Minutes – 15th March 2016

CYNGOR CYMDEITHAS LLANGATHEN / LLANGATHEN COMMUNITY COUNCIL

Cofnodion cyfarfod Cyngor Cymuned Llangathen a gynhaliwyd ddydd Mawrth 15 Fawrth 2016 yn yr Ystafell Ddarllen, Cwrt-henri.

Minutes of the meeting of Llangathen Community Council held on Tuesday, 15th March 2016 at The Reading Room, Court Henry.

Presennol / Present: Cyng. Cllrs H. James, (cadeirydd/chair) ,  G.Davies, M. Williams, C.Moses, E.Morgan a / and S.Collins.  Hefyd yn presennol / In attendance  Mrs M.Rees (clerc / clerk) a / and  Cynghorydd Sir / County Councillor C. Campbell.

15/39 YMDDIHEURIADAU / APOLOGIES

Cafwyd ymddiheuriadau am absenoldeb gan  / Apologies for absence were received from  Cyng. / Cllrs. M. Wynne a/and L. Hughes.

15/40  DATGANIADAU O FUDDIANT / DECLARATIONS OF INTEREST

Declarations of Interest were received from Cllrs:

 • C. Moses –   Neuadd Llangathen / Llangathen Hall
 • S. Collins – Ysgol Cwrt Henri / Court Henry Primary School
 • M. Williams – Cylch Meithrin Cwrt Henri

15/41 COFNODION / MINUTES

Cynigiwyd gan Cyng. G. Davies ac eiliwyd gan Cyng. E. Morgan fod cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ddydd Mawrth 19 Ionawr 2016 yn cael eu derbyn fel cofnod cywir o’r trafodion.

It was proposed by Cllr. G. Davies and seconded by Cllr. E. Morgan that the minutes of the meeting held on Tuesday, 19th January 2016 be accepted as a correct record of proceedings.

15/42 MATERION YN CODI /  MATTERS ARISING

Cof. / Min 15/31 (2) A40 SGWAR DRYSLWYN SQUARE, DRYSLWYN

Roedd y clerc wedi cael ymateb gan Edwina Hart AC. Mae’n cynghori, yn dilyn yr Adolygiad o Ddiogelwch Cefnffyrdd a gyflawnwyd yr haf diwethaf, fod y gwelliannau ar gyfer y lleoliad hwn yn cynnwys cynnig i wella’r arwyddion a’r marciau ffordd.

Mae’n mynd ymlaen i gynghori bod data ynghylch anafiadau personol yn dilyn gwrthdrawiadau’n cael eu casglu gan yr holl heddluoedd yng Nghymru, ac yn cael eu cyflwyno i’w hadran yn rheolaidd.

Cafodd y lleoliad ei adolygu yn 2013 fel rhan o astudiaeth ddiogelwch ehangach, ac felly, roedd y swyddogion yn ymwybodol o’r problemau yn y lleoliad hwn.

The clerk had received a reply from Edwina Hart AM.  She advises that following the update to the Trunk Road Safety Review undertaken last summer, improvements at this location include a proposal to improve the signage and road markings.

She goes on to advise that personal injury collision data is collated by all police forces in Wales and submitted to her department regularly.

The location was reviewed in 2013 as part of a wider safety study and therefore officials were aware of the issues at this location.

Cof. / Min 15/31 (3) DATBLYGIADAU AMAETHYDDOL, LAN FARM, DERWEN-FAWR

/ AGRICULTURAL DEVELOPMENTS, LAN FARM, BROAD OAK

Gan nad oedd unrhyw wybodaeth wedi dod i law gan Rosie Carmichael, Cyngor Sir Caerfyrddin, gofynnwyd i’r clerc gysylltu â hi am ddiweddariad ynghylch y sefyllfa.

As no information has been received from Rosie Carmichael, CCC., the clerk was asked to contact her for an update on the situation.

Cof. / Min 15/31 (4) ARWYNEB Y FFORDD, SIOP GYMUNEDOL DRYSLWYN / ROAD SURFACE,DRYSLWYN COMMUNITY SHOP

Dywedodd y Cyng. Morgan ei fod yn aros am ymateb gan BT. Gwirfoddolodd i fynd ar drywydd y mater.

Cllr. Morgan advised that he was awaiting a reply from BT. He volunteered to follow up the matter.

Cof. / Min 15/31 (6) BUDDIANT AELODAU / MEMBERS INTEREST

Roedd y clerc wedi trafod y mater ynghylch Buddiant Aelodau ag Un Llais Cymru. Bydd angen i aelod lenwi a llofnodi ffurflen Datganiad o Fuddiant Aelodau pan fydd mater y mae ganddo fuddiant ynddo yn codi.  Yna bydd angen arddangos y ffurflen hon ar wefan Llangathen a’i ffeilio’n ddiogel. Unwaith yn unig y mae angen llofnodi’r ffurflen ond, byddai’n arfer da nodi’r mater yn y cofnodion bob tro y mae’n codi mewn cyfarfod.

The clerk had discussed the matter regarding Members Interest with One Voice Wales.  A Declaration of Members Interest form will need to be completed and signed by a member when a matter in which they have an interest in occurs.  This form will then need to be displayed on the Llangathen website and filed for safe keeping.  The form need only be signed once but for the matter to be noted in the minutes each time the subject occurs in a meeting would be good practise.

Cof. / Min 15/31 (7)  HYSBYSFWRDD, DERWEN-FAWR a LLOCHES BYSIAU, DRYSLWYN / NOTICE BOARD, BROAD OAK and BUS SHELTER, DRYSLWYN

I’w hadolygu yn y cyfarfod nesaf.

To review at the next meeting.

Cof / Min 15/38 (1) GWEFAN Y GYMUNED / COMMUNITY WEBSITE

Y clerc i drefnu adroddiad i gael ei roi yn Y Lloffwr.

The clerk to arrange for a report to be placed in Y Lloffwr.

15/43 GOHEBIAETH / CORRESPONDENCE

Cafodd yr eitemau canlynol o ohebiaeth eu cyflwyno i’r cyngor a’u trafod/nodi, fel sy’n briodol:

The following items of correspondence were presented to council and duly discussed/noted:

1.  CSG / CCC / Un Llais Cymru – Fforwm Cyswllt Sirol / Liaison Forum / Cyfarfod nesaf / next meeting 24/5/16

2.  CSG /CCC – Fframwaith Mynediad at Dai Cymdeithasol / Framework for Accessing Social Housing.

3.  HM Queen Elizabeth 11 90th Birthday

4.  Ombwdsmon / Ombudsman – Egwyddorion Gweinyddieath Dda a Rheoli Cofnodion yn Dda / Principles of Good Administration and Good Records Management.

5. Gardd Fotaneg Genedlaethol Cymru / National Botanic Garden of Wales – Arddangosfa / Exhibition

6.  CSG /CCC – Hysbysiad ynghylch y Fersiwn Drafft o Ganllawiau Cynllunio Atodol / Consultation on Draft Supplementary Planning Guidance (SPG)

7.  Lloyds Bank – January Statement – £11000.20

8.  Un Llais Cymru – Aelodaeth / Membership 2016/17

9.  HM Revenue & Customs – Paying your PAYE electronically

10. CSG / CCC – Pared Dewi Sant / Saint David’s Parade – 27/2/16

11.Comisiynydd Heddlu a Throseddu Dyfed Powys Police and Crime Commissioner

Brochures /  Circulars

1.  Clerks & Council Direct

2.  Wicksteed Playgrounds

Requests for Financial Assistance

1.  Y Lloffwr

2.  Cylch Meithrin / Ti a Fi Cwrt Henri

3.  Radio Glangwili

4.  Cruse Sir Gar/Carmarthenshire – Elusen Cefnogaeth Mewn Galar / Bereavement Support Charity

5.  Teigrod Tywi Hockey Club

6.  Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru / Royal Welsh Agricultural Society – Pwyllgor Ymgynghorol Sir Gar/ Carmarthenshire Advisory Committee.

7.  Eisteddfod Genedlaethol Urdd Gobaith Cymru / Urdd National Eisteddfod 2016

8.  Teenage Cancer Trust Wales

9.  Tenovus – gofal canser/cancer care

10. Cyngor ar Bopeth Ceredigion Citizens Advice Bureau

E-mail Correspondence

Tracy Gilmartin-ward [tracy.gilmartin-ward@onevoicewales.org.uk

* Public Appointments Opportunity – Appointment of Chair to Sport Wales : Cyfle Penodiadau Cyhoeddus – Penodi Cadeirydd i Chwaraeon Cymru

* Cynigion yn ymwneud â Datganiad Cyfranogiad y Cyhoedd ar gyfer y Fframwaith Datblygu Cenedlaethol / Proposals relating to the Statement of Public Participation for the National Development Framework

* Consultation events on the Draft Local Government (Wales) Bill / Ddigwyddiad ymgynghorol ar Fil Drafft Llywodraeth Leol (Cymru)

* Quick Check Training Finder – Mid Region / Dod o Hyd Hyfforddwr – Y Canolbarth

* One Voice Wales Response – Draft Local Government (Wales) Bill Consultation / Ymated Un Llais Cymru – Ymgynghoriad ar y Bil drafft Llywodraeth Leol (Cymru)

* Response to the proposal on the provision of court and tribunal services in Wales / Fwd: Ymateb i’r cynnig ar ddarpariaeth yr ystad llysoedd a thribiwnlysoedd yng Nghymru

* One Voice Wales Final Response – Local Government (Wales) Bill Consultation / Ymated Terfynol Un Llais Cymru – Ymgynghoriad ar y Bil drafft Llywodraeth Leol (Cymru)

* IRPW – Annual Report / Adroddiad Blynyddol

* Asset Transfer / Trosglwyddo Asedau

* 2018 REVIEW OF PARLIAMENTARY CONSTITUENCIES IN WALES/ AROLWG 2018 O ETHOLAETHAU SENEDDOL

* Official : Public Appointments Opportunity – British Council – Chair, Wales Advisory Committee | Cyfle Penodiadau Cyhoeddus – British Council – Cadeirydd, Pwyllgor Cynghori Cymru

* Cynnal Cymru February Newsletter | Cylchlythyr Chwefror Cynnal Cymru

* MARCH TRAININGS / HYFFORDDIANT MAWRTH

* Fframwaith Moesegol Llywodraeth Leol / Local Government Ethical Framework

* The Great British Fish and Chip Supper/ Prydain Pysgod a Sglodion Swper – Dydd Gwener 20fed Mai 2016

* Tywi Gateway – Abergwili Questionnaire – wedi cael ei gwblhau gan y cadeirydd / completed by the chairman.

hmrc.gov.uk

* Are you aware of The Consumer Rights Act 2015?

* Tax your employees benefits and expenses through your payroll

* Employers and the new National Living Wage

* Changes to payroll from April 2016

* Important information for employers

* New National Living Wage becomes law on 1 April 2016

* Questions about payroll?

Business Wales WelshGovernment@public.govdelivery.com

* Business Advice, Information, Funding and Financial Support

*Natural Resources Bulletin – Issue 5 – March 2016

Daniel.Mosley@wales.gsi.gov.uk Daniel.Mosley@wales.gsi.gov.uk

* Community Council Contact Details – the clerk replied.

dns.wales dns.wales@pins.gsi.gov.uk

* Developments of National Significance / Datblygiadau o Arwyddocâd Cenedlaethol

Stephen.Phipps@wales.gsi.gov.uk Stephen.Phipps@wales.gsi.gov.uk

* Fframwaith Moesegol Llywodraeth Leol / Local Government Ethical Framework

Jason.Plange@wales.gsi.gov.uk Jason.Plange@wales.gsi.gov.uk

* SHARED PURPOSE: SHARED FUTURE – STATUTORY GUIDANCE FOR THE WELL-BEING OF FUTURE GENERATIONS (WALES) ACT 2015 / RHANNU PWRPAS: RHANNU DYFODOL – CANLLAWIAU STATUDOL AR GYFER DEDDF LLESIANT CENEDLAETHAU’R DYFODOL (CYMRU) 2015

angharad@planningaidwales.org.uk

* Planning training events in your area / Digwyddiadau hyfforddiant ar gynllunio yn eich ardal

Abigail Hughes abigail.hughes77@outlook.com

** Cais am Wybodaeth – Plwyf/Tref a Dinas – roedd y clerc wedi ymateb i’r cais hwn ac awgrymodd y dylai Ms Hughes gyfeirio at wefan Llangathen lle byddai’r wybodaeth yr oedd ei hangen arni yn cael ei harddangos.

* Request for Information – Parish/ Town and City‏ – the clerk had replied to this request and suggested that Ms Hughes referred to the Llangathen website where the information she required would be displayed.

15/44  CYFRIFON I’W TALU / ACCOUNTS FOR PAYMENT

Cymeradwywyd bod y cyfrifon canlynol yn cael eu talu, a pharatowyd sieciau yn unol â hynny:

The following accounts were approved for payment and cheques duly prepared:

 • Trywydd – Cyfieithu Ysgrifenedig/Written Translation    £54.14
 • CSG/CCC – Footway Lighting Charges £1589.76
 • M Rees –  Cyflog Mis Mawrth /March Salary    £266.66
 • M Rees –  Costau’r Clerc /Clerks Expenses    £79.03
 • C Raymond – Torri’r Porfa/Grass Cutting   £275.00
 • Un Llais Cymru / Aelodaeth/Membership 2016/17     £66.00
 • Ystafell Ddarllen, Cwrt Henri – Llogi Neuadd/Hire of Hall     £90.00

15/45  CEISIADAU CYNLLUNIO / PLANNING APPLICATIONS

Cafodd y ceisiadau canlynol eu hystyried gan y Cyngor a nodwyd eu sylwadau:

The following applications were considered by the Council and their observations noted:

YMGEISYDD DATBLYGIAD LLEOLIAD /APPLICANT DEVELOPMENT LOCATION

E/33396 Amendments to design of dwelling Tir rhan o/Land part of Mr G R & M M approved under E/31960 Dryslwyn Uchaf,

Beynon Diwygiadau i ddyluniad annedd a Dryslwyn

gymeradwywyd o dan E/31960

Dim sylwadau / No comments

 E/33417 Agricultural Shed, Certificate Ysgwyn Fawr,

Mrs Rachel Buckman of Lawfulness – existing Capel Isaac

Sied Amaethyddol, Tystysgrif

Cyfreithlondeb – cyfredol

 Dim sylwadau / No comments

 15/46 CANIATÂD CYNLLUNIO /

Cynghorodd Cyngor Sir Caerfyrddin ynghylch y caniatâd cynllunio canlynol / Carmarthenshire County Council advised on the planning decision on the following:

 Mr Mefin Davies, Crugmawr, Dryslwyn – Cymeradwyo Diwygiad Ansylweddol i (Ffenestri Velux) / Approval of Non-Material Amendment to E/31612 (Velux Windows)

15/47 ADRODDIAD Y CYNGHORYDD SIR / COUNTY COUNCILLORS REPORT

Dywedodd y Cynghorydd Sir Cefin Campbell y byddai’r Dreth Gyngor yn 3.85%.

Roedd pryder wedi’i mynegi bod 1000 o bobl ifanc yn gadael y sir bob blwyddyn, yn bennaf gan nad ydynt yn gallu fforddio prynu eu tai eu hunain. Bellach, mae’n fwriad gan y Cyngor i adeiladu/darparu 1000 o dai fforddiadwy dros y pum mlynedd nesaf – 200 y flwyddyn. Byddai hyn yn cael ei gyflawni trwy adeiladu tai newydd fforddiadwy, adnewyddu tai gwag, prynu tai o’r sector preifat, yn enwedig yn yr ardaloedd hynny lle mae’r angen mwyaf. Darparu rhagor o dai cyngor a chynnig system morgais sy’n cael ei rannu.

O ran y cynnig Hawl i Brynu, sydd ar waith ar hyn o bryd, y gobaith yw y byddai mwy o dai yn cael eu cadw at ddibenion rhent.

Yn dilyn gostyngiad o 1% yng nghyllideb Llywodraeth Cymru, mae wedi dod i’r amlwg y bydd cyllideb yr ysgolion yn aros yn niwtral dros y flwyddyn nesaf.

County Councillor Cefin Campbell advised that the Council Tax increase would be 3.85%.

Concern had been expressed that 1000 young people leave the county each year largely due to not being able to afford the purchase of their own home.  It is now the Councils intention to build/provide 1000 affordable homes over the next five years – 200/year.  This would be concluded by building new affordable homes, bringing empty houses back into use, buying homes from the private sector, especially in areas where most needed.  Supplying more council houses and offering the system of shared mortgage.

With regard to the Right to Buy offer currently in force it is hoped that more houses would be kept for rent purposes.

Following the Welsh Government budget reduction of 1%, it has emerged that the schools budget would be cash neutral over the next year.

15/48  CYMORTH/RHODDION ARIANNOL / FINANCIAL ASSISTANCE / DONATIONS

Rhoddwyd rhestr o sefydliadau a oedd yn gofyn am gymorth ariannol i’r aelodau. Yn dilyn trafodaeth, penderfynwyd rhoi arian i’r canlynol:

A list of organisations requesting financial assistance was issued to members.  After discussion, it was resolved to donate funds to the following:

 • Neuadd Llangathen Village Hall £500.00
 • Menter Bro Dinefwr  £80.00
 • Cylch Meithrin/Ti a Fi (Cwrt Henri) £500.00
 • CFfI Sir Gâr/Carmarthenshire YFC £100.00
 • Ambiwlans Awyr Cymru/Wales Air Ambulance £100.00
 • Y Lloffwr £200.00
 • Ysgol Cwrt Henri £100.00
 • Radio Glangwili £200.00

Y clerc i drefnu i’r sieciau gael eu hanfon i’r sefydliadau perthnasol.

The clerk to arrange for the cheques to be forwarded to the relevant organisations.

15/49 UNRHYW FATER ARALL / ANY OTHER BUSINESS

1. Nodwyd bod llawer o sbwriel yn cael ei daflu ar ymyl y ffordd gan  Sgwar Dryslwyn i Sgwar Miltwn a hefyd o Sgwar Dryslwyn i pentref Cwrt Henri. Y clerc i adrodd.

It was noted that much litter was being strewn on the verges from Dryslwyn Square to Milton Square and also from Dryslwyn Square to Court Henry village.  The clerk to report.

2.  Tynnwyd sylw’r cyngor at y ffaith bod tipio anghyfreithlon wedi digwydd yn y coetir gerllaw . Y clerc i adrodd.

It was brought to the councils attention that fly tipping had occurred in the woodland area near Berllan Dywyll, Llangathen. The clerk to report.

3.  Roedd y clerc wedi cael galwad ffôn gan un o drigolion Broad Oak yn holi ynghylch Gorchmynion Gwarchod Coed yn y pentref. Roedd y clerc wedi rhoi’r wybodaeth berthnasol.

The clerk had received a telephone call from a Broad Oak resident enquiring about Tree Preservation Orders (TPO) in the village.  The clerk had supplied the required information.

 DATE OF NEXT MEETING

Penderfynwyd y byddai cyfarfod nesaf Cyngor Cymuned Llangathen ynghyd â Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol yn cael ei gynnal ddydd Mawrth 17 Mai 2016 yn yr Ystafell Ddarllen, Cwrt-henri am

7.30 p.m.

It was resolved that the next meeting together with the Annual General Meeting of Llangathen Community Council would be held on Tuesday 17th May 2016 at the Reading Room, Court Henry at 7.30pm.

 

Minutes – Tuesday, 19th January 2016

CYNGOR CYMDEITHAS LLANGATHEN /LLANGATHEN COMMUNITY COUNCIL

Cofnodion cyfarfod Cyngor Cymuned Llangathen a gynhaliwyd ddydd Mawrth 19 Ionawr 2016 yn yr Ystafell Ddarllen, Cwrt-henri.

Minutes of the meeting of Llangathen Community Council held on Tuesday, 19th January 2016 at The Reading Room, Court Henry.

Presennol / Present: Cyng. Cllrs H. James, (chair) M. Wynne,  G.Davies, M. Williams a / and E.Morgan.  Hefyd yn presennol / In attendance  Mrs M.Rees (clerc / clerk) a / and  Cynghorydd Sir / County Councillor C. Campbell.

15/28 YMDDIHEURIADAU / APOLOGIES

Cafwyd ymddiheuriadau am absenoldeb gan  / Apologies for absence were received from  Cyng. / Cllrs. C. Moses, S. Collins and L. Hughes.

15/29  DATGANIADAU O FUDDIANT / DECLARATIONS OF INTEREST

Nid oedd unrhyw ddatganiadau o fuddiant. There were no declarations of interest.

15/30 COFNODION / MINUTES

Cynigiwyd gan Cyng. M. Wynne ac eiliwyd gan Cyng. M. Williams fod cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ddydd Mawrth 17 Tachwedd 2015 yn cael eu derbyn fel cofnod cywir o’r trafodion.

It was proposed by Cllr. M. Wynne and seconded by Cllr. M. Williams that the minutes of the meeting held on Tuesday, 17th November 2015 be accepted as a correct record of proceedings.

15/31 MATERION YN CODI /  MATTERS ARISING

Cof. / Min 15/22 (1)

Y BLOC STABLAU YN Y CAE GER RHYDYRAFON/GLANDDU, DERWEN-FAWR / STABLE BLOCK IN FIELD NEAR RHYD YR AFON / GLANDDU, BROAD OAK

Nodwyd bod y lloches cae yn y lleoliad uchod bellach wedi’i symud.

It was noted that the field shelter that was sited at the above location has now been removed.

Cof. / Min 15/22 (2) A40 SGWAR DRYSLWYN SQUARE, DRYSLWYN

Roedd y clerc wedi cael neges e-bost gan y Cynghorydd Cysylltiadau Cwsmeriaid yng Nghanolfan Gwasanaethau Cyhoeddus Heddlu Dyfed-Powys. Roedd yr ohebiaeth yn mynegi pryder y gallai’r mater hwn, o bosibl, fod wedi cael ei gamgyfleu. Roedd y cynghorwyr wedi cael braw nad oedd gwybodaeth bwysig yn cael ei throsglwyddo i Edwina Hart, gan olygu, felly, nad oedd darlun eglur, cyflawn o’r sefyllfa yn cael ei roi. Oherwydd methiant amlasiantaethol i adrodd ac i drosglwyddo gwybodaeth hollbwysig i’r awdurdodau perthnasol, roedd yn ymddangos y gallai oedi yn y gwaith o weithredu mesurau diogelwch fod wedi achosi mwy o ddamweiniau yn y lleoliad, gyda rhai ohonynt, o bosibl, wedi arwain at farwolaethau.

Gofynnwyd i’r clerc gysylltu ag Edwina Hart eto, gan drosglwyddo’r neges e-bost gan y Ganolfan Gwasanaethau Cyhoeddus, a oedd yn mynegi dryswch ynglyn â pha adroddiad y gallai’r gweinidog fod yn cyfeirio ato. Gofynnwyd i’r clerc hefyd fynegi pryder nad oedd gwybodaeth bwysig, o bosibl, wedi cael ei throsglwyddo, ac i ofyn i gynllun gweithredu addas a manylion cyswllt gael eu rhannu fel y gellid sicrhau bod yr holl wybodaeth yn cael ei choladu i alluogi penderfyniadau pwysig i gael eu gwneud.

The clerk had received an e-mail from the Customer Relations Advisor, Public Service Bureau, Dyfed Powys Police. The correspondence expresses concern that there may have been miscommunication on this matter.  Councillors were alarmed that important information was not being forwarded to Edwina Hart and therefore a clear, full picture of the situation was not being portrayed.    It appears that due to a multi agency failure in reporting and passing on crucial information to the relevant authorities, a delay in the carrying out of safety measures may have caused further accidents at this location, some possibly  resulting in fatalities.

The clerk was asked to contact Edwina Hart again, passing on the e-mail from the Public Service Bureau, in which it states confusion as to what report the minister may be referring to.  Also, to express concern that important information may not have been passed on and request that a suitable action plan and contact details be shared so that it is ensured that all information is collated to enable important decisions to be made.

Cof. / Min 15/22 (3) DATBLYGIADAU AMAETHYDDOL, LAN FARM, DERWEN-FAWR / AGRICULTURAL DEVELOPMENTS, LAN FARM, BROAD OAK

Nid oedd unrhyw wybodaeth wedi dod i law gan Rosie Carmichael, CSC.

I’w adolygu yn y cyfarfod nesaf.

No information has been received from Rosie Carmichael, CCC.

To review at the next meeting.

Cof. / Min 15/22 (4) ARWYNEB Y FFORDD, SIOP GYMUNEDOL DRYSLWYN /ROAD SURFACE,DRYSLWYN COMMUNITY SHOP

Roedd Cyng. E. Morgan wedi archwilio’r safle. Roedd yn ymddangos mai gwaith BT yn cloddio’r arwyneb wrth osod ceblau band llydan oedd wedi achosi’r pant. Roedd yn bosibl bod y gwarantiad dwy flynedd y mae BT yn ei gynnig bellach wedi dod i ben.  Fodd bynnag, roedd Cyng. Morgan wedi rhoi gwybod am y mater. I’w adolygu yn y cyfarfod nesaf.

Cllr. E. Morgan had inspected the site.  It appears that the depression in the road surface is due to BT having excavated the surface whilst laying Broadband lines.  It is possible that the two year warranty that BT offer may now have expired.  However, Cllr. Morgan has reported this matter.  To review at the next meeting.

Cof. / Min 15/27 (1) CYFETHOL CYNGHORWYR / CO-OPTION OF COUNCILLORS

Wedi gwirio’r cofnodion, roedd y Cynghorwyr canlynol wedi’u cyfethol ar y Cyngor:

Having checked records, the following Councillors have been co-opted onto the Council:

Cyng. / Cllrs. H. James, Cllr. M. Wynne, C. Moses and Cllr. S. Collins.

Byddai’r clerc yn trefnu bod yr wybodaeth hon yn cael ei harddangos ar y wefan.

The clerk will arrange for this information to be displayed on the website.

Cof. / Min 15/27 (2) BUDDIANT AELODAU / MEMBERS INTEREST

Roedd y ddogfennaeth berthnasol mewn perthynas â’r uchod wedi cael ei hanfon ymlaen at y clerc trwy Un Llais Cymru. Fodd bynnag, roedd bellach wedi dod i’r amlwg nad oedd hyn yn ofyniad ar gyfer Cynghorau Cymuned. Byddai’r clerc yn cysylltu ag Un Llais Cymru i gael eglurder.

The relevant documentation regarding the above had been forwarded to the clerk via One Voice Wales.  However, it had now come to light that it was not a requirement for Community Councils.  The clerk would contact OVW and seek clarity.

Cof. / Min 15/27 (4 and 5)  HYSBYSFWRDD, DERWEN-FAWR a LLOCHES BYSIAU, DRYSLWYN / NOTICE BOARD, BROAD OAK and BUS SHELTER, DRYSLWYN

I’w hadolygu yn y cyfarfod nesaf.

To review at the next meeting.

15/32 POLICY IAITH CYMRAEG / WELSH LANGUAGE POLICY

Roedd y clerc wedi cael costau ynglyn â chyfieithu’r cofnodion. Roedd y rhain yn seiliedig ar £40/1000 o eiriau – 0.04c/gair. Penderfynwyd bwrw ati i ddarparu’r cofnodion yn ddwyieithog. Cynigiwyd gan y Cyng. M. Wynne ac eiliwyd gan y Cyng. H. James fod polisi’r Gymraeg yn cael ei ddiwygio yn unol â hynny.

Arwyddwyd y polisi, fel sy’n briodol, gan y Cyng. H. James i gadarnhau hyn. Gofynnwyd i’r clerc roi gwybod i Gomisiynydd y Gymraeg am y penderfyniad.

The clerk had received costings regarding the translation of the minutes.  These were based on £40 / 1000 words – 0.04p/ word.  It was decided to proceed with producing the minutes bilingually.  It was proposed by Cllr. M. Wynne and seconded my Cllr. H. James that the Welsh Language policy be amended accordingly.

Cllr. H. James, duly signed the policy to confirm this.  The clerk was requested to advise the Welsh Language Commissioner of the decision.

15/33 GOHEBIAETH / CORRESPONDENCE

Cafodd yr eitemau canlynol o ohebiaeth eu cyflwyno i’r cyngor a’u trafod/nodi, fel sy’n briodol:

The following items of correspondence were presented to council and duly discussed/noted:

1.  Un Llais Cymru – Pwyllgor Ardal Sir Gaerfyrddin / Carmarthenshire Area Committee – 3/2/16 / Rhydaman

                              – Fforwm Cyswllt Sirol / Liaison Forum – 8/12/15

2.  Cyngor Sir Gar/CCC – Apêl Teganau Nadolig / Christmas Toybox Appeal

3.  Llywodraeth Cymru / Welsh Government – Hadolygiad o Ddiogelwch Cefnffyrdd / Road Safety Review

    www.traffic-wales.com

4.  ESP Environmental Ltd

5.  GIG Cymru / NHS Wales – Gwahoddiad i Ddigwyddiad Ymgysylltu Trawsnewid Gwasanaethau Iechyd Meddwl /

                                                Invitation to Attend a Transformation of Mental Health Services Engagement Event

                                    25/1/16 – Nghanolfan Halliwell

6.  Manylion Praesept / Precept Advice – £2,333.33

7.  Banc Lloyds Bank – Datganiad Tachwedd / November Statement – £ 9009.23

                                                      Rhagfyr / December                     – £11,342.56

                                   – Changes to the Financial Services Compensation instruction

8. Paul Williams, California

9.  Cyngor Sir Gar / CCC – Footway Lighting Charges – 2016/2017

                                        –  Y Praesept ar gyfer 2016/17 – Precept Requirement 2016/17

                                        – Rheoliadau Awdurdodau Lleol (Cyfrif Sail Treth y Cyngor) (Cymru) 1995

                                          The Local Authorities (Calculation of Council Tax Base) (Wales) Regualations 1995

10. Llywodraeth Cymru / Welsh Government – Gwariant Adran 137: Y Terfyn ar Gyfer 2016/17

                                                                       – Section 137 Expenditure: Limit for 2016/17

Brochures /  Circulars

1.  Clerks & Councils Direct

Requests for Financial Assistance

2.  Bobath Children’s Therapy Centre Wales

E-mail Correspondence

Tracy Gilmartin-ward [tracy.gilmartin-ward@onevoicewales.org.uk

* Canllawiau Statudol ar gyfer Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015 / Statutory Guidance for the Well-being of Future Generations (Wales) Act 2015

* Community Health Councils are looking for members – Mae aelodau Cyngor Iechyd Cymined yn chwilio am aelodau

* Official : Public Appointments Opportunity – Chair & Members – National Entity for Welsh for Adults Scrutiny Committee / Swyddogol : Cyfle Penodiadau Cyhoeddus – Cadeirydd ac Aelodau – Pwyllgor Craffu yr Endid Cenedlaethol ar gyfer Cymraeg i Oedolion

*  Green Growth Wales – Options for Investment Support/Twf Gwyrdd Cymru – Opsiynau ar gyfer Cymorth Buddsoddi

* Draft Local Government (Wales) Bill / Bil Llywodraeth Leol (Cymru) Drafft

*  Launch of Public Health Outcomes Framework Consultation/Lansio Ymgynghoriad ar Fframwaith Canlyniadau Iechyd y Cyhoedd

* Natural Resources Bulletin – Issue 2 – December 2015

* Tryloywder Cydnabyddiaeth Ariannol Uwch Reolwyr yn y Sector Cyhoeddus Datganoledig yng Nghymru / Transparency of Senior Remuneration in the Devolved Welsh Public Sector

* Buckingham Palace Garden Party Invitation – Gwahoddiad Garddwestu Palas Buckingham

* Cyhoeddi Cynllun Gweithredu Cynllunio Cadarnhaol / Publication of the Positive Planning Implementation Plan

* Practical advice to share – what to do before during and after a flood

* Invitation for Nominations – New Year 2017 Honours Round

* Official : Appointment of Independent Member to the Board of Community Health Councils in Wales | Swyddogol : Penodi Aelod Annibynnol – Bwrdd Cynghorau Iechyd Cymuned yng Nghymru

* Ymgynghoriad Cyhoeddus Fframwaith Strategol olynol Mwy na geiriau…. / More than just words…. follow-on Strategic Framework Public Consultation

* Appointment of a Vice-Chair and Independent Members to NHS Wales | Swyddogol : Penodi Is-Gadeirydd ac Aelodau Annibynnol i GIG Cymru

* Wales Audit Office Newsletter December / Newyddlen Swyddfa Archwilio Cymru Rhagfyr

* Guide to Taking Part – The Queen’s 90th Birthday Beacons – 21st April 2016 / Canllaw i Gymryd Rhan – Goleufeydd 90ain Pen-blwydd y Frenhines – 21ain Ebrill 2016

* Diwrnod Partneriaeth Rhyfel Byd Cyntaf 2016 / First World War Partnership Day 2016

* Natural Resources Bulletin – Issue 3 – January 2016

*  An invite to the very first Partnership Forum meeting on 2nd February 2016 / Wahoddiad i gyfarfod cyntaf erioed Fforwm Partneriaeth Cyrchfannau Sir Gaerfyrddin ar yr 2ail o Chwefror 2016

WelshGovernment@public.govdelivery.com

* Draft Local Government (Wales) Bill / Bil Llywodraeth Leol (Cymru) Drafft

* Business Advice, Information, Funding and Financial Support

* An Invitation to attend a Welsh Government Engagement Event on the Draft Local Government (Wales) Bill and Explanatory Memorandum/Gwahoddiad i fynychu Digwyddiad Ymgysylltu Llywodraeth Cymru ar Ddrafft Bil Llywodraeth Leol (Cymru) a Memorandwm Esboniadol.

 

Eitem 8, gan Paul Williams, Califfornia. Roedd neges e-bost ddymunol wedi dod i law gan Paul Williams, yn gofyn am gymorth i ymchwilio i’w linach. Gofynnwyd i’r clerc ateb neges Mr Williams, gan roi iddo gyfeiriadau gwefannau Cymdeithas Hanes Teuluoedd Dyfed a Gwasanaeth Archifau Sir Gaerfyrddin, ac i ddweud hefyd y byddai ei ddogfen yn cael ei throsglwyddo i Mr D. T. Davies o Ddryslwyn, yn y gobaith y gallai fod ganddo wybodaeth. Os byddai Mr Williams yn cymeradwyo hynny, byddai’r wybodaeth yn cael ei hychwanegu at wefan y Gymuned fel y gallai’r rhai sydd â diddordeb helpu.

Item 8, from Paul Williams, California.  A pleasant e-mail had been received from Paul Williams requesting help in his research of his ancestry. The clerk was requested to reply to Mr Williams, providing the website addresses of Dyfed Family History Society and the Carmarthenshire Archive Services and to advise that his document would be passed on to Mr D. T. Davies of Dryslwyn in the hope that he may have some information.  Subject to Mr Williams’ approval, the information will be added to the Community website so that interested parties may help.

15/34  CYFRIFON I’W TALU / ACCOUNTS FOR PAYMENT

Cymeradwywyd bod y cyfrifon canlynol yn cael eu talu, a pharatowyd sieciau yn unol â hynny:

The following accounts were approved for payment and cheques duly prepared:

£

M Rees –  Cyflog Mis Ionawr /January Salary 266.66

M Rees –  Costau’r Clerc /Clerks Expenses 75.70

15/35  CEISIADAU CYNLLUNIO / PLANNING APPLICATIONS

Cafodd y ceisiadau canlynol eu hystyried gan y Cyngor a nodwyd eu sylwadau:

The following applications were considered by the Council and their observations noted:

YMGEISYDD DATBLYGIAD LLEOLIAD

APPLICANT DEVELOPMENT LOCATION

R & A Amos The use of two timber cabins for Bed & Pantybas,

Breakfast tourist accommodation (began Pentrefelin, more than 10 years ago) Llandeilo

Y defnydd o ddau gaban pren ar gyfer

llety ymwelwyr Gwely a Brecwast

(a ddechreuodd fwy na 10 mlynedd yn ôl)

Dim sylwadau / No comments

The application was approved 13/1/16

Cymeradwywyd y cais ar 13/1/16

 

Mr Robert Harris Change of use from a disused cowshed Cilsane Mill,

into an annex Llandeilo

Newid defnydd o feudy gwag i

anecs

Dim sylwadau / No comments

 

15/36 ADRODDIAD Y CYNGHORYDD SIR / COUNTY COUNCILLORS REPORT

Rhoddodd y Cynghorydd Sir, Cefin Campbell, adroddiad ar y toriadau i’r gyllideb, a oedd yn cael eu cyfrifo ar y pryd. Yr oeddid wedi rhag-weld y byddai cyllideb Llywodraeth Cymru yn cael ei thorri 4%, ond daeth i’r amlwg y byddai’r toriad yn 1%.  Fodd bynnag, wrth gyfrifo toriadau dros gyfnod o 3 blynedd, rhagwelid y byddai hyn yn cael ei ddilyn gan doriad o 4 – 5% i’r gyllideb.

Cyflwynodd y Cyng. Campbell wybodaeth am yr asedau yn Sir Gaerfyrddin yr oeddid yn ystyried eu trosglwyddo ar y pryd. Nid oedd hyn yn rhywbeth a fyddai’n effeithio ar blwyf Llangathen, ac yn wir, ar y pryd, roedd tua hanner y parciau/caeau chwarae yn Sir Gaerfyrddin yn cael eu rhedeg gan bwyllgorau neu glybiau.

Roedd yn bosibl y byddai siroedd yn cyfuno, ac y byddid yn gweld yr hen Ddyfed yn dychwelyd.

O ran y gronfa wrth gefn o £70 miliwn yn Sir Gaerfyrddin, roedd awgrym wedi’i wneud y byddai buddsoddiad cyfalaf o £20 miliwn yn gallu creu swyddi. Fodd bynnag, roedd hyn yn cael ei drafod.

Roedd y Morlyn Llanw yn Abertawe yn cael ei archwilio. Byddai cymeradwyo’r prosiect hwn yn sicrhau cyfleoedd gwaith byrdymor a hirdymor.

County Councillor Cefin Campbell reported on the budget reductions that were currently being calculated.  It was anticipated that the Welsh Government budget would be reduced by 4% but it has emerged that the reduction will be by 1%.  However, when calculating cuts over a 3 year period, then a 4 – 5% anticipated budget cut would be followed.

Cllr. Campbell advised on the asset transfers that were now being considered in Carmarthenshire.  This is not something that effects Llangathen parish and indeed approximately half of the parks/playing fields in Carmarthenshire are currently being run by committees or clubs.

It is possible that counties will merge and we will see the return of Dyfed

With regard to the £70 million reserve in Carmarthenshire, is has been suggested that a capital investment of £20 million  could create jobs.  However, this is being debated.

The Tidal Lagoon in Swansea is being examined.  The approval of this project would provide short term and long term job opportunities.

15/37 GOFYNIAD PRAESEPT /  PRECEPT REQUIREMENT 2016 / 2017

Gofynnwyd am ofyniad praesept 2016/2017 gan Gyngor Sir Gâr.

Roedd manylion am gostau “Goleuadau Troetffyrdd” ar gyfer y flwyddyn ariannol wedi dod i law, sef £1668.98 (£1390.82 + £278.16 TAW), a hefyd fanylion am Derfyn Gwariant Adran 137 ar gyfer 2016/17 – sef £7.42 yr etholwr. Roedd 407 o etholwyr yn y plwyf.

Rheoliadau Awdurdodau Lleol (Cyfrifo Sylfaen Treth Gyngor) (Cymru) 1995: y ffigur ar gyfer 2016/17 oedd 256.31

Trafodwyd a rhoddwyd ystyriaeth i’r gwariant a amcangyfrifir ar gyfer y flwyddyn ariannol nesaf.

Penderfynwyd na ddylid cynyddu’r gofyniad praesept ar gyfer 2016/17 ac y byddai’n aros ar £7,000.

Yn unol â hynny, arwyddwyd y ffurflen gan y clerc, fel y Swyddog Ariannol Cyfrifol, a’r Cadeirydd. Byddai’r ffurflen yn cael ei hanfon ymlaen i Adran Adnoddau Cyngor Sir Gâr.

The precept requirement for 2016 / 2017 was requested by Carmarthenshire County Council.

Details of “Footway Lighting” charges for the financial year had been received, £1668.98 (£1390.82 + £278.16 VAT)  and also details of Section 137 Expenditure Limit for 2016/17 – this being £7.42 per elector. There being 407 electors within the parish.

The Local Authorities (Calculation of Council Tax Base ( (Wales) Regulations 1995, the figure for 2016/17 being 256.31

Estimated expenditure for the coming financial year was discussed and considered.

It was resolved that the precept requirement for 2016/17 should not be increased and will remain at £7,000.

The clerk, as the Responsible Financial Officer  and  Chair duly signed the form which is to be forwarded to Resources Department, CCC.

15/38 UNRHYW FATER ARALL / ANY OTHER BUSINESS

1.  Trafodwyd gwefan y gymuned, ac ystyriwyd y byddai o fudd i’r gymuned petai’n cael ei datblygu ymhellach. Byddai digwyddiadau, lluniau ac ati yn cael eu cynnwys arni, a gobeithid y byddai aelodau’r gymuned yn helpu i ddarparu deunydd.

1.  The Community website was discussed and it was considered to be in the interest of the community to develop this further.  Events, photographs etc to be included and it is hoped that members of the community would assist in providing material.

DYDDIAD Y CYFARFOD NESAF / DATE OF NEXT MEETING

Penderfynwyd y byddai cyfarfod nesaf Cyngor Cymuned Llangathen yn cael ei gynnal ddydd Mawrth 15 Mawrth 2016 yn yr Ystafell Ddarllen, Cwrt-henri am

7.30 p.m.

It was resolved that the next meeting of Llangathen Community Council would be held on Tuesday,  15th March 2016 at the Reading Room, Court Henry at 7.30pm.

Llofnod / Signed…………………………….

Dyddiad / Date………………………………….

Minutes – Tuesday, 17th November 2015

CYNGOR CYMDEITHAS LLANGATHEN /LLANGATHEN COMMUNITY COUNCIL

Minutes of the meeting of Llangathen Community Council held on Tuesday, 17th November 2015 at The Reading Room, Court Henry.

Present: Cllrs. M. Wynne (acting chair),  S. Collins, G.Davies, C. Moses and M. Williams. Due to the absence of the Chair, Vice Chair Cllr. M. Wynne took up the role. In attendance was Mrs M.Rees (clerk) and County Councillor C. Campbell.

15/19  APOLOGIES

Apologies for absence were received from Cllrs. H. James, E. Morgan and L. Hughes.

15/20  DECLARATIONS OF INTEREST

There were no declarations of interest.

15/21 MINUTES

It was proposed by Cllr. M. Wynne and seconded by Cllr. S. Collins that the minutes of the meeting held on Tuesday, 15th September 2015 be accepted as a correct record of proceedings.

15/22  MATTERS ARISING

Min 15/12 (1) STABLE BLOCK IN FIELD NEAR RHYD YR AFON / GLANDDU, BROAD OAK

The clerk had received notification that the application reference E/31647 having been refused dated 24th April 2015 had been appealed against the decision made by Carmarthenshire County Council by Mr and Mrs Robinson-Redman.  It was concluded that the appeal be dismissed.

Min 15/12 (2) A40 DRYSLWYN SQUARE, DRYSLWYN

Edwina Hart AM having responded to the councils letter advised that progress was continuing on a safety scheme which would include proposals to improve signing and markings.  She also confirmed that no formal police report had been received regarding collisions at this location.

Also, a reply had been received from Dyfed Powys Police, Carmarthen stating that they were not in receipt of the councils letter dated 4th August 2015 but had received the letter dated 13th October 2015.  Having checked with the Roads Policing Unit in Carmarthenshire, they were unaware of any road traffic collisions at Dryslwyn Square.  Members were shocked and disappointed at this statement as over the years numerous accidents which have included fatalities have occurred at this section of the A40 trunk road.  The clerk was asked to contact Cllr. L. Hughes to ascertain dates of accidents.  Once these have been established, then a further letter to be sent to Dyfed Powys Police, Public Service Bureau.

Min 15/12 (3) AGRICULTURAL DEVELOPMENTS, LAN FARM, BROAD OAK

No further information had been received regarding the planting of trees. It was decided to await confirmation from Rosie Carmichael, CCC or follow up the matter in the Spring.

Min 15/12 DRYSLWYN PICNIC SITE, DRYSLWYN CASTLE

Cllr. M. Williams confirmed that he had visited the site and reported that the area was looking clean and tidy.

Min. 15/18 (1) ROAD SURFACE, DRYSLWYN COMMUNITY SHOP

It was decided to await confirmation from Cllr. E. Morgan regarding the condition of the road surface at the above location.

Min 15/18 (2)  YSGWYN FACH, CAPEL ISAAC.

Kevin Jones, Planning Enforcement/Monitoring Officer, CCC, has confirmed that the static caravan on the above property has been sold and removed off the property.

15/23 CORRESPONDENCE

The following items of correspondence were presented to council and duly discussed/noted:

1.  CCC – Second Statutory Play Sufficiency Assessment March 2016  – Members jointly discussed and completed this questionnaire.

2.  Lloyds Bank – Statement September £9610.39

    October 2015 – £9400.39

3.  Mid & West Wales Fire and Rescue Authority Draft Annual Improvement Plan 2016/17.  On line questionnaire www.mawwfire.gov.uk

     Building Safer Communities –

4.  Age Cymru – Invitation to AGM 1/12/15

5.  Un Llais Cymru – Carmarthenshire Area Committee Meeting – 17/11/15

6.  CCC – Asset Transfer – Public Space Notice

7.  Wales Audit Office – External Audit Arrangements: Annual Returns 2015-16, 2016-17 and 2018-19

8.  Un Llais Cymru / CCC – Community & Town Councils County Liaison Forum – 8/12/15

9.  West Wales Action for Mental Health / Hywel Dda University Health Board / Hywel Dda Community Health Council – new Mental Health Project Group

    Transforming Mental Health Services

10.  CCC – Rural Development Plan 2014 – 2020 – Funding Opportunities

11.  CCC – Social Saturday

12.  CCC Seasonal Decorations

13.  CCC – Consultation on Proposals for a “Public Spaces Protection Order” Carmarthenshire – members were provided with the on line link to complete this questionnaire.

14.  Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda University Health Board – Sgwrs Iach – Let’s Talk Health

15.  Cyngor ar Bopeth – Citizens Advice – AGM 12/11/15

Brochures /  Circulars

1.  Broxap – litter bins and recycling units    2.  Clerks & Councils Direct  3.  Wicksteed playgrounds   4.  Yr Ardd

Requests for Financial Assistance

1.  Ambiwlans Awyr Cymru – Wales Air Ambulance

2.  Eisteddfod Gerddorol Ryngwladol Llangollen International Musical Eisteddfod

3.  C.Ff.I. / YFC Sir Gâr / Carmarthenshire

4.  Gwasanaethau Cymorth a Gwybodaeth am Ganser / Cancer Information & Support Services

E-mail Correspondence

Wendi Hugget (wendi.huggett@onevoicewales.org.uk)

*LOCAL GOVERNMENT FINANCE TRAINING IN WELSH – CARMARTHEN – 29/9/15 / HYFFORDDIANT CYLLID LLYWODRAETH LEOL YN CYMRAEG – CAERFYRDDIN – DYDD MAWRTH 29AIN MEDI

*CODE OF CONDUCT TRAINING COURSE Wendi Huggett

*Welsh Language Training – Local Government Finance – Carmarthen / Hyfforddiant Cymraeg – Cyllid Llywodraeth Leol – Caerfyrddin

*NEW TRAINING – DEVOLUTION OF SERVICES – SWANSEA – 13TH OCTOBER

*WELSH TRAINING – THE COUNCIL MEETING – AMMANFORD – 15/10/15 HYFFORDDIANT CYMRAEG – CYFARFOD Y CYNGOR – RHYDAMAN

*Welsh Training / Hyfforddiant Cymraeg – Last chance to take advantage of THE COUNCIL MEETING training at ELIM COMMUNITY CHURCH, PANTYFFYNNON ROAD, PANTYFFYNNON, AMMANFORD. SA18 3HL 15/10/15

*HYFFORDDIANT YN CYMRAEG/WELSH TRAINING – CYLLID LLYWODRAETH LEOL – RHYDAMAN  LOCAL GOVERNMENT FINANCE – AMMANFORD  29/10/15

*Job Vacancy – Neath Port Talbot Council

*NOVEMBER TRAININGS – HYFFORDDIANT TACHWEDD

*Last chance to take advantage of LOCAL GOVERNMENT FINANCE – ADVANCED training at ST PETERS CIVIC HALL, NOTT SQUARE, CARMARTHEN. SA31 1PG on TUESDAY 3rd NOVEMBER – Cyfle olaf i archebu Hyfforddiant CYLLID LLYWODRAETH LEOL – ESTYNEDIG yn NEUADD DDINESIG …

*Last chance to take advantage of SUSTAINABILITY TRAINING at CIVIC CENTRE, OYSTERMOUTH ROAD, SWANSEA. SA1 3SN on 3/11/15

*Don’t miss out on NEW MODULE 19 – DEVOLUTION OF SERVICES Training at ELIM COMMUNITY CHURCH, PANTYFYNNON ROAD, AMMANFORD. SA18 3HL on 12/11/15

*Cyfle olaf i archebu Hyfforddiant CYFARFOD Y CYNGOR yn EGLWYS CYMUNEDOL ELIM, HEOL PANTYFFYNNON, RHYDAMAN. SA18 3HL ar 23/11/15 Last chance to take advantage of THE COUNCIL MEETING training at ELIM COMMUNITY CHURCH, PANTYFYNNON ROAD.

*Cyfle olaf i archebu Hyfforddiant CYFARFOD Y CYNGOR yn EGLWYS CYMUNEDOL ELIM, HEOL PANTYFFYNNON, PANTYFFYNNON, RHYDAMAN. SA18 3HL ar 23/11/15 6.30pm-9pm Last chance to take advantage of THE COUNCIL MEETING

*Last chance to take advantage of DEVOLUTION OF SERVICES TRAINING at ST PETERS CIVIC HALL, NOTT SQUARE, CARMARTHEN. SA31 1PG on 24/11/15 – 6.30pm-9pm – Cyfle olaf i archebu Hyfforddiant

Tracy Gilmartin-ward [tracy.gilmartin-ward@onevoicewales.org.uk

*Statement by the Minister for Finance and Government Business: Responses to the consultations on Landfill Disposals Tax and Land Transaction Tax

*“Preparing for Public Services Boards” Conference 2015 / “Paratoi ar gyfer Byrddau Gwasanaethau Cyhoeddus” 2015

*Reminder – One Voice Wales 2015 Conference and AGM / Nodyn Atgoffa – Gynhadledd a Chyfarfod Cyffredinol Blynyddol Un Llais Cymru 2015

*Arolwg Siarter y BBC/BBC Charter Review                *NRM Bulletin / Bwletin – October / Hydref 2015

*Fwd: Independent Remuneration Panel for Wales Draft Annual Report – February 2016 / Adroddiad Blynyddol Drafft Panel Annibynnol Cymru ar Gydnabyddiaeth Ariannol – Chwefror 2016

*Official – Sensitive : Appointment of Trustee for Wales – Heritage Lottery Fund / National Heritage Memorial Fund – *Groundwork Funding Opportunity through Tesco Carrier Bag Levy

*Grow Wild Community Project Funding / Cyllid ar gyfer Prosiectau Cymunedol Tyfu’n Wyllt 2015-16

*Register now for free 2016 Grow Wild seed kits – Cofrestrwch nawr ar gyfer pecynnau hadau am ddim Tyfu’n Wyllt 2016

*Preparing for Public Services Boards” Conference 2015 / “Paratoi ar gyfer Byrddau Gwasanaethau Cyhoeddus” 2015 – 26/10/2015

*One Voice Wales Database / Cronfa Ddata Un Llais Cymru

*The Ombudsman’s Casebook – Issue 22

*Want to protect and improve the places where people walk in your local area? / Ydych chi eisiau gwarchod a gwella’r mannau lle mae pobl yn cerdded yn eich ardal chi?

*Guidance on Pensions / Canllawiau Pensiwn

*Review of Revenue Grand Funding to Community and Town Councils – Adolygiad o Arian Grant Refeniw i Gynghorau Cymuned a Thref

*Review of Revenue Grand Funding to Community and Town Councils – Adolygiad o Arian Grant Refeniw i Gynghorau Cymuned a Thref

*Don’t miss out on LOCAL GOVERNMENT FINANCE – ADVANCED Training at LLANERCH COMMUNITY CENTRE, HEOL NANT Y FELIN, LLANERCH, LLANELLI. SA15 3PA 19/11/

*Ymgynghoriad ar y blaenoriaethau plismona / Consultation on policing priorities

*Wales Commissioner to the Equality & Human Rights Commission / Comisiynydd Cymru y Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol

*Public Appointments Opportunity – Chair to the Arts Council of Wales / Cyfle Penodiadau Cyhoeddus – Cadeirydd i Gyngor Celfyddydau Cymru

*Your opportunity to contribute to Welsh Government guidance on allotments and community led growing projects

WelshGovernment@public.govdelivery.com

* Welcome to Mentoring with Business Wales Business Wales

*Advice, Information, Funding and Financial Support for your Business

*Fed up of being an Apprentice? Be the Boss with BOSS                      *Year of Adventure

Business Help and Support Emails no.reply@advice.hmrc.gov.uk

*Employers – Reporting expenses and benefits

*Support with Payroll from software to statutory payments

*Advice, Information, Funding and Financial Support for your Business      *Important Information for Employers

*New to importing and exporting? Don’t miss out on help from HMRC

*Reporting expenses and benefits this tax year

*Introducing BOSS… the new online support service for Welsh businesses            *Easy employer e-learning guide

*Community and Town Councils Newsletter

*Live export opportunities to help you sell globally

Finance Committee | Y Pwyllgor Cyllid SeneddFinance@Assembly.Wales

Ymgynghoriad: Bil Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus (Cymru) drafft | Consultation: Draft Public Services Ombudsman (Wales) Bill

An e-mail had been received regarding meeting dates.  Although no name had been provided by the sender a reply was sent to the e-mail address confirming the details requested.  Cllr. H. James approved the reply.

15/24 MODEL STANDING ORDERS

A copy of the Model Standing Orders as supplied by One Voice Wales had been forwarded Councillors for inspection.  The document requires personalizing to Llangathen Community Council.  It was agreed that the clerk should complete the gaps and present to the Council for adoption sometime over the coming months.

It was proposed by Cllr. G. Davies and seconded by Cllr. S. Collins that the existing Standing Orders (2000) be re-adopted as an interim measure with the view to adopt the Model Standing Order when complete.

15/25  ACCOUNTS FOR PAYMENT

The following accounts were approved for payment and cheques duly prepared:

£

Royal British Legion Poppy Appeal – Poppy Wreath   50.00

M Rees – November Salary 266.66

M Rees – Clerks Expenses   74.50

15/26 COUNTY COUNCILLORS REPORT

County Councillor C. Campbell reported that the County Council were looking to make financial reductions to the sum of £40 million and  seminars were arranged in order to decide where these cuts could be made.  It looked likely that the education budget would be reduced by £15 million which would result in each school within the county having a lower  allocation of funds.  Final decisions are expected in February.

15/27 ANY OTHER BUSINESS

1.  As it is a requirement to publicly display names of all Councillors, it was confirmed that these details are currently being displayed on-line, www.llangathen.net with the contact details via the clerk, also displayed on line. It is necessary to indicate which councillors have been co-opted.  The clerk would therefore check her records and arrange for the web site to be up dated.

2.  A members interests details require to be disclosed by all Councillors.  The clerk would contact One Voice Wales and request the relevant forms.

3.  The Welsh Language was discussed and it was confirmed that the Council does hold a Welsh Language Policy.  It was suggested that minutes could be produced bilingually. The clerk would check on translation costs and report at the next meeting.

4.  It was reported that the Notice Board in Broad Oak village was in a poor state of repair.  Cllrs. Gary Davies and C. Moses agreed to inspect by the next meeting.

5.  The bus shelter at Dryslwyn Square appeared to be in a poor and unkempt state.  The clerk would contact Cllr. L. Hughes for a report at the next meeting.

DATE OF NEXT MEETING

It was resolved that the next meeting of Llangathen Community Council would be held on Tuesday,  19th January 2016 at the Reading Room, Court Henry at 7.30pm.

Signed…………………………….

Date………………………………….

 

Minutes – Tuesday, 15th September 2015

CYNGOR CYMDEITHAS LLANGATHEN /LLANGATHEN COMMUNITY COUNCIL

Minutes of the meeting of Llangathen Community Council held on Tuesday, 15th September 2015 at The Reading Room, Court Henry.

Present: Cllrs. H. James (chair),  E.Morgan,  M. Wynne, L. Hughes and S. Collins. In attendance was Mrs M.Rees (clerk).

15/09  APOLOGIES

Apologies for absence were received from Cllrs. G. Davies, C. Moses, M. Williams  and County Cllr. C. Campbell.

15/10  DECLARATIONS OF INTEREST

Cllr. L. Hughes declared an interest in the Dryslwyn Square matters following the latest car accident that damaged her property.

15/11 MINUTES

It was proposed by Cllr. M. Wynne and seconded by Cllr. H. James that the minutes of the meeting held on Tuesday, 21st July 2015 be accepted as a correct record of proceedings.

15/12  MATTERS ARISING

Min 15/04 (1) STABLE BLOCK IN FIELD NEAR RHYD YR AFON / GLANDDU, BROAD OAK

Cllr. Cefin Campbell had advised the clerk that the planning application E /31647 – Land at Cae Derwen, Broad Oak – siting of a timber field shelter, the decision of full refusal was now being appealed.

Min 15/04 (2) A40 DRYSLWYN SQUARE, DRYSLWYN

Cllr. L. Hughes declared an interest.  The clerk was asked to write to Edwina Hart AM to enquire if the police report mentioned in her letter dated 21st August 2015 had been received.  Also, to urge Ms Hart to arrange a site meeting with all agencies to discuss best safety measures at this location.

Also, a letter to be forwarded to Dyfed Powys Police, Carmarthen, enquiring as to whether the police report has been forwarded to Ms Hart and if so, would it be in order for the Community Council to receive a copy.

Min 15/04 (3) AGRICULTURAL DEVELOPMENTS, LAN FARM, BROAD OAK

It was decided to wait confirmation from Rosie Carmichael, CCC, regarding the re-planting of trees.

Min 15/08 DRYSLWYN PICNIC SITE, DRYSLWYN CASTLE

Await confirmation from Cllr. M. Williams regarding the condition of the picnic site.

15/13 AUDIT FOR YEAR ENDED 31st MARCH 2015

BDO, having completed the annual audit, confirmed that there were no matters arising.  The return was therefore presented to council for approval and acceptance.  It was proposed by Cllr. H. James and seconded by Cllr. L Hughes that the annual return to approved and accepted.  The clerk would arrange for the notice of conclusion of audit to be displayed.

15/14 CORRESPONDENCE

The following items of correspondence were presented to council and duly discussed/noted:

1.  CCC – Remittance Advice – Precept £2333.33

2.  BDO – Audit year end 31/3/15

3.  CCC – Town and Community Council County Liaison Forum

4. Un Llais Cymru – Nine motions being put forward at the AGM 3/10/15

5.  CCC – Licensing Act 2003. Review of Licensing Policy

6.  Planning Aid Wales – planning training workshop – 17/8/15

7.  Lloyds Bank – Statement June 2015 £7965.69

         July 2015 7619.01

         August 2015       9952.34

8.  CCC – Ysgol Bro Dinefwr

Brochures /  Circulars

1.  Play for Wales

2.  Broxap – litter bins & recycling units

Requests for Financial Assistance

1.  Yo – Carmarthen & District Youth Opera

2.  Macmillan Cancer Support

3.  Shelter Cymru

4.  Menter Bro Dinefwr

E-mail Correspondence

Wendi Hugget (wendi.huggett@onevoicewales.org.uk)

* Recruitment of a Chair of Natural Resources Wales / Recriwtio Cadeirydd Cyfoeth Naturiol Cymru

* INDEPENDENT REMUNERATION PANEL SURVEY

* Er Gwybodaeth: Grant Cystadleuol 2016 Cyfoeth Naturiol Cymru/ For Information: 2016 Natural Resources Wales Competitive Grant

* One Voice Wales 2015 Conference and AGM / Gynhadledd a Chyfarfod Cyffredinol Blynyddol 2015

  (3/10/15)

* Licensing and Gambling Policy consultations

* September Trainings – Hyfforddiant Mis Medi

* Training: THE COUNCIL AS AN EMPLOYER at AMMANFORD on THURSDSAY 17TH SEPTEMBER – Hyfforddiant: Y CYNGOR FEL CYFLOGYDD yn RHYDAMAN ar DYDD IAU 17EG MEDI.

* Ammanford Training – Urgent Notice

Tracy Gilmartin-ward [tracy.gilmartin-ward@onevoicewales.org.uk

*VAT – Construction, Land and Property

* Diary Marker: The future of parks and their positive impact on wellbeing / Nodyn i’r dyddiadur: Dyfodol parciau a’u heffaith gadarnhaol ar les

* Datganiad Adolygiad Gofal Preswyl / Care Home Review Statement

* Grant Cystadleuol 2016 Cyfoeth Naturiol Cymru/ For Information: 2016 Natural Resources Wales Competitive Grant

* Legal Topic Notes from NALC – Nodiadau Pwnc Cyfreithiol gan NALC

* Datganiad Adolygiad Gofal Preswyl / Care Home Review Statement

* Diary Marker: The future of parks and their positive impact on wellbeing / Nodyn i’r dyddiadur: Dyfodol parciau a’u heffaith gadarnhaol ar les

* Public Appointments Opportunity – Commissioner – Royal Commission on the Ancient and Historical Monuments of Wales | Swyddogol – Sensitif: Cyfle Penodiadau Cyhoeddus – Comisiynwr – Comisiwn Brenhinol Henebion Cymru

* Ymgynghoriad ar Arolwg Siarter y BBC / BBC Charter Review Consultation

* Llythyr gan y Gweinidog Gwasanaethau Cyhoeddus / Letter from the Minister for Public Services

* Protecting Community Assets Consultation

* INDEPENDENT REMUNERATION PANEL SURVEY / AROLWG AR GYFER PANEL ANNIBYNNOL CYMRU AR GYDNABYDDIAETH ARIANNOL

* Wales Audit Office Newsletter / Newyddlen Swyddfa Archwilio Cymru

* Proposed changes to Planning Policy Wales Chapter 10 and Technical Advice Note 4: Retail Centre Development / Newidiadau arfaethedig i Bennod 10 Polisi Cynllunio Cymru a Nodyn Cyngor Technegol 4: Datblygu Canolfannau Manwerthu

* Reminder – RSVP please CCWater Events 22 September

* Cynllun Noson Allan,Cyngor Celfyddydau Cymru / Arts Council of Wales’ Night Out scheme

* Grant Survey – Closes 21/09/15 ¦ Arolwg Grantiau – yn cau 21/09/15

* Consultation Event Invitation – Public Sector Waste & Resource Efficiency Plan

* Sensitive : Public Appointments Opportunities | Swyddogol – Sensitif: Cyfleoedd Penodiadau Cyhoeddus

* Reminder – One Voice Wales 2015 Conference and AGM / Nodyn Atgoffa – Gynhadledd a Chyfarfod Cyffredinol Blynyddol Un Llais Cymru 2015

* £3k grant for better broadband HMRC Business Help and Support Emails no.reply@advice.hmrc.gov.uk

Cyfarfodydd yr Hydref – Autumn meetings Llinos Evans (Policy)  LlinEvans@carmarthenshire.gov.uk

* Welsh Government   WelshGovernment@public.govdelivery.com

Advice, Information, Funding and Financial Support for your Business

* The Queen’s Awards for Enterprise. Apply today

*  SHARED PURPOSE: SHARED FUTURE – DRAFT STATUTORY GUIDANCE FOR THE WELL-BEING OF FUTURE GENERATIONS (WALES) ACT 2015 / RHANNU PWRPAS: RHANNU DYFODOL – DRAFFTIO CANLLAWIAU AR GYFER DEDDF LLESIANT CENEDLAETHAU’R DYFODOL (CYMRU) 2015  Claire.Sanderson@wales.gsi.gov.uk

15/15  ACCOUNTS FOR PAYMENT

The following accounts were approved for payment and cheques duly prepared:

BDO – Annual Audit £210.00

M Rees – September Salary £266.66

M Rees – Clerks Expenses   £75.29

The clerk had produced the P60 – tax year to 5th April 2015 for Councillors to inspect.

15/16  PLANNING APPLICATIONS

The following applications were considered by the Council and their observations noted:

APPLICANT DEVELOPMENT LOCATION

Mr Simon Fraser Construction of Building for Solar PV Parciau, Dryslwyn, and generator Carmarthen

No objections

Mr & Mrs R & M Beynon Discharge of Condition 6 on E/31960 (Tree Land part of Drylwyn and Hedgerow Protection Measures) Uchaf, Dryslwyn

No comments

15/17 COUNTY COUNCILLORS REPORT

Although Cllr. Campbell was unable to attend the meeting, he had contacted the clerk to inform of the following:

BT Super Broadband Service.  It as anticipated that 96% Carmarthenshire would receive this service by 2016.

15/18 ANY OTHER BUSINESS

1.  It had been brought to the councils attention that the road surface near Dryslwyn Community Shop appeared to be sinking.  Cllr. E. Morgan, volunteered to inspect and report at the next meeting.

2.  It had been noted that a new static caravan had been sited at the property known as Ysgwyn Fach, Capel Isaac.  Kevin Jones, Enforcement Officer, CCC, had confirmed that the caravan was to replace a historic one.  The old caravan is to be sold and removed.  Kevin Jones is to visit the site in 28 days.

3.  The clerk had received an e-mail from Mr Pain in Australia.  He is researching his ancestors.  It was resolved to direct Mr Pain to the Records Office, CCC and also Dyfed Family History Society.  The clerk to reply.

DATE OF NEXT MEETING

It was resolved that the next meeting of Llangathen Community Council would be held on Tuesday,  17th November 2015 at the Reading Room, Court Henry at 7.30pm.

 

Signed…………………………….

 

Date………………………………….

 

Minutes – Tuesday, 21st July 2015

CYNGOR CYMDEITHAS LLANGATHEN / LLANGATHEN COMMUNITY COUNCIL

Minutes of the meeting of Llangathen Community Council held on Tuesday, 21st July 2015 at The Reading Room, Court Henry.

Present: Cllrs. H. James (chair),  E.Morgan,  M. Wynne and  M. Williams.

In attendance was Mrs M.Rees (clerk).

15/01  APOLOGIES

Apologies for absence were received from Cllrs. G. Davies, L. Hughes, C. Moses, S. Collins and County Cllr. C. Campbell.

15/02  DECLARATIONS OF INTEREST

There were no declarations of interest.

15/03 MINUTES

It was proposed by Cllr. M. Wynne and seconded by Cllr. E. Morgan that the minutes of the meeting held on Tuesday, 19th May 2015 be accepted as a correct record of proceedings.

15/04  MATTERS ARISING

Min 14/79 (1) STABLE BLOCK IN FIELD NEAR RHYD YR AFON / GLANDDU, BROAD OAK

Confirmation from CCC had been received regarding planning application E /31647 – Land at Cae Derwen, Broad Oak – siting of a timber field shelter – Full Refusal.

Min 14/79 (2) A40 DRYSLWYN SQUARE, DRYSLWYN

It was with dismay that Councillors reported and discussed the two recent accidents at this location.

Both accidents were of a serious nature, with one car crashing through the garden railings and very nearly through the property wall of Caeaunewydd, Dryslwyn.  The garden railings piercing through the vehicle.

Members, along with the public are very concerned that future accidents could result in loss of life.

Feelings are that major remedial action must take place in order to curb speed and better safety measures in order to protect motorists.

The clerk was requested to write to:

 • Edwina Hart , Welsh Government, South Wales Road Trunk Agent,
 • Dyfed Powys Police, T. Sage, Head of Transport, CCC
 • Jonathon Edwards MP Rhodri Glyn Thomas AM County Cllr. C. Campbell

A request to be made for agencies to come together at a site meeting in order to make clear the improvements required to alleviate the danger to motorist at this location.

Min 14/79 (3) AGRICULTURAL DEVELOPMENTS, LAN FARM, BROAD OAK

The clerk had received notification from Rosie Carmichael of CCC confirming that following a visit to the above location it had been noted that some re-planting of trees had taken place. The remainder would take place during the winter months.  The clerk was requested to acknowledge Rosie Carmichaels correspondence and to request that she informs the council when the re-planting has been completed.

15/05 CORRESPONDENCE

The following items of correspondence were presented to council and duly discussed/noted:

 1. Society of Local Council Clerks – Would you like to better serve your community?

2.  AON Insurance – Acknowledgement of policy re-newel and Certificate of Employers Liability Insurance.

3.  Un Llais Cymru – Minutes of meeting 28/4/15

Agenda for meeting 30/6/15

4.  CCC – Application form to apply to the Standards Committee for dispensation.

5.  CCC – Application for safe routes in communities grant.

6.  CCC – Consultation on Promoting Independence for Older People in Carmarthenshire.  Leaflets were distributed to members and details of how to access on line were issued.

7.  Planning Aid Wales – Workshop 17/8/15

8.  Western Power Distribution – Brechfa Forest Connection Project

9.  Citizens Advice – Pension Wise

10. HM Revenue & Customs – BACS Remittance Advice – VAT repayment £301.72

11. CCC – Adran Addysg a Plant – Governing Body representative.  It was unanimously agreed to re-appoint Mrs Lynda Evans.  The clerk to advise Department of Education.

12.  Lloyds Bank – Statement May 20152 – £7663.97

13.  CCC – Town & Community Council Liaison Forum – Notes from meeting 26/5/15, Agenda for meeting 1/9/15

Brochures /  Circulars

1.  Proludic – Play and Sports Areas

2.  Realise Futures Eco Furniture

3.  Yr Ardd

4.  Broxap Street Furniture

5.  Ombudsman

6.  Clerks & Councils Direct

Requests for Financial Assistance

1.  Urdd Gobaith Cymru

2.  Home Start Dinefwr

E-mail Correspondence

Business Wales [WelshGovernment@public.govdelivery.com]

* Welcome to the Innovation Zone

* Welcome to the Marketing Zone

* Special Edition Newsletter from Business Wales

* Advice, Information, Funding and Financial Support for your Business

Tracy Gilmartin-Ward [tracy.gilmartin-ward@onevoicewales.org.uk]

* Registration of Member Interests / Cofrestru Buddiannau Aelodau

* Protecting Community Assets – Consultation / Ymgynghori – Amddiffyn Asedau Cymunedol

* Integrated catchment management training

* Continued Independence of Older People Share Learnig Seminar / Seminar Dysgu ar y Cyd – Annibyniaeth Barhaus Pobl Hyn

* IMPORTANT – Clarification on Register of Interests / PWYSIG – Eglurhad ar Gofrestri Buddiannau

*One Voice Wales Larger Councils Conference 8th July 2015 / Gynhadledd Cynghorau Mwy Un Llais Cymru 8fed Gorffennaf 2015

* Asset transfer: everything you need to know / Trosglwyddo asedau: popeth mae angen i chi ei wybod

* One Voice Wales Larger Councils Conference 8th July 2015 / Gynhadledd Cynghorau Mwy Un Llais Cymru 8fed Gorffennaf 2015

* (Survey )Your Council and the use of IT and the Internet 2015 – Eich Cyngor a’r defnydd o TG a’r Rhyngrwyd 2015 (Arolwg)

* Get help for your community through Resource Efficient Wales / Mynnwch help i’ch cymuned trwy Gymru Effeithlon

* Wales Audit News – June 2015 / Newyddion Archwilio Cymru – Mehefin 2015

* Support your High Street Campaign 19-26th September

* Shale Gas and Hydraulic Fracturing in Wales – A briefing note for One Voice Wales – June 2015

* Wales Efficiency Strategy Consultation / Ymgynghoriad ar Strategaeth Effeithlonrwydd Cymru

* How service user experience can improve strategic direction and services / Sut all profiad defnyddwyr gwasanaeth wella cyfeiriad strategol a gwasanaethau

* Casglu a Rheoli Trethi Datganoledig /Collection and Management of Devolved Taxes

* CALL FOR HONOURS NOMINATIONS (BIRTHDAY 2016) / CAIS AM ENWEBIADAU AR GYFER ANRHYDEDDAU (PEN BLWYDD 2016)

* Important Diary Marker – One Voice Wales Conference Saturday 3rd October 2015 / Nodyn Pwysig i’r Dyddiadur – Cynhadledd Un Llais Cymru Dydd Sadwrn 3ydd Hydref 2015

* SURVEY: How does climate change affect your organisation? Sut mae’r newid yn yr hinsawdd yn effeithio ar eich mudiad chi?

* Dangosfwrdd TB mewn gwartheg – Sioe Frenhinol Cymru / Bovine TB Dashboard – Royal Welsh Show

* Bil Casglu a Rheoli Trethi (Cymru) / Tax Collection and Management (Wales) Bill

To all Community Councils in Wales – Public Health (Wales) Bill – Provision of toilets available for use by the public / At Gynghorau Cymuned yng Nghymru – Bil Iechyd y Cyhoedd (Cymru) – Darparu toiledau sydd ar gael i’r cynhoedd eu defnyddio Provision of Toilets  ProvisionofToilets@Wales.GSI.Gov.UK  

Wendi Huggett  wendi.huggett@onevoicewales.org.uk

* July Trainings – Hyfforddiant Gorffennaf

* National Training Advisory Group – The Wales Training Strategy / Grwp Ymgynghorol Cenedlaethol ar Hyfforddiant – Strategaeth Hyfforddiant I Gymru

* Information on VAT courses

* “DON’T MISS OUT – FINAL TRAINING MODULES FOR THIS PERIOD” – “PEIDIWCH A CHOLLI ALLAN – MODIWLAU HYFFORDDIANT OLAF Y TYMOR YMA”

* WELSH MEDIUM TRAINING – Don’t miss out on INFORMATION MANAGEMENT Training at ST PETERS CIVIC HALL, CARMARTHEN. SA31 1PG on WEDNESDAY 15TH JULY – Peidiwch â cholli allan ar cwrs hyfforddiant RHEOLI GWYBODAETH yn NEUADD DDINESIG SAN PEDR, CAERFYRDDIN. SA…

* Briefing from NALC – Nodyn cefndir gan NALC

* Support Your High Street – Cefnogwch Eich Stryd Fawr

* How does climate change affect you? Sut mae’r newid yn yr hinsawdd yn effeithio ar eich mudiad chi?

Rhian L Davies RhLDavies@carmarthenshire.gov.uk   Cymorth Cynllunio Cymru – Gweithdy Hyfforddiant ar Gynllunio / Planning Aid Wales – Planning Training Workshop – 17:08:2015
Bethan.Boyd@Wales.GSI.Gov.UK    Rheoliadau Caeau Chwarae (Ymgysylltiad Cymunedau â Phenderfyniadau Gwaredu (Cymru) 2015 / The Playing Fields (Community Involvement in Disposal Decisions) (Wales) Regulations 2015 Boyd, Bethan (LGC – PSR)

15/06  ACCOUNTS FOR PAYMENT

The following accounts were approved for payment and cheques duly prepared:

£

M. Rees – January Salary 266.66

M Rees – Clerks Expenses  80.02

15/07  PLANNING APPLICATIONS

The following applications were considered by the Council and their observations noted:

APPLICANT DEVELOPMENT LOCATION

Christopher Purchase New Stable, Livestock Shed, Equipment Rhyd Yr Afon

Storage, Tack Room, Feed Storage, Broad Oak

Hygiene Facility. Carmarthen

No objections

Aberglasney Restoration Change of use only, returning building The Coach House

Trust back to residential use for key worker Llangathen

from an office Carmarthen

No objections

15/08 ANY OTHER BUSINESS

The clerk had received a telephone message from Mrs James, Dryslwyn, regarding the condition of the picnic site, Dryslwyn Castle.  There appeared to have been a fire whereby a tent had been burnt and there were glass jars and rubbish strewn over the site.  The seat of the bench had been ripped off exposing rusty nails.  The clerk had reported the incident to CCC via e-mail and a reply had been received stating that the matter would be seen to.  Cllr. M. Williams volunteered to check the site to see if the issues had been dealt with.

 DATE OF NEXT MEETING

It was resolved that the next meeting of Llangathen Community Council would be held on Tuesday,  15th September 2015 at the Reading Room, Court Henry at 7.30pm.

Signed…………………………….

Date………………………………….

 

Minutes of the Annual General Meeting of Llangathen Community Council, May 2014

CYNGOR CYMUNED LLANGATHEN /LLANGATHEN COMMUNITY COUNCIL

Minutes of the Annual General Meeting of Llangathen Community Council held on Tuesday, 20th  May 2014, at the Reading Rooms, Court Henry.

Present: Cllrs: M. Williams (chair), E. Morgan, M. Wynne, S. Collins and H. James.

In attendance were County Cllr. Cefin Campbell and M. Rees (clerk).

14/01 DECLARATIONS OF INTEREST

There were no declarations of interest.

14/02 APOLOGIES

Apologies for absence were received from Cllrs. L. Hughes, G. Davies and C. Moses.

14/03  MINUTES

It was proposed by Cllr. E. Morgan and seconded by Cllr. M. Williams that the minutes of the 2013 Annual General Meeting be accepted as a correct record of the proceedings.

14/04 RISK ASSESSMENT

There were no amendments to the existing Risk Assessment policy.

14/05 STATEMENT OF ACCOUNTS

Copies of the accounts were circulated and discussed for the year ended 31st March 2014.  These had been audited by Mr D. G. Morris.  It was proposed by Cllr. M. Williams  and seconded by Cllr. E. Morgan that the statement of accounts be accepted as correct.  

14/06 ANNUAL GOVERNANCE STATEMENT

The Annual Governance Statement was read out and discussed by members. It was proposed by Cllr. H. James and seconded by Cllr. S. Collins that it be approved by the council.

14/07 APPOINTMENT OF CHAIRMAN

Cllr. C. Moses was the appointed vice-chairman and although he was unavoidably absent, it was understood that he was prepared to take up the role as Chairman.  It was therefore unanimously  agreed that he take up the position. Cllr. M. Williams agreed to remain in the chair for the remainder of the meeting.  The clerk to contact Cllr. Moses in order to advise him of the process made regarding chairmanship.

14/08 APPOINTMENT OF VICE CHAIR

It was proposed by Cllr. M. Williams and seconded by Cllr. S. Collins that Cllr. H.James be appointed as vice-chairman.  Cllr. James accepted the post and thanked members.

14/09 MEMBERSHIP AFFILIATION

It was proposed by Cllr. M. Wynne and seconded by Cllr. H. James to continue affiliation to Un Llais Cymru and that the chairman and vice-chairman be the nominated councillors to represent quarterly Area Committee meetings and to receive newsletters, bulletins and meeting notifications etc

14/10 TO APPOINT REPRESENTATIVES FOR VARIOUS BODIES

i.  Court Henry Reading Room  –  Cllr. M. Williams

ii. Un Llais Cymru – Cllr.  C. Moses and Cllr. H. James

iii. Court Henry School – Cllrs. S. Collins and L. Hughes

DATE AND TIME OF NEXT ANNUAL GENERAL MEETING

It was resolved that the next Annual General Meeting of Llangathen Community Council would be announced in March 2015.

Signed…………………………………….

Date………………………………………..

 

Minutes – Tuesday, 17th March 2015

CYNGOR CYMDEITHAS LLANGATHEN / LLANGATHEN COMMUNITY COUNCIL

Minutes of the meeting of Llangathen Community Council held on Tuesday, 17th March 2015 at The Reading Room, Court Henry.

Present: Cllrs. C. Moses (chair),  E. Morgan,  M. Wynne, H. James, S. Collins and L. Hughes.

In attendance were County C. Campbell and  Mrs M. Rees (clerk).

14/67  APOLOGIES

Apologies for absence were received from Cllrs. G. Davies and M. Williams.

14/68  DECLARATIONS OF INTEREST

Declarations of interest were received from Cllrs. L. Hughes and S. Collins as governors of Ysgol Cwrt Henri and Cllr. C. Moses as his wife is a committee member of the Llangathen Village Hall.

14/69 MINUTES

It was proposed by Cllr. C. Moses and seconded by Cllr. L. Hughes that the minutes of the meeting held on Tuesday, 20th  January 2015 be accepted as a correct record of proceedings.

14/70 MATTERS ARISING

Min 14/50 (1) STABLE BLOCK IN FIELD NEAR RHYD YR AFON / GLANDDU, BROAD OAK

A planning application E / 31647 had been received for a timber field shelter for agricultural purposes.

Min 14/50 (2) DRYSLWYN SQUARE, DRYSLWYN

Correspondence had been received in February from Edwina Hart, Welsh Government, regarding safety issues on the A40 trunk road, near Dryslwyn Square.  Most Councillors had accessed the link http://www.traffic-wales.com/Trunkroadsafetyreview.aspx and examined the results of the road safety review.  However, the clerk was requested to write again to Ms Hart and appeal to the following:

Due to fading, existing hatch markings be re-painted red

Speed to be monitored at the Dryslwyn Square junction in unmarked cars to prevent motorists warning other motorists so that a true record of speed be recorded.

It has been noted that Emergency Services using this stretch of road now use the siren as it is felt that they perceive this area of the A40 to be dangerous and requiring other road users to be aware of their presence.

Min 14/50 (3) BRIDGE OVER RIVER MYDDYFI, NEAR GLANMYDDYFI, PENTREFELIN

Since the last meeting, the bridge had been damaged and this had subsequently been reported to CCC.  Also, Cllr. E. Morgan had met with John McEvoy of CCC at the bridge site and the damage was inspected and recorded.  It was observed that there are already “Road Narrow” signs on the approach to the bridge but Mr McEvoy agreed to arrange for additional linings over the bridge from SLOW markings and additional SLOW markings.  This work has since been completed.

Min 14/60 ( 5) AGRICULTURAL DEVELOPMENTS, LAN FARM, BROAD OAK

A lengthy e-mail had been received from Kevin Jones, Planning Enforcement / Monitoring Officer, CCC., regarding breaches of planning control and consideration given to enforcement action.  Members had been concerned regarding the different actions and decisions  taken on breaches of planning control.  Mr Jones explained that local planning authorities have discretion to take enforcement action, when they regard it as expedient to do so having regard to the development plan and any other material considerations.  The clerk was asked to reply to Mr Jones’ e-mail and thank him for his explanation.  However, it was noted that there was no evidence of the replacement of hedgerows which were planned to be completed by February 2015.  The clerk was also asked to explain to Mr Jones that it is the responsibility of Community Councillors to act on any  local information that is brought to their attention and to report any issues to CCC.  

Min 14/60 (7) ROAD CONDITIONS NEAR SUNNY BANK, LLANGATHEN

Cllrs. G. Davies and C. Moses met with Ms Ann Thomas, CCC., regarding the suggestion of providing warning signs “Unsuitable for Large Vehicles”.  Ms Thomas indicated that it might be necessary to provide a number of signs at a cost of £600 – £900 each.  Following consultation with some local residents, their opinion was that they were unaware of large lorries frequenting the small country road in question.  It was therefore felt that the report made of a large vehicle causing hedge bank damage was a one off and did not justify the cost of the signs which would need to be met by the Community Council.

14/71 CORRESPONDENCE

The following items of correspondence were presented to council and duly discussed/noted:

1.  BT – Adopt a Kiosk

2.  CCC – Bank Holiday Bin Collections – the clerk to display locally

 – Devolution, Democracy and Delivery White Paper – Reforming Local Government: Power to Local People – http://wales.gov.uk/consultations.localgovernment.power-to-local-people **

– RDP AND Rural Inclusion Project Case Studies – CD ROM

– Authority’s Third Sector Funding Review

 – Review of the Private Sector Empty Properties – members discussed this matter and collectively   completed the questionnaire.

–           CCTV – http://ilocal.carmarthenshire.gov.uk.consultations/  – members were advised that they may comment on the matter via this link.

 

3.  Lloyds Bank – January Statement – £11044.50

February Statement – £10993.50

4.  One Voice Wales –  Carmarthenshire Area Meeting (28/10/14) – Minutes of meeting

   Next meeting 29/1/15 – St Peter’s Civic Hall, Carmarthen

–   Membership 2015 – 16

           –   Town & community Council Liaison Forum – to put forward at the AGM

5.  Society of Local Council Clerks – Finance Course

        –  West Wales Branch Meeting 7/3/15

6.  HMRC – Request to quote UBODS number on all correspondence

     –  Paying your PAYE electronically

7.  D Jones a A Jones – Bwrdd Hysbysebu i Drigolion ac Ymwelwyr – The clerk was asked to reply to the letter and indicate the councils full support in securing an information board.

Brochures /  Circulars

1.  Clerks & Councils Direct

2.  Realise Futures – Eco Furniture

3.  Wicksteed Playgrounds

4.  Play for Wales – Play news and briefing from the national charity for play

5.  Yr Ardd

Requests for Financial Assistance

1.  Walk for Life – Kidney Wales Foundation

2.  Y Lloffwr

3.  Cymdeithas Rhieni a Ffrindiau Ysgol Cwrt Henri

4.  Teenage Cancer Trust

5.  Cruse Bereavement Care

E-mail correspondece

Wendi Huggett [wendi.huggett@onevoicewales.org.uk]

* The Council as an Employer Training at Neath Community Centre – 18/2/15

* Understanding the Law Training at Llanerch Community Centre

* Understanding the Law Training at St Peters Civic Hall,

* IT, Website and Social Media at Civic Center, Oystermouth Road, Swansea

* Data Protection and FOI Training at Picton Community Centre, Freemans Way, Haverfordwest.

* Making Effective Grant Applications Training at Ammanford Indoor Bowls

* Chairing Skills Training at Llanerch Community Centre

* Latest Training Brochure

* Introduction to Community Engagement Training, Brecon 12/3/15

* One Voice Wales April Trainings

* Introduction to Module 7 – Health & Safety Training – Ammanford

Tracy Gilmartin-ward [tracy.gilmartin-ward@onevoicewales.org.uk]

* Appointment of Chair & Members to Upland Forum

* Appointment of Independent Members – Betsi Cadwaladr University Health Board

* FCFCG Wales – January Newsletter

* Invitation to a Welsh stakeholder event on the Marine Strategy Framework Directive (MSFD) Programme of Measures consultation

* Devolution, Democracy and Delivery White Paper – Reforming Local Government: Power to Local People

* Draft Revised National Training Strategy 2015-2019 /

* Launch of the New One Voice Wales Website

* Independent Remuneration Panel for Wales Annual Report – February 2015

* Women in Public Life Invitation

* Government Consultation Document – Tax Devolution in Wales – Landfill Disposals Tax

* Consultancy Services Available to Member Councils

* Natural Resource Management Bulletin – February 2015

* Fuel poverty forums- March 2015

* Consultation: Evidence on the general principles of Regulation and Inspection of Social Care (Wales) Bill

* Local Democracy and Boundary Commission for Wales – Board Member Opportunity

* Resource Efficient Wales – Advice and information on energy, waste and water

* Come on Board Invitation

* Town and Community Councils across Wales given new advice to help residents in fuel poverty

* Consultations on Council Tax Exemptions for Long-Term Empty Homes and Second Homes in Wales

[RLGProgramme@Wales.GSI.Gov.UK]

* Devolution, Democracy and Delivery White Paper – Reforming Local Government: Power to Local People

* Accounts and Audit (Wales) Regulations 2014

Finance Committee | Y Pwyllgor Cyllid [SeneddFinance@Assembly.Wales]

* enquiry into Consideration of powers: Public Service Ombudsman for Wales

Welsh Government [WelshGovernment@public.govdelivery.com]

* Advice, Information, Funding and Financial Support for Businesses

* Celebrating St David’s Day with Business Wales

14/72 ACCOUNTS FOR PAYMENT

The following accounts were approved for payment and cheques duly prepared:

£

C Raymond – grass cutting village green,

March – October 2014 275.00

One Voice Wales – Membership  63.00

Clerks Expenses 124.38

Clerks Salary 266.66

Hire of Hall – Ystafell Ddarllen, Cwrt Henri 105.00

CCC – Footway Lighting Charges

1st April ‘14- 31st March ‘15         1576.36

 

14/73 PLANNING APPLICATIONS

The following applications were considered by the Council and their observations noted:

APPLICANT DEVELOPMENT LOCATION

E / 31647

Hafod Organic Food Siting of a timber field shelter Land at Cae Dderwen, Broad Oak,

Robinson-Redman for agricultural purposes Llandeilo, SA32 8QR

 

Information to be requested regarding the base of the proposed shelter.

Members did not regard a 6.2 acre field and 6-10 sheep to be a viable agricultural holding.

Planning history indicated that similar structures were refused in August 2007

It was resolved to object to this application.

 

E/31612

Mr & Mrs Davies Amend the existing planning Crug Mawr, Dryslwyn,

consent (ref. E/30759) to include the Carmarthen. SA32 8RW

rebuilding of the stone walls of the

existing host dwelling and adjoining

barns as part of the works to extend

and Refurbish the house

No objections

 

14/74 COUNTY COUNCILLORS REPORT

Cllr. C. Campbell advised members that CCC Chief Executive had made an application for voluntary  redundancy but the application had been subsequently withdrawn.

Following the announcement that CCC were looking to make savings of £45 million over three years, it was requested that £30 million be withdrawn from the reserves held.  This was refused and as a result major cut backs will be necessary and the probability of an increase in Council Tax.

 14/75 FINANCIAL ASSISTANCE / DONATIONS

A list of organisations requesting financial assistance was issued to members.  After discussion, it was resolved to donate funds to the following:

 

£

Yr Ystafell Ddarllen 300.00

Cylch Meithrin a Ti a Fi Cwrt Henri 500.00

Ysgol Cwrt Henri 500.00

Llangathen Village Hall 500.00

C.Ff.I / YFC Sir Gâr 100.00

C.Ff.I / YFC Clwb Llanfynydd 150.00

Y Lloffwr  50.00

Wales Air Ambulance 300.00

 

This year, it was concluded to increase the figure given to good causes as it was felt that a too high a balance was being kept in the Llangathen Community Council bank account.

The clerk to arrange for the cheques to be forwarded to the relevant organisations.

DATE OF NEXT MEETING

It was resolved that the next meeting together with the Annual General Meeting of Llangathen Community Council would be held on Tuesday 19th May 2015 at the Reading Room, Court Henry at 7.30pm.

Signed…………………………….

 

Date…………………………………. .

Minutes – Tuesday, 19th May 2015

CYNGOR CYMDEITHAS LLANGATHEN / LLANGATHEN COMMUNITY COUNCIL

Minutes of the meeting of Llangathen Community Council held on Tuesday, 19th May 2015 at The Reading Room, Court Henry.

Present: Cllrs. C. Moses (chair),  E.Morgan,  M. Wynne, S. Collins and H. James.

In attendance were County C. Campbell and  Mrs M.Rees (clerk).

14/76  APOLOGIES

Apologies for absence were received from Cllrs. M. Williams, G. Davies and L. Hughes.

14/77  DECLARATIONS OF INTEREST

There were no declarations of interest.

14/78 MINUTES

It was proposed by Cllr. M. Wynne and seconded by Cllr. S. Collins that the minutes of the meeting held on Tuesday, 17th March 2015 be accepted as a correct record of proceedings.

14/79  MATTERS ARISING

Min 14/70 (1) STABLE BLOCK IN FIELD NEAR RHYD YR AFON / GLANDDU, BROAD OAK

Correspondence had been received from Llyr Evans Planning Ltd, in response to the council’s letter to CCC Planning Department.  This was duly noted by members.  It had also been noted that the CCC website indicated that planning application E / 31647 had been refused.

Min 14/70 (2) A40 DRYSLWYN SQUARE, DRYSLWYN

A letter had been received from Edwina Hart, Welsh Government, stating that road safety work will be carried out at the above location, including signing improvements to encourage appropriate speeds.  Re-painting hatch markings will be undertaken if funding should become available.

Min 14/70 (4) AGRICULTURAL DEVELOPMENTS, LAN FARM, BROAD OAK

Following correspondence received from Mr Kevin Jones and Rosie Carmichael of CCC, the clerk was requested to reply to both noting members concerns regarding the lack of remedial work following the enforcement orders that were issued to the owner of Lan Farm in 2013 and 2014.  The clerk to request clarification as to whether the removal of hedgerows would normally require planning permission and to seek confirmation that the enforcement orders will be complied with.

14/71 CORRESPONDENCE

The following items of correspondence were presented to council and duly discussed/noted:

1.  CCC – Freedom of Information Act – Request for Information –  the clerk replied to this request, noting the following:

Number of declarations of interest 01/04/12 – 31/03/13 – 1, 1/04/13 – 31/03/14 – 2, 01/04/14 – 31/03/15 – 6. None of the current councillors have been on Code of Conduct training.

2.  WG – The Rural Challenge – Rural Development Survey – Members discussed and completed the survey.  The clerk to return to CCC and place the poster regarding a workshop at the National Botanic Gardens on 8/6/15 locally.

3.  CCC – Half Price Compost Bin – Crosshands – 13/5/15

4.  Lloyds Bank – March statement – £8013.10

    April Statement – £9016.44

5.  AON – Local Council Insurance Renewal – the renewal policy was viewed.

6.  Y Lloffwr – Llythyr o ddiolch am cyfraniad / thank you letter for donation

7.  CCC – Precept Advice – £2,333.34

8.  Wales Air Ambulance – Spring Raffle 2015

     – Thank you letter for donation

9.  Hywel Dda University Health Board and Hywel Dda Comm Health Council – Sgwrs Iach / Let’s Talk Health – the clerk would place a poster locally.

10. Ystafell Ddarllen Cwrt Henri – e-bost o ddiolch am cyfraniad / thank you e-mail for donation.

11.  CCC – Consultations – “Changes to library services in Llandeilo”, The possible introduction of Public Spaces Protection Orders”, “Developing the Affordable Housing Plan: Your Homes, Your Future – Getting it right together”.  Cllr. H. James agreed to complete and return the form on behalf of the council.

12.  One Voice Wales – Area Meeting – 28/4/15

                                 – Minutes of Meeting 29/1/15

                     – Acknowledgement of membership payment

13.  CCC – Code of Conduct Training – 4/6/15 and 9/6/15

14.  Carmarthenshire YFC – Invitation to County Rally 2/5/15

                                           –  Llythyr o ddiolch am cyfraniad / thank you letter for donation

15.  Carmarthenshire Local Access Forum New Term

16.  Home Start Dinefwr – Launch/Open Day – 29/4/15

17.  Llanfynydd YFC – Llythyr o ddiolch am cyfraniad / thank you letter for donation

18.  Western Power Distribution – Free Parish Council Pack.  It was resolved that the pack would be best located at The Reading Room.

Brochures /  Circulars

1.  Y Llais / The Voice

2.  Clerks and Councils Direct

E-mail Correspondence

Wendi Hugget (wendi.huggett@onevoicewales.org.uk)

* Chairing Skills Training, Neath, 8th April 2015

* Health & Safety Training, Ammanford. 9th April 2015

* Community Planning Training, Brecon 9th April 2015

* Community Planning training, Ammanford. 30th April 2015

* New Date – Health & Safety Training, Ammanford. 15th May 2015

* One Voice Wales Trainings – MAY

Tracy Gilmartin-ward [tracy.gilmartin-ward@onevoicewales.org.uk

* Motions for 2015 Annual Conference / AGM

* Seminar with Julian Dobson, author of the book ‘How to save our town centres’

* The Review of Designated Landscapes in Wales Stage 2

* White Paper Consultation Events

* Assets of Community Value

* Code of Practice on Workforce Matters

* One Voice Wales Draft Response to White Paper (Reforming Local Government: Power to Local People)

* Programme 2015 for Cymru’n Cofio Wales Remembers 1914-1918

* Code of Practice on Workforce Matters

* UPDATE : Invitation to Guidance Events

* CLEAN COAST WEEK 2015: 8-17 MAY 2015

* Local Government (Democracy) (Wales) Act 2013 (Commencement No. 2) Order 2015 – Coming into force /

* One Voice Wales Response to the White Paper, Reforming Local Government: Power to the People

* Land Transaction Tax – Short Questionnaire /

* Trustee Shared Learning Seminar

* Asset transfer: everything you need to know

* Welsh Government News: Lest we forget: Communities urged to apply for war memorial grant

* Positive Planning: Planning (Wales) Bill

* Access to Information on Community And Town Councils

* Natural Resource Management Bulletin – April 2015

* Community Asset Transfer

* : DIARY MARKER: Monday 15th June – invitation to a workshop to develop an Adaptation Plan for the Communities sector

Ethics and Regulation EthicsandRegulatio@Wales.GSI.Gov.UK

* Local Government Byelaws (Wales) Act 2012

Williams, Caerwyn (LGC – LGFP) Caerwyn.Williams@Wales.GSI.Gov.UK

*  Access to Information on Community And Town Councils.  It was noted that the council were already maintaining a website where much information was being published.  It was resolved that the annual accounts would also be published electronically together with agendas of meetings.

Business Wales WelshGovernment@public.govdelivery.com

*  Advice, Information, Funding and Financial Support for your Business

* It’s Competition Time – VIP Tickets to Golf Open up for Grabs

* Special Edition – Accessing Business Finance

* Want a signed Wales Rugby shirt?

* It’s Competition Time – VIP Tickets to Golf Open up for Grabs

14/72 ACCOUNTS FOR PAYMENT

The following accounts were approved for payment and cheques duly prepared

£

D G Morris Internal Auditor 2015 – 2015 120.00

AON – Council Insurance 367.32

M Rees – April/May Salary 266.66

M Rees – Expenses  98.49

14/73 PLANNING APPLICATIONS

The following application was considered by the council and their observations noted:

APPLICANT DEVELOPMENT LOCATION

R & M Beynon Submission on layout, scale, Land Part of Dryslwyn Uchaf, appearance, access and landscaping Dryslwyn, Carmarthen

No comments

14/74  COUNTY COUNCILLORS REPORT

County Cllr. Cefin Cambell advised the following:

Cllr. Campbell reported that for the first time in the history of Plaid Cymru, they would be leading the Council having entered into a coalition agreement with members of the Independent party and each party having 5 seats on the cabinet.  Plaid Cymru would lead.

When asked about the annual budget, Cllr. Campbell confirmed that this had already been set for the coming year.

14/75 ANY OTHER BUSINESS

Cllr. C. Moses advised members that the committee of the Llangathen Hall were in the process of applying for grants from The Big Lottery  and Cwm Environmental.  Funding was required for windows, plumbing, kitchen, toilets and to decorate.

 DATE OF NEXT MEETING

It was resolved that the next meeting of Llangathen Community Council would be held on Tuesday, 21st July 2015 at the Reading Room, Court Henry at 7.30pm.

Signed…………………………….

Date………………………………….

Minutes – Tuesday, 20th January 2015

CYNGOR CYMDEITHAS LLANGATHEN /LLANGATHEN COMMUNITY COUNCIL

Minutes of the meeting of Llangathen Community Council held on Tuesday, 20th January 2015 at The Reading Room, Court Henry.

Present: Cllrs. C. Moses (chair),  E.Morgan, M.Williams,  M. Wynne, G Davies and L. Hughes.

In attendance were County C. Campbell and  Mrs M.Rees (clerk).

14/57  APOLOGIES

Apologies for absence were received from Cllrs. H. James and S. Collins.

 14/58  DECLARATIONS OF INTEREST

There were no declarations of interest.

 14/59 MINUTES

It was proposed by Cllr. M Williams and seconded by Cllr. M. Wynne that the minutes of the meeting held on Tuesday, 18th November 2014 be accepted as a correct record of proceedings.

14/60  MATTERS ARISING

Min 14/50 (1) STABLE BLOCK IN FIELD NEAR RHYD YR AFON / GLANDDU, BROAD OAK

Cllr. C. Campbell confirmed that he had been in conversation with Mr Robinson Redman in respect of the above.  Mr Robinson Redman had confirmed that all stables had been removed from the field and there now only remained one shelter which he regarded as a mobile shelter.  There is shortly to be a court case in order to resolve such matters as change of use from agriculture to equine.  To review at the next meeting.

Min 14/51 (2) A40 DRYSLWYN SQUARE, DRYSLWYN

No further information was available since the letter received from Edwina Hart, Welsh Government on 24th October 2014.  The clerk was requested to write and enquire if an update was available regarding the safety study and funding recommendations.

Min 14/50 (3) BRIDGE OVER RIVER MYDDYFI, NEAR GLANMYDDYFI, PENTREFELIN

No information to report.  To review at the next meeting.

Min 14/50 (4) ROAD CONDITION NEAR GLANDDU, BROAD OAK

Councillors agreed to monitor the road condition at this location over the winter months and report if the situation was to deteriorate.

Min 14/50 (5) AGRICULTURAL DEVELOPMENTS, LAN FARM, BROAD OAK

Members had studied planning applications E / 31322 and E / 31323 on line and a decision was made to object to the proposals.  Rosie Carmichael, CCC Rural Conservation Manager advised that two Hedgerow Replacement Notices had been served to the landowner and that the work was due to be completed by February 2015.  Ms Carmichael was visiting the site on 20th January 2015. To review at the next meeting.

Min 14/50 (6) RIVER LASH, DRYSLWYN SQUARE, DRYSLWYN

Edwina Hart, Welsh Government advised that on inspection, the small amount of silting at the culvert was not significant enough to cause flooding.  However, the site would continue to be monitored.

Min 14/50 (8) ROAD CONDITION NEAR SUNNY BANK, LLANGATHEN

The clerk had received an e-mail from Ms Thomas apologising for the delay in arranging a site visit regarding the positioning of signs near the above location.  The clerk to follow up.

14/61 CORRESPONDENCE

The following items of correspondence were presented to council and duly discussed/noted:

1.  D T Davies, Berllanfach, Dryslwyn – Thank you letter for donation on £200.

2.  Dryslwyn Post Office.

3.  CCC – Budget Consultation – details of roadshow sessions.

4.  Society of Local Council Clerks

5.  CCC – Christmas Toybox Scheme

6.  Cymdeithas yr Iaith Gymraeg – Cyfarfod Agored 17/1/15 – all members were e-mailed regarding this meeting.  County Cllr. C. Campbell confirmed that he had attended the meeting which was very well represented.

7.  Dyfed Powys Police and Crime Commissioner – Survey – the clerk e-mailed all councillors and completed and returned the survey form.

8. Dyfed Powys Police and Crime Commissioner – Press Release in relation to CCTV.  This matter was discussed and members were advised that should they wish to comment then they could do so online.

9.  Lloyds Bank Plc – November – £9229.54

December – £11412.86

10. CCC – Notice of Adoption of Carmarthenshire Local Development Plan (LDP). Enclosure of electronic copy and notification of web link for further viewing www.carmarthenshire.gov.uk/ldp .  The clerk to keep.

11. CCC Future Management of playgrounds, parks and amenity areas.

12.  NHS University Health Board – Notification of meetings / workshops.  Posters for display.

13.  CCC – Compliance with the Members Code of Conduct.  The matter regarding declarations of interest was discussed and it was resolved to include a standing item entitled “Declarations of Interest” on agendas.

14.  CCC – Precept advice – £2333.32

Brochures /  Circulars

1.  Clerks & Councils Direct

2.  Glasdon

Requests for Financial Assistance

1.  Eisteddfod yr Urdd – Caerffili a’r Cylch

E-mail Correspondence

Final training modules for this period . Wendi Huggett [wendi.huggett@onevoicewales.org.uk] Sent: 20 November 2014 ___________________________________________________________________________________________________

Revised Salary Scales 2014-15 – Tracy Gilmartin-ward [tracy.gilmartin-ward@onevoicewales.org.uk] Sent: 20 November 2014

________________________________________________________________________________________________________

Appointment of Members to the Higher Education Funding Council for Wales Tracy Gilmartin-ward [tracy.gilmartin-ward@onevoicewales.org.uk]

Information Management Training at Park Lodge Hotel, Parc y Llyn, Aberystwyth, SY23 3TL on Wednesday 3rd December  Wendi Huggett [wendi.huggett@onevoicewales.org.uk]

Effective Management of Staff Training at Llanelli Town Council, The Old Vicarage, Town Hall Square, Llanelli, SA15 3DD on Tuesday 9th December  Wendi Huggett [wendi.huggett@onevoicewales.org.uk]

________________________________________________________________________________________________________

Chairing Skills Training at Picton Community Centre, Freemens Way, Haverfordwest, SA61 1UG – Hall on Wednesday 10th December  Wendi Huggett [wendi.huggett@onevoicewales.org.uk]

________________________________________________________________________________________________________

Ageing Well in Wales /  [Ageingwell@olderpeoplewales.com] Sent: 09 December 2014 14:39 To:

Ageing Well In Wales [Ageingwell@olderpeoplewales.com]

________________________________________________________________________________________________________

NJC payscales – Tracy Gilmartin-ward [tracy.gilmartin-ward@onevoicewales.org.uk] Sent: 09 December 2014 15:18                        

________________________________________________________________________________________________________

Fwd: Making better use of Public Assets Seminar  Tracy Gilmartin-ward [tracy.gilmartin-ward@onevoicewales.org.uk] Sent: 11 December 2014 16:33

________________________________________________________________________________________________________

Job Vacancies – Cynefin Place Coordinators Tredegar and Llandrindod Wells Tracy Gilmartin-ward [tracy.gilmartin-ward@onevoicewales.org.uk] Sent: 15 December 2014 11:15

________________________________________________________________________________________________________

Dear member, please see below a link to the information needed in respect of the Welsh Government consultation on the Draft National Transport Plan 2015.

http://wales.gov.uk/consultations/transport/draft-national-transport-plan/?lang=en

Could you please send your thoughts and comments in relation to each of the questions listed on the response form by the end of February 2015. Please e-mail these to Dr. Del Morgan at del.morgan@onevoicewales.org.uk

________________________________________________________________________________________________________

Practitioners’ Guide update IMPORTANT /Tracy Gilmartin-ward [tracy.gilmartin-ward@onevoicewales.org.uk] Sent: 16 December 2014 10:22

Please find attached the amended Chapters 8 and 13 of the ‘Governance and accountability for local councils in Wales – A Practitioners’ Guide (2011) – Amended December 2014. These amended chapters are extremely important and it is recommended that you study them carefully and report to your Councils on any changes you need to make to current governance and accountability arrangements. You should be aware that the audit regime for our sector is being strengthened and many of these requirements will be assessed both at the internal and external audit stage.
______________________________________________________________________________________

Planning Seminar February 2015 Rhian L Davies RhLDavies@carmarthenshire.gov.uk]

Re:  Carmarthenshire County Council – Planning Seminar

I write to notify you that the above seminar will take place on Friday, 13th February 2015 at the Ivy Bush Hotel, Spilman Street, Carmarthen, SA31 1LG at a cost of £15.00 per delegate (including lunch).

________________________________________________________________________________________________________

Find grants, loans and awards for your business; Have you completed your self assessment tax return yet?; Is there an opportunity for you in the Space sector?; New Year – New Business Idea Welsh Government [WelshGovernment@public.govdelivery.com

________________________________________________________________________________________________________

Don’t miss out on – Local government Finance Training at Trefeglwys Village Memorial Hall, Trefeglwys, Caersws, SY17 5PH on Tuesday 24th February –  Wendi Huggett [wendi.huggett@onevoicewales.org.uk] Sent: 13 January 2015 14:26

________________________________________________________________________________________________________

Don’t miss out on – Understanding the Law Training at St Peters Civic Hall, Nott Square, Carmarthen. SA31 1PG on Thursday 19th February – Wendi Huggett [wendi.huggett@onevoicewales.org.uk] Sent: 13 January 2015 14:41

_______________________________________________________________________________________

NEW Carmarthenshire Park & Ride Service Wendi Huggett [wendi.huggett@onevoicewales.org.uk] Sent: 14 January 2015 15:21

________________________________________________________________________________________________________

FWD: IWM and the Welsh Government would like to invite you to a Centenary Partnership event – Tracy Gilmartin-ward [tracy.gilmartin-ward@onevoicewales.org.uk] Sent: 15 January 2015 16:41 To:

Thursday 22 January 10 am – 4pm Welsh Government Office, Llandudno Junction

or

Friday 23 January 10 am – 4pm Pierhead Building, Cardiff Bay

________________________________________________________________________________________________________

One Voice Wales response to “Planning committees, delegation and joint planning boards – WG23070” / Tracy Gilmartin-ward [tracy.gilmartin-ward@onevoicewales.org.uk] Sent: 16 January 2015 10:56

________________________________________________________________________________________________________

One Voice Wales response to “Consultation on Overriding Easements and Other Rights – WG23294″ / Tracy Gilmartin-ward [tracy.gilmartin-ward@onevoicewales.org.uk] Sent: 16 January 2015 10:48

________________________________________________________________________________________________________

Fwd: One Voice Wales response to Front loading of the Development Management System” consultation WG 213314 / Tracy Gilmartin-ward [tracy.gilmartin-ward@onevoicewales.org.uk] Sent: 16 January 2015 11:02

______________________________________________________________________________________________________

Joint One Voice Wales / SLCC Event – 14 May 2015  14 Mai 2015 Tracy Gilmartin-ward [tracy.gilmartin-ward@onevoicewales.org.uk] Sent: 19 January 2015 12:18

______________________________________________________________________________________

Andrew Deptford. Aadeptford@gmail.com – Sale of Defibrillators

______________________________________________________________________________________

 

14/62 ACCOUNTS FOR PAYMENT

 

The following accounts were approved for payment and cheques duly prepared

£

L. Hughes – for the purchase of daffodils bulbs                                   20.00

 

D. Bennett  –  for the planting of daffodil bulbs                                  51.00

 

M. Rees – January Salary                                                                    266.66

 

M Rees – Clerks Expenses                                                                    81.70

14/63   PLANNING APPLICATIONS

The following applications were considered by the Council and their observations noted:

 

APPLICANT                          DEVELOPMENT                                                      LOCATION

 

Mr H Jones                              Retention of sheds and retention of mobile               Lan Farm, Broad Oak,

E/31322                                   Chalet and caravan                                                     Carmarthen.

 

Mr H Jones                              Proposed agricultural buildings, flood                        Lan Farm, Broad Oak,

E / 31323                                 attenuation pond and association excavations            Carmarthen

and extended storage compound for bales

(retrospective)

 

Members concluded to object to the above two  applications.

Sheds have a visual impact on the skyline and can be viewed from great distances.

The suitability of an unlined pond would require comment by Natural Resources Wales to ensure it was right for purpose.

The removal of hedgerows and mature trees for the construction of sheds and from surrounding farmland to require replanting.

Planning Application E/ENF/06870 – Jeroma, Capel Isaac, Llandeilo.  Mr Kevin Jones, CCC., Planning Enforcement/Monitoring Officer advised that the landowner has appealed against an enforcement order and therefore all action will now be held in abeyance pending the outcome of the appeal.

14/64  COUNTY COUNCILLORS REPORT

County Cllr. Cefin Cambell advised the following:

Meetings and discussions had taken place with regard to the future of  Carmarthenshire County Councils Chief Executive, Mark James.  A decision should be finalised within the next few weeks.

14/65 PRECEPT REQUIREMENT 2015 / 2016

The precept requirement for 2015 / 2016 was requested by Carmarthenshire County Council.  Details of “Footway Lighting” charges for the financial year had been received and also details of Section 137 Expenditure Limit for 2015/16 – this being £7.36 per elector. Copies of estimated expenditure had been prepared by the clerk for the coming financial year, and circulated amongst members for discussion.

After discussing the financial situation, it was resolved that the precept requirement for 2015/16 be £7,000.  This figure being the same as that of the previous financial year.  The clerk, as the Responsible Financial Officer  and  Chair duly signed the form which is to be forwarded to Resources Department, CCC.

14/66  ANY OTHER BUSINESS

1.  A discussion ensued regarding the lack of a children’s  play area within the parish.  A suitable site, the cost and commitment of the upkeep was considered.  Members chose to contemplate the matter.

2.  Sgwar Milton to Pontymeillion, near Sarnagol. It was reported that the gutters were extremely deep and therefore posed a danger to motorist should they inadvertently drive too close to the edge of the road.  The clerk was asked to report this to Stuart Quick of CCC and confirm to him that this had already been raised on previous occasions.

3.  The clerk had received documentation from Society of Local Council Clerks regarding National Sarlary Award, National Agreement on Salaries and Conditions of Service together with a model contract of employment.  As the documentation was quite extensive, the clerk will advise members at a later date.

DATE OF NEXT MEETING

It was resolved that the next meeting of Llangathen Community Council would be held on Tuesday,                               17th March 2015 at the Reading Room, Court Henry at 7.30pm.

Minutes – Tuesday, 18th November 2014

CYNGOR CYMDEITHAS LLANGATHEN / LLANGATHEN COMMUNITY COUNCIL

Minutes of the meeting of Llangathen Community Council held on Tuesday, 18th November 2014 at The Reading Room, Court Henry.

Present: Cllrs. C. Moses (chair),  E.Morgan, M.Williams, H. James, M. Wynne and S. Collins

In attendance were County C. Campbell and  Mrs M.Rees (clerk).

 14/46  APOLOGIES

Apologies for absence were received from Cllrs. L.Hughes and G. Davies.

 14/47  DECLARATIONS OF INTEREST

There were no declarations of interest.

 14/48  MINUTES OF MEETING 25/8/14

It was proposed by Cllr. H.James and seconded by Cllr. E.Morgan that the minutes of the meeting held on Monday, 25th August 2014 be accepted as a correct record of proceedings.

 14/49 MINUTES

It was proposed by Cllr. C. Moses and seconded by Cllr. H. James that the minutes of the meeting held on Tuesday, 16th September 2014 be accepted as a correct record of proceedings.

14/50  MATTERS ARISING

Min 14/39 (1) STABLE BLOCK IN FIELD NEAR RHYD YR AFON / GLANDDU, BROAD OAK

There was no further information to report.  To review next meeting.

Min 14/39 (2) DRYSLWYN SQUARE, DRYSLWYN

The clerk had received notification from Edwina Hart, Welsh Government, in which she confirmed that the white junction markings had been renewed.  Also, the safety study for the A40, including the Dryslwyn Square section had been undertaken.  She would be considering the study’s draft report and any funding recommendations.  The community council would be updated.  To review next meeting.

Min 14/39 (3) BRIDGE OVER RIVER MYDDYFI, NEAR GLANMYDDYFI, PENTREFELIN

Cllr. E. Morgan had been unable to contact Mr John McEvoy of Carmarthenshire County Council regarding signage at this location.  It is anticipated that more information will be available by the next meeting.

Min 14/39 (4) ROAD CONDITION NEAR GLANDDU, BROAD OAK

Councillors agreed to monitor the road condition at this location over the winter months.  To review at the next meeting.

Min 14/39 (5) AGRICULTURAL DEVELOPMENTS, LAN FARM, BROAD OAK

The clerk had contacted K. Jones of Carmarthenshire County Council regarding the refusal of two planning applications.  Mr K. Jones advised that it would be necessary for the applicant to resubmit two applications for all identified breaches and also certificate of lawfulness applications for buildings in situ for more that four years.  Since this notification, Mr K. Jones had advised that the owner had submitted the planning applications.  Unfortunately, no application numbers were provided and members were unable to trace the documentation on the CCC website.  The clerk to contact Mr K. Jones to enquire.

The clerk had also contacted Rosie Carmichael, Rural Conservation Manager, CCC, regarding the removal of trees/hedges.  Ms Carmichael had replied stating that the owner would shortly be issued with a hedgerow replanting notice.  To review at the next meeting.

Min 14/39 (6) RIVER LASH, DRYSLWYN SQUARE, DRYSLWYN

No reply or further information available from the Welsh Government on this matter.  To review at the next meeting.

Min 14/39 (7)  OVERHANGING BRANCH – HAFOD NEDDYN / CILWERN, BROAD OAK

It was reported at the meeting that the overhanging branch had been removed.

Min 14/39 (8) ROAD CONDITION NEAR SUNNY BANK, LLANGATHEN

The clerk had received a telephone call from Ann Thomas of CCC.  Mr McEvoy had asked her to get in touch with regard to the exact locations of the proposed signs.  Cllrs. Moses, Williams and Morgan confirmed subject to their availability, they would be prepared to meet Ms Thomas on site to clarify the position of  bilingual signs “Unsuitable for Large Vehicles”.  The favoured locations were in the vicinity of the Old School, Llangathen and Chestnut Cottage, Cilsane.  Cllr. C. Campbell asked to be kept in touch with regard to this situation.  The clerk to arrange.

Min 14/40 (9) WALES AUDIT OFFICE

The clerk confirmed that following the redistribution of reserves, £30 had been credited to the Llangathen Community Councils bank account.

14/50 CORRESPONDENCE

The following items of correspondence were presented to council and duly discussed/noted:

1.  CCC – Code of Conduct Training

The clerk would arrange to notify Robert Edgecombe of CCC regarding the Code of Conduct training and also the number of occasions members made declarations of personal interest.

2.  Welsh Government  – Trunk Road Speed Limit Review.

This matter was discussed in detail.  The clerk to arrange to complete the questionnaire with the comments that members made.  The form to be returned to Welsh Government, Cardiff.

3.  Age Cymru Sir Gar – Notice of AGM 3/12/14

4.  CCC – Planning.  Carmarthenshire Local Development Plan – Notification of Publication of Inspector’s Report. Available on council’s website.

5.  Lloyds Bank – September statement – £9795.67

October statement – £9825.67

6.  Carmarthen Sports Personality Awards – Nomination Form

7.  D T Davies. Llangathen War Memorial.  Mr Davies had contacted the clerk by telephone and also through a letter requesting financial assistance to carry out essential maintenance on the said War Memorial.  It was unanimously agreed to donate £200.00.  The clerk to arrange for the cheque to be forwarded.

8.  Mid and West Wales Fire and Rescue Authority Draft Strategic Plan 2015-20 and Draft Annual Improvement Plan 2015-16 – www.mawwfire.gov.uk

9.  Carmarthenshire Local Service Board – Annual Forum 27/11/14

10.CCC – Seasonal Decorations

11. Society of Local Council clerks – Training and Professional Development Opportunities for Wales in 2014/15

12. Un Llais Cymru  – Town and Community Council County Liaison Forum – 4/12/14

– Minutes of meeting 30/9/14

– Carmarthenshire Area Committee – minutes of meeting 9/7/14

–  Notice of meeting 28/10/14

Brochures /  Circulars

1.  Yr Ardd

2.  Clerks and Councils Direct

3.  Wicksteed Playgrounds

4.  Society of Local Council Clerks – Books for Sale

5.  Collaborative Communities – Newsletter

Requests for Financial Assistance

1.  Bobath – children’s Therapy Centre Wales

2.  Llangollen International Musical Eisteddfod

3.  Marie Curie Cancer Care

4.  Eisteddfod Genedlaethol

5.  Teigrod Tywi Hockey Club

6.  Yo! Carmarthen & District Youth Opera

7.  Traws Link Cymru – West Wales Rail Campaign

8.  Sioned Elin Davies.  Miss Davies had e-mailed the clerk requesting a donation towards her travels to Panama in order to provide medical help to underprivileged communities.  It was decided to make a £150 donation and to ask Miss Davies to provide a written report on her return and suggest that she might attend a few local organisations to give a presentation on her experience.

E-mail correspondence

Wendi Huggett [wendi.huggett@onevoicewales.org.uk]

Last chance to take advantage of Making Effective Grant Applications training at St Peter’s Civic Hall, Nott Square, Carmarthen, SA31 1PG on Tuesday 18th November – 6.30pm-9pm – Cyfle olaf i archebu Hyfforddiant Gwneud Ceisiadau Grant Effeithiol yn Neuadd Ddinesig San Pedr, Caerfyrddin, SA31 1PG ar dydd Mawrth 18ed Tachwedd – 6.30pm-9pm

 

Website/Gwefan: www.onevoicewales.org.uk/www.unllaiscymru.org.uk
Badger Found Dead Survey

Have you found a dead badger? www.wales.gov.uk/bovinetb

_______________________________________________________________________________

From: “PublicAppointments” <PublicAppointments@Wales.GSI.Gov.UK>
Appointment of Lay & Legal Members to the Welsh Language Tribunal

The closing date for receipt of applications is 28 November 2014

For further details and to apply go to http://wales.gov.uk/about/recruitment/devolvedtribunals/vacancies/?skip=1&lang=en

For queries contact Huw Williams on 029 2082 6841 or email tyg@wales.gsi.gov.uk
_______________________________________________________________________________

Community Foundation in Wales – £175,000 GRANTS AVAILABLE FOR COMMUNITIES

[wendi.huggett@onevoicewales.org.uk]

_______________________________________________________________________________

 

Grow Wild Wales Community Project

An opportunity to join the Grow Wild Wales community project network.

Grow Wild is awarding the second round of funding of levels from £1,000 to £4,000 to community groups that want to bring people together to transform a communal space by sowing and growing UK native plants.

https://www.growwilduk.com/2015-application-guidance

_______________________________________________________________

Superfast Business Wales – Is your business ready to maximise the benefits in exploiting superfast broadband? Business Wales [WelshGovernment@public.govdelivery.com]

______________________________________________________________________________

R.A Robinson-Redman.  The clerk had received an e-mail request for a copy of the Councils Complaints Procedure.  The clerk had e-mailed the “Concerns and Complaints Policy” to Mr Robinson-Redman.

 14/51 ACCOUNS FOR PAYMENT

The following accounts were approved for payment and cheques duly prepared:

£

Royal British Legion Poppy Appeal

Wreath for Remembrance Day plus donation                        50.00

 

D T Davies – Llangathen War Memorial                                200.00

 

S E Davies – Medical Student Donation                                150.00

 

M Rees – November Salary                                                     266.66

 

M Rees – Clerks Expenses                                                        79.47

14/52  PLANNING APPLICATIONS

The following applications were considered by the Council and their observations noted:

 

APPLICANT                          DEVELOPMENT                                          LOCATION

 

Mr Amos                                 Single Storey Conservatory Extension           Pantybas, Llandeilo

E / 31007                                 to Front of Property

No objections

 

Thomas Lloyd                         Changes to Kitchen Location, underfloor      Cwrt Henry Mansion,

E / 31118                                 heating, repairs to stone tiled floor,improved Dryslwyn,

ventilation, new window, steps from library

to new conservatory.

No objections

 

Aberglasney Restoration         Repairing Piggeries, inserting aluminium        The Piggeries, Aberglasney

Trust                                        glasshouse and cold frames, removing calor   Gardens, Llangathen

gas tanks and constructing boiler house and

E / 31172                                 biomass heating plant. New sewage treatment

plant and resurfacing paths and car park

No objections

 

 

Aberglasney Restoration         Repairing Piggeries, inserting aluminium        The Piggeries, Aberglasney

Trust                                        glasshouse and cold frames, removing calor   Gardens, Llangathen

Gas tanks and constructing boiler house and

E / 31173                                 biomass heating plant. New sewage treatment

plant and resurfacing paths and car park

 

No objections

14/53 PLANNING PERMISSION

Carmarthenshire County Council advised on the planning decisions on the following:

E / 24195 – Proposed erection of 12 wind turbines to form a scheme known as ‘Brechfa Forest East Wind Farm’, land south of Rhydcymerau (B4337) and north of Abergorlech (B4310) for RWE Npower Renewables Ltd – permission granted.

E / 30659 – Free range chicken shed at land north of Glanmyddyfi, Pentrefelin, Llandeilo, for beneficiaries J T Davies – application withdrawn

E / 30727 – Change of use from a disused cowshed into an annexe of the existing property at Cilsane Mill, Llandeilo, for Mr Robert Harris – application withdrawn

E / 31007 – Single storey conservatory extension to front of property at Panybas, Llandeilo, for Mr Amos – permission granted

E / 30759 – Renovation and extension of the existing dwelling to include the conversion of two adjoining barns at Crug Mawr, Dryslwyn, for Mr and Mrs Davies – permission granted.

14/54 CONCERNS AND COMPLAINTS POLICY

The clerk had consulted One Voice Wales regarding the Concerns and Complaints Policy.  The policy required personalising to Llangathen Community Council, this had now been completed and was therefore presented to council for approval.  It was proposed by Cllr. H. James and seconded by Cllr. M. Williams that the policy be formally adopted.  It was also suggested that the policy along with Concern/Complaint form be available on the community website for the general public to down load if need be.  The clerk to arrange.

14/55  COUNTY COUNCILLORS REPORT

County Cllr. Cefin Cambell advised the following:

Cllr. Campbell had met with Mr T. Davies regarding the Chicken Shed application and it would appear that the Trunk Road Agency were not comfortable with the access / exit route onto the A40.  It seems that they regard the road splay as insufficient.

The chief executive of Carmarthenshire County Council, Mark James, has made a redundancy request.

Cllr. Campbell reported that there would be difficult times as the county was looking to make financial cuts of £43 million over the next three years.

The educational budget – although having been approved – was having to be reduced.

A damning  report by the WLJA made some concerning findings within the County Council:

Lack of openness / transparency during important decision making

Too few people making decisions behind closed doors

Undemocratic approach to decision making

It had been decided to form a cross party group in order to move on.

14/56  ANY OTHER BUSINESS

1.  Cllr. Hughes, although not at the meeting, had telephoned the clerk asking to put forward a request for the purchase and planting of daffodil plants within the parish.  It was unanimously agreed that this should go ahead.

2.  Cllr. C. Moses and Cllr. M. Wynne were thanked for attending and taking part in the recent Remembrance Service at Llangathen Church.

3.  A discussion took part regarding the Brechfa East Wind Farm.  Underground cables were regarded as a better option than overhead cables and Cllr. Campbell confirmed that it was CCC intention to campaign for this option.

DATE OF NEXT MEETING

It was resolved that the next meeting of Llangathen Community Council would be held on Tuesday,                               20th January 2015 at the Reading Room, Court Henry at 7.30pm.