Cofnodion / Minutes, 16 Mawrth / March 2021

CYNGOR CYMUNED LLANGATHEN / LLANGATHEN COMMUNITY COUNCIL

 Cofnodion cyfarfod Cyngor Cymuned Llangathen a gynhaliwyd nos Fawrth , 16 Mawrth 2021. Cyfarfod rhithwir yn defnyddio’r fformat “Zoom”.

Minutes of the meeting of Llangathen Community Council held on Tuesday evening, 16th March 2021. A virtual meeting using the “Zoom” system .

Presennol / Present: Cyng. Cllrs : B. Jones (cadeirydd/chair) M. Wynne, A. Davies,  E. Morgan, M. Williams, E. Rees a/and C. Moses.

Hefyd yn presennol / In attendance Mrs M.Rees (clerc / clerk).

20/38 YMDDIHEURIADAU / APOLOGIES

Cafwyd ymddiheuriadau am absenoldeb gan  / Apologies for absence was received from  Cyng. / Cllrs. L. Hughes and C. Campbell

20/39 DATGANIADAU O FUDDIANT / DECLARATIONS OF INTEREST

Nid oedd unrhyw ddatganiadau o fuddiant.

There were no declarations of interest.

20/40 COFNODION / MINUTES

Cynigiwyd gan Cyng. M. Wynne ac eiliwyd gan Cyng. M. Williams  fod cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd nos Fawrth 19 Ionawr 2021 yn cael eu derbyn fel cofnod cywir o’r trafodion.

It was proposed by Cllr. M. Wynne and seconded by Cllr. M. Williams that the minutes of the meeting held on Tuesday, 19th January 2021 be accepted as a correct record of proceedings.

20/41  MATERION YN CODI /  MATTERS ARISING

Cof/Min 20/28 (1)  A40 SGWAR DRYSLWYN SQUARE, DRYSLWYN /  BROAD OAK / DIOGELWCH Y FFYRDD / ROAD SAFETY – A40

Roedd gwybodaeth wedi dod i law fod y croeslinellau gwyn ar gyffyrdd Cwrt Henry/yr A40 wedi pylu. Dywedodd y Cyng. E Morgan y byddai’n archwilio’r mater ac yn rhoi gwybod i CSC pe byddai angen.

It has been reported that the white hatching markers at the Court Henry / A40 junctions have become faded.  Cllr. E Morgan advised that he would inspect same and report to CCC if need be.

Cof/Min 20/28 (2) BT EXCHANGE BUILDING, DRYSLWYN

Nodwyd nad oedd unrhyw waith pellach wedi’i wneud yn y cyffiniau.

Gwiriadau i’w cynnal yn ystod misoedd yr haf.

It had been noted that no further works had been carried out in this vicinity.

Checks to be carried out during the summer months.

Cof/Min 20/28 (3) ROAD CWMHARAD I/TO SARNAGOL

Awgrymwyd y dylai fod digon o le yn y fan hon i roi cwlfert yn y llain ymyl ffordd. Barnwyd ei bod yn well adolygu hyn pan fyddai peiriant CSC yn yr ardal.

It was suggested that there should be sufficient room on the verge for a culvert in this area.  It was deemed best to review when the CCC machine was in the area.

Cof/Min 20/28 (4) CAPEL CROSS INN – GRIT BOX

Teimlwyd mai yng nghyfarfod mis Medi/fis Tachwedd y dylid trafod y mater ynghylch cael blwch graean yn y lleoliad hwn ac mewn lleoliadau eraill yn y plwyf.

It was felt that the matter of a grit box at this location and other locations within the parish be discussed at the September / November meetings.

Cof/Min 20/28 (5) POST AND RAILS, COURT HENRY

Adroddwyd bod y gwaith wedi’i wneud.

It was reported that the work has been carried out.

Cof/Min 20/28 (7) ROAD FROM BROAD OAK TO CAPEL CROSS INN

Adroddwyd bod glanhawr ffosydd CSC wedi bod i’r lleoliad hwn ac wedi agor y cwteri. Roedd yr ardal hon ar restr cynnal a chadw CSC.

It was reported that the CCC ditch cleaner had been to this location and that the gutters had been opened.  This area was on the CCC list for maintenance.

Cof/Min 20/28 (6) FELINDRE – BLOCKED DRAIN

Roedd adroddiad wedi dod i law am ddraen ar y ffordd o Sgwâr Milton i Felindre a oedd wedi’i blocio’n llwyr. Byddai’r Cyng. E. Morgan yn gwneud ymholiadau yn ddi-oed i drefnu iddi gael ei chlirio.

A totally blocked drain had previously been reported on the Milton Square to Felindre road. Cllr. E. Morgan will make immediate enquiries to arrange for this to be cleared.

Cof/Min 20/28 (6)  FELINDRE – POT HOLES

Roedd y mater ynghylch pyllau dwr ar y ffordd yn un parhaus o hyd. Roedd y mater ynghylch tyllau ym mhob ffordd a oedd yn arwain i Felindre ar y rhestr cynnal a chadw, fel yr oedd y lori ysgubo’r ffordd.

The matter regarding water ponding on the road remained an ongoing matter.  The issue regarding potholes on all roads leading to Felindre was on the maintenance list, as was the sweeper.

Cof/Min 20/30 (1) SBWRIEL / LITTER

Roedd CSC wedi cadarnhau y byddai arwyddion yn cael eu gosod yn lleoliad Sgwâr Dryslwyn i Gastell Dryslwyn, ac y byddai gwaith glanhau yn mynd rhagddo. Y clerc i fynd ar drywydd hyn.

CCC had confirmed that signs would be placed at the Dryslwyn Square to Dryslwyn Castle location and that a cleansing operation would take place. The clerk to follow up.

Cof/Min 20/30 (3) CASTELL DRYSLWYN CASTLE

Yn aros am ateb gan Cadw

Awaiting a reply from Cadw

20/42  GOHEBIAETH / CORRESPONDENCE

Cafodd yr eitemau canlynol o ohebiaeth eu cyflwyno i’r cyngor a’u trafod/nodi, fel sy’n briodol:

The following items of correspondence were presented to council and duly discussed/noted:

Un Llais Cymru/One Voice Wales tgilmartinward@onevoicewales.wales

* PRESS RELEASE: NHS bodies maintain good governance during the COVID-19 crisis

* Social Care and Frontline Workers’ Day – 5TH JULY 2021

    (afternoon tea/raise the rainbow/

* HM Land Registry – Survey of Community and Town Council in Wales / Cofrestra Tir EM Arolwg o Gynghorau Cymuned a Thref yng Ngymru – wedi cwblhau

* Ministerial Advisory Forum on Aging (MAFA) – Welsh Government Funded Project  – Free Training and Support Prosiect a ariennir gan Lywodraeth Cymru – Hyfforddiant Chefnogaeth am didim

*  Connecting with your local Community – A communications guide for Welsh Community & Town Councillors and their clerks / Cysylltu a’ch cymuned lleol – Canllaw Cyfarthrebu I Gynghorwyr Cymuned lleol A Thref Cymru a’u Clercod – wedi safio/saved

* New Development Officer for Mid and West Wales / Swyddog Datblygu Newydd ar gyfer Canolbarth a Gorllewin Cymru – Alun Harries

* Cadeirydd Newydd / New Chair – Un Llais Cymru / One Voice Wales – Mike Theodoulou

* Courier Frauds – PDF

* Latest COVID vaccine scam – PDF

* Social Farms & Gardens / Fermydd a Gerddi Cymdeithasol  Winter Newsletter / Cylchllythyr Gaeaf – wedi anfon ymlaen /forwarded to Cllrs

* Welsh Government – Keep Wales Safe Campaign

* Ymgynghoriad / Consultation – Canllawiau Drafft Newydd Cod Ymddygiad / New Draft Guidance Code of Conduct – wedi safio/saved

* Coronavirus email update 12.02.2021 Diweddariad am y coronafeirws gan CLlLC

* Gweminar / Webinar Invitation – Ail Gartrefi : Datblygu polisïau newydd yng Nghymru  / Second Homes: Developing new policies in Wales.

* Adroddiad Blynyddol Panel Annibynnol Cymru ar Gydnabyddiaeth /  Independent Renumeration Panel for Wales Annual Report – Chwefor/February 2021

* Litter & Fly-tipping Prevention Plan for Wales / Sbwriel a Thipio Anghyfreithlon i Gymru – wedi anfon ymlaen /forwarded to Cllrs

* Summeryof key provisions of the Local Government and Elections (Wales) Act 2021 for the Community and Town Council Sector / Crynodeb o brif ddarpariaethau Deddf Llywodraeth Leol ac Etholiadau (Cymru) 2021 ar gyfer y Sector Cynghorau Cymuned a Thref

* The Good Councillors Guide to Cyber Security – wedi safio/saved

Patience@onevoicewales.wales

* Pwyllgor Ardal Sir Gaerfyrddin / Carmarthen Area Committee meeting – wedi anfon ymlaen /forwarded to Cllrs

* – MARCH 2021 – Remote training sessions that are taking place in March / ATGOFFA – MAWRTH 2021 – Sesiynau hyfforddiant o bell a gynhelir ym mis Mawrth.

* Wales: the national plan 2040 – Newsletter Issue 016 – February 2021

* Aelodaeth Un Llais Cymru 2021 2022 Membership One Voice Wales – wedi anfon ymlaen /forwarded to Cllrs

* Michelle Evans Thomas – CSG/CCC – Craffu Sir Gar/Scrutiny in Carmarthenshire

* C2055 – MAINTENANCE WORK – CWRT HENRI – CSG/CCC

*  Neuadd Llangathen Hall – Llythyr o ddiolch/thank you letter.

* Versus Arthritis – Save the date – sesiwn gwybodaeth/information session – 24/3/21

* Ysgolion Cwrt Henri, Ffairfach a Thalyllychau – Cwrt Henri, Ffairfach and Talley Schools Federation – Enwebu Cynrychiolydd ar ran yr Awdurodd Llai/Nomination of Minor Authority Representative Gan nad oedd yna unrhyw enwebeion o Gyngor Cymuned Llangathen, cytunwyd i gefnogi’r enwebiad a oedd eisoes wedi’i gyflwyno.

as there were no nominees from Llangathen Community Council it was agreed to support the nomination that had already been put forward.

* Cau Ffordd Dros Dro – U4003 o Gapel Isaac, Llandeilo / Temporary Road Closure from Capel Isaac, Llandeilo (FfosyrEsgob – Erwlon) 24/5/21

* Community Council Social Media Pages & Website Audit (Carmarthenshire Children & Families Services) – CSG/CCC

* Grounds Maintenance – Cuttify Garden Services

* Physical Punishment in Wales Newsletter – WG

* Welsh Parish & Town Councils £250 grant available – Welsh Hearts – wedi anfon ymlaen /forwarded to Cllrs

* Proposed Poultry Unit, Pentrefelin, Llandeilo – Oddi wrth/from  preswylydd lleol / local resident, Llangathen and Carmarthenshire Fishermen’s Federation – wedi anfon ymlaen /forwarded to Cllrs

* Application Ref PL/01009 16,000 Free Range Poultry Unit Glanmyddyfi, Pentrefelin Llandeilo – preswylydd lleol / local resident, Pentrefelin. – wedi anfon ymlaen /forwarded to Cllrs

* Cais Cynllunio PL/01009 – Llythyron gwrthwynebu/letter of objection – 3 preswylydd lleol/3 local residents – Pentrefelin. wedi anfon ymlaen /forwarded to Cllrs

* Grit Box request – Opposite Llwyn-y-Graig – SA19 6SH – wedi anfon ymlaen /forwarded to Cllrs

* Golley Slater, Cardiff – Vaccine or Not Poster –  Wales Safe – Mental Health

* Lloyds Bank – Statement January 2021 – £10,289.31

                                            February 2021 – £9722.31

* Plantscape – bee friendly range just arrived!

* Age Cymru – Guide for Carers Overseeing Loved Ones Moving into Care Homes

* Mr Leighton Jones – Llywodraeth Cymru / Welsh Government

Annibynnol Cymru ar Gydnabyddiaeth Ariannol – Adolygu Fframwaith Taliadau Cynghorau Cymuned a Chynghorau Tref | Independent Remuneration Panel for Wales – Review of the Remuneration Framework for Community and Town Councils –

Requests for Financial Assistance

1.  Cruse West Wales ( Gofal Mewn Galar/Bereavement Care)

2.  Llythyr wrth Gadeirydd Cyngor Sir Caerfyrddin / Letter from Chair of Carmarthenshire County Council – Canser y Prostad / Eglwys Sant Pedr, Prostate Cancer UK / St Peter’s Church, Llanybydder

3.  Cancer Support – We Need Your Support

4.  NSPCC

20/43  CYFRIFON I’W TALU / ACCOUNTS FOR PAYMENT

Cymeradwywyd bod y cyfrifon canlynol yn cael eu talu, a pharatowyd sieciau yn unol â hynny:

The following accounts were approved for payment and cheques duly prepared:

                                                                                                                        £

Clerc/Clerk- Cyflog Mis Mawrth / March Salary                                          275.00

Cler/Clerk – Costau’r Clerc / Clerks Expenses                                                 92.11

Aelodaeth/Membership Un Llais Cymru/One Voice Wales                             81.00       

CCC Public Lighting Energy Charges                                                         1605.46

 20/44 RHODDION / DONATIONS

Rhoddwyd rhestr i’r aelodau o sefydliadau a oedd yn gofyn am gymorth ariannol. Yn dilyn trafodaeth, cytunwyd i roi arian i’r canlynol

A list of organisations requesting financial assistance was issued to members.  After discussion, it was agreed to donate funds to the following:

                                                                                                £

Ysgol Cwrt Henri Parents & Teachers                                    400.00

CFFI Sir Gâr YFC                                                                  100.00

Cylch Meithrin Cwrt Henri                                                     400.00

Y Lloffwr                                                                               100.00

CCC Chair’s Appeal 2020/21                                                    50.00

Ambiwlans Awyr Cymru Wales Air Ambulance                   100.00

Neuadd Llangathen Hall                                                         400.00

Ystafell Ddarllen Cwrt Henri Reading Room                        400.00

Y clerc i drefnu bod y sieciau’n cael eu hanfon ymlaen at y sefydliadau perthnasol

The clerk to arrange for the cheques to be forwarded to the relevant organisations.

Oherwydd cyfyngiadau COVID-19 a’r ffaith bod cyfarfodydd yn cael eu cynnal yn rhithwir, penderfynwyd y byddai’r clerc yn llofnodi sieciau fel y bo’n briodol. Byddai hyn yn lleihau’r angen i ymweld â dau Gynghorydd iddynt lofnodi sieciau.

Due to COVID restrictions and meetings being held virtually, it was resolved that the clerk would sign cheques as appropriate.  This would reduce the need to visit two Councillors for cheque signing.

20/45    DIFFIBRILIWR / DEFIBRILLATOR  

Cadarnhawyd bod y ddau ddiffibriliwr (yn Nerwen-fawr a Siop Dryslwyn) yn gweithio’n iawn.

It was confirmed that the two Defibrillators (Broad Oak and Dryslwyn Shop) were in working order

20/46 CEISIADAU CYNLLUNIO / PLANNING APPLICATIONS

Cafodd y ceisiad canlynol eu hystyried gan y Cyngor a nodwyd eu sylwadau:

The following application was considered by the Council and their observations noted:    

RHIF CAIS                  DATBLYGIAD                                                LLEOLIAD

APPLICATION NO.   DEVELOPMENT                                           LOCATION

PL/00772                    Proposed new general            agricultural                 Cadfan Farm,

                                    building to house milking parlour,                 Broad Oak,

                                    dairy, collecting yard, farm office and           Carmarthen

                                    plant room.  Re-location of the existing          SA32 8QW

                                    feed silo.  Demolition of the existing

                                    dairy/office and parlour buildings.    

                                    Adeilad amaethyddol cyffredinol newydd

                                    arfaethedig, i gartrefu parlwr godro, llaethdy, iard gasglu,                                        swyddfa fferm ac ystafell blanhigion. Ail-leoli’r seilo bwyd                                                 anifeiliaid cyfredol. Dymchwel adeiladau cyfredol y l                                       llaethdy/swyddfa a’r parlwr.  

Dim gwrthwynebiadau  /No objections       

PL/01407                    Entrance porch to rear of kitchen                   Dolcoed

                                    Portsh mynedfa ar gefn y gegin                      Capel Isaac

                                                                                                            SA19 7UL

Dim gwrthwynebiadau  /No objections

PL/01272                    Ancillary Domestic                                         Llwynonnen

                                    Garage/Workshop                                           Dryslwyn

                                    Garej Ddomestig/Gweithdy Domestig Atodol          

Dim gwrthwynebiadau  /No objections

PL/01009                    Proposed erection of free range poultry         Land north of

                                    unit to accommodate 16,0000 birds,               Glanmyddyfi,

                                    installation of feed bins, together with the     Pentrefelin

                                    upgrade of existing field access, highway      Llandeilo

                                    junction improvements and other                   SA19 6SD

                                    associated works.

                                    Yn yr arfaeth: codi uned dofednod maes i letya 16,0000 o adar,                               gosod biniau bwyd, uwchraddio’r mynediad presennol i’r cae,                                  gwneud gwelliannau i gyffordd y briffordd, a gwaith                                     cysylltiedig arall.

Gan fod y cyfnod ymgynghori wedi mynd heibio, ni chyflwynwyd unrhyw sylwadau.

As the consultation period had passed, no comments were submitted

20/47 ADRODDIAD Y CYNGHORYDD SIR / COUNTY COUNCILLORS REPORT

Nid oedd y Cyng. C. Campbell wedi gallu dod i’r cyfarfod; fodd bynnag, roedd wedi rhoi gwybod i’r aelodau fod CSC wedi llwyddo i ostwng y Dreth Gyngor ymhellach, i 3.95%, a oedd ymhlith yr isaf yng Nghymru.           

Cllr. C. Campbell was unable to attend the meeting but he had however informed members that CCC had succeeded to further reduce the Council Tax to 3.95% which is amongst the lowest in Wales.

20/48 UNRHYW FATER ARALL / ANY OTHER BUSINESS

1.  The Old Forge, Broad OakOherwydd pant yn y ffordd, adroddwyd bod gormodedd o ddwr yn llifo i mewn i ddreif yr eiddo yn ystod glaw trwm. Cytunodd y Cyng. E. Morgan i archwilio.

It was reported that due to a dip in the road, during heavy rain excessive water ran into the properties drive way.  Cllr. E. Morgan agreed to inspect.

2.  Trafodwyd amodau gwaith y clerc a chytunwyd i drafod ymhellach yn y cyfarfod nesaf. Y clerc i anfon y ddogfennaeth berthnasol at bob Cynghorydd – swydd-ddisgrifiad, enghraifft o gontract cyflogaeth, ac ati. Gofynnwyd i’r clerc hefyd wneud nodyn o’i horiau gwaith.

The clerks working conditions were discussed and it was agreed to discuss further at the next meeting.  The clerk to forward relevant documentation to all Councillors – job description, example of contract of employment etc.  Also, it was requested that the clerk makes a note of her working hours.

3.  Cafwyd trafodaeth ynghylch y goleuadau stryd yng nghyffiniau Felindre.

A discussion took place regarding the street lighting in the Felindre vicinity.

 DYDDIAD CYFARFOD NESAF / DATE OF NEXT MEETING

Penderfynwyd y byddai cyfarfod nesaf Cyngor Cymuned Llangathen yn cael ei gynnal ar 18 Mai 2021. Byddai’r lleoliad yn dibynnu ar y canllawiau ynghylch COVID.

It was resolved that the date for the next meeting of Llangathen Community Council will be held on 18th May 2021. Location will be subject to COVID guidelines.

                                    Llofnod / Signed…………………………….

                                    Dyddiad / Date………………………………….