  The feed back was that tasks to alleviate these problems will be carried out when funds and resources are available.  However, part of the problem was due to excessive water running off agricultural land.

Cof/Min 20/24 (2) CAPEL CROSS INN – GRIT BOX

Rhagwelwyd y byddai blwch graean yn cael ei leoli yn y lleoliad hwn cyn hir.  Unwaith eto, roedd problemau o ran dwr ffo o dir amaethyddol wedi bod yn achosi problem yn yr ardal hon, wrth i ddwr lifo i’r Siop Gymunedol leol.

It is anticipated that a grit box will be sited at this location soon.  Again, problems regarding water run off from agricultural land had been causing an issue in this area, with water flowing into the local Community Shop.

Cof/Min 20/24 (3) POST AND RAILS, COURT HENRY

Cadarnhawyd mewn ateb gan Gyngor Sir Caerfyrddin mai perchennog y tir oedd yn gyfrifol am y difrod i’r pyst a’r rheiliau.

A reply from Carmarthenshire County Council confirmed that the damage to the post and rails were the responsibility of the land owner.

Cof/Min 20/24 (4) DAMAGED BENCH, SGWAR MILTWN/MILTON SQUARE, DRYSLWYN

Roedd y Cyng. Mark Williams, yn garedig iawn, wedi symud y fainc. Diolchwyd iddo gan ei gyd-gynghorwyr.

Cllr. Mark Williams had kindly removed the bench.  He was thanked by fellow Councillors.

Cof/Min 20/24 (5) ROAD FROM BROAD OAK TO CAPEL CROSS INN

Roedd y cynghorwyr yn dal i gael cwynion ynghylch cyflwr y ffordd gan fod yna lawer o fwd a graean yn bresennol. Unwaith eto, barnwyd mai ffosydd wedi’u blocio a llawer o ddwr yn rhedeg oddi ar dir amaethyddol oedd y broblem, ynghyd â’r ffaith bod peiriannau amaethyddol yn fawr iawn o’u cymharu â maint y ffyrdd. Byddai Cyngor Sir Caerfyrddin yn archwilio’r ardal.

Councillors were continuing to receive complaints regarding the condition and state of the road.  There being much mud and grit present.  Again, blocked ditches and much water run off from agricultural land was deemed to be the issue along with agricultural machinery being very large in comparison with the size of the roads.  CCC will inspect the area.

Cof/Min 20/24 (6) FELINDRE – BLOCKED DRAIN

Dywedwyd bod yna draen wedi’i blocio’n llwyr ar y ffordd rhwng Sgwâr Milton a Felindre. Byddai’r Cyng. E. Morgan yn trefnu ei bod yn cael ei chlirio.

A totally blocked drain was reported on the Milton Square to Felindre road. Cllr. E. Morgan would arrange for this to be cleared.

Cof/Min 20/24 (6)  FELINDRE – POT HOLES

Er y dywedwyd bod y dwr yn llifo ychydig yn well nag yr oedd o’r blaen, nodwyd bod angen rhagor o waith cyn cael datrysiad llawn. Roedd tyllau yn y ffordd yn dal i fod yn broblem yn y pentref, ac roedd y ffyrdd sy’n arwain at y pentref mewn cyflwr gwael iawn. Y farn oedd bod angen ailosod yr arwynebau’n llwyr. Byddai’r Clerc yn cyfleu’r neges i Gyngor Sir Caerfyrddin.

Whilst is was reported that water was flowing slightly better than previously reported, it was noted that the matter of a complete solution remained in hand.  Potholes continue to be a problem within the village and the roads approaching the village are in a very poor state of repair. It was considered that complete resurfacing was needed. The clerk to report to CCC .

19/77 CARAVAN IN FIELD NEAR GLANDWR, LLANGATHEN

Cadarnhawyd bod y garafán yn y cae wedi’i symud i ffwrdd.

It was confirmed that the caravan in field had been removed.

20/29  GOHEBIAETH / CORRESPONDENCE 

Cafodd yr eitemau canlynol o ohebiaeth eu cyflwyno i’r cyngor a’u trafod/nodi, fel sy’n briodol:

The following items of correspondence were presented to council and duly discussed/noted:

* David Morris – internal auditor

* Welsh Government/ Llywodraeth Cymru , Swm Priodol o dan Adran 137(4)(a) o Ddeddf Llywodraeth Leol 1972Gwariant Adran137 y Terfyn ar Gyfer 2021-22 yw £8.41 Appropriate Sum under Section 137(4)(A) of the Local Government Act 1972-Section 137 Expenditure Limit for 2021-22 is £8.41

* CCC – Remittance Advice – Precept – £2400

* SLCC – Membership renewal 

* CCC – Caravan in field, Llangathen area

* NALC – Salary Award – Clerks – 

* Y lloffwr – llythyr o ddiolch/thank you letter

* Cylch Meithrin Cwrt Henri – llythyr o ddiolch/thank you letter

* CSG/CCC – Susan Smith – Age Cymru Dyfed – Think Digital Update / Carers Rights Day Programme of Events / For Happiness December Calendar/ national over 50s alcohol helpline /Vaccine Scam Alert

* CSG/CCC – CAU FFORDD DROS DRO: U4010 DERWEN-FAWR I GWRT HENRI, CAERFYRDDIN / TEMPORARY ROAD CLOSURE: U4010 BROAD OAK TO COURT HENRY, CARMARTHEN 15/16 /2/21

* Cylch archwilio 3 blynedd – 3 year audit cycle – Deryck Evans, audit Wales Manager

* Police and Crime Commissioner | Dyfed-Powys | Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu / Mynnwch ddewud eich dweud ar gyllid a blaenoriaethau’r heddlu / Have your say on policing priorities and funding.

* a Life Cymru / Achub Bywyd Cymru

* A Christmas Message From CCC / Neges Nadolig o GSG – Wendy Walters / Emlyn Dole

* Cyfrifiad 2021 / Census 2021 – Nia Taylor

* CSG/CCC – Praesept 2021 – 22 Precept – 

 * Howard HuwsCydlynydd Ymgyrch DwristiaethCylch yr Iaith. –    Twristiaeth a Chyflogaeth yng Nghymru – Papur gan Gylch yr Iaith

* Playground Inspections -CSG/CCC

* CFFI Sir Gâr/Carmarthenshire YFC – llythyr o ddiolch/thank you letter

*  Lloyds Plc – Statement – December 2020 -£11078.46

Un Llais Cymru/One Voice Wales

tgilmartinward@onevoicewales.wales 

* Domestic Abuse Policy for Commissioner for Future Generations Staff

* Survey undertaken by One Voice Wales / Ganlyniad Arolwg Aelodau a gynhaliwyd gan Un Llais Cymru

* Etholiadol LlC – Tachwedd / WG Elections Newsletter – November

* coronavirus email update 30.11.2020 Diweddariad am y coronafeirws gan CLlLC 

* Advisory Forum on Ageing (MAFA) – Information – Age Matters – The autumn edition from Age Cymru

* Wales: the national plan 2040 – Newsletter Issue 015 – December 2020

* New domain pretending to be Microsoft could fool a lot of people

* Update on launch of UWP 2 (Understanding Welsh Places) (economic, demographical make-up and local services of over 300 places in Wales)

* Save a Life Cymru / Achub Bywyd Cymru – dysgu/learing CPR 

* Advisory Forum on Ageing (MAFA) – Launch of Public Consultation on the Strategy for an Ageing Society

* Code Review – Additional opportunity to comment

* Ar frys/ Urgent: Ail-drefnu isetholidau llywodraeth leol/ Postponement of local government by-elections 

* WLGA coronavirus email update 12.01.2021 Diweddariad am y coronafeirws gan CLlLC 

* Your town, your future! / Eich tref, eich dyfodol – Arolwg byr/Short survey

* Cynnal Cymru Newsletter – Ionawr/January 2021

* Coronavirus email update 08.01.2021 Diweddariad am y coronafeirws gan CLlLC 

* Local Places for Nature- Action required – Hannah Wilcox-Brooke, Keep Wales Tidy**

* Gorchymyn Datblygu Lleol ar gyfer Canol Tref Caerfyrddin / Re: Local Development Order for Carmarthen Town Centre – “”Bydd yr ymgynghoriad yn cael ei gynnal o Ddydd Mawrth 12 Ionawr 2021. Rhaid i sylwadau ddod i law erbyn 12.00pm ar Ddydd Gwener 26 Chwefror 2021/””The consultation will run from Tuesday 12 January 2021. Comments must be received no later 12.00pm on Friday 26 February 2021. 

*2021 / Census 2021 – Nia Taylor 

*Twristiaeth a Chyflogaeth – Howard HuwsCydlynydd Ymgyrch DwristiaethCylch yr Iaith.

* Llinos Evans, CSG/CCC -Cyswllt Cynghorau Tref a Chymuned / Community & Town Councils Liaison Forum 26/1/21 – ar Zoom – 5 – 6.30yh/pm

* Post & Rail Fence opposite the Reading rooms in Dryslwyn – Stuart Quick, CSG/CCC

Requests for Financial Assistance

1.  Sioe Llandeilo Show

2.  Wales Air Ambulance Charity Emergency Appeal

3.  Urdd

Brochures /  Circulars

1.  Élan City – Road Signs

2.  Clerks & Councils Direct

20/30 INTERNAL AUDITOR 

Cafwyd llythyr gan Mr D G Morris yn cadarnhau ei barodrwydd i barhau i fod yn archwilydd mewnol i Gyngor Cymuned Llangathen.

A letter has been received from Mr D G Morris confirming his willingness to continue being the Llangathen Community Councils internal auditor.

21/31 MANNAU NATUR, GARDD PILI PALA / LOCAL PLACES FOR NATURE, BUTTERFLY GARDEN

Roedd y Cyng. B Jones, yn garedig iawn, wedi ymateb i gais Cadwch Gymru’n Daclus am ddyfyniad ynghylch llwyddiant y prosiect ynghyd â ffotograffau.

Cllr. B Jones had kindly responded to Keep Wales Tidy’s request for a quote on the success of the project together with photographs.

20/32  CYFRIFON I’W TALU / ACCOUNTS FOR PAYMENT

Cymeradwywyd bod y cyfrifon canlynol yn cael eu talu, a pharatowyd sieciau yn unol â hynny:

The following accounts were approved for payment and cheques duly prepared:

£

Society of Local Clerks and Councils

Membership   67.00

Clerc/Clerk- Cyflog Mis Ionawr / January Salary 275.00

Cler/Clerk – Costau’r Clerc / Clerks Expenses           114.15

20/33    DIFFIBRILIWR / DEFIBRILLATOR   

Cadarnhawyd bod y ddau ddiffibriliwr (yn Nerwen-fawr a Siop Dryslwyn) yn gweithio’n iawn. 

It was confirmed that the two Defibrillators (Broad Oak and Dryslwyn Shop) were in working order.  

20/34 CEISIADAU CYNLLUNIO / PLANNING APPLICATIONS

Cafodd y ceisiad canlynol eu hystyried gan y Cyngor a nodwyd eu sylwadau: 

The following application was considered by the Council and their observations noted:

RHIF CAIS DATBLYGIAD LLEOLIAD

APPLICATION NO. DEVELOPMENT LOCATION

PL/00882 Timber Stable Tyle, Tyle Barn,

\Broad Oak, Carmarthen

Dim gwrthwynebiadau  /No objections

RHIF CAIS DATBLYGIAD LLEOLIAD

APPLICATION NO. DEVELOPMENT LOCATION

PL/00872 Works to trees Three Oaks,

Broad Oak, Carmarthen

Dim gwrthwynebiadau  /No objections

20/35 CANIATÂD CYNLLUNIO / APPROVED PLANNING

Cynghorodd Cyngor Sir Caerfyrddin ynghylch y caniatâd cynllunio canlynol / Carmarthenshire County Council advised on the planning decision on the following:

E/40141 – The Gardens, Capel Isaac, Llandeilo. Granted

PL/00524 – Awel Tywi, Llangathen, Carmarthen. Granted

20/36 ADRODDIAD Y CYNGHORYDD SIR / COUNTY COUNCILLORS REPORT

Cllr. Cefin Campbell made his report to members, emphasising his concern in over 10 years of cutbacks within the county, equating to a £120 million shortfall.   This had a devastating effect on the funding of essential resources. A note on the council tax increase which would normally have been 3.89% has been reduced to a 3.48% increase.

Nearly 10 months of COVID 19 resulted in £30 million costs to CCC – £10 million in lost revenue and £20 million in costs. 

20/37 UNRHYW FATER ARALL / ANY OTHER BUSINESS

1.  Mynegwyd pryder ynghylch y sbwriel a oedd yn cael ei daflu o’r A40 rhwng Sgwâr Dryslwyn a Chastell Dryslwyn.  Byddai’r Clerc yn cyfleu’r neges i Gyngor Sir Caerfyrddin a Cadwch Gymru’n Daclus.

Concern was expressed regarding the litter that was being strewn from the A40 at Dryslwyn Square to Dryslwyn Castle.  The clerk to report to CCC and Keep Wales Tidy.

2.   Gofynnwyd am ysgubwr ar gyfer ardal Cwmharad a Felindre.  Byddai’r Clerc yn trosglwyddo’r neges.

A sweeper was requested for the Cwmharad and Felindre area.  The clerk to report.

3. .  Yn dilyn damwain ar dir Castell Dryslwyn, lle roedd angen ambiwlans a chymorth ffermwr lleol, codwyd cwestiwn ynghylch a oedd angen i’r maes parcio a’r castell fod yn agored yn ystod pandemig COVID-19.  Gofynnwyd i’r clerc gysylltu â Cadw ynglyn â’u pryderon.

 Following an accident on the grounds of Dryslwyn Castle, whereby an ambulance was needed and the assistance of a local farmer.  A question was raised as to whether there was a need for the car park and castle to be open during the COVID 19 pandemic.  The clerk was asked to contact Cadw with the concerns.

DYDDIAD CYFARFOD NESAF / DATE OF NEXT MEETING

Penderfynwyd y byddai cyfarfod nesaf Cyngor Cymuned Llangathen  yn cael ei gynnal ddydd Mawrth 16 Mawrth 2021. 

It was resolved that the date for the next meeting of Llangathen Community Council will be held on 16th March 2021. Location will be subject to lockdown guidelines.

Llofnod / Signed…………………………….

Dyddiad / Date………………………………….